Hotărârea nr. 294/2012

Hotărârea nr.294 din 27.12.2012 Hotărâre privind completarea preambulului din HCL nr. 159/26.07.2012 cu prevederile legale în domeniu.

HOTĂRÂRE

privind completarea preambulului din HCL nr. 159 din 26.07.2012 cu prevederile legale în domeniu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/ 2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;

-HCL nr. 159 din 26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes local;

  • - Referatul nr. 8854/ 20.12.2012 înaintat de Direcția Economică;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „b ” si alin. (4) lit.”b” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 -Se aprobă completarea preambulului din HCL nr. 159 din 26.07.2012 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes local, astfel:

Prevederile capitolului IV, art. 61 alin. 1), 2), 3), precum si art. 63 alin. 1), 2), 4) si 8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • - In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2), art. 47, art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), ale art. 115, precum si ale art. 117, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Potrivit prevederilor din Ordonanța de urgenta a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

  • - Ținând seama de prevederile art. 1166 (care inlocuieste art.942) si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.”

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 159/2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. -Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului Municipiului Bacau, in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Bacau si Prefectului Județului Bacau si se aduce la cunoștința publica prin publicarea in Monitorul Oficial al României, precum si pe pagina de internet www.primariabacau.ro

PREȘEDINTțTpț);

BOGAlV.GEOF


CDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOYICI