Hotărârea nr. 284/2012

Hotărârea nr.284 din 23.11.2012 Hotărâre privind acordarea "Diplomei de onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 12.11.2012.

HOTĂRÂRE privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 12.11.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere

  • - Prevederile art.258 din Legea nr.287/2009 prin care a fost aprobat Codul Civil;

  • - Prevederile HCL al Municipiului Bacău nr.205/2006, modificată și completată prin HCL Bacau nr.280/2006;

  • - Adresa nr.2275 84/12.11.2012 înaintata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bacau;

  • - Referatul nr.7984/16.11.2012 întocmit de Compartimentul Informare Cetățeni avand la baza cererile familiilor beneficiare;

  • - Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) și (5) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE

9

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 12.11.2012, conform Listei Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art. 1.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI