Hotărârea nr. 303/2012

Hotărârea nr.303 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinatia de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei, a bugetului proiectului si a surselor de finantare.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției, a bugetului proiectului si a surselor de finanțare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-O. U.G.nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 /2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție

-Prevederile art.47 si art. 117 fit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-HCL nr. 242/25.10.2012 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/06.05.2011 și HCL 151/26.07.2012;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 26.07.2012 privind modificarea și completarea HCL 139 din 06.05.2010 privind aprobarea „Planului de Dezvoltare Urbana al municipiului Bacău”, modificată și completată prin HCL 112/08.04.2011, a fost introdus proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” în lista de proiecte prioritare cuprinsă în Programul privind dezvoltarea serviciilor sociale al Obiectivului 5 și completarea acestuia la Anexa nr.l-“Lista proiectelor individuale, Anexa nr.2 și la Anexa nr. 3 -Sursa de finanțare a proiectelor individuale aferente PIDU al municipiului Bacău;

-Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană;

-Referatul nr. 20245 din 20.12.2012 al Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în temeiul art. 36 (2) fit “a” și “d”, alineatul (4) fit “d” și art 45 (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, care urmează a fi realizat pe str. Milcov nr. 9E, Bacău.

ART. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenții, pentru „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Proiectului nr. 20 / 2012 elaborat de S.C. Star Proiect S.r.l. Bacău, care reprezintă Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai investiției „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Consiliul Local al municipiului Bacau, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 4. (1) Se aprobă Bugetul Proiectului și Sursele de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Din valoarea totală a proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, în suma de 1.842.368,3 lei se aprobă contribuția care va fi suportată de la bugetul local al municipiului Bacău, după cum urmeaza:

 • a) Cofinanțarea locală, în procent de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, în suma de 26.345,3 lei.

 • b) Cheltuielile neeligibile ale proiectului în sumă de 198.043 lei și TVA =353.405,5.

ART. 5, Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

ART. 6. (1) Pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, se aprobă depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007- -2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" Domeniul de intervenție

 • 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană" Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze toate documentele legate de obținerea finanțării pentru proiectul aprobat.

ART. 7. Se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliululi Local al Municipiului Bacău nr. 237 din 19.07.2010.

ART. 8. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Public de Asistență Socială Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


NR. 303

DIN 27.12.2012

N.O.P., D.M./M.N./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa 1 LA HCL NR. 525 DIN^X Z2--M2-

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU „REABILITARE IMOBIL STR. MILCOV CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DIN MUNICIPIUL BACĂU”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

GEORG^B0G^f^x


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


RAD CERT

Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008

PROIECT Nr.20/2012

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST,
DIN MUNICIPIUL BACAU
Faza : DALI
Beneficiar: Municipiul Bacau

2012-RAD CERT

Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

____________-.Certif nr.l48M SR EN ISO 14001:2005; Certif, nr,149S SROHSAS 18001:2008__________________

Reabilitare ir icbil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare t persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau


Strada Brii 1" ;c.i ■ > ' 3 î oai i

Cod posta* 6C»';7


Reg. Corn7l04/256/2006 C.U.I. RO 18400972 em aii: starproiect2006@yahoo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

Ic


Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau

Faza : DALI

BORDEROU

Piese scrise

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou

Memoriu general

Plan gestionare deșeuri

Memoriu arhitectura

Date si indici care caracterizează investiția

Memoriu rezistenta

Memoriu instalații electrice

Memoriu instalații sanitare

Memoriu instalații termice

Deviz general

Devize pe obiect

Dotări

Piese desenate

A0 Plan încadrare in zona

A1 Plan situație

A2 Plan parter -releveu situația existenta-

A3 Secțiunea A-A -situația existenta-

A4 Plan invelitoare -situația existenta-

A5 Fațada principala, fațada posterioara -situația existenta-

A6 Fațada laterala -situația existenta-

A7   Plan parter     -situația propusa-

A8   Plan etaj      -situația propusa -

A9  Secțiunea A-A -situația propusa-

A10  Plan invelitoare -situația propusa-

A11 Fațada principala, fațada posterioara - situația propusa-

Strada Brindusei nr. 50, Bacau                  Reg. Cont. 104/2^6/2006

Cod postai 600227                         C.U.l. RO 18400972

email: starproiect2006-fiîlyaiioo. eoni

Telefon 0234/571110

Fax 0234/586600

CONT: R064BRDE040SV17702840400- BRD Sucursala Bacau

RAD CERT

Certif, nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SREN ISO 14001:2005; Certif. nr.!49S SROHSAS 18001:2008

A12 Fațada laterala -situația propusa-

A13 Vederi imprejmuire terasa

R1p Plan fundații -situația propusa-

R2p Detalii fundații -situația propusa-

R3p Planseu peste parter. Dispunere grinzi metalice -situația propusa-

R4 Detalii carcase buloane pentru fundații

R5 Detalii confecționare stâlpi metalici S1

R15 Structura metalica perete despărțitor

R16 Plan fundații copertina si gard

R17 Detalii fundații copertina

R18 Detalii ancoraj fundații copertina

R19 Plan structura copertina. Plan montaj căpriori

R20 Detalii fundații gard

INSTALAȚII ELECTRICE

E0 Plan coordonator rețele electrice

E1 Plan parter. Instalații electrice E2 Plan etaj .Instalații electrice E3 Instalații electrice. Tablou general E4 Instalații electrice. Tablou secundar E5 Instalații elctrice. Paratraznet

INSTALAȚII SANITARE

HO Plan coordinator rețele

 • 51  Plan parter . Instalații sanitare

 • 52  Plan etaj . Instalații sanitare

 • 53  Schema verticala . Instalații sanitare .

INSTALAȚII TERMICE

T1 Plan parter. Instalații de încălzire T2 Plan etaj.          Instalații de incalzire

T3 Schema izometrica . Instalații de incalzire .

ÎNTOCMIT,DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

REABILITARE IMOBIL , STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN

MUNICIPIUL BACAU
PIESE SCRISE

COLECTIVUL DE ELABORARE


S C. STAR PROIECT SRL BACAU Proiectant general


C.jr. Diana Gabriela Stoica

DIRECTOR

Arh. Doina Szabo

SEF PROIECT

Arh. Doina Szabo

Arhitectura

Ing. Ciprian Asavei

Structuri

Ing. Verginica Plesca

Instalații sanitare

Ing. Verginica Plesca

Instalații termice

Ing. Verginica Plesca

Instalații electrice

Ec. Popa Lacramioara

Analiza cost - beneficiu

Coordonator SSM Ing.

Plan SSM

-<\\
1.DATE GENERALE

1 .Denumirea obiectivului de investiții:

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST, DIN MUNICIPIUL BACAU.

 • 2. Amplasamentul:

Clădirea fostului Punct Termic nr.154 situata pe str. Milcov nr. 9E municipiul Bacau județul Bacau.

 • 3. Titularul investiției:

MUNICIPIUL BACAU

Str. Marasesti nr.6 municipiul Bacau

 • 4. Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BACAU PRIN SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 • 5. Elaboratorul documentației:

 • 5. C. STAR - PROIECT S.R.L. Bacau - Proiectant general

 • 6. Faza de proiectare : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  In strategia de sprijinire a dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de dezvoltare urbana s-a prevăzut schimbarea soluției tehnice pentru creșterea capacitatii si a spațiului funcțional pentru obiectivul de investiții „Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau.

  Se dorește înființarea pe strada Milcov nr. 9E a Centrului de Cazare Temporara a Persoanelor fara Adapost prin reabilitarea a jumătate din imobilul cu funcțiunea actuala  persoanelor fara adapost se sociale integrate /specializate post din municipiul Bacau , oferindu-se in principal 5W^: consiliere psihologica, juridica, socio profesionala,


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL de punct termic..

> Prin infiintarea unui Centru de cazare temporara a propune imbunatatirea si diversificarea serviciilor pentru persoanele far;

cazare, masa, asis

urmarindu-se in         al clarificare^'^situației acestor persoane identificate de

Serviciul Publi _ A^?sțe^ț^/'..S®aîa printr-o forma de asistenta sociala: reintegrarea lor în farV?ilie, in socFetatepil^ câmpul muncii sau in cazuri speciale plasarea intr-un^en^ 'd^. i^rW6 latenta permanenta. Proiectul oferă sprijin real persoanelor^flate lrî^sițu^H^e/risc, Kmarginalizate social, cum ar fi persoanele fara adapost „oa^eij^4j>7sfrazii".^/ yf

In municipiul Ba^u,/Vastf^^devservjbitsociale se desfasoara la un nivel minim, intr-un

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


spațiu pus la dispoziție prin amabilitatea Compartimentului de Protecție Civila care are o capacitate maxima de 6 persoane pe zi. In prezent nu exista un Centru stabil de Cazare Temporara a persoanelor fara adapost care sa includă un pachet integral de servicii sociale pentru sprijinirea acestei categorii de populație defavorizate.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau a localizat pe raza municipiului aproximativ 180 de persoane fara adapost din care 100 sunt cetateni ai municipiului. Pentru cea mai mare parte dintre ei nu se pot aplica servicii de asistenta sociala din cauza spațiului mic existent in prezent.

Grupul tinta al proiectului il reprezintă 100 persoane identificate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau ca „oameni ai străzii”, persoane adulte femei si barbati aflati in situație de criza la nivel psihic, relațional, social, juridic, care din diverse motive nu au unde locui si dorm in strada, prin parcuri, in gara etc, neavind acces la serviciile socio- medicale, prezentind un grad de risc ridicat in ceea ce privește siguranța comunității prin comportamentele lor deviante (consumul de alcool, droguri, savirsirea de infracțiuni).

S-au identificat in ultimii doi ani in rândul persoanelor fara adapost mame cu copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa in regim de urgenta, pana la soluționarea cazului social.

Creșterea capacitatii centrului de cazare va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea /redobândirea deprinderilor de viata normala, independenta si a competentelor profesionale inițiale.

Capacitatea de cazare a centrului este de 30 persoane .(Capacitatea maxima cazare =35 persoane ). In situații de criza (condiții meteorologice nefavorabile, persoane aflate in dificultate majora, vor putea fi cazate 5 persoane in club unde au fost prevăzute fotolii pat, si in spatii comune,(hol etaj) pot beneficia de paturi pliante.

SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Beneficiarul investiției este municipiul Bacau prin S.P.A.S. Bacau. Serviciul Public de Asistenta Sociala a municipiului Bacau funcționează ca instituție publica de specialitate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu personalitate juridica, in conformitate cu art.33 alin(1) din Legea 47/2006 privind sistemul național de asistenta sociala si art.2 din Hotarirea nr. 90 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si functignar.e... a serviciului public de asistenta sociala, cu modificările si completările ujt^m^p^six^otarirea Consiliului Local nr. 104/2003 pct.1.

Serviciul Public de A^renta Socîalaf^al Municipiului Bacau este coordonat de Primarul Municipiului Bacaii'/si ^re ^ bbi^ct pmcipal de activitate infaptuirea masurilor de protecție si asistenta sociaîa/;'â3d^j^t^^\catrek Consiliul Local al Municipiului Bacau pentru protejarea persoanelor carp cfâto^t^umj| motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au ^osibilitait^fe.șa-^^pure nevoile sociale, sa isi dezvolte

A

V, '

■■■•                > t'

S.C. STAR - PROIECT SRL ' / C.v BACAU

Proiectant general

propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau realizează masurile de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoi in conformitate cu legislația in vigoare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau îndeplinește următoarele funcții: de strategie, de organizare, de administrare, de control si de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala al Municipiului Bacau se organizează si funcționează pe baza următoarelor principii: solidaritate sociala, respectarea demnității umane, universalitate, parteneriatul, de strategie, de organizare, de administrare, de control, de reprezentare.

Serviciul Public de Asistenta Sociala este acreditat sa furnizeze următoarele servicii sociale:

Certificat de acreditare seria A nr.0005093/12.06.2006 - Centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati psihice

 • >  Conciliere sociala;

r Promovare relații sociale;

r Servicii de recuperare si reabilitare;

 • >  Conciliere psihologica;

r Servicii de îngrijire social medicala;

 • >  Psihoterapie;

 • >   Consiliere juridica;

Certificat de acreditare seria A nr.0009553/03.02.2009 - Căminul pentru persoane vârstnice

 • >  Servicii de îngrijire social medicale de natura sociala;

 • >  Servicii de recuperare si reabilitare;

 • >  Promovare relații sociale

 • >  Găzduire pe perioada nedeterminata;

 • >  Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor nutritive;

 • >  Reintegrare comunitara si familiara;

 • >  Servicii de îngrijire paleativa;

Certificat de acreditare seria A nr.0009575/21.12.2009 - Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost

r Cazarea pe timp de noapte a persoanelor fara adapost;

 • >  Servicii de asigurare a hranei;

r Promovare relații sociale;

r Consiliere psihologica;

, Reintegrare comunitara si familiara;

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

(2.) DESCRIEREA INVESTIȚIEI
 • 1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Clădirea ramasa disponibilizata prin modernizarea si restringerea Punctului Termic nr. 154 din Bacau strada Milcov nr.9E si terenul aferent aparțin Domeniului Privat al municipiului Bacau dat in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau prin Hotararea Consiliului Local nr.368 din 31.10.2008.Suprafata construcție si teren data in folosința S.P.A.S. este de 652,15mp.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 390 din 31.10.2007 a fost data in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau clădirea ramasa disponibilizata prin modernizarea si restrângerea Punctului Termic nr.154 din Bacau din strada Milcov nr. 9E in vederea schimbării destinației in „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost „

Construcția propusa pentru amenajarea Centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost a avut funcțiunea de punct termic. Prin retehnologizarea instalațiilor si echipamentelor s-a disponibilizat jumătate (120,15mp) din suprafața construita de 240,30 mp a punctului termic.

Construcția are regimul de inaltime “parter inalt,,(+4,85m), si a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul - instalațiile si echipamentele adecvate destinației de punct termic.

Construcția este alcatuita dintr-o încăpere cu ferestre dispuse perimetral cu hp=3,15m . Accesul in clădire se realizează pe fațada vest printr-o usa metalica, si cu posibilitatea de acces carosabil.

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii ;

Clădirea punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov, loc. Bacau, jud. Bacau este alcatuita din punct de vedere structural din 6(sase) travei de 3,00 m si o deschidere de 12,00 m din care se vor amenaja 3 travei cu deschidere de 12,00 m. Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP.

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor.) Din punct de vedere structural construcția prezintă următoarele caracteristici:

> forma in plan : dreptunghiular^-'

planseu din chesoane zt^pS^e * trapsyersal de tip ECP cu dimensiuni cheson bxL=1,50mx12,OOm          M / '' A

stâlpi prefabricați SP j^®3Q(M!fcu q'ppsole^țnivelul cotei +4.85m pe care se reazema grinzi prefabricate (jP(3Qx50cm) cu s^c^un^jreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi]*   < >          r i 2 H

pereți exteriori din bîabum B.C.A.; y ]j acoperiș sistem ter£^ n^î^u^ita fpra izdîatie termica corespunzătoare;

O C /     S'"

A-1-

 • >  fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m+grinzi de soclu;

 • >  regimul de înălțime „ parter inalt”. (+4,85m).

Pe latura de sud este realizata o închiderea spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 inchidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata.

Acoperișul existent este de tip terasa necirculabila, cu termoizolatie de 5 cm polistiren expandat si hidroizolatie din straturi de carton si panza bitumata, dispus pe chesoane tip ECP cu dimensiunile 1,50mx12,00m.

Construcția „punct termic nr.154 de pe strada Milcov nu a suferit modificări la elementele structurale. In decursul anilor s-au făcut lucrări de igienizare . La cutremurele din 1986, 1990, au fost înregistrate degradări care nu afecteaza siguranța structurala dar s-au înregistrat degradări ale elementelor nestructurale (fisuri in tencuiala).

Referitor la conformarea generala a construcției din punct de vedere al raspunului seismic așteptat:

 • >  planseul este tip cheson care asigura rigiditatea si rezistenta corespunzătoare obținerii efectului de șaiba orizontala;

 • >  pereții de inchidere sunt din blocuri B.C.A;

Referitor la conformarea de element:

 • >  pereții din zidărie BCA si cu mortar de calitate slaba (M10) conduc la ruperi fragile si capacitate de rezistenta redusa;

 • >  țesere necorespunzatoare a zidăriei din B.C.A.

Execuția

S-au constatat o serie de defeQte’-^de'Jxemplu;:

 • >  deficiente de tasare a^dhnei Ta uhtPpereți nestructurali exteriori ;

 • >  tencuieli groase la ^^dgerigrate; .

 • >  fisuri vizibile pe fata'da Posfșridara^ lattela.

Finisajele la construcția existent^ :   . v \ VB

Finisaje interioare: 1 z

 • >  pardoseli din cimept; \

 • >  var simplu la pereții tavah&B.

  Finisaje exterioare:

  >

  >

  >

  Suprafața construita conform documentației cadastrale a punctului termic : 240,30mp. Suprafața construita propusa pentru amenajare este de 120,15mp.

  Nu exista instalații adaptate noii destinații si funcțiuni a spațiului.

  Pentru amenajarea imobilului pentru funcțiunea de centru de


■..... \

tencuieli simple;

tamplarie metalica cu ’gearA simplu;

invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica la terasa necirculabila;

in jurul clădirii nu exista trotuare;

cazare temporara a


persoanelor fara adapost sunt necesare lucrări de arhitectura, rezistenta, instalații si utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare, schimbarea amplasamentului platformei de gunoi (ghena) situata in vecinătatea punctului termic.

 • •  Valoarea de inventar a construcției; 124.600 lei din care 47.000 lei pt. construcție si 77.000 lei pentru teren.

 • •  Act doveditor al forței majore, după caz - nu este cazul

 • 2.Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic (prezentarea a cel puțin 2 opțiuni)

 • •  Recomandarea expertului /auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației

de avizare

Expertiza tehnica efectuata in baza temei beneficiarului concluzionează ca se pot efectua lucrările solicitate cu condiția detalierii lor in cadrul unui proiect tehnic.

Prin modificările făcute, rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita, prin îndepărtarea inchiderilor grele din B.C.A. prin descărcarea si a altor elemente , prin folosirea materialelor ușoare, respectiv aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reabilitare si reamenajare fara intervenții la elementele structurale nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Execuția se va face cu respectarea stricta a masurilor de sanatate si securitate in munca si a normelor P.S.I.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

In cadrul auditului s-au analizat variantele de îmbunătățire a performantelor termice ale anvelopei construcției existente in condițiile modificării destinației spatiilor, a recompartimentarii interioare, a modului de funcționare si a gradului de ocupare al clădirii. Partea de instalații aferente isi va schimba complet parametrii inițiali, beneficiind de reducerea pierderilor necprrtrotate de căldură la nivelul anvelopei prin masurile de izolare propuse. S-au crea^fp'Pdcestmod condițiile de utilizare eficienta a energiei necesare incalzirii spatiilop<wprep^rarii apdi calde menajere.

Soluții pentru pereții extyifiS U&fcf r \ ■>,

Pentru asigurarea rezistentei/la foc de. itiifiimpAimin a pereților exteriori este necesar suplimentarea la int^ri^^rextdX^fCli, o^qțaca r[9'Ps a panoului inițial tip Glulam. (R.F. pereți e^wiorfctă ^nj‘y

Se va suplimenta termoiz^atjkpșretilor exferiorL'cu vata minerala din rocade 10 cm grosime incombustibila |&&șja1rcu jfehfeuiala subfire armata cutesatura deasa din fibra de sticla conform cu expertiza^r^idahjsi.en^rg'etica anexata.

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Soluții pentru pereții de compartimentare interiori :

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi gips-carton pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala.

La pereții care despart spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, vor fi pereți ușori din rigips cu termoizolatie din vata minerala .Peretii de compartimentare se vor realiza din rigips antifoc. cate doua placi pe fiecare fata a peretelui si vor avea rezistenta la foc 60 mîn} si 120 minfPereti despărțitori R.F.-60 min., 120min.)

La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips canon pentru mediu umed.

Soluții pentru pardoseala oe sol: După realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizoîa planseuî de ia parter (cota-015) cu 10 cm polistiren exirudat.

Soluții oentru acoperiș tip terasa ; strat difuzie, folie bariera vapori, membrana hidroizolanta, termoizolatie polistiren extrudat 20 cm, sapa slab armata, hîdroîzolatie cu membrana termosudabila cu strat acoperitor de granule minerale.

Soluții pentru pereți adiacent! spatiilor neincalzite - structura pereților va fi comparabila cu structura pereților exteriori: 2 placi gips carton, vata minerala. 2 placi gips carton.

La pereții care despan spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pentru protejarea construcției de mfiitraăi vor L prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

(3), DATE TEHNICE AlE ÎN VESTITA

 • a. zona si amplasamentul;

Punctul termic nr. 154 la care se imemine si terenul aferent sunt situate in intravilanul municipiului Bacau pe strada Miicov nr.SE

Conform P.U.G actualizat si Reguiamenruiui aferent ai municipiului Bacau zor-a este Destinata pentru locuințe colective si construcții aferente lucrărilor tehnice - edilitare. Utilizări permise: modernizări si reparații te clădiri existente, tecuinte colective, construcrii si amenajari necesare bunei funcționari a zonei.

Construcția disponidilizata in urma retehnoiogizarii si rest ungerii suprafeței punctului termic nr.154 propusa oentru modernizare are tegim de inaltime „carter înalt” cu armatoarele vecinătăți:

=   te nord: punct termic restrins:

«  la est:  teren domeniu pudic al mun. Bacau:

o  te sud: teren domeniu publicai mun. Bacau si post transformarenr.il 9;

c-  la vest' teren domeniu publicai mun. Bacau acces  carosabil:

 • b. sta tutui juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

Terenul si construcția aferenta aparține Domeniului privat al municipiului Bacau dat in

S.O. STAR - PROIECT SRL                                            Pr. Mr. 20P2012

BAC                                                              Noiembrie 2012

<.■ c m.':?; -.v                                              -■ i -te..                 mi ote

administrarea Serviciului de Asistenta Sociala Bacau conform :

 • >  Hotarirea Consiliului Local nr. 368/31.10.2008 cu incheiere nr.50763/2008 privind darea in administrarea S.P.A.S. Bacau a terenului in suprafața de 652,15mp aferent clădirii ce urmeaza a fi reabilitata cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau”;

 • >  Hotararea Consiliului Local nr.390 din 31.10.2007 prin care clădirea ramasa disponibilizata a fost data in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau

 • > Act de Dezmembrare a imobilului autentificat nr. 2854/2007 BNP Enachescu Olga Aura in lotul 1 si lotul 2 . Lotul 2 se compune din terenul de sub construcție si corpul de construcție;

 • >  -Documentație cadastrala pentru terenul inconjurator al punctului termic in suprafața de 532,00mp

- Normele si normativele in vigoare ;

-Ghidul solicitantului si Cererea de finanțare, pentru aplicația P.O.R. 2007-2013, - Axa prioritara 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana” Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbana , in vederea aplicării pentru obținerea finanțării pe aceasta axa.

 • c. situatia ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentind terenuri din intravilanul municipiului Bacau

Suprafața construita                            120,15mp

(teren de sub construcție si corpul de construcție )

Suprafața amenajata                          532,00mp

Suprafața totala________________________________652,15mp

 • d. studii de teren

studiile topografice cuprind planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național.

Inventar de coordonate in sistem de proiecție stereo 70:

Sisteme de referința Marea Neagra 1975

Pct.

N

E

2

563292.508

647623.823

3

563296.326

647610.978

5

563305.508

647613.708

6

563301.691

647626.553

2

563292.508

647623.823

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

studiul geotehnic

Planuri cu amplasamentele forajelor , fisele complexe cu rezultatele determinărilor de laborator sunt prezentate in studiul geotehnic întocmit si anexat la documentatie.S-au executat 2 sondaje de cercetare, pana la adancimea de 3,00m fata de C.T.N.

Din punct de vedere geomorfologic municipiul Bacau se gasestre situat in partea de Vest a Podișului Central Moldovenesc si Colinelor Tutovei, fiind străbătut de râul Bistrița afluient de dreapta a râului Șiret iar amplasamentul de studiat este situat pe malul drept a râului Bistrița. Rețeaua hidrografica o formează râul Bistrița, cu afluientii sai de dreapta pârâul Trebes, pârâul Negel, si pârâul Bahna.

In ceea ce privește hidrologia zonei, se constata ca nivelul pânzei freatice se afla la adâncimi variabile, cuprinse in general intre 4,00-12,OOm fata de C.T.N. in funcție de grosimea stratului de praf argilos ce se gaseste deasupra orizontului grosier( balast cu pietriș si nisip). In zona amplasamentului nivelul adancimea de 4,00-6,00m fata de C.T.N. Recomandări pentru fundare si consolidări

pânzei freatice este situat la


grupa „terenuri bune de fundare”


stratificatie orizontala uniforma incadrindu-se in conform Normativ NP074-2007 tabel A1;

presiunea convenționala pconv=250 Kpa conform fundațiile clădirii existente sunt de tip" bloc+cuzinet” pana la adincimea de 2,00m fata de C.T.N.(pana la stratul de nisip+pietris);

se propune fundarea direct in stratul de nisip+pietris dezvoltat la adincimea de 2,00-3,00 m fata de CTN sau stratul de nisip prafos dezvoltat la adancimea de


STAS 3300/2-85, anexa B.;

0,50-2,OOm fata de C.T.N.;


se propune ca sistem de fundare, fundații tip „bloc+cuzinet” sub fiecare stâlp de cadru cu fundații continue de legătură;

se recomanda hidroizolarea fundațiilor;

calculul terenului de fundare si dimensionarea definitiva a fundațiilor se va face utilizind pconv.=250Kpa pentru gruparea fundamentala de sarcini conform STAS 3300/2-85, anexa B;

prezenta nivelului freatic la adincimi de 4,00- 6,00m fata de CTN exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații;

adincimea maxima de îngheț in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,80 -0,90m fata de C.T.N. conform STAS 6054/77;

Se va solicita prezenta pe santie^p.rlngipemlui geolog, pentru confirmarea naturii terenului de fundare si ori de " ^fLjâjȘi^Gtantul de structuri constructorul sau beneficiarul considera necesari/


 • e.Caracteristicile principaleiofistructiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului                        v^riartțele constructive de realizare a

investiției, cu recomandarfea Yariântei 'dfetim^

peritru aprobare

4 #'


S.C. STAR - PROIECT SRL X?

BACAU                                 • ’   ' ’ •

Proiectant general

PUNCT TERMIC Ac=240,30mp;H atic = 5,50m;

In suprafața de 120,15mp isi desfasoara activitatea punctul termic restrins si suprafața de 120,15mp este disponibila pentru reabilitare imobil cu destinația centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost.”

Construcție parter realizata din stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care se reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi, pereți exteriori din blocuri B.C.A., acoperiș sistem terasa necirculabila fara izolație termica corespunzătoare, fundație pentru stâlpi prefabricați tip pahar cu dimensiuni b x h =1,30x1,50m +grinzi de soclu.

(3)1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza;

SITUAȚIA PROPUSA

Conform temei de proiectare se propun următoarele transformări:

• separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare cu structura metalica., rezistent la foc RF 180 minute. Separarea spațiului se va raliza printr-un perete de compartimentare pe structura metalica executata din stâlpi din profile 2U140 si rigle din țeava patrata.Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui cu miez din vata minerala bazaltica rigida .Se va asigura astfel o rezistenta la foc de 180minute.Structura metalica a peretelui de separare se va proteja impotriva focului cu vopsea termospumanta.

• in spațiul care se amenajeaza intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2,40 alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi metalici 178x10 si grinzi metalice din profile IPE) cu planseu din beton armat cu grosime de 10 cm. Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) penț^^preluă lunecarea plăcii din beton armat propuse.

Accesul la etaj se va realizaJprin infeVmediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele              'Ștr.uctUrii de rezistenta va fi protejata anticoroziv conform

GP111/2010.Deaserffeni tâat^sfructura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție impp’friy^fogului. <  \ v v.

• închiderile perin^trâfe^exterio^e seivor reface (după dezafectarea in totalitate a închiderilor din ^^yAdin 'materjale usoarș care sunt panouri tip sandwich termoizolante ald^fte^h/(fpțp'/de g*Ps ' carton rezistent la foc si miez din spuma poliuretanica rigiâ|fe^3pfru: asigurarea < rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este nec^^P^dphmedtarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip GfeErhp'(R.K pereți exteriori=15 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de 10 cm grosime incombustibila protejat cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibra de

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de îiiterventie

sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala obținând 2 etaje.

 • •   Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de rigips cu termoizolatie din vata minerala .Pereții de compartimentare se vor realiza din gips carton antifoc.cate doua placi pe fiecare fata a peretelui.La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips carton pentru mediu umed.

 • •   Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus se vor intercala intre fundațiile clădirii existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse.se va executa la aceiași adâncime cu a fundațiilor clădirii existente .respectiv -2,30m fata de cota ±0,00.

 • •   Pentru asigurarea iluminării si ventilației (evacuare fum) pentru spațiul de la etaj s-a prevăzut montarea a doua tunele solare cu tub rigid,montate la nivelul terasei.Pentru montarea acestora a fost necesara crearea a doua goluri cu dimensiunile de 48x48cm in zona mediana a elementelor prefabricate a acoperișului.La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului si ventilarea spatiilor de la etaj.

 • •   Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizoîatiei si hidroizolatiei terasei. Refacerea terasei se va realiza după dezafectarea integrala a ansamblului terasei existente, pentru a nu genera încărcări suplimentare.Termoizolatia se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat de 20cm,protejat cu o sapa armata de minim 5cm.Panta necesara la terasa va fi executata prin varierea grosimii stratului de polisitren.nefiind indicata executarea unei sape foarte groase pentru a realiza panta.Hidroizolatia se va realiza din doua straturi de membrana termosudabila,ultimul strat fiind cu strat protector.

 • •  Terasa acoperita exterioara va avea o structura independenta de cea a clădirii centralei termice.Structura se va realiza din metal (stâlpi <P95x10) si grinzi din profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati gapmri-dinî£e[nn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.lnvelitoarea se va executa din.t'^^ijjrtigfe^fun^atiile copertinei vor fi izolate sub stâlpii metalici,alatuite din bloc de betgri^'irnplLi/sj^uzine^d^eton armat.

Perimetral terasei■''^?vj/e^cut^,Oijmpr£j|huire din plasa zincata bordurată.Plasa se va monta pe stâlpi din teava. reqfbngpiara 60x4Q,inșaștrati in fundația din beton.Toata împrejmuirea va fi prevăzută cu un sodlujd^Be^^fri^. j >■ jî

 • •   Prin modificabile U£cutb,rezidente "si/j stabilitatea construcției este imbunatatita.fapt

determinat de BjdeWtaj*ea jncN^rilâ^rele din BCA si a tencuielii aferente,prin folosirea materialelor ușe^rte.^tellfeat^t^^uel aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut            in ^Gațd.’

Propunerile cfe^-r^iirieh^re' si reabilitare realizate (fara intervenții la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta,la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau

expertului.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare

(3)2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate :

• Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

PARTER :

Zona de primire, cuprinde birou cu ghișeu , cu acces din vestibul, hol + recepție primire, vestiare mici metalice in zona accesului.

Zona servicii medicale cuprinde cabinet medical cu acces din zona de primire si izolator cu acces din vestibul. Izolatorul este prevăzut cu grup sanitar si dus propriu.

Zona igienizare cuprinde grupuri sanitare cu dusuri pe sexe pentru beneficiari (oamenii străzii), grupuri sanitare pe sexe pentru personal, cabina WC+ dus pentru persoane cu dizabilitati.

Zona servit masa cuprinde oficiu, sala mese, terasa acoperita. Spatiile sunt mobilate cu mese si scaune pentru servit masa. Oficiul va fi dotat cu frigider, aragaz, mașina spalatvase, spălător inox filtru cafea, cuptor cu microunde, jaluzele verticale mobilier oficiu .

Menționez ca prepararea hranei se realizează la o cantina specializata fiind transportata zilnic funcție de necesarul de hrana solicitata. Oficiul propus este destinat numai pentru încălzirea hranei, pastrarea hranei si servirea mesei, spalarea vaselor si veselei. Zona odihna recreere este realizata in spațiul cu funcțiunea de club.Clubul va fi dotat cu rafturi pentru biblioteca cârti, reviste, televizor, radiocasetofon, fotolii pat. LUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

In continuarea imobilului centrul de cazare a persoanelor fara adapost, in partea de est, se realizează o terasa acoperita- avand structura ușoara din profile metalice. Acoperișul va fi realizat intr-o ajcfaCi^^capriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro.                          < \.

Pardoseala se va realiza din/&4codeckylțlbiTig+ PVO). Terasa va fi mobilată cu mese si scaune si va fi folosita ppntrd servirea meșePsau pentru odihna. Terasa va fi împrejmuita cu gard alcătuit din ^falpi si plașagnetalica (sistem Metro) pentru a deține controlul in imobil,. Și al permitd' WcefeuKpe terasa, numai din interiorul centrului de cazare.

Accesul principal in imobil va ^Jișâșupe fațada vest prin intermediul unor rampe si podest de la cota -O.ISP^^cot^PtOGO^^^ propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevazutaP^^alu^îrada la cota +0,60 m si +0,90m. Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa . care va fi montata deasupra intrării

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

principale Firma luminoasa este alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu.

Accesul principal va fi prevăzut cu copertina cu structura metalica ușoara acoperita cu tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro închis.

Accesul de serviciu pentru aprovizionare si pentru personal este poziționat pe fațada din sud , retras după Postul de transformare existent, si se face din spațiul exterior carosabil propus. In zona accesului de serviciu este prevăzut grup sanitar pe sexe pentru personal si doua magazii pentru depozitare.

Magaziile vor fi dotate cu: rafturi si dulapuri cu cheie, paturi pliante, saltele, coșuri gunoi, lenjerie, etc.

Circulația pe verticala in interiorul centrului de cazare se realizează prin intermediul unei scări intr-o rampa cu acces din zona de primire.

Scara va fi realizata pe structura metalica cu trepte din granit (helopal) fara contratrepte.

ETAJUL 1

Zona de odihna este compusa din 6 camere dormitor cu 2 si 3 paturi etajate . A fost rezervata „ camera mama si copilul” care va avea aceleași dotări ca si celelalte camere, deoarece in cazul in care nu va fi identificata in strada o familie monoparentala si numărul persoanelor adulte fara adapost este foarte mare, in acea camera vor primi servicii același tip de beneficiari ca si pentru restul centrului. Pentru camera „ mama si copilul” vor fi completate dotările generale cu 4 patuturi pliabile, biberoane si un sterilizator pentru biberoane, pentru a putea oferi in regim de urgenta mamei si copilului fara adapost servicii sociale in regim de urgenta.. Capacitatea maxima de cazare a adăpostului va fi de 30 locuri.(maxim 35 locuri) La etaj 1 zona de igienizare este compusa din spatii pentru spălătorie si uscatorie dotate cu mașini spalat si uscat rufe, dulapuri metalice pentru detergenti. S-au creat 2 spatii pentru vestiare barbati si femei. Vestiarele vor fi mobilate cu dulapuri cu cheie , si banei .Corespunzător spatiilor de cazare au fost propuse grupuri sanitare pe sexe cu dusuri .

Pentru eliminarea fumului si gazelor in caz de urgenta s-au prevăzut la etajul 1 realizarea a 2 goluri (48cmx48cm) in planseul chesonat si terasa existenta de peste etajul 1 in care se vor monta tuneluri rigide tip Velux La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului, ventilarea si luminarea spatiilor de la etaj. Tamplaria utilizata (ferestre si usi) va fi din PVC cu bariera termica si geam triplustratificat.

Capacitatea de cazare a centrului este de 30 persoane (max 35 persoane). Descrierea funcționala

Suprafețe obținute :

PARTER:

• vestibul intrare

3,40mp

• recepție primire + hol

18,70mp

•   1 birou

4,13mp

• cabinet medical

6,40mp

• izolator

7,35mp

• grup sanitar pentru izolator

3,35mp

• club

8,20mp

• sala mese

14,50mp

• oficiu

5,70mp

• magazie

1,85mp

• magazie

4,00mp

• grup sanitar pe sexe pt

personalul angajat

5,75mp

• grupuri sanitare pe sexe

+dusuri pentru beneficiari

13,65mp

• grupuri sanitare pt. persoane

cu handicap locomotor

4,20mp

♦ scara de acces la etaj

• terasa acoperita

27,80mp

• terasa + rampe de acces

5,35mp

ETAJ:

•  6 dormitoare

58,60mp

• camera mașina spalat, uscator

5,30mp

• grupuri sanitare, dusuri si vestiare

pe sexe,

24,90mp

/   k-'       î\

• holuri

16,65mp

TOTAL SUPRAFAȚA

■k.....* l

• Suprafața construita parter

155,80mp

t't ' ;       ;l'^.9'qX-s /

• Suprafața utila parter

138,60mp

• Suprafața construita etaj

122,35mp

'W ..      yy

• Suprafața utila etaj

101,05mp

'■ ■ J - .

• Suprafața desfasurata

278,15mp

• Suprafața utila :

239,65mp

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+OOO .

înălțime libera parter este de 2,40m.

înălțime libera etaj este de 2,45m,

Finisaje interioare

 • •   Finisaje interioare cu glet de ipsos si var lavabil;

 • •   Glafuri helopal;

 • •   Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare.dusuri, vestiare;

 • •  Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala;

 • •  Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabiîe(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, vestiare holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri,);

 • •  Tamplaria interioara se va realiza din profile P.V.C. culoare alb;

 • •  La etajul creat s-a propus montarea la intradosul chesoanelor tavan fals din rigips pentru spatii uscate si umede funcție de funcționalul propus;

 • •   Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din rigips pentru spatii uscate si spatii umede. Izolația termica a pereților in contact cu spatiile neincalzite va fi suplimentată cu vata minerala;

Finisaje exterioare

 • •   Finisaje exterioare cu tencuieli decorative culoare bej ;

 • •   Glafuri helopal;

 • •  Tamplaria exterioara se va realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare maro inchis cu geam termoizolant;

 • •  Gresie antiderapanta la rampe si podește de acces;

 • •   Invelitoare din tabla tip Lindab la copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acoperita, (jș^pe-.fatada posterioare. Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prOVa^te..trotuare cu latimea de 80cm;

 • •  Material compoșjt'De.cpdeck pehtru terasa exterioara acoperita;

Refacerea pe toata suprafața ecopprîSujurcladiQi (inclusiv suprafața punctului termic ) a termoizolatiei in arosim^ de _2(Tcm din boliătiram expandat (conform expertizei termice)


Avind in vedere schimbarea partiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (electrice, apa, canalizare, termice,)

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție


Instalații electrice

Pentru realizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări de instalații electrice:

 • ■  Alimentare cu energie electrica;

 • ■  Coloane si tablouri electrice;

 • ■   Iluminatul artificial normal în spatiile de lucru, cazare si spații de circulație;

 • ■  Prize electrice monofazate cu contact de protecție pentru echipamente electrice;

 • ■  Protecția împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • ■   Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța;

 • ■   Instalații paratraznete si prize de pamant;

Caracteristici electrice ale obiectivului

TG

 • ■  Putere instalată = 16.000 kW;

 • ■  Putere maximă absorbită = 12.8.000 kW;

 • ■  Tensiune de utilizare: Un = 1x380Vca

 • ■  Frecvența rețelei de alimentare: Fn ~ 50+0,2 Hz

- Factor de putere: cos (p = 0,92 (neutral);

 • ■  Durata admisibilă a întreruperii: conform avizului furnizare în alimentarea cu energie electrică (solicitat);

Caracteristica keraunică a amplasamentului

 • ■  Media anuală a zilelor cu furtuni cu descărcări electrice: 36.6 - 37 zile/an

 • ■  Gradul de risc: R =5,7

 • ■   S-a prevăzut o instalație de protecție impotriva traznetului realizata cu platbanda de captare OL-Zn 25x4 si platbanda de coborâre OL Zn 25x4 montata apparent. Aceasta se va racorda la priza de pamant existent.

Descrierea instalațiilor interioare

Pentru darea în funcțiune a instalației electrice interioare cu o dotare minimă, s-a prevăzut:

□ Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica din rețelele furnizorului pana la punctul de delimitare a instalațiilor se face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consumator si se va racorda din firida de bransamentț FB) amplasata pe peretele exterior al PT Cz119 cu cablu subteran AcyAby 3x25 + 16 pana la BMPT.

Q Iluminatul cu corpuri incandescente și fluorescente astfel:

 • ■  Corpuri de iluminat incandescente tip aplică în holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 07 in spatiile de cazare, de circulație si holuri;

S.C. STAR - PROIECT SRL                                           Pr. Nr. 20/2012

BACAU

Noiembrie 2012

Proiectant general

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip AB 02 sau EE 9, de tip etanș în spatiile cu mediu umed;

 • □  Instalația de prize:

 • ■  prize duble cu contact de protecție în toate spatiile, etanșe in mediul umed;

 • □  Iluminatul de siguranța conform Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor I7 - 2011, capitolul 7, art 23 nu este necesar sa fie prevăzut. Totuși avand in vedere specificul activitatii, ca măsură compnsatorie s-a prevăzut iluminat de siguranța asigurat cu luminoblocuri tip CISA cu dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s si autonomie in funcționare de minim o ora.

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor mai sus enumerate se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

1    Tabloul general (TG);

 • ■    Tabloul secundar (TS), pentru etaj;

 • □ Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor se va face obligatoriu între fază și nulul de lucru (U=220V);

 • □ Circuitele electrice și coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecție la suprasarcină și supracurent și cu releu de protecție diferențială (Id = 30 mA);

 • □ Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment;

 • □  Instalația electrică se va executa astfel:

 • ■  Pentru circuite conductorii vor fi de cupru tip FY (pentru faza, nulul de lucru și nulul de protecție) și protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat;

 • ■  Pentru coloana conductorii vor fi din cupru (FY) pentru faze, nulul de lucru și nulul de protecție, protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat.

 • □  Firidele de distribuție aferente TG si TS se vor executa monobloc într-o cutie metalică cu ușa de acces:

 • ■  întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare și sigilare.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare și comutatoare montate îngropat, etanșe in spatiile umede.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IP, PVC, montate în tencuiala și în șapa de egalizare sub pardoseală.

Nivelul de iluminare adoptat este în funcție de destinația încăperilor și sunt cele prevăzute în 17-2011.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice s-a făcut ținând cont de:

 • ■  categoria în care se încadrează încăperea, spațiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu și din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

 • ■  caracterul specific al instalației electrice respective, cu respectarea prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare;

• parametrii regimului de funcționare (tensiune, curent, putere, frecvență etc.) Instalații sanitare si racordul de apa canal

In zona exista sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare, impunându-se astfel rezolvarea in sistem centralizat al celor doua utilități. Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații:-

-Instalații apa - canal din incinta proprietății

-Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

Instalații apă-canal din incinta proprietății

Racord de apa potabila

Alimentarea cu apă rece se realizează prin racordarea la conducta existentă din PEHD având Dn 50 mm.

Alimentarea cu apa calda se realizează prin racordarea la rețeaua de apa calda a orașului printr-un racord din țeava preizolata montata in canalul termic nou proiectat.Conductele vor fi montate subteran la 1,20 m adâncime pe un pat de nisip de 20 cm grosime. Pentru contorizarea consumului de apă rece si calda s-a prevăzut un cămin pentru apometre amplasat complet echipat Q = 4 mc/h( apa rece) si Q= 4 mc/h, cu robineți de trecere, apometru și filtru cu stabilizator.Racordul aferent clădirii este dimensionat pentru un debit de apa rece potabila qa,=0,72 [l/s], conform breviar de calcul anexat, iar pentru apa calda qac=0,31 [l/s],

Racord canalizare exterioar

Canalizarea apelor uzate menajere se va realizează cu o rețea de incintă din PVC-KG cu Dn 160 mm cu racordare gravitațională la sistemul centralizat de canalizare existenta.

Pe acest racord se va prevedea cămine de canalizare din beton echipate cu scări de acces și ramă cu capace din fontă pentru racorduri și schimbări de direcție,

- Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti:

Instalații sanitare interioare

In vederea asigurării condițiilor igienico sanitare si a nevoilor gospodărești, conform normativelor in vigoare, obiectivul va fi echipat cu puncte de consum apa rece si calda la obiectele sanitare, in acest scop s-au prevăzut instalații interioare de apa rece, apa calda menajera, pentru asigurarea la punctele de consum a debitelor necesare, la presiunile corespunzătoare si racorduri la rețeaua exterioara de canalizare.

Din punct de vedere al obiectelor sanitare interioare spațiul de cazare este dotat cu: oficiu, spălătorie, grupurile sanitare si dușuri .echipate cu: spălător (1 buc), mașina de spalat vase (1 buc), mașina de spalat rufe (1 buc), lavoar (9 buc), vas closet (8 buc), pisoar (4 buc) si cabina dus (7 buc).

Instalațiile sanitare interioare ale obiectivului constau din:

 • - echiparea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare;

 • - racorduri la coloane;

 • - alimentarea cu apâ rece și caldă a acestora;

 • - evacuarea apelor menajere de la grupul sanitar;

Echiparea cu obiecte sanitare s-a făcut conform normelor sanitare în vigoare astfel: lavoar din porțelan sanitar prevăzut cu baterie amestecătoare apă rece-caldă, ventil de scurgere și sifon de lavoar cu racord flexibil din P.V.C.; etajeră din porțelan sanitar; oglindă din semicristal; vas closet din porțelan sanitar, prevăzut cu rezervor de spălare pe vas; closet, ramă și capac din polipropilenă, suport de hârtie din porțelan sanitar; cabine dus sifon de pardoseală Sp 0 50 pentru colectarea apelor de la grupul sanitar;

Instalațiile sanitare interioare aferente grupurilor sanitare constau din alimentarea cu apa rece, calda a obiectelor sanitare si canalizarea apelor uzate menajere. Evacuarea apelor uzate menajere se realizează in exteriorul clădirii, printr-o instalație de canalizare menajera interioara.

Corespunzător funcțiunilor deservite echiparea cu obiectele sanitare s-a făcut astfel: lavoar din porțelan sanitar cu piedestal si baterie din alama nichelata Dn %”, accesorii: oglinda, etajera, portprosop;

vas closet din porțelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: port hârtie, cuier;

pisoar din porțelan sanitar

sifoane de pardoseala Dn 50 mm ;

spălător din inox cu platforma ;

Alimentarea cu apa calda a cosumatorilor se va face de la rețeaua exterioara existenta. Distribuția conductelor de apa rece si calda vor fi din otel zincat si se montează aparent la plafon parter.

Conductele de apa vor fi mascate si izolate. Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevăzut robineti de trecere cu mufa si sfera.

Colectoarele de canalizare menajera vor fi montate sub pardoseala parter cu racordare la canalizarea exterioara.

Pentru intervenția in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au prevăzut piese de curățire am plasate in locuri ușor accesibile. întreg sistemul de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor, a căror parte superioara a fost scoasa deasupra acoperișului sistem terasa existent cu circa 50 cm.

Trecerea conductelor prin plansee si pereți se face cu stufuri de protecție.

Susținerea coloanelor si a racordurilor se face cu bratari metalice.

Legaturile la obiectele sanitare se realizează in general in slit sau la plinta mascate.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Instalații termice

Agentului termic necesar incalzirii obiectivului se va procura din reteua de termoficare a municipiului. Bransarea instalației termice interioare la rețeaua termica publica se va realiza cu țevi din otel preizolate cu diametrul de 1 Vz\ pozate intr-un canal termic nou proiectat.

Pentru instalația interioara s-au utilizat țevi din otel cu diametrele de         1’ si 1

îmbinarea țevilor din instalație se va realiza prin sudura si prin asamblari demontabile.

Stabilirea traseului instalației de distribuție se va face în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distantelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Instalația termică s-a proiectat in scopul realizării temperaturilor interioare si pentru realizarea microclimatului, conform SR 1907/2-97.

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza STAS-urilor 1907/1-97; 1907/2-97 pentru zona climaterica III, cu Text= - 18°C pentru temperaturi interioare de calcul conform STAS- urilor indicate mai sus.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor recomandate conform tabelelor in vigoare din I 13 - 2002, pentru incalzirea cu apa calda 90°C - 70‘C, circulație prin pompe.

Necesarul de căldură pentru încălzire este 29 KW si necesarul de căldură pentru preparare apa calda este de 40 KW.

Incalzirea spatiilor se va realizează cu ajutorul corpurilor statice, radiatoare din otel cu funcționare pe apa calda. Fiecare corp de încălzire este prevăzut cu robineti de reglaj tur si retur iar legarea acestora la instalația de încălzire se va realiza prin îmbinări demontabile. Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet de aerisire.

Stabilirea traseului instalației de distribuție se va face în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distanțelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă de minim 3%o pentru asigurarea golirii și dezaerisirii instalației.

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate montate pe fiecare coloana.Golirea instalației interioarese va face intr-un căminul exterior cu racordarea acestuia la canalizarea nou proiectata

Pe instalație, pe coloane de alimentare a instalație termice se vor prevedea armături de sectorizare pentru intervenție în caz de avarie si pentru reglarea instalației.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee se vor monta ștuțuri ce asigură protecția mecanică a conductelor și mișcarea liberă a acestora datorită dilatării.

Ansamblului instalației de încălzire trebuie să i se asigure stabilitate și rezistența mecanică necesară preluării eforturilor portante și celor date de dilatarea instalației precum și de acțiuni seismice.

Amenajări exterioare si sistematizare verticala

Terenul aferent centrului de cazare propus este de 532,00mp din care:


Suprafața terasa________________=27,80mp

Suprafața terasa acces+rampe = 5,35mp .

Suprafața carosabil              =422,Omp

Suprafața trotuare                = 19,Omp

Suprafața spațiu verde          = 60,00mp

 • 3. Consumuri de utilități

a.Necesarul de utilitati rezultate, după caz in situația executării unor lucrări de modernizare

Avind in vedere schimbarea parțiala a destinației clădirii, realizarea prin recompartimentare pe verticala si orizontala a unui spațiu cu destinație cazare, este necesar a se elabora soluții complete pentru totalitatea instalațiilor interioare si exterioare (apa, canalizare, termice, electrice).

APA-CANALIZARE

 • 1.  Conform STAS 1478/1990,SR 1343/2006 NECESARUL DE APA PENTRU CONSUM MENAJER VA FI:

Ni=numar de persoane - 35

qi,ar=necesar specific (l/om zi)-170

qi,ac necesar specific (i/om zi)-60

Qzi med=5,95 mc/zi

Qzi max=7,74 mc/zi

Qomax=0,90 mc/h

 • 2. Conform STAS 1478/1990 DEBITUL PENTRU ALIMENTAREA CU APA RECE SI CALDAOBIECTELOR SANITARE VA FI:

Apa rece : qc = 0,72 l/s

Apa calda: qc = 0,31 l/s

 • 3. Conform STAS 1795/1987 DEBITUL PENTRU APE UZATE MENAJERE VA FI:

Qc = 3,42 l/s

ENERGIE TERMICA

Necesarul de căldură pentru încălzire

Qinc = 29 KW

Necesarul de căldură pentru preparare apa calda

Q = 40 KW

ENERGIE ELECTRICA

TG

Putere instalata = 16,00 kW

Putere maxima absorbita = 12,8 kW

Factor putere cos(p=0,92(neutral)

Tensiune de utilizare: Un = 1x380 V ca

Frecventa rețelei de alimentare: Fn=50+0,2 Hz

b.estimari privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

DEBIT

CONSUM EXISTENT

CONSUM PROPUS

DEPĂȘIRI CONSUM

Qs zi med

-

5,95 (nfzi)

-

Qs zi max.

-

7,74 (m3/zi)

-

Qs orar max.

-

0,9 (m’/h)

-

S.C. STAR - PROIECT SRL                                           Pr. Nr. 20/2012

BACAU

Noiembrie 2012

Proiectant generai

Faza:Docum.de avizare a lucrărilor de intervenție

Investiția se realizează pe o perioada de 11 luni,dintre care 9 luni pentru execuția lucrărilor de construcții, după cum urmeaza:

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

o Organizare achiziție publica lucrări + publicitate - L1, L11

o Consultanta si asistenta-L1-L1O

o Asistenta tehnica acordata de proiectant - L2-L10

o Organizare șantier,Demolări, Lucrări protecția mediului - L2, L10

o Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire - L2-L10

o Lucrări instalații exterioare, racord apa+

acm, racord canalizare, racord electric, racord termic - L2-L10

o Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice - L3-L10

o Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala - L7-L10

o Lucrări de amenajare teren aferent clădirii - L10

o Dotări -L9,L1O

o Diverse si neprevăzute - L2-L10

o Audit-L4,L10

o Recepție si finalizare lucrări - L11

5). COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI
 • I.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Valoare totala fara TVA-1488.9628 mii lei ;

Valoare totala cu TVA - 1842.3683 mii lei;

Din care:

C+M fara TVA         - 885,5461 mii lei ;

C+M cu TVA          - 1098,0772mii lei;

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1        FAZA DALI

AMENAJARI TEREN SI PROTECȚIA MEDIULUI

In lei si euro, la cursul BNRIei/euro din data de :11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei I Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro

Pr. Nr. 20/2012

Noiembrie 2012

Faza;Docinn.de avizare a lucrărilor de intervenție

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Amenajare teren

7,7711

1,7005

1,8651

9,6362

2,1087

2.

Amenajare platforma gunoi

0,7897

0,1728

0,1895

0,9792

0,2143

3.

Amenajare spatii verzi

10,6489

2,3303

2,5557

13,2046

2,8895

TOTAL 1

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

DEVIZUL OBIECTULUI NR- 2

ARHITECTURA____________________________

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Arhitectura imobil

332,1640

72,6868

79,7194

411,8834

90,1316

2.

Arhitectura copertina

17,4751

3,8240

4,1940

21,6691

4,7418

TOTAL 1

349,6391

76,5108

83,9134

433,5525

94,8734

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

1

..

Program Operațional Regional 2007-2013                   97

Axa prioritara 1-"Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1".Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub domeniul: Poli de dezvoltare urbana si schimbarea soluției tehnice pentru creșterea

capacitatii si a spațiului funcțional pentru obiectivul de investiții "Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost"

TOTAL III                                               |                |               |               |                 |

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)    | 349,6391 | 76,5108  ,83,9134 ,433,5525   ,94,8734

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3

AMENAJARI EXTERIOAR______________________________

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de: 11.10.2012

1 euro=4,5698 lei

Nr

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

împrejmuire

4,0002

0,8754

0,9600

4,9602

1,0854

2.

Cămin utilaje

10,5187

2,3018

2,5245

13,0432

2,8542

3.

Platforma carosabila

47,7403

10,4469

11,4577

59,1980

12,9542

4.

Terasamente

2,8754

0,6292

0,6901

3,5655

0,7802

5.

Trotuare

4,6272

1,0126

1,1105

5,7377

1,2556

6.

Montare borduri

7,0515

1,5431

1,6924

8,7439

1,9134

TOTAL I

76,8133

16,8089

18,4352

95,2485

20,8430

II. MONTAJ

1

TOTAL II

III. PROCURARE

! ! —!.......—--] ] —

TOTAL III                                            1               1              1               I                  1

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 76,8133

16,8089 | 18,4352   | 95,2485     | 20,8430

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4

REZISTENTA___________________________________

In lei si euro, la cursulBNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro = 4,5698 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei       I Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.               | 7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rezistenta infrastructura

67,0025

14,6620

16,0806

83,0831

18,1809

2.

Rezistenta suprastructura

152,3970

33,3487

36,5753

188,9723

41,3524

3.

Rezistenta copertina

19,3967

4,2445

4,6552

24,0519

5,2632

TOTAL I

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966

II. MONTAJ

|

TOTAL II

III. PROCURARE

|                                                                                                                                                                  I                                                       I                                             I                                                  I                                                     I

TOTAL III                                             |                 |              |               |                |

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)    | 238,7962  | 52,2553 | 57,3111   | 296,1073 | 64,7966

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5

Instalații sanitare, termice si electrice interioare

In lei si euro, la cursul Bnr lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Instalație sanitara interioara

52,894

11,5747

12,6946

65,5886

14,3526

2.

Instalație termica interioara

26,195

5,7322

6,2868

32,4818

7,1079

3.     Instalație electrica interioara

45,301

9,9131

10,8722

56,1732

12,2923

TOTAL I

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

1- I

TOTAL III

i

| TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

DEVIZUL OBIECTULUI NR.6

REȚELE APA CANAL, TERMICE SI APA CALDA MENAJERA, ELECTRICE

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAT!!

1.

Rețele apa canal

47,151

10,3180

11,3162

58,4672

12,7943

2.

Rețele termice si apa calda menajera

19,467

4,2599

4,6721

24,1391

5,2823

3.

Rețele electrice

1,312

0,2871

0,3149

1,6269

0,3560

TOTAL 1

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326

II. MONTAJ

I                                                                                                                                                                                       I

TOTAL II

III. PROCURARE

I

I

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11.10.2012        4,5698

Nr. crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE (fara T.V.A.)

T.V.A.

VALOARE

(iclusiv T.V.A)

mii RON

mii EURO

mii RON

mii RON

mii Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

7,7711

1,7005

1,8651

9,6362

2,1087

1,2

Ob.1 Amenajarea terenului

7,7711

1,7005

1,8651

9,6362

2,1087

1,3

Amenjari pentru protecția mediului

11,4386

2,5031

2,7453

14,1839

3,1038

1.3.1. Ob.lAmenajare platforma gunoi

0,7897

0,1728

0,1895

0,9792

0,2143

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10,6489

2,3303

2,5557

13,2046

2,8895

TOTAL CAPITOL 1

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

CAPITOLUL 2

-

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.6Retele apa canal, termice si ACM, electrice

67.9300

14.8650

16.3032

84.2332

18.4326

TOTAL CAPITOL 2

67.9300

14.8650

16.3032

84.2332

18.4326

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren (geo,topo)

3,5000

0,7659

. 0,8400

4,3400

0,9497

3.1.1 Studiu topo

1,0000

0,2188

0,2400

1,2400

0,2713

3.1.2 Studiu geo

2,5000

0,5471

0,6000

3,1000

0,6784

3,2

Obținere avize,a cord uri si autorizații

11,0000

2,4071

2,1600

13,1600

2,8798

3.2.1. Avize

2,0000

0,4377

0,0000

2,0000

0,4377

3.2.2Taxa racord rețele

9,0000

1,9695

2,1600

11,1600

2,4421

3,3

Proiectare si enginerie

124,7010

27,2881

29,9282

154,6292

33,8372

3.3.1.Proiectare inițiala

80,9467

17,7134

19,4272

100,3739

21,9646

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH,DE,CS,DL

17,0000

3,7201

4,0800

21,0800

4,6129

3.3.3.Expertiza tehnica, Audit energetic, Plan SSM

8,5000

1,8600

2,0400

10,5400

1,8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activitatilor

15,0000

3,2824

3,6000

18,6000

4,0702

3.3.5 Documentații CU,avize

7,5000

1,6412

1,8000

9,3000

2,0351

3,4

Organizarea procedurii de achiziții

5,0000

1,0941

1,2000

6,2000

1,3567

3,5

Consultanta

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,6

Asistenta tehnica

60,8000

13,3047

14,5920

75,3920

16,4979

3.6.1.Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51,8000

11,3353

12,4320

64,2320

14,0558

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9,0000

1,9695

2,1600

11,1600

2,4421

TOTAL CAPITOL 3

209,2467

45,7890

49,7392

258,9859

56,6734

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

789.6386

1727950

189.5133

979.1519

214.2658

Ob.2 Arhitectura

349,6391

76,5108

83,9134

433,5525

94,8734

Ob.3 Amenajări exterioare

76,8133

16,8089

18,4352

95,2485

20,8430

Ob.4 Rezistenta

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966

Program Operațional Regional 2007-2013                    □

Axa prioritara 1-"Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție I.T’.PIanuri integrate de dezvoltare urbana", Sub domeniul: Poli de dezvoltare urbana si schimbarea soluției tehnice pentru creșterea capacitatii si a spațiului funcțional pentru obiectivul de investiții "Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost"

Ob.5 Instalații sanitare, termice, electrice interioare

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

4.2,

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Procurare utilaje

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente tehnologice

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4.5.

Dotări

184,0500

40,2753

44,1720

228,2220

49,9414

Dotări

184,0500

40,2753

44,1720

228,2220

49,9414

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

973.6886

213.0703

233.6853

1207.3739

264.2072

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8,7678

1,9186

2,1043

10,8721

2,3791

5,1.1 Lucrări de construcții

8,7678

1,9186

2,1043

10,8721

2,3791

5.1,2-Cheltuieli conexe organizării de santier(taxe aferente)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

14,4400

3,1599

0,0000

14,4400

3,1599

5.2.1.Conf Legii10/95 -0,7%

7,4900

1,6390

0,0000

7,4900

1,6390

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1,0700

0,2341

0,0000

1,0700

0,2341

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5,3500

1,1707

0,0000

5,3500

1,1707

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

5.2,4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0,5300

0,1160

0,0000

0,5300

0,1160

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute -10%

125,6800

27,5023

30,1632

155,8432

34,1028

TOTAL CAPITOL 5

148,8878

32,5808

32,2675

181,1553

39,6418

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6,1

Cheltuieli de publicitate si informare

20,0000

4,3766

4,8000

24,8000

5,4269

6,2

Cheltuieli de audit

50,0000

10,9414

12,0000

62,0000

13,5673

TOTAL CAPITOL 6

70,0000

15,3180

16,8000

86,8000

18,9943

TOTAL GENERAL

1488,9628

325,8267

353,4055

1842,3683

403,1617

Din care C+M

885.5461

193.7822

212.5311

1098.0772

240.2900

2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Investiția se va realiza în decursul a 11 luni calendaristice, din care lucrările efective de construcții vor dura 9 luni.

o Organizare achiziție publica lucrări + publicitate - L1 ,L11 - 25,000 mii lei

o Consultanta si asistenta - L1-L11

o Asistenta tehnica acordata de proiectant - L2-L11 - 9,000 mii lei

o Organizare șantier,Demolări, Lucrări protecția mediului - L2.L10 - 20,2064 mii lei

o Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire - L2-L10 - 588,4353 mii lei

o Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare,

o   racord electric, racord termic             - L2-L9 - 67,9300 mii lei

o Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice - L3-L9 - 124,3900 mii lei

o Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala - L2-L10 - 76,8133 mii lei

o Lucrări de amenajare teren aferent clădirii - L10 - 7,7711 mii lei

o Dotări - L9, L10 - 184,0500 mii lei

o Diverse si neprevăzute - L2-L10 ~ 125,6800 mii lei

o Audit — L4,L10 — 50,000 mii lei

o Recepție si finalizare lucrări - L11

6).INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

S-a intocmit Analiza cost-beneficiu care este atașata prezentei documentații.

7).Sursele de finanțare a investiției
 • (1) 98% din cheltuielile eligibile vor constitui asistență financiară nerambursabilă de la FEDR și bugetul de stat;

 • (2) 2% din cheltuielile eligibile și 100% din cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din contribuția proprie a beneficiarului;

Sursele de finanțare a investiției:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei).

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

1.842.3683

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

171.697,7

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1.317.265,1

c.

TVA

353.405,5

II

Contribuția proprie în proiect, d.c.:

198.043

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile 2%

26.345,3

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

171.697,7

c.

Autofinanțarea proiectului*

III

TVA

353.405,5

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

I b 41 a- II c

1.290.919,8

în care:

 • >  I Valoarea totală a proiectului - Valoarea neeligibilă a proiectului 4- Valoarea eligibilă a proiectului + TVA=171.697,7+1.317.265,1+353.405,5=1.842.368,3 lei

 • >  II Contribuția proprie în proiect = Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile = 26.345,3+171.697,7=198.043 lei

 • > TVA =353.405,5

Autofinanțarea proiectului se calculează numai in cazul proiectelor generatoare de venituri.

8) . Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției
 • 1. In faza de execuție se vor crea 1 5 locuri de munca;

 • 2. In faza de operare se vor crea 8 locuri de munca;

9) . Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției = 1842,3683 mii lei (inclusiv TVA)

= 403,1617 mii euro (inclusiv TVA)

Din care C+M:        = 1098,0772 mii lei (inclusiv TVA)

= 240,290 mii euro (inclusiv TVA) euro = 4,5698 lei la data 11.10.2012

 • 2. Eșalonarea investiției

Anul I: Valoare totala investiție = 1842,3683 mii lei (inclusiv TVA)

= 403,1617 mii euro (inclusiv TVA)

Din care C+M:          = 1098,0772 mii lei (inclusiv TVA)

= 240,290 mii euro (inclusiv TVA)

euro = 4,5698 lei la data 11.10.2012

 • 3. Durata de realizare

Investiția se va realiza pe o perioada de 11 luni din care 9 luni pentru execuție.

10). AVIZE SI ACORDURI DE PRICIPIU
 • 1. CERTIFICATUL DE URBANISM:

emis de Primăria Municipiului Bacau ;

 • 2. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Aviz E-ON Electrica

Aviz E-ON Gaz Distribuție

Aviz Romtelecom

Aviz CET Bacau

Aviz Protecție civila

Aviz Sanitar

Aviz Mediu

Aviz P.S.I.

Aviz ISC

ACORDUL DE MEDIU-

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 3.1 Protecția calitatii apelor:

 • >  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze calitatea apelor;

 • >  Canalizarea se va realiza prin racord la rețeaua stradala;

3.2Protectia calitatii aerului:

In cadrul obiectivului nu se desfasoara activitati care sa afecteze calitatea aerului; 3.3Protectia impotriva zgomotului si vibrațiilor:

 • 1.  Obiectivul nu produce elemente poluante care sa afecteze fonic;

 • 2.  Clădirea este asigurata fonic prin utilizarea de geamuri termopan si a

Pr. Nr. 20/2012 Noiembrie 2012

Faza:Doctim.de avizare a lucrărilor de intervenție

3.4Protectia im potriva radiațiilor:

Nu este cazul

3.5Protectia solului si subsolului:

Nu este cazul

3.6Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu este cazul

3.7Protectia așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul

3.8Gospodarirea deșeurilor generate pe amplasament:

 • 1. In urma activitatii ce se vor desfasura in noua construcție vor rezulta deșeuri. Aceste deșeuri se depozitează in pubele de gunoi , urmând a fi ridicate, in baza unui contract , de către o firma specializata care le va transporta la groapa de gunoi a orașului Bacau.

3.9Gospodarirea substanțelor toxice si periculoase: Nu este cazul.

Obiectivul nu se afla in zone cu restricții (zona inundabila, zona industriala, zona de protecție sanitara)

Aceasta documentație a fost întocmită conform HG 28/2008 in vederea obținerii unei finanțări nerambursabile pentru a pune in practica proiectul „Reabilitare imobil strada Milcov,cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost”din Municipiul Bacau.

SEF

Arh. Szabo’B^aADIRECTOR

 • C.jur.DianaGabriela Stoica

zEșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției —

Nr.crt

ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI

L1

L2

1.

Organizare achiziție publica lucrarî+ publicitate

5,0000

j

2.

Consultanta si asistenta

3.

Asistenta tehnica acordata de proiectant

4.

Organizare șantier, Demolări, Lucrări protecția mediului

8,7678

5.

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

6.

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

7.

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

8.

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

9.

Lucrări de amenajari teren aferent clădirii

10.

Dotări

11.

Diverse si neprevăzute

12.

Audit

13.

Recepție si finalizare lucrări

11 luni — (in mii lei, fara TVA)

L3

L4

L5 1

L6      L7

L8

L9

L10

L11

i

20,0000

60,8000

9,0000

11,4386

588,4353

67,9300

124,3900

76,8133

r7,7711

184,0500

125,6800

25,0000

25,0000

Graficul de realizarea investiției — 11 luni

Nr.crt

ETAPE IN REALIZAREA INVESTIȚIEI

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

1.

Organizare achiziție publica lucrari+ publicitate

....

2.

Consultanta si asistenta

3.

Asistenta tehnica acordata de proiectant

4.

Organizare șantier, Demolări, Lucrări protecția mediului

5.

Lucrări de rezistenta si arhitectura clădire

6.

Lucrări instalații exterioare, racord apa+acm, racord canalizare, racord electric, racord termic

7.

Lucrări instalații interioare sanitare, termice, electrice

8.

Lucrări de amenajari exterioare si sistematizare verticala

9.

Lucrări de amenajări teren aferent clădirii

10.

Dotări

11.

Diverse si neprevăzute

12.

Audit

13.

Recepție si finalizare lucrări


PLAN GESTIONARE DEȘEURI

Nr. ort.

Tip deseu

Cod deseu

Cantitate deseu (kg)

Origine deseu

Obiective

Masuri specifice

Costuri estimate

(RON)

Persoane fizice/juridice autorizate

Responsabilități

Termen

1

Beton simplu si armat, dale beton, borduri beton

17.01.01

268 505

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

21 544

Contractant

Conform prevederi proiect

2

Zidărie cărămidă

17.01.02

16 650

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

1 336

Contractant

Conform prevederi proiect

3

Tamplarie metalica

17.04.05

213

demolări

Valorificare prin ag. econ.

specializați

17

Contractant

Conform prevederi proiect

4

Tencuieli interioare si exterioare

17.08.02

27 132

demolări

Eliminare la depozitul de deșeuri inerte -

2 177

Contractant

Conform prevederi proiect

1

_

întocmit

ing. Balaita Cătălin

Z4A


Telefon 0234/571110

Fax 0234/586600


Strada Brindusei nr. 50, Bacau                  R.eg. Com. J04/256/2006

Cod postai 600227                         C.U.I. RO 18400972

emaikst arproiect2006@yahoo.com

CONT: R.064BRDE040SV 17702840400 - BRD Sucursala Bacau

MEMORIU DE ARHITECTURA

Prin Hotararea Consiliului Local nr.237/19.07.2010 a fost aprobat proiectul 6/2008 "Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau,” Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, principalii indicatori tehnico- economici ai investiției, bugetul proiectului si sursele de finanțare.

