Hotărârea nr. 279/2012

Hotărârea nr.279 din 23.11.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78468/ 29.10.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimărului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” din art.45 (3) Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRA ȘTE

ART. 1. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii a două terenuri, după cum urmează:

  • 1. teren în suprafață de 2,60 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Proiectantului nr. 5, sc. A, ap. 1, conform Contractului de închiriere nr. 147106/ 6743/ 05.09.2012;

  • 2. teren în suprafață de 32,22 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. 9 Mai nr. 32, conform Contractului de închiriere nr. 3737/ 25.05.2000.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.


PREȘEDINȚIEI

DANIEL-D


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 279

DIN 23.11.2012

N.O.P/I.D./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2