Hotărârea nr. 268/2012

Hotărârea nr.268 din 23.11.2012 Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2012, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art.l9(l) lit. « a » din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.294/2011 privind asigurările sociale de stat pe anul 2012; -Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 61 /2012 și a Ordinului nr. 6147/07,11.2012 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind unele măsuri pentru finanțarea din bugetul Ministerului a unor cheltuieli de capital aferente unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art. 45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1: Se aprobă suplimentarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexei Bugetare nr.lA și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N .

Art. 2: Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.


PH               INȚĂ

DA                  ;fa’n


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP0VICI

NR. 268

DIN 23.11.2012

N.O.P..C.R., A.T./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

romania

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TRIM.l

TRIM.H

TRIM.I1I

TRIM.IV

TOTAL VENITURI 00.02440.02+00.1445.02)

1

00.01

711.765,99

0,00

445.564,57

78.435,85

82.372,65

105.392,92

VENITURI PROPRII (rd.00.02-11.02 - 37.024r39.02)

2

48.02

195.795,00

0,00

58.518,63

55.569,00

44.513,00

37.194,37

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

00.02

336.576,33

0,00

80.636,36

77.999,40

78.797,65

99.142,92

A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+48)

4

00.03

303.265,61

0,00

69.171,49

69.496,00

70.415,91

94.182,21

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+11+15)

5

00.04

104.421,00

0,00

25.971,00

25.971,00

26.171,00

26.308,00

AI.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

6

00.05

2.500,00

0,00

600,00

600,00

600,00

700,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0,00

Impozit pe venit (rd. 10)

9

03.02

2.500,00

0,00

600,00

600,00

600,00

700,00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

10

03.02.17

0,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

2.500,00

600,00

600,00

600,00

700,00

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.12)

12

00.06

101.881,00

0,00

25.361,00

25.361,00

25.561,00

25.598,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 13)

13

04.02

101.881,00

0,00

25.361,00

25.361,00

25.561,00

25.598,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

100.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

1.881,00

361,00

361,00

561,00

598,00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)

16

00.07

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.17)

17

05.02

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

18

05.02.50

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 19)

19

00.09

43.451,26

0,00

16.807,49

16.484,00

5.990,00

4.169,77

Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+rd.23+rd.27+rd,28)

20

07.02

43.451,26

0,00

16.807,49

16.484,00

5.990,00

4.169,77

Impozit pe clădiri (rd.214rd.22)

21

07.02.01

33.551,26

0,00

13.847,49

14.154,00

3.030,00

2.519,77

Impozit pe clădiri de Ia persoane fizice

22

07.02.01.01

18.305,26

6.031,49

7.654,00

2.100,00

2.519,77

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice

23

07.02.01.02

15.246,00

7.816,00

6.500,00

930,00

Impozit și taxa pe teren (rd.244rd.254rd.26)

24

07.02.02

3.800,00

0,00

1.460,00

1.130,00

1.210,00

0,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

25

07.02.02.01

1.670,00

750,00

420,00

500,00

Impozit pe terenuri de Ia persoane juridice

26

07.02.02.02

2.100,00

700,00

700,00

700,00

Impozitul pe terenul din extravilan

27

07.02.02.03

30,00

10,00

10,00

10,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

28

07.02.03

3.600,00

900,00

600,00

1.100,00

1.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

29

07.02.50

2.500,00

600,00

600,00

650,00

650,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+37439+42)

30

00.10

153.073,35

0,00

25.723,00

26.491,00

37.704,91

63.154,44

Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd 36)

31

11.02

140.815,35

0,00

22.208,00

22.416,00

34.264,91

61.926,44

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București

32

11.02.01

0,00

■’

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

33

11,02.02

90.466,60

21.862,00

21.963,00

29.115,00

17.526,60

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

34

11,02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice

35

11.02.04

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

36

11,02,05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

37

11.02,06

50.348,75

346,00

453,00

5.149,91

44.399,84

38

11.02.07

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.38)

39

12.02

182,00

0,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe hoteliere

40

12,02.07

182,00

50,00

42,00

40,00

50,00

Taxe pe servicii specifice (rd.40+41)

41

15.02

307,00

0,00

85,00

63,00

50,00

109.00

Impozit pe spectacole

42

15.02.01

180,00

50,00

20,00

20,00

90,00

Alte taxe pe servicii specifice

43

15.02.50

127,00

35,00

43,00

30,00

19,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.43+46+47)

44

16.02

11.769.00

0,00

3.380,00

3.970,00

3.350,00

1.069,00

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.44+45)

45

16.02.02

10,389,00

0,00

3.000,00

3,620,00

3.000,00

769,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane fizice

46

16.02.02.01

5.200.00

1.600,00

2,000,00

1.600,00

Impozitul pe mijloace de transport deținut de persoane juridice

47

16.02.02,02

5.189,00

1.400,00

1.620,00

1.400,00

769,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

48

16.02.03

1,380,00

380,00

350,00

350,00

300.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

49

16.02.50

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.49)

50

00,11

2.320,00

0,00

670,00

550,00

550,00

550.00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.50)

51

18,02

2.320,00

0,00

670.00

550,00

550,00

550.00

Alte impozite si taxe

52

18.02.50

2.320,00

670,00

550,00

550,00

550,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.52+61)

53

00.12

33,310,72

0,00

11.464,87

8.503,40

8.381,74

4.960,71

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.53+59)

54

00.13

6.358,00

0,00

1,880,00

1.344,00

1.732,00

1.402,00

Venituri din proprietate (rd.54 Ia rd.58)

55

30,02

6.350,00

0,00

1.878,00

1.342,00

1.730,00

1.400,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

56

30,02,01

25,00

25.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

57

30,02.05

6.324,00

1.877,00

1.342,00

1,705,00

1.400,00

Venituri din dividende

58

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

59

30.02.50

1,00

1,00

Venituri din dobânzi (rd.60)

60

31.02

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Alte venituri din dobânzi

61

31.02.03

8,00

2,00

2,00

2.00

2,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+78+82)

62

00.14

26,952,72

0,00

9.584,87

7.159,40

6,649,74

3.558,71

Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.63 la rd.69)

63

33.02

4.791,00

0,00

1.322,00

1.115,00

1,554,00

800,00

Venituri din prestări de servicii

64

33.02.08

3.683.00

902,00

795,00

1,286,00

700,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

65

33.02,10

400,00

100.00

100,00

100,00

100,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

66

33,02,12

0,00

Taxe din activități cadastrale si agricultura

67

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

68

33.02,27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații si despăgubiri

69

33.02.28

58,00

20.00

20,00

18,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități

70

33.02.50

650.00

300,00

200,00

150,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.71+72)

71

34.02

2.077,00

0,00

851,00

550,00

376,00

300,00

Taxe extrajudiciare de timbru

72

34.02.02

2.026,00

800,00

550,00

376,00

300,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

73

34.02.50

51,00

51,00

Amenzi, penalități si confiscări (rd.74 la rd.77)

74

35.02

4.762,00

0,00

1,462,00

1.150,00

1.200,00

950,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.02.01

1.650,00

700,00

400,00

350,00

200,00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

76

35.02.02

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit 1

77

35.02.03

12,00

12,00

Alte amenzi, penalități si confiscări

78

35.05.50

3,100,00

750,00

750,00

850,00

750,00

Diverse venituri (rd.79 la 81)

79

36.02

15,256,74

0,00

5.940,14

4.330,00

3.500,00

1.486,60

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

80

36.02.01

50,00

50,00

Varsaminte din veniturile instituțiilor publice

81

36.02.05

2,00

2,00

Taxe speciale

82

36.02.06

10.279.74

4.593,14

3.100,00

2.300,00

286,60

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0,00

Alte venituri

85

36.02.50

4.925,00

1.295,00

1.230,00

1.200,00

1.200,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.83+84)

86

37.02

65,98

0,00

9,73

14,40

19,74

22,11

Donații si sponsorizări

87

37.02.01

65,98

9,73

14,40

19,74

22,11

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.02.03

-61.328,14

-36.321,46

-12.757,54

-4.952,20

-7.296,94

Varsaminte din secțiunea de funcționare

89

37.02.04

61.328,14

36.321,46

12.757,54

4.952,20

7.296,94

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.86)

91

00.15

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.87 la rd.90)

92

39.02

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

94

39.02.03

0,00

Venituri din privatizare

95

39.02.04

0,00

Depozite soeciale pentru construcții de locuințe

96

39.02.10

100,00

100,00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

97

00.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambrursarea împrumuturilor acordate (rd.93 la rd.97)

98

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

40.02..06

0,00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

100

40.02.07

0,00

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40.02.10

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

102

40.02.11

0,00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.99)

104

00.17

195.303,17

0,00

185.116,72

436,45

3,500,00

6.250,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 100+117)

105

00.18

195.303,17

0,00

185.116,72

436,45

3.500,00

6.250,00

Subvenții de la bugetul de stat (rd. 101 + 111)

106

42.02

195.028,17

0,00

185.116,72

161,45

3.500,00

6.250,00

A. De capital (rd. 102 Ia rd. 110)

107

00.19

194.855,47

0,00

185.105,47

0,00

3.500,00

6.250,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

108

42.02.01

3.500,00

3.500,00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

109

42.02.03

0,00

Aeroporturi de interes local

110

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

111

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

112

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

113

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

114

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

115

42.02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

42.02.12

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

42.02.13

0,00

Finatarea cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatamant

118

42.02.14

1.250,00

1.250,00

Subvewnții primite din fondul național de dezvoltare

119

45,02,15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanataate

120

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

42.02.16.01

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

122

42.02.16.02

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

123

42.02.16.03

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

42.02.17

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

125

42.02.18

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,000,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

42.02.18.01

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

127

42.02.18.02

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Min.San.catre bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in san.

128

42.02.18.03

5.000,00

5.000,00

Subvenții către bugetele locale pentru proiectele de investiții prin POR 2007-2013

129

42.02.19

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru FEN post-aderare

130

42.02.20

185.105,47

185.105,47

B. Curente (rd. 112 la rd. 116)

131

00.20

172,70

0,00

11,25

161,45

0,00

0,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

132

42.02.21

0.00

Subvenții primite din fondul de intervenție

133

42.02.28

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

134

42.02.29

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

135

42.02.32

0,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

136

42.02.33

0,00

Subvenții primite pentru incalzire cu lemne, cărbuni

137

42.02.34

22,70

11,25

11,45

Subvenții din bugertul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială

138

42.02.35

0,00

Subvenții trusou nau nascuti

139

42.02.36

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

140

42.02.37

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obligații ele centralelor de termoficare

141

42.02.46

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

142

42.02.54

150,00

150,00

Subvenții de la alte administrații

143

43.02.

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

144

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă

145

43.02.04

0,00

Subvenții de la bugetule locale pentru instituții de asistență socială

146

43.02.07

0,00

Alte subvenții

147

4302020

275,00

275,00

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

148

45,02

179.786,49

0,00

179.711.49

0,00

75,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

149

45.02.01

79.747,42

0,00

79.672,42

0,00

75,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

150

45.02.01.01

73.303,32

73.228,32

75,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

151

45.02.01.02

6.444,10

6.444,10

Prefinanțare

152

45.02.01.03

0,00

Fondul Social European

153

45.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

154

45.02.02.01

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

155

45.02.02.02

0,00

Prefinanțare

156

45.02.02.03

0,00

Fondul de Coeziune

157

45.02.03

100.039,07

0,00

100.039,07

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

158

45.02.03.01

99,711,37

99.711,37

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

159

45.02.03.02

0,00

Prefinanțare

160

45.02.03.03

327,70

327,70

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

161

45.02.04

0,00

Fondul European de Pescuit

162

45.02.05

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare

163

45.02.07

0,00

Instrument European de Vecinătate si Parteneriat

164

45.02.08

0,00

Programe Comunitare Finanțate în perioada 2007-2013

165

45.02.15

0,00

Alte facilități și instrumente post-aderare

166

45.02.16

0,00

167

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.l 61+229+268+422+491)

168

49.02

757.967,31

0,00

519.367,03

75.246,62

77.799,51

85.554,15

CHELTUIELI CURENTE (rd. 191 +224+259+268+281+296+318+361+389+433+478+518+553+609+628+666)

169

01

671.136,85

0,00

474.933,05

60.025,42

67.122,97

69.055,41

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd. 192+225+282+297+319+362+390+434+479+519+554+580+610+629-

170

10

92.858,60

0,00

24.938,00

24.998,70

24.545,00

18.376,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.193+226+260+283+298+320+363+391+435+480+520+555+581+61l+630+6(

171

20

72.121,47

0,00

24.370,52

16.685,77

21.946,01

9.119,17

Din care

172

20.24

400,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.262)

173

30

13.483,69

0,00

5.200,00

3.850,00

3.600,00

833,69

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.263)

174

30.01

13.083,69

0,00

5.100,00

3.550,00

3.700,00

733,69

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.264)

175

30.02

400,00

0,00

100,00

300,00

-100,00

100,00

Alte dobânzi (rd.265)

176

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.582+631)

177

40

49.860,88

0,00

3.000,00

3.000,00

10.696,91

33.163,97

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.583+632)

178

40.03

49.860,88

0,00

3.000,00

3.000,00

10.696,91

33.163,97

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.227)

179

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.228)

180

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd. 194+229+269+299+321+364+392+436+481+529+585+612+633+669)

181

51

8.381,28

0,00

2.863,00

2.298,00

1.793,60

1.426,68

Transferuri curente (rd. 195+230+270+300+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

182

51.01

7.937,50

0.00

2.588,00

2.203,00

1.734,50

1.412,00

Transferuri către instituții publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

183

51.01.01

3.063,00

0,00

1.238,00

963,00

290,00

572,00

Acțiuni de sănătate (rd.301 +367)

184

51.01.03

5.154,64

0,00

1.575,00

1.295,00

1.463,60

821,04

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

185

51.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.27'

186

51.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.232)

187

51.01.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.273)

188

51.01.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (rd.368)

189

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (rd.369)

190

51.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.197+233+324+395+439+484+524+556+588+636+672)

191

55

1.466,24

0,00

1.258,79

300,00

-92,55

0,00

A. Transferuri înteme.(rd. 198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

192

55.01

1.466,24

0,00

1.258,79

300,00

-92,55

0,00

Programe cu finanțare rambursabila (rd.235+441)

193

55.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd. 199+236+442+526)

194

55.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

195

55.01.12

286,24

0,00

683,79

200,00

-597,55

0,00

Programe de dezvoltare (rd.237+558)

196

55.01.13

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.674)

197

55.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd. 200+23 8+3 26+397+443+487+5 28+5 59+63 9+675)

198

55.01.18

400,00

0.00

200,00

100,00

100,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

199

56

403.168,99

0,00

403.093,99

0,00

75,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

200

56.01

95.549,31

0,00

95.474,31

0,00

75,00

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

202

56.03

307.619,68

0,00

307.619,68

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

203

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

204

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

205

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

206

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.327+370+444)

207

57

11.340,70

0,00

5.453,75

692,95

1.359,00

3.835,00

Ajutoare sociale (rd.328+371+445)

208

57.02

11.340,70

0,00

5.453,75

692,95

1.359,00

3.835,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.329+372+446)

209

57.02.01

11.340,70

0.00

5.453.75

692,95

1.359.00

3.835,00

Ajutoare sociale in natura (rd.330+373+447)

210

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.201+331+398+448+488+676)

211

59

18,455,00

0,00

4.755,00

8.200,00

3.200,00

2.300,00

Burse (rd. 332)

212

59.01

1.900,00

0,00

0,00

1.300,00

800,00

-200,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

213

59.02

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

Asociații si fundații (rd.333+399+449)

214

59.11

13.605,00

0,00

3.755,00

5.750.00

1.900,00

2.200,00

Susținerea cultelor (rd.400)

215

59.12

2.800,00

0,00

1.000,00

1.000,00

500,00

300,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.401)

216

59.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile (rd.202)

217

59.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

218

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

219

65.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203+239+284+302+334+374+402+450+490+529+560+592+615+640+678)

220

70

78.791,32

0,00

43.265,31

12.505,79

9.378,78

13.641,44

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.204+240+285+303+335+375+403+451+491 +530+561+592+616+641)

221

71

75.160,40

0,00

40.439,39

1 1.905,79

9.178,78

13.636,44

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.205+241+286+304+336+404+452+492+531+562+593+617+642+6

222

71.01

75.160,40

0,00

40.439,39

11.905,79

9.178,78

13.636,44

Construcții(rd.206+242+287+305+337+377+405+453+493+532+563+594+618+643+681)

223

71.01.01

45.684,21

0,00

26.410,60

11.612,43

5.539,70

2.121,48

Mașini, echipamente si mijloace de transport(rd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+.

224

71.01.02

4,00

0,00

134,00

0,00

0,00

-130,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(rd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+5344

225

71.01.03

226,30

0,00

118,00

65,00

64,80

-21,50

Alte active fixe (rd. 209+245+290+308+340+380+408+456+496+535+566+597+621+646+684)

226

71.01.30

29.245,89

0,00

13.776,79

228,36

3.574,28

11.666,46

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.210+246+291+309+341 +381+409+457+497+536+567+598+6224

227

71.03

3.044,37

0,00

1.761,65

586,75

690,97

5,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.211+458+498+537+568+648+686)

228

72

525,92

0,00

1.025,92

0,00

-500.00

0,00

Active financiare (rd.212+459+499+538+569+649)

229

72.01

525,92

0,00

1.025,92

0,00

-500,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.213+500+539+650)

230

72.01.01

525,92

0,00

1.025,92

0,00

-500,00

0,00

Contribuții Ia constituirea de asociații de dezvoltare intercom unitară (rd.214+460+501+540+570+691)

231

72.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.215+247+342+410+461+502+541+599+652)

232

79

8.296,00

0,00

1.617,00

3.156,00

1.617,00

1.906,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.687)

233

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

234

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

235

80.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

236

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte împrumuturi

237

80.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (rd.217+249+412+504+543+601+654)

238

81.01

1.678,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

214,00

Rambursări de credite interne (rd.218+250+413+463+505+544+602+655+691)

239

81.02

6.618,00

0,00

1.617,00

1.692,00

1.617,00

1.692.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

-1.161,23

0,00

-409,98

-427,34

-310,21

-13,70

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

241

85.01

-1.161,23

0,00

-409,98

-427,34

-310,21

-13,70

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.699)

242

90

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Rezerve (rd.700)

243

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.701)

244

92.01

27.601,14

0,00

0,00

3.189,23

4.573,14

19.838,77

Deficit (rd.702)

245

93.01

73.802,46

0,00

73.802,46

0,00

0.00

0,00

246

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

247

50.02

33.949,68

0,00

10.675,19

10.742,14

8.787,86

3.744,49

Autorități publice si acțiuni externe (rd.220)

248

51.02

15.874,99

0,00

4.158,69

4.582,14

4.866,86

2.267,30

CHELTUIELI CURENTE (rd. 192+193+194+197+201)

249

01

8.846,21

0,00

2.408,32

2.590,90

2.821,99

1.025,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

5.650,00

1.500,00

1.200,00

1.750,00

1.200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

3.196.21

908,32

1.390,90

1.071,99

-175,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.195)

252

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd. 196)

253

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri către instituții publice

254

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.198)

255

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri curente (rd. 199+200)

256

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă

257

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

258

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu fînatare din Fonduri externe nerambursabile

259

56

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

260

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

261

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

262

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

265

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

266

56.08

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.202)

267

59

0,00

Despăgubiri civile

268

59.17

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

920,30

0,00

215,00

565.00

515,00

-374,70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

270

71

920,30

0,00

215,00

565,00

515,00

-374.70

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.206 la rd.210)

271

71.01

920,30

0,00

215,00

565,00

515,00

-374,70

Construcții

272

71.01.01

1,00

50,00

100,00

-149,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

273

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

274

71.01.03

162,50

65,00

65,00

54,00

-21,50

Alte active fixe

275

71.01.30

756,80

100,00

400.00

610,00

-353,20

Reparații capitale aferente activelor fixe

276

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.212)

277

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.213+214)

278

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participarea la capitalul social al societăților comerciale

279

72.01.01

0.00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

280

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.216)

281

79

6.468,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

282

80

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

283

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

284

80.08

0,00

Alte împrumuturi

285

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd. 217+218)

286

81

6.468,00

0,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

Rambursări de credite externe

287

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

288

81.02

6.468,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

1.617,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

-359,52

0,00

-81,63

-190,76

-87,13

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

290

85.01

-359,52

-81,63

-190,76

-87,13

Din total capitol: (rd.220)

291

0,00

Autorități executive si legislative (rd.221)

292

51.02.01

15.874,99

0,00

4.158,69

4.582,14

4.866,86

2.267,30

Autorități executive

293

51.02.01.03

15.874,99

4.158,69

4.582,14

4.866,86

2.267,30

294

0,00

Alte servicii publice generale (rd.252 la rd. 256)

295

54.02

4.191,00

0,00

1.116,50

2.110,00

321,00

643,50

CHELTUIELI CURENTE (rd.225+226+227+229+233)

296

01

3.927,62

0,00

829,93

2.001,50

597,19

499,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

1.309,00

220,00

720.00

190,00

179,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

298

20

2.318,62

409,93

1.181,50

307,19

420,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.228)

299

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

300

50.04

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.23O)

301

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.231+232)

302

51.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

303

51.01.01

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

304

51.01.24

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.234)

305

55

300,00

0,00

200,00

100,00

100,00

-100,00

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

306

55.01

300,00

0.00

200,00

100,00

100,00

-100,00

Programe cu finanțare rambursabilă

307

55.01.03

0,00

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

308

55.01.08

0,00

Programe de dezvoltare (rd.498)

309

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

310

55.01.18

300,00

200,00

100,00

100,00

-100,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

311

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

312

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

313

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

314

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

316

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

317

56.07

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

318

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.240)

319

70

162,00

0,00

296,50

60,00

-264,00

69,50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.241)

320

71

162,00

0,00

296,50

60,00

-264,00

69,50

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.242 la rd.246)

321

71.01

162.00

0,00

296,50

60,00

-264,00

69,50

Construcții

322

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

324

71.01.03

34,80

24,00

10,80

Alte active fixe

325

71.01.30

127,20

272,50

60,00

-274,80

69,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

326

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.248)

327

79

150,00

0,00

0,00

75,00

0,00

75,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.249+250)

328

81

150,00

0,00

0.00

75,00

0,00

75,00

Rambursări de credite externe

329

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

330

81.02

150,00

75,00

75,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

331

84

-48.62

0,00

-9,93

-26,50

-12,19

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

332

85.01

-48,62

-9,93

-26,50

-12,19

Din total capitol: (rd. 252+253+254+255+256)

333

4.191,00

0,00

1.116,50

2.110,00

321,00

643,50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

334

54.02.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

335

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

336

54.02.07

150,00

75,00

75,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

337

54.02.10

776,50

252,50

210,00

200,00

114,00

Alte servicii publice generale

338

54.02.50

3.264,50

864,00

1,825,00

121,00

454,50

339

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.266)

340

55.02

13.883,69

0,00

5.400,00

4.050,00

3.600,00

833,69

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

341

01

13.883,69

0,00

5.400,00

4,050,00

3.600,00

833,69

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd.261)

342

20

400,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

343

20.24

400,00

200,00

200,00

TITLUL III DOBÂNZI (rd.263+264+265)

344

30

13.483,69

0,00

5.200,00

3,850,00

3.600,00

833,69

Dobânzi aferente datoriei publice interne

345

30.01

13.083,69

5.100,00

3.550,00

3.700.00

733,69

Dobânzi aferente datoriei publice externe

346

30.02

400,00

100,00

300,00

-100,00

100,00

Alte dobânzi

347

30.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

349

85.01

0,00

350

0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd,274)

351

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd. 269)

352

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.270)

353

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.271+272+273)

354

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

355

51.01.14

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

356

51.01.15

0,00

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

357

51.01.31

0,00

Din total capitol:

358

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

359

56.02.06

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

360

56.02.07

0,00

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

361

56.02.09

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

362

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

363

57.02.01

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

364

0,00

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.280+295)

365

59.02

5.084,30

0,00

1.497,00

1.355,00

1.313,10

919,20

Apărare (rd.292)

366

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.2282+283)

367

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

368

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

369

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

370

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

371

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.287+288+289+290)

372

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

373

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

374

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

375

71.01.03

0,00

Alte active fixe

376

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

377

71.03

0,00

Din total capitol: (rd.293)

378

84

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Apărare națională

379

85.01

0,00

380

Ordine publica si siguranța naționala (rd.310)

381

61,02

5.084,30

0,00

1.497,00

1.355,00

1.313,10

919,20

CHELTUIELI CURENTE (rd.297+298+299)

382

01

5.092,50

0,00

1.399,52

1.290,92

1.489.46

912,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

383

10

78,20

22,00

20,00

20.00

16,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

384

20

139,80

27,52

30,92

24,96

56,40

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.300)

385

51

4.874,50

0,00

1.350,00

1.240,00

1.444,50

840,00

Transferuri curente (rd.301)

386

51.01

4.874,50

0,00

1.350,00

1.240,00

1.444,50

840,00

Transferuri către instituțiile publice

387

51.01.01

4.710,86

1.300,00

1.200,00

1.404,50

806,36

388

51.01.29

163,64

50,00

40,00

40,00

33,64

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)

389

70

6,60

0,00

100,00

70,00

-170,00

6,60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

390

71

6,60

0,00

100,00

70,00

-170,00

6,60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.305 la 309)

391

71.01

6,60

0,00

100,00

70,00

-170,00

6,60

Construcții

392

71.01.01

1,00

50,00

40,00

-90,00

1,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

393

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

394

71.01.03

0,00

Alte active fixe

395

71.01.30

5,60

50,00

30,00

-80,00

5,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

396

71.03

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

397

85

-14,80

0,00

-2,52

-5,92

-6.36

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

398

85.01

-14,80

-2,52

-5,92

-6.36

Din total capitol: (rd. 311 la rd. 314)

399

5.084,30

0,00

1.497,00

1.355,00

1.313,10

919,20

Ordine publică

400

61.02.03

0,00

Politie comunitara

401

61.02.03.04

4.874,50

1.350,00

1.240,00

1.444,50

840,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

402

61.02.05

209,80

147,00

115,00

-131,40

79,20

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

403

61.02.50

0,00

404

0.00

Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.317+360+388+432)

405

64.02

218.388,98

0,00

97.129,02

43.662,21

42.630,08

34.967,67

lnvatamant(rd,344)

406

65,02

93.329,48

0,00

25.605,00

24.525,00

27.436,00

15.763,48

CHELTUIELI CURENTE (rd.319+320+321+324+327+331)

407

01

90.965,98

0,00

25.511,44

24.307,16

27.475,31

13.672,07

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

408

10

70.181,60

19.085,00

19.085,00

18.488,00

13.523,60

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

409

20

18.004,38

6.046,44

3.422,16

8.187,31

348,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd,322)

410

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.323)

411

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

412

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.325)

413

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.326)

414

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

415

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

416

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

417

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

418

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

419

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

420

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

421

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (1PA)

422

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

423

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.328)

424

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.329+330)

425

57.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

426

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

427

57.02.02

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.332+333)

428

59

2.780,00

0,00

380,00

1.800,00

800,00

-200,00

Burse (rd. 332)

429

59,01

1,900,00

1.300,00

800,00

-200,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

430

59,22

880,00

380,00

500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.335)

431

70

1.450,11

0,00

120,00

220,00

-30,00

1.140,11

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

432

71

1.450,11

0,00

120,00

220,00

-30,00

1.140,11

Active fixe (rd.337+338+339+340+341)

433

71.01

1.450,11

0,00

120,00

220,00

-30,00

1.140,11

Construcții

434

71.01.01

1.254,00

100,00

-47,00

1.201,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

435

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

436

71.01.03

0,00

Alte active fixe

437

71.01,30

196,11

120,00

120,00

17,00

-60,89

Reparații capitale aferente activelor fixe

438

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.343)

439

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

440

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

441

84

-51,61

0,00

-26,44

-2,16

-9,31

-13,70

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

442

85.01

-51,61

-26.44

-2,16

-9,31

-13,70

443

85.02

0,00

0,00

Din total capitol: (rd. 345+348+352 +353 +355+358)

444

93,329.48

0,00

25,605,00

24.525,00

27.436,00

15.763,48

învățământ preșcolar si primar (rd,346+347)

445

65.02.03

24,740,48

0,00

7.263,27

6.763,49

6.387,71

4.326,01

învățământ preșcolar

446

65,02,03.01

14.767,65

4.382,39

4.285,52

3.681,34

2.418,40

învățământ primar

447

65.02.03.02

9.972,83

2.880,88

2.477,97

2.706,37

1.907,61

învățământ secundar (rd.349+350+351)

448

65.02.04

68,458,93

18.219,80

17.718,51

21.054,97

11.465,65

învățământ secundar inferior

449

65.02.04.01

34.611,11

9.985,80

9.367,34

9.920,10

5.337,87

învățământ secundar superior

450

65,02.04.02

33.847.82

8,234,00

8.351,17

11.134,87

6.127,78

Invatamant profesional

451

65.02.04.03

0.00

învățământ postliceal

452

65.02.05

130,07

121,93

43,00

-6,68

-28,18

învățământ nedefinibil prin nivel (rd. 354)

453

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

învățământ special

454

65.02.07,04

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.356+357)

455

65.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

456

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

457

65.02.11.30

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

458

65.02.50

0.00

459

0,00

Sănătate (rd.382)

460

66.02

35.751,46

0,00

20.473,54

846,00

6.860,10

7.571,82

CHELTUIELI CURENTE (rd.362+363+364+370)

461

01

3.063,78

0,00

900,00

780,00

759,10

624,68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

462

10

2.320,00

600,00

660,00

600,00

460,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

463

20

250,00

25,00

25,00

100,00

100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

464

51

493,78

0,00

275,00

95,00

59,10

64,68

Transferuri curente (rd.366+367)

465

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituțiile publice

466

51.01.01

0,00

Acțiuni de sănătate

467

5J.01.03

493,78

275,00

95,00

59,10

64,68

Transferuri de capital (rd.369)

468

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

469

51.02.12

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

470

55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

471

55.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

472

55,02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

473

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

474

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

475

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

476

56.03

0,00

i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

477

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

478

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

479

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

480

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)

481

70

32.687,68

0,00

19.573,54

66,00

6.101,00

6.947.14

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.376)

482

71

32.682,68

0,00

19.573,54

-34,00

6.101,00

7.042,14

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.377+378+379+380)

483

71.01

32.682,68

0,00

19.573,54

-34,00

6.101,00

7.042,14

Construcții

484

71.01.01

19.059,18

9.143,04

2.638,00

3.986,00

3.292,14

Mașini, echipamente si mijloace de transport

485

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

486

71.01.03

0,00

Alte active fixe

487

71.01.30

13.623,50

10.430,50

-2.672,00

2.115.00

3.750,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

488

72

5,00

100,00

-95,00

Din total capitol: (rd.383+385)

489

35.751,46

0,00

20.473,54

846,00

6.860,10

7.571,82

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.384)

490

66.02.06

32.770,18

0,00

19.473,04

6.250,00

7.047,14

Servicii de sjnftate publici

491

66.02.08

2.320,00

625,00

685,00

550,00

460,00

Spitale generale

492

66.02.06.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.386)

493

66.02.50

661,28

0,00

375,50

161,00

60,10

64,68

Alte instituții si acțiuni sanitare

494

66.02.50.50

661,28

375,50

161,00

60,10

64,68

495

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.414)

496

67.02

59.975,04

0,00

37.649,69

13.798,00

3.501,41

5.025,94

CHELTUIELI CURENTE (rd.390+391+392+395+398)

497

01

43.871,09

0,00

27.032,78

8.815,25

3.907,96

4.115,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

498

10

1.805,10

481,00

415,00

460,00

449,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

499

20

4.244,51

1.305,30

1.312,25

907,96

719,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.393)

500

51

3.063,00

0,00

1.238,00

963,00

290,00

572,00

Transferuri curente (rd.394)

501

51.01

3.063,00

0,00

1.238,00

963,00

290,00

572,00

Transferuri către instituții publice

502

51.01.01

3.063,00

1.238,00

963,00

290,00

572,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.396)

503

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.397)

504

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

505

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri exteme nerambursabile

506

56

19.758,48

0,00

19.758,48

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

507

56.01

19.758,48

19.758,48

Programe din Fondul Social European (FSE)

508

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

509

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

510

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

511

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

512

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

513

56.08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.399 la 401)

514

59

15.000,00

0,00

4.250,00

6.125,00

2.250,00

2.375,00

Asociații și fundații

515

59.11

12.200,00

3.250,00

5.125,00

1.750,00

2.075,00

Susținerea cultelor

516

59.12

2.800,00

1.000,00

1.000,00

500,00

300,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

517

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.4O3)

518

70

16.280,46

0,00

10.672,21

5.045.00

-347,59

910,84

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.404)

519

71

13.180,46

0,00

8.872,21

4.545,00

-1.047,59

810.84

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.4O6 Ia rd.409)

520

71.01

13.180,46

0,00

8.872,21

4.545,00

-1.047,59

810,84

Construcții

521

71.01.01

11.884,62

8.772,21

3.595,00

-1.467,00

984,41

Mașini, echipamente si mijloace de transport

522

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

523

71.01.03

0,00

Alte active fixe

524

71.01.30

1.295,84

100,00

950,00

419,41

-173,57

Participare la capitalul social al societăților comerciale

525

72

3.100,00

1.800,00

500,00

700,00

100.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

526

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.412+413)

527

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

528

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

529

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

530

84

-176,51

0,00

-55,30

-62,25

-58.96

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

531

85.01

-176,51

-55,30

-62,25

-58,96

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

532

85.02

0,00

Din total capitol: (rd.415+425+429+430)

533

59.975,04

0,00

37.649,69

13.798,00

3.501,41

5.025,94

Servicii culturale (rd.416 la 424)

534

67.02.03

4.149,00

0,00

2.714,50

726,50

411,50

296,50

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

535

67.02.03.02

0,00

Muzee

536

67.02.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

537

67.02.03.04

4.149,00

2.714.50

726,50

411,50

296,50

Scoli populare de arta si meserii

538

67.02.03.05

0,00

Case de cultura

539

67.02.03.06

0,00

Cămine culturale

540

67.02.03.07

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

541

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

542

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

543

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.426 la 428)

544

67.02.05

52.526,04

0,00

33.810,19

11.946,50

2.464,91

4.304,44

Sport

545

67.02.05.01

14.980,00

4.478,50

5.936,50

2.239,50

2.325,50

Tineret

546

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

547

67.02.05.03

37.546,04

29.331,69

6.010,00

225.41

1.978,94

Servicii religioase

548

67.02.06

2.800,00

1.000,00

1.000,00

500,00

300,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

549

67.02.50

500,00

125,00

125,00

125,00

125.00

550

0,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.464)

551

68.02

29.333,00

0,00

13.400,79

4.493,21

4.832,57

6.606,43

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+435+436+437+439+444)

552

01

29.260,28

0,00

13.284,71

4.300,05

4.832,59

6.842,93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

553

10

6.970,00

1.780,00

1.830,00

1.687.00

1.673,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

554

20

6.279,58

1.835,96

1.652,10

1.581,59

1.209,93

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.437)

555

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.438)

556

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

557

51.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.440)

558

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.441 la 443)

559

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

560

55.01.03

0,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

561

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

562

55.01.18

0.00

TITLUL VIII Proiecte cu fînatare din Fonduri externe nerambursabiie

563

56

4.145,00

0,00

4.090,00

0,00

55,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

564

56.01

4.145,00

4.090,00

55,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

565

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

566

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

567

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

568

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

569

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

570

56.08

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

571

57

11.340.70

0,00

5.453,75

692,95

1.359,00

3.835,00

Ajutoare sociale (rd.446+447)

572

57.02

L 1.340,70

0,00

5.453,75

692,95

1.359,00

3.835,00

Ajutoare sociale in numerar

573

57.02.01

11.340,70

5.453,75

692,95

1.359,00

3.835,00

Ajutoare sociale in natură

574

57.02.02

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

575

59

525,00

0.00

125,00

125.00

150,00

125,00

Asociații și fundații

576

59.11

525,00

125.00

125,00

150,00

125,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale

577

59.02

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

578

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

579

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.451)

580

70

127,70

0,00

164,00

200,00

0,20

-236,50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.452)

581

71

127,70

0,00

164,00

200.00

0,20

-236,50

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.453 la 457)

582

71.01

127,70

0,00

164.00

200,00

0,20

-236,50

Construcții

583

71.01.01

46,00

150,00

20,00

-124.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

584

71.01.02

4,00

4,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

585

71.01.03

0,00

Alte active fixe

586

71.01.30

77,70

160,00

50,00

-19,80

-112,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

587

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

588

72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.460)

589

72.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

590

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.462)

591

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

592

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne

593

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

594

84

-54,98

0,00

-47,92

-6,84

-0,22

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

595

85.01

-54,98

-47,92

-6,84

-0,22

Din total capitol: (rd.465 +466+468+469+470+471 +474)

596

29.333,00

0,00

13.400,79

4.493,21

4.832,57

6.606,43

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

597

68.02.04

5.843,57

4.753,04

608,26

418,34

63,93

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.467)

598

68.02.05

8.538,00

0,00

1.827,50

2.115,25

1.934.00

2.661,25

Asistenta sociala in caz de invaliditate

599

68.02.05.02

8.538,00

1.827,50

2.115,25

1.934,00

2.661.25

Asistenta sociala pentru familie si copii

600

68.02.06

0,00

Ajutoare pentru locuințe

601

68.02.10

0,00

Creșe

602

68.02.11

1.572,50

435,00

442,00

416,00

279,50

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

603

68.02.15

6.362,70

0,00

4.526,25

-572,30

275,00

2.133.75

Ajutor social

604

68.02.15.01

6.362,70

4.526,25

-572,30

275,00

2.133,75

Cantine de ajutor social

605

68.02.15.02

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

606

68.02.50

7.016,23

1.859,00

1.900,00

1.789,23

1.468,00

607

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.477+517)

608

69.02

34.485,26

0,00

19.024,89

9.697,00

3.833,62

1.929,75

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.506)

609

70.02

15.334,79

0,00

11.411,57

3.090,58

719,03

113,61

CHELTUIELI CURENTE (rd.479+480+481+484+488)

610

01

10.079,16

0,00

6.039,87

2.081,10

1.161,38

796.81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

611

10

1.334,70

400,00

318,70

450,00

166,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

612

20

5.438,64

2.484,05

1.612,40

711,38

630,81

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.482+483)

613

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Transferuri curente (rd.429)

614

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit

615

51.01.32

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.485)

616

55

3,14

0,00

3,14

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.486+487)

617

55.01

3,14

0,00

3,14

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

618

55.01.12

3,14

3.14

Programe de dezvoltare

619

55,01,13

0,00

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

620

56

3.152,68

0,00

3.152,68

0.00

0,00

0.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

621

56.01

3.152,68

3.152,68

Programe din Fondul Social European (FSE)

622

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

623

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

624

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

625

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

626

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

627

56,08

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.489)

628

59

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

629

59,35

150,00

150,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

630

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

631

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.491+498)

632

70

5.421,63

0,00

5.479,69

1.036,11

-410,97

-683,20

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.492)

633

71

4,895,71

0,00

4.453,77

1.036,11

89,03

-683,20

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.493 la 497)

634

71.01

4,895,71

0,00

4.453,77

1.036,11

89,03

-683,20

Construcții

635

71.01.01

3.482,01

3.238,98

658,23

-81,20

-334,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

636

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

637

71.01.03

21,00

21,00

Alte active fixe

638

71.01.30

1.392,70

1.193,79

377,88

170,23

-349,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

639

85,02

-60,63

-38,35

-13,25

-9,03

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.499)

640

72

525,92

0,00

1.025,92

0,00

-500,00

0,00

Active financiare (rd.500+501)

641

72.01

525,92

0,00

1.025,92

0,00

-500,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

642

72.01.01

525,92

1.025,92

-500,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

643

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.503)

644

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.504+505)

645

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

646

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

647

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

648

84

-105,37

0,00

-69,64

-13,38

-22,35

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

649

85.01

-105,37

-69,64

-13,38

-22,35

Din total capitol: (rd. 507+510+513+514+514)

650

15.334,79

0,00

11.411,57

3.090,58

719,03

113,61

Locuințe (rd.508+509)

651

70.02.03

3.041,81

0,00

2.366,48

-244,00

827,33

92,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

652

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

653

70.02.03.30

3.041,81

2.366,48

-244,00

827.33

92,00

Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (rd.511+512)

654

70.02.05

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

655

70,02.05.01

0,00

Amenajări hidrotehnice

656

70.02.05.02

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

657

70.02.06

3.730,69

2.041,00

1.151,88

267,00

270,81

Alimentare cu gaze naturale in localități

658

70,02.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

659

70.02.50

8.562,29

7.004,09

2.182,70

-375,30

-249,20

660

0,00

Protecția mediului (rd.545)

661

74.02

19.150,47

0,00

7.613,32

6.606,42

3.114,59

1.816,14

CHELTUIELI CURENTE (rd.519+520+521 +524)

662

01

16.619,38

0,00

6.465,25

4.185,74

3,170,65

2.797,74

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

663

10

2.830,00

750,00

650,00

800,00

630,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

664

20

13.459,38

5.107,70

3.335,74

2.948,20

2.067,74

65

665

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.523)

666

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

667

51,01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.525)

668

55

310,00

0,00

607,55

200,00

-597,55

100,00

A. Transferuri interne, (rd.526+527+528)

669

55.01

3 10,00

0,00

607,55

200,00

-597,55

100,00

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

670

55.01.08

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

671

55.01.12

210,00

607,55

200,00

-597,55

Alte transferuri curente interne

672

55,01.18

100,00

100,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

673

56

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

674

56.01

20,00

20,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

675

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

676

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

677

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

678

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

679

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

680

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

681

65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

682

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 530+537)

683

70

1.147,32

0,00

1.244,37

1.056,41

42,14

-1.195,60

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.531)

684

71

1.147,32

0,00

1.244,37

1.056,41

42,14

-1.195,60

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.532 la rd. 536)

685

71.01

1.147,32

0.00

1.244,37

1.056,41

42,14

-1.195,60

Construcții

686

71.01.01

658,27

756,37

600,00

225,00

-923,10

Mașini, echipamente si mijloace de transport

687

71.01.02

0,00

130,00

-130.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

688

71.01.03

8,00

8,00

Alte active fixe

689

71.01.30

481,05

350,00

456,41

-182,86

-142,50

Reparații capitale aferente activelor fixe

690

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.538)

691

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Active financiare (rd.539+540)

692

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

693

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

694

72.01.02

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.542)

695

79

1.678,00

0,00

0,00

1.464,00

0,00

214,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.543+544)

696

81

1.678,00

0,00

0,00

1.464.00

0,00

214,00

Rambursări de credite externe

697

81.01

1.678.00

1.464,00

214,00

Rambursări de credite interne

698

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

699

84

-294,23

0,00

-96,30

-99,73

-98,20

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

700

85.01

-294,23

-96,30

-99.73

-98,20

701

85.02

0,00

Din total capitol: (rd. 546+549)

702

19.150,47

0,00

7.613,32

6.606,42

3.114,59

1.816,14

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.547+548)

703

74.02.05

17.991.66

0,00

6.099.40

6.059,12

3.153,40

2.679,74

Salubritate

704

74.02.05.01

17.991,66

6.099,40

6.059,12

3.153,40

2.679,74

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

705

74.02.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

706

74.02.06

1.158,81

1.513,92

547,30

-38,81

-863.60

707

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.552+578)

708

79.02

466.059,09

0,00

391.040,93

9.790,27

21.234,85

43.993,04

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

709

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

710

01

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

711

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

712

20

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

713

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.498+499)

714

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare

715

55.01.13

0,00

Alte transferuri curente interne

716

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

717

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.5O2)

718

71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

719

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

720

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

721

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

722

71.01.03

0,00

Alte active fixe

723

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

724

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

725

72

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.480)

726

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunitară

727

72,01.02

0,00

Din total capitol:

728

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516)

729

80.02,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

730

80.02.01,06

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

731

80,02.01.09

0.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

732

80.02.01.10

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

733

80.02.01.30

0,00

734

0,00

Combustibili si energie (rd.603)

735

81.02

374.605,89

0,00

314.317,78

4,324,60

13.587,91

42.375,60

CHELTUIELI CURENTE (rd.580+581+582+585+588)

736

01

358.333,66

0,00

3 11,067,78

3.000,00

11.101,91

33.163,97

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

737

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

738

20

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.583+584)

739

40

49.860,88

0,00

3.000,00

3.000,00

10.696,91

33.163,97

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

740

40.03

49.860,88

3.000.00

3.000,00

10.696,91

33.163,97

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

741

40,20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.586+587)

742

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.526)

743

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către socitati pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

744

51.01.01

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.589)

745

55

853,10

0,00

448,10

0,00

405,00

0,00

A. Transferuri interne (rd.59O)

746

55.01

853,10

0,00

448,10

0,00

405,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

747

55,01.12

73,10

73,10

748

55.01,18

780,00

375,00

405.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

749

56

307.619,68

0.00

307.619,68

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

750

56.01

0.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

751

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

752

56.03

307.619,68

307.619,68

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

753

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

754

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

755

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

756

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.592)

757

70

16.272,23

0,00

3.250,00

1.324.60

2,486,00

9.211,63

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.593)

758

71

16,272.23

0,00

3.250,00

1.324,60

2.486,00

9.211,63

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.594 la 598)

759

71.01

16.272,23

0,00

3.250,00

1.324.60

2.486,00

9.211,63

Construcții

760

71,01.01

6.528,16

2.400,00

1.091.13

2.901,00

136.03

Mașini, echipamente si mijloace de transport

761

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

762

71.01.03

0.00

Alte active fixe

763

71.01.30

9.744,07

850,00

233,47

-415,00

9.075,60

Reparații capitale aferente activelor fixe

764

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.600)

765

79

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.601+602)

766

81

0,00

0,00

0.00

Rambursări de credite externe

767

85

0.00

Programe cu finanțare externa nerambursabila

768

85.01

0,00

Din total capitol: (rd. 604+605+606)

769

374.605,89

0,00

314.317,78

4.324,60

13,587,91

42.375,60

Energie termica

770

81.02.06

49.860,88

3.000,00

3.000,00

10,696,91

33.163,97

A Iți combustibili

771

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

772

81.02.50

324.745,01

311.317,78

1,324,60

2.891,00

9.211,63

773

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (rd.565)

774

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

775

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

776

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

777

20

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

778

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Transferuri curente (rd.552)

779

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

780

51.01.01

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

781

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

782

56.01

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

783

56.02

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

784

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

785

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

786

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

787

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

788

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.554)

789

70

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

790

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559)

791

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

792

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

793

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

794

71.01.03

0,00

Alte active fixe

795

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

796

71.03

0,00

Din total capitol:

797

0,00

Agricultura (rd.566+567)

798

83.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

799

83.02.03.30

0,00

800

0,00

Transporturi (rd.656)

801

84.02

91.453,20

0,00

76.723,15

5.465,67

7.646,94

1.617,44

CHELTUIELI CURENTE (rd.629+630+631+633+636)

802

01

87.193,50

0,00

74.593,45

2.622,80

6.205,43

3.771,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

803

10

380,00

100,00

100,00

100,00

80,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

804

20

18.340,35

6.020,30

2.522,80

6.105,43

3.691,82

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.632)

805

40

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

806

40.03

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.634)

807

51

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.635)

808

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

809

51,01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.637)

810

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

A. Transferuri inteme.(rd.63 8+639)

811

55.01

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

812

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

813

55.01.18

0,00

TITLUL VIII Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

814

56

68.473,15

0,00

68.473,15

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

815

56.01

68.473.15

68.473,15

Programe din Fondul Social European (FSE)

816

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

817

56.03

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

818

56.04

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

819

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

820

56.07

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)

821

56.08

0,00

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

822

65

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

823

65.01

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

824

70

4.315,29

0,00

2.150,00

2.862,67

1.457,00

-2.154,38

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.642)

825

71

4.315.29

0,00

2.150,00

2.862,67

1.457.00

-2.154,38

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647)

826

71.01

4.315,29

0,00

2.150,00

2.862,67

1.457,00

-2.154,38

Construcții

827

71.01.01

2.769,97

2.000,00

2.640,07

241,90

-2.112,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

828

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

829

71.01.03

0,00

Alte active fixe

830

71.01.30

1.545,32

150,00

222,60

1.215,10

-42,38

Reparații capitale aferente activelor fixe

831

71.03

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.649)

832

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.650+651)

833

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

834

72.01.01

0,00

Contribuții la constituirea de asociații de dezvoltare intercomunîtară

835

72.01.02

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

836

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi pentru instituții si servicii sau activitati finanțate integral din venituri proprii

837

80.03

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

838

80.08

0,00

Alte imprumuturi

839

80.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

840

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.654+655)

841

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

842

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

843

81.02

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

844

84

-55,59

0,00

-20,30

-19,80

-15,49

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

845

85.01

-55,59

-20,30

-19,80

-15,49

846

85.02

0,00

Din total capitol: (rd.657+661 +663)

847

91.453,20

0,00

76.723,15

5.465,67

7.646,94

1.617,44

Transport rutier (rd.658+659+660)

848

84.02.03

90.495,05

0,00

76.263,15

5.447,52

7.396,94

1,387,44

Drumuri si poduri

849

84.02.03.01

0,00

Transport în comun

850

84.02.03.02

0,00

Străzi

851

84.02.03.03

90.495,05

76.263,15

5.447,52

7.396,94

1.387,44

Transport aerian (rd.662)

852

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civila

853

84.02.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

854

84.02.50

958,15

460,00

18,15

250,00

230,00

855

0,00

Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

856

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.607+608+611+615)

857

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

858

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

859

20

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609)

860

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.610)

861

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

862

52.01.01

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

863

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri inteme.(rd.613+614)

864

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

865

55.01.15

0.00

Alte transferuri curente interne

866

55.01.18

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd,616)

867

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

868

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

869

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

870

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623)

871

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

872

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

873

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

874

71.01.03

0,00

Alte active fixe

875

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

876

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

877

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

878

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

879

80.03

0,00

Alte împrumuturi

880

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

881

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe

882

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

883

81.02

0,00

Din total capitol:

884

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

885

87.02.01

0,00

Zone libere

886

87.02.03

0,00

Turism

887

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

888

87.02.05

0,00

Alte acțiuni economice

889

87.02.50

0,00

890

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

891

96.02

0,00

REZERVE                                      --

892

97.02

0,00

EXCEDENT                               0 M Â

893

98.02

27.601,14

3.189,23

4.573,14

19.838,77

DEFICIT                                   / *

894

99.02

73.802,46

73.802,46


EDINTA Ș ȘTEFAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI >1

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2012


ANEXA NR.2A la HCL. NR.268 DIN 23.11.2012


(lei, inclusiv TVA)

Plan 2012

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Total

Plan 2012

col.5 + col.13

.......................... finanțat din:_________________________________________________________________________________._____

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credit» bancare interne cont 50-81 THfut 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond ATM

Fond cu destinat!» speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col. 18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Buget local

Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL

1.530.986 893.55

1.906.968.863.79

491.958.174,89

0.00

9,377,273.40

0.00

ohoo

0.00

0.00

38.277.027.44

7.924.296,05

436,379.576.00

384.591.958.00

49.949.454.00

21.438.168.00

100.000.00

0.00

1.334.080.373,43

1.390.505.629,33

389.303.124.12

0.00

7.805,960,00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.436.064.00

5.872.210,45

344.H8.SB9.66

309.737.548.66

26.016.775.00

8.332.586X10

100.000,00

0.00

A OBIECTIVE IN

1.375.719.200.09

1.452.732,690,33

437.458.775.88

0.00

7.805.960.00

0.00

0.00

0.00

AW

37.885.442.90

7.911.246.05

383,656,124,93

350231.844.51

28.720.746.42

4.803.532.00

100.000,00

0.00

CONTINUARE

1.062.149.819.37

1.138.595,075.27

382.598.446.14

0.00

7.805.960,00

0.00

0.00

0.00

0,00

31.436.064,00

5.872.210.48

337.484.211.68

308.089.704 fit

24.490.975.00

4503.532.00

100.000,00

0.00

B. OBIECTIVE NOI

407.335.461.89

407.303.981.89

7.567,187.44

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

7.567.187.44

2.074.881.44

1.963.292.00

3.529.034.00

0.00

0.00

251.910A54.lB

251.910.554,06

6.704677.98

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.704.677.96

1647.843,96

1.627.800.00

3529.034,00

0.00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI

46.932211.57

46.932.21 1.57

48.932ii 1.57

0.00

1.571.313,40

0,00

0.00

0.00

0.00

091.564.34

13.045.00

44,956 265 .63

12.585.252.05

19.265.413,5B

13.105.800.00

0.00

0,00

DE INVESTTTII                   °-M

Din TOTAL, desfasurat potrivit daaificepei bugetare:

CAPITOLUL 51.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

AUTORfTATi PUBLICE

2.031.880.00

2.031.880.00

920.300,00

0,00

0,00

0.00

0.00

APp

0,00

0,00

CLOa

92O.MPJ0

0.00

920.300.00

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

998.020,00

998X120,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

A OBIECTIVE IN

1.112.580.00

1.112.580.00

1.000.00

0,00

dOQ

o.oc

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.000.00

0.00

UDM.00

0.00

0,00

OLqp

CONTINUARE TOTAL, din care:

W8.020.00

998.020,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oq

0.00

0.00

0.00

0.00

1 ConwUdar»/

1.112.580.00

1.112.580.00

1.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.000.00

0,00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

modtmizar» s»du Primari»-Cete» Marasestl nr.6. dn Municipiul Bacau

998.020,00

998.020.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

□.00

0.00

0.00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI

919.300,00

919300.00

919.300.00

0,00

0,00

.0.00

0,00

OOP

.0.00

0.00

919,300.00

0.00

919.300.00

0.00

0.00

0.00

DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 54.02

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o,oa

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

SERVICIUL

162.000.00

162.000.00

182.000.00

0,00

gpo

0,00

0'00

0,00

0.00

0.00

O.DO

162.000,00

0,00

162,000,00

0,00

0.00

aoo

INFORMATIZAT AL PERSOANEI TOTAL, din car»:

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI

182.000.00

162.000.00

162.000.00

0,00

0.00

C,DO

0'00

0,00

0.00

c.ao

0.00

162.000,00

0,00

162,000,00

0.00

0,00

0.00

DE INVESTIT»

CAPITOLUL 61.02

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

POLITIA PRIMARI El

3.338,076.00

3.388.076.00

91.600.00

g.oo

0,00

0.00

0.00

g.oo

CLPQ

0,00

0.00

91.600.Q0

0.00

91,600.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIULUI BACAU TOTAL, din care:

1.404.468.00

1.404.489,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A OBIECTIVE IN

3.297.476,00

3.297.476,00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1,000.00

0.00

1.000.00

0.00

0,00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

1.404.469,00

1.404.469,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 Alarmarea poputotiet

3.297.476.00

3.297.478.00

1.000.00

JLOO

Ase

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

1,000,00

0.00

0.00

0.00

Municipiului Bacau. amplasarea d» sirena Maronie»

1.404.469,00

1.404.469.00

0,00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI

90-800,00

90.800.00

90.600.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

90.600 00

0.00

90.600.00

0,00

0,00

DE INVESTIT»

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2012

Total Plan 2012

col.5 * col.13

..                                                      finanțat din:

Credita bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte «urse constituite conform legii fond ATM

Fond Cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

coi. 14 4- col. 18

Program cu finanțare nerambirrsabi la Titlul 56

Buget local Trtlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CAPITOLUL 65.02

1.450.097.20

INVATAMANT

1.499.097,20

1.499.097.20

TOTAL, din care:

1.250.000,00

1.250.000.00

1260.000,00

A. OBIECTIVE IN

50.000.00

50.000.00

1.000,00

CONTINUARE

0,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

1 ExUndere Liceul de Alte

50.00D.00

50.000.00

1.000,00

“George Aportu"

0,00

0.00

0.00

B. OBIECTIVE NOI

1.253.000.00

1.253.000,00

1.253.000,00

TOTAL, din care:

1250.000.00

1.250.000,00

1.250.000,00

1 Amenajare loc de joaca

1.000,00

I.OOC.tX)

1.000,00

pentru copii, Grădiniță

0.00

0.00

0,00

nr JS - atrede Radu Negru

2 Amenajare toc de joaca

1.000,00

1.000.00

1,000.00

pentru cop». Școala cu

0.00

0.00

0.00

dr.HV, nr.1 Izvoare

3 Amenajare loc de joaca

1.000,00

1.000,00

1.000.00

pentru copii, Scoale cu

0.00

0,00

0.00

dr.LVIII, “Nicu Enee*

4 ReaMitare Școala

15.000.00

15.000.00

15.000,00

Gimnaziala “Alexandru

15.000.00

15.000.00

15.000,00

cel Bun"

5 ReaMitare Școala

15 000,00

15.000,00

15.000.00

Gimnaziala “Alexandru

15.000.00

15.000.00

15.000.00

loan Cuza* (Corp anexa)

6 Reabilitare ScoNa

15.000,00

15.000.00

15.000.00

Gimnaziala "OcUnrian

15.000.00

15.000.00

15.000.00

Voiai*

7 ReaMitare Grădiniță

15.000.00

15.000.00

15.000.00

nrji

15.000,00

15.000. OO

15.000.00

8 RaabUtara Grădiniță

15,000,00

15.000,00

15.000,00

nr.23

15.000,00

15.000,00

15.000.00

9 Reabilitare Școala

15.000,00

15.000.00

15.000.00

Gimnaziala “Alecu

15.000.00

15.000.00

15.000.00

Rurro*

10 ReaMitare Grădiniță

50.000,00

80.000.00

80.000,00

nr.27

60.000.00

80.000.00

80.000.00

11 ReaMitare Grădiniță

25.000.00

25.000,00

25.000.00

rv.31

25.000.00

25.000,00

25.000.00

12 ReaMitare Colegiul

35.000,00

35.000,00

asooc.M

National “Ferdinand 1"

35.000.00

35.000.00

35.OOC.OC

(Corp A)

13 ReaMitare Scoate

40.000.00

40.000.00

40.000.00

Gimnaziala “D, Leonida*

40.000.00

40.000,00

40.000.00

14 RaabiUtara Școala

40.000.00

40.000,00

40.000,00

Gimnaziala “Spiro

40.000 00

40.000.00

40.000.00

Hiret' (Sala de aport)

15 Reabilitare Grădiniță

60.000,00

60.000.00

60.000.00

“Lizuca'

60.000,00

60.000,00

60.000.00

16 Reabilitare Colegiul

80.000,00

50.000,00

80.000,00

National "Varie

80.000.0C

80.000.00

80.000.00

Alecaandri' (Cămin)

17 ReaMitare Colegiul

80.000,00

80,000.00

80.000.00

National Pedagogic

80.000.00

80.000.00

80.000,00

"Siefan cel Mare' (Corp B)


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00 0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 450 097.20

0,00

200.097.20

1.260,000.00

0 00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.25O.O0O.OO

0.00

0.00

1.250.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

1.000.00

0,00

1.000,00

g.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.0G

0.00

0.00

0.00

0.00

oxoo

0,00

0.00

0X00

0,00

0,00

0,00

1.000.00

0,00

1-000.00

0^00

oxoo

otoa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.oo

0,00

0,00

0£Q

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.253.000,00

OOP

3.000.00

1.250.000,00

0.00

0,00

□.00

0,00

0.0G

0.00

0,00

0.00

0.00

1.25G.OOC.0O

0.00

o.ao

1,250.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

.(țqg

0.00

OxQO

O.OQ

1.000.00

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

a.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0J»

0,00

OOP

0.00

1,000, DO

0.00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

000

0,00

0,00

□,00

0.00

1,000,00

0.00

1,000,00

0,00

D.QO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D.OQ

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AQ0

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

15.000.00

0.00

0.00

15.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.000,00

0.00

0.00

15.000.00

0.00

0.00

OOP

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15.000.00

0,00

0,00

15,000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,000,00

0,00

0.00

15.000,00

o.oa

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0L00

0.00

15.000.00

0,00

A 00

15.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

□.00

0.00

15.000.00

0.00

0.00

15.000.00

0,00

o.oc

0,00

0.0,0

L QQ

0.00

0,00

0,00

0,00

15.000.00

0,00

0,00

15.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

{J.OO

0.00

G,00

0.00

15.000.00

0.00

0.00

15.000.00

o.oa

0.00

<LQQ

0,00

ojgp

0,00

0,00

0,00

0.00

15.000.00

0,00

0,00

15.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

15.000,00

0.00

0,00

is.aoo.oo

0.00

0,00

0,00

PJLO

0.00

000

0,00

o.oq

0.00

15.000.00

0,00

otoo

15.000.00

0.00

OOP

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

15,000,00

0.00

o.ao

15.000.00

0.00

a.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

&0000 00

0,00

□,00

80.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

80.000.00

0.00

0.00

80.000.00

o.aa

o.ao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,000.00

0,00

0.00

25.000.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

25.000.00

G.OO

0.00

25.000.00

0.00

o.oa

0,00

0.00

g.oo

0J0

0,00

O 00

0,00

35.000.00

0J30

OJJO

35,000.00

.258

jJJO

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

35.0DG,M

O.OQ

o.oa

35,000,00

o.oc

0.00

0,00

0 00

DOQ

0.00

0.00

(JOC

0.00

4a.ooa.oo

o.oa

0.00

40.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.000.00

o.ao

0.00

40.000.00

o.aa

o.oa

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

g.oo

0,00

40.000.00

g.oo

DOC

40.000 00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

40.000,00

0.00

0,00

40.000.00

0.00

o.oa

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0 00

0.00

60.000.00

0,00

0,00

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.000.00

0,00

0.00

60.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

80.000,00

0,00

0.00

80.000.00

OOP

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8o.ooo.oa

a.oo

o.ao

80.000,00

o.oa

0,00

0,00

0.00

0,00

0J50

0,00

000

OOP

B0.Q00.00

0,00

aco

80.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

80.000,00

0.00

0.00

80.000,00

0.00

o.oa


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2012

Total

Plan 2012 col. 5 + coL13

finanțat din?

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credit» bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala Cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

mI.14 + cd.18

Program cu finanțare nerainbursabi la Titlul 56

Buget tocai Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul da stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


18 Roabiitare Colegiul

Tehnic "Lotea" (Cămin)

90.000,00

90.000,00

80.000.00

80.000,00

90.000.00

90.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 O.oc

19 ReaMItare Grădiniță

90.000.00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OOP

ojm

nr24

80,000,00

80.000.00

90.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

20 ReabiKar» Gradmita

80.000.00

80.000.00

80.000.00

0.00

0.00

JLOO

0,00

0.00

0,00

"Spiro Haref

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

21 Reabdtara Colegiul

80.000,00

90.000.00

80.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

National "Gheorghe

80.000.00

80.000.00

80.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vrenceanu" (Sale de •port)

22 ReaMKare Colegiul

80.000,00

80.000,00

80.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

"Henri Coandt" (Corp

80,000.00

80,000.00

80.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. cantina, cămin)

23 ReaMitare Colegiul

80.000,00

80.00CJJO

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Tehnic "O. Mangeron’

80.000.00

80,000,00

80.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(Corp A, corp B, cămin, Mia da aport)

24 Reabilitare Colegiul

80.000.00

80.000.00

80.000.00

0,00

OJ»

0,00

0.00

0,00

0,00

"Grigore Antipa* (Sala

80.000.00

80.000.00

80.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

de aport)

25 Reabilitare Colegiul

80.000.00

80.000,00

80.000.00

.0.00

0,00

JJJ0

Q,OQ

JLQO

0,00

"MiMi Emincsof (Corp A)

80.000.00

80.000.00

80.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

26 RaaMIure Colegiul

80.000.00

80.000.00

80.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

JLQQ

0,00

Tehnic de

80.000.00

80.000.00

80.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Telecomunicații "N.V.Karpen" (Corp A)

C. ALTE CHELTUIELI

196.097,20

198.097.20

198.097.20

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oa

DE INVESTIȚII

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

n.oo

CAPITOLUL 56.02

SANATATE

184.139.070,00

242.338.056.64

40.494,145,00

0,00

7.805.980,00

oroo

.0,00

ox?o

0,00

TOTAL, din care:

71.2*3.04*. DO

115.066,573.00

20,777.145,00

0.00

7.805.960.00

ohoo

0,00

0.00

0.00

A. OBIECTIVE IN

170.510.070.00

228.709 056.84

26.985.145.00

g,gg

7,805.960.00

0,00

0,00

.0.0.0

0,00

CONTINUARE TOTAL, din cere:

7U43.644.00

115,055.673,06

26,777.145,00

0.00

7.805.9BO.OO

0.00

000

0.00

0.00

1 Conatruira Spitalul

160.492.350.00

218.691.336.84

28.728.145.00

OXOO

7.805.980,00

0,00

0 oo

0.00

0,00

Munidpal Bacau

«4.799.904.00

108.021.933.06

29.843.145.00

0.00

7.805.980,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2 Modernizare Spitalul de

10.016.720.00

10.016.720.00

136.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

PneunwffeiOlogt»

6.443.740.00

6.443.740.00

134.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Bacau

3 Construire sediu

1.000.00

1,000.00

1.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

S.M.U.R.D. Bacau

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

o,ao

C. ALTE CHELTUIELI

13.629.000,00

13.629.000.00

13.629.000.00

0.00

jy»

ojțo

0,00

0,00

0JX3

DE INVESTIȚII

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE

204.150.044.60

210.044.846.68

36.034.449.94

0,00

0.00

0.00

OQQ

0,00

0,00

SI REUGIE

156.144.947.41

158.859.356,47

24.009.861.57

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

197.393.804,34

203.288.806.42

29.278.209.69

0,00

o.oa

0,00

o,oa

0,00

0,00

CONTINUARE

156.104.947,41

158.819.356.47

23.969.861.57

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0,M

TOTAL, tSncare:

i Modernizare Teatrul de

11.077.994.92

16,972.797.00

1.100.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

vara

8.602.961,94

11.316,371,00

1.090.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00


0,00

0,00

ao.ooa.ao

0.00

0,00

80.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

90.000.00

0.00

0,00

80.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

80.000.00

0,00

0,00

80.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

80.000.00

0.00

a,oo

80.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80.000.00

0,00

0.00

80,000.00

000

0.00

0,00

0,00

80.000.00

0.00

a.oo

80.000,00

0.00

0.00

0,00

axoo

80.000.00

0.00

AOC

80.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

80.000,00

0.00

0.00

80.000.00

0,00

0.00

0,00

OJO

80.000.00

QJjO

0.00

80.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

80.000,00

0.00

0.00

80.000,00

0.00

0.00

0,00

o. do

80.000,00

0,00

0.00

80.000,00

0.00

CLPC

0.00

0.00

50.000,00

0.00

0.00

80.000.00

0.00

0.00

o.oc

oxoo

ao.ooo.oo

0.00

0.00

80,000.00

0,00

0tC0

0.00

0.00

80.000.00

0.00

0.00

80.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

80.000.00

0.00

0,00

80.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

80.000.00

0,00

0.00

80.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

80.000.00

0.00

0,00

80,000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

80.000,00

0,00

0.00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

196.097,20

0,00

196.097J0

0,00

0,00

0.00

OhDQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oc

0.00


0 oo

3.600.000,00

29.088.185.00

0,00

22.046.040.00

7.042.145,00

0.00

0,00

O.GO

3.600.000,00

15.371.165,00

0.00

12.120,0*0.00

3,242.1 * 5.00

o.cc

o.ao

0,00

3.600.000,00

15.45S185 0C

OOP

12.217.0*0,00

32*2,145,00

OXJO

o.w

0.00

3.600.000,00

15.371.185,00

0.00

12.129.040,00

3 J4Î, 145,00

0,00

0.00

oxoo

3.600.000,00

15.322.185.00

0,00

12.080.040.00

3242.145,00

o.ao

0,00

0,00

3.600.000.00

15237.185,00

0.00

11.995.040.00

3242.145.00

0.00

0.00

0J0

qtqq

136.000.00

0,00

136.QQ0.00

O.OC

a.oo

0,00

0.00

a,oo

134.000.00

0,00

134.000,00

O.OC

Q,00

o.ao

0,00

0.00

1,000.00

0,00

1.000.00

o.ao

0.0Q

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.ao

a.oo

aoo

o.ao

13.629.000.00

0,00

9 829.000.00

3.800.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00


0,00

2.598.210,46

33.438,239.48

19.758482.29

13.337.336.19

340.421.00

0,0a

0.00

0.00

598.210,46

23.411.651.11

15.906.232.11

7 154.999,00

340.421,00

0,00

a.oo

0.00

2.598.210 45

26 679 999.22

17.452.079 03

8.887.49919

340.421.00

0.00

000

0.00

598,210.46

2X371.651,11

15.906.232.11

7,124.998.00

340.421.00

o.ao

0.00

0,00

0.00

1,100.000.00

□ QQ

1.100.000.0a

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.090.000.00

0.00

1.090.000,00

0.00

o.ao

o.ao


Denumire obiectiv

Valoare tataia

Valoare totala actualizata

Plan 2012

Total

Plan 2012 col.S + col.13

finsuitat din:

Credita bancare Intern» cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte cursa constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Exceda nt

Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabi ia Titlul 56

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de le bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2 Construire cimitir

11.385,418,00

11.365.418.00

2.734.000,00

0.00

0,00

□.00

0,00

0,00

PJO

0.00

0,00

2.734.000,00

p^p

2.734,000.00

0,00

o.oo

0.00

'Șareta II"

9.674.893,00

9.674.893.00

2.709.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.709,000.00

0100

2.709.000.00

o.oa

0.00

0.00

3 ReaMIure si

50.417.117.20

50.417.117,20

17.452.079,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

w

0,00

0.00

17.452.079.03

17.452.079.03

0 00

0.00

0,00

0,00

modernizare "Intuia de agrement", aplicație POR

45.951.33720

45.951.337.20

15.906.232.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

15.906,232.11

15.906J232.11

0,00

0.00

0,00

0.00

4 Construire 'Centrul de

4.048.218.00

4.046J18.00

1.000.00

0,00

0,00

0,00

□,□0

OOP

0,00

o.oo

0,00

1.000,00

0.00

1.000.00

oLoa

0.00

OOP

agrement si turism" la pădurea Temasi

3.582.176.00

3.552.176,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

5 Amenajare peisagistica

2.837.000.00

2.837.000.00

438.921,00

O.DQ

0,00

0,00

otgo

000

OOP

O.DQ

pgq

438.921,00

0.00

08.500,00

340 421,00

o.oa

0 00

si zona d* agrement a "Complexului Olimpic" Bacau

1.992.159,00

1.992.159,00

435.921.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

435.921.00

0,00

95.500,00

340.421.00

0,00

0.00

6 Reparata capitale "Baza

3.537.948.00

3.537.948.00

1.383.210.46

D.DQ

0,00

0,00

0.00

0.00

0tD0

0,00

598.210.46

765.000,00

Opp

765.000.00

ogo

aga

J-00

Sportiva Letea"

2,645.488,00

2.645.488.00

1.355.210,46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

598.210.46

757.000,00

0.00

757.000,00

ogo

0,00

0.00

7 Amenajare centrala

287,000,00

287.000.00

287.000,00

0,00

0,00

0.00

0J1O

0 00

0,00

OXJC

0.00

287.300,00

0,00

287.000,00

OJ»

0.00

0,00

termica alternativa -Bazin de inct

287.000,00

287.000,00

287.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

287.000.00

0.00

287.000.00

0,00

0.00

0.00

0 Crearea ai modernizare

14,805.40022

14.805.400.22

115.500.00

0,00

0.00

0J0

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

115.500.00

OK

115.500,00

0,00

0-00

0.00

spate verzi, in Municipiul Bacau, aplicație POR

13.912.379J27

13.912.379.27

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

OhDD

0.00

0.00

0.00

9 Construire Baza

99.019.708,00

99.019.708,00

5.786.499,19

0.00

0.00

OhOQ

0,00

0.00

OaQO

0,00

2.000,000.00

3.786.499,19

0,00

3.786.499.19

0,00

0,00

0.00

Spcriva-Saia Polivalenta a Sporturilor

69.456.553.00

89.458.553,00

2.186.498.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.188.498.00

0,00

2.156.498.00

0.00

0.90

cgo

B. OBIECTIVE NOI

54,000.00

54.000.00

54.000.00

POC

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

□,ao

0,00

54.000.00

0,00

54.000.00

0.00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

40.000.00

40.000,00

40,000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

40.000.00

0,00

40.000,00

0.00

0.00

0.00

1 Reabiitar» Baza

1.000.00

1.000.00

i..qppJgp

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0.00

1.000.00

0,00

0,00

0,00

Sportiva ’Lucretw Avram"

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.M

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2 Modernizare ștrand

1.000.00

1.000.00

1.000,00

0,00

Q00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.000.00

0,00

1,000,00

0,00

0.00

0.00

■L.»tea-

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

ogo

0,00

ogo

0.00

3 Loc special destinat

1,000.00

.1,000.00

1.000.00

0,00

0,00

APP

0.00

□ DO

0,00

0.00

0.00

1.000,00

0,00

1.000,00

0.00

0,00

0,00

plimbare, retaxanrai jocului animalelor de companie. Parcul -G.M.Candcov'

c.oo

0,00

0.00

0.00

0,00

orco

0.00

0.00

0.00

O.OG

0.00

0.60

0,00

o ga

0.00

0.00

a. oa

4 Loc speciei destinat

1.000.00

1.000,00

_L000,00

0.00

0.00

0,00

0J»

0 00

0,00

0,00

0,00

1.00p-.00

0,00

1.000,00

ogo

aoo

.0,00

plimbări, relaxant si jocului animalelor de companie. Parcul "Olimpic"

0,00

GL.OO

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,0Q

O.QO

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

5 Amenajare pista

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

D,QO

0,00

0.00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0.00

0.00

skateboartf Parcul 'G.M.Candcov*

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

6 Reabittsre Stadion

1.000,00

1.000.00

.1,000,00

oxoo

0,00

0.00

OJO

OOP

0,00

0,00

0,00

-1000-00

OOP

1.000.00

0,00

-0J»

0 00

“Municipar

o.oo

0.00

0,00

D.OO

0.00

0.00

0,00

DOC

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

ogo

O.QO

7 Amenajare loc de joaca

1.000,00

1.000.00

1.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

ooa

0 00

0,00

1.000,00

0,00

1.000.00

0.00

0,00

□ga

pentru copi, strada Castanilor nr.6

0,00

ago

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ago

8 Amenajare toc de joaca

1.000,00

t.000,00

1.000,00

0,00

otoo

0,00

Q.OC

000

0.00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

JOOO.OO

0,00

aoo

AOo

pentru cop». Calea Maniesti nr. 195-197

0.00

c.oo

0.00

0,00

0.00

ohoo

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

9 Amenajare loc de joaca

1.000,00

1.000,00

1.000.00

0,00

0 00

ojq

CXDO

0,00

0,00

0.00

O.QQ

1.000,00

,oxoo

1.000,00

qgp

oroc

0.00

pentru copn, strada Mioriței nr.1

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Q.QO

0.00

0.00

0.G0

0t00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ago

10 Amenajare loc de joaca

1.000.00

1.000,00

1.000,00

0.00

0.00

OJQ

0.00

0.00

0,00

0 00

000

1.000,00

0 00

1,000,00

□ 00

0,00

0.00

pentru copii, strada Aviatorilor nr. 11

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oa

0.00

11 Amenajare Mc de joaca

1.000.00

t.000,00

1.000.00

0-00

000

0 00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.000.00

OOP

1.000.00

0,00

0,00

0 00

pentru copil, strada Otpu

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

a. oo

ago

Ba mat nr.19

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2012

Total

Plan 2012

col.5 + col. 13

- - ■finanțat din:„

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credita bancare interne cont 50.81 Titlul

71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinate speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14-F col.18

Program cu finanțare rterambursabi la Titlul 56

Buget local

Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

12 Amenajare toc de joaca

1.000.00

1.000.00

1.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

APS

1,000.00

QJDO

1.000.00

0.00

0.00

0.00

pentru copil. ANL Lelea

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Oh0O

0,00

0,00

0.00

0,00

d.oo

0.00

0,00

0.00

0.00

13 Reabilitare parc

1.000.00

1.000.00

1.QOO.Q0

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

AQO

p.oo

țti 00J>0

AOp

1,000,00

0,00

0,00

0XOO

‘G.M.Canacov"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

14 Reabilitară teren de

1.000.00

1.000.00

1.000,00

0.00

g.QQ

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.000.00

PJ30

1.000.00

0.00

0,00

0.00

tolbei Stadion

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OQ

0.00

0,00

"Muncipar

15 Amenajare peisa(pitica.

40.000.00

40.000.00

40.000.00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

0,00

0,00

0,00

40.000.00

0,00

40,000, 00

0,00

0,00

0 00

zona centru

40.000.00

40.000.00

40,000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.000,00

0.00

40.000.00

0,00

0.00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI

v&ag.»

8.702240.26

6.70224026

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.702.240.26

2.306.403.26

4.395-837.00

0.00

PJ®

000

DE INVESTIȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 68.02

ASISTENTA SOCIALA

8269.950.00

8289.950.00

4272.700,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

7.153.412,00

7,158,412,00

3.885.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

A OBIECTIVE IN

8.062250.00

8.062250.00

4.065.000,00

0,00

0,00

otoo

oj>g

CONTINUARE

7.158.412.00

7.158412.00

3.885.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL, din cere:

1 Re sbiltare Imobil strada

1.198.990,00

1.198.990,00

65.300.00

Q,00

0.00

0.00

0.00

MBcov, cu destinata de centru de cazarr temporara a persoanelor (ara •dipoli, din Municipiul 8acau. spicatte POR

855.562,00

855.562,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 RMbSitare ti dotare cu

3.955.000.00

1955.000,00

3.955.600.00

0,00

AQ0

0,00

0.00

echipamente e Centrului Social pentru Ingrjire Persoana Vârstnice, cfin strada Aleea Ghioceilor, apbcatie POR

3.880.000.00

3J80.000.00

3.880.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

3 Deifiirttire dadire

2.908260 00

2.906280,00

45.000.00

0,00

0.00

0.00

o.oa

centrala termica, cos de rum si construire Clubul Penslonarior 11. strada Șoimului

2.422.850,00

2.422.650,00

5.000.00

Q.OO

0.00

O.OQ

0.00

B. OBIECTIVE NOI

1.000.00

1.000 00

1.000.00

000

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din caro:

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Reabilitare sediu SPAS

1.000.00

1.000.00

1.000.00

0.00

0,00

OJ30

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI

2oe.7ao.oa

206.700,00

206.700.00

0,00

0,00

0,00

0.00

DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 70.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

LOCUINȚE, SERVICII

356.415.346.28

356.415.34628

8 830.789,65

0,00

ojjg

0,00

0,00

$1 DEZVOLTARE PUBLICA TOTAU rfin care:

312280227,70

312.280227,70

5.159.675,35

0.00

0,00

0.00

0.00

CLBACAU

356.412211,28

356.412211.28

8827.854,65

0,00

0,00

0,00

0 00

TOTAL, din care:

312280.227.70

312.28022T.7C

5.159.676,35

0.00

0,00

0.00

0.00

A1. OBIECTIVE IN

354.32827128

354.326271.26

6.741.714.65

0,20

0.00

QJ0

0,00

CONTINUARE TOTAL, din car»:

312.280.227.70

312280227.70

5.159.676.35

0,00

0.00

0,00

0.00

1 Centrul de Afacwi si

60,460.000.00

50,460,000L00

694.000.00

0,00

0J»

0.00

0,00

Expozibonal, aplicație Ptiare

57.578.585,00

57.578,585,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0,00

0,00

0,00

0 00

4272.700,00

4.145.000.00

127.700,00

0,00

0,00

Qr00

0.00

0.00

0,00

0.00

3,885.000,00

3.880.000.00

5.000,00

0.00

0,00

0.00

AOO

0,00

0.00

0,00

4.065.000.00

4.020.000.00

45 000.00

DJOO

CLOCI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.885.000.00

3.880.000,00

5.000,00

0.00

0.00

0.00

otoo

0,00

CQO

0 00

55.000.00

65.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.955.000,00

3.955.000.00

0,00

0,00

ojo

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3.880.000.00

3.880.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

000

0.00

g.oo

gjog

45.000.00

O.CO

45 000.60

0,00

0.00

o.oa

0.00

0.00

0.00

0.00

5.000.00

0.00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oco

1.000.00

0.00

1,000.00

O.OQ

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0 00

0,00

1.000.00

0,00

1.000 00

0,00

0J»

OtDO

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oc

0,00

0,00

0 00

O,CC

0.00

0,00

206.700.00

12S.DOQ.OC

81.700,00

0,00

otco

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

gjy

0,00

0,00

1.726.085.59

7.104,704,06

3.152.876.74

3.852.027.32

ppo

100,000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.674,000.00

3.485.676.35

2.547.676.35

838.000.00

0.00

100.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.726.085,59

7 1 Ol .589,06

3.152.676.74

3.848.892.32

0,00

100.000.00

0,00

0,00

o.co

0.00

1.674.000.00

3.485.676.35

2.547.676.35

838.000.00

0.00

100,000,00

0.00

0 00

opo

OX0D

1.713.037.59

5.028.677.06

3:062.675,74

1.866.000 32

000

100.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.674.000.00

3.485.676.35

2.547.676,35

838.000 00

0.00

wo.ooo.oa

0.00

o.oc

0,00

OOP

0,00

694.000.00

0.00

694.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2012

Total

Plan 2012 col. 5 + col.13

finanțat din:

Credit» bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 5021 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond ATM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 ES

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

COL14 + ccl.18

Program cu finanțare nerambursabl la Titlul 56

Buget focal Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


 • I LTE bcuints pentru tineri, destinate indiirteni. tona Bucegi III A str.Telului

 • 3 Reebirter» si modernizare imobil, strada Henri Coanda, nr.fi, cu deitxretie de locuințe «ocutie. apfcatiePOR

 • 4 ResNitarea pavilioanelor D si 02 din incwrta cazam» 1322, strada Constantei, nr.t

 • 5 RMMMara termica Woc nr.15.se. A 8, strada Garotîiei

 • 6 Raabilitara termica bloc nr. 17. sc. A B. strada Garofltal

 • 7 Reapare termica bloc 120. Calea Marasesti

 • 8 ReaMitare termica bloc 122, sc. A B. C. Calea Marasesti

fi Restditare termica bloc 118, sc. A B. C, D, Calea Marasesti

10 Reabilitare termica bioc 189, Calea Marasasti

 • II Reaiditart termica bloc nr2. SC A B. C, 0, strada Letea

 • 12 Reabilitare termica bloc 4, MX A. B. strada Stanicului

 • 13 Reabilitam termica bloc nr.S, scA. 8, strada Stanicului

 • 14 ResMitars termica bioc 1, strada Neagoe Vodă

 • 15 RaaNitaro termica bloc 3. sc. A, B, strada Neagoe Vodă

18 Roabiitara termica bloc 7. sc. A, B. strada Neagoe Vodă

 • 17 RaabiKare termica bloc 10. scA B. strada Neagoe Vodă

 • 18 ReabiMars termica Noc nr. 15. sc. E. F, strada Atecu Russo

 • 19 ReabiR are termica bloc nr29, sc.A B, C. 0. E. strada Atecu Russo

 • 20 Raabiitare termica bioc nr.31,scA. B. C. O. strada Atecu Russo

 • 21 Reabifitare termica bloc 128. SC. A 8. C, D. strada Milcov


2.452,589.74

1.687.523.70

2.452,569.74

1.687.523.70

185,318.76

180.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

3.062 676.74

3.062.676.74

3.062.676.74

0,00

000

0,00

000

2547 676.35

2.547.676,35

2547.676,35

0.00

0,00

0.00

0.00


2.671.697.00

2.671.697.00

1.205.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

2239.722.00

2.239.722.00

1.195.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1296.607.00

1.236.607.00

2.100,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.116.393,00

1.116.393,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.152.513,00

1.152.513.00

2.200,00

0,00

0.00

0,00

0.00

987210.00

987210.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

732.938.00

732.938,00

1.400.32

0 00

0.00

0,00

0.00

633.130.00

633.130,00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

1.780.546,00

1.780.546,00

3.100,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.541.236,00

1.541.236.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.240.174.00

2.240.174.00

3.900.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.924.974,00

1.924.974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

785.458.00

785.458,00

1,400,00

O.QQ

Q,0Q

0.00

0,00

679,955,00

679.955,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2379.655.00

2.379.855.00

4.000,00

0,00

0.00

Aoo

0,00

2062.120,00

2.082.120.00

DbO0

0.00

0.00

0.00

0,00

1.360.880.00

1.350. #80.00

.0.00

.0.00

o.oo

0.00

1.185.593,00

1.185.593.00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

1.339.595,00

1.339.595.00

1.800.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.167.104.00

1.167.104,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

694.351.00

694.351.00

1.100.00

0,00

0.00

0,00

AP0

599.546.00

599.546,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2 M.763,00

1.290.763,00

1,100.00

0,00

0.00

0.00

0,00

1.126.377.00

1.126.377.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.196.286.00

1.196.288.00

2.100,00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.030.644.00

1.030.644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.315.OO8.»

1.315.008.00

1.900,00

0,00

0,00

oxoq

AQP

1.141.534,00

1.141.534.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.278.219.00

1278.219.00

1.300.00

0,00

0,00

0,00

0 00

1.110,635.00

1.110.635.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.139.065.00

2.139.065.00

4.000.00

0,00

0,00

OJ?Q

0,00

1.845.481,00

1.845.481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2.145.177.00

2.145.177.00

4 000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.845277,00

1.845277,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.495.707.00

2.495.707,00

3.SOC .00

0.00

0,00

0,00

0,00

2162.729,00

2.162.729,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0J0 0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

35 318,76

80.000.00

100.000.00

100.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0JW

0.00

100 000.00

100.000,00

O.Qp

0.00

OJM

0.00

000

0,00

3.062 676.74

3.062 676.74

0.00

OOP

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 547.676.35

2,547.676,35

0.00

0.00

0.00

0.00


0,00

0,00

0,00

704.000,00

501.000,00

0,00

501.000,00

0.00

A.00

0,00

0.00

0.00

0.00

704.000.00

491.000.00

0.00

49t.0GQ.QC

0,00

o.ao

C,00

0r0Q

0,00

0ț0Q

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.ao

0,00

2.200,00

0,00

2,200,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0,00

0.00

1.400,32

0,00

1.400,32

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Q.OO

0,00

0,00

o.oa

0.00

0,00

000

0,00

otoo

3.100,00

0.00

3.100,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,900,00

0,00

3.900,00

0,00

o.op

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

OJXJ

0.00

1.400,00

0.00

1.400.00

000

0.00

0.00

0.00

0,00

Q.OO

Q.OO

0,00

0,00

0.00

0,00

o.ao

0.00

0.00

0.00

0,00

o.qo

4.000.00

OXO0

4.000.00

D.OQ

0.00

oroc

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oa

0.00

0,00

1.800.00

iS2

1.800.00

0.00

isg

0.00

0.00

0.00

0.Q0

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

1.800.00

0,00

1.800.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

i.iopjo

0.00

1.100,00

0,00

0.00

o.oa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

1,100 00

0,00

1.100.00

OtQO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

000

0,00

000

0.00

2.100,00

0.00

2.100.00

oca

o.ao

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

â.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

oxoo

0,00

0.00

1.900,00

0 00

APO

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

o.ao

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

1.300.00

a,ao

1 900,00

OxOD

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

a.oo

o.oa

Q.OO

0,00

otoo

0.00

4.000.00

0.00

4.P0QJ?0

0.00

0.00

o,oq

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o+oo

POC

0.00

0,00

OJJO

4,000,00

0XOO

4,000,00

O.QQ

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600.00

0,00

3.800.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

C.DO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2012

Total

Plan 2012

COI.5 + col. 13

finanțai din:

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare Interne cont 30.81 Titlul 71

Credite bancare externe

A ta sursa constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50,02.44 BL

Fond CU destinație speciala cont 5C.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Titlul 71

Total alocații bugetare

col. 14 7 col. 18

Program cu finanțare ne rambursați la Titlul 56

Buget local

Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Fond de locuințe

Taxa de salubrizare

1

- . 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

12 ReaWMares termica

405.920.00

405.920.00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400 00

0,00

1.400 00

0,00

0,00

AP0

Noc nr.3, icA strada

331.600,00

331.500.00

0.00

0.00

0.00

□ ,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L*t*i

23 ReabiKare termica btoc

4 106.476.35

4.106.476,35

2.400.00

0,00

0.00

0.00

0r00

0,00

0,00

0.00

2.400.00

2.400 00

q±oo

0,00

0,00

nt. 38. 3C.A, B. C. Ciiee

3.570.849.00

3.570.849.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MaraMsti

24 Reabiitare termica Mac

2.168.382,50

2.168.382.50

2.000,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.000.00

A00

2.000,00

0,00

0,00

0.00

nr.100. scA B.C,

1.885.550,00

1.885.550.00

0,00

0.00

D.DO

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Calea Maraa«i&

25 Reabilitare termica

2.118.932.50

2.118.932.50

2.000,00

0.00

0.00

0,00

QJD

0.00

0,00

0,00

0 00

2.000,00

0.00

2.000.00

0,00

ioc

0,00

nr.102, scA B. C.

1.842,550,00

1.842.550.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Calea Marasasd

26 ReabiSlare termica Bloc

662.352.75

662.382.75

1.400.00

OJX)

0,00

OJJO

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.400.00

0,00

1.400,00

OJOO

0,00

0 00

nr.106, acA Calea

575.985.00

575.985.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

UaraMsli

27 ReaNitare termica bloc

2.867.111,00

2.867.111.00

2.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2.000.00

0,00

2.000.00

Aoo

0,00

-0.00

rir.11O. acA B.C. D.

Calea Mârâie iti

2.49X140.00

2.493.140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28 Reabilhare termica bloc

1.417.731,50

1.417.731,50

L4D0.0D

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

OOP

0.00

1,400,00

0,00

1.400 00

0,00

c.oo

0,00

nr.112. acA B, Calea

1.232.810.00

1J32.810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Marasesti

29 R«ab8Kar« termica bloc

7.137.711.90

7.137.711.90

2.400.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.00

0.00

2,400.00

0.00

0,00

0,00

nr.114, scA B.C.

6.206.706,00

6.206.706.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Calea Marasesiî

30 Reabilitare termica bloc

1.589.421.90

1.589.421.90

1.400,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

1.400.00

0,00

1.400,00

0.00

0,00

0 00

nr.165.sc.Et.Calea

1.382.105,00

1.382.108.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

MaraMtti

31 Raatxttjre termica bloc

1.575279,20

1.575.279,20

1.400.00

0,00

c.oo

0,00

000

0,00

0.00

o.oo

0,00

1.400 00

0,00

1.400.00

0,00

0,00

0,00

nr. 169. sc.62 Caisa

1.369,808,00

1.369.806.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Marea* sti

32 Reab4ltara termica bloc

1.572.559.45

1.572.559.45

1,400.00

0.00

0,00

0,00

0,00

OJJO

0,00

0,00

0.00

1.400.00

0,00

1 400,00

0.00

0,00

0,00

nr.171, ac.ES. calea

1J67.443.00

1.367.443.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Q.QC

0,00

MarastiH

33 ResWitar» termica bloc

1.571.471.5$

1.571.471.55

1.400.00

0,00

c.oo

0,00

0.00

0.00

05»

0.00

0,00

1.400.00

O. DO

1.400,00

0.00

0,00

0.00

nr.179. sc.ES. Calea

1.366.497.00

1.366.497.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

C.OO

0,00

0.00

0.00

0.00

Mirajajti

34 Reabilitare termica bloc

1.576.911,05

1.576.911,05

1.400.00

0.00

0,00

.QiPP

0,00

0,00

0 00

0.00

0.00

1.400.00

o.oa

1 400.00

0.00

0,00

.5^9

nr.185. sc,E6. Calea

1.371.227.00

1,371.227,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Marasesb

35 Reabilitare termica bloc

1.574.735.25

1,574,735.25

1.400.00

0 00

ojao

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

O 00

1 400,00

0.00

1.400 00

c.oo

0,00

o.oa

nr.167. ac.E7, Calea

1.369.335.00

1.369.335.00

0,00

□.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0Q0

0.00

0 oo

Marasesb

36 Reabilitare termica bloc

632.825.40

682.825.40

2.000.00

0,00

0.00

OjSO

o oo

0,00

0,00

OOP

□ 00

2.000,00

0,00

2-OOOJX)

0,00

o.ao

0.00

nr.18. acA B. Calea

593.761 J2

593.761,22

0.00

0.00

a.oo

0.00

0.00

□.OG

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Uaruasti

37 ReaMiare termica bloc

1.073.055.00

1.073.005,00

1.400.00

0.00

AQO

OJX?

0,00

0,00

O.00

0 oo

0.00

1.400,00

0,00

1.400.00

0.00

0.00

0,00

rv.2. scA B. strada

Narciselor

933.100.00

93X100,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

o.oa

0.00

o.oc

0.00

30 ReaMiur* termica bloc

1.073.065.00

1.073.065.00

1.400.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.400.00

O,OQ

1.400,00

0,00

0.00

oroo

nr.4, acA B. «rada

933.100.00

933.100.00

0,00

0.00

D.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oa

0.00

0,00

0,00

Nardeelor

39 ReaHitare termica bloc

1.073.065.00

1,073.065,00

2.000,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

OJO

2.000.00

0,00

2.000.00

0.00

0,00

0.00

nr.6, acA B, «rada

933,100.00

933.100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c.oo

0.00

o.ao

0.00

0.00

0,00

0.00

Nartaaotor

40 Reabilitare termica bloc

3.807.650.00

3,007.650.00

1,400,00

0,00

0 00

0,00

000

-jLOD

0.00

0,00

0.00

1.400,00

0jM

t 400.00

0.00

0 00

Affl

nr.7, ac. A, B, strada

3.311.000.00

3.311.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0 00

0,00

o.oa

0,00

Natalelor

41 Reabilitare termica Uoc

1.073.085J0

1,073.065.00

1.400.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

1.400.00

OOP

0,00

0,00

nr.8, scA B. strada

933.100.00

93X100.00

0.00