Pentru obținerea finanțării in vederea realizării acestui obiectiv este necesara revizuirea si actualizarea documentației tehnico- economice si a cererii de finanțare, in conformitate cu:

- Normele si normativele in vigoare;

-Ghidul solicitantului si solicitările din Cererea de finanțare, pentru aplicația P.O.R. 2007-2013, Axa prioritara! „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana” Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbana care nu trebuie sa fi fost elaborata/ revizuita / actualizata cu mai mult de 2 ani inaintea depunerii cererii de finanțare .

-Schimbarea soluției tehnice in funcție de nevoia sociala actuala , respectiv creșterea capacitatii centrului si si a spațiului funcțional, in conformitate cu legislația in vigoare cu o camera pentru mama si copilul fara adapost. S-au identificat in ultimii doi ani ( de la aprobarea proiectului actual) in rândul persoanelor fara adapost mame si copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa in regim de urgenta pana la soluționarea cazului social .

Construcția propusa pentru reabilitare , in vederea infiintarii centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are regimul de înălțime "parter inalt”, a fost realizata intre anii 1985- 1986, a avut funcționalul si instalațiile adecvate pentru punct termic pentru zona cartierului Milcov a municipiului Bacau. Intre anii 2003 - 2005 punctele termice din municipiul Bacau au fost modernizate din punct de vedere al instalațiilor. Astfel instalațiile s-au restrins in jumătate din suprafața punctului termic, cealalta jumătate de suprafața ramanind neutilizata. In cadrul acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov. Jumătate din spațiu aferent punctului termic care este neutilizata (intre traveele dintre axele 4-7( trei travei) se reabilitează intr-un centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, necesitind lucrări de arhitectura, structura, instalații si utilitati, finisaje , izolații si amenajari exterioare.

Sîtuatia existenta

Prin restringerea Punctului termic nr. 154 de pe strada Milcov nr.9E s-a obtinut o suprafața construita de 120,15mp care se va reabilita pentru Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau.

Construcția propusa pentru reamenajare, in vederea infiintarii centrului de cazare temporara a persoanelor fara adapost are regimul de inaltime “parter inalt", a fost realizata intre anii 1985-1986 cu funcționalul instalațiile si echipeamentele adecvate destinației de punct termic.

Amenajarea se va realiza intre traveele dintre axele 4-7 (trei travei) conform planșelor anexate, si necesita realizarea de lucrări de arhitectura, structura, instalații si utilitati, finisaje si izolații, amenajari exterioare.

Construcția este orientata cu fațada principala spre vest, către drumul de acces. Pe latura de sud este realizata o închiderea spațiului dintre Postul de transformare 119 si clădirea punctului termic PT 154 închidere care pentru realizarea ventilării naturale a grupurilor sanitare propuse, trebuie dezafectata^.

-var simplu la pereți si tavane

Finisaje exterioare:

-tencuieli simple

-soclu praf de piatra

-tamplarie metalica cu geam simplu,

-invelitoare din carton bitumat si panza asfaltica.

Situația propusa

La nivelul municipiului Bacau nu funcționează un Adăpost temporar pentru persoane fara adapost si nici pentru persoanele victime ale violentei domestice ,

Este necesar realizarea unui astfel de adapost si includerea acestor categorii de beneficiari pentru a primi servicii sociale in regim de urgenta in situațiile in care sunt identificați in strada, fara adapost.

Cazurile de violenta domestica reprezintă o proritate..

S-au identificat in ultimii doi ani ( de la aprobarea proiectului actual) in rândul persoanelor fara adapost mame cu copii care au nevoie de servicii de cazare, igienizare si masa in regim de urgenta, pana la soluționarea cazului social.

Creșterea capacitatii centrului de cazare va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea /redobândirea deprinderilor de viata independenta si a competentelor profesionale,caracteristice persoanelor fara adapost.

Capacitatea de cazare a centrului de cazare este de 30 persoane .

Pentru reabilitarea imobilului cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost sunt necesare realizarea următoarelor lucrări:

-Separarea spațiului care se dorește amenajat de zona care ramine sa funcționeze ca punct termic printr-un perete de compartimentare cu structura metalica rezistent la foc RF 3 ore. Peretele de compartimentare va fi alcătuit din cate 3 straturi gips carton, de o parte si alta, rezistent la foc, cu miez din vata minerala bazaltica rigida in grosime de 15cm.

- Refacerea pe toata suprafața a acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei in grosime de 15 cm din polistiren extrudat (conform expertizei termice) dispusa peste hidroizolatia existenta după o verificare atenta a acesteia. In condițiile in care la momentul execuției se constata o degradare puternica a straturilor terasei , se vor desface toate straturile necorespunzatoare terasei pentru a se reface.

Clădirea are o inaltime de 4,85m . Se propune compartimentarea clădirii pe verticala in 2 nivele si va conține următoarele zone funcționale principale structurate pe nivele:

PARTER :

Zona de primire, cuprinde birou cu ghișeu , cu acces din vestibul, hol + recepție primire , vestiare mici metalice in zona accesului.

Zona servicii medicale cuprinde cabinet medical cu acces din zona de primire si izolator cu acces din vestibul. Izolatorul este prevăzut cu grup sanitar si dus propriu.

Zona igienizare cuprinde grupuri sanitare cu dusuri pe sexe pentru beneficiari (oamenii străzii), grupuri sanitare pe sexe pentru personal, cabina WC+ dus pentru


persoane cu dizabilitati.

Zona servit masa c mobilate cu mese si scaun


sala mese, terasa acoperita. Spatiile sunt edtScP serViJymasa. Oficiul va fi dotat cu frigider, aragaz, &uptor cu microunde, jaluzele verticalemașina spalat vase, spals mobilier oficiu.

Menționez ca prepai^ttea Avanei se rea dej ira^,4i servire ^^ali^ata


Menționez ca preparai zilnic funcție de necesar;^ încălzirea hranei, pastrare'^ț

Zona odihna recre fi dotat cu rafturi pentru b)bjbfeca ca z N E

la o cantina specializata fiind transportata iul propus este destinat numai pentru , spalarea vaselor si veselei. j^atiul cu funcțiunea de club.Clubul ^elevizor, radiocasetofon, fotolii pat.


vaLUCRĂRI EXTERIOARE PARTER

In continuarea imobilului centrul de cazare a persoanelor fara adapost, in partea de est, se realizează o terasa acoperita avand structura ușoara din profile metalice. Acoperișul va fi realizat intr-o apa, cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro.

Pardoseala se va realiza din decodeck (lemn+ PVC). Terasa va fi mobilată cu mese si scaune si va fi folosita pentru servirea mesei sau pentru odihna. Balustrada terasei va fi dublata cu imprejmuire cu stâlpi si plasa metalica (sistem Metro) pentru a deține controlul in imobil si a permite accesul pe terasa, numai din interiorul centrului de cazare.

Accesul principal in imobil se va realiza pe fațada vest prin intermediul unor rampe si podest de la cota -0,15 la cota +000. S-a propus realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati prevăzută cu balustrada la cota +0,60 m si +0,90m.Rampa si podestul de acces vor fi placate cu gresie portelanata antiderapanta pentru exterior. Accesul principal va fi prevăzut cu firma luminoasa . care va fi montata deasupra intrării principale Firma luminoasa este alcatuita dintr-o caseta luminoasa cu fete din acrylic pe un suport din tabla din aluminiu .

Accesul principal va fi prevăzut cu copertina cu structura metalica ușoara acoperita cu tabla tip Lindab. Acoperișul va fi realizat intr-o apa cu căpriori din lemn si invelitoare din tabla tip Lindab culoare maro inchis.

Accesul de serviciu pentru aprovizionare si pentru personal este poziționat pe fațada din sud , retras după postul de transformare existent, si se face din spațiul exterior carosabil propus. In zona accesului de serviciu este prevăzut grup sanitar pe sexe pentru personalul de serviciu si doua magazii pentru depozitare.

.Magaziile vor fi dotate cu: rafturi si dulapuri cu cheie, paturi pliante, saltele, coșuri gunoi, lenjerie, etc.

Circulația pe vertrfâtaf m ' intdrișrul centrului de cazare se realizează prin intermediul unei scări intr-o               ..acces <din zona de primire.

Scara va fi realizatele^ț^ura'-’'metalica  cu trepte din granit ( helopal) fara

contratrepte.           Ț Ț"■<

■ ■ ... I ' V                          ?■' i:

ETAJUL 1

Zona de odma ^e^.cpmpuședin^B camere dormitor cu 2 si 3 paturi etajate. A fost rezervata „ câ^te^a^mama si copiîul” care va avea aceleași dotări ca si celelalte camere, deoarece?^ 'cazul1 in; care nu va fi identificata in strada o familie monoparentala si nufrte&ul 'persoanelor adulte fara adapost este foarte mare, in acea camera vor primi servicii același tip de beneficiari ca si pentru restul centrului. Pentru camera „ mama si copilul” vor fi completate dotările generale cu 4 patuturi pliabile, biberoane si un sterilizator pentru biberoane, pentru a putea oferi in regim de urgenta mamei si copilului fara adapost servicii sociale in regim de urgenta..

Capacitatea maxima de cazare a adăpostului va fi de 35 locuri.

La etaj 1 zona de igienizare este compusa din spatii pentru spălătorie si uscatorie dotate cu mașini spalat si uscat rufe, dulapuri metalice pentru detergenti. S-au creat 2 spatii pentru vestiare barbati si femei. Vestiarele vor fi mobilate cu dulapuri cu cheie , si banei .Corespunzător spatiilor de cazare au fost propuse grupuri sanitare pe sexe cu dusuri.

- Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei in grosime de 20 cm din polistiren extrudat (conform expertizei termice) dispusa peste hidroizolatia existenta după o verificare atenta a acesteia. Pentru eliminarea fumului si gazelor in caz de urgenta s-au prevăzut la etajul 1 realizarea a 2 goluri (48cmx48cm ) in planseul chesonat si terasa existenta de peste etajul 1 in care se vor monta tuneluri rigide tip Velux (trape) pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți in caz de urgenta. Tunelurile tip Velux vor asigura luminarea si ventilarea holului de la etaj.

Tamplaria utilizata (ferestre si usi) va fi din PVC cu bariera termica si geam triplustratificat. închiderile perimetrele exterioare se vor reface ( după dezafectarea in totalitate a închiderilor din BCA) din materiale ușoare care sunt panouri tip sandwich termoizolante alcătuite din fete de rigips rezistent la foc si miez din spuma poliuretanica rigida , Pentru asigurarea rezistentei la foc de minim 15min a pereților exteriori este necesar suplimentarea la interior si exterior cu cate o placa rigips a panoului inițial tip Glupan. (R.F. pereți exteriorii5 min)

Se va suplimenta termoizolatia pereților exteriori cu vata minerala din roca de

10 cm grosime incombustibila protejata cu tencuiala subțire armata cu tesatura deasa din fibre de sticla conform cu expertiza termica si energetica anexata.

Pereții interiori de compartimentare din parterul si etajul creat se vor realiza din placi rigips pentru spatii uscate si spatii umede cu miez din vata minerala, Avind in vedere vecinătatea unor incaperi încălzite cu umiditate crescută (bai, oficiu ) cu spatii care prin destinație nu vor beneficia de o încălzire la o temperatura comparabila cu cea a spațiului incalzit este necesara izolarea suplimentare cu strat din vata minerala dispusa intre cele 2 placi de rigips.La pereții care despart spatiile încălzite cu umiditate sporita de spatiile neincalzite se va prevedea o bariera de vapori montata pe fata calda a elementului.

Pereții despărțitori interiori vor fi prevazuti cu 2 straturi gips carton si vor avea rezistenta la foc 2ore.(Pereti despărțitori R.F.=2h )

După realizarea fundațiilor si grinzilor de fundare pentru structura metalica noua de recompartimentare pe verticala a spațiului se va termoizola planseul de la parter

( cota+000) cu 10 cm polistiren extrudat.

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm. Inaltimea la streasina (atic) a construcției este de 5,50 m, de la cota+000 .

înălțime libera parter                -2,40m

înălțime libera etaj                  -2,45m

In spațiul destinat pentru cazare temporara a persoanelor fara adapost se vor amenaja următoarele funcțiuni cu suprafețe obținute:

PARTER:

-vestibul intrare

-recepție +hol primire -1 birou


3,40mp

18,70mp

4,13mp


-cabinet medical

-izolator

-grup sanitar pentru izolator -club

-sala mese

-oficiu

-magazie -magazie


6,40mp

7,35mp

3,35mp

8,20mp

14,50mp

5,70mp

4,00mp

1,85mp


-grup sanitar pe sexe pt personalul angajat

-grupuri sanitare +dusuri pe pentru beneficiari

-grupuri sanitare pt. persoane cu handicap locomotor -scara de acces la etaj

LUCRĂRI EXTERIOARE -Suprafața acces+ rampa -Suprafața rampa -terasa acoperita împrejmuita ETAJ: -dormitor

 • - dormitor

 • - dormitor


PARTERmama si copilul de 2 paturi etajate de 2 paturi etajate


-dormitor de 3 paturi etajate


9,85mp


-dormitor de 3 paturi etajate

11,65mp

-dormitor de 3 paturi etajate

12,10mp

-camera mașina spalat, uscator

5,40mp

-grupuri sanitare +dusuri pentru

beneficiari

13,75mp

-vestiar

3,20mp

-vestiar

3,20mp

-holuri

16,65mp

Finisaje interioare

-Finisaje interioare cu mortar de

ciment si var lavabil


-Glafuri helopal.

-Faianța pe pereți, si obiecte sanitare in grupuri sanitare,dusuri, vestiare;

-Pereți si tavane false din gips carton cu termoizolatie din vata minerala;

-Pardoselile se vor realiza din parchet laminat in spatiile uscate (birou, dormitoare) parchet laminat tip gresie cu proprietăți antimicrobiene si lavabile(cabinet medical, izolator, hol acces, sala mese, oficiu, holuri etaj) si gresie portelanata in spatiile umede (grupuri sanitare, dusuri, vestiare).

-Tamplaria exterioara seva realiza din profile PVC prevăzute cu bariera termica,culoare maro si geam triplustratificat

-Tamplaria interioara se va realiza din profile P.V.C. culoare alb.

Finisaje exterioare

-Finisaje exterioare cu tencuieli decorative culoare bej.

-Tencuieli decorative culoare bej la exterior .

-Glafuri helopal.

-Tamplarie din profile PVC(usi ^jTety^lț^ bUloare maro cu geam termopan.

-Gresie antiderapanta la ramp^^r podeste'heacces.

-Invelitoare din tabla tip Lindab culo£re'' maro < (^.copertina de la accesul principal in clădire si de la terasa acopef'ita^e pșf^tdda jshstefjăara.

Pentru protejarea construcției ^de4)pfi1țratir^qr rnUprevazute trotuare cu latimea de 80cm.                       \^'             Jj!

-Material compozit Decode$& pentru terasă eMerîeâra acoperita .

M*?-, r'l,                                             /■'"

W’‘                  W*

Amenajări exterioare si sisferiatizare^erticaly

Terenul aferent centrului de cazaVe? ^^u^e^țp^âe 532,00mp din care:

Suprafața terasa________________=27,80mp

Suprafața terasa acces+rampe  = 5,35mp .

Suprafața carosabil              =422,50mp

Suprafața trotuare                =19,0mp

Suprafața spatii verzi            = 60,00mp

Accesul carosabil in incinta centrului de cazare temporara se realizează din drumul de acces existent pentru aprovizionarea punctului termic situat in partea de sud vest a imobilului. Pentru centru de cazare propus se va realiza un acces carosabil de serviciu pentru aprovizioare, cu 5 parcaje auto si alee de acces pietonala situat in zona de sud a centrului de cazare si postului de transformare existent.

Lucrări de amenajari exterioare proiectate: procurare si montare pardoseli din decodeck; , procurare si amenajare spațiu verde, procurare si montare imprejmuire metalica tip Metro, procurare si realizare imprejmuire din arbuști foiosi (gard viu) lucrări de terasamente; încadrarea lucrărilor de drumuri cu borduri; amenajare acces si platforma carosabila; amenajare trotuare;

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu latimea de 80cm.

Se va creea o zona atractiva care sa poata fi utilizata atit de beneficiarii centrului de cazare a persoanelor fara adapost cit si de locuitorii din blocurile de locuințe aflate in imediata vecinătate a amplasamentului.

MĂSURI DE SANATATE , SECURITATE A MUNCII SI MASURI P.S.I,

Norme utilizate pentru securitatea muncii

La executarea lucrărilor se vor respecta toate masurile de securitate a muncii prevăzute in legislația in vigoare in special din “Regulamentul privind masurile de securitatea si igiena muncii in construcții” ediția 1993;

 • •  Legea Securității Muncii NR.90/1996;

 • • “Norme generale de securitatea muncii ediția 1996, precum si norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări”.

 • • Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă.

 • • HGR 1425/11.10.2006. Norme Metodologice de aplicarea Legii nr. 319/2006;

 • •  Instrucțiuni proprii de securitatea muncii, ale executantului, întocmite în conformitate cu art. 13 litera e) din Legea 319/2006, ținând seama de particularitățile activității prestatorului

 • •  Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat prin ordinul nr. 9/N/93 al MLPAT ;

 • •  H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • •  H.G. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

 • •  H.G. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • •  H.G. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • •  H.G. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

 • •  H.G 300/2006 privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile .

Conform H.G 300/2006, “Planul de securitate și sănătate" face parte din proiectul lucrării. Executantul va întocmi și va pune la dispoziția beneficiarului Planul propriu de securitate și sănătate, conform art. 24 - 35 din HG.300/2006.

Măsuri necesare:

 • a) Protecția împotriva atingerilor directe se asigură prin :

 • - îngrădiri provizorii;

 • - respectarea distanțelor normate și crearea spațiilor de circulație și manevre în instalații.

 • - folosirea mijloacelor individuale de securitate si sanatate in munca.

 • b) Pentru protecția împotriva atingerilor indirecte și a tensiunilor de atingere s-a prevăzut ca partea metalică a echipamentelor să fie legată la priza de pământ.

Cerințe de securitatea muncii pentru Contractant:

Contractantul lucrării va asigura serviciul de “coordonator în materie de SSM pe perioada execuției lucrărilor". In documentație s-au prevăzut fondurile necesare desfășurării acestei activități.

Legislația aplicabilă în domeniul de securitate și sănătate în muncă impune respectarea următoarelor cerințe:

 • - cerințe privind nivelul de dotare cu echipamente tehnice și de protecție;

 • - cerințe UE și naționale de certificare a echipamentelor și de respectare a condițiilor minime de securitate pentru soluțiile ce se vor pune în operă;

 • - cerințe SSM pe care să le respecte, conținutul și forma de prezentare a documentațiilor (conf. Anexa ), cerințe pentru echipamentele și instalațiile realizate;

-cerințe privind conținutul documentațiilor la fazele PT și CS, rezultate din HG 300/2006, în principal elaborarea Planului de securitate și sănătate precum și asigurarea serviciului de "coordonator în materie de SSM pe perioada lucrărilor";

-cerințe privind reglementarea responsabilităților în domeniul SSM între părțile contractante și de respectare a Instrucțiunilor specifice achizitorului/executantului.

Punctele de PSI și prim ajutor necesare pe șantier pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi asigurate de executant pe fonduri de organizare de șantier.

Contractantul trebuie să facă dovada că are implemetat și certificat un sistem de management al sănătății și securității muncii cerințelor standardului OHSAS 18001.

înainte de începerea lucrărilor Achizitorul va încheia cu contractantul “ Convenții de lucrări”; Zona de lucru delimitată material se va preda executantului pe bază de “Proces verbal de predare amplasament" încheiat între Achizitor și Contractant

Norme utilizate pentru PSI

La elaborarea documentației au fost respectate următoarele normative PSI: Legea 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;

 • -  Ordin nr. 163/28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Măsuri prevăzute în proiect

 • - elemente de construcție incombustibile ;

 • - cabluri cu întârziere mărită la propagarea focului;

 • - separări, distanțări, dopuri ignifuge ;

13. FACTORI DE RISC

Pe parcursul derulării contractului pot apare următorii factori de risc:

 • a) riscuri determinate de relațiile dintre Contractant, Beneficiar și Proiectant care presupun: nesemnarea contractului la timp, neclarificarea soluțiilor tehnice la timp, modificarea soluțiilor sau a planului de retrageri.

Pentru evitarea apariției riscurilor enumerate mai sus, participanții la desfășurarea prezentului contract la cheie, vor soluționa toate neclaritățile tehnice înainte de începerea lucrării.

Modificarea soluției ca urmare a neconcordanțelor apărute între proiect și situația din teren, în timpul desfășurării contractului, se va realiza într-un timp cât mai scurt, pentru a evita impactul asupra calității lucrării, siguranței în alimentare a consumatorilor, planului de retrageri.

 • b) riscuri tehnologice

Pentru prevenirea și reducerea riscurilor tehnologice, în vederea creșterii siguranței în exploatare se iau următoarele măsuri:

utilizarea de echipamente primare cu caracteristici tehnice performante; utilizarea de materiale de construcții care respectă cerințele din proiect;

realizarea lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cărțile tehnice ale echipamentelor și caietul de sarcini pentru montaj;

- respectarea măsurilor de siguranța si sanatate a muncii și prevenire și stingerea incendiilor prevăzute în normativele în vigoare.

 • c) riscuri naturale (cutremure, alunecări de teren, inundații, etc.)

In vederea prevenirii riscurilor naturale s-au efectuat studii geologice pentru zona de amplasare a centrului de cazare, s-au respectat prevederile STAS 11100-1/93 privind zona seismică - grad 8 pe scara MKS și condițiile meteorologice privind acțiunea vântului și zăpezii asupra construcțiilor.

întocmit

Arh. Doinai Șzab®^

2473DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA


Regimul de înălțime : parter inalt.

Suprafața teren                     = 652,15mp

Suprafața desfasurata construcție =277,70mp

243,50mp(constr.)+27,80mp(terasa)+5,35mp(acces+rampe)+1,05mp(rampa)=277,70mp

Suprafața construita

Suprafața construita imobil

Suprafața terasa acoperita

Suprafața acces+

Suprafata rampa

Suprafața teren

Suprafața utila


rampa


=155,95 mp din care:

=121,75 mp

= 27,80mp

= 5,35mp =  1,05mp


Volumul construcției

Hnivel

H atic terasa

CTN

CT

COTA+OOO

Suprafața teren


aferent construcției =496,20mp

=236,43mp (parter :135,43mp; etaj 1: 101,00mp) 660,00m3 ;

2,45m

5,50m

155,12

155,27

155,42

aferent construcției =496,20mp din care:


Suprafața carosabila + parcaje(pavele) =422,50mp din care :

Suprafața parcaje (pavele)            = 90,00mp

Suprafața trotuare                    =19,00mp

Suprafața spatii verzi                  =60,00mp

Pentru protejarea construcției de infiltrații vor fi prevăzute trotuare cu de 80cm.lnaltimea la atica construcției este de 5,50m, de la cota+000 . înălțime libera parter înălțime libera etaj


-2,40m

-2,45m

latimeaMEMORIU TEHNIC REZISTENT;

INVESTITIA:“Reabilitare imobil,strada Milcov,cu destinația de centru de cazare j temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau”

BENEFICIAR:   Municipiul Bacau

AMPLASAMENT .PUNCT TERMIC nr.154, str.Milcov nr.9 E municipiul Bacau, jud.Bacau

1 .Motivul întocmirii documentației

La comanda beneficiarului.in baza Legii 10/1995 privind calitatea in construcții,a Ordonanței nr.214/2008 privind modificarea si completarea legii nr.50/1991 (Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construire),s-a întocmit prezenta documentație pentru realizarea obiectivului: „Reabilitare imobil,strada Milcov,cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau’’.

Beneficiarul dorește sa amenajeze in cadrul punctului termic nr.154 de pe strada Milcov nr.9E un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Documentația are la baza expertiza tehnica întocmită de expert tehnic ing.Grapa Constantin.

2. Amplasamentul clădirii se afla in Bacau pe strada Milcov nr.9E .

Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

-teren plan stabil si ferit de pericolul inundațiilor

- Conform normativ P100-1/2006 se incadreaza in zona de hazard seismic caracterizata prin accelerația terenului ag=0.28g si perioada de colt Tc= 0.7sec

Conform Indicativ CR-1-1-3.2005 Cod de proiectare ‘'Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor ” amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a zăpezii pe sol s 0,K=2.5KN/mp

Conform Indicativ NP 082-04 Cod de proiectare "Acțiunea vântului asupra constructiilor”amplasamentul se afla in zona cu viteza caracteristica a vântului lv=35m/s si presiunea de referința a vântului g v=0.5 KPa .

 • 3.încadrarea construcției in clase si categorii

Cunoscând regimul de inaltime al construcției amplasarea si funcționalul rezulta :

 • •  Clasa de importanta III,cu y = 1,00 (P100/2006).

 • •  Categoria de importanta «C« (normala) conform, HGR766/97

 • 4.Date despre terenul de fundare

Pentru cunoașterea în profunzime a condițiilor de teren, pe amplasamentul de cercetat,s-a executat un sondaj de cercetare, până la adâncimea de 3,00 m. față de C.T.N.

Stratificatia terenului in zona amplasamentului este:

 • -  un strat de sol vegetal+pământ+bolovăniș, dezvoltat pe o grosime de 0,50 m;

 • -   un strat fin sedimentar, constituit din nisip prăfos de culoare galben spre cafeniu, cu un grad de consistență medie, dezvoltat pe o grosime de 1,70 m;

- un strat de nisip+pietriș mic, cu o granulozitate uniformă, dezvoltat pe o grosime de 0,80 m, caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată;

Fundațiile clădirii existente sunt fundații continuii, până la adâncimea de 2,00 m. față de C.T.N.(până în stratul de nisip+pietriș);

Pe toată lungimea sondajului nu apar infiltrații de apă.

Prezenta nivelului freatic la adâncimi de 4,00- 6,00m fata de CTN .exclude influenta acestuia asupra terenului de sub fundații; se apreciaza ca fiind posibila o variație pe verticala temporara a nivelului freatic intim legat de nivelul pluviometric dintr-o anumita perioada,dar fara a afecta execuția si exploatarea construcției.

Se poate aprecia ca fiind vorba de o stratificație orizontală, practic uniformă, încadrându-se în grupa "terenurilor bune de fundare” conform Normativ NP 074-2007, tabel A1;

Stratul natural de fundare va fi stratul de nisip+pietriș, caracterizat printr-o capacitate portantă ridicată, dezvoltat la adâncimea de 2,00-3,00 m. față de C.T.N. sau stratul de nisip prăfos, dezvoltat la adâncimea de 0,50-2,20 m. față de C.T.N. în funcție de soluția aleasă de proiectantul de structuri;

Se propune fundarea direct în stratul de nisip+pietriș, cu respectarea unei adâncimi de fundare de 2,00 m. față de CTN

Presiunea convențională pconv = 280 kPa(pentru stratul de nisip+pietriș mic);

Suprafața destinată amplasamentului obiectivului proiectat este aproximativ plană, având stabilitatea locala si generala asigurată și fiind ferită de pericolul inundațiilor;

Adâncimea maxima de inghet in zona teritoriului municipiului Bacau este de 0,90-1,00m fata de CTN conform STAS 6054/77

De jur-împrejurul construcțiilor se vor prevedea trotuare etanșe,dispuse pe un strat de pământ stabilizat (compactat) gros de 0,20m.Trotuarele vor avea lățimea de 0,80m. cu o panta de 3% spre exterior;

 • 5. Descrierea construcției existente din punct de vedere arhitectural si funcțional.

La baza analizei construcției a stat documentația tehnica a obiectivului întocmită de fostul institut de Proiectare Județean Bacau si releveele construcției.

Funcțiunea s-a pastrat de la începutul existentei clădirii cea inițiala : punct termic.

Clădirea a fost executata după proiectul tip IPCT R1200 /Rll si adaptata la teren de fostul Institut de Proiectare Județean Bacau.

Dimensiunile in plan ale punctului termic : 6(sase) travei de 3.00m xldeschidere de 12.00m deci suprafața in plan este: 18,60x12,60m.

Construcția cu regim de înălțime - parter inalt-, a fost realizata intre anii 1985-1986 a avut funcționalul si instalațiile adecvate destinatiei.respectiv cea de pentru punct termic .

Intre anii 2003-2005 punctele termice din municipiu Bacau au fost modernizate din punct de vedere al instalatiilor.Toate instalațiile s-au restrâns in jumătate din suprafața lor, ramanand cealalta jumătate de suprafața neutilizata.In cadru acestei acțiuni s-a modernizat si punctul termic de pe strada Milcov.

Jumătate de spațiu aferent punctului termic care este neutilizata, respectiv intre traveele dintre axele 4-7(trei travei) se amenajeaza in centru de cazare temporara al persoanelor fara adapost, necesitând lucrări de arhitectura,structura, instalații si utilitati.

Acoperișul construcției este de tip terasa,cu invelitoare din membrana bituminoasa.

Finisajele actuale ale clădirii sunt simpîe.respectiv tencuieli var-ciment,spoieli var,pardoseli din beton,tamplarie metalica,acoperiș hidroizolant din carton si panza asfaltica .termoizolatie din polistiren expandat de 5 cm.grosime.

 • 6. Descrierea construcției inițiale din punct de vedere structural

Obiectul analizei il constituie structura punctului termic .

Alcătuire : 6(sase) travei de 3,00m si o deschidere de 12,00m

Inaltimea libera :+4.85 (pana la nivelul nervurilor din beton armat ale chesoanelor) Descrierea se face pe baza releveelor de arhitectura corelate cu măsurătorile din teren.

Structura de rezistenta : stâlpi prefabricați SP (25x30cm.) cu console la nivelul cotei +4.85m pe care reazema grinzi prefabricate GP(30x50cm) cu secțiune dreptunghiulara dispuse longitudinal si monolitizate pe stâlpi.

Transversal sunt dispuse chesoane de tip ECP cu dimensiunile bxL =1.50x12,OOm. care constituie o șaiba orizontala la nivelul planseului peste parter.

închiderile exterioare sunt realizate din blocuri tip BCA .

Frontoaneîe sunt realizate din zidărie BCA.

Infrastructura

Fundațiile pentru stâlpii prefabricați sunt din beton armat ,de tip pahar cu dimensiunile bxlxh=1.30mx1.50mx2.00m. Intre fundațiile pahar reazema grinzi de fundație (grinzi de soclu) cu dimensiunile 20x50cm pe care descarcă zidaria de închidere din BCA.

Adâncimea de fundare este -2.00m fata de CTN.

 • 7.Lucrări propuse de reamenajare si reabilitare

Lucrările propuse pentru reamenajare si reabilitare au la baza expertiza tehnica întocmită de Expert Tehnic ing.Grapa Constantin.

Beneficiarul dorește ca jumătate din suprafața acestei clădiri sa se amenajeze, pentru al transforma intr-un centru de cazare a persoanelor fara adapost.

Conform temei de proiectare, a soluției de arhitectura si expertizei tehnice se propun următoarele transformări:

 • 7.1 Separarea spațiului care se dorește amenajat.Separarea spațiului se va face printr-un perete de compartimentare pe structura metalica executata din stâlpi din profile 2U140 si rigle din țeava patrata.Pe structura metalica se vor monta placi de gips carton antifoc de 15mm,cate trei straturi pe fiecare fata a peretelui.Se va asigura astfel o rezistenta la foc de 180minute.Structura metalica a peretelui de separare se va proteja impotriva focului cu vopsea termospumanta.

 • 7.2 In spațiu care se amenajeaza respectiv intre axele 4-7 se va realiza un planseu intermediar la cota +2.40m alcătuit pe o structura independenta de clădirea existenta formata din cadre metalice (stâlpi din Tv 0178x10 ) si grinzi metalice din profile IPE ,cu planseu din beton armat cu o grosime de 10cm.Pe grinzile metalice ale planseului se montează conectori (gujoane) pentru a prelua lunecarea plăcii din beton armat propuse.

Accesul la etaj se va face prin intermediul unei scări metalice cu o singura rampa.

Toate elementele metalice ale structurii de rezistenta va fi protejata anticoroziv conform GP111/2010.Deasemeni toata structura metalica va fi vopsita cu vopsea termospumanta pentru protecție impotriva focului.

In acest spațiu rezultat ,se vor amenaja funcțiunile propuse prin tema de proiectare in parter si etaj.

&

Toți pereții de compartimentare din parterul si etajul creat, se vor realiza din pereți ușori de gips carton cu termoizolatie din vata minerala Pereții de compartimentare se vor executa din gips carton antifoc,cate doua placi pe fiecare fata a peretelui.La compartimentarea interioara la grupurile sanitare se vor monta placi de gips carton pentru mediu umed.

Fundațiile stâlpilor care susțin planseul propus se vor intercala intre fundațiile clădirii existente in asa fel incat sa nu deranjeze fundațiile clădirii existente.

Adâncimea de fundare a stâlpilor structurii metalice propuse,se va executa la aceiași adâncime cu a fundațiilor clădirii existente .respectiv -2,30m fata de cota +0,00.

 • 7.3 Pentru asigurarea iluminării si ventilației (evacuare fum) pentru spațiul de la etaj s-a prevăzut montarea a doua tunele solare cu tub rigid,montate Ia nivelul terasei.Pentru montarea acestora a fost necesara crearea a doua goluri cu dimensiunile de 48x48cm in zona mediana a elementelor prefabricate a acoperișului.La tuburile solare vor fi montate kit-uri de ventilație,pentru evacuarea fumului si ventilarea spatiilor de la etaj.

 • 7.4  Fațadele aferente amenajării se vor reface utilizând materiale ușoare si termoizolante, conform expertizei termica (panouri tip Glulam).Se va suplimenta panoul tip Glulam cu cate o placa rigips antifoc la exterior si interior.

Suplimentar la exteriorul sandwich-ului se montează un termosistem din vata minerala bazaltica (placi speciale pentru aplicarea tencuielilor) pe care se aplica tencuiala subțire decorativa.

 • 7.5 Refacerea pe toata suprafața acoperișului clădirii (inclusiv suprafața punctului termic) a termoizolatiei si hidroizolatiei terasei.Refacerea terasaei se va face după dezafectarea integrala a ansamblului terasei existente,pentru a nu genera încărcări suplimentare.Termoizolatia se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat de 20cm,protejat cu o sapa armata de minim 5cm. Panta necesara la terasa va fi executata prin varierea grosimii stratului de polisitren.nefiind indicata executarea unei sape foarte groase pentru a realiza panta.Hidroizolatia se va realiza din doua straturi de membrana termosudabila,ultimul strat fiind cu strat protector.

 • 7.6 Terasa acoperita exterioara va avea o structura independenta de cea a clădirii centralei termice.Structura se va executa din metal (stâlpi <P95x10) si grinzi din profile IPE140.Pe grinzi vor fi montati căpriori din lemn ecarisat 10x12 dispusi la distanta de 70cm.lnvelitoarea se va executa din tabla tip țigla.Fundațiile copertinei vor fi izolate sub stâlpii metalici,alatuite din bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat.

Perimetral terasei se va executa o împrejmuire din plasa zincata bordurată.Plasa se va monta pe stâlpi din țeava rectangulara 60x40,încastrați in fundația din beton .Toata împrejmuirea va fi prevăzută cu un soclu de beton armat.

Prin modificările făcute,rezistenta si stabilitatea construcției este imbunatatita,fapt determinat de îndepărtarea închiderilor grele din BCA si a tencuielii aferente,prin folosirea materialelor ușoare.Este realizata astfel aducerea construcției vechi, la un grad de asigurare cerut de normele in vigoare.

Propunerile de reamenajare si reabilitare precizate la pct. 7 (fara intervenții la elementele structurale) nu afecteaza rezistenta si stabilitatea existenta,la sarcini gravitaționale si seismice a construcției.

Situațiile neprevăzute care apar in timpul execuției vor fi semnalate proiectantului si/sau expertului.

Proiectul de execuție va fi semnat si de expertul tehnic pentru a vedea ca soluția propusa in expertiza a fost respectata.(HG 925/1995 art.6).

Cap 8. Obligațiile beneficiarului

Conform HGR 925/1995 art.7 beneficiarul va verifica proiectul de autorizație de construcție printr-un verificator tehnic M.L.P.A.T. pentru cerința A1.

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995.

Verificarea documentației de autorizație de construcție nu îl exonoreaza pe beneficiar de a verifica proiectul tehnic si detaliile de execuție printr-un verificator tehnic conform ORDIN M.L.P.A.T. nr.77/oct.1996 si Legea 10/1995 privind calitatea în construcții art.13;21.

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor cu 30 de zile înainte I.S.C.Bacau.

Cap 9. Obligațiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 privind calitatea in construcții , executantul are următoarele obligații:

• conform Legii 10/1995 constructorul nu poate începe execuția decât pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de execuție verificate de către un verificator atestat.

 • •   sesizarea investitorilor (beneficiarului) asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării acestora;

 • •  începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati.

 • • asiguarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilități tehnice cu execuția, atestati.

 • • convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • • soluționarea neconformitatilor, neconcordatelor si a defectelor aparute in fazele de execuție numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu avizul investitorului (beneficiarului) ;

 • • utilizarea in execuție numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice; înlocuirea produselor sau a procedeelor cu altele care îndeplinesc condițiile prevăzute si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu avizul investitorului (beneficiarului);

 • • respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor.

Cap 10. Normative, Legi, STAS -uri.

La elaborarea documentației s-au utilizat următoarele normative si STAS-uri în vigoare:

 • •  P100/1-2006 - Cod de proiectare seism ica-partea l.Prevederi de proiectare pentru clădiri.

 • •  NP112-04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

 • •  SR EN 1992-1-1 - Proiectarea structurilor din beton.Reguli generale si reguli pentru clădiri

 • •  CR 0-2006 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

 • •  CR6-2006 -“Cod de proiectare pentru structuri din zidărie ”

 • •  CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • •  Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

 • •  P118/99- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția importiva focului

 • •  C58/96 - Instrucțiuni tehnice privind ignifugarea șarpantelor

 • •  Legea 319/2006-Legea Securității si Sanatatii in munca ; Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții.

Proiectant:

Ing.Asavei Dan Ciprian
MEMORIU INSTALAȚII ELECTRICE

 • 1. ELEMENTE GENERALE

  • 1.1.   Denumire investiției:

„ REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL

BACAU.” Amplasament: Punct Termic nr 154, str Milcov, nr 9E, municipiul Bacau, județul Bacau

 • 1.2.   Denumire obiect:

INSTALAȚII ELECTRICE

 • 1.3.   Faza lucrării:

 • D.A.L.I.

 • 1.4.   Proiectant:

SC STAR PROIECT SRL BACAU

 • 1.5.   Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

 • 2. DESTINAȚIA LUCRĂRII

Prezenta documentație tratează lucrările de proiectare - REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST, DIN MUNICIPIUL BACAU Punct Termic, str Milcov,nr 9A, municipiul Bacau jud. Bacau.

Construcția are regim de înălțime - parter +etaj

Destinația spatiilor din incinta clădirii este aceea de cazare temporara a persoanelor fara adapost.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • ♦  Caracteristicile constructive ale clădirii;

 • ♦  Condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • ♦  Destinația construcției;

 • ♦  Standardele în vigoare.

 • 3. DESCRIEREA SOLUȚIEI

  • 3.1. Date generale

în cadrul lucrării s-au prevăzut următoarele categorii de instalații electrice:

 • ■   Alimentare cu energie electrica;

 • ■   Coloane si tablouri electrice;

 • ■   Iluminatul artificial normal în spatiile de lucru, cazare si spații de circulație;

 • ■   Prize electrice monofazate cu contact de protecție pentru echipamente electrice;

 • ■   Protecția împotriva electrocutării în cazul apariției uribr. .tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • ■   Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța;               n

 • ■   Instalația de paratrăsnet si priza de pamant;         -J


 • 3.2. Caracteristici electrice ale obiectivului

TG

■ Putere instalată = 12.00 kW;

* Putere maximă absorbită = 9.60 kW;

" Tensiune de utilizare: Un = lx380Vca

 • ■   Frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50+0,2 Hz

 • ■   Factor de putere: cos (p = 0,92 (neutral);

 • ■   Durata admisibilă a întreruperii: conform avizului furnizare în alimentarea cu energie electrică (solicitat);

 • 3.3. Caracteristica keraunică a amplasamentului

 • ■   Media anuală a zilelor cu furtuni cu descărcări electrice: 36.6 - 37 zile/an

 • ■   Gradul de risc: R =5,7

 • ■   S-a prevăzut o instalație de protecție împotriva trăsnetului tip rețea realizata cu platbanda de captare OL-Zn 25x4 si platbanda de coborâre OL Zn 25x4 montata aparent. Aceasta se va racorda la priza de pamant existenta.

 • 3.4. Categoria de importanță a clădirii:

 • ■   C( normala) - spatii cazare;

 • 3.5. Grad de rezistență la foc: III

 • 3.6. Descrierea instalațiilor interioare

Pentru darea în funcțiune a instalației electrice interioare cu o dotare minimă, conform legii nr.l 14/ 1996 s-a prevăzut:

 • □  Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica din rețelele furnizorului pana la punctul de delimitare a instalațiilor se face conform avizului de racordare.

Pentru racordarea noului consumator de energie electrica la rețelele furnizorului s-a prevăzut un bloc de măsură si protecție trifazic BMPT, care va fi si punctul de delimitare a instalațiilor intre furnizorul de energie electrica si consumator si se va racorda din firida de bransament( EB) amplasata pe peretele exterior al PT Czll9 cu cablu subteran AcyAby 3x25 + 16 pana la BMPT.

 • □  Iluminatul cu corpuri incandescente și fluorescente astfel:

 • ■  Corpuri de iluminat incandescente tip aplică în holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip FIRA 07 in spatiile de cazare, de circulație si holuri;

 • ■   Corpuri de iluminat fluorescente tip AB 02 sau EE 9, de tip etanș în spatiile cu mediu umed;

 • □  Instalația de prize

 • ■  prize duble cu contact de protecție în toate spatiile, etanșe in mediul umed;

 • □  Iluminatul de siguranța conform Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor 17 - 2011, capitolul 7, art 23 nu este necesar sa fie prevăzut. Totuși avand in vedere specificul activitatii, ca măsură compensatorie s-a prevăzut iluminat de siguranța asigurat cu luminoblocuri tip CISA cu dispozitive de comutare automata in cel mult 5 s si autonomie in funcționare de minim o ora, conform tab 7.23.1 din 17 - 2011. Acestea vor fi din materiale clasa B de reacție la foc si vor fi amplasate conform art 7.23. 7.2 din 17 - 2011 la fiecare usa de ieșire destinata a fi folosita in caz de urgenta.

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor mai sus enumerate se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

 • ■  Tabloul general (TG);

 • ■  Tabloul secundar ( TS), pentru etaj;

 • □  Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat și a prizelor sc va face obligatoriu între fază și nulul de lucru (U=220V);

 • □  Circuitele electrice și coloanele vor fi protejate prin întrerupătoare automate echipate cu protecție la suprasarcină și supracurent și cu releu de protecție diferențială (Id _ 30 mA) pe circuitele de priza;

 • □  Golurile de trecere vor fi obturate cu mortar de ciment;

 • □  Instalația electrică se va executa astfel:

■ Pentru circuite conductorii vor fi de cupru tip FY (pentru faza, nulul de lucru și nulul de protecție) și protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat;

“ Pentru coloana conductorii vor fi din cupru (FY) pentru faze, nulul de lucru și nulul de protecție, protejați în tuburi IPEY în montaj îngropat.

Proiectarea și dimensionarea coloanelor electrice individuale cat si protecția s-a efectuat în conformitate cu 17-2011.

Tablourile electrice TG si TS se vor executa monobloc cu cutii metalice cu ușa de acces si întrerupătoare automate împreună cu elementele suplimentare de protecție, toate fiind protejate împotriva tensiunilor accidentale cu panou de separare, cu blocare și sigilare.

S-au utilizat corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare și comutatoare montate îngropat, etanșe in spatiile umede.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IP, PVC, montate în tencuiala și în șapa de egalizare sub pardoseală.

Nivelurile de iluminare adoptate sunt în funcție de destinația încăperilor și sunt cele prevăzute în 17-2011.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor și echipamentelor electrice s-a făcut ținând cont de:

■ categoria sau categoriile în care se încadrează încăperea, spațiul sau zona respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu și din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

“ caracterul specific al instalației electrice respective, cu respectarea prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare;

* parametrii regimului de funcționare (tensiune, curent, putere, frecvență etc.)

Instalația de paratrăsnet si priza de pamant

Priza de pamant exista si este comuna pentru instalațiile electrice interioare si instalația de protecție împotriva trăsnetului. Se va măsură valoarea de dispersie a prizei de pamant iar in cazul in care aceasta nu este mai mica decât 1 ohm se va completa cu electrozi pana când valoarea va cobora sub aceasta valoare.

Instalația de paratrăsnet asigura nivelul IV de protecție si se va executa tip rețea, cu conductoare de captare din OL Zn 25x4 mm legate la priza de pamant prin 4 conductoare de coborâre din OL Zn 25x4 mm.

 • 4. INSTR UCȚIUNI DE EXECUȚIE ȘI EXPLOA TARE

Toate lucrările de instalații interioare aferente construcțiilor vor corespunde din punct de vedere a calității exigențelor Legii 10/1999 privind calitatea în construcții.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzătoare standardelor in vigoare indiferent de proveniența lor.

Tuburile de protecție se montează îngropat în șapă, tencuială sau planșeu, capetele acestora fiind prevăzute cu dopuri de protecție pentru a preîntâmpina obturarea acestora cu beton sau mortar.

Legăturile conductorilor vor fî realizate numai în doze cu cleme corespunzătoare. Dozele de aparat și ramificație vor fi din mase plastice, etanșe in mediile umede.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente corespunzătoare standardelor in vigoare indiferent de proveniența lor.

Pentru materialele importate se vor verifica agrementările pentru piața româneasă.

Instalațiile electrice vor fi realizate din conductoare din cupru, tip FY cu secțiunea de 1,5 mm2 pentru iluminat, respectiv 2,5 mm2 pentru prize.

Armăturile utilizate ca și întregul echipament electric va fi ales cu gradul de protecție adecvat încăperilor în care se montează.

Se vor respecta distanțele de montaj și condițiile de separare între circuitele și coloanele de curenți tari cu cele de curenți slabi.

Toate lucrările vor fi executate de personal calificat si autorizat.

In șantier materialele vor fi depozitate corespunzător. Responsabilitatea protejării lucrărilor executate și depozitării materialelor pe șantier până la punerea în funcțiune a obiectivului revine executantului.

Realizarea instalației electrice se va coordona cu realizarea celorlalte instalații.

După efectuarea probelor de funcționare, întregul ansamblu va fi predat beneficiarului pe baza de proces verbal de recepție.

 • 5. BAZA NORMATIVĂ

Normativele de baza ce trebuie respectate la execuție sunt următoarele:

 • ♦      I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • ♦      Norme Republicane pentru protecția muncii in activitatea de construcții;

 • ♦      C 56-75 Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații.

Iar Standardele de baza:

 • ♦      STAS - 6616 - Instalații electrice pina la 1000 V - instalații de legare la nul de protecție. Prescripții.

 • ♦      STAS - 6119 - Instalații electrice pina la 1000 V. - instalații de legare la pamint de protecție.

 • 6. MASURI DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu PE118/99. De asemenea s-au respectat prevederile din regulamentele de exploatare tehnică a instalațiilor electrice, din fișele tehnologice și din celelalte reglementări în vigoare privind protecția muncii.

Prin proiect s-a urmărit găsirea unor soluții tehnice care sa nu favorizeze declanșarea și extinderea unor eventuale incendii.

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrărilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora C300/93.

In exploatare, prin lucrări periodice de întreținere si incercari profilactice se va asigura integritatea funcționala si constructiva a instalațiilor electrice proiectate precum si caracteristicile inițiale ale acestora.

La execuția lucrărilor si in exploatare se va respecta ord. 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

 • 7. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII, PROTECȚIA ȘI IGIENA MUNCII:

La proiectarea instalațiilor electrice s-au respectat prevederile următoarelor norme si normative:

" Norme generale de protecția muncii a Ministerului Muncii si Protecției sociale din 1996,

- Legea 319/14 iulie 2006 Legea securității și sănătății în muncă

 • ■  Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice aprobat cu ordinul 655/ 10.09.97 al Ministerului Muncii si protecției sociale,

 • ■   Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - 17/2011 si STAS- 12604.

astfel incât, activitatile de construcții montaj cit si cele de exploatare sa se poata desfasura in condiții de siguranța.

Personalul care efectuează lucrări de construcții .montaj ca si cele care vor exploata instalațiile electrice proiectate va avea efectuat instructajul de protecția muncii.

Tot pentru protecția personalului s-au montat in tablourile electrice, echipamente de protecție diferențiala care sesizează si intrerup circuitul la apariția unor curenți de defect. In acest

Vi

scop trebuie respectate indicațiile din proiect, cu privire la curentii diferențiali de funcționare ai aparatelor respective.

Nu se vor face modificări ale instalației fara avizul proiectantului.

Toate lucrările necesare întreținerii si reparațiilor se vor face numai cu electricieni autorizați si numai după scoaterea de sub tensiune a instalației. Ulterior scoaterii de sub tensiune a instalației electrice se va verifica lipsa acesteia si se vor monta placi avertizoare. Contra electrocutărilor directe trebuie sa se stabilească masuri organizatorice conform NSPM pentru transportul si distribuția energiei electrice nr. 65/1997.

In acest scop se vor elibera instrucțiuni de lucru pentru fiecare intervenție la instalații electrice.

Materialele utilizate pentru execuție vor fi omologate si agrementate tehnic, interzicandu-se cu desavarsire folosirea materialelor cu defecte de fabricație, nesupuse probelor si verificărilor obligatorii. Pentru lucrările ce devin ascunse se vor întocmi procese verbale, care vor fi anexate ulterior la cartea construcției.

Pe toata durata execuției lucrărilor , se vor respecta următoarele:

 • ■  "Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor”, prin Ordinul M.I. nr. 775/98;

 • ■   “Normativ de siguranța la foc a construcțiilor”, indicativ PI 18/99;

 • ■  “Regulament privind protecția si igiena muncii in construcții” --elaborat de IPC-SA , aprobat de MLPAT cu ordinul 9/M/15.03.93;

 • ■   “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - 17/2011

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ A LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE (CERINȚE CONFORM LEGII 10/95)

în PROIECTAREA OBIECTIVULUI S-AU RESPECTAT PREVEDERILE „ Normativului de proiectare a clădirilor de locuințe - cerințe conform legii 10795”, NP-016/97 aprobat cu ordinul 71/N27.03.97. al MLPAT *

 • A. REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

Structura de rezistență a clădirii nu este afectată de executarea lucrărilor de instalații electrice. Tubulatura din sape se va poza înainte de turnarea betonului, fiind organizată conform exigențelor inginerilor structuriști.

Circuitele și instalațiile de protecție sunt dimensionate în așa fel încât să asigure selectivitatea în caz de defecte.

 • B. SECURITATEA LA INCEDIU

Alegerea materialelor și dimensionarea instalației s-a făcut în conformitate cu cerințele asigurării maxime împotriva riscului de incendiu,

 • C. IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, PROTECȚIA MEDIULUI

Alegerea nivelului de iluminare asigură confortul vizual în condițiile specifice ale activității. Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.

 • D. SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE

Circuitele sunt protejate la scurtcircuit și suprasarcină prin echipamente automate în vederea asigurării selectivității și decuplarea unei zone cât mai reduse în caz de defect,

 • E. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Având în vedere necesitatea unei funcționări silențioase a instalațiilor, echipamentele se vor alege în consecință, cu asigurarea deplină a compatibilității electroenergetice.

 • F. ECONOMIA DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ

Instalațiile de iluminat sunt sectorizate pentru reducerea consumurilor la strictul necesar. Corpurile de iluminat sunt cele mai eficiente pentru sistemul de iluminare ales.

MEMORIU TEHNIC

Instalații sanitare interioare

f

Instalații apa canal

 • 1. DATE GENERALE

Prezenta documentație are ca obiect stabilirea soluțiilor tehnice pentru instalațiile sanitare interioare și exterioare pentru obiectivul "Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau’.

Scopul proiectului este de a se asigura utilitățile necesare, concomitent cu exigențele obligatorii, adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalații performante, fiabile și condiții superioare de utilizare, cu un efort investițional minim.

Proiectul de instalații sanitare interioare și exterioare respectă normele și standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor și nivelurile de performanță necesare și a fost întocmit în urma studierii cerințelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar.

 • 2. SOLUȚIILE PROIECTULUI

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile și recomandările Normativului privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, indicativ Î9-2009.

Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații:

 • 2.1. Instalații sanitare interioare aferente consumatorilor prevazuti;

 • 2.2. Instalații apa - canal din incinta proprietarii.

 • 2.1. Instalații sanitare interioare

Prezenta documentație stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor interioare de distribuție a apei reci și a apei calde menajere, de la punctul de racord până la ultimul punct de consum din clădire.

Instalațiile sanitare interioare aferente grupurilor sanitare constau din alimentarea cu apa rece, calda a obiectelor sanitare si canalizarea apelor uzate menajere.

Corespunzător funcțiunilor deservite echiparea cu obiectele sanitare s-a făcut astfel:

lavoar din porțelan sanitar cu piedestal si baterie din alama nichelata Dn Vz", accesorii: oglinda, etajera, portprosop;

vas closet din porțelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, accesorii: porthartie, cuier;

pisoar din porțelan sanitar

sifoane de pardoseala Dn 50 mm ;

spălător din inox cu platforma ;

Alimentarea cu apa calda a cosumatorilor se va face de la rețeaua exterioara existenta.

Distribuția conductelor de apa rece si calda vor fi din otel zincat si se montează aparent la plafon parter.

Conductele de apa vor fi mascate si izolate. Pe racordurile la obiectele sanitare s-au prevăzut robineti de trecere cu mufa si sfera.

Colectoarele de canalizare menajera vor fi montate sub pardoseala parter cu racordare la canalizarea exterioara.

Pentru intervenția in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au prevăzut piese de curățire am plasate in locuri ușor accesibile. întreg sistemul de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor, a căror parte superioara a fost scoasa deasupra șarpantei cu circa 50 cm.

Trecerea conductelor prin plansee si pereți se face cu stuturi de protecție.

Susținerea coloanelor si a racordurilor se face cu bratari metalice.

Legaturile la obiectele sanitare se realizează in general in slit sau la plinta mascate.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

 • 2.2. Instalații apă-canal din incinta proprietății

 • 2.2.1. Racord de apa potabila

Alimentarea cu apă rece se realizează prin racordarea la conducta existentă ddin PEHD având Dn 50 mm.

Alimentarea cu apa calda se realizează prin racordarea la rețeaua de apa calda a orașului printr-un racord din țeava preizolata montata in canalul termic nou proiectat.

Conductele vor fi montate subteran la 1,20 m adâncime pe un pat de nisip de 20 cm grosime. Pentru contorizarea consumului de apă rece si calda s-a prevăzut un cămin pentru apometre amplasat complet echipat Q = 4 mc/h( apa rece) si Q~ 4 mc-'h, cu robineti de trecere, apometru și filtru cu stabilizator.

2

Racordul aferent clădirii este dimensionat pentru un debit de apa rece potabila qar=0,72 [l/s], conform breviar de calcul anexat, iar pentru apa calda qac=0,31 [l/s],

 • 2.2.2. Racord canalizare exterioara

Canalizarea apelor uzate menajere se va realizează cu o rețea de incintă din PVC-KG cu Dn 160 mm cu racordare gravitațională la sistemul centralizat de canalizare existenta.

Pe acest racord se va prevedea cămine de canalizare din beton echipate cu scări de acces și ramă cu capace din fontă pentru racorduri și schimbări de direcție.

Măsuri de securitatea muncii

în execuție se vor respecta întocmai prevederile din "Regulamentul privind securitatea muncii și igiena în construcții” elaborate de M.L.P.A.T. Ordin 9/N -15.03.1993 în special capitolele referitoare la:

 • •  îndatoririle personalului muncitor;

 • •  instructaj de securitatea muncii;

 • •  echipament de protecție;

 • •  scule și dispozitive;

 • •  utilaje și mecanisme de ridicat;

 • •  execuție lucrări tehnico - edilitare.

în execuție vor fi respectate prevederile din HG nr. 300/02.03.2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile în special capitolele referitoare la lucrările de instalații sanitare.

Răspunzător de respectarea normelor de protecție a muncii este conducătorul punctului de lucru care are obligația instruirii personalului din subordine la începerea lucrărilor și săptămânal cu consemnarea acestor măsuri în fișele individuale.

Masuri PSI

Conform STAS 1478-90 si NP 086-2006 pct. 4.1 nu sunt necesari hidranți de incendiu interiori. Intervenția in caz de incendiu se va asigura de către formația de pompieri ce-a mai apropiata din zona.

Condiții si exigente de calitate

Exigențe calitative impuse instalației sanitare, prevederi legislative Proiectul se va verifica referitor la satisfacerea cerințelor obligatorii de calitate conform cu „Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții șt „îndrumător privind aplicarea prevederilor de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor”, editat de MLPAT în nov. 1996.

Proiectul cuprinde prevederile normativelor de proiectare a instalațiilor sanitare interioare și lucrări de alimentare cu apă și canalizare existente în vigoare, referitoare la calitatea lucrărilor.

Soluțiile adoptate urmăresc nivelul maxim ce trebuie atins la elementele componente ale instalației în combinația optimă de preț - calitate.

în acest sens pe exigența de calitate se are în vedere următoarele aspecte:

 • •  siguranța în exploatare

La construcții normale verificarea nu este obligatorie, se va face numai la cererea beneficiarului.

 • •  siguranța la foc

 • •  igiena și sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

 • •  izolație termică, hidrofugă și economie de energie

 • •  protecția împotriva zgomotului

 • •  sănătatea oamenilor și protecția mediului

Alegerea soluțiilor se va face după criterii tehnice și economice, ținând seama de necesitățile specifice și de posibilitatea de realizare.

în analizele privind economicitatea unei soluții, inclusiv oportunitatea unei modernizări sau transformări, se vor lua în considerare toate aspectele legate de costul investiției și al exploatării.

Instalațiile de alimentare cu apă și canalizare s-au proiectat pe baza unei concepții unitare tehnice, tehnologice și economice, astfel încât să satisfacă următoarele cerințe:

 • •  să funcționeze ia parametri proiectați pe întreaga durată de exploatare a instalației respective;

 • •  să fie realizate din materiale uzuale, ușor de procurat;

 • •  să se reducă la minim consumurile specifice de materiale, energie și manoperă de execuție și montaj;

 • •  să aibă fiabilitate mare și să realizeze consumuri minime de energie în timpul exploatării.


MEMORIU TEHNIC

Instalații termice


ELEMENTE GENERALE

Denumirea investitei: REABILITARE IMOBIL, strada MILCOV, CU DESTINAȚIA DE

CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR

FARA ADAPOST DIN MUNICIPIUL BACAU.

Obiect: Instalații de inealzire

Amplasamentul: Punct Termic nr 154, str Milcov, nr 9E, municipiul Bacau, județul Bacau

Beneficiar: PRIMĂRIA BACAU

Proiectant general: SC STAR PROIECT SRL

Proiectant specialitate: ing. Verginica Plesca

PREMISE DE CALCUL

Calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza SR 1907/1-97 pentru zona climaterica III, cu Text - 18°C pentru temperaturi interioare de calcul conform SR 1907/2-97.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor economice, pentru incalzirea cu apa calda 90°C - 70°C, circulație prin pompe.

Necesarul de căldură pentru inealzire a rezultat de 22 KW.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR

încălzirea spatiilor se va realizează cu ajutorul corpurilor statice, radiatoare din otel cu funcționare pe apa calda. Fiecare corp de inealzire este prevăzut cu robineti de reglaj tur si retur iar legarea acestora la instalația de inealzire se va realiza prin imbinari demontabile. Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet de aerisire.

Agentului termic necesar încălzirii obietivului va fi preluat din reteau de termoficare a municipiului. Bransarea instalației termice interioare la rețeaua termica publica se va realiza cu țevi din otel preizolate cu diametrul de 1 ‘A”, pozate in pamant.

Pentru instalația interioara s-au utilizat țevi din otel cu diametrele de A”; P si 1 A”. îmbinarea țevilor din instalație se va realiza prin sudura si prin asamblați demontabile.________________

Strada Brîndusei nr. 50, Bacau          Reg. Cont. J04/256/2006                  Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                         C.U.I. RO 18400972                     Fax 0234/586600

ema i I :starproiect20066jfivahoo. eoni

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

1^5


Certif. nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

.___________ Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008 ___

Stabilirea traseului instalației de distribuție s-a făcut în concordanță cu traseul celorlalte instalații, cu respectarea distanțelor între conducte recomandate în Normativul 113/2002.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă dc minim 3%o pentru asigurarea golirii și dezaerisirii instalației.

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate montate pe fiecare coloana. Golirea instalației interioarese se face intr-un căminul exterior cu racordarea acestuia la canalizarea nou proiectata

Pe instalație, pe coloane de alimentare a instalație termice s-au prevăzut armături de sectorizare pentru intervenție în caz de avarie si pentru reglarea instalației.

La trecerea conductelor prin pereți și planșee se vor monta ștuțuri ce asigură protecția mecanică a conductelor și mișcarea liberă a acestora datorită dilatării. Ștuțurile de protecție ale legăturilor corpurilor de încălzire au rolul de a permite deplasările acestora la dilatarea coloanei verticale.

Ansamblului instalației de încălzire trebuie să i se asigure stabilitate și rezistența mecanică necesară preluării eforturilor portante și celor date de dilatarea instalației precum și de acțiuni seismice.


NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI P.S.I

 • - Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare și de încălzire - ed.2003;

 • - Legea protecției munci nr. 90/96 - republicată în 2003;

 • - PI 18/99 - Normativ de siguranță la foc la construcțiilor;

 • - C300/94 -Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații;

 • - alte norme și prescripții tehice în vigoare din domeniu.


Strada Brindusei nr. 50, Bacau          Reg. Coin. .104/256/2006                  Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                         C.U.I. RO 18400972                    Fax 0234/586600

email:starproiecr2006i®yahoo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau

SC STAR PROIECT S.R.L.

FAZA: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare investiției

Reabilitare imobil, strada IVIilcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO la data de 11.10.2012

.................................................

4.5698

VALOARE

T.Vj

(fara

T.V.A.

VALOARE

T.V.A

(iclusiv '

I

Nr. crt

Denumire capitole de cheltuieli

mii RON

mii EURO

mii RON

i

I

mii RON I

mii Euro |

1

2

3

4

5          i

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

!                                                               i

!                                                                                                                                i

I                                                  i

1.1

Obținerea terenului

7.7711

1.7005

1.8651

9.6362!

2.1087:

1.2

Ob.1 Amenajarea terenului

7.7711

1.7005

1.8651

9.6362

2.1087

1.3

Amenjari pentru protecția mediului

11.4386

2.5031

2.7453

14.1839'

3.10381

1.3.1. Ob.lAmenajare platforma gunoi

0.7897

0.1728

0.1895

0.9792

0.2143’

11 3.2. Ob.lAmenajare spatii verzi

10.6489

2.3303

2.5557

13.2046

2.8895;

TOTAL CAPITOL 1

19.2097

4.2036

4.6103

23.8200)

5.2125

1

I

i

- '

CAPITOLUL 2

i                                                                                                                        !                                                                                     =

<                                                                                          i

[ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

O.OOOOi

TOTAL CAPITOL 2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

i                                                                   I                                                                                          I                                                                j

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I

I

3.1

Studii de teren (geo,topo)

3.5000

0.7659

0.8400

4.3400

0.9497 j

3.1.1 Studiu topo

î.ooo’o

0.2188

0.2400

1.2400

0.2713

3.1.2 Studiu geo

2.5000

0.5471

0.6000

3.1000

0.6784'

3.2

Obținere avize,acorduri si autorizații

2.0000

0.4377

0.0000

2.0000

0.4377 i

3.2.1. Avize

2.0000

0.4377

0.0000

2.0000'

0.4377

3.2.2Taxa obținere AC

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.3

Proiectare si enginerie

124.7010

27.2881

29.9282

154.6292

33.83721

3.3.1. Proiectare inițiala

76.7010

16.7843

18.4082

95.1092

20.81261

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH,DE,CS,DL

17.0000

3.7201

4.0800

21.0800

4.6129

3.3.3.Expertiza tehnica, Audit energetic,Plan SSM

8.5000

1.8600

2.0400

10.5400

1.8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul acti vitalilor

15.0000

3.2824

3.6000

18.6000

4.0702

3.3.5 Documentații CU,avize

7.5000

1.6412

1.8000

9.3000

2.035T

3.4

Organizarea procedurii de achiziții

5.0000

1.0941

1.2000

6.2000

1.3567

3.5

Consultanta

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.6

Asistenta tehnica

60.8000

13.3047

14.5920

75.3920

16.4979

3.6.1.Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51.8000

11.3353

12.4320

64.2320

14.0558

3.6.2 Asistenta tehnica acordata de proiectant

9.0000

1.9695

2.1600

11.1600

2.4421

TOTAL CAPITOL 3

196.0010

42.8905

46.5602

242.5612

53.0792

j CAPITOLUL 4 (Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

857.5686

187.6600

205.8165

1063.3851; 232.6984

Ob.2 Arhitectura

349.6391

76.5108

83.9134

433.5525

94.8734:

Ob.3 Amenajări exterioare

76.8133

16.8089

18.4352

95.2485:

20.8430

:Ob,4 Rezistenta

238.7962

52.2553

57.3111

296.1073,

64.7966

Ob.5 Instalații sanitare, termice, electrice interioare

124.3900

27.2200

29.8536

154.2436

33.7528

Ob.6Retele apa canal, termice si ACM, electrice

^7.9300,

I 14.8650

16.3032

84.2332;

18.4326

4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si funct. cu montaj

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000;

Procurare utilaje

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000!

0.0000;

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente tehnologice

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

I

0.0000!

!

4.5.

Dotări

184.0500

40.2753

44.1720

228.2220I

49.9414

Dotări

184.0500

40.2753

44.1720

228.2220!

49.9414!

4.6

Active necorporale

! |

TOTAL CAPITOL 4

1041.6186

227.9353

249.9885

1291.6071]

282.6397 î

I                                                                                                                        !                                                                                     I

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

j i                                                                                     !

5.1

Organizare de șantier

8.7678

1.9186

2.1043

10.8721

2.3791!

5.1.1 Lucrări de construcții

8.7678

1.9186

2.1043

10.8721

2.3791

5.1.2-Cheltuieli conexe organizării de santier(taxe aferente)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

14.4400

3.1599

0.0000

14.4400

3.1599 î

5.2.1.Conf Legiil0/95 -0.7%

7.4900

1.6390

0.0000

7.4900

1.63901

Conf Legii 453/2001 -0,1%

1.0700

0.2341

0.0000

1.0700

0.2341 j

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5.3500

1.1707

0.0000

5.3500

1.1707

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

!

I

5.2.4 Taxa timbru arhitect 0,05%

0.5300

0.1160

0.0000

0.5300

0.1160

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute -10%

125.6800

27.5023

30.1632

155.8432

34.1028

TOTAL CAPITOL 5

148.8878

32.5808

32.2675

181.1553

39.64181

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

20.0000

4.3766

4.8000

24.8000

5.4269

6.2 1

Cheltuieli de audit

50.0000

10.9414

12.0000

62.0000

13.5673

(TOTAL CAPITOL 6

70.0000

15.3180

16.8000

86.8000

18.9943

J

TOTAL GENERAL

1475.7171

322.9282

350.2265

1825.9436

399.5675

Din care C+M

1069.5961

234.0575

256.7031

1326.2991

290.2313

Șef Proiect Arh. Doina Szabo
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1        FAZA DALI

AMENAJARI TEREN SI PROTECȚIA MEDIULUI

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de :11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Amenajare teren

7,7711

1,7005

1,8651

9,6362

2,1087

2.

Amenajare platforma gunoi

0,7897

0,1728

0,1895

0,9792

0,2143

3.

Amenajare spatii verzi

10,6489

2,3303

2,5557

13,2046

2,8895

TOTAL I

19,2097

4,2036

4,6103

23,8200

5,2125

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

ZOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 19,2097 [4,2036Strada Brindusei nr. 50, Bacau Reg. Corn. J04/256/2006             Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                 C.U.I. RO 18400972              Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo.com

CONT: RQ64BRDE040SV17702840400- BRD Sucursala Bacau


RAD CERT

Certif. nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

_________________Certif.nr.148M SR ENISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2

ARHITECTURA

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei


Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Arhitectura imobil

332,1640

72,6868

79,7194

411,8834

90,1316

2.

Arhitectura copertina

17,4751

3,8240

4,1940

21,6691

4,7418

TOTAL I

349,6391

76,5108

83,9134

433,5525

94,8734

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

349,6391

76,5108

83,9134

433,5525

94,8734

întocmit

Arh. Szabo Doina

Strada Brindusei nr. 50, Bacau Reg. Corn. J04/256/2006             Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                 C.U.I. RO 18400972              Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400-BRD Sucursala Bacau


RAD CERT

Certif. nr.l47C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr.!49S SR QHSAS 18001:2008

DEVIZUL OBIECTULUI NR, 3

AMENAJARI EXTERIOARE

In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei


Nr

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

împrejmuire

4,0002

0,8754

0,9600

4,9602

1,0854

2.

Cămin utileje

10,5187

2,3018

2,5245

13,0432

2,8542

12,9542

3.

Platforma carosabila

47,7403

10,4469

11,4577

59,1980

4.

Terasamente

2,8754

0,6292

0,6901

3,5655

0,7802

5.

Trotuare

4,6272

1,0126

1,1105

5,7377

1,2556

6.

Montare borduri

7,0515

1,5431

1,6924

8,7439

1,9134

TOTAL 1

76,8133

16,8089

18,4352

95,2485

20,8430

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

i                                                       i               i : r           i :

TOTAL III                 “                      ’l             1             |              |                |

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III) | 76,8133 | 16,8089” | 18,4352   | 95,2485    | 20,8430

întocmit

Arh. Szabo Doina


Strada Brindusei nr. 50, Bacau Cod postai 600227

Reg. Corn. J04/256/2006            Telefon 0234/571110

C.U.I. RO 18400972             Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo.com


In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro = 4,5698 lei

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6-

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rezistenta infrastructura

67,0025

14,6620

16,0806

83,0831

18,1809

2.

Rezistenta suprastructura

152,3970

33,3487

36,5753

188,9723

41,3524

3.

Rezistenta copertina

19,3967

4,2445

4,6552

24,0519

5,2632

TOTAL 1

238,7962

52,2553

57,3111

296,1073

64,7966

II. MONTAJ

1

TOTAL II

|

III. PROCURARE

" i                          o       n : i        n      i :

TOTAL III                                             1                1             1               1               1

“TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)    | 238,7952  | 52,2553 | 57,3111   | 296,1073 | 64,7966

întocmit

Arh. Szabo Doina
Strada Brindusei nr. 50, Bacau Cod postai 600227

Reg. Corn. J04/256/2006             Telefon 0234/571110

C. U. I. RO 18400972               Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo.com


In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012 1 euro=4,5698 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

jrt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Instalație sanitara interioara

52,894

11,5747

12,6946

65,5886

14,3526

2.

Instalație termica interioara

26,195

5,7322

6,2868

32,4818

7,1079

3.

Instalație electrica interioara

45,301

9,9131

10,8722

56,1732

12,2923

TOTAL I

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

1.

TOTAL III

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

124,3900

27,2200

29,8536

154,2436

33,7528

întocmit

Arh. Szabo DoinaStrada Brindusei nr. 50, Bacau

Cod postai 600227

Reg. Com, J04/256/2006             Telefon 0234/571110

C.U.L RO 18400972             Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo.com


In lei si euro, la cursul BNR lei/euro din data de : 11.10.2012

1 euro=4,5698 Iei


Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

cri.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Rețele apa canal

47,151

10,3180

11,3162

58,4672

12,7943

2.

Rețele termice si apa calda menajera

19,467

4,2599

4,6721

24,1391

5,2823

3.

Rețele electrice

1,312

0,2871

0,3149

1,6269

0,3560

TOTAL 1

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332

18,4326

II. MONTAJ

TOTAL II

III. PROCURARE

TOTAL III

,

[

TOTAL (TOTAL l+TOTAL II + TOTAL III)

67,9300

14,8650

16,3032

84,2332^x

-1M326

Strada Brindusei nr. 50, Bacau Reg. Corn. J04/256/2006             Telefon 0234/571110

Cod postai 600227                 C.U.I. RO 18400972              Fax 0234/586600

email:starproiect2006@yahoo,com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 - BRD Sucursala Bacau


LISTA DOTĂRI MOBILIER


preț cu preț fara T.V.A.       T.V.A.


PARTER


VESTIBUL

Vestiare mici metalice cu cheie

2

buc

X

1000 lei =

2000 lei

1612.9 lei

IZOLATOR

Canapea examinare clasica cu

cadru metalic cromat

1

buc

X

1350 lei

=

1350 lei

1088.71 lei

Masa metalica

1

buc

X

408 lei

=

408 lei

329.032 lei

Scaun cu cadru aluminiu

2 buc

X

276 lei

=

552 lei

445.161 lei

Jaluzele verticale

1

buc

X

286 lei

=

286 lei

230.645 lei

Veioza

1

buc

X

590 lei

=

590 lei

475.806 lei

Oglinda

1

buc

X

140 lei

-

140 lei

112.903 lei

total

=

3326 lei

2682.26 lei

CABINET MEDICAL

Birou medic

1

buc

X

890 lei =

890 lei

717.742 lei

Computer

1

buc

X

3500 lei =

3500 lei

2822.58 lei

Imprimanta laser

1

buc

X

600 lei =

600 lei

483.871 lei

Telefon fax

1

buc

X

600 lei =

600 lei

483.871 lei

Dulapuri metalice (183x80x44cm)

cu cheie

2 buc

X

2858 lei =

5716 lei

4609.68 lei

Scaune cu cadru aluminiu

3

buc

X

709 lei =

2127 lei

1715.32 lei

Canapea examinare clasica cu

cadru metalic cromat

1

buc

X

1350 lei =

1350 lei

1088.71 lei

Paravan medical

1

buc

X

480 lei =

480 lei

387.097 lei

Aer condiționat

1

buc

X

2200 lei =

2200 lei

1774.19 lei

Jaluzele verticale

1

buc

X

286 lei =

286 lei

230.645 lei

Tensiometru

1

buc

X

500 lei =

500 lei

403.226 lei

Aparate tuns

2

buc

X

400 lei =

800 lei

645.161 lei

Trusa medicala

2

buc

X

185 lei =

370 lei

298.387 lei

Sterilizator

1

buc

X

1500 lei =

1500 lei

1209.68 lei

Cantar medical

1

buc

X

1550 lei =

1550 lei

1250 lei

Termometru

5

buc

X

17 lei =

85 lei

68.5484 lei

Ciocan reflexie

1

buc

X

24 lei =

24 lei

19.3548 lei

Apasatoare limba

1

cutie

X

7.5 lei =

7.5 lei

6.04839 lei

Materiale pentru bierbarit

1

set

X

350 lei =

350 lei

282.258 lei

Foarfece

2

buc

X

20 lei =

40 lei

J32.2581 lei

total        =

22976 lei

Hiliiiei

SALA MESE

Mese

3

buc

X

408 lei

1224 lei

987.097 lei

Scaune

17

buc

X

276 lei

=

4692 lei

3783.87 lei

Tacâmuri inox pt. 30 persoane

1

X

1800 lei

1800 lei

1451.61 lei

Vesela pentru 30 persoane

1

X

1500 lei

1500 lei

1209.68 lei

Coșuri pâine, carafe apa

12

buc

X

25 lei

300 lei

241.935 lei

Aer condiționat

1

buc

X

2200 lei

2200 lei

1774.19 lei

Jaluzele verticale

1

buc

X

286 lei

-

286 lei

230.645 lei

total

=

12002 lei

9679.03 lei

TERASA acoperita

Mese decodeck

4 buc

X

800 lei

=

3200 lei

2580.65 lei

Scaune decodeck

16 buc

X

500 lei

8000 lei

6451.61 lei

total

zz

11200 lei

9032:26 lei

TEJGHEA RECEPȚIE

1 buc

X

2691 lei

2691 lei

2170.16 lei

OFICIU

Mobilier oficiu

1 buc

X

2300 lei

2300 lei

1854.84 lei

Frigider

1 buc

X

2000 lei

=

2000 lei

1612.9 lei

Mese

1 buc

X

408 lei

408 lei

329.032 lei

Scaune

4 buc

X

276 lei

1104 lei

890.323 lei

Mașina spalat vase

1 buc

X

1800 lei

=

1800 lei

1451.61 lei

Spălător inox

1 buc

X

1500 lei

=

1500 lei

1209.68 lei

Filtru cafea

1 buc

X

300 lei

300 lei

241.935 lei

Aragaz

1 buc

X

1700 lei

=

1700 lei

1370.97 lei

Cuptor microunde

1 buc

X

700 lei

=

700 lei

564.516 lei

Hota

1 buc

X

460 lei

=

460 Iei

370.968 lei

Aer condiționat

1 buc

X

2200 lei

2200 lei

1774.19 lei

Jaluzele verticale

1 buc

X

286 lei

286 lei

230.645 lei

total

14758 lei

1190L6 lei

MAGAZII dotate cu :

Rafturi si dulapuri cu cheie (pt.

materiale igienico sanitare si

3 buc

X

708 lei

=

2124 lei

1712.9 lei

deparazitare

Paturi

60 buc

X

150 lei

=

9000 lei

7258.06 lei

Papuci cauciuc pt. interior

35 buc

X

12 lei

=

420 lei

338.71 lei

Pijamale

30 buc

X

50 lei

-

1500 lei

1209.68 lei

Fete masa

9 buc

X

30 lei

-

270 lei

217.742 lei

Perne

30 buc

X

40 lei

1200 lei

967.742 iei

Saltele

30 buc

X

412 lei

=

12360 lei

9967.74 lei

Lenjerie de pat

30 buc

X

180 lei

=

5400 lei

4354.84 lei

Periuțe dinți

30 buc

X

15 lei

=:

450 lei

362.903 lei

Cos pentru gunoi metalic

1 buc

X

60 lei

=

60 lei

48.3871 lei

Prosoape

30 buc

X

9 lei

=

270 lei

217.742 lei

total

=

33054 lei

CLUB

Televizor

30 buc

X

9 lei

270 lei

217.742 lei

masa

1 buc

X

408 lei

=

408 lei

329.032 lei

scaune

4 buc

X

276 lei

=

1104 lei

890.323 lei

Radiocasetofon

1 buc

X

1000 lei

1000 lei

806.452 lei

Rafturi pt biblioteca cârti reviste

2 buc

X

2000 lei

-

4000 lei

3225.81 lei

Fotolii pat

4 buc

X

1500 lei

=

6000 lei

4838.71 lei

Aer condiționat

1 buc

X

2200 lei

2200 lei

1774.19 lei

total

14982 lei

asgljlei

BIROU

Birou calculator

2 buc

X

890 lei =

1780 lei

1435.48 lei

Computer

2 buc

X

3500 lei =

7000 lei

5645.16 lei

Imprimanta laser

2 buc

X

600 lei =

1200 lei

967.742 lei

Telefon fax

1 buc

X

600 lei

=

600 lei

483.871 lei

Scaune cu cadru aluminiu

4 buc

X

709 lei

=

2836 lei

2287.1 lei

Aer condiționat

1 buc

X

2200 lei

=

2200 lei

1774.19 lei

Jaluzele verticale

1 buc

X

286 lei

=

286 lei

230.645 lei

Cos pentru gunoi metalic

1 buc

X

60 lei

=

60 lei

48.3871 lei

Dulapuri metalice

2 buc

X

709 lei

=

1417.1 lei

1142.85 lei

total

17379 lei

14015.4 lei

Grupuri sanitare

Cabine de dus

5 buc

X

435 lei

=

2175 lei

1754.03 lei

Vas closet

(sunt prinse in devizul de la instalații)

Lavoar

(sunt prinse in devizul de la instalații)

Dozator pentru săpun

(sunt prinse in devizul de la instalații)

Suport prosoape

5 buc

X

30 lei

150 lei

120.968 lei

Suport hârtie

6 buc

X

25 lei

=

150 lei

120.968 lei

Cos pentru gunoi

6 buc

X

9 lei

=

54 lei

43.5484 lei

total

2529 lei

2039.52 lei

ETAJ

SPĂLĂTOR USCATOR

Mașina de spalat rufe

2 buc

X

2000 lei

4000 lei

3225.81 lei

Uscator de rufe

2 buc

X

1400 lei

=

2800 lei

2258.06 lei

Dulap metalic pt. detergent!

2 buc

X

708 lei

=

1416 lei

1141.94 lei

Perdele pt dus

2 buc

X

48 lei

=

96 lei

77.4194 lei

total

z:

8312 lei

6703.23 lei

VESTIARE

Dulapuri metalice cu 2 usi

6 buc

X

608 lei

3648 lei

2941.94 lei

Banca metalica

2 buc

X

500 lei

=

1000 lei

806.452 lei

total

4648 lei

3748-39lei

DORMITOARE

Paturi suprapuse cu scara

30 buc

X

890 lei

=

26700 lei

21532.3 lei

inclusa cu dimensiuni 90x200mm

Saltele ortopedice

30 buc

X

412 lei

=

12360 lei

9967.74 lei

Noptiere

30 buc

X

292 lei

8760 lei

7064.52 lei

Aer condiționat

6 buc

X

2200 lei

13200 lei

10645.2 lei

Scaune

12 buc

X

276 lei

=

3312 lei

2670.97 lei

Cuiere perete

12 buc

X

232 lei

2784 lei

2245.16 lei

Carpete pe pardoseala la fiecare

15 buc

X

100 lei

1500 lei

1209.68 lei

Patuturi pliabile pt copii si sugari cu 2 stagii de nivel pat si tare cu masa de infasat si bara de jucării (60x 120m

538 lei =


2152 lei 1735.48 lei


Biberoane

10

buc

X

35 lei =

350 lei

282.258 lei

Veioza

6

buc

X

590 lei =

3540 lei

2854.84 lei

Sterilizator

1

buc

X

419 lei =

419 lei

337.903 lei

Jaluzele verticale

8

buc

X

286 lei =

2288 lei

1845.16 lei

total        =

77365 lei

62391.1 lei

Panou identificare firma

1 buc x 1000 lei =

1000 lei 806.452

TOTAL

228222 lei 184050

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000


VIZAT:

O.C.P.I. Bacau


Nomenclatura: L-35-54-B-d-1-IV
3 vC. '


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


Sfr. Brândușei, Nr. 50 CUI RO 18400972; J04/ 256/ 2006 ______________e-mail: starproiect2006@yahoo.coin___________


SPECIFICAȚIE PROIECTAT DESENAT SEF PROIECT DIRECTOR


NUME SI PRENUME


,Arh. SZABO DOINA ________

Ing. 8ALAITA CĂTĂLIN_______

Arh. SZABO DOINA _________

Jur. STOICA DIANA GABRIELA


SEMNĂTURĂ


05^


SCARA


1:5000


data

2012


DENUMIRE PROIECT:

Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor tara adăpost, din municipiul Bacau

AMPLASAMENT: PUNCT TERMIC Nr.t54.slr Mrlcov. or 9E. municipiul Bacau. jutl. Bacau ______

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU


-PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA -


proiect

Nr


FAZA

DAU


PLANȘA

A0sr-r'

1-^.j


PLAN DE SITUAȚIE


(intravilan)

municipiul Bacau, județul Bacau

Scara 1: 500155,57 -


'155.47


SM20,15m


nr. cad. 13911


teren aferent


construita


PROPUNERI:


GHENA GUNOI

DEZAFECTATA

AMPLASAMENT PROPUS PENTRU MUTARE GHENA DE GUNOI


POST TRANSFORMARE 119


= 532, 00 mp = 120,15 mp = 652,15 mp


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA

DENUMIRE PROIECT: Reabilitare Imobil, strada Mitcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost, din municipiul Bacau

AMPLASAMENT: PUNCT TERMIC Nr.154. slr. Milcov. nr &E, municipiul Bacau, jud. Bacau

PROIECT Nr.

20/2012

Str. Brândușe/, Nr. 50 CUI RO 18400972; J04/256/ 2006

e-mait: starproiect2006@yalioo.com

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNAJURA

SCARA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA DALI

PROIECTAT

Arh. SZABO DOINA

1:500

DESENAT

Ing. 8ALAITA CĂTĂLIN

- PLAN SITUAȚIE -

PLANȘA

A1

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DATA

2012

DIRECTOR

Jur. STOICA DtANA GABRIELA

-+5,50


Hidroizolatie Ic + 1p.+ 3 b

'.Țerrrio izolație pol iști ren expandat 5 cm [cheșoane 1,5 x 12

126L_______________—


EXPERT TEHNIC

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare imobil. strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor lara adăpost, dm municipiul Bacau

AMPLASAMENT PUNCT TERMIC Nr 1M. «r Milcov nr 9E municipiul Sac *j iurl Pncau

PROIECT Nr

20/2012

Slr. Brândușei, Nr.50 CUI RO 18400972; J04 7 256/2006 email: starpmiect2006@yehoo.cxim

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACAU

FAZA DA LI

RELEVAT

arh Szabo Doina

1:50

DESENAT

ing. Bâlâitâ Câtălin

SITUAȚIA EXISTENTA SECȚIUNEA A-A

PLANȘA

A3D î

SEF PROIECT

arh. Szabo Doina

DATA

2012

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabriela

I

55B:L

EXPERT TEHNIC

VERIFICATOR/ EXPERT revizie

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT t EXPERTIZA HfU DATA

Um^BWL

OENUMWE PRO4CT:

RmMKm» Imot*. «trad* Nfcov. cu dvadMda 6» e*#u il»c«z*« tempom iprod* taa «rtfat, tfn munMpM Bectii

AMPLASAMENT. PUNCT TFtMC Nr1$*. ttr M*xwd rv 9€ mwrMcU Mu. wA Stcau

PROIECT Nr.

20/2012

'    Sir. Bmdua'iNr.SO CfJIRO 19400972; J04/2SS72006

tmai: țtatpmtoct2D09Qyahoo. oom

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURA

SCARA

BSNCFKMft

MUNICIPIUL BACAU

FAZA DALI

RELEVAT

arh. Szabo Doina

1:50

DESENAT

he. aaiâițs catasn

SITUAȚIA EXISTENTA PLAN INVEUTOARE

PLANȘA

A4

SEF PROIECT

arh. Szabo Doina

DATA

2012

DIRECTOR

tur. Stoica Di ana Gabriela

-

+5.50


+4,35


+3J5±0,00Tamplarie metalica


+5,50


+4,35


+3,15


±0.00


FAȚADA PRINCIPALA
Tencuiala in praf de piatrai _ î'metalica

I


Tamplarie


Burlan 0 140 tablaVERIFICATOR/


SPECIFICAȚIE RELEVAT DESENAT SEF PROIECT DIRECTOR


NUME SI PRENUME ^SEMNĂTURĂ


arh. SzaboOoina ing. Bftlâițâ CStfllin arh. Stabo Doina


SCARA


jur. Stoica Diana Gabriela țjî*-SITUAȚIA EXISTENTA

FAȚADA PRINCIPALA, FAȚADA POȘTE «OARA


FAZ . DAti


PLAN-A


FAȚADA LATERALATencuiala in praf de piatra


EXPERT TEHNIC


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE


PROIECT Nr.


20/2012


Str. BranOusot, Nr.50 CUI R013400972; JO4 / 256 / 2006 omag; «teprotecC006Qiy»/x>o,con>

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

RELEVAT

arh. Szabo Doina

DESENAT

ina. BâlSItă Cătălin

SEF PROIECT

arh. Szabo Doina

DIRECTOR

jur. Stoica Olana Gabriela


FAZA

DAU


PLANȘA

A6EXPERT TEHNIC

VERIFICATOR/

EXPERT

REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT t EXPERTIZA NRJ DATA

&nm

Str. Bnnduwi, Nr.SO CUIRO 18400972;J04/258/2006

ameS: gta/pml»ct20D6Qyahoaoom

CtNUUîAE PftO?ECT

Reabilitat» imobil, strada MitCOv. Cu OaSliMba <*■ centru do catar* lamporira apenoemtor tara *d*pcoi« din municIpU Bacau AMPkASAMFNT PUNCT TEftMC * 1W ar fcMto*. * SC murată Bacav   taea**

PROIECT

Nr

20/2012

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURA

SCARA

6£NEF)CMR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA DAU

PROIECTAT

arh. Szabo Doina

'ir*—

1:50

DESENAT

ins. BAlâitl Câtâlin

SITUAȚIA PROPUSA SECȚIUNEA A-A

planșa

A9

-

SEF PROIECT

arti. Szabo Ooirw

•5^^ -

DATA

2012

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabdala


T encuieli decorative culoare alb bej


Tencuieli decorative culoare alb bej \i

i

Copertina
__

!

- I

I

I

I

„:jTamplarie din PVC culoare-maro"cugeam termopan


^velftoare_țâb*ka tip LindabrtM*Qiujurz/

tEMOANE Mjuaaaaoar

-

—I "—■—-


Burlan 0 140 culoare alba ’

i


Tamplarie din PVC culoar*... maro cu geam termopan j


Mana curenta otel inox


Tencuieli decorative culoare bej inchis i

i

i


Tamplarie <pin PVC culoare, maro cu țjeam termopan

i

i

i


Rampa persoane cu dizabilitati

FAȚADA PRINCIPALA


Tencuieli decorative culoare bej inchis


i.

Burlan 0 140 culoare alba


Tencuieli decorative culoare alb bej


T encuieli decorative culoare alb bej


H

I

I

-~l

I

I

I

Tafrnplarie din PVC culoare maro cu geam termopan


s    __* <

,A


FAȚADA POSTERIOARA


VERIFICATORI


SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

„SEMNĂTURA

SCARA

PROIECTAT

arh. Szabo Doina

"“IC -

1:50

DESENAT

ino. Bâlăiță cataiin

SEF PROIECT

arh. Szabo Doina          ,

DATA

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabriela

2012


DEflUMWS PROIECT:

RMbSttre imobil, tirada Mkw, cu datifritii» d* centru da caxart tamporara ■ paraoanaior tw Adăpost din fluuricțpiti eafiftj

AMPLASAMENT’ PUNCT TERMC Nr IM, «a. Vfeov. nr țfL __________________mtrbic^ij Bicau. wa. Bjțfcsu _______ beneficiar

MUNICIPIUL BACAU


SITUAȚIA PROPUSA fataoa principala, fațada posterioara


I î 20/2312 ;


Tencuieli decorative culoare alb bej
\Tamplarie din PVC culoare maro cu geam termopan


Tamplarie din PVC culoare maro cu geam termopanStâlp metalic 010


x/Rk X.


EXPERT TEHNIC

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

DENUMIRE PROIECT.

RaaMHara tmoM. tirada MHcuv, dj dattimto da canini da ce«mb lamporan a parauaMtor fora Mopati» din municipiul ancou

AMPLASAMENT PUNCT TEHhUC/W i&4. Hr MKov *» 9E munăbpM tfKOU Hid tocau

PROIECT Nr.

20/2012

Sfr. Brandustt. Nr.SO CUI RO18400072; JD4/25S/2006 ameU: stsrproiect2006Qyatioo.com

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA

DAL1

PROIECTAT

arh. Szabo Doina

1:50

DESENAT

ioq Bai&ța CâtâUn

ZKi.

SITUAȚIA PROPUSA FAȚADA LATERALA

PLANȘA

A12

SEP PROIECT

arh. Szabo Doina

DATA

2012

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabriela


EXPERT TEHNIC

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

DENUMIRE PROIECT:

Reabil itare imobil, strada Mîcov, cu destinația da centru de cazare temporara a persoanelor fara adaposL din municipiul Bacau

AMPLASAMENT PUNCT TERMIC Nr.'.54. str Mdcov.nr.9E mumc^uul B-icau. pa Bacau

PROIECT Nr.

20/2012

Str. Brândușei, Nr.50 CUI RO 18400972: J04 / 256 /2006 email: starproiect2006@yahoo.com

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA

DAU

PROIECTAT

arii. Szabo Doina

1:50

DESENAT

ing. Bălâită Cătălin

SITUAȚIA PROPUSA VEDERI ÎMPREJMUIRE TERASA

PLANȘA

A13

SEF PROIECT

arh. Szabo Doina

DATA

2012

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabriela


VEDERE LATERALA CARCASA K1 8M20


DETALIU ȘURUB DE ANCORARE M20 grupa 4.6. 220____

220 .

X

i //

'(

I

y i

y
l i

O;

a> co


_ Lfilel=1O5 /diametrul interior Z filet=16.93


cyzinet b.a


@020 L=1065

/L42CL


@ Șaiba Tg 50x50x6
scara 1:5


EXTRAS DE REPERE METALICE

Nr. Ort.

Subaraam Uu

Denumim repar

Pozitionar a reper in subanum

Dimensiuni repere

Caiiute material

STAS calitate

Masa neta reper (kg)

Nr. repera pe subanaambi

Masa neta pe subansa

Nr.subans amHuri

Masa neta pe produs

Alcătuire

STAS dmensîu

Lungime (mm)

Dimensiuni (mmxmmxm)

(pem)

(pe buc.)

bulon 520

PI

bulon

500Q-80

1065

1         x       1      x 1

OL37-2K

3.14

3.35

8

26.80

12

321.60

șaiba

PI

tabla groasa

4G4/1  7

1         x       1      x 1

0.12

0.12

a

8.00

12

86.00

o 2

piulița

Pi

piulița

1        X      1     X    1

0.09

0.09

B

0.72

12

864

5

rigidizați

p<

1116

15000-80

90

1        x      1     x 1

2.01

1.81

2

3.62

12

43.44

«trieri

PS

fi 10

500/2-80

1700

1         X       1      x 1

1.00

1.70

3

5.10

12

61.20

Grund- 2%

11kfl

Elecirozi ■ 3%

16kg

MASATOTALA

557kgNOTA :

se vor folosi:

-otel OLC37-2k (STAS 500/2-80) -electrozi tip E43-4 (STAS 1125/2-81) -distantele sunt in milimetri


VERIFICATOR/ ■XPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

Str. Brtndtifl, HrM CUI RO 18400872,' J 04dSW20M a-mwt atarpratod2006aythoo.com

DENUMIRE PROIECT:

RMbMharv imofe*» «Mi MMcov, cu dtMfwtla cifMru a» cazar* temporar* a pamotnator fw •depou, dki muiMelpluf Bactu AMPLASAMENT: PUNCT TERMIC nr.154. tv MHeov. nr. dE, murMpU Etecau

PROIECT Nr.

20/ 2012

SPECIFICAȚIE

NUME St PRENUME

S^INATURA

SCARA

HCM;HC1A»

MUNICIPIUL BA CAM

FAZA DALI

PROIECTAT

ingASAVEI CIPRIAN

77o

1:10 1:5

DESENAT

Ing ASAVEI CIPRIAN

DETALli CARCASE BULOANE PENTRU FUNDAȚII

PLANȘA

R4

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DATA 2012

DIRECTOR

Jur STOtCA DIANA GABRIELA

.c


Secțiunea 1-1
0178x10


NOTA:


 • - se va folosi otel cu clasa de calitate OLC37

 • - conform normativ C150-99:

 • - categoria de execuție "A"

 • - îmbinări sudate, clasa de calitate "B"

 • - electrozi cu înveliș bazic

 • - sistemul de protecție anticoroziv (conform GP 111 -04) se va realiza prin vopsirea cu uscarea pelicolelor in aer:

 • - clasa de corosivitate -C3

 • - clasa de agresivitate -^m"

 • - categoria de protecție medie (5 -15 ani) va fi;

 • - strat primar-grund -1-2 straturi

 • - strat intermediar + finisare -vopsea pe baza de rășini alchidice -2 str.

 • - categoria de importanta a construcției -C

 • - zona seismica: ag=0.28g, Tc=0,70Secțiunea 2-2


022


@TG 150x150x15
? V

W/7. 49Buba na embta

Denumiră reper

PoziUonar • repar In •U b«HM

Dlmenaiuni repere

STAS căitele

Mim nat* reper

Nr repera

Mua neta pe •ubenea

N'.eub» naambkx ri

Mata neta pe produs

AlcelJlra

STAS dimensiuni

LmgkrM (mm)

Oimenaluni (mmxmrrmmm)

nwietti

tia rn)

IP« buc.}

E

10

Pbcada »*ti

pi

Table Groaaa

437. e?

800  ■ 600 i 20

OL37-2

505*86

56,5?

1

56S2

IZ

678.24

Gin au

Tabla Graesa

437-0?

ISO n 150 k 15

OL37-2

205

4

1000

12

127 17

StRlp

Pi

Tv T704

404/1-87

2360

QLT*45

41.43

07 77

1

97 77

12

1173 30

Ptoc» da b»ia

P4

Tabla Graeee

437-87

400 i 400 ■ 15

OL37-2

1084

1

10.04

12

236.08

Guaeu

Pi

Tabla Grota

437*87

100  1 100 i 15

OL37-2

1.18

4

4.71

iZ

86 52

Grund* 2*

4ka

12

45kg

Etactrozi - 3%

6ka

MASA TOTALA


EXPERT TEHNICVERIFICATOR/

EXFERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

Str. MnduțH *•* CW W> 7MOW72; J CWW2TOff

SPECIACATIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

PROIECTAT

ing. Ciprian Asavd

/]£>^

T72D

DESENAT

ion. Clpdan Aaavei

. .1/10

’ SEF PROIECT

arh. Szabo Doina

DATA

DIRECTOR

jur. Sloica Diana Gabrida

2012

REFERAT I EXPERTIZA NR./ DATA

DETAU COHFECnOMME STALPt METALICI 31PROIECT Nr.

20/2012


FAZA DAU


PLANȘA

R5

-•x*

C*r^rw ivpti

Cuntii

••   -   ' Cetate

ti tl J ’flîtf-1*

,WMI  [wmj

Ne j

\X"

naUp

«TAflpw*

LlX<£rt« {J’W’M

Fi

UC3

cijt ;

îfo>;4< ] !?c:

‘<<*5

»< }4C

u

■a.'N T Wi ri <*J JCMHI

xy

ttfrt Ffflțf

wț! ie

*)«*?.

swrsl i>ri

rs«:

e

b*2*)AK(l

7*«_> BxW^j

W     »     O     *

<   ' o.us

«*c

;*

O-JftCK

PJ

406       i        >££        t

IC   1 CL37J

sch-mi     n

4

!jSJ

"$ M

— .......

4                        »

I             o CC

1f

0=1

»vD

16*cc

CJactrâti 1*

2*C

MASA TOT AA

H7hq


SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEJW NATURA

PROIECTAT

Ing. ASAVEI CIPRIAN

“ZZP^

DESENAT

log ASAVEI C1PR1AN

‘ SEF PROIECT

Arti, SZABO DOINA

DIRECTOR

Jur. STOICA DIANA GABRIELA
80X80N


S-a1

095x10


PZW80X80


TT


g- F4

5 80x80


095x10


___F3

80x80


GRINDA SOCLU; /

EXISTENTA


CL £

(E

T3


231


NOTA:

COTA -0.05 m este cota pardoselii platformei la roșu.

Cota de fundare a fundațiilor F3 (80x80) este la aceiași adâncime cu, cota de fundare a fundațiilor stâlpilor existent).

Stratul natural de fundare va fi stratul de nisip-pietris ,care apare la adancimea de 2,00-3,00m fata de CTN.

Presiunea convenționala de calcul Pconv =280KPa pentru stratul de nisip +pietris mic. Adancimea maxima de îngheț in zona teritoriului municipiului Bacau este 0.90 -1.00m fata de CTN conform STAS 6054/77 care va fi depășită.

Conform normativului P100-1/2006 ag=0.28g si Tc=0.70sec.


- S-ai \staipT 095x10


împrejmuire 80x80


răâol


:.i.;

80x80 S-a2


80x80

S-a2


095x10 LL

I---

j EE33 Dl


EXPERT TEHNIC

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚASPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

PROIECTAT

Ing. ASAVEi CIPRIAN

//Oo^

1:50

DESENAT

Ing. ASAVEI CIPRIAN

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

, DATA

director

Jir. STOICA OIAHA GABRIEtA

2012bdâlEBlALE:

Beton: -egalizate -08/10 C8/10/XO/tlAS32,5IVD0-3l/l3(S2)

-pardoseala ^centuri tund.

CI2/lS/XCl/llAS32.5R/D0-16/T3(S2)

Otel:        OJ3J7

PC52

-pardosea la-S.T.N.B-O 51100


REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA


MnvbcMr


MUNICIPIUL BACAU


PLAN FUNDAȚII COPERTINA SI GARO

- SITUAȚIA PROPUSA -


PROIECT Nr.


20/ 2012


FAZA DALl


PLANȘA


R-16


F4* (80x80) 1 buc F4 (80x80)-3buc


F31 (80x801-1 buc

F3 (80x80) 3 buc


pardoseala b.a C12/15 armata cu plase 05/100x100 folie polietilena________

pietriș binecompact-10cmBeton egalizare C8/10


1-1


—i----

o

r ’

L -

l v

— ----1

—1—i—i

-8

S

o

10

1 4> i

60

10

80


(3)6012. Pc52 L=2,55 53


m         io

co           oo


15       15

MATERIALE:

Beton: -egalizare -C8/I0

C8/10/XO/llAS32.5IUD0-31/T3(S2) -pardoseala +ci)zineti fund.

C12/15/XC 1/IIAS32.5R/D0-16/T3(S2) otel:        OB37

PC52

-pardoscala-S.T.N .B-05/100


EXTRAS DE ARMARE

£

UJ

8

i

Lung, unei ®arțl Nfj I

Nr.Pami Lun0 P«

dlametre (m} Pc52

0837 t

0fiT

012

1

12      2.55    a     di

24

61J2Qj

2

-1Z------2.sa .fi;. _e

' Jr

... -

-9.1.80

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU

0.00!

0.00

153.00

GREUTATEA PE METRU

0.222I

0,395

o.m

TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU

0.00

0.00

142.66

TOTAL GENERAL (kg)

.OkJLl

143 kgVERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

Str. BrtnOuf H Nr.M CU RO1WM072; J M/UM0M wiai: it*rj>ra*c£KX>6Q)'*i>oo.ooin

0ENUUIRE PROIECT

RMtrtiOn NvMbu,      Wcw. cu de^ihwti* decertfu tfe

1 w« tmifrarm • prwiMkx Un *u*po*L <un tnwrMpU

AMPLASAMENT: FlMCT TERwC      Sfr Mdtn. w «ț

mumctpU Becau, pd. Bmjnj

PROIECT Nr.

20/2012

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

S^NATURA

SCARA

fcWNfCWJL BACAU

FAZA DAU

PROIECTAT

Ing. ASAVEI CIPRIAN

1:20

DESENAT

Ing. ASAVEI CIPRIAN

DETALII FUNDAȚII COPERTINA

PLANȘA

,Rj17

SEF PROIECT

Arti. SZABO DOINA

DATA

11.2012

director

Jur. STOICA DIANA GABRIELA

Detaliul B

(^2 Placa de bazaTG

300x300x15 -1 buc.

i—r^-

3

o

Ocontrapiulita 4M16

Nota:

 • - Se va citi cu planșele R16, R17

 • - Categoria de acceptare a îmbinării sudate "C"

 • - Categoria de execuție a elementului "B"

 • - Șuruburile de ancoraj vor fi din grupa de calitate 4.6CERINȚA


SXr.        «n» C(A «O f *400072; J WZMOOO

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

PROIECTAT

Ino. ASAVEI CIPR1AN

/)o^'

1:20

DESENAT

Ing.ASAVEl CIFRIAN

SEF PROIECT

Arti SZABO DOINA

2012

DIRECTOR

Jur. STOICA [MANA GA3RIELA


REFERAT t EXPERTIZA NRJ DATA


MUNICIPIUL BAC AU


DETALII ANCORAJ FUNDAȚII

COPERTINAPROIECT Nr


2012012


FAZA

DALI


PLANȘA

R18


P2 60x40x4-2 (pozitionot Io apr


OOOmm

ox 2m)

'TOTALLUNGIMI PE DIAMETRU j GREUTATEA PE METRU

ITOTAL GREUTATE PE DIAMETRU ' TOTAL GENERAL (kg)


Lung, pe diametre (m)

asem . Q037______Pc52

06 2 08 - 08 010 ■ 4       ' -!_______=;_____..70,00

80      96         

. -!

96,00!   0,00   0,00, 70,00;

0.222' 0,395 0,395: 0,617! 22,38|__ 0u00-_ O.OOi 45,35


MATERIALE:

Beton: -C8/Î0

CS/IO/XO/1IAS32,5R/DO-31/T3(S2)

OB37

PC52

•pardoseala-S.T.N.B-05/IOO


-0.20verificator;

EXPERT S£Vțzț£REFERAT I EXPERTIZA NRJ DATA


PROIECT Nr.

20J2012


SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SIGNATURA

PROIECTAT

tng. ASAVEI CIPR1AN

DESENAT

InQ. ASAVEI CIPRiAN

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DIRECTOR

Jur. STOICA CHANA GABRIELAQtrWfCiai':

MUNICIPIUL BACAU


DETALII FUNDAȚII GARD


FAZA DAU


PLANȘA

R20SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

\șei4i

NATURA

PROIECTAT

Ing. PLESCA VERGINICA

DESENAT

Ing. PLESCA VERGI NICA

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DIRECTOR

Jur. STOICA DIANA GABRIELA


al


§ al


LEGENDAlampa cu tcsndescenta

prize mono&zice


SE


acoperita


FIRA07 4x18


&         fir, St CiJtHO lUOtWi;

wt

SPECIFICAȚIE

) NUME 81 PRENUME x

^SEtyAlAlURA

SCARA

PROIECTAT

Inc. VwolnkaPtoaca

LV/y

DESENAT

VmsMm Ptaca

l.DU

SEF PROIECT

ArtL 3ZABO DOINA

DATA

DIRECTOR

| A». STOICA DUNA SA8MBA

2012


LEGENDA

------ grup de circuite

------ circuit iluminat general ______ circuit prize mono&zice


corp de iluminat tip FIDA 05 cu patru lămpi fluorescente

corp de iluminat tț> FIDA 05 cu doua lămpi fluorescente


corp de ifunrinit tip HPAD 05 cu O Lampa fluorescenta


oorp de iluminat cu incandescenta tip aplica de tavanDORMITOR


DORMITOR


ITOR


FLRAO7 4x18


FIRA07 4x18


R-fiA-07 4x18


USGATQI&E


VESTIAR


FIRA07 2x1 E|


vStiar


DORMITOR


X

3-


lampa cu icandescenta prize mcmofazice


prize mouofazice etanșe


corp iluminat de siguranța


intreruptor mooopolar simplu/dublu


VMUHGATOW ■xpmt

NUM

-"""1

GEMNTA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

DeuMPRoeCT

PROIECT Nr.

itr. MndbpH *. 50 CURO ««W»

E'JMUSVITO

Offl/

*t«Mifc*Wan

Ai^MwuBm n>KT rawo x.w. *. »o».»t

HU MII

SPECIFICATE

NUME SI PRENUME '

/bșMnatura

SCARA

«ecnciAft

FAZA

PROIECTAT

hu.V«V»>lca Ptena        /

1:50

MUMCVtULRACAU

DAU

DESENAT

tnț Vtfgintoa Hmm       l

SEF PROIECT

Ml SZABO COMA

DATA

msTALAn azcmcs

PLANȘA

E2

DIRECTOR

Jur. 3TMCA MANA QABREU

201 î

IWTALATRETAJTOTAL PUTERI


Pi = 12,00 kW

Ps-9.60 kW

Ic =15.85 A cos 9-0,92


^Documentație tehnici faț«^iit| "" de S.C STAR PROIECT SRL

TG

F.T. echipata cu:

 • - disjuDCtor 300 A,

 • - protecție la supratensiuni

 • ♦ de rețea.

 • - protecție la supneurenti

 • * termici,

 • * scurtcircuit

 • - protecție la curenti de defect

 • • W-300mA.


1P+N. ln*16A, lc=4.5 kA

IAn=30mA
---

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZK   x

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJ DATA

DENUMIRE PROIECT:

HmMMm* ImoM, «Vad» Ooov. eu dwftutfc da wntru de ^un tompenn * pemowior Mm MMpeet, dtamurKpUBacai

AMPLASAMBn": PUNCT TEfMC Nr.154. Nr. MUcov. nr. SE. moiMrtul Baoau. jud. Durau

PROIECT Nr.

20/2012

Str. Brândufi, Nr. 50 CUJR019400972; J04/2SW2OO9

e-moii: starproioct2006®yahoo.com (    y

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

S^XTURA

SCARA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA

DALI

PROIECTAT

Ing. Venginica Plosca

DESENAT

Ing. Vwginica Plosca          (

INSTALAȚII ELECTRICE TABLOU GENERAL

PLANȘA

E3

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DATA

2012

DIRECTOR

Jur. STOICA DIANA GABRIELAIA1P+N, ln= 259?
LEGENDA:


3 LL -180 W


5 LL - 90 W


8 LL -288 W


6 LL -540 W


5 LL -360 W


7 LP - 2000 W


^7LP-2000W


£ MS- 3000 W


Pi - 4.858 KW


Pc « 3.886 Kw


iluminat general si prize monofazice .

Banda Ol. Zn. 25 x 4 mm.


intreruptor automat, r \ 1                     ’    '

T i,

» ■

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NU/ DATA

.-■/

DENUMIRE PROIECT:

RMttn knoM, «truda MBm, cu dvaUmUu te c*rtni da mmm temporara • paraoorator teu atepouL dkimurMpM tocau

AMPLASAMENT: PUNCT TERMIC Nr.lM. «r Miwv, nr. UE. munkvul Sucmi. lud. Barau

PROIECT Nr.

20/2012

Sfr. Brlnduști, Nr. 50 CUI R019400972; JM/258/2009 e-mall: sterproioct2006®yahc>o.cdtn

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

NATURA

SCARA

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA

DAU

PROIECTAT

Infl. Veiglntaa Plesca

DESENAT

Ing, Verglnlca PIwm

INSTALAȚII ELECTRICE TABLOU SECUNDAR

PLANȘA

E4

SEF PROIECT

Arh. SZABO OCINA

DATA

2012

DIRECTOR

Jur. STOICA Dl ANA GABRIELA
>1

Rp<in pg


Sort din tabla zincata


NOTA

 • * Pentru legarea la pamant a instalațiilor electrice interioare si a instalației de paratrăsnet se va folosi priza de pamant existenta.

 • * Daca in urma măsurătorilor rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu este mai mica sau egala decât un ohm atunci aceasta se va completa cu electrozi pana când valoarea acesteia va cobora sub aceasta valoare.

  HtiocUiKQi

  SPECIFICAȚIE

  NUME SI PRENUME \

  $țMNATURA

  PROIECTAT

  ing. Vtfghtc* HMCi

  // /I

  DESENAT

  mg. VNgWc*

  iZV y7

  SEF PROlSCT

  ArtLSZASO DOINA

  u

  DIRECTOR

  Jur. STOICA DIANA GABRELA

SPECIFICAȚIE

NUMwSI PRENUMEX

SEMNĂTURĂ

PROIECTAT

Infl. PLESCA VERGINICA

DESENAT

Ing. PLESCA VERGINICA

SEF PROIECT

Arh. SZABO DOINA

DIRECTOR

Jur. STOICA DIANA GA8R1ELASPECFtCATIE

NUK8I PRENUME x

„ȘEAT1ATORA

SCARA

PROIECTAT

Ir©. VEROIMCA PLE8CA

1:50

DESENAT

k» VERGI «CA PLESCA

SEF PROIECT

Arh. 8ZABO DOMA

-

DATA

aoi2

DIRECTOR

Jur, STOICA DWU GABTOSA
&

O <*>

cn


SPECIFICAȚIE

NUMESIPRENUME^

EMNATURA

SCARA

PROIECTAT

ha VER9NCA PLE8CA

1:50

DESENAT

frfe VBtGNGA PLESGA

SEF PROIECT*

Arh. SZA&O DONA

DATA

2*U

DIRECTOR

Jir STOCA DiANA QABWELAPP110


PP11Q


PP110PP110


i=0,03%o


PP110


PP11Q
Sfr. Brândușă, Nr.SOCUIR013400972;

a-mai!: starpmiect2006&yahoc.c

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURA

PROIECTAT

jng.VERGINICAPLESCA   p

: DESENAT

tng. VERGIN1CA PLESCA

SEF PROIECT

Arh. SZABO DONA

DIRECTOR

Jur. STOICA D1ANA GABRJELA

SCARA

. DATA

2012


INSTALAȚII SANITARE

SCHEMA


PROIECT Nr.


23/2012


FAZA

DAU


PLANȘA

S3
Ld aa w. ni a i*                        LT


22x600x800 V'


22x600x800


SALA MESE

20°C


M3W5I

22x600x1000


<D

u>

to b-

CM

t


LEGENDA

-_.- _ - TRASEU CONDUCTE TUR-RETUR AGENT TERMIC OL-11-600-1000

["CZffiOOM! CORP ÎNCĂLZIRE CU SARCINA TERMICĂ 2185W

TIP 11, INALTIMEA INTRE AXE 600 SI LUNGIME DE 10 ROBINET REGLAJ TUR ROBINET REGLAJ RETUR AERISITOR AUTOMAT


Vt Vr As


EXPERT TEHNIC

----

■' ■.

VERIFICATOR/ expert

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT i EXPERTIZA NU DATA

DewjgPftOCCț    Mfcjiri,

ammv iMipovm • pafUMtar dtotvunWpMBnu

AW^ĂSAMerT; WKT WMC NntM t, MfcCw. f*. 8t w. Basi

PROIECT Nr.

20/2012

SE ăandkwăt Nf.SO cm fo 1MiQO7^3 am# AfpfdtoctZDMQțaM^

M/SW/SO» Wffî )

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

>$8MNATURA

SCARA

BENencuK

MUNICfPIUL RACAU

FAZA DAU

PROIECTAT

lr>o VamiNca Pfaaca

1:50

DESENAT

Ino. Verpinlca Ptotca

INSTALAȚIE DE MGAU3RE PLAN PARTER

PLANȘA

T1

SEf Proiect

arh. Szabo Dota»

DATA

2012

DIRECTOR

fur. Stoica Diana GabrWa

ol
1---------------------------

■<**Al


.s

____g.

O rC

m


LEGENDA


= TRASEU CONDUCTE TUR-RETUR AGENT TERMIC


OL-11-600-1000

f*L2JB5_W>j CORP ÎNCĂLZIRE CU SARCINA TERMICĂ 2185W


TIP 11, INALTIMEA INTRE AXE 600 SI LUNGIME DE 1000 MM


Vt   ROBINET REGLAJ TUR

Vr   ROBINET REGLAJ RETUR

As AERISITOR AUTOMAT
SPECIFICAȚIE

NUMESIPRENUM&k

SEMNĂTURĂ

PROIECTAT

arh. Vwglnfca Pteec»

țV f« 71

DESENAT

ing. VargHca Flasca

jDU//

Sef PROIECT

arh. Sabo Doina

DIRECTOR

jur. Stoica Olana Getriela

SCARA

DATA

2012


1:50PROIECT Nr.

20/2012

FAZA

DAU


PLANȘA


T2
OL-11-600-1000Sfr. Brândușei, Nr.50 CUI RO1 emaH:


72; J04 / 256/2006

.QOII


SPECIFICAȚIE PROIECTAT DESENAT SEF PROIECT DIRECTOR


NUME SI PRENUME ^fygjEhjNATURA Ing. Verglnlca Pteeca Ing. Verglnlca Plesca arh. Szabo Doina


Jur. Stoice Plana Gabrlela


SCARADENUMIRE PROIECT:

RmNRu* Imobil, atrada Mlkw, cu daatinatia di contra da octara tanțMnra a paaaoanaler far* adapoaL <Un rnunMpM Gactu

AMPLASAMENT: PUNCT TERMIC Nr.154, air, Mfcov, nr, SE, mvnlcuU Baca u, lud, Bactu

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU


PROIECT Nr.

20/2012


FAZA

DAU


DATA

2012


INSTALARE DE ÎNCĂLZIRE SCHEMA IZOMETRICA


PLANȘA

T3RAD CERT

Certif. nr,147C SR EN ISO 9001:2008;

Certif.nr.148M SR EN ISO 14001:2005; Certif. nr,149S SR OHSAS 18001:2008

PROIECT Nr.20/2012

REABILITARE IMOBIL, STRADA MILCOV, CU DESTINAȚIA DE CENTRU DE CAZARE TEMPORARA A PERSOANELOR FARA ADAPOST,
DIN MUNICIPIUL BACAU
Faza : DALI DOCUMENTAȚIE ECONOMICA
Beneficiar: Municipiul Bacau

- 2012-

Strada Brindusei tir. 50, Bacau                   Reg. Cotii. J04/256-2006

Cod postai 600227                         C.U.l. RO 18400972

email:starpioicci2006('ft!yalioo. cotii

CONT: R064BRDE040SV17702840400 BRD Sucursala Bacau


Reabilitare imobil, strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din municipiul Bacau Faza : DALI

BORDEROU

Deviz analitic amenajare teren

Deviz analitic amenajare platforma gunoi

Deviz analitic amenajare spatii verzi

Deviz analitic arhitectura

Deviz analitic arhitectura copertina

Deviz analitic împrejmuire

Deviz analitic cămin utilaje

Deviz analitic platforma carosabila

Deviz analitic terasamente

Deviz analitic trotuare

Deviz analitic montare borduri

Deviz analitic rezistenta infrastructura

Deviz analitic rezistenta suprastructura

Deviz analitic rezistenta copertina

Deviz analitic - Instalație sanitara interioara

Deviz analitic - Instalație termica interioara

Deviz analitic - Instalație electrica interioara

Deviz analitic - Rețele apa canal

i)               Deviz analitic - Rețele termice exterioare si apa calda menajera

Deviz analitic - Rețele electrice

Extras de materiale pe sortimente

Extras de forța de munca pe meserii

Extras de utilaje de construcții

Extras de transporturi

Strada Br indusei nr. 50, Bacau

Cod postai 600227ÎNTOCMIT,


Arh.Szabo^oina '

I
C.U.I. RO 18400972


Telefon 0234/571110

Fax 0234/586600


cinai l:starproicct2006'.<Z:} ahoo.com

CONT: R064BRDE040SV17702840400 BRD Sucursala BacauCategoria de lucrări

CODUL : RISMOG


NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR.'UM


RISMOG


1 RPCT09G1            18.000          M.C.

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PEREȚI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFABR ’

0.000000 (


0.


Total


2 RPCT09F1           20 000         MC

DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDAȚII SI ELEVAȚII ‘


0.000000


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0.00

63.2500

1 138.50

34.3000

617.40

0.0000

0.00

97.5500

1 755.90

0.0000

0.00

50.8299

1 016.60

28.4200

568.40

0.0000

0.00

79.2499

1 585.00


3 RPCT09A1            20.000          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

0.000000


0.


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE          0.000


MATERIAL

0.00


MANOPERA

4 191.75


UTILAJ

1 185.80


TR.

0.0000

0.00

101.8323

2 036.65

0.0000

0.00

0.0000

0.00

101.8323

2 036.65

AUTO

TOTAL

0.00

5 377.55


■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

■FOND GARANTARE

SANATATE

FOND RISC SI ACCIDENTE

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


4 191.75 x   20.80 % =               871.88

4 191.75 x    0.50 %=

4 191.75 x    0.25 %=

4 191.75 x     5.20 % =               217.97

4 191.75 x   0.500 %=

4 191.75 x 0.85 %=


TOTAL II


0.00          5 369.63


1 185.80


0.00


6 555.43


--RELT.J Ei.1 NL'IhE.jTx:

-BENEFICIU


-T.V.A.


7 771.13 *    24.00 =

TOTAL STADIU FIZIC CUTVA

1 865.07

9 636 20


ÎNTOCMIT.

Ing. Asavei CiprianNR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA


VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA


RISM1D


1 TSE02C1              0.150          100MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0.00

12.54

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

-

83.6050

12.54


2 DA06A1               1.500          M.C

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000


Total

29.4975

13.2679

44.25

19.90

0.

12.3640

18.55

0.0000

0.00

55.1294

82.70


3 TRA01A10            2.250         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA

0.000000


Total


4 CG18A1               15.000          MP.

PARDOSELI DIN BETON Bl00,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONT INUU FARA SCLIVISEALA           &

0.000000


Total


0.


0.


5    2100957               1.500           M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm {marfa) '


0.000000


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

23.63

10.5000

23.63


0.0000

0.00

5.5200

82.80

0.3600

5.40

0.0000

0.00

5.8800

88.20


Total

261.5000

0.0000

392.25

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

261.5000

392.25


6 TRA06A05            3.750         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

34.50

9.2000

34.50


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000


MATERIAL

436.50


MANOPERA

115.24


UTILAJ

23.95


TR. AUTO

53.13


TOTAL

633.82 • - C O N T F, IB. A SIG U R A R i SOCIALE

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

-FOND GARANTARE

-SANATATE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

 • - CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

  I 15 24

  >.

  20 80

  =■

  23.97

  115.24

  X

  0.59

  o, -

  0 58

  115.24

  X

  0.25

  o/ -• o

  0.29

  115.24

  X

  5.20

  o; = /o

  5.99

  115.24

  X

  0.509

  0.' _

  .-■O -

  0.53

  115.24

  X

  0.85

  O, -

  /o —

  0.98

TOTAL II


436.50


147.63


23.95


53.13


666.21


-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU

TOTAL STADIU FIZ

666.21

x 12.90 % =

85.94

752.15

x    5.00 % =

37.61

C F A R A

TVA

789.76

-T.V.A.


789.76 x 24.00 =


189.54


TOTAL STADIU FIZIC C U T V A

979.30


ÎNTOCMIT,

Ing Asavei CipnanCategoria de lucrări

CODUL : RISM1E

NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR./'UM


GR.TOT


RISM1E


1 TSG03B1               0.060           100 MP.

DEFRIȘAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFIȘURI SI ARBUȘTI

CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER..CU SCOAT.RADACINI

0.000000


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0.00

146.8550

8.81

0.0000

0.00

0.0000

0.00

146.8550

8.81


2 TSH04A1             60.000         MP

0.0000

0.00

2.1850

131.10

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.1850

131.10


MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE S I FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MUL.ADINC.10CM

0.000000

0.


Total

3   TSH05B1

ASTERNEREA PAM.VEGETAl .UNIFORME CU GROSIMEA C

60.000

PE TEREN )E 15CM

MP.

CU PANTA<20%,IN STRAT

0.0000

1.4950

0.0000

0.0000

1.4950

0.00

89.70

0.00

0.00

89.70

0.000000

Total

0.

4   TSH09A1

60.000

100 MP.

1 R 7117

1 0^2 67

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE SAU IN PA

NTASUB30%*

55.4299

3 325.79

0.004000

0.

0.0000

0.00

0.0280

1.68

Total

-

72.1691

4 330.14

5   TSH12B1

0.060

100 MP.

n onnn

0 00

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

7.5440

0.45

0.000000

0.

12.3520

0.74

0.0000

0.00

Total

=

19.8960

1.19

6   TRA05A05

0.600

TONA

n none

0 00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE.SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC

.SPECIALEfCISTERNA,BETON.ETCJPE DIST.DE 5 FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

6.8000

4.08

Total

=

6.8000

4.08

7    TSH26B1

47.000

M

0 00

PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUȘTI FOIOSI.PE DOUA RINDU

Rl

11.0400

518.88

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

11.0400

r; 1 p OQ

7     7293-^31

395.016

CUC.

PUIETi AriBJST.Fc.'IOS.LCNI

CcHA 5P

CAL.1H= 9C

CM

O.OOOi.'

0 00

0.003000

1.

0.9000

0.00

0.0210

7.04

Total

8.2210

2 754.17

K.'TA_ A.OMELT'JrtLI D;R ECGE-ARTiCOL E DE LUCRĂRI PE STA? U FIZIC GREU I Alt           '.245

MATERIA.        MANOPERA

3 749.80              4 074.73


UTILAJ

0.74


TR. AUTO       TOTAl

12.29              7 833.07


-contrib.asigurări sociale

4 074.73 x

20.80 % =

847.54

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 074.73 x

0.50 % =

20.37

-FOND GARANTARE

4 074.73 x

0.25 % -

10.19

SANATATE

4 074.73 x

5.20 % =

211.89

FOND RISC SI ACCIDENTE

4 074.73 x

0.500 % =

20.37

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 074.73 x

0.85 % =

34.64

TOTAL II              3 749.80

5 219.73

0.74

12.80

8 983.07

■CHELTUIELI INDIRECTE

8 983.07

x    12.90 % =

1 158.82

■BENEFICIU

10 141.89

x    5.00 % =

507.09

TOTAL

STADIU

FIZIC F A R A

TVA

10 648.98

-T.V.A.


10 648.98 x 24.00 =


2 555.76


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


13 204.74


ÎNTOCMIT.

Ing. Asaveî CiprianNR. SIMBOL ART.     CANTITATE

DENUMIRE ARTICC SPOR MAT NAN UTI

UM

OL

GH./UM

GR. TOT

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

VAL

VAL

UTI

TRA

RISMOC

1    RPCT34A1            213.000

KG

O.OOOC

0 00

DEMONTAREA UȘILOR SI FERESTRELOR METALICE *

0.6898

146.93

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0 00

Total

0.6898

146.93

2    RPCT03D1           33 300

M.C.

O.OOOC

0.00

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CĂRĂMIDĂ CU MORTAR CIMENT VOL

UM PESTE 0,500 MC*

46.5/50

1 550.95

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

46.5750

1 550 95

3    CL20C1              1 260.000

KG

0.5000

630.00

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTEtDI VERSE EX

CLU

SIV PARAPETLBALUSTRAZI,CHEPENGURI

1.0350

1 304.10

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.5350

1 934.10

3    6309887             1 260.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE

KG

5.9000

7 434.00

O.OOOC

0.00

0.001000

1.

0.0000

0.00

0.0070

8.82

Total

=

5.9070

7 442.82

4    CD14B1              125.200

MP.

3.5210

440.83

PEREȚI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA FIXATA PRIN ÎMPUȘC

ARE CU BOLTURI LA H=7-12M

7.3200

979.06

0.000031

0.

0.0000

0.00

0.0006

0.08

Total

=

11.3416

1 419.97

5    1000313              137.700

PANORI SANDWICH TIP GLUPAN

MP

138.0000

19 002.60

0.0000

0 00

0.005000

0.

0.0000

0.00

0.0350

4.82

Total

=

138.0350

19 007.42

6    CK19B3             250.500         MP.

PLACARE ELEMENTE CU GIPS CARTON ANTIFOC

14.5560

3 646.28

3.6800

921.84

0.001350

0.

0.0000

0.00

0.0095

2.38

Total

=

18.2455

4 570.50

7    CL23C1              420.000

KG

0.500C

'j i ri i’i; i

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APAREN7’E:l)|VERSE EX

CL'.I

SIV PARAPETLBALUSTRAZI.CHEPENGURI

1.0350

434. /0

0.000000

0.

0.0006

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.5350

644.70

i    630988/              420.330

CONFECTL METALICE DIVERSE

KG

0.001000

Teta!

0.

5.300C

O.OOOC

O.OOOC

0.0070

5.9070

2 478.00

0.00

0.00

2.94

2 480.94

e    CO24B1               41.500

MP.

5TO55

218 93

CĂPTUȘELI LA PEREȚII MAGAZIILOR.DIN PLA

CI FIBROLEMNOA

SE P.F.L.DE 20MM GROSIME

8.74OG

362./1

0.011045

0.

0.0000

0.00

0.0773

3.21

Total

-

14.0928

584 85

9    2810001               45.650

PLACI OSB-15MM

MP

24.0000

1 095.60

O.OOOC

0.00

0.001500

0

0.0000

0.00

0.0105

0.48

Total

=

24.0105

1 096.08

10   CF06A01.             139.200

MP

45.3255

6 809 31

TERMOSISTEM 10CM LA FAȚADA.INCLUSIV TENCUIALA DECORAT

[VA

20.9300

2 913 46

0.007330

1.

0.0000

0 00

0.0513

7.14

Total

66.3068

9 229.91

11   CD09A1              200.600

MP.

6.5410

1 312 12

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

2 883.63

0.013000

2

0.2880

57.77

0.0910

18.25

Total

=

21.2950

4 271.77

12   3002161               201.000

MP

46.5000

9 346.50

PEREȚI GIPS CARTON CU 2 PLACI ANTIFOC PE FIECARE FATA

0.0000

0.00

0.010500

2.

0.0000

0.00

0.0735

14.77

Total

-

46.5735

9 361.27

13   CD09A1               78.400

MP.

6.5410

512 81

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

14.3750

1 127.00

0.013000

1.

0.2880

22.58

0.0910

7.13

'I otal

=

21.2950

1 669.52

14    3002159               78.400

MP

32.8000

2 571.52

PEREȚI DIN GIPS CARTON HIDROFUG.IZOLATIE DE VATA MINE

RAL

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0006

0.00

0.0035

0.27

Total

32.8035

2 571.79

15    IZF15D1               279.500

MP.

17.9911

5 028.51

CĂPTUȘELI FONOABSORB.CU PLACI VATA MINERALA PE SCHELE

T DE LEMN APLICATE LA PEREȚI

7.9209

2 213.89

0.003184

0.

0.0000

0.00

0.0223

6.23

Total

-

25.9343

7 248.63

16   7000225              285.087

VATA MINERALA 10 CM

MP

12.2000

3 478.06

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

2.00

Total

12.207C

3 430.06

i /     CK 11^-11                     3C.3cC

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII RAFATA TOCULUI < 3MP

MF.

3JH<1CMCU SUP

0.

' i 1213

45.3850

o.oooc

0.008S

57.0156

337.32

1 391.69

0.00

0.27

1 729.28

0.001250

Total

18   2020202               30.33C

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

MP

368.0000

11 161 44

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.21

Total

-

368.0070

11 161.65

15    CK14I1                 6.500

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<1

MP.

OM CU SUPRAFAȚA

14.5944

94.86

TOCULUI < 5 MP

88.3109

574.08

0.001649

0.

0.0432

0.28

0.0115

0.07

Total

=

102.9690

669.29

20   2020203               6.500

USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

MP

612.0000

3 978.00

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0006

0.00

0.007C

0.05

Total

=

612.0070

3 978.05

21    CK14I1                67.000

MP.

14.59-4

977.82

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUPRAFAȚA

TOCULUI < 5 MP

88.3199

5 917.43

0.001649

0

0.0432

2.89

0.0115

0.77

Total

=

102.9690

6 898.91

22   9000149              67.000

USI PVC FARA B.T,PENTRU INTERIOR

MP

552.0000

36 984.00

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0006

0.00

Total

-

552.0000

36 984.00

23   CK14I1                5 400

MP.

14.5944

78 81

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUPRAFAȚA

TOCULUI < 5 MP

88.3199

476.93

0.001649

0.

0.0432

0.23

0.0115

0.06

Total

=

102,9690

556.03

24   9000150               5.400

USA PLIANTA DIN PVC

MP

415.0000

2 241.00

0.0000

0.00

0.005500

0.

0.0000

0.00

0.0385

0.21

Total

-

415.0385

2 241.21

25   CK11G1               0.460

MP.

11.1218

5.12

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII

CU HdOM

CU SUP

RAFATA TOCULUI < 3MP

45.8850

21.11

0.001250

0.

0.0000

0.00

0.0088

0.00

Total

=

57.0156

26.23

26   YC01                3 776.000

LEI

1.0000

3 776.00

PROCURARE TUNEL SOLAR CU TUB RIGID

-2 BUC

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

O.OOOC

0.00

Total

=

1.0006

3 776.00

27   YQU1

PROCURARE KIT VENT LATE

386. UCU

TUB SOLAR -2

LE

BUC

- ,'JOC'C

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

1 326.00

0.00

0.00

0.00

1 386.00

0.090000

Total

0.

28   CK09A1

53.8CC

M

0 0006

0 00

- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE

2.8750

154 68

0.000060

0.

0.0504

2.71

0.0000

0.00

Total

=

2.9254

157.39

29   9999992

26.900

ML.

28.5000

766 65

GLAF DIN PVC PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0.0035

0.09

Total

=

28.5035

766.74

30   9999993

26.900

ML

28 2000

758 58

GLAF DIN PVC LA INTERIOR

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0 00

0.0035

0 09

Total

28.2035

758.67

31   CL20B1

208.000

KG

0 5000

104 00

MONTAREA CONFECȚIILOR M

ETALICE APARENTE:BALUSTRAZI GR

ILE,CHEPENG.OPRUOREGRATARE

1.3800

287.04

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0006

0.00

Total

=

1.8800

391.04

31    6306274

208.000

KG

5 9000

1 227 20

GRILAJ PEN1RU SCĂRI.BALCOANE ORNAM.SIMPL. OTEL PROF

IL.

0.0000'

0.00

0.001000

0.

0.0006

0.00

0.0076

1.46

Total

-

5.9070

1 228.66

32   CN11B1

9.450

MP.

1 1 540

10 91

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU E

MAIL ALCHIDIC

13.5700

128.24

0.000132

0

0.0000

0.00

0.0009

0.01

Total

=

14.7249

139.16

32   6108048

0.662

KG

9 2000

6 09

EMAIL HEXOL ALB

E.105-1 NTR

1703

-73

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.00

Total

-

9.2070

6.09

32   6100979

0.756

KG

8.9700

6 78

GRUND ALCHID ALB G 105-1

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

-

8.9770

6.79

33   CH04A1

10.500

M

3 4650

MINA CURENTA DIN LEMN

&

9.0850

95.39

0.007700

0.

0.0000

0.00

0.0539

0.57

Total

=

J 2.6039

1 PP 34

34    10J06/U                 ’ 6.510            fv'L

MINA CURENTA D'N „EMN

0.

24.50C-C

0.900C

0.9000

0.0006

24.5000

i

257.25

0.00

0.00

0.00

257.25

0.0900CC

Total

35   CK20B1              137,000         MP.

t QQQP

848 96

TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL.MELAMINAT SAU EMAIL

AT CU PROFILE PVC LA ROSTURI

28.2900

4 724.43

0.000607

0.

0.0360

6.01

0.0042

0.70

Total

-

33.4138

5 580.10

36   1000132              175.000         MP

TAVAN DIN PALCI GIPS CARTON-12.5MM PE SCHELET DIN T.Z

34.2500

5 993.75

INC

0.0000

0.00

0.002500

0.

0.9000

0.00

0.0175

3.06

Total

34.2675

5 996.81

37   RPCT10A1            79.800         MP.

0 00

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBI

LJ. U x J U L-

SNUITE LA PEREȚI *

2.3000

183.54

0.000000

0.

0.0009

0.00

0.0006

0 00

Total

=

2.3000

183 54

38   RPCJ10A1             79.800          MP.

o

21 0 73

TENC.INT.SUBTIRl LA PEREȚI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MOR

T.1OOT PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.S'l R.V.*

8.894/

709.80

0.005938

0

0.9000

0.00

0.0416

3.32

Total

1 1.5770

923.85

39   RPCT41A1           267.000         MP.

n nnno

0 00

DESFACEREA IZOLAȚIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDERFA REFAC

ERII *

3.7948

1 013.21

0.090000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

3.794S

1 013.21

40   RPCT09A1            68.900          M.C.

n nnnri

0 00

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU M

u

LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 1 50 KG CIM LA MC *

101.8323

7 01 6.25

0.000000

0.

0.9000

0.00

0.9000

0,00

Total

=

101.8323

7 01 6.25

41    IZF01A1               230.000          MP.

1 8200

41 fi 60

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.4317

yy.2y

0.000450

0.

0.0060

1.38

0.0032

0.74

Total

-

2.2609

520.01

41   2600050              34.500          KG

1 4200

48 99

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82'92 N6

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.27

Total

=

1.4277

49.26

42   IZF02A1               230.000          MP.

10 2038

2 346 87

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIȘ,TERASE CU ÎMPLETITURA F

IBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ.

0.2277

52.37

0.004340

0.

0.0285

6.56

0.0304

6.99

Total

=

10.4904

2 412.70

42    26 JUCAU                1 Ib.J'JU           KG

BITUM PT.MAT.-t LUCR.HIDROIZOLATil TIP H 82 92 N6

618


0.


1 .4200

163.30

O.OOC’C

0.00

o.oooc

0.00

0.0077

0.80

1.4277

164.19


letal

43    IZF03A1               230.000

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR 0 ARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

MP.

RIZONT CU 1

0.001800

STRAT C

Total

0.

4.74S0

0.9074

0.1 355

0.0126

5.8035

1 092 04

208.70

31.17

2.90

1 334.81

43   2600933              253.000

MP.

4 2000

1 062 60

CART BIT STR ACOP NISIP    CA400 100CMX20M S 13

8

0.0000

0.00

0.001950

0.

O.OOOC

0.00

0.0137

3.47

Total

=

4.2137

1 066.07

43   2600050              345.000

KG

1 4200

489 90

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82'92 N6

618

O.OOOC

0 00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

2.66

Total

=

1.4277

492.56

44    I7F10A1               230.000

MP.

0 3900

89 70

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PlANSEE CU PLACi.

„DE...MM PE 10MM STRAT NISIP

1.8544

426.51

0.013500

3

0.0186

4.28

0.0945

21.74

Total

2.3575

542.23

45   2604006              34.500

MC

385 0000

13 282 50

POLISTIREN EXTRUDAT

0.0000

0.00

0.026000

0.

0.0000

0.00

0.1820

6.28

Total

-

385.1820

13 288.78

46    IZF18C1               230.000

MP.

0 0000

0 00

STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON

f SAU ÎNCLIN RINA LA 40% GROS 3 CMM

&

4.0250

925. /5

0.000000

0.

0.1302

29.95

0.0000

0.00

Total

=

4.1552

955.70

47    2101173               9.200

MC

252 0000

2 318 40

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (mar1a! '

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

252.0000

2 318.40

48   6433819              207.000

KG

2 3000

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM D= 3- 5.6MM BAREM

$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.45

Total

=

2.8070

581.05

49   IZF04G1              536.000

MP.

5 30q2

2 845 73

STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU

BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INGL>

40%. VERT

1.1500

616.40

0.001940

1

0.0729

39.07

0.0136

7.29

Total

=

6.5457

3 508.495C    2o'j071(5

2 / 4.0'jU              fv'F

o 877 00

MEMBRANA TERMOSUDABILA

CU INSERȚIE PO! IESTER -1MV

0.0000

0.00

O.OOOOCC           0.

o.oooc

0.00

0.0000

0.00

Total

10.5000

2 877.00

51    8930890

MEMBRANA TERMOSUDABIL

274.000

A CU STRAT

MP

ĂUTOPROTEOTiE

0.000000

Total

0.

11.8000

0.0000

0.0000

o.oooc

11.8000

3 233 20

0.00

0.00

0.00

3 233.20

52   IZF07A1

62.000

M

3 43^0

213 22

STRAT SUPLIM.DE ÎNTĂRIRE

HIDROIZ.LA INTERSECȚII SUPRA

F.PINZA SAU TES.FIBR.ST.BIT,LĂȚIME 0,5M ORIZ.

0.7872

48.81

0.001725

0.

