Hotărârea nr. 310/2012

Hotărârea nr.310 din 27.12.2012 Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău şi desemnarea domnilor consilieri locali Bogatu George, Bîrzu Ilie şi Bujor Costel, de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societăţile comerciale.

HOTĂ R Â R E

privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău și desemnarea domnilor consilieri locali Bogatu George, Bîrzu Ilie și Bujor Costel, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din compartimentele, agențiile și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

Prevederile art.72 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, republicată; Prevederile art. 136, art. 137 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, republicata; Prevederile art.47 și art.117 lit.„a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată;

Expunerea de motive a consilierilor locali ai Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău dl.Sustac Mihai și desemnarea domnilor consilieri locali Bogatu George, Bîrzu Ilie și Bujor Costel, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din cadrul Poliției Locale Bacău, Compartimentului „Aparatul Permanent”, Agenția de Dezvoltare Locală, precum și din cadrul celorlalte instituții subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale.

Art.2. - Se exceptează de la negociere, prevederile din Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz din Contractul Colectiv de Muncă, cu privire la încheierea, modificarea și încetarea contractului de muncă care rămân în sarcina Consiliului Local.

Art.3. - Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău să procedeze la acordarea premiilor, majorărilor salariale, acordarea salariilor de merit, promovarea și indexarea salariilor personalului prevăzut la art. 1 atunci când legea dispune.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI