Hotărârea nr. 275/2012

Hotărârea nr.275 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unităţi de compostare.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unități de compostare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • •    Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • •     Prevederile Art.2, alin (3) și ale Art.4 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Hotărârea Consiliului Local nr. 422/2010 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de mediu al deșeurilor solide în județul Bacău”;

  • •    Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 93/2012 privind darea în administrare a unor unități de compostare individuală a deșeurilor, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de mediu al deșeurilor solide în județul Bacău”;

  • •     Adresa Unității de Implementare a Proiectului „Sistem integrat de mediu al deșeurilor solide în județul Bacău” nr. 6487 din 23.05.2012, înregistrată cu numărul 29512/28.05.2012

  • •    Referatul nr. 491585/16.11.2011 al Serviciului Implementare Proiecte;

  • •    Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și aezualizată;

  • •    Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(l) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;

HOTĂRĂȘTE

ART.l. Se aprobă luarea în administrare a unui număr de 2000 de unități de compostare individuală, proprietate a Județului Bacău, achiziționate în baza Contractului de furnizare nr. 3960/28.03.2012, prin Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Bacău” cu finanțare prin Axa 2 POS Mediu, date în administrare Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.93/23.05.2012.

ART.2, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri se va întocmi un proces-verbal de predare primire a unităților de compostare individuală cu Județul Bacău, cu evidențierea numărului de inventar al fiecărui bun și a datei la care expiră durata tehnică de viață a acestora.

ART. 3. Toate unitățile de compostare individuală vor fi date în comodat utilizatorilor serviciului public de salubrizare - persoane fizice, din UAT Municipiul Bacău, cu care se va încheia individual, pentru fiecare unitate de compostare pusă la dispoziție, câte un proces-verbal de predare-primire care va cuprinde în mod obligatoriu: datele de individualizare a bunului, durata de viață tehnică a bunului, data la care bunul trebuie restituit Primăriei Municipiului Bacău în vederea scoaterii sale din folosință și angajamentul utilizatorului privind utilizarea corespunzătoare a bunului până la expirarea duratei sale de viață tehnică.

(2) La procesuLverbal de predare-primire încheiat cu utilizatorii va fi atașat un ghid cu instrucțiunile de utilizare și prin grija Primăriei Municipiului Bacău va fi făcut instructajul utilizatorilor, în vederea utilizării corecte a bunurilor.

ART.4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are drept de monitorizare asupra utilizării corespunzătoare a unităților de compostare individuală date în administrare Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău.

ART.5. In termen de 120 zile după expirarea duratei de viață tehnică a unităților de compostare individuală (8 ani), Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Bacău va propune Județului Bacău scoaterea din folosință a acestora.

ART.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de administrare aferent unităților de compostare individuală, aprobate la art.l din prezenta.

ART.7. Hotărârea va fi comunicată Consiliului Județean Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau, Prefectului Județului Bacău, Direcției Servicii Publice și Serviciului Implementare Proiecte și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA  DANI EL-DRAGO5ESȚE PAN XCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 275

DIN 23.11.2012

N.O.P/I.D./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2