0.0398

2.47

0.0121

0.75

Total

=

4.2781

265.25

52   2600749

34.1 00

MP

3 2000

109 1 2

CART BIT STR ACOP NISIP

CA300 100CMX10M S 138

$

0.0000

0.00

0.001740

0.

o.oooc

0 00

0.0122

0.42

Total

=

3.2122

109.54

53    IZFC8B1

6.000

BUC.

41 4200

248 52

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIȘ CU PINZA.TESAT

STICL BIT D=15OMM TABLA PB 2MM

14.030C

84.1 8

0.009840

0

0.3360

2.02

0.0689

0.41

Total

=

55.8549

335.13

53   2600749

3.300

MP

3 2000

1 0 56

CART BIT STR ACOP NISIP

CA300 100CMX10M S 138

$

O.OOOC

0.00

0.001740

0.

0.0000

0.00

0.0122

0.04

Total

=

3.2122

10.60

54   CE14A1

22.000

M

6 572C1

144 58

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM CONFECȚIONATE PE

o o

ANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM

7.9350

174.57

0.002462

0

0.0000

0.00

0.0172

0.38

Total

=

14.5242

319.53

55    1000137

22.000

ML

31 0000

682 00

BURLANE DIN TABLA DE OTEL VOPSITE

0.0000

0 00

0.000000 0. 0.0000 0.00

0.0000 0.00

Total =                31.0000                682.00

56    IZF09A1                6.000

BUC.

1 8300

10.98

RACORDAREA HIDROIZ.FIXAREA PE ELE

MENT.SCURGERE CU

FLA

NSE SUDATE DIAMETRUL 35MM

5.9800

35.88

0.000884

0.

0.0144

0.09

0.0062

0.04

Total

=

7.8306

46.99

56   2601901                1.500           MP.

IMPISLITURA FIRE STICLA OBIȘNUITA I 50 STAS 80

50

0.000100 0

Tc-tal ---


7.8500

11.78

0.0006

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.00

7.3507

11.78

P A < -i

5/    IZF22E1                8.UU0           BUC

PIESE PT.LUCFARI R'DROIZ DEFLECTOARE SIMPLE 0 80MM SON F.IND

1 ■; .3510

2-.25-£

0.0006

0.011C

32.9168

93.23

170.01

0.00

0.09

263.33

0.001565

Total

0.

58   IZF22A1               3.000          BUC

6.0299

36 1S

PIESE PT.LUCRĂRI HDROIZ PARAFRUNZARE CU O 120MM CONF

IND

1 1.3021

6/ 81

0.001179

0

0.0000

0.00

0.0083

0.05

Total

=

17.3403

104.04

59   RPCE31A1           230.000         MP

0.1200

27.60

INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONARII TERASEI IN

CLUSIV SUPRAVEGHEREA

0.2989

68.75

0.000000

0

o.oooc

0.00

0.0000

0.00

Total

0.4189

96.35

60   CE15B1              62.000         M

2.3820

147.68

GLAF,COPERTINA LAT 15-30CM.LUNG<2M-CARTON BITUM

6.785C

420.67

0.001608

0.

0.0006

0.00

0.01 13

0 70

Total

=

9.1783

569 05

60   2101 121               0 310          MC

MORTAR ZIDĂRIE M 10Z -CU VAR HIDRATAT -marfa)'

208.000C

64.48

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

208.0000

64.48

61    CE17A1                5.300          MP.

14.9261

79.11

ȘARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI U

SOARE                  &

9.7756

51.81

0.012069

0.

0.3606

1.91

0.0845

0.45

Total

=

25.1456

133.28

61    2900000               0.120           M.C

ȘARPANTA DIN LEMN ECARISAT DE RASINOASE

570.0000

68.40

0.0000

0.00

0.800000

0

0.0000

0.00

5.6000

0.67

Total

=

575.6000

69.07

62   CE05A1               5.650          MP.

5.7250

32 35

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

8.5100

48.08

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.04

Total

-

14.2420

80.47

63   3646098              6.220          MP

INVELITOARE TABLA TIP ȚIGLA

32.0000

199.04

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.04

Total

-

32.0070

199.08

64   CF03A1               106.000         MP.

1.2942

137.19

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE.IN GRO

SIME MEDIE DE 2CM             &

11.6149

1 231.13

0.012530

1.

0.0720

7.63

0.0877

9.30

Total

=

13.063c

1 335.30
FAG

65      21J•16$

MORTAR VAR-CIMENT M 25T-

2.120

CU VAR HiDRA

M.C.

; AT imarat ‘

241.OOOC

o.oooc

0.0000

0.0000

241.0000

510.92

0.00

0.00

0.00

510.92

O.OOOOCO

Total

0.

66   CI06A1

209,000

MP.

C c. 4 Qk

1 Q61 11

PLACAJ FAIANȚA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE C'J MORTAR D

E CIMENT SI VAR,LA INCAPER

I CU SUPRAT.<

10MP

31.2800

6 53/.52

0.013450

2.

0.1 296

27.09

0.0942

19.69

Total

38.0163

7 945.41

67   1010141

209.000

MP

qr nnoo

7 524 00

PLACI FAIANȚA COLORATA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

36.0000

7 524.00

68   CF10C1

827.000

MP.

2 037 40

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUI

TE

4.3700

3 613.99

0.003000

2.

0.0072

5.95

0.0216

17.37

Total

=

6.8618

5 674.71

69   CNC-4A1

827.000

MP.

O 6297

1 9 60

VOPSITORII LA INTERIOR SI E

XTERIOR EXECUT MANUA

L CU

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUIIE

3,5650

2 948.26

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.33

Total

=

3.5891

2 968.19

70   1000069

273.000

KG

5 2200

VAR LAVABIL

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.91

Total

=

5.2270

1 426.97

71   CH01A1

18.000

M

4.3370

78 07

TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A F| PLACAT

E

6.9000

124.20

0.031800

0.

0.1440

2.59

0.2226

4.01

Total

=

11.6036

208.87

72   CG11A1

116.600

MP.

8 9471

1 043 23

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DR

EPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE AȘEZATE SIMPLU

12.6500

1 474.99

0.013888

1.

0.1440

16.79

0.0972

11.33

Total

-

21.8383

2 546.34

73   3002163

GRESIE ANTIDERAPANTA

1 20.098

MP

45.2000

5 428.43

0.0000

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

45.2000

5 428 43

74   CG12A1

76,000

M

0 7563

57 48

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

4.0250

305.90

0.001413

0.

0.0360

2.74

0.009$

0 75

Total

=

4,3272

<D (j O r 3 t


HAU

M    2435^9 -5                 / 7.519            IV

ELEM.RAC.GRxSlE KEGLZ.NET.BRUNE S150X1 OOX3 31 S5 939

0.

3.30CC

O.OOOC

0.9000

0.0216

3.3216

294.57

0.00

0.00

1.67

296.24

0.003080

Total

75   CG28B1              97.630

MP.

0 0000

0 00

DIFEREN i A DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI E

XECUTATE CU MORTAR DE CIMENT

S

1.0350

101 05

0.000000

0.

0.0144

1.41

0.0000

0.00

Total

=

1.0494

102.46

75   2101 173               0.488           MC

MORTAR VAR-CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (marfa; ’

252.000C

123.01

0.0000

0,00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

252.0000

123.01

76   CG02C1              97.630

MP.

14 660K

1 431 30

PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT EXISTENTXIPIT CU ARA

CET.IN ÎNCĂPERI CU SUPRAFATA<10MP

12.5350

1 223.79

0.001267

0.

0.0360

3 51

0.0089

0.87

Total

=

27.2404

2 659.47

77   9031069               81.326

PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS- 10MM

MP

46.5000

3 781.65

0.0000

0,00

0.001000

0.

O.OOOC

0.00

0.0070

0.57

Total

46,5070

3 782.22

78   CG01D1             207.300

MP.

n oooo

0 00

STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENT M100-T 3CM GROSIME

4.3700

905 90

0.000000

0.

0.1440

29.85

0.0000

0.00

Total

=

4.5140

935.75

79   7000179               8 290

SAPA M100A

MC

261.0000

2 163.69

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.06

Total

=

261.0070

2 163.75

80   CN11A1              142.000

MP.

0 5118

72 68

VOPSITORII LA BALUSTRADE.GRILE.PARAPETE METALICE CU V

OPSELE DE ULEI

10.3500

1 469.70

0.000046

0.

0.0000

0.00

0.0003

0.04

Total

=

10.8621

1 542.42

80   6103220              17.040

KG

9 2500

157 62

VOPSEA ALBA (FP)        V.101-1 NTR

90-

80$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.12

Total

=

9.2570

157.74

81    IZF01A1               21.300

MP.

1 8200

38 77

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.4317

9.20

0.000450

0.

0.0060

0.13

0.0032

0.07

Total

=-

2.2605

43.17

PAG

: 1

81   260U05U              ±105          KG

BITUM PT.MAT. t LUCR.HIDROIZOLAT'I TIP H 82 92 N6 61 8

0.

1.4 206

O.OOOC

0.0000

0.0077

1.4277

4.54

0.00

0.00

0.02

4.56

0.001 ICC

Total

82    IZFC4B1               21.300          MP.

X 7XKG

101 13

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP

...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA 40%

0.9200

19.60

0.001800

0.

0.0633

1.35

0.0126

0.27

Total

=

5.7439

122 35

82   2600816              23.430          MP.

CART BIT STR ACOP NISIP CA300 130CMX20M S 13


0.001740


0.


Total


4.2000

98.41

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0122

0.29

4.2122

98.70


82   2600050              31.950          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82'92 N6

618

0.001100

Total

1.4200

0.0000

45.37

0 00

0.

0.0006

0.00

0.0077

0.25

=

1.4277

45.62

83 IZF18C1               18.700          MP.

STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF ORIZON T SAU ÎNCLIN PINA LA 40% GROS 3 CMM &

o.oooocc

Total


0.0000

0.00

4.0250

75.27

0.1302

2.43

0.0000

0.00

4.1552

77.70


83   2101173               0.561           MC

MORTAR CIMENT M 106T-FARA VAR HIDRATAT (marfa;.


0.000000


Total

252.0000

0.0006

141.37

0.00

0.

0.0006

0.00

0.0000

0.00

252.0000

141.37


84    6433819              16.800          KG

ARMATURI IN PREFAB.BETON SIRMASTM D= 3- 5.6MM BAREM $


0.001000


Total

2.3000

0.0000

47.04

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.12

=

2.8070

47.16


85 CL20A1              40.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANO URI DESPĂRȚITOARE BALCON


0.000000


0.


0.5000

1.4950

0.0000

0.0000


Total


1.9950


86   1000275

BALUSTRADA DIN INOX


1.900


ML


0.


Total


87 CB47A1              180.000         MP.

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,0M


0.000703


0.


Total


312.0000

592.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

0.01

312.0076

592.81

0.4719

84.94

5.5200

993.60

0.0000

0.00

0.0053

0.95

5.9972

1 079.49


i- AG


bb ALT/606              160.000         ORA

SCHELA MET.AUTOEIDC.CU 3 CASTELE î_UNG.29M H-31L1


O.OOOOCC


Total


89   MDTC5506001         1.000          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11 13,5T S

0.000000


0.


Total


90   MDTC5506010         1.000          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G = 11-13.5T S

0.000000


0.


Total


o.ococ

0.00

o.oooc.

0.00

2.520C

403.20

o.oooc

0.00

2.5200

403.20

0.0000

0.00

o.oooc

0 00

291.4560

291.46

0.0000

0.00

291.4566

291 46

O.OOOC

0.00

O.OOOC

0.00

212.5440

212.54

0.0000

0.00

212.5440

212.54


91 CO01A1               19.800          MP.

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC


0.000475


0.


Total


4.4437

87.99

5.2900

104.74

0.0000

0.00

0.0033

0.07

9.7370

192.80


92   2100945                1.604           M.C.

BETON Bc 10 (B 150; CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


Total

224.0000

0.0000

359.25

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

224.0000

359.25


93 TRA06A05            136.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUi-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

0.000000


0.


Total


O.OOOC

0.00

0.0000

0.00

O.OOOC

0.00

9.2000

1 251.20

9.2000

1 251.20


94 TRA02A05           35.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST- 5 KM.     FRA

0.000000


0.


Total


95 TRI1AA04C1          35.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A4JSOARE SI MĂRUNTE.PRI N ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


O.OOOC

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

252.00

7.2000

252.00

0.0000

0.00

6.3250

221.38

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6.3250

221.38


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTIGOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        31.169


MATERIAL

197 258.60


MANOPERA

62 451.75


UTILAJ

1 220.04


TR. AUTO

1 721.50


TOTAL

262 651.89


/A3


-AJUTORUL DL ȘOMAJ

62 451 75 x

0.50 % =

3 l 2.2'-■

-FOND GARANTARE

62 451 75 x

0.25 % =

153.13

-SANATATE

62 451.75 x

5.20 % =

3 247.49

-FOND RISC SI ACCIDENTE

62 451.75 x

0.500 % -

312.26

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

62 451.75 x

0.85 % =

530.84

TOTAL 11            197 258.60        80 000.60

1 220.04

1 721.50

280 200.83

CHELTUIELI INDIRECTE

280 200.83

X

12.90 % =

36 145.91

■BENEFICIU

316 346.74

X

5.00 % =

15 817.34

TOTAL

STADIU

FIZIC F A R A

TVA

332 164.08

-T.V.A.


332 164.08 x 24.00 =


79 719.38


TOTAL STADIU FIZIC C U T V A

411 883.46ÎNTOCMIT

Ing Asavei Ciprian

Obiectivul

Obiectul

NR. SIMBOL ARI.     CANTITATE

DENUMIRE AR TI

SPOR MAT MÂNUȚI

IJM

COL

GR..UM

GR.TOT

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

VAL

VAL

UTI

TRA

RISMOE

1    CE17A1                32.400

MP.

14.9261

483.61

ȘARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE S

SAUNE LA INVEI ITORI LJ

SOARE                  &

9.7750

316.71

0.012069

0.

0.3600

11.66

0.0845

2.74

Total

-

25.1456

814.72

1    2900000               0 620

LEMN ECARISAT DE RASINOASE

MC

570.0000

353.40

0.0000

0.00

0.800000

0.

0.0000

0.00

5.6000

3.47

Total

=

575.6000

356.87

2    CE05A1               34.000

MP.

5.7250

194.65

ÎNVELI LORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

8.5100

289.34

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0 24

Total

=

14.2420

484.23

3    1000079               37.400

INVELITOARE TABLA TIP ȚIGLA

MP

32.0000

1 196.80

0.0000

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

32.0006

1 196.80

4    CE20A1               34.000

MP.

1.9875

67.58

RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE AȘEZATE PE CĂPRIORI DE BE

TON ARMAT SAU METALICI

5.5200

187.68

0.000750

0.

0.0000

0.00

0.0053

0.18

Total

=

7.5128

255.44

4    2903866               0.204

SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=

M.C. 24MM L=4.50M S 9

570.0000

116.28

42

0.0000

0.00

0.500000

0.

0.9006

0.00

3.5000

0.71

Total

=

573.5000

11 6.99

5    IZF04B1               34.000

MP.

0.0000

0.00

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP

...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA 40%

0.9200

31.28

0.000000

0.

0.0633

2.15

0.0000

0.00

Total

=

0.9832

33.43

>3    7000215                G7.~CC

MP

13-'- 51

FOLIE ANTICONDENS

o.ouoo

0 OU

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070'

0.26

Total

3.6570

136.77


HlSVuE

PAG

i    CE18AI                34.0LC

ASTEREALA EXECUTATA DiN SClNDUR

MP.

DIN RASINOASE

0.012620

Total

0.

J4.2366

2.300C

0.144C

0.0883

17.4183

506.12

78.20

4.90

3.00

592.22

8    CE19A1               16.500

M

0.1596

2.62

PĂZII LA STREASINA SAU FRONTOANE D*N SCINDURI GELUITE

SIMPLU

2.1850

36.05

0.000030

0.

0.0432

0.71

0.0002

0.00

Total

-

2.3874

39.38

8    2903830               0.083

SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=

M.C.

24 MM L=3,00M S 9

570.0000

47.03

42

0.0000

0.00

0.49698S

0.

0.0000

0.00

3.5000

0.29

Total

=

573.5000

47.32

9    RPCO51E1            34.000

MP.

40.5486

1 378.65

LAMBRIURI LA PEREȚI EXEC.IN LAMELE,TĂBLII DIN PLACAJ

PPL MELAMIN.MONT.LIPIRE,ACOP.ROST.CU BAGH.LEMN*

40.5949

1 380.23

0.028162

0.

0.0000

0.00

0.1971

6.70

Total

=

81.3406

2 765 58

10    1000019               37.400

LAMBRIU DIN PVC PENTRU EXTERIOR

MP

21.0000

785.40

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

21.0000

785.40

11    CG01D1               27.800

MP.

0.0000

0.00

STRAT SUPORT PT PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENT M1OC-T 3CM GROSIME

4.3700

121.49

0.000000

0.

0.1440

4.00

0.0000

0.00

Total

-

4.5140

125.49

12   7000179               0 830

SAPA M100A

MC

261.0000

216.63

0.0000

0.00

0.001000

0

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

=

261.0070

216.64

13   RPCK04'A            27.800

MP

30.4350

846.09

PARDOSELI DIN DULAPI EXEC.CU DULAP RASIN PE GRINZI EX

ISTENTE

8.9700

249.37

0.026150

0.

0.0000

0.00

0.1831

5.09

Total

-

39.5881

1 100.55

14    1010130               27.800

MP

168.0000

4 670.40

PARDOSEALA DIN DECK DE LEMN PENTRU EXTERIOR

0.0000

0.00

0.005000

0.

0.0000

0.00

0.0350

0.97

Total

=

168.0350

4 671.37

15   CN11A1               15.000

MP.

0.5118

7.68

VOPSITORII LA BALUSTRADE.GRILE.PARAPETE METALICE CU V

OPSELE DE ULEI

10.3500

155.25

0.000046

0.

0.0000

o.oo

0.0002

0.00

Total

=

10.8021

162.93EA-

■ 5    61J322U                 I.CjJ           KG

VOPSEA ALBA             V. 101-1 NTR QCi

9.2500

1 6.65

-8C

O.OOOC

0.00

0.00 1000

0

O.OOOC

0.00

0.0070

001

Total

=

9.2570

16.66

16 TRA06A05            2.500         TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

O.OOOC

0.00

0.000000

0.

O.OOOC

0.00

9.2000

23.00

Total

9.2000

23.00

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI

PE STADIU

FIZIC

GREUTATE         3.384

MATERIAL         MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

11 026.10              2 845.60

23.42

46.67

13 941.79

CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

2 845.60 x

20.80 % =

591.88

■AJUTORUL DE ȘOMAJ

2 845.60 x

0.50 % =

14.23

-FOND GARANTARE

2 845.60 x

0.25 % =

7.11

SANATATE

2 845.60 x

5.20 % =

147.97

FOND RISC SI ACCIDENTE

2 845.60 x

0.500 % =

14.23

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

2 845.60 x

0.85 % =

24.19

TOTAL II

11 026.10

3 645.21

23.42

46.67

14 741.40

-CHELTUIELI INDIRECTE

14 741.40 x

12.90 % =

1 901.64

-BENEFICIU

16 643.04 x

5.00 % =

832.15

TOTAL STADIU FIZIC FARATVA

17 475.19


-T.V.A,


17 475.19 x 24.00 =


4 194.05


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


21 669.24


ÎNTOCMIT.

Ina. Asavei Cipnan


DEVIZ OFERTA

Obiectivul

Obiectul

Categoria ae lucrări 120                   ÎMPREJMUIRE -15.4 ML

CODUL : RISMOF         REABILII ARE IMOBIL str.MILCOV cu CEST IN ATI E SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL AR I.     CANTITATE        UM

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

DENUMIRE A R '1 I C 0 L

SPOR MAT MÂNUIT                       GR.-'UM

GR.TOT

VAL

VAL

UTI

TRA

RISMOF

1    CO07B1               15.400          M

ÎMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTE1 PE STlLPI META1

70.7750

1 089.94

ICI H= 2,05 M                   S

14.0300

216.06

0.025103

0.

0.0000

0.00

0.1764

2 72

Total

=

84.9814

1 308.72

2    CK16A1               2.000          MP.

PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLET

2.9766

5.95

ITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE

15.5250

31.05

0.000277

0.

0.0000

0.00

0.001S

0.00

Total

=

18.5035

37.00

3    6421257              2.000          MP

POARTA DIN PROFILE MFTALICF SUDAI t

5.9206

1 1.84

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0 01

Total

=

5.9270

1 1.85

4    TSA12E1              3.080          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG. 1 -1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN

0.0000

0.00

PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M.T.MIJLOCIU

43.5850

134.24

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

43.5850

134.24

5    TSA01B1              0.800          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

O.OOOC

0.00

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0.6M T.MIJLOCIU'

8.8550

7.08

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

8.8550

7.08

6   TRB01C15            3.850         TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC

ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 50M FRA

10.0279

38.61

0.0000G0

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

10.0279

38.61

7    CA01B1               3.080          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE.IZOLATE)SI

0.1 200

0.37

SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

31.3950

96.70

0.000000

0.

4.6000

14.17

0.0000

0.00

Total

=

36.1150

111.24

3    2100545               3.105           M.C.

BE . ON Bc 10 iB 150- CU AGR < 16 nn ■ maHai ’

22-UjtiO

44

0.0000

0 OU

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

224.0000

695.44

■CC'NTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

643.49

X

20.80 % =

1 33.35

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

643.49

X

0.50 % -

3.22

-FOND GARANTARE

643.49

X

0.25 % =

1.61

SANATATE

643.49

X

5.20 % -

33.46

■FOND RISC SI ACCIDENTE

643.49

X

0.500 c'; =

322

CONTRIBUȚIE COKCECI, SI INDEMNIZAO

643.-T9

Ti o~     —

5.17

TOTAL I                  2 43'..4.1

£24.32

2S.4S

11 7.1 3

3 374.42

-CHELTUIELI INDIRECTE

3 374.42

x    12.99 % =

435.30

-BENEFICIU

3 809.72

x     5.00 % =

190.40

TOTAL

STADIU

r 1 Z1C TARA

T V A

4 000.21

ÎNTOCMIT,

Irig Asavei Ciprian

PAG.


o CAU2D1                  1,3tC            Iv'.C

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAT.I CONTINUE,RADIERE SI F ERETI SUB CO-A ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total

0.1 206

42.09CC

0.17

58 51

0.

6.900C

0.59

O.OOOC

0.00

=

49.1106

68.27


10    2100657                1.401            M.C.

BETON 6c 15 (B 200'1 CU AGR <16 mm Țnaifa) ‘


0.000000


Total

261.5000

O.OOOC

366 39

0.00

0.

0.0000

0 00

0.0000

0.00

-

261.5000

366 39


11 TRA06A05           11.200         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUl-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

103.04

9.2000

103.04


12 CC02C1              85.000         KG

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<13MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

0.000013


0,


Total


0.0805

5.84

0.3795

32.26

0.0006

0.00

0.0001

0.01

0.4601

39.11


13   CZ0302A1             40.000'          KG

CONTECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM&

0.001010


Total

2.6765

0.4140

107.06

16.56

0.

0.0549

2.20

0.0071

0.28

3.1525

126.10


14   CZ0302E1            45.000         KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 $

0.001010


0.


Total


15 TRA02A05            1.500          TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL. PE DIS I = 5 KM.      FHA

0.000060


Total


2.6765

120 44

0.2760

12.42

0.0561

2.52

0.0071

0.32

3.0157

135.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

10.80

7.2000

10.80


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE         0.477


MATERIAL

2 404.44


MANOPERA

643.49


UTILAJ

28.48


TR. AUTO

117.18


TOTAL

3 193.59-T.V.A.


4 000.21 x 24.00 =


960.05


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


4 960.26


I.E VI/ OFER.. A


Obiectivul

Obiectul


Categoria do lucrări

CODUL : RISMOH


120                  CĂMIN UT’LAJE

REABILITARE IMOBIL str.MIL COV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR.TOI


PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA


RISMOH


1 TSA01C1              1.500          M.C

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE


0.000000


0.


Total


0.0000

0 00

16.3750

25.01

0.0000

0.00

0.0000

0.00

16.6750

25.01


2 TSA05C1             21.500         MC

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1 M CU TALUZ INCL.IN PAM .CU UMID NAT.ADINC 0.0-2M.T.TARE


0.000000


letal

0.

0.0000

24.6100

0.0000

0.0000

0.00

529.12

0.00

0.00

=

24.6100

529 1 2


3 TSA05F1               7.500          M.C

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PES'IF 1M CU TAI UZ INCL.IN RAM .CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M.T.TARE


0.000000


Total

0.0000

47.3800

0.00

355.35

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

47.3800

355.35


4 TSD01C1              22.000          M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM.GRGS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


Total

0.0000

4.0795

0.00

109.55

0.

0.0000

0.00

o.oooc

0.00

=

4.9795

109.55


5 TSD04B1              22.000          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

0.100000


2.


Total


0.1200

2.64

8.6250

189.75

0.0000

0.00

0.7000

15.40

9.4450

207.79


6 TRB01C13           71.000         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M FRA

0.000000


0.


Total


7 TRI1AA01C1          71.000         TONA

ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE.PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


3 TRA01A05P          3Î.0CC         TONA

TRANSPORTUL RUT'ER AL PAMINTULUI SALJ MOLOZULUI CU AUT CEASCULANTA DiST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

7.7739

551.95

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.7739

55195

0.0000

0.00

4.0250

285.78

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

235.78

(J.'.DG

'.UI !

0.ULIUL

U 00

0.0000

0 00

5.1000'

198 90

5.1 000'

199.90


J    CA01U1                  ‘J.bj'j            M C

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTL CU H<35V

0.2-4 CC

42.2050

3.-3800

0.0006

46.1250

j. 12

21.10

1.84

0.00

23.06

0.000000

3.

Tefal =

9    2100045                0.504           M.C.

BETON Bc 10 (B 150; CU AGR <16 mm (marfa)

224.0000

112 90

0.0000

0 00

O.OOOOCO

0

0.0006

0.00

0.0006

0.00

Total

224.0000

112.90

10   CA02C1              5.000          MC

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P

0.1200

0.60

ERE 11 SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

42.0900

210.45

0.000000

0.

6.9000

34.50

0.0000

0.00

Total

49.1100

245.55

10   2100957               5.040           M.C.

BETON Bc 15 (B 200; CU AGR <16 mm (marfa) ‘

261.5000

1 317.96

0.0000

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0006

0.00

Total

261.5000

1 317 96

11    CB11A1               31.50C1          MP

COFRAJE PT.BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI LA ZID DREPT

4.461 5

140.54

CU H<3M,CLJ PLACAJ DE 8MM GROSIMF

1 1.0400

347.76

0.002820

0.

O.OOOC

0.00

0.0197

0.62

Total

15.5212

488.92

12   CB13A1               2.000          MP.

COFRAJE DIN PANOUR' REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU Fi<

3.3390

6.68

20MI.LA PLACI SI GRINZI.CU PLACAJ DE 8MM

9.7/50

1 9.55

0.002085

0.

0.0000

0.00

0.0146

0.03

Total

13.1286

26.26

13   CB44A1               6 000          BUC.

0 1 9c'r

1.20

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACLPREDALE TUR

N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

5.0600

30.36

0.000175

0

0.0000

0.00

0.0012

0.01

Iota!

5.2607

31.57

14   2900668              0.150          MC

570.0000

85.50

LEMN ROTCONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S43

42$

0.0000

0.00

0.800000

0.

0.0006

0.00

5.6000

0.84

Total

575.6000

86.34

15   CC01C1             320.000        KG

0.0675

21.60

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE

.PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.2300

73.60

0.000012

0.

O.OOOC

0.00

0.0001

0.03

Total

0.2976

95 23

16   CZ0301A1            30.000         KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAȚII IZOL

.CONTINUI

2.6765

80.30

SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM   &

0.3795

11.39

0.001010

0.

0.0756

2.27

0.0071

0.21

Total

O   O C "7

<3. ! kjv-j ?

94.17

1 t CZU39' E'.               299.000           KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDAT I IZOL.CONTINUI SI RADIrRE IN ATEL.CEN i .PC 52 0=10- MV $

0.09J0lC

21.92

2.06


Total


3.0467


883.55


1£ CF12A1               16.000          MP.

TENCUIELI SPECIALE DE PROIECȚIE IMPERMEABILE LA CUVE.

BAZINE.REZERVOARE,ETC.PRESIUNEA APEM2DAN CMP

0.023830


0.


Total


13.3370

213.39

50.3700

805 92

0.0000

0.00

0.1668

2.67

63.8738

1 021.98


19 IZFC1A1               19.500          MP

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VFRT S

0.000450


0.


Total


1.8200

35.49

0.4317

8.42

0.0060

0.12

0.0032

0.06

2.2609

44.09


19   2600050               2.925          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82'92 N6

613


Total

1.4200

0.0000

4 15

0.00

0.

0.0000

9.00

0 007/

0.02

=

1.4277

4.17


Total

0.

5.37SC

0.3740

0.0686

0.0145

104.37

13.14

1.34

0.28

=

6.1351

119.63


2C IZF04F1               19.500          MP.

STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU BITUM CU ACAOS CAUCIUC 1 IP..SUPR INCl N PESTE 40% SAU VERTIC

0.002070

20   2600050              33.150          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82-'92   N66

13$

1.4200

0.0000

47.07

0.00

0.

0.0006

0 00

0.0077

0.26

=

1.4277

47.33Total

21   ACD01H1             1.000          BUC.

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUP

0.

578.9376

25.300C

0.0000

3.0350

606.3726

578.04

25.30

0.00

3.04

606.38

ORT NECAROSABIL TIP II A           $

0.433571

Total

22   CL20C1              25.000

KG

0 5000

1 2 80

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:D!VERSE EX

CLUJ

SIV PARAPETLBALUSTRAZI,CHEPENGURI

1.0350

25.88

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

1.5350

38.38

22   6312118              25.000

KG

S 520C

140 50

CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE

0.0000

0.00

0.001000

0

0.0000

0.00

0.0070

0.18

Total

=

5.6270

140.68

23   TRA02A05            0.300

TONA

0.0000

0 00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRI

SATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.      FRA

0.0000

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

7.2000

2.18

Total

=

7.200'0

2.10

TOTAL II              3 682.24

4 768.84

61.99

360.1 7

8 873.24

-CHELTUIELI INDIRECTE

8 873.24

x   12.90 % =

1 144.65

-BENEFICIU

10 017.89

x     5.00 % =

500.89

TOTAL

STADIU

FIZIC F A R A

TVA

10 518.78


24 TRAUdAOi?             ■ 4.500          TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL ESTONJLUI-MORTARUL'JI CE A.JTO5ET OMERA DE 5.5MC DIST =5 KM       FFA

o.oooooc


0.


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         3.370


MATERIAL

3 682.24


MANOPERA

3 722.76


UTILAJ

61.99


O.OC’OC

0.00

0.000C

0.00

O.OOOC

0.00

9.200C

133.40

9.200C

133.40


TR. AUTO

360.1 1


TOTAL

7 827.16


■CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

3 722.76 x

20.80 % -

774.33

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

3 722.76 x

0.50 % -

18.61

-FOND GARANTARE

3 722.76 x

0.25 % =

9.31

SANATATE

3 722.76 x

5,20 % =

193.58

■FOND RISC SI ACCIDENTE

3 722.76 x

0 500 % =

18.61

■ CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

3 722.76 x

0.85 % =

31 64T.V.A.

10 518.78 x

24.00 =

2 524.51

TOTAL

STADIU

FIZIC CU TVA

=

13 043.29ÎNTOCMIT,

Irig Asavei CiprianDEVIZ OFERTA

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrări 120                 PLATFORMA CAROSABILA

CODUL : RISM1B        REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.    CANTITATE        UM

PU MAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTICOL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MÂNUȚI                      GR./UM

GR. TOT

PU UTI

VAL

UTI

PU TRA

VAL

TRA

RISM1B

1    TSE02C1              4.230          100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE

0.0000

0.00

83.6050

353.65

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

83.6050

353.65

2    DA06A1               16.880          M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA

29.4975

497.92

NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

13.2679

223.96

0.000000

0.

12.3640

208.70

0.0000

0.00

Total

=

55.1294

930.58

3    DA06B1               67.520          M.C.

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZO

29.4975

1 991.67

LAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

4.2404

286.31

0.000000

0.

15.8200

1 068.17

0.0000

0.00

Total

=

49.5579

3 346.15

4    DA06A2               8.450          M.C.

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRA

51.1290

432.04

NT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

13.2679

112.11

0.000000

0.

12.3640

104.48

0.0000

0.00

Total

=

76.7609

648.63

5    TRA01A10           165.000        TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.     FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

10.5000

1 732.50

Total

=

10.5000

1 732.50

6    7324962              74.000         KG

HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFTTIP1 160G/MP-SULU

3.5200

260.48

Rl$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.52

Total

=

3.5270

261.00

7    DC05B1              332.500         MP.

IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GRO

2.3263

773.49

SIME DE 18 CM

7.8737

2 618.01

0.000354

0.

7.9490

2 643.04

0.0025

0.83

Total

=

18.1515

6 035.37

8    2100983              59.850         MC

BETON BCR 3,5

325.0000

19451.25

0.0000

0.00

1.000000

59.

0.0000

0.00

7.0000

418.95

Total

332.0000

19 870.20

9   TRA06A05

149.700

TONA

0.0000

0 00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

0.00

ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM

FRA

0.0000

0.000000

0.

0.0000

0.00

9.2000

1 377.24

Total

=

9.2000

1 377.24

10 DD02A1

90.000

MP.

4.5240

407.16

PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I

PEUNSUBSTRDE NIS

IP

7.6780

691.02

0,000000

0.

0.1956

17.60

0.0000

0.00

Total

=

12.3976

1 115.78

11    2205252

-25.110

TONA

0.0000

0.00

PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVĂNEAN

$

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

0.0000

0.00

12   3002219

PAVELE AUTOBLOCANTE

90.000

MP

37.0000

3 330.00

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

37.0000

3 330.00

13   TRI1AA01C3

5.400

TONA

0.0000

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN

ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 FRA

4.0250

21.74

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

4.0250

21.74

14 TRA02A05

5.400

TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.«

5 KM.

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

7.2000

38.88

Total

=

7.2000

38.88

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE        60.042

MATERIAL

27 144.01


MANOPERA

4 306.80


UTILAJ

4 041.99


TR. AUTO

3 568.92


TOTAL

39 061.72


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

4 306.80 x

20.80 % =

895.81

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

4 306.80 x

0.50 % =

21.53

-FOND GARANTARE

4 306.80 x

0.25 % -

10.77

-SANATATE

4 306.80 x

5.20 % =

223.95

-FOND RISC SI ACCIDENTE

4 306.80 x

0.500 % =

21.53

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

4 306.80 x

0.85 % =

36.61

-T.V.A.


TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA


47 740.35


47 740.35 x 24.00 =


11 457.68


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


59 198.03


ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei Ciprian


TOTAL II


27 144.01


5 517.00


4 041.99


3 568.92


40 271.92


-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU


40 271.92 x

45 467.00 x


12.90 % =

5.00 % =


5 195.08

2 273.35Categoria de lucrări 120

CODUL : RISM0I


TERASAMENTE


REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

UM

PU MAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTI

COL

PUMAN

VAL MAN

SPOR MAT MÂNUȚI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

RISM0I

1    DG04B1              12.000

M

0.0000

0.00

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIM

ENSIUNE AȘEZATA PE BETON

3.7374

44.85

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0,00

Total

=

3.7374

44.85

2    DG06A1               0.300

M.C.

0.0000

0.00

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

CAB

LE COND,POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA&

48.5874

14,58

0.000000

0.

78.4000

23.52

0.0000

0.00

Total

=

126.9874

38.10


3 TSC18B1             1.350          100MC.

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.IMPINS PAMINTUL UI LA 10 M TEREN CAT 2


0.000000


Total


4 TSA01C1             20.300          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6MT.TARE


0.000000


Total


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

221.9400

299.62

0,0000

0.00

221.9400

299.62


0.


0.0000

0.00

16.6750

338.50

0.0000

0.00

0.0000

0.00

16.6750

338.50


5 TRI1AA01C1          36.600         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

147.32

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

147.32


6 TSC35B31             1.360          100 MC.

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TE REN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M


0.000000


0,


Total


7 TRA01A05P         244.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

117.3600

159.61

0.0000

0.00

117.3600

159.61

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.0000

0.00

5.1000

1 244.40

5.1001

1 244.42


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE         0.000

MATERIAL

0.00


MANOPERA

545.27


UTILAJ          TR. AUTO

482.75               1 244.40


TOTAL

2 272.42


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

545.27 x

20.80

% =

113.42

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

545.27 x

0.50

% =

2.73

-FOND GARANTARE

545.27 x

0.25

% =

1,36

-SANATATE

545.27 x

5.20

% =

28.35

-FOND RISC SI ACCIDENTE

545.27 x

0.500

% =

2.73

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

545.27 x

0.85

% =

4.63

TOTAL II

0.00

698,49

482.75          1 244.40

2 425.64

-CHELTUIELI INDIRECTE

2 425.64 x 12.90 % =

312.91

-BENEFICIU

2 738.55 x    5.00 % =

136.93

TOTAL

STADIU

FIZ

IC FARA TVA

2 875.48 ,

-T.V.A.

2 875.48 X    24.00 =

690.12

TOTAL ST

ADIU FIZ

IC

CU TVA

3 565.60

ÎNTOCMIT,

Ing. Asaveî Clprîan

NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR. TOT


PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA


VAL MAT VAL MAN VAL UTI VAL TRA


RISM1C

1 TSE02C1              0.790          100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0.00

66.05

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

83.6050

66.05


2 DA06A1               7.900          M.C.

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0.000000


Total

29.4975

13.2679

233.03

104.82

0.

12.3640

97.68

0.0000

0.00

=

55.1294

435.53


3 TRA01A10           11.850         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

10.5000

124.43

10.5000

124.43


4 CG18A1              90.000         MP.

PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONT INUU FARA SCLIVISEALA           &

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

5.5200

496.80

0.3600

32.40

0.0000

0.00

5.8800

529.20


5    2100957               9.000          M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000

261.5000


2 353.50

0.00

0.00

0.00

2 353.50


6 TRA06A05           22.500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0,00

9.2000

207.00

9.2000

207.00


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.000


MATERIAL

2 586.53


MANOPERA

667.67


UTILAJ

130.08


TR. AUTO

331.43


TOTAL

3 715.71


IQC


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

667.67 x

20.80

% =

138.88

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

667.67 x

0.50

% =

3.34

-FOND GARANTARE

667.67 x

0.25

% =

1.67

-SANATATE

667.67 x

5.20

% =

34.72

-FOND RISC SI ACCIDENTE

667.67 x

0.500

% =

3.34

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

667.67 x

0.85

% =

5.68

TOTAL II

2 586.53

855.30              130.08

331.43

3 903.34

-CHELTUIELI INDIRECTE

3 903.34

x 12.90% =

503.53

-BENEFICIU

4 406.87

x    5.00 % =

220.34

TOTAL

STADIU FIZIC FARA

TVA

4 627.21

-T.V.A.

4 627.21 x

24.00 =

1 110.53

TOTAL

ST

ADI U FIZIC CU TVA

=

5 737.74

ÎNTOCMIT,


Ing. Asavei Ciprian


NR. SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA


VAL MAT VAL MAN VAL UTI VAL TRA


RISM1A


1 TSE02C1              0.310          100 MP.

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE


0.000000


Total

0.0000

83.6050

0.00

25.92

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

83.6050

25.92


2 DE11A1              152.000         M

BORD MICI PREF BETON 10X 15CM PT INCADR TROTUARESPA Tll VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

0.034185

5.


Total


28.9206

4 395.93

3.4894

530.39

0.0000

0.00

0.2393

36.37

32,6493

4 962.69


3    2100945               3.040           M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *


0,000000


Total

224.0000

0.0000

680.96

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

224.0000

680.96


4 TRA04A05            7.300         TONA

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS. 5 KM.* FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

52.56

7.2000

52.56


5 TRA06A05            7.600         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0,0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

69.92

9.2000

69.92


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         5.196


MATERIAL

5 076.89


MANOPERA

556.31


UTILAJ

0.00


TR. AUTO

158.85


TOTAL

5 792.05


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

556.31

X

20.80 % =

115.71

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

556.31

X

0.50 % =

2.78

-FOND GARANTARE

556.31

X

0.25 % =

1.39

-SANATATE

556.31

X

5.20 % =

28.93

-FOND RISC SI ACCIDENTE

556.31

X

0.500 % =

2.78

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

556.31

X

0.85 % =

4.73

TOTAL II


5 076.89


712,63


0.00           158.85


5 948.37


-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU

TOTAL STADIU


5 948.37

X

12.90 % =

767.34

6 715.71

X

5.00 % =

335.79

FIZIC FARA

TVA

7 051.50


-T.V.A.


7 051.50 x 24.00 =


1 692.36


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

8 743.86


ÎNTOCMIT,

Ing. Asaveî CiprianNR. SIMBOL ART.    CANTITATE       UM

PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

DENUMIRE

SPOR MAT MÂNUȚI

ARTICOL

GR./UM

GR.TOT

VAL

VAL

UTI

TRA

RISMOA

1    RPCT09A1

18.000           M.C.

0 0000

0.00

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ

1 832.98

LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

101.8323

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

101,8323

1 832.98

2   RPCT09D1

19.000          M.C.

0 0000

0.00

DEMOLAREA DALELOR PLĂCILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SU

B15CM GROSIME*

170.7750

3 244.73

0.000000

0.

0,0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

170.7750

3 244.73

3   TSA07C1

18.900          M.C.

0 0000

0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN

497.73

.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.O

,0-2M,T.TARE

26.3350

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

26.3350

497.73

4    TSA12C1

26.100          M.C.

0 0000

0.00

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1

-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN

PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

40.9400

1 068.53

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

40.9400

1 068.53

5 TSA12F1               7.830           M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1.51-3M,T.TARE

0.000000

Total


0.


0.0000

0.00

68.7700

538.47

0.0000

0.00

0.0000

0.00

68.7700

538.47


6 TSA04C1              19.650          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE

0.000000


0.


Total


7 TSA04F1              3.750          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.I N PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1.51-3M T.TARE

0.001698


0.


Total


S TSD01C1                7.560            t.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMIHT.AFINAT.STRAT IJNIFCP.M 0-30CM.GROS CU SFARIM.BULGTEREN TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

30.3600

596.57

0.0000

0.00

0.0000

0.00

30.3600

596.57

1.3033

4.89

50.8300

190.61

0.0000

0.00

0.0119

0.04

52.1452

195.54

0. nooo

r i. 00

4.9795

38. i 3

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.9795

38.149 TSD04C1               7.660           M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.100000

0.


Tolal


.INTR

1.6497

252.40

3.4500

527.85

0.

0.0000

0.00

0.0157

2.40

Total

5.1154

782.65


10 TSF01B1             153.000         MP.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT. E MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI 0.002238

11 TRB01C14           125.100         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 40M FRA

0.000000

0.


Total


12 TRA01A05P          199.100        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000

0.


Total


13   TRI1AA01C1           199.500         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000

0.


Total


14 CG32C1              13.000          M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

0.000000

0.1200

0.92

8.5100

65.19

0.0000

0.00

0,7000

5.36

9.3300

71.47


0,0000

0.00

8.9009

1 113.50

0,0000

0.00

0.0000

0.00

8.9009

1 113.50


0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.0000

0.00

5.1000

1 015.41

5.1001

1 015.43


0,0000

0.00

4.0250

802.99

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

802.99


45.0700

585.91

10.5800

137.54

0.0000

0.00

0.0000

0.00

55.6500

723.45


Total


15 IZF04J2               126.000         MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000

0.


0.


0.0000

0.00

0.1930

24.32

0.0031

0.39

0.0000

0.00

0.1961

24.71


Total

16   6427872

PANOURI MARI FOLIE POLI $

145.000 ETIL BAR VAP(

MP

0.6200

0.0000

0.0000

0.0007

0.6207

89.90

0.00

0.00

0.10

90.00

DRLIZOL TOC BAREM

0.

0.000100

Total

17    IZF10B1

126.000

MP.

6 4056

807 11

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI.

.. SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM

1.3800

173.88

0.003220

0.

0.0542

6.83

0.0225

2.84

Total

=

7.8623

990.66

18   2604006

12.600

MC

385 0000

4 851 00

POLISTIREN EXTRUDAT

0.0000

0.00

0.026000

0.

0.0000

0.00

0.1820

2.29

Total

-

385.1 320

85'3 29

19 CA01B1               33.000          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI

SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


0.


Total


20 CA01D1                1.420          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCȚII CU H<35M


0.000000


0.


Total


0.1200

3.96

31.3950

1 036.04

4.6000

151.80

0.0000

0.00

36.1150

1 191.80

0.2400

0.34

42.2050

59.93

3.6800

5.23

0.0000

0.00

46.1250

65.50


21    2100945               34.700          M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


224.0000

0.0000

0.0000

0.0000


7 772.80

0.00

0.00

0.00


Total


224,0000


7 772.80


22 CA02C1               32.440         M.C.

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total

0.1200

42.0900

3.89

1 365.40

0.

6.9000

223.84

0.0000

0.00

49.1100

1 593.13


23   2100957               32.700          M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) ’


0.000000


0.


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000


8 551.05

0.00

0.00

0.00


Total


261.5000


8 551.05


24 CB10B1              110.500         MP.

COFRAJE PT BET IN CUZINETI.FUND PAHAR SI DE UTILAJE.S ÎMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN

0.002925


0.


Total


4.5415

501.84

11.4999

1 270.74

0.0000

0.00

0.0205

2.27

16.0619

1 774.85


25 CB17A1               3.600          MP.

COFRAJE PIERDUTE IN ZONE ÎNCHISE SAU INACCESIBILE


0.009100


0.


Total


4.3050

15.50

17.1349

61.69

0.0000

0.00

0.0637

0.23

21.5036

77.42


26 CC01C1             1 290.000        KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE .PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012


0.


Total


27   CZ0301A1            580.000        KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM   &

0.001010           i


0.


Total


28   CZ0301E1            710.000        KG

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI

SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-16MM $

0.001010           i


0.


0.0675

87.08

0.2300

296.70

0.0000

0.00

0.0001

0.13

0.2976

383.91

2.6765

1 552.37

0.3795

220.11

0.0756

43.85

0.0071

4.12

3.1387

1 820.45

2.6765

1 900.32

0.2875

204.13

0.0756

53.68

0.0071

5.04

3.0467

2 163.17


29   CC02G1

MONTARE ARMATURI -6KG/MP IN PEREȚI Dl/

1 450.000

LA CONSTRUCȚII H<35 \FRAGME CU DISTDIN

KG

M DIN PLASE CUG=3

0.0618

0.3220

0.0000

0.0001

0.3839

89.61

466.90

0.00

0.15

556.66

PLASTI

0.000014

Total

0.

29   2001034

1 450.000

KG

3 1000

4 495.00

PLASE SUDATE TIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37-1N

0.0000

0.00

0.001000

1.

0.0000

0.00

0.0070

10.15

Total

=

3.1070

4 505.15

30 CL21A1

185.000

KG

0 5000

92.50

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE IN

BETON

&

1.4950

276.58

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.9950

369.08

30   6309886

185.000

KG

5 9000

1 091 50

CONFECȚII METALICE ÎNGLOBATE IN BETON

$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.30

Total

5.9070

1 092.80

31 IZD03B1               0.200          TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON

FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM 0.002780

0.


Total


32 TRA06A05           170.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =5 KM        FRA

0.000000

0.


Total


33 TRA02A05            2.950         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000

0.


24.8375

4.97

18.2090

3.64

0.0000

0.00

0.0195

0.00

43.0660

8.61


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

1 564.00

9.2000

1 564.00


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

7.2000

21.24

7.2000

21.24


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         5.193

MATERIAL        MANOPERA

32 754.86             16 114.91

UTILAJ

485.62

TR

. AUTO

2 637.07

TOTAL

51 992.46

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

16

114.91

X

20.80

% =

3 351.90

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

16

114.91

X

0.50

% =

80.57

-FOND GARANTARE

16

114.91

X

0.25

% =

40.29

-SANATATE

16

114.91

X

5.20

% =

837.98

-FOND RISC Sî ACCIDENTE

16

114.91

X

0.500

% =

80.57

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

16

114 91

0

l 36 98

TOTAL II


32 754.86


20 643.20


485.62          2 637.07


56 520.75


CHELTUIELI INDIRECTE

BENEFICIU

TOTAL STADIU

56 520.75

X

12.90 % =

7 291.18

63 811.93

X

5.00 % =

3 190.60

FIZIC FARA

TVA

67 002.53

-T.V.A.


67 002.53 x 24.00 =


16 080.61


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


83 083.14


DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări CODUL: RISMOB


120              REZISTENTA'SUPRASTRUCTURA

REABILITARE IMOBIL str.MILCOVcu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA

NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


RISMOB


1 CA07H1               11.710          M.C.

TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCȚII CU H<15M, IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)       &

0.000760


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

1.1030

12.92

9.2000

107.73

20.9120

244.88

0.0053

0.06

31.2203

365.59


2    2100969               11.804          M.C.

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


265.0000

0.0000

0.0000

0.0000

265.0000


3 127.98

0.00

0.00

0.00

3 127.98


3 CB13I1                117.100         MP.

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU H< 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM

0.001840


0.


Total


2.9190

341.81

9.7750

1 144.65

0.0000

0.00

0.0129

1.51

12.7069

1 487.97


4 CB44A1              156.000         BUC.

SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TUR N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

0.000175


0.


0.1995

31.12

5.0600

789.36

0.0000

0.00

0.0012

0.19

5.2607

820.67


Total

5    CB45B1              156.000

SUSȚINERI DIN GRINZI METALICE EXTENÎ H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI ME

BUC.

3IBILE LA CTII CU

0.0570

26.5650

0,0000

0.0004

26.6224

8.89

4 144.14

0.00

0.06

4 153.09

îTALICI &

0.000050

Total

0.

6    AUT1325           9 984.000

ORA

n onno

0 00

ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL ȚEAVA O51X3.5MM

3SCH

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.2200

2 196.48

0.0000

0.00

Total

=

0.2200

2 196.48

7    AUT1301            9 984.000

ORA

0 0000

0 00

ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L-3-5M TIP GE1 3SCH.

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.2800

2 795.52

0.0000

0.00

Total

=

0.2800

2 795.52

8    CC02C1              1 350.000

KG

MONTARE ARMAT LA CONSTA H<35M DIN BARE IN GRINZI SI

STILPI D<18MM PLAC) D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

0 3 795

512.33

0.000013

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.14

Total

=

0.4601

621.15


9    CZ0302P1           1 350.000         KG

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCĂRI PODEȘTE LA CON ST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

0.001010


1.


Total


10 TRA06A05            30.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL 8ETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM       FRA

0.000000


0.


Total


2.6765

3 613.28

0.2300

310.50

0.0406

54.81

0.0071

9.59

2.9542

3 988.18

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.2000

276.00

9.2000

276.00


11   MDTC5552001        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100079 POP METALIC TIP -3100                       $


PE


0.000000


Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

1.0944

170.73

0.0000

0.00

=

1.0944

170.73


12   MDTC5552010        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIG TIP -3100                      $

0.000000

PE

Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

0.7776

121.31

0.0000

0.00

=

0.7776

121.31

13   MDTC5504001         156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.000000

Total

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.

1.0944

170.73

0.0000

0.00

1.0944

170.73


14   MDTC5504010        156.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA METALICA EX TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.000000

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.7776

121.31

0.0000

0.00

0.7776

121.31


0.


Total

15 TRI1BA01-2 TRANSPORTUL MARFUR OANELOR,PRIN PURTAR

22.000

ILOR PE DIST.10

E-PE BRATE.UMj

TONA

M LA INCARC.DESC.VAG AR.SPATE CT FRA

0.0000

1.7250

0.0000

0.0000

1.7250

0.00

37.95

0.00

0.00

37.95

0.000000

Total

0.

16 RPCT09C1

3.820

M.C.

o cînnci

o nn

DEMOLAREA FUND PEREȚI TREPTE GRINZI SI STILPI CU MIJ

LOACE MANUALE

155.2500

593.06

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

155.2500

593.06

17   AUT7609

40.000

ORA

n nnnn

o no

MAȘINA DE GĂURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=

35MM

0.0000

0.00

0.000000

0.

18.5000

740.00

0.0000

0.00

Total

=

18.5000

740.00

18   3252210

2.000

BUC

31 0000

62.00

BURGHIU HILTI

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0 00

Total

=

31.0000

62.001

19 RPCH45A1            10.000         M

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI


0.030200


0.


Total


20 TRA01A05            8.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. FRA

0.000000


0.


Total


21 TRI1AA01C1           8.000          TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


0.


Total


48.9300

489.30

25.8634

258.63

0.0000

0.00

0.2114

2.11

75.0048

750.04

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.8000

46.40

5.8000

46.40

0.0000

0.00

4.0250

32.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

32.2022 CL01A1               4.255          TONA

MONTAREA STUPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPL ET ASAMBLAȚI AVIND<1T INCLUSIV


0.004002


0.


Total


11.4362

48.66

194.9250

829.41

16.6500

70.85

0.0280

0.12

223.0392

949.04


22   6302242            4 255.000        KG

STILP DIN PROFILE U-l 10% TABL-PLATB G< 1T OL3 71N


0.001000


4.


Total


5.8500

24 891.75

0,0000

0.00

0.0000

0.00

0.0070

29.79

5.8570

24 921.54


23 CL04A1              6.030         TONA

MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL COMPLET ASAMBLATE S UB1T


0.002689


0.


Total


4.7090

28.40

224.2499

1 352.23

2.7750

16.73

0.0188

0.11

231.7527

1 397.47


23   6300024             6 030.000        KG

GRINDA SIMPLA 1NIM.PL. 1= 500  MMG<0,1 T OL3

71N


0.001000


6.


Total


5.7200

0.0000

0.0000

0.0070

5.7270


34 491.60

0.00

0.00

42.21

34 533.81


24 CP22C1              520.000         M

SUDAREA PE CONTUR A PLĂCILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GRO SIMEA DE 11-15MM INCLUSIV          &

0.001602


0.


Total


25 IZD03B1              10.500         TONA

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE M1NIU PE CON

FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM 0.002780


0.


Total


26 IZD04B1              10.500         TONA

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI


0.004600


0.


i o! al


14.6860

7 636.72

22.4250

11 661.00

0.0000

0.00

0.0112

5.82

37.1222

19 303.54

24.8375

260.79

18.2090

191.19

0.0000

0.00

0.0195

0.20

43.0660

452.18

42.0656

441.69

39.3644

413.33

0.0000

0.00

0.0322

0.34

El -622

555-36


/¥/


(■_


27 CN11A1              142.000

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPE OPSELE DE ULEI

MP. îTE METALICE CU V

0.5118

10.3500

0.0000

0.0003

10.8621

72.68

1 469.70

0.00

0.04

1 542.42

0.000046

Total

0.

28   7000186              59.600

VOPSEA TERMOSPUMANTA STR.REZ.

KG

42.8000

2 550.88

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.42

Total

=

42.8070

2 551.30

29 RPCH44A1            2.000

BUC.

4.8730

9.75

PLATFORMA ORIZ.MOBILA EXEC.DIN LEMN DE BRAD PT.REF.CO

SURI.FUM PESTE ACOPERIȘ PT.COSU.PINA LA 3 FUMU

22.4249

44.85

0.004160

0.

0.0000

0.00

0.0291

0.06

Total

27.3270

54.66

30   RPAH02F1            0.120

M.C.

0.0000

0.00

SPARGEREA MANUALA PEREȚI SAU BOLTI DIN BETON ARMATU P

RIN EXTERIOR’

88.6650

10.64

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

88.6650

10.64

31    CD09A1              208.000

PEREȚI DESPĂRȚITORI DIN PLACI DE IPSOS

MP.

6.5410

1 360.53

14.3750

2 990.00

0.013000

2.

0.2880

59.90

0.0910

18.93

Total

21.2950

4 429.36

32   1000086              208.000

PLACI DIN GIPS CARTON IGNIFUG -15MM-

MP

11.2000

2 329.60

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.46

Total

=

11.2070

2 331.06

33 IZF15D1               69.500

MP.

17.9911

1 250.38

CĂPTUȘELI FONOABSORB.CU PLACI VATA MINERALA PE SCHELE

T DE LEMN APLICATE LA PEREȚI

7.9209

550.50

0.003184

0.

0.0000

0.00

0.0223

1.55

Total

=

25,9343

1 802.43

34   2605831               70.889

VATA MINERALA-15CM

MP

17.2000

1 219.30

0.0000

0.00

0.000700

0.

0.0000

0.00

0.0049

0.35

Total

=

17.2049

1 219.65

35 CN04A1              69.500

MP.

0.0237

1.65

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

3.5650

247.77

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.03

Total

=

3.5891

249.45

35    1000069              27.800

VAR LAVABIL

KG

5.2200

145.12

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.19

Total

=

5 2270

145.3136 CB47A1              138.000         MP.

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,0M


0.000763


Total


0.


37   AUT7606            80.000         ORA

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11 -13.5T


0.000000


Total


38   MDTC5506001         0.210          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11 -13,5T   $

0.000000


39   MDTC5506010         0.210          BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUB ULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G-11-13.5T   $

0.000000


0.


0.4719

65.12

5.5200

761.76

0.0000

0.00

0.0053

0.73

5.9972

827.61

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.5000

200.00

0.0000

0.00

2.5000

200.00


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        16.565


Total

Total

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.

291.4560

61.21

0.0000

0.00

=

291.4560

61.21

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.

212.5440

44.63

0.0000

0.00

=

212.5440

44.63


MATERIAL         MANOPERA

84 600.60            28 452.93

UTILAJ

7 069.09


TR. AUTO       TOTAL

438.41            120 561.03


-CONTRIB.ASIGURĂRI SOCIALE

28 452.93 x

20.80

% =

5 918.21

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

28 452.93 x

0.50

% =

142.26

-FOND GARANTARE

28 452.93 x

0.25

% =

71.13

-SANATATE

28 452.93 x

5.20

% =

1 479.55

-FOND RISC SI ACCIDENTE

28 452.93 x

0.500

% =

142.26

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

28 452.93 X

0.85

% =

241.85


TOTAL II

84 600.60

36 448.19

7 069.09

438.41

128 556.29

-CHELTUIELI INDIRECTE

128 556.29 X

12.90 % =

16 583.76

-BENEFICIU

145 140.05 x

5.00 % =

7 257.00

TOTAL

STA DIU

FIZIC FARA TVA

152 397.05

-T.V.A.


152 397.05- X. 24.00 =


36 575.29


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA
DEVIZ OFERTA


Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări CODUL: RISMOD


120


REZISTENTA COPERTINA

REABILITARE IMOBIL str.MILCOV cu DESTINAȚIE SPATII DE CAZARE TEMPORARA


NR.


SPOR


SIMBOL ART. CANTITATE        UM

DENUMIRE ARTICOL MAT MAN UTI


RISMOD


GR./UM


GR.TOT


1 RPCT09D1             4.200          M.C.

DEMOLAREA DALELOR PLĂGILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SU B 15 CM GROSIME*


0.000000


Total


2 TSA07C1              2.800          M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1MCU SPRIJ.SI EVAC.MAN .IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0.000000


3 TSA12C1              8.710          M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1 -1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

0.000000


Total


4 TSD01C1              1.120          M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


Total


0.


PU MAT PUMAN PU UTI PU TRA

VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA

0.0000

0.00

170.7750

717.26

0.0000

0.00

0.0000

0.00

170.7750

717.26


Total

0.0000

26.3350

0.00

73.74

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

26.3350

73.74


0.


0.


5 TSD04C1               1.120           M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

0.100000


0.


Total


6 TSF01B1              25.000          MP.

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTR EMAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI

0.002238


0.


Total


7 TRB01C14           30.300         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA

0.000000


0.


Total


8 TRA01A05F          29.100         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT

OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

40.9400

356.59

0.0000

0.00

0.0000

0.00

40.9400

356.59


0.0000

0.00

4.9795

5.58

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.9795

5.58


0.1200

0.13

8.5100

9.53

0.0000

0.00

0.7000

0.78

9.3300

10.44


1.6497

41.24

3.4500

86.25

0.0000

0.00

0.0157

0.39

5.1154

127.88

0.0000

0.00

8.9009

269.70

0.0000

0.00

0.0000

0.00

8.9009

269.70

u.lUOO

0.00

O.OOUu

0.00

0.0000

0.00

5.1000

148.41

5.1000

148.419 TRI1AA01C1          29.100         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1 FRA

0.000000


0.


Total


10 CG32C1               2.780          M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP

0.000000


0.


Total


11 IZF04J2                27.800           MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.0250

117.13

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.0250

117.13

45.0700

125.29

10.5800

29.41

0.0000

0.00

0.0000

0.00

55.6500

154.70

0.0000

0.00

0.1930

5.37

0.0031

0.09

0.0000

0.00

0.1961

5.46


12   6427872              32.000          MP

PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORIJZOL TOC BAREM $


0.000100


0.


Total


0.6200

19.84

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0007

0.02

0.6207

19.86


13 CA01B1                2.810           M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,!ZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

0.000000


0.


Total


0.1200

0.34

31.3950

88.22

4.6000

12.93

0.0000

0.00

36.1150

101.49


14   2100945               2.832           M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) ’


0.000000


Total

224.0000

0.0000

634.48

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

=

224.0000

634.48


15 CA02C1                7.740           M.C.

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDAȚII CONTINUE,RADIERE SI P ERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

0.000000


Total

0.1200

42.0900

0.93

325.78

0.

6.9000

53.41

0.0000

0.00

49.1100

380.12


16   2100957               7.802          M.C.

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *


0.000000


0.


Total


261.5000

0.0000

0.0000

0.0000

261.5000


2 040.20

0.00

0.00

0.00

2 040.20


17 CB10B1               5.800          MP.

COFRAJE PT BET IN CUZINEȚI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,S ÎMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM INCLUSIV SPIJIN

0.002925


0.


Total


18 CC01C1              185.000         KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE ,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.000012


0.


Total


4.5415

26.34

11.4999

66.70

0.0000

0.00

0.0205

0.12

16.0619

93.16

0.0675

12.49

0.2300

42.55

0.0000

0.00

0.0001

0.02

0.2976

55.0619   CZ0301E1            185.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.

SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10

KG

FUNDAȚII IZOL.CONTINUI

2.6765

0.2875

0.0756

0.0071

3.0467

495.15

53.19

13.99

1.31

563.64

16 MM $

0.

0.001010

Total

20 CC02G1             170.000

KG

0.0618

10.51

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCȚII

H<35M DIN PLASE CUG=

3

-6KG/MP IN PEREȚI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI

0.3220

54.74

0.000014

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.02

Total

=

0.3839

65.27

20   2001034              170.000

KG

3.1000

527.00

PLASE SUDATE TIP 123 GQ 396(92,4 KG/BUC) OL 37-

1N

0.0000

0.00

0,001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.19

Total

-

3.1070

528.19

21    CL20A1             1 060.000        KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALIGE APARENTE:PARAPETI PANO

0.5000

530.00

URI DESPĂRȚITOARE BALCON

1.4950

1 584.70

0,000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.9950

2 114.70

22   6309887             1 060.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE

KG

5.9000

6 254.00

0.0000

0.00

0.001000

1.

0.0000

0.00

0.0070

7.42

Total

=

5.9070

6 261.42

23    IZD03B1                1.210

TONA

24.8375

30.05

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CON

FECT SI CONSTR METALICE DIN PROFILE PESTE 12MM

18.2090

22.03

0.002780

0.

0.0000

0.00

0.0195

0.02

Total

=

43.0660

52.10

24    IZD04B1                1.210

TONA

42.0656

50.90

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR META

L PROFILE PESTE 12MM 2STRATURI

39.3644

47.63

0.004600

0.

0.0000

0,00

0.0322

0.04

Total

=

81.4622

98.57

25 TRA06A05           26.600

TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

9.2000

244.72

Total

9.2000

244.72

26 TRA02A05            1.500

TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

7.2000

10.80

Total

=

7.2000

10.80

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         1.618


MATERIAL         MANOPERA

10 793.39              3 956.10


UTILAJ         TR. AUTO       TOTAL

90.42               415.26             15 250.67-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

3 956.10 x

20.80

% =

822.87

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

3 956.10 x

0.50

% =

19.78

-FOND GARANTARE

3 956.10 x

0.25

% =

9.89

-SANATATE

3 956.10 x

5.20

% =

205.72

-FOND RISC SI ACCIDENTE

3 956.10 x

0.500

% =

19.78

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

3 956.10 x

0.85

% =

33.63

TOTAL II

10 798.89

5 067.77               80.42

415.26

16 362.34

-CHELTUIELI INDIRECTE

16 362.34

x 12.90 % =

2 110.74

-BENEFICIU

18 473.08

x    5.00 % =

923.65

TOTAL

STADIU FIZIC FARA

TVA

19 396.73

-T.V.A.

19 396.73 x

24.00 =

4 655.22

TOTAL ST

ADIU FIZIC CU TVA

=

24 051.95

ÎNTOCMIT,

Ing. Asavei CiprianItf-


OFERTANTUL

OBIECTIVUL

0000023 CENTRU DE CAZARE TEMPORARA DALI

OBIECTUL

001 INSTALAȚII

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

CATEGORIA DE LUCRĂRI : 000001

INSTALAȚIE SANITARA INTERIOARA

Număr curent

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

TOTAL

(col.3 X col.4)

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

001   00 SA04B1               METRU                       80.000

Țeava otel sudata longit.pt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d= 1/2toli

002        2722103306338         METRU

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-15( 1/2) OL 32 1 S 7656


80.000

5.77

461.45


003   00 SA04C1               METRU                       30.000

Țeava otel sudata longit.ptinstal.zincata cu filet+mufa montloc.+soc.cult.in legaturi d= 3/4toli

004        2722103306340          METRU                        30.000

ȚEAVA INST.ZINC FILET M-20(3/4) OL 32 1 S 7656

1121.77


216.66


005   00 SA04D1               METRU                        10.000

Țeava otel sudata longit.pt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d=1 toii

006        2722103306663          METRU                        10.000

ȚEAVA INST.ZINC FL+MF M-25(1) OL 32 1 S 7656

464.54


111.79


007   00 SA04E1


METRU


22.000


Țeava otel sudata longit.pt.instal.zincata cu filet+mufa mont.loc.+soc.cult.in legaturi d=2 toii


48.45


1065.87


008        2722103306168          METRU                        10.000

ȚEAVA INST.ZINC NEFIL.G - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656


15.40


153.97


009        2722103306376


METRU


12.000


ȚEAVA INST.ZINC FILET M-40(1 1/2) OL 32 1 S 7656


14.77


177.19


010   00 SA43C1


BUCATA


25.000


Bratara pt. fixarea cond.otel+pvc de aiim cu apa+gaze.mont.prin încastrare,cond.avind d= 1/2 toii

156.00BUCATA

6.000


Bratara pt.fixarea cond.otelfpvc de al&mccu apafgaze,mont, prin incastrare,cond.avind d= 3/4 toii

6.29              37.73


012   00 SA43E1               8UCATA

Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare,cond.avind d=1 toii

013   00 SA43F1               BUCATA

Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin încastrare,cond.avind d=1 1/4 toii

014   00 SA43G1              BUCATA

Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze.mont.prin incastrare,cond.avind d=1 1/2 toii

015  00 SA46C1              METRU                       25.000

Contect.mont.si cimentarea țevii de protecție la trecerea cond.prin zid,țeava avand d=1


6.23


8.82


8.86


8.27


37.38


88,17


53.13


206.82016   00 SA45B1              METRU                        7.000

Confect.si montarea țevii de protecție la trecereaconductelor prin plansee,țeava avand d=1 1/4 tolii


8.56


59.92


017   00 SB08A               METRU                        5.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, îmbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 32 mm

018        2521216701067          METRU                         5.000

TUB CU MUFA PENTRU INSTAL.CANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 40 MM SI L = 500 MM


18.72


18.47019   00 SB08C               METRU                       35.000

Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 50 mm


020        2521216701075


METRU


35.000


TUB CU MUFA PENTRU INSTALCANAL., DIN POLIP. IGNIF., CU DIAMETRUL DE 50 MM SI L = 500 MM


4.41


163.83


154.33


021   00 SB08E


METRU


40.000


Țeava din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avand diametrul nominal de 110 mm

6.00


239.98


022        9000000002003


BUCATA


40.000


TUB PP CU MUFA PENTRU CANALIZARE INTERIOARA D110, L=1000 MM


15.45


617.80


023   00 SB13A               BUCATA                      15.000

Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 40-75 mm

024        2523156719488         BUCATA

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM


771.45


15.000

10.99


164.82


SB09C


BUCATA
10.000


Piese de leg.(cot,reductie,piesa de curățire,mufa dubla, compensator de dilatatie) din material plastic(PE, PP.PP-R si similar) pt canalizare, montate prin imbinare cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 50 mm

026        2524906712142          BUCATA                       10.000

COT PENTRU INSTAL.CANAL., DIN POLIP. IGNIF..D = 50 MM, GRD. =87030'


4.13


41.25


1.89


18.95


027   00 SB13B               BUCATA                      12.000

Piese de legătură (cot, curba, reducție, piesa de curățire) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru canalizare, imbinate prin sudura cap la cap, avand diametrul nominal de 110 -125 mm

028        9000000002005         BUCATA

COT PENTRU CANALIZARE D 110, 45G


693.77


029        9000000002006


BUCATA


Cy°T PENTRU CANALIZARE D111, 87 30


030   00 SB10C


BUCATA


10.000

4.14


41.35


6.000


10.000


4.61


27.67


Piesa de legătură (ramificație simpla) din material plastic, (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avand diametrul nominal de 50 mm

031        2524906712119         BUCATA                      10000

RAMIFICAȚIE DUBLA, DIN POLIP. IGNIF., D1 = 50; D2 = 50; D3 = 50; GRD. = 67030'

47.01