Hotărârea nr. 299/2012

Hotărârea nr.299 din 27.12.2012 Hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011 modificată şi completată prin HCL nr. 82/30.03.2012.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată prin HCL nr. 82/30.03.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Adresa înaintată de către domnul Ilie Bîrzu înregistrată la Consiliul Local Bacău sub nr. 65814/13.12.2012;

 • - Prevederile HCL nr. 306/ 30.09.2011 privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună;

 • - Prevederile HCL nr. 82/30.03.2012 privind modificarea și completarea HCL nr. 306/ 30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

 • - Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de lucru al primarului si rapoartele comisiilor de specialitate;

 • - Expunerea de motive a consilierului local inițiator al proiectului.

în baza dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2 și art.45 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă modificarea art.l, alin.(2), lit. c) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 82/30.03.2012, care va avea următorul conținut:

»

„c) veniturile nete cumulate din pensii să fie echivalente sau mai mici de 786 lei/lună, ”

Art.2. - Se aprobă modificarea declarației pe proprie răspundere aprobată prin H.C.L. nr. 306/30.09.2011, modificată și completată de H.C.L. nr. 82/30.03.2012 în ceea ce privește veniturile realizate, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 306/ 30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/lună, modificată și completată de HCL nr. 82/30.03.2012 sunt și rămân în vigoare.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău în vederea aducerii la îndeplinire si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 299

DIN 27.12.2012

N.O.P., A.I./ A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                                                  Anexa Ia H.C.L.


CONSILIUL LOCAL BACĂU - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BACĂU             |

Verificat, Membru Comisia de Verificare

........... CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, în vederea achiziționării de alimente de bază, pentru pensionarii din municipiul Bacău ale căror venituri nete totale din pensii sunt echivalente sau mai mici de 786 lei / luna

r                       ANCHETĂ SOCIALĂ

Subsemnata (ufy

vă rog să-mi aprobați acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în vederea achiziționării de alimente de bază.


["1 Dl. n Dna.

Nume]___[___|___[___|___|___|___|___]                    1.  .1   l  .1   i   i   i   iii___l___1___1___I i___!___I___I—I—I—I

Prenunie I   I   I   I___I___1_1___!___1 li li   1   I   i   i   1-  I   i   i _ l i   i___I___I___L_J___I___I   1.1—I—I

CNP I___I___I___I___I___1___I___I___l™L_l_I___I___I___1___I

Cetățenie iRomână sau

* J.UUA.I J


| |UE 1 □Non UE î          

Act identitate*   t i i i Seria;    ț ț  Nr ț    t    ț    ț    i i

DI - document de identitate

CR - carte dc rezidență

CR - carte de rezidență permanenta

(*) în cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate: Bl - buletin de identitate                     P - pașaport

CI - cafelde-iferfEifatde identitate Cff - carte de identitate provizorie

eliberat de                   ____i t i____L. |    | f    l____|____|____|__1____|  la data de ;    ■    |   |   | i j

£ î)F5 (2 «T Pentru cetățenii străini sau apatrizi: PST - permis dc ședere temporară PSP - permis de ședere permanentă

A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI

Strada i i

1    1    1    1 J 1 L

1 1 1

t 1       1       1        1 l 1       1      1

i l l 1 l 1 1 1 1 1

Nr. JZÎ

I J Bl-

i i i i

III

I I 1 I I______1 Sc- 1     1 1

_J APart- L__l_I

_L_J Sector l_|

Localitatea [

1 1 1

i l l l

1   1.....L-J

1 l -l - i L 1   1 L—L

J!L J L J

1 1 1 1 1—1

Județ i i j

1 l!—

L l 1 L

J 1 1

i Telefon i t < i i

J 1   1   1   1 .1

1 l.t.i 1—1

Mobil) i i

i i 1

1 I I l.

l 1 l

i        Fax       i i i i i

I I I I i t

!   1   ! i 11

E-maiț t i

i l 1

J 1 1 L

1 ii

1 1 1 1 1 1 1 I L

1 l 1 1 I

1 1 1 1 1 1



A3. SOLICITANTUL ARE REȘEDINȚA (locul de s O NU

DA, în localitatea .


țara


A4. STAREA CIVILA A SOLICITANTULUI


a Căsătorit (ă)

Divorțat (ă)

Altele........................


a Necăsătorit (ă)

Despărțit în fapt


a Văduv (ă)

Uniune consensuală


AS. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A SOLICITANTULUI                                   I

Q Medii       Q Superioare I

O Fără studii          Q Generale

^LDAC^ENEfÎciÂzADEUnS DREPTURI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ


|~~|nU [ZZJ DA, din România (se vor atașă actele doveditoare: mandat poștal/extrâs de cont/decizie/adeveririță) fj DA, din alte țări (se vor atașă actele doveditoare: mandat poștal/extras de cont/decizie/adeverință)

CI. SITUAȚIA PROFESIONALA A SOLICITANTULUI

Q Elev*         Q Student* O merător agricol

Q Independent Pensionar*


Q Făta loc de muncă

Q Casnic (ă)


Salariat*            Șomer* O Lucrator ocazional

Altele...................................................................

*Se vor atașa adeverințe, după caz, de la unitatea școlară, angajator, talon de pensie

C2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI? Q NU


Dl. DATE PERSONALE ALE PARTE NERULUI/PERSOANEIINi^EPTATITE

Nume I----1----1----1----1----1----1____I____I____I____t—L—i 1- I 1    I    I    I    I    I    i    I    t -L—1____I____I____I----1----1----1----1----1----1

PrenUme I-----1_____1_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I 1 1- 1 1 t     I     I     1     1     I     1    1     I     I I     I_____I_____I_____I-----1—1-----1-----1-----1

CNP I—I—I—I—I—I__I__I__I__I L.J—L—1—I  I  1

III III IWIIIWmpWWIIIHIIIII

D2. DATE DE CONTACT ALE PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

strada    L.. .1.......I____I____I____L—1... I    I____I    I    I    1

Nr- 1____L—J____t____I  BL  I    1    I    I    t    <    I

Localitatea |_____,_____|_____|_____|_____,    ț  , |.  .1.   I    i

Judet I____!____I____1____L....L—J—L—.l___I   I   l   l.....1

Mobil I____I____I____I_____I____I____I____I    I    i    i    i____I



1 —J . _ J___1- I   1   i   l   I  -J____l_ 1...J____1____I____I____I I—I—I

i i i    i Sc.  i    i   i    i  Apart.  >    ;    i    i    )  Sector ,

J 1 - J--L _J_ i 11 | | |—I 1—I—I—I—I—I—I—I

Telefon   i    t    i    1   i    i    i    l    i____!____L—J____I____i 1 I—I

Fax    i   i   i  i  l ..1—1___I___1___I___I___I—I—I—1—I—I

K-maiț____(__j____|_j____,____t____t l    j    ț    ț    ț____ț    ;   j i | | l


i ii  i  i  l i-^1 I I I—I—I—I—1


D3.PARTENERUL/PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ ARE REȘEDINȚA (locul de ședere obișnuită)


ÎN AFARA ROMÂNIEI:      NU □ DA, în localitatea

țara

(■-1— mii niiiiiiiiiiiiiiii i■numuu1111iitititii 11 ii 11 n rrr ii 11 ii 11111 tti imiin ipniuiniiiiiii iiiiițiyiînrr 1111inTirnnrm 111ii 11ii 1 nii" t .i i ...''.rTT~

D4. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

Q Fără studii                 Generale                  Qi Medii               Superioare

DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                           |

| INU li DA, din România (se vor atașa actele doveditoare :mandat poștal/extras de cont/decizie/adeverințâ)

|   | DA, din alte țări (se vor atașa actele doveditoare :mandat poștai/extras de cont/decizie/adeverință)

D6. SITUAȚIA PROFESIONALĂ A PARTENERULUI/PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

O Elev*         Q . Student* O Lucrător agricol

O Independent

O Pensionar*


Q Fără loc.de muncă

O Casnic (ă)


Q Salariat*      Q Șomer*    O Lucrător ocazional

Altele.,....................................;............................

*Se vor atașa adeverințe, după caz, de la unitatea școlară, angajator, talon de pensie

D7. DACĂ P ARTENERUL/PERSOĂNA ÎNDREPTĂȚITĂ LUCREAZĂ ÎN AFĂRA ROMÂNIEI? □ NU Q DA■ .

El, COPIII FAMILIEI*


!•>


■                        ■-----—----1-----1-----1_ I    !

Cod numeric personal       t i i t t

---------1----------1 i

I           i           i

I 1

t          i

!    î—1---1----1----1----1—

1     1 i 1 1 1

1 1-----1-----1-----1

i             i             i            i            l

Actdeidentitate/act doveditor **        i p

i Seria j

1          t

J Nr. L

i t i i

i ti  1—1

_ w      ,   .     „,      Unitatea școlară i

Daca este elev învăță la                       1----

1 1 i

J 1

J 1 L

1 1—1 L

l 1 1 1------1

Clasa t

--------1---------1 1 .....

1. 1

i     i i

i * f I

i        i        I        1      .1


| DA^thAUcțări


(se vor Atașa acte doveditoare: mandat poștal/;.extras de cont/





i i i i l i ■

Cod numeric personal        i i > i t i i i t i i

i i t i i i-i 1 1 1 1

Ac®difelde®rtftd^e/âidd®veditor^^              > i t Seria j ■■■ t ■ t

Nr: ,    <    » i i t l i J _ J

.   .     ...        Unitatea școlară i    i    i     i     i i     i

Daca este elev învață la                      ------------1---1---1u

Clasa i   i   i   f   ii    i

i          i          i          i 1 1 I 1 1 1-----------1

1    I    t    1    t    1          l l -L—1

'                      - ’ >■?<';? ->■<■ >/.../<' (sAVorâtașa acte doveditoare:- mandat -

de cont/ ?

....; decizîe/adeverință) .            '

.Dicăr^lize^                  *


i i ș?



./'4 ;j>                     ■/.<r' t ■'! r -. f-'- i - i. t î t » t i r >• •1 t i

1      <      t      r    *     t i      l      i      i______1______I -    t.__L    r ... 1....   I     I' .1—1—  I......I.

I l    I____L___I____L—I____I____I____I____I____I____I I____1—J____i____L___L_J----1___L—1   |

itor**         t   t   i i Seria r   i    i    iNt t   j r  i   i i i   r' î d   |

_    „         .    .      _. Unitatea școlară i i t t i i i t i i t i i i i i i f i H


Cod numeric personal


Daca este elev invața la                    ------------------------—------------------------1 d

_____________________________________________ Clasa ț | i i i | t i i i • - i - i . ♦ i i i iii |



Daci realțzeazăvcnituridinmuncă:


DA



(*) Se includ și copii care au împlinit vârsta de 18 ani și se află in întrețienerea familiei

(**) în cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

 • - B.I. - buletin de identitate

 • - C.L - carte de identitate

 • - C.I.P. - carte de identitate provizorie

 • - P - pașaport

Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

 • - P.S.T, - permis de ședere temporară

 • - P.S.P. - permis de ședere permanentă

 • - D.l. -- document de identitate

 • - CR - carte de rezidență

 • - CRP - carte de rezidență permanentă

în cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naștere.

în toate cazurile de mâi sus se vor atașa copii după actele menționate


I E2. COPIII FAMILIEI*

i

l

a

I

î f


S kr: i \         i' L---1---j----1---J----1____1___J____1   1   1    1 II»1___I ,1 I I I ■■—1

• Numele și prenumele

-    ■     •■'  n  !   n'.,.,.-’,:    ,-'-----r.....L._1------1------L__J______L_____l      j- - - 1      t      I      I - J__l______I      I      |      I  .   L     I------1

L    I I--------1------J________I________1________I       1       I       I        I       I _ I  _  J_______|_______I_______|_______l-------1-------1-------1

__            I      I I      I   Seria  i      i      }      i    Nr.   i      <      t      i      t      i      i      j   ,_i______l Dacă este elev învață la Unitatea sedară I I !    ! I l !    ,    | I I I I I I I I .U_J

--    ----- ,, .............      Clasa |  1 I 1 II I 1 llj III I I —L I J


Cod numeric personal Act de identitate/act doveditor **


Dacă beneficiază de unele drepiuri de asistență socială:

a NU        .       (se vor atașa, acte doveditoare: mandat

DA, din România poștal/extras de cont/

DA, din alte țâri decizie/adeverință)


-J.

_L_________

Daca realizează venituri din muncă:

BNU

»A                    ...'■■•■


țfd


II î 1   1

i -      ju_j_j_l—i__1__Șy ..j

i , t t ~ i i f r- t ff ' f l

Cod numeric personal          i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 i 1. _ I

i i Seria        i j

Nr. i     i    'i     i     r i i t i ._J

i i   i   i 1 1 1 1—l—l—1

LII   1  ..L  1 ..J—1.--1 J 1---1

Dacă este elev învață la     Unitatcac°lară ■        >    1    ■    1    1    1

......-                                Clasa I     1     1     1     1     1     1

socială;

••• -f.K H - ?<-f f >. •■■ .f ■      .VW atașa acte doveditoare: mandat

■ ?>                                   ;Tpo$teîZ^xÎTa^-de cont/

<?                                decizie/adcverință)

Dacă realizează venituri din muncă;

•r^*IRL ■ ■                  y'K\       /-’■ •'x'      \ ' •z

- țj°A-



i    i    i    H  r    t    i    i ■  ,t......i   -t    i.    i    i t \ l;  i    i    LTj î

___________ I    I    >    11 V  f    >____j„ |   . |____(    1___|   ,1_.„| . J.   1   .1.—f ..t.._L

Cod numeric personal          i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     1     i i i     l     i

Act de identitatc/aet dovcditor **    7 i    ;    t    > Seria [    ;    >    j  Nr.  i   f   ț - i    f ț    î

Dacă este elevînvață la ”»“»«»              I   L.  I            I....... ■ I ...I

Qasa 1     I     l I    1    I     I L i i I  , 1.I    1-1

_______________________________________1

iază de imele drepturi de asistență socială:

^^^g^^^;^^^^i^^;acțed9V^ițoare:;mandat



(**) în cazul cetățenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

 • - B.I. - buletin de identitate

 • - C.I. - carte de identitate

 • - C.I.P. - carte de identitate provizorie

 • - P - nasaDort

Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

 • - P.S.T. - permis de ședere temporară

 • - P.S.P. - permis de ședere permanentă

* D.I. - document de identitate

 • - CR - carte de rezidență

 • - CRP - - carte de rezidență permanentă

în cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de naștere.

în.toate cazurile de mai sus se vor atașa copii după actele menționate

r G. FAMILIA/PERSOANA InDREPTĂTITĂ DEȚINE ÎN PROPRIETATE/FOLOSINTĂ

BUNURIIMOBILE

1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate proprietate

BUNURI MOBILE

2

Aparatura electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare.

3

Obiecte de valoare: tablouri și obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă

MIJLOACE TRANSPORT*

4

Autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani

5

Autoutilitare

6

Autocamioane cu sau fără remorci

7

Șalupe

8

Bărci cu motor

9

Scutere de apă

10

Iahturi

11

Autobuze

12

Microbuze                            i

UTILAJE AGRICOLE*

13

Tractor

14

Combină autopropulsată

UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ*

15

Presă de ulei

16

Moară de cereale

UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL*

17

Gater

18

Alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau electric

19

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

TERENURI

20

Terenuri intravilane, inclusiv cel pe-care se află locuința de domiciliu, cu suprafața mai mare de 1000 mp în zona urbana și 2000 mp în zona rurală

21

Terenuri extravilane în zona colinară, de șes și de munte cu potențial productiv (exploatabile) cu suprafață mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membri și 2 ha pentru familiile cu peste 3 membri

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSARI

22

peste3 bovine                          .    .                                                              .                  ..

23

peste 5 porcine ■

24

peste 20 ovine

25

peste 2 cabaline

26

peste 50 capete de iepuri de casă

27

peste 100 capete de păsări

28

peste 15 familii de albine

29

crescătorii a căror producție se comercializează

I

(*) în stare de funcționare

H. REFERITORI^VENITI^ILIE^^iS^^dȚ^M^^AUPERS^nTî^^^TITĂ

FAMILIA sau PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ gospodărește



VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DIN PENSII:

±u

Cod

Categoria devenituri                      |

Acte doveditoare*       I

Venitul realizat** lei |

i1:-;

PENSII DE STAT

1

pensia pentru limită de vârstă

2

pensia anticipată

mandat poștal /extras de cont/ decizie

3

pensia anticipată parțială

4

pensia de Invaliditate

5

pensia de urmaș

PENSII AGRICULTORI

6

pensie agricultor

mandat poștal /extras de cont/ decizie

PENSII MILITARE

7

pensie de serviciu

L

8

pensia de Invaliditate

mandat poștal /extras de cont/

.....1 J...

1

9

pensia de urmaș

decizie

1

10

pensia I.O.V.R.

.1

E


 • I. STAREA DE SĂNĂTATE A PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

J. NEVOI SPECIALE ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE

K. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI MATERIAL CONSTÂND IN TICHETE VĂLORICE se incadreaza in prevederile HCL 306 din 30/09/2011

 • L. PREJUDICII CONSTATATE

M. CONCULZII

propune                   |X| acordarea             j_| neacordarea

ajutorului material constând in tichete valorice

Prin semnarea prezentei, am luat la cunoștință că cele declarate sunt corecte și complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale.

Data in fata mea, astazi           _____ Inspector _________

Aspectele declarate de solicitant prin prezenta in vederea acordării unui sprijin material constând in tichete valorice pentru achiziționarea de alimente de baza au fost verificate prin ancheta sociala in ceea ce privește indeplinirea condițiilor impuse H.C.L. nr 306 din 30/09/2011 cu modificările si completările ulterioare

AM LUAT LA CUNOȘTINȚA                ÎNTOCMIT

SOLICITANT        .... •, .

SEMNĂTURĂ                        ■ SEMNĂTURĂ •   •     '•    •

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, potrivit notificării înregistrate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 102 din 09.01.2008, în conformitate cu preved orile Legii nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție in condițiile prevăzute de Legea nr. 6    77/2001,

printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU



FAMILIA sau PERSpANAlNDREPTÂȚlTĂgospodărește: "_ \ . .. r ' - . . . '" ~~~ | î l singură Ț i împreună cu altă(e) persoană(e) singură(e)           [~~| împreună cu altă(e) familie(i)         |


Casă cu curte_______

Casa tara curte_______

Apartament la bloc Locuință socială Locuință de serviciu Locuință de necesitate Instituționalizat Nu arc locuință


(NrcamerdJ jZj Nr camei^ ~ j IZ1 îNr-camerel I I I îNr.c a trierei | I I |Nrcam^ej


|SuprafațaȚ IȘuBrafajal | Suprafața Ț | Suprafața |

[SugrafajâT


Regimul juridic al locuinței

I în închiriere public/privat

Alte situații.................................

Tipul de încălzire al locuinței

I Energie termică în sistem centralizat jGaze naturale iL^raie^cMbumj^ombușțftili^țrol^


T* . fO

Tipul J locuinței |

lo


TIPA (construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui


TIP B (construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse