Hotărârea nr. 272/2012

Hotărârea nr.272 din 23.11.2012 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului  Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău :

Având în vedere:

  • •    Prevederile art.96(6) din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale;

•Prevederile art. 11 (4) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, actualizată;

  • • Prevederile art.33(l) din Ordinul MEC nr.4925/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare, modificat prin Ordinul MECTS nr.5619/1 LI 1.2010;

•Prevederilor art. 47, art. 117 lit. “a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

•Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 316/29.09.2010;

•Adresa nr.8785/24.09.2012 înaintata de Inspectoratul Școlar Județean Bacau înregistrata la Primăria Municipiului Bacau cu nr.39095/25.09.2012;

•Referatul nr.8021/19.11.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45 (2) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

Hotărăst e:

Art.l. - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău, în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Persoana desemnată ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău, va face parte, potrivit legii, atât din Consiliul de administrație al unității de învățământ, cât și din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității invatamantului.

Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 316/29.09.2010.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum si tuturor persoanelor si instituțiilor prevăzute in Anexa la prezenta hotarare.

PREȘEDINTE

DANIEL-DCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICINR. 272

DIN 23.11.2012

N.O.P/C.Fl./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA                                                            Anexata HCL nr. 272din 23.11.2012

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Șl Al PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACĂU ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Consilier Local

Reprezentant al Primarului municipiului Bacău

1.

Grădinița cu program săptămânal „Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

BÎRZU ILIE

POPOVICI OVIDIU-NICOLAE Secretarul Municipiului Bacău

2.

Școala gimnazială „Alexandru cel

Bun”, str. I. S. Sturza, nr. 80

ABABEI RADU

GRIȚCU GABRIEL Inspector de specialitate

3.

Școala gimnazială „Al. I. Cuza”, str.

Oituz, nr. 14

STOICAN IULIAN

PÂDUREANU LEONARD Administrator Public

4.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor

Andreescu, nr. 1

COSMA ELENA

L'UPU GABRIET

Director Direcția Sport, Cultură, Sănătate

5.

Școala gimnazială „Dr. Alexandru

Șafran”, Str. Henri Coandă, nr. 1

ȘUȘTAC MIHAI Viceprimar

MARCU VIORICA

Director Direcția Servicii Publice

6.

Școala gimnazială „George Bacovia”, str. Carpați, nr. 12

ABABEI RADU

REMUS DEDU Consilier Corp Control

7.

Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.

MANOLACHE CRISTINEL

ANCA ANTI Inspector de specialitate

8.

școala gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov", mun. Bacău, str. Prieteniei nr. 73

TIMOFTE PAUL-VALERIAN

CORINA NEAGA

Șef Serviciu Achiziții

9.

Școala gimnazială „Octavian

Voicu",mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

FLOREA IRINA-DANIELA

BUSUIOC VASILICĂ Director Direcția Administrare

10.

Școala gimnazială „Nicolae lorga", str. Bicaz, nr. 3

LAZĂR FLORIN

CHINDRUȘ ROMICA Șef Serviciu Tehnic Investiții

11.

Școala gimnazială „Constantin

Platon", str. 9 Mai, nr. 64

BUJOR COSTEL

ROCA ECATERINA Șef Serviciu Resurse Umane

12.

Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr. 64

ENĂȘEL MARIA

PÂDUREANU LEONARD Administrator Public

13.

Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7

NOVAC DIACONU LAURENȚIU

MIHAILÂ DANIELA Șef Cabinet Primar

14.

Școala gimnazială „Ion Creangă", str.

Tipografilor, nr. 11

BÎRZU ILIE

POZINÂREA DANIELA Director S.P.A.S.

15.

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

TESCARU VASILE

MARȚUNEAC ROXANA-GEORGIANA Consilier Juridic

16.

Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

BARDAȘU CRISTINA

Consilier S.A.I.P.I.L.I.A.P.

17.

Școala gimnazială „Domnița Maria", str. Bicaz, nr. 126

ADAM ISABELA

JÂMBU VASILE Consilier Corp Control

18.

Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

NECHITA NECULAI

VINERICA CLEMENTINA

Director Direcția Economică

19.

Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

FIFIRIG CARMEN

Șef Serviciu Asistentă Socială

20.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

BOGATU GEORGE

DUȚA GEORGE-BOGDAN Inspector de specialitate

21.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spiru Haret, nr. 6

ADAM ISABELA

POPOVICI OVIDIU-NICOLAE Secretarul Municipiului Bacău

22.

Colegiul Național „Ferdinand I”, str. George Bacovia, nr. 45

LUCHIAN DRAGOȘ Viceprimar

ROMEO STAVARACHE Primarul Municipiului Bacău

23.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str. V. Alecsandri, nr. 37

BUJOR COSTEL

ROMEO STAVARACHE Primarul Municipiului Bacău

24.

Colegiul Național de Artă „George

Apostu", str. Râzboieni, nr. 24

LUCHIAN DRAGUȘ

Viceprimar

Buzdugan Cristina Director Direcția Tehnică

25.

Colegiul Național „Gh. Vrănceanu", str. Lucrețiu Pâtrășcanu, nr. 30

ȘUȘTAC MIHAI Viceprimar

ROMEO STAVARACHE Primarul Municipiului Bacău

26.

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron", str. Aeroportului, nr. 5

STANCIU ȘTEFAN

SCARLAT LIVIU Director A.D.L.

27.

Colegiul „Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8

HULUȚĂ GHIORGHE

SCARLAT LIVIU Director A.D.L.

28.

Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

TESCARU VASILE

PRICOPE CORNELIU

Director C.A.Ex.

29.

Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

NECHITA NECULAl

MIHÂILA DANIELA Sef Cabinet Primar

30.

Colegiul „Grigore Antipa", str. H. Coandă, nr. 7

DRĂGUȘANU VASILE

GELIMAN ALEXANDRU Arhitect Șef

31.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76

BÎRZU ILIE

POZINĂREA DANIELA

Director S.P.A.S.

32.

Colegiul Tehnic „Letea", str. Letea, nr. 24

FLOREA IRINA-DANIELA

JĂMBU VASILE Consilier Corp Control

33.

Colegiul Național Catolic „Sf. losif", str. Calea Moldovei, nr. 233

ENĂȘEL MARIA

VĂTÂMĂNESCU GHIORGHIȚĂ

Inspector de specialitate

34.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35

STOICAN IULIAN

TOMESCU ION Inspector Cabinet Primar

35.

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str.

Oituz, nr. 15

STANCIU ȘTEFAN

JÂMBU VASILE Consilier Corp Control

36.

Palatul Copiilor Bacau

BIRZU ILIE

POZINĂREA DANIELA

Director S.P.A.S.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVIDIU POPOVICI