Hotărârea nr. 282/2012

Hotărârea nr.282 din 23.11.2012 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2012-ianuarie 2013.

HOTĂRÂRE

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2012 - ianuarie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • -   Prevederile ari. 35, art. 47și art. 117 lit.„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • -   Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/2001, a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE,

Art.l. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2012 - ianuarie 2013 în persoana domnului consilier BOGATU GEORGE.

Art.2, - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221 /31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e)  aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f)  îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Locală și persoanei menționate


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 282

DIN 23.11.2012

N.O.P/LD./A.M./Ex. l/Ds.I-A-2