Hotărârea nr. 264/2012

Hotărârea nr.264 din 12.11.2012 Hotărâre privind aprobarea Preacordului de finantare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Preacordului de finanțare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Județean Bacau si S.C. CRAB S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Prevederile art. 8, alin (2) lit.”g” din Legea nr 51 din 8 martie 2006 (^actualizată*) a serviciilor comunitare de utilități publice;

-Prevederile art. 12, alin (1), lit “g” din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

-Prevederile art. 20, alin (1), lit “g” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale;

-Referatul nr. 43370 din 08.11.2012 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza art.36, alin.(2), lit.”b” si “d”, alin.(4), lit.”b”, alin (6), lif’a” pct.14 și art.45(2) din Legea nr.215 din 23.04.2001 a adiministratiei publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aproba Preacordul de finanțare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Județean Bacau si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., ce reprezintă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, si Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, Consiliului Județean Bacau si S.C. CRAB S.A.


NR. 264

DIN 12.11.2012

N.O.P.,I..P./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUIBACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.l la HCL. NR. 2£k DIN 12.11.2012

PRE-ACORD DE FINANȚARE

| Ref: ROMÂNIA/ Compania Regionala de Apă Bacău Co-finanțare prin Fondul de Coeziune

Acest pre-acord de finanțare (“Pre-Acord”) s-a întocmit în data de _________2012, de către și

între:

 • (1) Municipiul Bacău (“Municipiu”), reprezentată de Dl. Romeo Stavarache, Primar al Municipalității Bacău;

 • (2) Județ Bacău (“Județul”), reprezentată de Dl. Dragos Benea, Președinte al Consiliului Județean Bacău;

 • (3) Compania Regională de Apă Bacău (“Compania”), reprezentată de către Dl. Răzvan Gaina, Director General, cu sediul în Str. Narciselor 14, Bacău ; și

 • (4) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD” sau “Banca”), reprezentată de către DL Jean-Patrick Marquet, Director, Departamentul de Infrastructură Municipală și de Mediu cu sediul în One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN, Marea Britanie;

(denumite împreună în cele ce urmează “Părți” )

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • A. Compania intenționează să obțină un credit în valoare de 44.4 milioane RON (sau echivalentul a 10.5 milioane EUR) pentru co-fmanțarea programului regional de investiții de până la 501.4 milioane de RON (echivalentul a 118 milioane EUR) conform Programului European privind Fondul de Coeziune privind Contractul de Finanțare Nr. 122203/23.08.2011 (“Proiectul”).

 • B. Compania, Municipiu și Județul intenționează să restructureze și să refinanțeze un credit senior existent în valoare de 7.1 milioane EUR din partea BERD (“Refînanțarea”) conform cu termenii și condițiile împrumutului întocmit în data de 26 Noiembrie 2004 între Companie și BERD ( “împrumutul Existent”).

 • C. Fondul de Coeziune al Uniunii Europene va contribui cu până la 501.4 milioane de RON ( sau echivalentul a 118 milioane EUR) la finanțarea Proiectului, suportate atât de granturi naționale și contribuții din partea Republicii România în conformitate cu suma exactă din Acordul Fondului de Coeziune semnat între Companie, Uniunea Europeană și Ministerul Român al

Mediului și al Pădurilor.

 • D. Banca ia în considerare participarea la Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung pentru Companie în valoare de până la 44.4 milioane de RON (sau echivalentul a 10.5 milioane EUR) (“Tranșa 1”) precum și refmanțarea împrumutului Existent (“Tranșa 2”).

 • E. Părțile vor stabili prin acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • 1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect și Refinanțare (în conformitate cu termenii Acordului) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui credit senior acordat Companiei în valoare de până la 17.6 milioane de EUR (“împrumutul”) ce include Tranșa 1 în valoare de 44.4 milioane de RON ( sau echivalentul a 10.5 milioane de EUR) și Tranșa 2 în valoare de până la 7.1 milioane de EUR. Termenii și condițiile împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai împrumutului:

 • (i)    Moneda: RON (Tranșa 1) și EUR (Tranșa 2);

 • (ii)     Tranșe:

 • •   Tranșa 1 - până la 44.4 milioane RON pentru a co-finanța programul regional de investiții cu până la 501.4 milioane RON în conformitate cu Programul Fondului de Coeziune al Uniunii Europene:

 • •   Tranșa 2 - până la 7.1 milioane EUR pentru a refinanța împrumutul Existent (“Refinanțare”). Tranșa 2 va fi egală cu suma aferentă împrumutului Existent.

 • (iii)    Maturitate:

 • •   Tranșa 1 - până la 15 ani inclusiv perioada de grație de 4 ani pentru rambursarea principalului;

 • •   Tranșa 2 - până la 10 ani fără perioadă de grație;

 • (iv)   Rata dobânzii: interval cuprins între [2.50%-3.50%] per annum peste ROBOR la trei luni și [2.75-3.75]% per annum peste EURIBOR la șase luni, urmând ca Banca să determine dacă proiectul este eligibil pentru nodifîcări. Ultima maijă va fi negociată luând în considerare rezultatele de la semnarea acordului a modificării cursului și condițiile pieței și va depinde atât de convențiile de securitate cât și de cele financiare. Totuși, termenii orientativi prevăzuți în acest paragraf (iv) nu vor fi disponibili după [șase] luni de la data acestui Acord.

 • (v)    Comision de acordare:

 • •   Tranșa 1 - [1.00]% din valoarea principalului Tranșa 1;

 • •   Tranșa 2 - 10,000 Euro

 • (vi)    Comision de angajament

 • •   Tranșa 1 - pentru suma netrasă din Tranșa 1: 0.5% per annum cu o gratie la plata comisionului în primele 120 de zile de la data semnării Acordului de împrumut,

 • •   Transa 2 - nu se percepe comision de angajament.

 • (vii) Comision de rambursare anticipată:

 • •   3% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează în primii 5 ani de la data semnării împrumutului;

 • •   2% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectueză între al 5-lea și al 6-lea an după semnarea împrumutului; și

 • •   1% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se face după cel de-al 6-lea an de la semnarea împrumutului.

(viii) Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei angajat în moneda EUR este finanțat de către Companie cu serviciul datoriei pe șase luni, atribuit Băncii;

 • (ix) Acorduri aferente finanțării și proiectului vor include:

A

 • •  Acordul de împrumut;

 • •  Acordul de Garanție și Acordul de Sprijin încheiat între BERD, Companie, Municipiu și Județ ;

 • •  Contractul de Finanțare privind Programul European privind Fondul de Coeziune încheiat între Companie și Ministerul Român al Mediului și al Pădurilor si

 • •  Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei f’CRSD”).

 • (x)    Contractul de delegare a serviciului public trebuie să fie în concordanță cu recomandările Comisiei Europene și cu legislația românească și trebuie să fie acceptabil pentru Bancă;

 • (xi)    Achizițiile: Atribuirea de contracte pentru un proiect care va fi co-finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene se va realiza conform legilor naționale privind achizițiile publice și prevederilor oricărui acord de finanțare încheiat între Comisia Europeană și țara beneficiară;

 • (xii)   Tragerile din împrumut: Tragerile din împrumut se vor face după îndeplinirea condițiilor suspensive invlusiv după semnarea fiecărui contract care face parte din cheltuielile eligibile ale proiectului aprobat de către Comisia Europeană; suma aferentă fiecărei trageri este proporțională cu procentul de finanțare BERD convenit pentru proiect.

(xiii) Rata indicatorului financiar va include de exemplu, fără limite, Datorii/EBITDA, RASD și rata de încasare.

 • 2. Banca confirmă dorința de a colabora cu Părțile pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultanților externi, atâta timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii și de Consiliul Director.

 • 3. Banca a mobilizat fonduri de colaborare tehnică (“Fondurile CT”) pentru un program de indicatori aferent operatorilor de apă și pentru achiziții (dacă este aplicabil), care va include Compania, la soliticarea acesteia.. Programul va include și indicatori specifici de mangament ai Companiei. Programul de certificare in achiziții (dacă este aplicabil) în achiziții ar putea duce către obținera unei certificări internaționale de către o instituție profesională, recunoscută internațional pentru certificare în proceduri de achiziții, inclusiv măsuri de îmbunătățire a achizițiilor. Mobilizarea Fondurilor CT este condiționată de disponibilitatea acestor fonduri CT de la donatori, precum și de aprobarea conducerii Băncii și al Consiliului Director în vedera sprijinirii Companiei în derularea implementării și pregătirii proiectului.

 • 4. Părțile vor urmări să structureze Proiectul astfel încât acesta să fie acceptabil pentru cofinanțare pentru Bancă și pentru Fondul de coeziune al Uniunii Europene. De asemenea, Banca își confirmă disponibilitatea ca alaturi de Companie, sa colaboreze cu Ministerul Român al Mediului, Ministerul Român de Finanțe și alte părți relevante din România pe parcursul diverselor etape ale procesului de aprobare, atâta timp cât Proiectul este sprijinit de conducerea Băncii și Consiliul Director.

 • 5. Compania este obligată să ramburseze Băncii o anumită sumă pentru cheltuieli („Cheltuielile”). Cheltuielile includ costurile consilierilor juridici externi angajați de către Bancă, în legătură cu pregătirea finanțării Băncii și pentru pregătirea, redactarea, negocierea și revizuirea documentației de finanțare și a oricăror alte documente privitoare la documentația de finanțare. In cazul in care Cheltuielile ating echivalentul sumei de 40,000 Euro, Banca va solicita aprobarea Companiei in aprobarea Cheltuielilor suplimentarea de inca pana la 40,000 Euro si similar pana la atingerea unei noi limite.

 • 6.  în cazul în care Compania, Municipiu sau Județul aleg să renunțe la finanțarea din partea Băncii, Compania fi obligata la plata către Banca, imediat ce va primi o factura din partea acesteia, a unui comision de renunțare în sumă de 50,000 de Euro („Comision de renunțare”) plus orice Cheltuieli acumulate care inca nu au fost rambursate.

 • 7. Contribuția Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:

(a) Compania va acoperi costurile sale interne cu privire la pregătirea și evaluarea Proiectului;


Municipiu , Județul și Compania voi colabora cu Banca la pregătirea Acordului de Sprijin și Acordului de Garanție al proiectului.

(c) Compania va oferi gratuit, oricăror consultanți aleși de către Bancă să lucreze la Proiect, spații de birouri corespunzător mobilate și utilate, inclusiv acces la linii de telefon și fax și fotocopiatoare;

 • 8. Secțiunile 1 și 2 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau constituie o obligație legală ca Banca să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 8, prezentul Pre-Acord prevede obligații angajante din punct de vedere legal ale Părților (sau ale Băncii) care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.


 • 9. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Pre-Acord (inclusiv prevederile prezentei Secțiuni 9), se vor face în scris și vor fi semnate de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Companie, Judel_și Municipiu,.

 • 10. Orice notificare, aplicație sau alta comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, aplicație sau altă comunicare se va considera efectuată valabil atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, atunci când este primită direct, prin poșta aeriană sau prin fax, la adresa părții menționate sub semnătură acesteia din prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă.

 • 11. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei.

 • 12. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau cu privire la implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba Engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. In ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nici o măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Compania, Județul și Municipalitatea sunt de acord să nu solicite nici o astfel de decizie. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.

 • 13. Nici o prevedere din prezentul Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricăror legi aplicabile.

 • 14. Compania, Municipiu și Județul declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania, Municipiu si Județul nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acestea sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicție, atunci când o acțiune poate fi adusă în spijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legătură cu acest Pre-Acord.

 • 15. Banca este uneori destinatarul comunicărilor si inclusiv a plângerilor din partea societăii civile asupra mediului, siguranței, sociale, precum și a altor aspecte, atat înainte si după ce ca proiectul să fie aprobat de Consiliul Director. Banca va comunica aceste înștiințări și soluții Municipiului , Județului și Companiei și oricăror co-finanțatori potențial și existenti ai proiectului, în situația în care aceste informații nu sunt incluse în acordul de confidențialitate, cu scopul de a asigura consistenta in comunicarea si clarificarea mesajelor către public. Banca

$

încurajează Municipiu Județul și Compania și orice alți co-finanțatori să imparta comunicarea externă, inclusiv plângeri, și soluțiile lor către Bancă.

Acest Pre-Acord este redactat în 8 (opt) exemplare, 4 (patru) în limba Engleză și 4 (patru) în limba Română, fiecare urmând să fie considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba Engleză va prevala și guverna relațiile dintre părți.

ÎN SUSȚINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST PRE-ACORD, părțile acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Pre-Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru MUNICIPIU. BACĂU

Nume: Dl. Romeo Stavarache

Titlu: Primar al Municipiului Bacau

Pentru JUDEȚUL BACĂU

Nume: Dl. Dragos Benea

Titlu: Președinte al Consiliului Județean Bacau

Pentru COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU____________________

Nume: Dl. Razvan Gaina

Titlu: Director General

Pentru BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Nume: Dl. Jean Patrick Marquet

Titlu: Director, Infrastructura Municipala si de Mediu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI