Hotărârea nr. 305/2012

Hotărârea nr.305 din 27.12.2012 Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de interventie in caz de avarie la reţelele edilitare aprobat prin HCL nr. 253/25.10.2012.

HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de intervenție in caz de avarie la rețelele edilitare aprobat prin HCL nr. 253/25.10.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • •    Prevederile art. 128 (1) lit.a din OUG 195/12.12.2002 (republicată și actualizată) privind circulația pe drumurile publice ;

 • •    Prevederile art. 23 lit.k si lit.l din Legea 10/18.01.1995(actualizată) privind calitatea în construcții:

 • •    Prevederile art. 46, art.50 din OG 43/28.08.1997 republicată și actualizată privind regimul drumurilor;

 • •    Prevederile art. 20 alin.l, lit. b din Legea 273/29.06.2006(actualizată) privind finanțele publice locale ;

 • •    Prevederile art. 3 (4) din legea nr. 213/1998 (actualizata), privind bunurile proprietate publica, precum si Lista Anexa la aceasta lege, pct.III.

 • •     Prevederile art.2(2), art.8 (2 ) lit.”d” si art. 15(2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 (actualizata), privind regimul juridic al contravențiilor, actualizata;

 • •    Referatul nr. 8589/11.12.2012 al Direcției de Drumuri Publice, Serviciul Rețele Drumuri si Iluminat;

 • •    Prevederile art.47, art. 117 lit.”a” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

 • •   Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art.36(2)lit.“c”și 45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea punctului 2, capitolul III din Anexa “Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau si de intervenție in caz de avarie la rețelele edilitare” la HCL nr.253/25.10.2012, astfel:

2.Abateri si incalcari ale prevederilor legale si a prezentei Hotarari ce tin de lucrări pe domeniul public si privat al municipiului Bacau la rețelele edilitare

Constituie abateri si se sancționează contravențional următoarele fapte:

 • 2.1 Executarea lucrărilor sau intervențiilor la rețelele edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau fara Autorizație de execuție(spargere) pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare sau fara Acord de interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău in caz de avarie la rețelele edilitare si se sancționează cu amenda cuprinsa intre 1.500 si 2.500 lei;

 • 2.2 Nerespectarea condițiilor din actul de acceptare si a celor din Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de intervenție in caz de avarie la rețelele edilitare se sancționează cu amenda cuprinsa intre 1.500 lei si 2.500 lei;

 • 2.3 Executarea lucrărilor de către societăți comerciale care nu dețin certificat (valabil) de atestare tehnica pentru lucrări de intretinere, reparații drumuri si construcții aferente lor inclusiv reparații străzi in cadrul consiliilor județene,locale si municipiilor eliberat de Asociația Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania se sancționează cu amenda cuprinsa intre 1.5001ei si 2.500 lei”;

 • 2.4 Lucrările la rețelele edilitare in zona drumurilor publice executate fara autorizație, se sancționează in conformitate cu prevederile OG 43/1997 (republicata si actualizata).

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 253/25.10.2012, care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. - Hotararea va fi comunicata Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice, Arhitectului Sef, Politiei Locale si Direcției Servicii Publice care vor aduce la indeplinire prevederile acesteia.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 305

DIN 27.12.2012

N.O.P., C.F1./ M.N./Ex.l/Ds.I-A-2