Hotărârea nr. 278/2012

Hotărârea nr.278 din 23.11.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 88, aparţinând numitului Budureanu Doru Ioan.

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 44 alin. (3) și (6) din Constituția României;

  • - Prevederile art. 4 și ale art. 7 din Legea nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

  • - Prevederile art. 4 (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

  • - Prevederile art. 2 (3) din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată;

  • - Prevederile HG nr. 1749/ 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacau", județul Bacau;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 346/ 2008 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții Spital Municipal Bacău, faza Proiect Tehnic.

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 340/ 2011 privind modificarea si completarea HCL nr. 346/26.09.2008 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „SPITAL MUNICIPAL Bacau ”, faza PTh;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 200/ 2012 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/2012 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88, aparținând numitului Budureanu Doru Ioan;

  • - Referatul nr. 7935/ 14.11.2012 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

- Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012, în sensul adăugării a două noi articole care vor avea următorul conținut: „ART. 8 - Se aprobă amplasamentul locației parcare din cadrul obiectivului de investiție „Spitalul Municipal Bacău”, clasificat drept drum de interes local, identificat conform planului de situație întocmit de SC Topo Geo Technics SRL, recepționat și avizat de OCPI Bacău, ce reprezintă Anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri.”

„ART. 9 - Coridorul de expropriere este identificat și stabilit conform planului de situație menționat la articolul anterior.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012, completată prin HCL nr. 200/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcției Drumuri Publice și Serviciului Implementare Proiecte.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 278

DIN 23.11.2012

N.O.P/I.D./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2


1

ST* 1

ROMANIA

3 A.

I A

3/


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


563750

Spitalul Municipal Bacau


Municipiul Bacau


Nr. cad: 9234

Municipiul Bacau

• 165.27


Nr. cad: 9234 Municipiul Bacau ,       --I         „    165.

f 165.17        ----țf-33^

*    ^169.6Șfc

-----./S-168.69

ATf       "----


r-jr.


165.


(asfalt)


I

164.68


164.99


0-165.24


0-165.19


(balast)


• 164,96


165.14

6000

165.06

Nr. cad: 9234.

Municipiul Baca

•165.12


ICC


165.06


2 Municipiul Baca464.73


ANEXA

LAHOTARAREANR.2&DIN 23.11.2012


&

FS*

CD

CD


Inventarul de coordonate al suprafeței de teren necesar a fl expropiate

Propr. Budureanu Doru Ioan


Nume Punct

Sistem de pr. STERED'70

X<m)

YCm)

1

563737.590

646571.925

2

563737.113

646578.518

3

563734.295

646595.620

4

563733.646

646601.045

5

563733.369

646604.604

6

563734.061

646604.615

7

563733.547

646618.912

8

563733.623

646623.338

9

563726.844

646624.031

10

563727.140

646616.498

11

563724.713

646604.865

12

563723.796

646601.759

13

563723.135

646600.057

14

563722.814

646599.382

15

563722.858

646599.175

16

563723.705

646594.340

17

563724.197

646591.111

18

563728.383

646589.339

19

563732.194

646570.117

S=417,63mp


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-      PDPOVICI563f50


A6               |

Spitalul Municipal Bacau


f Nr. cad: 9234 Municipiul Bacau


Nr. cad: 60038 Județul Bacau


OMAAz


PRESED DANIEL-


ț Sistem de proiecție STEREO - 70 Sistem de referința altimetric M.NEAG


'CEP.TlF’cM

AUTORE

Seria R°'

Nl.oo27't>9;'“

J75c 10?° G

i TCCW*-3'

V


S.C. TOPO GEO TECHNICS S.R.L.acest—. l ,,   .....rz

FI UT. ..  .

I ■- AUTORIZAT"

UE GONST-P-"’Denumire: Coridorul de expropiere cu privire la terenul în suprafață totală de 417,63mp situat în cal. Mărășești, nr.88, aparținând domnului Budureanu Doru Ioan care se suprapune cu obiectivul de investiții „ Construire Spital Municipal Bacau”

Amplasament: Mun. Bacău, Cafea Marasesti, nr.88, jud. Bacău Beneficiar. MUNICIPIUL BACAU


Lucrarea

59

Data

2012

Scara

1:500

Format

A3

Faza

S.F.

Planșa

1