Hotărârea nr. 29/2012

Hotărârea nr.29 din 03.02.2012 Hotărârea nr.29 din 03.02.2012 privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian.

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mibai Eminescu nr. 10 - Casa arh. George Sterian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-Prevederile art. 4(4) și ale alin. (9) din Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 78056/ 31.01.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-înștiințarea nr. 133/19.12.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 16466/ 10.01.2012 înaintată de către SC Vanei Exim SRL, proprietara imobilului;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art.45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10 -Casa arh. George Sterian, înscris în Lista Monumentelor Istorice și având codul de clasificare BCII m A 00770.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și SC Vanei Exim SRL.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI