Hotărârea nr. 295/2012

Hotărârea nr.295 din 27.12.2012 Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea  "Sărbătorilor de Iarnă", în municipiul  Bacău în luna decembrie 2012.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea „Sărbătorilor de Iarnă”, în municipiul Bacău în luna decembrie 2012

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere :

S Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

S Prevederile art. 47și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

J Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2012 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2012 ale municipiului Bacau, cu modificările si completările ulterioare;

J Referatul nr.8855 /20.12.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

S Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36(2) lit. “d”, (6) lit. “a” punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata

Hotărăște:

Art.l. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , de la bugetul local a sumei de 200.000 RON, cu structura de cheltuieli prezentate in Anexa la prezenta hotarare, în vederea organizării „Sărbătorilor de lamă”, ce se vor desfășura în municipiul Bacău în luna decembrie 2012.

Art.2. - Suma va fi suportată de la Capitolul „Alte servicii publice generale”, subcapitolul „ Alte servicii publice generale”.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


ANEXA

la hotararea nr. 23b din 27.12.2012


Structura cheltuielilor pentru organizarea „Sărbătorilor de Iarnă”, ce se vor desfășură în municipiul Bacău în luna decembrie 2012

Onorarii artiști - 75.000

Transport artiști 10.000

Cazare -10.000

Scenotehnică - 20.000

Transport echipamente -10.000

Artificii - 25.000

Lasere 3D -15.000

Efecte șpepiale-12000

Promovare - 15.000

Energie, lucrări electrice - 5.000

Rezervă - 3.000

Total*200*000 RON


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI