Hotărârea nr. 271/2012

Hotărârea nr.271 din 23.11.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii şi tineri adulţi până în 25 de ani, diagnosticaţi cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii și tineri adulți până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Adresa nr. 43858/ 14.11.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43858/ 14.11.2012 înaintată de Clubul Artis Daio;

  • - Referatul nr. 7924/14.11.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată :

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii și tineri adulți până în 25 de ani, diagnosticați cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă contribuția municipiului Bacău constând în punerea la dispoziție gratuit a sălii Teatrului de Vară « Radu Beligan » din Bacău, pentru desfațurarea evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Hotărârea va fi corpirrt^^^^viciului Cabinet Primar și Clubului Artis Daio Bacău.


PREȘEDINT

DANIEL-D


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. DIN


271

23.11.2012


N.O.P/I.D./A.M./Ex.l/Ds.I-A-2