Hotărârea nr. 285/2012

Hotărârea nr.285 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 250-300 m.p. pentru desfăşurarea activităţii de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale.

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile Legii nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, actualizată;

  • - HCL nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Referatul nr. 286813/ 16.11.2012 înaintat de Direcția Economică;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « a » și alin. (9)și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă închirierea unui spațiu în suprafață de 250 - 300 mp pentru desfășurarea activității de stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale pentru persoanele fizice.

ART. 2. Plata chiriei pentru spațiu menționat la art. 1, se va face de către municipiul Bacău pe baza bugetului anual aprobat/ rectificat.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI