Hotărârea nr. 281/2012

Hotărârea nr.281 din 23.11.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum şi scoaterea din inventarul domeniului public şi trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafaţă de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996 precum și scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78332/ 03.07.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 26.04.1996 privind atribuirea în folosință gratuită, până la terminarea construcției lăcașului de cult, Parohiei „Sfântul Dumitru” a suprefeței de 520 mp teren, situat în str. Republicii, nr. 2 din Municipiul Bacău;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 314/ 30.08.2007 privind modificarea și completarea HCL nr. 40/ 26.04.1996, prin care s-a dat în folosință gratuită, Parohiei ortodoxe „Sfântul Dumitru” Narcisa din Bacău terenul intravilan solicitat pentru un lăcaș de cult și o capelă mortuară, situat în str. Republicii nr. 2, Bacău, teren ce face parte din domeniul public al municipiului Bacău precum și modificarea Deciziei nr. 386/ 23.08.1990, a Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 249/ 2010 privind modificarea și completarea HCL nr. 40/ 1996;

  • -  Dispoziția Primarului Municipiului Bacău nr. 1909/ 18.10.2011 privind soluționarea notificării d-lui Cucu Ioan;

  • - Sentința Civilă nr. 573/D/2008 dată în dosarul 2100/110/2007, rămasă definitivă și irevocabilă;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ STE

ART. 1 - Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996, în sensul că suprafața totală de 4208,14 mp, atribuită în folosință gratuită pe durata existenței construcției lăcașului de cult „Biserica Sfântul Dumitru” se micșorează cu 651 mp, așa cum reiese din planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului public și trecerea în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău, a terenului în suprafață de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Republicii nr. 2, conform Planului de Situație, anexă la prezenta hotărâre, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii 10/ 2001 și în baza Sentinței Civile nr. 573/D/2008, rămasă definitivă și irevocabilă.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/ 1996, modificată prin HCL nr. 314/ 2007 și HCL nr. 249/ 2010, sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Parohiei „Sfântu Dumitru” și d-lui Cucu Ioan.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 281

DIN 23.11.2012

N.O.P/I.D./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

PLAN DE SITUATE (intravilan) SCARA 1:1000

- Teren Intravilan din Mun. Bacau in suprafața de 3537 np ce ranane In folosința gratuita a bisericii SFANȚUL DUMITRU