Hotărârea nr. 296/2012

Hotărârea nr.296 din 27.12.2012 Hotărâre privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012.

HOTĂRÂRE

privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

  • -  Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • -  Prevederile art.35(6) al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si

completata;

  • -  Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • -  Hotararea nr. 127/29.07.2007 a Adunării Generale a Municipiilor din Romania;

  • -  Adresa nr.3266/03,12.2012 inaintata de Direcția Județeană de Statistica Bacau;

  • -  Referatul nr.8439/05.12.2012 al Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și art.45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă plata sumei de 80.076 lei (174.182 * 0,30 lei locuitor/an * 2 ani) reprezentând cotizația de membru a Municipiului Bacau, către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire.