Hotărârea nr. 280/2012

Hotărârea nr.280 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR.18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C. ANCA-ROM S.R.L. , din Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. ANCA - ROM S.R.L., din Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Cererea nr. 33485/2012 a S.C. ANCA - ROM S.R.L. BACAU;

  • - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

  • - Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR. 18, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. ANCA - ROM S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

NR. 280

DIN 23.11.2012

N.O.P/G.V.A./I.M./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVI^IU POPOVICI


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


561100 Solot Fanica


Vieru Ileana


151.

presedin


Frigure Elena


Traistaru V.

iii       561100


.upu Olea


149.5


Turcu Vior


P.F.A Sena RO-BC-F Nr 0003 Fax: 0234.51 69 06 Cod Fiscal: 26033249            Tel: 0334.41.40.72

F04/1274/2009                Mobil: 0744.54.78.93

Bacau, Cal. Republicii. nr.200A tgt_bc@yahoo.com


Ridicat: Ing. Sorin ioan Cemal , r..


PLAN URBANISTIC DETALIU SHOW ROOM TEXTILE SC ANCA-ROM

STR.PLOPILOR, NR. 36, MUN.

BACAU


ANEXA Nr. 1

LAHOTARAREANRJ&OdIN 23.11.2012


^GENDA ■’


----ALINIERE PROPUSA


2DNA FUNCȚIONALA SUPRAFAȚA TEREN BENEFICIAR din care : arie construita Ac arie destesixBta Ad

ciati spatii \erzi aranjate parcari, platforme.trotuane


EXISTENT

PROPUS TOTAL

MP

%

MP

%

1022

100

1022

100

91

8.90

400

39.14

91

400

-

931

91.10

341

33.37

281

27.50


INDICI SPAȚIALI PE TEREN BENEFICIAR procent de ocupare a terenului POT coeficient de utilizare a teren Jui CUT

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


pct

COORDONATE STEREO'TO

X(m)

Y(m)

1

561119.03

647992.48

2

561119.19

647992.69

3

561116.60

648019.79

4

561115.25

648020.44

5

561096.34

648026.29

6

561088.48

648013.49

7

561085.35

648008.64

8

561074.82

647992.11>’

9

561094.01

647992,1^

S=1.022 mp     mvs-’FtOtEC't ANT

SC RFAL PROIECT CONSTRUCT SRL

J'-s.                   FlWHJFMOC,''

Beneficiar   SC ANCA-ROM SRL

Amplasament,

Str PLOPILOR nr.18 , mun.Bacau

Faza: P.U.D.

i                 ' Numele                Semnătura

SCARA

1/500

Hroieci:   construre show room textile

DESFHNTARE CONSTRUCTR EXISTENTE ÎMPREJMUIRE

An reviziăTo

SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

Arh. BOGDAN T1MILIE   .    \

Arh. BOGDAN TIMIL)E'‘^- VvV Arh. BOGDAN TIMlt+F''

DATA 06-2012

TITLUL PLANȘEI;

REGLEMENTARI URBANISTICE