Hotărârea nr. 302/2012

Hotărârea nr.302 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/9 din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/9 din municipiul Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

Legea nr.l 14/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

Prevederile H.G.nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996, actualizată;

Prevederile H.G. nr. 1058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora;

Prevederile art.47 și art. 117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

Nota interna nr.48/10/ NIP din 26.11.2012 înaintata de Serviciul Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacau ;

Cererea d-nei Zaharia Alina înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.42944/05.11.2012;

Referatul nr.8859/20.12.2012 înaintat de Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) litera “c” și art.45(3) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE,

Art.l. - Se aprobă închirierea spațiului cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str.Depoului nr.86/A/9 din municipiul Bacău, conform Listei -Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă ca inchirierea suprafeței locative ale garsonierelor care se învecinează cu spațiile ce au „destinația de uscător”, sa fie făcute in baza Regulamentului aprobat prin HCL nr.121/29.04.2010.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, FondROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR/bO£ DIN 27.12.2012

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicită acordarea spațiilor cu destinația de uscător

•,NR.V;.

CRȚ.

,? .NUMELE și PRENUMELE

ADRESA

.       Nr. cerere

y . • v .

' 1.

ZAtlARIĂ ALINA

Str. Depoului nr.86/A/9

42944/05.11.2012

PREȘEDINTEDEȘEQINȚĂ GEORUțBOGĂ

/O A^X.....

zw - uCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI