Hotărârea nr. 262/2012

Hotărârea nr.262 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău", modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011.

J/lcmânia

acău
<t/ <t/fțfăff
HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

-Prevederile Legii nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

-Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. “a” Legii nr,215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

-Ordinul nr. 65/2007 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

-H.C.L. nr. 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investiții, a Indicatorilor tehnico-economici , a Politicii de tarifare, a Listei de investiții si a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011;

-Adresa nr.2154/21.09.2012 a S.C. Compania de Apa Bacau S.A., înregistrata la Primăria Bacau sub nr.39014/25.09.2019;

-Referatul nr. 39014/01.11.2012 al Unitatii Municipale pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și „d” alin. (4) lit. ,,f’ alin. 6 lit. „a” pct. 9 și 14 și ale art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba modificarea Anexei nr.l la H.C.L.nr.382/17.11.2010 - Studiul de fezabilitate aferent listei de investiții pentru Proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011, in sensul ca se va aproba Documentația de revizuire a Studiului de Fezabilitate, care va avea conținutul prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aproba modificarea Anexei nr.2 la H.C.L.nr.382/17.11.2010 - Studiul de fezabilitate aferent listei de investiții pentru Proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011, in sensul ca se vor aproba “Indicatorii tehnico-economici in preturi curente si preturi constante”, care va avea conținutul prevăzut în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.382/l 7.11.2010, modificata si completata prin HCL nr.73/07.03.2011 care nu sunt în contradicție cu prevederile prezentei hotarari sunt si raman în vigoare.

Art4.~ Prezenta hotărâre va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau, Consiliului Județean Bacău, Prefectului Județului Bacău, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., Administratorului Public al


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.1 LAHOTARAREANR.^^. DIN2012
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE

STUDIU DE FEZABILITATE - REVIZIA 2

- AL PROIECTULUI “EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL BACAU”


CONTRASEMN E AZA,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


FICHTNER

’ENVIRONMENT


DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2Interdevelopment


MEMORIU JUSTIFICATIV


Cod:

21 .BC.A10.009

Page 1 o

29

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4


DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2


BC-CS-1- ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI, PROIECTARE SI SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR -"EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACAU"

CCI 2009R0161PR015


Septembrie 2012Interdevelopment

FICHTNER

ENVIRONMENT

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 2 o

f29

Ed.

1

2

3

4

5

MEMORIU JUSTIFICATIV

Rev

0

1

2

3

4


PAGINA DE CONTROL

Titlul proiectului           BC-CS-1- Asistență Tehnică Pentru Managementul Proiectului,

Proiectare si Supervizarea Lucrărilor -"Extinderea Și Reabilitarea Infrastructurii de apă si apă uzată in județul Bacau"

Beneficiarul/        “SC Compania Regionala de Apă Bacau”

Autoritatea contractanta

Consultant         Asocierea dintre S.C. Fichtner Environment S.R.L si S.C.

Interdevelopment S.R.L., reprezentata de S.C. Fichtner Environment

S.R.L.

întocmit

Verificat și aprobat

Nume / Poziție Helen Kofod

Adjunct Lider Echipa

Nume / Poziție Bjorn Kofod Lider de

Sem natu^F ‘Nume / Poziție Razvan - Grigo Director General

Semnătură

FICHTNER

ENVIRONMENT

x’^^’înterdc (?lo| >i ncnt

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 3 o

f 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4


CUPRINS


1. SUMAR EXECUTIV


1.1 Generalități


1.2 Obiectul Documentației de revizuire a Studiului de Fezabilitate......................10


1.3 Elaboratorul documentației de revizuire a Studiului de Fezabilitate................10


1.4 Beneficiarul Final


10


2. DETALII TEHNICE PRIVIND MODIFICĂRILE PROPUSE..........................11


2.1 Generalități


11


2.2 Aglomerarea BACAU


11


2.2.1 Modificări propuse in aglomerarea Bacau


11


2.2.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Bacau


12


2.2.3 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Bacau


13


2.1 Aglomerarea Buhusi


14


2.1.1 Modificări propuse in aglomerarea Buhusi


14


2.1.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Buhusi


14


2.1.1 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Buhusi.....................................


15


2.2 Aglomerarea Moinesti


17


2.2.1 Modificări propuse in aglomerarea Moinesti


17


2.2.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Moinesti


17


2.2.3 Modificări ale valorilor investițiilor in aglomerarea Moinesti


18


2.3 Aglomerarea Darmanesti.....................................................................................


20


2.3.1 Modificări propuse in aglomerarea Darmanesti


20


2.3.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Darmanesti


20


2.3.3 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Darmanesti


22


FICHTNER

ENVIRONMENT

Interdcvrlopmeiît

ț.CASlA ...... A IM.’Xf Ffl

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 4 o

f29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

 • 2.4 Aglomerarea Targu Ocna

  23


 • 2.4.1   Modificări propuse in aglomerarea Targu Ocna

 • 2.4.2   Justificarea modificărilor din aglomerarea Targu Ocna

 • 2.4.3    Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Targu Ocna

 • 3. CONCLUZII

  26  4. LISTA ANEXE


  27


  4.1 ANEXA 1 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII BACAU.......27


  4.1.1 Anexa 1.1 Modificări la rețeaua de canalizare Bacau. Justificări............................ 27


  4.1.2 Anexa 1.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea Bacau


  27


  4.2    ANEXA 2 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII BUHUSI 27


  4.2.1 Anexa 2.1 Modificări la rețeaua de apa Buhusi. Justificări......................................


  27


  4.2.2 Anexa 2.2 Modificări la rețeaua de canalizare Buhusi. Justificări


  27


  4.3 ANEXA 3 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII MOINESTI .. 27


  4.3.1 Anexa 3.1 Modificări la rețeaua de apa Moinesti. Justificări


  27  4.3.2 Anexa 3.2 Modificări la rețeaua de canalizare Moinesti. Justificări


  27


 • 4.4    ANEXA 4 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII DARMANESTI27

 • 4.4.1    Anexa 4.1 Modificări la rețeaua de canalizare Darmanesti. Justificări

 • 4.4.2   Anexa 4.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea Darmanesti

 • 4.4.3   Anexa 4.3 Modificări la investiția de baza pentru SEAU Darmanesti

 • 4.4.4   Anexa 4.4 Documente suport pentru modificări la SEAU Darmanesti

  • 4.5 ANEXA 5 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII TARGU OCNA27

   • 4.5.1    Anexa 5.1 Modificări la rețeaua de canalizare Targu Ocna. Justificări

   • 4.5.2   Anexa 5.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea Targu Ocna

   • 4.5.3   Anexa 5.3 Modificări la investiția de baza pentru SEAU Targu Ocna

   • 4.5.4   Anexa 5.4 Documente suport pentru modificări la SEAU Targu Ocna

    FICHTNER

    ENVIRONMENT

    z’^^’înter (I e V (11 (j p 11 k m 11

    DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

    Revizia 2

    Cod:

    21.BC.A10.009

    Page 5 o

    29

    MEMORIU JUSTIFICA TIV

    Ed.

    1

    2

    3

    4

    5

    Rev

    0

    1

    2

    3

    4

  • 4.6    ANEXA 6 DEVIZE GENERALE IN PRETURI CONSTANTE

   • 4.6.1    Anexa 6.1 Deviz general al investiției in preturi constante

   • 4.6.2   Anexa 6.2 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Bacau

   • 4.6.3   Anexa 6.3 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Mărgineni.. 28

   • 4.6.4   Anexa 6.4 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Hemeius.... 28

   • 4.6.5   Anexa 6.5 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Letea Veche28

   • 4.6.6   Anexa 6.6 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Consiliu

    Județean................................................................................................................28

    • 4.6.7   Anexa 6.7 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Buhusi.......28

    • 4.6.8   Anexa 6.8 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Moinesti 28


 • 4.6.9   Anexa 6.9 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Darmanesti 28

 • 4.6.10  Anexa 6.10 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Targu Ocna28

 • 4.7    ANEXA 7 DEVIZE GENERALE IN PRETURI CURENTE

  • 4.7.1    Anexa 7.1 Deviz general al investiției in preturi curente

  • 4.7.2   Anexa 7.2 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Bacau

  • 4.7.3   Anexa 7.3 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Mărgineni

  • 4.7.4   Anexa 7.4 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Hemeius

  • 4.7.5   Anexa 7.5 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Letea Veche.. 28

  • 4.7.6   Anexa 7.6 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Consiliu

Județean

 • 4.7.7   Anexa 7.7 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Buhusi

 • 4.7.8   Anexa 7.8 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Moinesti

 • 4.7.9   Anexa 7.9 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Darmanesti...

 • 4.7.10  Anexa 7.10 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Targu Ocna.

 • 4.8    ANEXA 8 INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

  • 4.8.1    Anexa 8.1 Indicatori Tehnico-Economici in preturi constante

  • 4.8.2   Anexa 8.2 Indicatori Tehnico-Economici in preturi curente

 • 4.9    ANEXA 9 HOTARARI CONSILII LOCALE.........

  • 4.9.1   Anexa 9.1 HCL UAT Bacau

  • 4.9.2   Anexa 9.2 HCL UAT Mărgineni

   FICHTNER

   ENVIRONMENT

   DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

   Cod:

   21.BC.A10.009

   Page

   6 Of 29

   MEMORIU JUSTIFICATIV

   Ed.

   1

   2

   3

   4

   5

   Rev

   0

   1

   2

   3

   4

  • 4.9.3   Anexa 9.3 HCL UAT Hemeius

  • 4.9.4   Anexa 9.4 HCL UAT Letea Veche

  • 4.9.5    Anexa 9.5 HCL UAT Consiliu Județean ................................................................. 29

  • 4.9.6   Anexa 9.6 HCL UAT Buhusi

  • 4.9.7   Anexa 9.7 HCL UAT Moinesti

  • 4.9.8   Anexa 9.8 HCL UAT Darmanesti

  • 4.9.9    Anexa 9.9 HCL UAT Targu Ocna........................................................................... 29

 • 4.10   ANEXA 10 VALORI CONTRACTE

 • 4.11   ANEXA 11 SCHEMA DE ECHIVALENTA

 • 4.12   ANEXA 12 APROBARE CRAB STUDIU DE FEZABILITATE REVIZIA 2

LISTA TABELE

Tabel 1:

Tabel 2:

Tabel 3:

Tabel 4:

Tabel 5:

Tabel 6:

Tabel 7;

Tabel 8:

Tabel 9:

Tabel 10:

Tabel 11:

Tabel 12.

Tabel 13.


Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Bacau

Diferente SF rev 1  - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Bacau

Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente pentru

aglomerarea Bacau

Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Buhusi......................................................... 14

Comparație SF rev 1 - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Buhusi............................................................................................................ 16

Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente pentru

aglomerarea Buhusi............................................................................................................ 16

Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Moinesti

Diferente SF rev 1  - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Moinesti:

Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente pentru

aglomerarea Moinesti

Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Darmanesti................................................. 20

Diferente SF rev 1  - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Darmanesti:

Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente pentru

aglomerarea Darmanesti..................................................................................................... 22

Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Targu Ocna

FICHTNER

ENVIRONMENT

Interde'. clopmcnl

r.f ■‘■SA. vvc. 4 l ‘A-st

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 7 o

f 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Tabel 14:     Diferente SF rev 1  - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Targu Ocna:................................................................................................... 25

Tabel 15:     Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente pentru

aglomerarea Targu Ocna.................................................................................................... 25

FICHTNER

ENVIRONMENT

Interdevrlopinef îl

jv>*. «jjl t -m> 4 ■*<><+ f <j *«.

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page

8 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

ABREVIERI

CRAB

Compania Regionala Apa Bacau

SF

Studiu de Fezabilitate

J       SF rev.1

Studiu de Fezabilitate revizia 1

SF rev.2

Studiu de Fezabilitate revizia 2

DL

Documente de licitație

DA

Documente de Atribuire

FICHTNER

ENVIRONMENT

x^^^’interdcvrlopmml

c O+SlI, ’   * t VJ M t h SG

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 9 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

1. SUMAR EXECUTIV

 • 1.1 Generalități

Studiul de Fezabilitate a fost întocmit de asocierea ILF Consulting Engineers / Hydro-Ingenieure / ILF Consulting Engineers SRL Romania fiind unul din documentele suport ale aplicației de finanțare pentru fondurile de coeziune.Prin acest studiu de fezabilitate se propune extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si canalizare in 5 aglomerări după cum urmeaza:

 • •  Aglomerarea Bacau care acopera localitățile: municipiul Bacau, comuna Hemeius, comuna Mărgineni, comuna Măgură, comuna Letea Veche.

 • •  Aglomerarea Moinesti care acopera municipiul Moinesti

 • •  Aglomerarea Buhusi care acopera orașul Buhusi

 • •  Aglomerarea Darmanesti care acopera orașul Darmanesti

 • •  Aglomerarea Targu Ocna care acopera orașul Targu Ocna

Proiectele tehnice si Documentele de Atribuire (contract execuție - FIDIC roșu) pentru extinderea rețelelor de canalizare in Buhusi si Moinesti a fost elaborat de asocierea ILF Consulting Engineers / Hydro-lngenieure / ILF Consulting Engineers SRL Romania

Proiectele Tehnice si Documentele de Atribuire (contract execuție - FIDIC roșu) pentru extinderea rețelelor de canalizare in Bacau, Targu Ocna, Darmanesti si extinderea rețelelor de apa din Buhusi si Moinesti au fost întocmite de asocierea Fichtner Environment S.R.L / Interdevelopment S.R.L.

Documentele de atribuire pentru contracte de proiectare si execuție - FIDIC galben au fost întocmite de asocierea Fichtner Environment S.R.L / Interdevelopment S.R.L. pentru stațiile de epurare din Buhusi, Moinesti, Targu Ocna, Darmanesti, precum si statia de tratare Caraboaia si de asocierea ILF Consulting Engineers / Hydro-lngenieure / ILF Consulting Engineers SRL Romania pentru statia de epurare Bacau

La întocmirea documentelor de licitație si a proiectelor tehnice, s-a observat ca exista unele diferente fata de lucrările menționate in Studiul de Fezabilitate, diferente explicate amplu in capitolele următoare.

Trebuie precizat ca o revizie a Studului Inițial de Fezabilitate a avut loc in decembrie 2011 (pe care o vom numi Rev.1), revizie prin care nu au fost atinse probleme tehnice ci s-a urmărit evidențierea liniei bugetare de proiectare pentru contractele de proiectare-executie, au fost alocate pe contracte cheltuielile din devizul general altele decât cele cu investiția de baza si a fost impartit in doua contracte unul din contractele de execuție (FIDIC roșu) CL 3 datorita:

• valorii foarte mari si riscului rezultat din aceasta

FICHTNER

ENVIRONMENT

*^^înterde\'el(j|)iiienl

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 10 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

• amploarii lucrărilor si locațiile situate la distante relativ mari

 • 1.2  Obiectul Documentației de revizuire a Studiului de Fezabilitate

Prezenta documentație prezintă si justifica necesitatea modificării ușoare a lucrărilor menționate in Studiul de Fezabilitate inițial, prezentând totodată modificările intervenite pe liniile bugetare din devizul general.

 • 1.3  Elaboratorul documentației de revizuire a Studiului de Fezabilitate

O

Elaboratorul acestei documentații este asocierea Fichtner Environment S.R.L / Interdevelopment S.R.L.

 • 1.4  Beneficiarul Final

Beneficiarul final al proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacau”, este Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) care are in operare sistemele de apa si canalizare din aglomerările aferente proiectului: Bacau, Buhusi, Moinesti, Darmanesti si Targu Ocna.

FICHTNER

ENVIRONMENT

x^^înterdcvrlupnicnl

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 11 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

2. DETALII TEHNICE PRIVIND MODIFICĂRILE PROPUSE

 • 2.1 GeneralitățiStudiul de Fezabilitate inițial a fost întocmit in perioada 2007 - 2010. Lucrările necesare pentru rețelele de canalizare au fost stabilite in acel moment pe baza ortofotoplanurilor 1:5000, astfel fiind calculata lungimea aferenta rețelelor, identificate proprietățile si stabilit traseul conductelor de apa si canalizare. La revizia 1 a SF nu au fost făcute modificări la lucrările propuse deoarece proiectele tehnice nu erau realizate si nici documentațiile de licitație pentru contractele de lucrări.

Planurile topografice de detaliu 1:500 au reliefat ușoare modificări ale lungimilor rețelelor precum si necesitatea introducerii unor statii de pompare adiționale sau renunțarea la unele statii de pompare in cazul rețelelor de canalizare. Detaliile topografice privind proprietățile situate pe rutele acestor rețele au reliefat in general un număr mai mare de proprietăți decât cel considerat inițial in Studiul de Fezabiliate.

Alte modificări sunt datorate anumitor cerințe ale Autorităților de resort care la cererea avizelor au impus condiții ce nu au fost inițial considerate: (ex. Cai ferate, Drumuri Naționale), sau unor evenimente aparute intre momentul realizării SF si momentul realizării DA cum ar fi prăbușirea malului râului Trotus.

Per total s-a urmărit

 • •  Realizarea canalizării pe traseele prezentate in SF inițial

 • •  Realizarea unui sistem de canalizare funcțional

 • •  Conectarea tuturor proprietăților, precum si a consumatorilor nou aparuti de la realizarea SF si pana in prezent pe străzile identificate in SF inițial.

In capitolele următoare vor fi prezentate pe larg modificările pentru fiecare aglomerare in parte.

 • 2.2 Aglomerarea BACAU

 • 2.2.1 Modificări propuse in aglomerarea Bacau

Modificările propuse pentru aglomerarea Bacau se refera la lungimea rețelelor de canalizare, numărul stațiilor de pompare si numărul racordurilor de canalizare asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

FICHTNER

ENVIRONMENT

<■ ;      i     t        m m;

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 12 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Tabel 1:      Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Bacau


Lucrări

Units

SF inițial si S.F rev.1

SF rev. 2

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

m

42,486

37,924

Conducte de refulare

m

150

4,562

Total lungime rețele canalizare

m

42,636

42,486

Statii de pompare apa uzata

buc

5

18

Cămine pe rețeaua de canalizare

buc

708

907

Racorduri

buc

1060

2289

Statie de epurare (inclusiv sistem SCADA canalizare)

buc

1

1

2.2.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Bacau


La intocmirea proiectului tehnic au fost utilizate planurile din studiul de fezabilitate inițial si lista de străzi aferenta. Prin proiectul tehnic au rezultat modificări datorate soluțiilor tehnice adoptate ca urmare a măsurătorilor topografice de detaliu:

 • a) Străzile au lungime ușor diferita decât cea masurata pe planurile 1:5000 inițial

 • b) Lungimea străzii poate fi mai mare decât a canalizării situate pe aceasta strada datorita faptului ca ultimul cămin nu trebuie sa fie neaparat plasat la căpătui starzii, ci in dreptul ultimei proprietăți

 • c) A aparut necesitatea dublării rețelei pe drumul național in vederea evitării afectării drumului conform cerințelor CNADNR SA. In prezent documentația pentru acordul de amplasare se afla la CNADNR SA, in vederea obținerii acordului.

 • d) Pe unele străzi a fost deja realizata canalizarea din fonduri ale autoritatilor locale, motiv pentru care au fost scoase din proiectul tehnic.

 • e) Deoarece extinderile rețelelor de canalizare trebuie sa fie legate si sa se descarce in canalizarea existenta, la stadiul de proiect tehnic, după masurarea exacta a radierelor căminelor existente s-a observat ca nu pot fi conectate anumite străzi fara pompare. Astfel a aparut necesitatea introducerii unor statii de pompare adiționale si realizarea conductelor de refulare aferente.

 • f)  Au fost situații in care in SF inițial a aparut o neconcordanta intre numele străzii si lungimea acesteia ,care a fost identificata odata cu ridicările topografice de detaliu.

 • g) a fost actualizata situația proprietăților pe traseul canalizării ca urmare a măsurătorile topografice si racorduri au fost prevăzute pentru toate aceste proprietăți.

 • h) Numărul de cămine a crescut ca urmare a necesității schimbării de direcție pentru ocolirea unor obstacole identificate prin măsurătorile topografice de detaliu.

  FICHTNER

  ENVIRONMENT

  Interdevi'lopf urni

  DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

  Cod:

  21.BC.A10.009

  Page 13 of 29

  MEMORIU JUSTIFICATIV

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  5

  Rev

  0

  1

  2

  3

  4

Pentru fiecare stada in parte au fost justificate schimbările in anexa 1.1

 • 2.2.3 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Bacau

Datorita modificărilor aparute mai ales in numărul căminelor si numărului de racorduri, precum si a modificării lungimii conductelor de refulare in raport cu conductele de canalizare cu descărcare gravitaționala, structura investițiilor pentru aglomerarea Bacau se prezintă astfel (vezi anexa 1.2):

Tabel 2:     Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Bacau

Lucrări

S.F rev.1

S.F rev.2

Contract

EURO

EURO

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

7.875.393

7.314.344

CL3

Conducte de refulare

12.000

364.928

CL3

Total lungime rețele canalizare

7.887.393

7.679.272

Statii de pompare apa uzata

228.000

820.800

CL3

Cămine pe rețeaua de canalizare

891.805

1.006.678

CL3

Racorduri

1.059.652

2.289.000

CL3

Statie de epurare (include sistem SCADA canalizare)

12.702.509

12.702.509

CL1

Statia de tratare Caraboaia (include sistem SCADA)

3.483.548

3.483.548

CL5

Total aglomerare Bacau

26.252.906

27.981.807

Diferentele privind investițiile pentru aglomerarea Bacau in preturi curente sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 3:      Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente

pentru aglomerarea Bacau

Aglomerarea Bacau

Valoare de Deviz

SF rev 1

SF rev. 2

Ron

Euro

Ron

Euro

Total (fara T.V.A.)

155.375.024

36.935.133

154.953.377

36.834.901

din care C + M (fara T.V.A.)

87.105.292

20.706.324

92.209.061

21.919.572

Total (cu T.V.A. inclus)

192.513.730

45.763.599

191.990.888

45.639.311

din care C + M (cu T.V.A. inclus)

96.412.225

25.675.841

114.339.236

27.180.269

FICHTNER

ENVIRONMENT

n t e r (I c v c I ( j | > 11 u * i) t

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 14 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4


Menționam ca vaioarea contractului CL3 a fost modificata corespunzător schimbărilor aparute (vezi anexa 10). Valoarea contractelor CL 1 si CL 5 nu a fost afectata.

 • 2.1 Aglomerarea Buhusi

 • 2.1.1 Modificări propuse in aglomerarea Buhusi

Modificările propuse pentru aglomerarea Buhusi se refera atat la rețelele de apa cat si cele de canalizare, ca urmare a studiilor suplimentare efectuate pentru elaborarea proiectului tehnic. La rețelele de apa sunt modificări ale lungimii rețelei si numărului de branșamente. La rețeaua de canalizare a fost modificata ușor lungimea rețelelor de canalizare, numărul stațiilor de pompare si numărul racordurilor de canalizare asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Tabel 4:      Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Buhusi

Lucrări

llnits

SF inițial si

S.F rev.1

SF rev. 2

Alimentare cu apa

Extindere rețele alimentare cu apa

m

6,282

6,282

Branșamente

buc

300

373

Sistem SCADA sistem alimentare cu apa

buc

1

1

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

m

20.141

19.254

Conducte de refulare

m

2.840

5.643

Total lungime rețele canalizare

m

22.981

24.897

Statii de pompare apa uzata

buc

11

11

Cămine pe rețeaua de canalizare

buc

324

410

Racorduri

buc

657

2117

Statie de epurare (inclusiv sistem SCADA canalizare)

buc

1

1

2.1.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Buhusi


Pentru lucrările de alimentare cu apa s-au pastrat rutele prevăzute in SF inițial. Cu toate acestea au aparut modificări ale lungimilor rețelei aferenta străzilor după realizarea proiectului tehnic deoarece:

 • a) Lungimea străzii a fost corelata cu măsurătorile topografice de detaliu.

 • b) Numărul de proprietăți este corelat cu rezultatul studiile topo de detaliu

FICHTNER

ENVIRONMENT

<^^înterdevclopni(’iil

C   SlA. T    4 { K *rf f. M V j

DOCUMENTAȚIE OE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21 .BC.A10,009

Page 15 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Trebuie remarcat ca per total, lungimea rețelei nu a fost schimbata. Justificări detaliate se pot găsi in anexa 2.1

In plus lucrările SCADA pentru sistemul de alimentare cu apa cuprinse in valoarea lucrărilor de baza din Devizul general din SF inițial si SF rev.1, au fost identificate atat ca monitorizări in rețeaua de distribuție si surse de apa, cat si ca sistem de comanda, monitorizare si transmitere la distanta a datelor din dispeceratul central apa ce va fi infiintat in Gospodăria de apa Buhusi. Valoarea lucrărilor SCADA sunt incluse in valoare lucrărilor de baza in devizul general SF rev.2.

La întocmirea proiectului tehnic pentru lucrările de canalizare au fost utilizate planurile din studiul de fezabilitate inițial si lista de străzi aferenta. Prin proiectul de detaliu au rezultat modificări datorate soluțiilor tehnice adoptate ca urmare a măsurătorilor topografice de detaliu după cum urmeaza:


 • a) Străzile au lungime ușor diferita decât cea masurata pe planurile 1:5000 inițial

 • b) Lungimea străzii poate fi mai mare decât a canalizării situate pe aceasta strada datorita faptului ca ultimul cămin nu trebuie sa fie neapărat plasat la căpătui starzii, ci in dreptul ultimei proprietăți

 • c)  .

 • d) Pe unele străzi a fost deja realizata canalizarea din fonduri ale autoritatilor locale, motiv pentru care au fost scoase din proiectul tehnic.

 • e) Posibila confuzie asupra numelui străzii si a limitelor sale fiind parțial inclusa in lungimea propusa si o parte dintr-o alta strada, confuzie identificata odata cu ridicările topografice de detaliu.

 • f)  Numărul proprietăților pe traseul canalizării a fost identificat după măsurătorile topografice de detaliu si racorduri au fost prevăzute pentru toate aceste proprietăți, numărul de racorduri fiind considerabil crescut.

 • g) Numărul de cămine a crescut ușor ca urmare a necesității schimbării de direcție pentru ocolirea unor obstacole identificate prin măsurătorile topografice de detaliu.

Pentru fiecare stada in parte au fost justificate schimbările in anexa 2.2

2.1.1 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Buhusi

Deoarece lucrările la rețeaua de alimentare cu apa sunt numai puțin diferite, nu au fost schimbate valorile de investiții ale acestora.

In ceea ce privește lucrările de canalizare, trebuie precizat ca aceste lucrări sunt introduse in contractul de lucrări CL2 care deja a fost lansat fiind in procedura de atribuire. Ținând cont de ofertele primite, s-a decis păstrarea valorii investițiilor in aceasta revizie de SF, urmând a fi modificate după atribuirea contractului de lucrări CL2 :


FICHTNER

ENVIRONMENT

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 16 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Ținând cont de aceste considerente, nu exista schimbări ale investițiilor de baza pentru aceasta aglomerare.

Tabel 5:      Comparație SF rev 1 - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante

pentru aglomerarea Buhusi

Lucrări

S.F rev.1

S.F rev.2

Contract

EURO

EURO

Alimentare cu apa

Extindere rețele alimentare cu apa

816.672

816.672

CL4

Branșamente

180.000

180.000

CL4

Sistem SCADA sistem apa

Valoare inclusa in lucrările de mai sus

CL4

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

3.977.783

3.977.783

CL2

Conducte de refulare

227.200

227.200

CL2

Total lungime rețele canalizare

4.204.983

4.204.983

Statii de pompare apa uzata

442.000

442.000

CL2

Cămine pe rețeaua de canalizare

397.873

397.873

CL2

Racorduri

657.060

657.060

CL2

Statie de epurare (inclusiv sistem SCADA canalizare)

7.226.102

7.226.102

CL6

Total aglomerare Buhusi

13.924.690

13.924.690

Investițiile pentru aglomerarea Buhusi in preturi curente sunt prezentate in tabelul de mai jos (vezi anexa 7.7). Modificările aparute sunt datorate redimensionarii cheltuielilor diverse si neprevăzute la nivelul întregului proiect.

Tabel 6:      Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente

pentru aglomerarea Buhusi

Aglomerarea Buhusi

Valoare de Deviz

SF rev 1

SF rev. 2

Ron

Euro

Ron

Euro

Total (fata T.V.A.)

82.743.081

19.669.356

78.106.709

18.567.216

din care C + M (fara T.V.A.)

50.068.224

11.902.019

54.395.700

12.930.729

Total (cu T.V.A. inclus)

102.521.409

24.370.982

96.772.306

23.004.328

din care C + M (cu T.V.A. inclus)

62.084.598

14.758.504

67.450.668

16.034.105

FICHTNER

ENVIRONMENT

Interdcvdopi nent

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 17 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

2.2 Aglomerarea Moinesti

 • 2.2.1 Modificări propuse in aglomerarea Moinesti

Modificările propuse pentru aglomerarea Moinesti se refera atat la rețelele de apa cat si cele de canalizare. La rețelele de apa sunt modificări ale lungimii rețelei si numărului de branșamente. La rețeaua de canalizare rețelelor de canalizare, numărul stațiilor de pompare si numărul racordurilor de canalizare asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Tabel 7:      Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Moinesti

Lucrări

Units

SF inițial si S.F rev.1

SF rev. 2

Alimentare cu apa

Extindere rețele alimentare cu apa

m

3.529

3.529

Racordare cartier Hangani

m

nespecificat

1.286

Branșamente

buc

315

158

Sistem SCADA alimentare cu apa

buc

1

1

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

m

21.639

21.635

Conducte de refulare

m

3.610

5.012

Total lungime rețele canalizare

m

25.249

26.647

Statii de pompare apa uzata

buc

3

3

Cămine pe rețeaua de canalizare

buc

360

531

Racorduri

buc

597

1556

Statie de epurare (inclusiv sistem SCADA canalizare)

buc

2

2

2.2.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Moinesti

Pentru lucrările de alimentare cu apa s-au pastrat rutele prevăzute in SF inițial. Cu toate acestea au aparut modificări ale lungimilor rețelei aferenta străzilor după realizarea proiectului tehnic deoarece:

 • a) Lungimea străzii a fost corelata cu măsurătorile topografice de detaliu.

 • b) Exista străzi pe care conducta a fost prelungita pentru conectarea tuturor consumatorilor

 • c) S-a renunțat la anumite tronsoane care nu erau necesare, conectarea consumatorilor putandu-se face pe alte ramuri ale rețelei de alimentare cu apa.

 • d) Numărul de proprietăți este corelat cu rezultatul studiile topo de detaliu.

  FICHTNER

  ENVIRONMENT

  ^^^Interdcvclopii lenl

  DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

  Revizia 2

  Cod:

  21.BC.A10.009

  Page 18 of 29

  MEMORIU JUSTIFICATIV

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  5

  Rev

  0

  1

  2

  3

  4

Trebuie remarcat ca per total lungimea rețelei nu a fost schimbata. Justificări detaliate se pot găsi in anexa 3.1

Menționam ca in SF inițial nu este clar indicata lungimea conductei care va asigura conectarea cartierului Hanqani de conductele alimentate din SP Vermesti. După ridicările topografice 1:500, si verificarea condițiilor din teren, s-a stabilit ca unica posibilitate de conectare a cartierului este legarea la rețeaua de distribuție a Moinestiului după căminul de bransare a conductei de refulare (aductiunea de la SP Vermesti).. S-a indentificat astfel traseul conductei către cartierul Hangani in lungime de 1.286m.

O

In ceea ce privește sistemul SCADA menționat in SF inițial, s-a avut in vedere descrierea in documentația de licitație a lucrărilor cuprinse in acest proiect care fac obiectul unei propuneri de proiectare de detaliu din partea Antreprenorului.

La intocmirea proiectului tehnic pentru lucrările de canalizare au fost utilizate planurile din studiul de fezabilitate inițial si lista de străzi aferenta. Prin proiectul de detaliu nu sunt modificări ale lungimilor de rețea, cu excepția unei străzi in care canalizarea proiectata este cu 4m mai mica decât cea prevăzută in SF inițial.

Modificări apar insa la numărul de cămine si racorduri deoarece:

 • a) Numărul proprietăților pe traseul canalizării a fost identificat după măsurătorile topografice, racorduri fiind considerate pentru toate aceste proprietăți; numărul de racorduri a crescut considerabil.


 • b) Numărul de cămine a crescut ușor ca urmare a necesității schimbării de direcție pentru ocolirea unor obstacole identificate prin măsurătorile topografice de detaliu.

Pentru fiecare stada in parte au fost justificate schimbările in anexa 3.2

 • 2.2.3 Modificări ale valorilor investițiilor in aglomerarea Moinesti

Deoarece lucrările la rețeaua de alimentare cu apa este foarte ușor diferita, nu au fost schimbate valorile de investiții ale acestora.

In ceea ce privește lucrările de canalizare, trebuie precizat ca acestea lucrări sunt introduse in contractul de lucrări CL2 care deja a fost lansat fiind in procedura de atribuire. Ținând cont de ofertele primite, s-a decis pastrarea valorii investițiilor in aceasta revizie de SF, urmând a fi modificate după atribuirea contractului de lucrări CL2:

Ținând cont de aceste considerente, nu exista schimbări ale investițiilor de baza pentru aceasta aglomerare.

FICHTNER

ENVIRONMENT

...................■■■'■

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 19 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Tabel 8:     Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Moinesti:

Lucrări

S.F rev.1

S.F rev.2

Contract

EURO

EURO

Alimentare cu apa

Extindere rețele alimentare cu apa

458.752

458.752

CL4

Branșamente

189.000

189.000

CL4

Sistem SCADA sistem apa

Valoare inclusa in lucrările de mai sus

CL4

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

3.980.316

3.980.316

CL2

Conducte de refulare

288.800

288.800

CL2

Total lungime rețele canalizare

4.269.116

4.269.116

Statii de pompare apa uzata

176.000

176.000

CL2

Cămine pe rețeaua de canalizare

418.216

418.216

CL2

Racorduri

597.225

597.225

CL2

Statie de epurare Moinesti Nord si Statie de epurare Moinesti Sud (inclusiv sistem SCADA canalizare)

7.721.490

7.721.490

CL6

Total aglomerare Moinesti

13.829.799

13.829.799

Investițiile pentru aglomerarea Moinesti in preturi curente sunt prezentate in tabelul de mai jos (vezi anexa 7.8). Modificările aparute sunt datorate redimensionarii cheltuielilor diverse si neprevăzute la nivelul întregului proiect.

Tabel 9:      Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente

pentru aglomerarea Moinesti

Aglomerarea Moinesti

Valoare de Deviz

SF rev 1

SF rev. 2

Ron

Euro

Ron

Euro

Total (fata T.V.A.)

82.216.096

19.544.083

77.603.991

18.447.712

din care C + M (fara T.V.A.)

49.383.336

11.739.210

52,710,096

12.530.034

Total (cu T.V.A. inclus)

101.868.397

24.215.750

96,149,386

22.856.250

din care C + M (cu T.V.A. inclus)

61.235.337

14.556.621

65.360.519

15.537.243

FICHTNER

ENVIRONMENT

^’^^înterdcvdopment

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 20 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

2.3 Aglomerarea Darmanesti

 • 2.3.1 Modificări propuse in aglomerarea Darmanesti

Modificările propuse pentru aglomerarea Darmanesti se refera atat la modificări aduse rețelei de canalizare cat si la modificări aduse lucrărilor incluse in statia de epurare. Pentru rețeaua de canalizare, modificările se refera la lungimea rețelelor de canalizare, numărul stațiilor de pompare si numărul racordurilor de canalizare asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Tabel 10:     Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Darmanesti

Lucrări

Units

SF inițial si

S.F rev.1

SF rev. 2

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

m

50.832

50.816

Conducte de refulare

m

5.000

4.019

Total lungime rețele canalizare

m

55.832

54.835

Statii de pompare apa uzata

buc

14

16

Cămine pe rețeaua de canalizare

buc

847

2.383

Racorduri

buc

2.067

3.519

Statie de epurare (include sistem SCADA canalizare)

buc

1

1

2.3.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Darmanesti

Rețeaua de canalizare

La întocmirea proiectului tehnic au fost utilizate planurile din studiul de fezabilitate inițial si lista de străzi aferenta. Prin proiectul tehnic au rezultat modificări datorate soluțiilor tehnice adoptate in urma măsurătorilor topografice de detaliu:

 • a) Străzile au lungime ușor diferita decât cea măsurată pe planurile 1:5000 inițial

 • b) Lungimea străzii poate fi mai mare decât a canalizării situate pe aceasta strada datorita faptului ca ultimul cămin nu trebuie sa fie neapărat plasat la căpătui starzii, ci in dreptul ultimei proprietăți

 • c) A aparut necesitatea dublării rețelei pe drumul național in vederea evitării afectării drumului conform discuțiilor cu CNADNR SA. In prezent documentația pentru acordul de amplasare se afla la CNADNR SA, in vederea obținerii acordului.

 • d)  Pe unele străzi a fost deja realizata canalizarea din fonduri ale autoritatilor locale, motiv pentru care au fost scoase din proiectul tehnic.

 • e) Deoarece extinderile rețelelor de canalizare trebuie sa fie legate si sa se descarce in canalizarea existenta, la stadiul de proiect tehnic, după măsurarea exacta a radierelor

  FICHTNER

  ENVIRONMENT

  ^’^^’interdevelupnienl

  DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

  Cod:

  21.BC.A10.009

  Page 21 of 29

  MEMORIU JUSTIFICATIV

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  5

  Rev

  0

  1

  2

  3

  4

căminelor existente s-a observat ca nu pot fi conectate anumite străzi fara pompare. Astfel a aparut necesitatea introducerii unor statii de pompare adiționale si realizarea conductelor de refulare aferente precum si relocarea altor statii de pompare pe pozițiile unde proiectul impunea pomparea.

 • f)  Au fost corelate denumirile actuale ale străzii si lungimea acesteia identificate odata cu ridicările topografice de detaliu.

 • g) Numărul proprietăților pe traseul canalizării a fost identificat după măsurătorile topografice si racorduri au fost prevăzute pentru toate aceste proprietăți.

 • h)  .

 • i)  Numărul de cămine a crescut ca urmare a necesității schimbării de directive, pentru ocolirea unor obstacole identificate prin măsurătorile topografice de detaliu.

Pentru fiecare stada in parte au fost justificate schimbările in anexa 4.1

Statia de epurare Darmanesti

La statia de epurare Darmanesti in studiul de fezabilitate inițial era considerat accesul la statia de epurare pe drumul existent pe partea superioara a debleului caii ferate localizate paralel cu acest drum. Drumul acesta este utilizat numai de vehicule ușoare: căruțe, rar autoturisme. In urma vizitei la locație a reprezentanților Sucursalei CREIR CF Galați (proprietarul caii ferate), a rezultat ca realizarea unui drum de acces pe partea superioara a debleului si utilizarea subtraversarii existente a liniei CF nu poate fi aprobata si autorizata. Ca urmare, cerința comisiei CF a fost: realizarea unui nou drum de acces direct din drumul național 12A si instituirea unei treceri la nivel cu calea ferata in dreptul amplasamentului statiei de epurare.

In acest sens Primăria a cumpărat parcela de teren aferenta noului drum in lungime de aproximativ 180m care va fi inclusa in incinta statiei de epurare.

In plus pentru obținerea avizului de realizare a trecerii la nivel cu calea ferata a drumului, reprezentanții CF au cerut realizarea unor semibariere automate.

Lucrările descrise mai sus au aparut ca urmare a cerințelor autoritatii proprietare a caii ferate din imediata apropiere a statiei de epurare, nefiind prevăzute la realizarea SF inițial in care drumul utillizat in acest moment pentru accesul la proprietățile învecinate a fost considerat ca acces la statie. Deoarece acest drum nu poate fi utilizat, iar accesul nu se poate face decât construind un alt drum, consideram lucrările aferente drumului si traversării la nivel a caii ferate ca lucrări neprevăzute.

Primăria Darmanesti a finanțat proiectul tehnic pentru trecerea la nivel de cale ferata precum si pentru drumul de acces din DN 12 A, in vederea asigurării obținerii avizului CF. Valoarea de execuție a acestor lucrări a fost inclusa in valoarea investițiilor pentru statia de epurare.

FICHTNER

ENVIRONMENT

*"^^lnterdcvi'lo|)i un il

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21 .BC.A10.009

Page 22 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Copii ale corespondentei referitoare la realizarea drumului de acces si a trecerii la nivel de cale ferata sunt prezentate in anexa 4.4

2.3.3 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Darmanesti

Datorita modificărilor prezentate mai sus, structura investițiilor pentru aglomerarea Darmanesti se prezintă astfel (vezi anexa 4.2 si 4.3):

Tabel 11:     Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Darmanesti:

Lucrări

S.F rev.1

S.F rev.2

Contract

EURO

EURO

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

9.610.087

9.427.541

CL4

Conducte de refulare

400.000

321.520

CL4

Total lungime rețele canalizare

10.010.087

9.749.061

Statii de pompare apa uzata

532.000

608.000

CL4

Cămine pe rețeaua de canalizare

996.614

2.874.007

CL4

Racorduri

2.066.647

3.519.000

CL4

Statie de epurare (inclusiv sistem SCADA canalizare)

4.875.724

5.148.841

CL7

Total aglomerare Darmanesti

18.481.072

21.898.909

Diferentele privind investițiile pentru aglomerarea Darmanesti in preturi curente sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 12:    Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente

pentru aglomerarea Darmanesti

Aglomerarea Darmanesti

Valoare de Deviz

SF rev 1

SF rev. 2

Ron

Euro

Ron

Euro

Total (fara T.V.A.)

110.832.002

26.346.543

121.035.942

28.772.183

din care C + M (fara T.V.A.)

77.277.690

18.370.145

94.774.406

22.529.395

Total (cu T.V.A. inclus)

137.326.313

32.644.665

149.979.200

35.652.459

din care C + M (cu T.V.A. inclus)

95.824.336

22.778.980

117.520.263

27.936.450

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE

Cod:

FICHTNER

ENVIRONMENT

FEZABILITATE

21.BC.A10.009

Revizia 2

Page 23 of 29

Ed.

1

2

3

4

5

IntercJcvdopincnl

MEMORIU JUSTIFICATIV

Rev

0

1

2

3

4

Detalii privind costurile investiției de baza si a valorii totale a investiției pentru aglomerarea Darmanesti sunt prezentate in anexele: 4.2, 4.3 si 7.9. Valoarile modificate ale contractelor CL 4 si CL 7 sunt evidențiate in anexa 10.

 • 2.4 Aglomerarea Targu Ocna

 • 2.4.1 Modificări propuse in aglomerarea Targu Ocna

Modificările propuse pentru aglomerarea Targu Ocna se refera atat la modificări aduse rețelei de canalizare cat si la modificări aduse lucrărilor incluse in statia de epurare. Pentru rețeaua de canalizare, modificările se refera la denumirea străzilor pe care conform planurilor din SF inițial, au fost amplasate rețele, numărul stațiilor de pompare si numărul racordurilor de canalizare asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Tabel 13:     Indicatori fizici modificați pentru aglomerarea Targu Ocna

Lucrări

Units

SF inițial si

S.F rev.1

SF rev. 2

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

m

24.129

24.129

Conducte de refulare

m

4.200

3.142

Total lungime rețele canalizare

m

28.329

27.271

Statii de pompare apa uzata

buc

9

8

Cămine pe rețeaua de canalizare

buc

402

594

Racorduri

buc

1.005

1.427

Statie de epurare (include sistem SCADA canalizare)

buc

1

1

2.4.2 Justificarea modificărilor din aglomerarea Targu Ocna

Rețeaua de canalizare

La întocmirea proiectului tehnic au fost utilizate planurile din studiul de fezabilitate inițial si lista de străzi aferenta. Deși respectat traseul si lungimea propusa prin SF inițial, prin proiectul de detaliu au rezultat modificări datorate soluțiilor tehnice adoptate si măsurătorilor topografice de detaliu corelate cu nomenclatorul actual al străzilor:

 • a) Străzile au lungime ușor diferita decât cea masurata pe planurile 1:5000 inițial

 • b) O mare parte din modificări sunt datorate faptului ca după masuratoarea topografica, limitele si nomenclatorul actual al străzilor a fost identificat si corelat iar pe aceleași trasee ca si in SF inițial au fost restabilite lungimile si numele actuale ale străzilor.

  FICHTNER

  ENVIRONMENT

  Interdcvdopim’iit

  DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

  Cod:

  21.BC.A10.009

  Page 24 of 29

  MEMORIU JUSTIFICATIV

  Ed.

  1

  2

  3

  4

  5

  Rev

  0

  1

  2

  3

  4


 • c) Lungimea străzii poate fi mai mare decât a canalizării situate pe aceasta strada datorita faptului ca ultimul cămin nu trebuie sa fie neaparat plasat la căpătui starzii, ci in dreptul ultimei proprietăți

 • d) A aparut necesitatea dublării rețelei pe drumul național in vederea evitării afectării drumului conform cerințelor CNADNR SA. In prezent documentația pentru acordul de amplasare se afla la CNADNR SA, in vederea obținerii acordului.

 • e) Pe unele străzi a fost deja realizata canalizarea din fonduri ale autorităților locale, motiv pentru care au fost scoase din proiectul tehnic.

 • f)  Numărul proprietăților pe traseul canalizării a fost identificat după măsurătorile topografice de detaliu si racorduri au fost prevăzute pentru toate aceste proprietăți.

 • g) Numărul de cămine a crescut ca urmare a necesității schimbării de direcție, pentru ocolirea unor obstacole identificate prin măsurătorile topografice de detaliu.

Pentru fiecare stada in parte au fost justificate schimbările in anexa 5.2

Statia de epurare Tarqu Ocna

După stabilirea poziției statiei de epurare noua din Targu Ocna si realizarea documentelor cadastrale, s-a trecut la proiectarea acesteia la nivel de SF. Din 2009 de când documentația cadastrala a fost înaintata si pana in 2011, au avut loc prăbușiri de mal pe zona amplasamentului statiei de epurare, prăbușiri rezultate in urma dislocării apararii de mal intial existente. Astfel un drum situat perimetral pe malul râului Trotus care înconjura statia de epurare a dispărut complet asa cum rezulta din documentele prezentate in anexa 5.4..

A aparut astfel necesitatea realizării unei aparari de mal pentru a intari terenul si a preîntâmpina eventuale prăbușiri, precum si realizarea platformei statiei de epurare la o cota impusa de noile lucrări.

Necesitatea acestor lucrări a aparut ca urmare a evenimentelor aparute după colectarea datelor pentru întocmirea SF, de aceea sunt considerate ca lucrări neprevăzute. Costul estimativ al acestor lucrări a fost adaugat la valoarea investiției statiei de epurare, valoarea contractului de lucrări fiind modificata corespunzător.

2.4.3 Modificări ale valorilor investițiilor din aglomerarea Targu Ocna

Datorita modificărilor prezentate mai sus, structura investițiilor pentru aglomerarea Targu Ocna se prezintă astfel (vezi anexa 5.2 si 5.3):

FICHTNER

ENVIRONMENT

x^^înterdcvclopinc’fil

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21 .BC.A10.009

Page 25 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

Tabel 14:    Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la investiția de baza in preturi constante pentru

aglomerarea Targu Ocna:

Lucrări

SF inițial & S.F rev.1

S.F rev.2

Contract

EURO

EURO

Canalizare

Extindere rețele de canalizare

4.821.092

4.745.046

CL3

Conducte de refulare

336.000

251.360

CL3

Total lungime rețele canalizare

5.157.092

4.996.406

Statii de pompare apa uzata

342.000

304.000

CL3

Cămine pe rețeaua de canalizare

524.650

723,590

CL3

Racorduri

1.005.409

1.427.000

CL3

Statie de epurare (inclusiv sistem SCADA canalizare)

3.843.266

4.068.266

CL7

Total aglomerare Targu Ocna

10.872.416

11.519.262Diferentele privind investițiile pentru aglomerarea Targu Ocna in preturi curente sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 15:    Diferente SF rev 1 - SF rev 2 la valoarea totala de investiție in preturi curente

pentru aglomerarea Targu Ocna

Aglomerarea Targu Ocna

Valoare de Deviz

SF rev 1

SF rev. 2

Ron

Euro

Ron

Euro

Total (fara T.V.A.)

65.027.678

15.458.121

64.493.862

15.331.224

din care C + M (fara T.V.A.)

43.295.761

10.292.096

47.233.640

11.228.193

Total (cu T.V.A. inclus)

80.572.161

19.153.294

79.910.230

18.995.942

din care C + M (cu T.V.A. inclus)

53.686.744

12.762.199

58.569.713

13.922.959


Detalii privind costurile investiției de baza si a valorii totale a investiției pentru aglomerarea

Targu Ocna sunt prezentate in anexele: 5.2, 5.3 si 7.10. Valoarile contractelor CL 3 si CL 7 sunt evidențiate in anexa 10.

FICHTNER

ENVIRONMENT

*^^^înterdcvclo|)iii(?nt

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 26 of 29

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4

3. CONCLUZII

Pentru corectarea neconcordantelor dintre situația inițiala de la faza de întocmire a studiului de fezabilitate si cea din momentul intocmirii proiectelor tehnice si documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, precum si pentru a îndeplini condițiile necesare obținerii avizelor de la drumuri si cai ferate, consideram necesara includerea modificărilor identificate si aprobarea reviziei nr.2 a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul" Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau

FICHTNER

ENVIRONMENT

*^^lnterdcv eh >| >n ici 11

DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

Cod:

21.BC.A10.009

Page 27 of 29

MEMORIU JUSTIFICA TIV

Ed.

1

2

3

4

5

Rev

0

1

2

3

4


 • 4. LISTA ANEXE

  • 4.1  ANEXA 1 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII BACAU

   • 4.1.1  Anexa 1.1 Modificări la rețeaua de canalizare Bacau. Justificări

   • 4.1.2  Anexa 1.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea Bacau

  • 4.2  ANEXA 2 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII BUHUSI

   • 4.2.1  Anexa 2.1 Modificări la rețeaua de apa Buhusi. Justificări

   • 4.2.2  Anexa 2.2 Modificări la rețeaua de canalizare Buhusi. Justificări

  • 4.3  ANEXA 3 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII MOINESTI

   • 4.3.1  Anexa 3.1 Modificări la rețeaua de apa Moinesti. Justificări

   • 4.3.2  Anexa 3.2 Modificări la rețeaua de canalizare Moinesti. Justificări

    4.4 ANEXA 4 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII

    DARMANESTI

    4.4.1 Anexa 4.1 Modificări la rețeaua de canalizare Darmanesti.

    Justificări

    4.4.2 Anexa 4.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea

    Darmanesti

    4.4.3 Anexa 4.3 Modificări la investiția de baza pentru SEAU

    Darmanesti


 • 4.4.4 Anexa 4.4 Documente suport pentru modificări la SEAU Darmanesti

  • 4.5  ANEXA 5 MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII TARGU OCNA

   • 4.5.1  Anexa 5.1 Modificări la rețeaua de canalizare Targu Ocna. Justificări

   • 4.5.2  Anexa 5.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea Targu Ocna

   • 4.5.3  Anexa 5.3 Modificări la investiția de baza pentru SEAU Targu Ocna

   • 4.5.4  Anexa 5.4 Documente suport pentru modificări la SEAU Targu Ocna

  • 4.6  ANEXA 6 DEVIZE GENERALE IN PRETURI CONSTANTE

   • 4.6.1 Anexa 6.1 Deviz general al investiției in preturi constante

    FICHTNER

    ENVIRONMENT

    nte r (k'v c I u | > ii i n 11

    DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE Revizia 2

    Cod:

    21.BC.A10.009

    Page 28 of 29

    MEMORIU JUSTIFICATIV

    Ed.

    1

    2

    3

    4

    5

    Rev

    0

    1

    2

    3

    4

   • 4.6.2  Anexa 6.2 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Bacau

   • 4.6.3  Anexa 6.3 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Mărgineni

   • 4.6.4  Anexa 6.4 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Hemeius

   • 4.6.5  Anexa 6.5 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Letea Veche

   • 4.6.6  Anexa 6.6 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Consiliu Județean

   • 4.6.7  Anexa 6.7 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Buhusi

   • 4.6.8  Anexa 6.8 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Moinesti

   • 4.6.9  Anexa 6.9 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Darmanesti

   • 4.6.10 Anexa 6.10 Deviz general al investiției in preturi constante pentru UAT Targu Ocna

  • 4.7 ANEXA 7 DEVIZE GENERALE IN PRETURI CURENTE

   • 4.7.1  Anexa 7.1 Deviz general al investiției in preturi curente

   • 4.7.2  Anexa 7.2 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Bacau

   • 4.7.3  Anexa 7.3 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Mărgineni

   • 4.7.4  Anexa 7.4 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Hemeius

   • 4.7.5  Anexa 7.5 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Letea Veche

   • 4.7.6  Anexa 7.6 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Consiliu Județean

   • 4.7.7  Anexa 7.7 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Buhusi

   • 4.7.8  Anexa 7.8 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Moinesti

   • 4.7.9  Anexa 7.9 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Darmanesti

   • 4.7.10 Anexa 7.10 Deviz general al investiției in preturi curente pentru UAT Targu Ocna

    CICUTKICD

    DOCUMENTAȚIE DE REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE

    Cod:

    21.BC.A10.009

    i Ikxrl 1 MtzH

    ENVIRONMENT

    Revizia 2

    Page 29 of 29

    Ed.

    1

    2

    3

    4

    5

    X’^^’lnterdex elopi îu-nl

    C     L4 1 =SG A ( HG !*.€ f. K

    MEMORIU JUSTIFICATIV

    Rev

    0

    1

    2

    3

    4

  • 4.8  ANEXA 8 INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

   • 4.8.1  Anexa 8.1 Indicatori Tehnico-Economici in preturi constante

   • 4.8.2  Anexa 8.2 Indicatori Tehnico-Economici in preturi curente

  • 4.9  ANEXA 9 HOTARARI CONSILII LOCALE

   • 4.9.1  Anexa 9.1 HCL UAT Bacau

   • 4.9.2  Anexa 9.2 HCL UAT Mărgineni

   • 4.9.3  Anexa 9.3 HCL UAT Hemeius

   • 4.9.4  Anexa 9.4 HCL UAT Letea Veche

   • 4.9.5  Anexa 9.5 HCL UAT Consiliu Județean

   • 4.9.6  Anexa 9.6 HCL UAT Buhusi

   • 4.9.7  Anexa 9.7 HCL UAT Moinesti

   • 4.9.8  Anexa 9.8 HCL UAT Darmanesti

   • 4.9.9  Anexa 9.9 HCL UAT Targu Ocna

  • 4.10 ANEXA 10 VALORI CONTRACTE

  • 4.11 ANEXA 11 SCHEMA DE ECHIVALENTA

  • 4.12 ANEXA 12 APROBARE CRAB STUDIU DE FEZABILITATE REVIZIA

2

ANEXA 1

MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII

BACAU

Anexa 1.1

O        Modificări la rețeaua de canalizare Bacau. Justificări

ANEXA 1.1 Modificări la rețeaua de canalizate in aglomerarea Bacau. Justificări

Canalizare menajera gravitaționala

Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

UAT Bacau

Bdul Unirii (intre str. N.Ene si str. Bistriței)

200

244

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Gheorghe Vranceanu

300

0

S-a renunțat

George Cosbuc

100

0

Conducta inutila, datorita amplasării străzii intre alte doua străzi paralele situate la doar 75 m intre ele

C-tin Musat

679

942

S-a prelungit pentru a permite descărcarea gravitaționala intr-un cămin situat pe rețeaua existenta pe str. Constantei si evitarea unei SP.

Calea Onești

2200

292

Actualizare a delimitării străzilor la SF. Urmare a ridicărilor topo, s-a modificat repartiția lungimilor pe aceleași străzi

Narciselor

700

1169

Aeroportului

300

1014

Calea Republicii

2200

3745

Drum național - rețeaua de canalizare a fost prevăzută la PT pe ambele laturi ale drumului conform cerințelor

Agudului

550

675

Fata de SF unde era prevăzută descărcarea intr-un singur punct, pentru a evita o noua SPAU, la PT s-au prevăzut 2 puncte de descărcare

Toporasi

600

0

Rețeaua de canalizare a fost realizata anterior din fonduri locale

Cerbului

100

62

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Chimiei

1110

327

S-a scurtat traseul in urma măsurătorilor topo de detaliu

înfrățirii

150

104

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Ciresoaia

1000

1060

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Arinilor

1300

1281

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Speranței

400

0

S-a renunțat, împreuna cu str. Cantonului pentru evitarea unei SPAU

Cantonului

200

0

S-a renunțat, împreuna cu str. Speranței pentru evitarea unei SPAU

Frunzei

650

665

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Constantin Platon

350

273

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Pomilor

178

Strada cuprinsa in planurile SF, dar netrecuta pe lista străzilor

Ion Roata

1000

927

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Col. Nicolae Draghici

500

0

Strada cu regim privat

Cpt. ErnestTartescu

300

114

S-a scurtat in urma măsurătorilor topo de detaliu

Gen. Eremia Grigorescu

400

0

S-a renunțat pentru ca nu avea descărcare decât prin str. col. Nicolae Draghici (regim privat)

Cpt. Vasile Marica

300

508

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Sălciei

127

Deoarece au fost construite case pe aceasta strada s-a prevăzut conectarea acestora.

Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

Șiretului

300

374

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Gen. Grigore Cantili

400

359

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Cpt. Ion Boros

100

90

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Maior Alexandru Velican

200

118

S-a scurtat datorita lipsei consumatorilor

Cpt. Victor Precup

100

79

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Lt.Col. 1. Zarnescu

200

249

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Calea Bârladului (DN2F)

1000

2106

Drum național - rețeaua de canalizare a fost prevăzută la PT pe ambele laturi ale drumului

Brândușei

300

0

Rețeaua de canalizare a fost realizata anterior din fonduri locale

Arcade Septilici

300

293

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Xenopol

100

109

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Poet Cari ova

100

74

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Prunului

200

105

S-a scurtat pentru a permite descărcarea gravitaționala intr-un cămin de canalizare existent

Dimitrie Busila

200

199

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Al. 1. Cuza (Calea Tecuciului -DJ207G)

100

0

Rețeaua de canalizare a fost realizata anterior din fonduri locale

Viselor

500

269

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Lt. Victor Botocan

150

105

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Muncii

500

541

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Cezar Uncescu

700

126

S-a scurtat datorita lipsei consumatorilor

Dorului

1804

1061

S-a scurtat datorita lipsei consumatorilor

Gen. dr. Dragomir Badiu

150

191

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Ștefan Zeletin

300

0

S-a renunțat datorita lipsei consumatorilor

Scânteii

185

131

S-a scurtat traseul pentru evitarea unei SPAU suplimentare

Ștefan Luchian

200

143

S-a scurtat traseul pentru evitarea unei SPAU suplimentare

Total UAT Bacau

23678

20429

Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

UAT Letea Veche

Romanitei

200

0

Exista rețea de canalizare

Silozului

1000

0

Lungimea reala este de cca 500 m, la care s-a renunțat datorita imposibilității racordării la rețeaua de canalizare existenta

Ion Creanga

647

493

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Trecatoarea Hoitului

4096

1246

Corecții generate de măsurătorile topo de detaliu

Panselelor

741

Izvorului

526

Alexandru I.Cuza (Letea Veche)

1631

Zorilor

770

Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

Viilor (laterala str. Alex. 1. Cuza)

272

Aleea T ranselectrica

197

Total UAT Letea Veche

5943

5876


Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

UAT Hemeius

Ion Simionescu (DJ 119B)

9371

3274

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Gării

1338

Sf. Gheorghe

668

Rozelor

1443

Crinului

217

Calea Moldovei (intre CF si

Calea Moldovei)

137

Calea Moldovei (DN15)

352

Hotarului

1138

Total UAT Hemeius

9371

8567


Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

UAT Mărgineni

Calea Moinesti

3494

2407

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Cimitirului

645

Total UAT Mărgineni

3494

3052

TOTAL AGLOMERARE BACAU (m)

42486

37924

Cămine si racorduri pe rețeaua de canalizare menajera gravitaționala

SF

SF revizuit

Motivări

Nr. cămine pe rețeaua de canalizare gravitaționala

708

907

Numărul de cămine a crescut ca urmare a necesității schimbării direcției pe anumite aliniamente identificate prin proiectul de detaliu

Racorduri canalizare

1060

2289

Numărul adițional de racorduri este identificat in urma ridicărilor topografice de detaliu si identificarea proprietăților aferente traseului conductelor din SF


Statii de pompare si conducte de refulare

SF

SF revizuit

Motivări

Statii de pompare

5

18

Cele 13 SPAU suplimentare au fost prevăzute pentru a permite transferul apei uzate in anumite zone care nu permit descărcarea gravitaționala (conform tabel)

Lungime conducte refulare

_

150

4562

SPAU suplimentar

Scop

SPAU 5

Descărcare colector str. Arinilor in colectorul existent pe Calea Moldovei

SPAU 6

Descărcare colector str. Frunzei in colectorul existent pe Calea Moldovei

SPAU 7

Descărcare colector prelungirea Calea Republicii in colectorul existent pe Calea Republicii

SPAU 8

Descărcare colector str. I. Creanga in colectorul existent pe str. Al.l.Cuza

SPAU 10

Descărcare colector prelungirea Calea Bârladului in colectorul existent pe Calea Bârladului (peste canal de irigație)

SPAU 11

Descărcare colector prelungire str. Ciresoaia in colectorul proiectat pe str. Ciresoaia

SPAU 12

Descărcare colector str. Șiretului in colectorul existent pe str. Șiretului (peste canal de irigație)

SPAU 13

Descărcare colector str. col.l.Zarnescu, str. gen.Gr.Cantili, str. cpt.V.Precup, str. mr.Alex.Velican si str. cpt. Ion Boros in colectorul existent pe str. Triumfului

SPAU 14

Descărcare colector str. Muncii, str. gen.dr.Dragomir Badiu si str. Dorului in colectorul existent pe str. Muncii

SPAU 15

Descărcare colector str. cpt.E.Tartescu si str. cpt. V.Marica in colectorul existent pe Calea Romanului

SPAU 16

Descărcare colector str. Sălciei in colectorul existent pe str. Serbanesti

SPAU 17

Descărcare colector str. D.Busila si str. Prunului in colectorul existent pe str. Nicolae Lascar Bogdan

SPAU 18

Descărcare colector str. Scânteii in colectorul existent pe str. Izvoarelor

Total: 18 Statii de pompare apa uzata, 4.562 km conducte de refulare

Statii de pompare

Lungime refulări SF (m)

Lungime refutări SF revizuit (m)

Conducte PEID, De (mm)

Hemeius

SPAU 1

394

90

SPAU 2

231

140

SPAU 3

200

140

Mărgineni

SPAU 4

440

90

Letea Veche

SPAU8

3

90

SPAU 9

44

90

Bacau

SPAU 5

354

90

SPAU 6

310

90

SPAU 7

1356

90

SPAU 10

246

90

SPAU 11

354

90

SPAU 12

22

90

SPAU 13

182

90

SPAU 14

11

90

SPAU 15

110

90

SPAU 16

171

90

SPAU 17

2

90

SPAU 18

132

90

Total (m)

150

4562

I Concluzii

SF

SF revizuit

Total lungime rețele canalizare (m)

42.636

42.486

Statii de pompare

5

18

Anexa 1.2

Modificări la investiția de baza in aglomerarea Bacau

An nex 1.2 Modificări la investiția de baza in aglomerarea Bacau

Aglomeratei Bacău

..„■yr  1  .

“■ "T-'

SF rev. 2 total aglomerare Bacău

SF rev. 2 tbtal LIAT Bacău

SF rev. 2 total HAT Hemeluț

SF rev. 2 total

UAT Latea Veche

SF rev 2 total UAT Mărgineni

Nr

Descriere

Cantitate

Unitate de măsură

Cost unitar EUR

Total EUR

SîQttâ a* măsuri

ElfR**1

Total EUR

Cwdttate

w» de ț mituri

Cdatuiiiiier

EUR

Total EUR

Cantitate

da miauri

<ăâît«iâiia EUR

total EUR

âiltâbt»

* măturii

, . EUR

TdtâlEUR

Cantitate

UMMade mătură

CocAtnttar EUR

Total EUR

1

Extinderi rețele

_

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,00 m - asfalt)

3,494

m

187

654.465

23,053

m

187

4,318,092

14,622

rr

187

2,738.796

2,654

m

167

497.107

2,994

m

187

560,877

2.783

m

187

521.313

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,50 m - asfalt) Bacau

17,125

m

172

2.940.107

3,198

172

549,044

3,198

m

172

549.044

0

m

172

0

0

m

172

0

0

m

172

0

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,50 m - asfalt) Letca Veche, Mărgineni, Hemeius

4.096

m

202

829,403

4,597

m

202

930.950

0

m

202

0

2,813

m

202

569.664

t.626

m

202

329,275

158

m

202

32.012

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,00 m)

0

m

134

0

0

m

134

0

0

m

134

0

0

m

134

0

0

m

134

0

0

m

134

0

Cond.canal DN 250 (adâncime 2.50 m) Bacau

6.400

m

150

1,260.000

0

m

150

0

0

m

150

0

0

m

150

a

0

m

150

0

0

m

150

0

Cond.canal DN 250 (adâncime 3,00 m asfalt)

0

m

204

0

4,444

m

204

904,372

1.297

m

204

263,953

2.159

m

204

439,370

912

m

204

185,646

76

m

204

15.403

Cond.canal DN 250 (adâncime 3,50 m asfalt)

9,371

m

234

2,191.418

1,505

m

234

351,913

584

m

234

136.504

766

m

234

179,193

120

m

234

28,046

35

m

234

8,171

Cond.canal DN 250 (adâncime 4,00 m asfalt)

0

m

224

0

597

m

224

133,655

342

m

224

76.632

172

m

224

38.421

83

m

224

16.603

0

m

224

0

Cond.canal DN 250 (adâncime 4.50 m asfalt)

0

m

238

0

531

m

23B

126,318

387

m

238

92,239

3

m

238

657

140

m

238

33,422

0

m

238

0

Cond.canal DN 250 (adâncime 5.00 m asfalt)

0

m

252

0

0

m

252

0

0

m

252

0

0

m

252

0

0

m

252

0

0

m

252

0

Cond.canal DN 250 (adâncime 5,50 m asfalt)

0

m

266

0

0

m

266

0

0

m

266

0

0

rn

266

0

0

m

266

0

0

m

266

0

42,486

Sub-Sum:

7,875,393

37.924

Sub-Sum:

7,314.344

20.430

Sub-Sum:

3.857,166

8.567

Sub-Sum:

1,724,411

5.876

Sub-Som:

1,155,868

3.052

Sub-Sum:

576.898

Lungime totali canalizare

42.486

m

Racorduri

Racorduri

1,060

buc.

1,000

1,059.652

2,289

buc.

1000

2,289,000

1019

buc.

1000

1,019,000

636

buc.

1000

636,000

402

buc.

1000

402.000

232

buc.

1000

232.000

Sub-Sum:

1,059,652

Sub-Sum:

2,289,090

Sub-Sum:

1,919,000

Sub*Sum:

636,000

Sub-Sum:

402,000

Sub-Sum:

232.000

Cămine

Adâncime 1,50 m

0

buc.

960

0

346

buc.

960

332,160

205

buc.

960

196,800

45

buc.

960

43,200

30

buc.

960

28,800

66

buc.

960

63.360

Adâncime 2,00 m

56

buc.

1,026

59,739

230

buc.

1,026

235.948

144

buc.

1,026

147.724

31

buc.

1.026

31,802

42

buc.

1.026

43.086

13

buc.

1.026

13.336

Adâncime 2,50 m

494

buc.

1.206

595.313

162

buc.

1,206

195,349

67

buc.

1.206

80,793

59

buc

1,206

71,146

32

buc.

1,206

38.588

4

buc.

1.206

4,823

Adâncime 3,00 m

D

buc.

1.390

0

97

buc.

1,390

134.830

30

buc.

1,390

41,700

42

buc.

1.390

58.380

22

buc.

1.390

30,580

3

buc.

1.390

4.170

Adâncime 3,50 m

156

buc.

1.516

236,753

36

buc.

1,516

54,571

16

buc.

1,516

24,254

17

buc,

1,516

25.770

2

buc.

1.516

3.032

1

buc.

1,516

1.516

Adâncime 4,00 m

0

buc.

1,710

0

16

buc.

1.710

27.360

10

buc

1,710

17.100

5

buc.

1,710

8.550

1

buc.

1.710

1,710

0

buc

1.710

0

Adâncime 4,50 m

0

buc.

1,890

0

14

buc.

1.890

26,460

10

buc.

1.890

18.900

1

buc.

1.890

1.890

3

buc.

1.890

5.670

0

buc.

1,890

0

Adâncime 5,00 m

0

buc.

2,070

0

0

buc.

2,070

0

0

buc.

2,070

0

0

buc.

2,070

0

0

buc.

2.070

0

0

buc.

2,070

0

Adâncime 5,50 m

0

buc.

2.250

0

0

buc.

2.250

0

0

buc.

2.250

0

0

buc.

2.250

a

0

buc.

2.250

0

0

buc.

2250

0

Adâncime 6.00 m

0

buc.

2.290

0

0

buc.

2,290

0

0

buc.

2,290

0

0

buc.

2.290

0

0

buc.

2,290

0

0

buc.

2,290

0

Sub-Sum:

891,805

901

Sub-Sum:

1,006,678

482

Sub-Sum:

527,270

200

$ub>Sum:

2*0,737

132

Sub-Sum:

151/465

87

Sub-Sum:

87205

Total cămine

708

buc.

901

buc.

482

buc.

200

buc.

132

buc.

87

buc.

Total canal extindere

Sum

9,826,850

Sum

10,610,022

Sum

5.403,437

Sum

2,601,149

Sum

1.709,333

Sum

895,104

2

Pumpinfl Statfona

Rețea secundară DN 250-300<onstrucții Bacău

5

buc.

18,000

90.000

18

buc.

18,000

324.000

12

buc.

18.000

216,000

3

buc.

18.000

54.000

2

buc,

18,000

36.000

1

buc.

18.000

18.000

Rețea secundară DN 250-300 Echip electrice și mecanice- Bacău

5

buc.

27,600

138.000

18

buc.

27,600

496,800

12

buc

27,600

331.200

3

buc

27.600

82,800

2

buc.

27.000

55.200

1

buc.

27.600

27,600

Sum

228,000

Sum

820,800

Sum

5*7,200

Sum

136,800

Sum

91,200

Sum

45,600

3

Linii de presiune

Linie de pretsune DN 100 Bacău

150

m

B0

12.000

4,562

m

80

364.928

3,249

m

00

259,952

825

m

80

66.024

47

m

80

3.720

440

m

80

35,232

Sum

12,000

Sum

364,928

Sum

259,952

Sum

66,024

Sum

3,720

Sum

35,232

4

5EAU

Construcții

1

umâ globală

6.419,870

6,419.070

1

sumă globală

6,027.009

1

sumă globală

6,027,009

0

sumă glot

0

0

0

sumă glob

0

0

0

sumă globe

■ 0

0

Echipamente electrice ți mecanice

1

>umă globală

6.675,500

6.675.500

1

sumă globală

6,675.500

1

sumă globală

6.675,500

0

sumă glot

0

0

0

sumă glob

0

0

0

sumă globs

0

0

Proiectare

392,861

392.861

Total

13,095,370

Total

13,095,370

Total

13,095,370

Total

0

Total

0

Total

0

1

rotai Aglomerare Bacau

23,182.220

24,891.12o|

19,305,959

2,883,973

1,804.253

976,936

ANEXA 2

MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII BUHUSI

Anexa 2.1

Modificări la rețeaua de apa Buhusi. Justificări

Anexa 2.1 Modificări la rețeaua de apa in aglomerarea Buhusi. Justificări

Conducta de apa

Nr. Crt.

Denumire strada

Lungime (m) SF

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

1

Str. Orbie De 160 mm

5390

5227

întreaga strada are lungimea de 5227 m rezultata in urma măsurătorilor de detaliu

2

Str. Orbie De 110 mm

892

1055

Lungimea străzii rezultata in urma măsurătorilor de detaliu este mai mare, conducta de apa fiind prelungita pentru conectarea tuturor caselor de pe aceasta strada

Total (m)

6282

6282

Branșamente

Nr. branșamente

SF

SF revizuit

Motivări

300

373

După măsurătorile de detaliu au fost identificate un număr mai mare de proprietat.

Anexa 2.2

Modificări la rețeaua de canalizare Buhusi. Justificări

ANEXA 2.2 Modificări la rețeaua de canalizare din aglomerarea Buhusi. Justificări

Canalizare menajera gravitaționala

Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

UAT Bacau

Str. Orbie

6330

6169

Diferența     datorata      măsurătorilor

topografice de detaliu

Str. Libertăți

4600

4931

Diferența     datorata      măsurătorilor

topografice de detaliu

Str. Bodesti

3025

3189

Diferența     datorata      măsurătorilor

topografice de detaliu

Str. Tineretului

881

605

Diferența     datorata      măsurătorilor

topografice de detaliu

Str, Ghe. Doja

645

654

Diferența     datorata      măsurătorilor

topografice de detaliu

Str. Marginea

590

897

Același traseu ca in SF corelat insa cu nomenclatorul actual al străzilor si a limitelor sale fiind parțial inclusa in lungimea propusa si o parte din strada Gh. Doja

Str. Casa de Apa

2930

2809

Diferența     datorata      măsurătorilor

topografice de detaliu

Str. Chebac

1139

0

Conducta de canalizare realizata anterior din fonduri locale

Total UAT Buhusi

20140

19254

Cămine si racorduri pe rețeaua de canalizare menajera gravitaționala

SF

SF revizuit

Motivări

Nr. cămine pe rețeaua de canalizare gravitaționala

324

410

Numărul de cămine a crescut ca urmare a necesității schimbării direcției pe anumite aliniamente identificate prin proiectul de detaliu

Racorduri canalizare

657

2117

Numărul adițional de racorduri este identificat in urma ridicărilor topografice de detaliu si identificarea proprietăților aferente traseului conductelor din SF

Statii de pompare si conducte de refulare

SF

SF revizuit

Motivări

Statii de pompare

11

11

Lungime conducte refulare (m)

2833

5643

La proiectarea de detaliu au fost recalculate lungimile conductelor de refulare pentru a asigura descărcarea acestora in locurile considerate optime

Total: 11 Statii de pompare apa uzata, 5.643 km conducte de refulare

| Concluzii

SF

SF revizuit

Total lungime rețele canalizare (m)

22.973

24.897

Statii de pompare

11

11

ANEXA 3

MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII

MOINESTI

Anexa 3.1

Modificări la rețeaua de apa Moinesti. Justificări

Anexa 3.1 Modificări la rețeaua de apa Moinesti. Justificări
Conducte de apa

Nr. Crt.

Denumire strada

Lungime (m) SF

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

1

Str. Lucacesti

909

909

Lungimea se pastreaza

2

Str. 1 Mai

886

949

Conducta a fost ușor prelungita pentru conectarea tuturor proprietăților de pe stada

3

Str. Livezilor

936

1018

Conform desenului din SF, in urma măsurătorilor topografice de detaliu a rezultat o lungime mai mare.

4

Str. Martir Cloșca

798

653

In SF o lungime adiționala de aproximativ 140m conecta cele doua ramuri ale străzii dar era pozitîonata intr-o rapa. Ținând cont ca se poate face conectarea tuturor caselor de pe strada fara unirea celor doua ramuri, lungimea conductei s-a redus corespunzător.

Total (m)

3529

3529


Lucrări de conectare a cartierului Hangani


In SF este menționata conectarea cartierului Hangani la statia de pompare Vermesti si dezafectarea rezervorului din Hangani


Conducta de la SP Vermesti - L=1286 m, PEID De 200 mm (inclusiv 84 branșamente).


Branșamente


Nr. branșamente

SF

SF revizuit

Motivări

315

158

După măsurătorile topografice de detaliu au fost identificate un număr de 158 de case care vor fi conectate la noile conducte


Anexa 3.2

Modificări la rețeaua de canalizare Moinesti. Justificări

ANEXA 3.2 Modificări la rețeaua de canalizare Moinesti. Justificări
Canalizare menajera gravitaționala

Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

UAT Moinesti

Str. M. Eminescu

1570

2285

Nu exista diferente de lungime

Str. M. Eminescu

715

Str. Ecoului

244

244

Nu exista diferente de lungime

Str. Orizontului (Orientului)

457

457

Nu exista diferente de lungime

Str. Păcurari

636

636

Nu exista diferente de lungime

Str. Zaganescu

1165

1165

Nu exista diferente de lungime

Str. Lucacesti

2059

2059

Nu exista diferente de lungime

Str. Atelierelor

1221

1221

Nu exista diferente de lungime

Str. Progresului

620

620

Nu exista diferente de lungime

Str. Lunca

1360

1360

Nu exista diferente de lungime

Str. Al 1. Cuza

3153

3903

Nu exista diferente de lungime

Str. Al 1. Cuza

750

Str. Plopilor

508

508

Nu exista diferente de lungime

Str. N. Balcescu

251

251

Nu exista diferente de lungime

Str. Păci

1195

1195

Nu exista diferente de lungime

Str. 1 Mai

2721

2721

Nu exista diferente de lungime

Str. Kogalniceanu

329

329

Nu exista diferente de lungime

Str. Bradului

507

507

Nu exista diferente de lungime

Str. Măgurii

420

420

Nu exista diferente de lungime

Str. Bagdazar

665

665

Nu exista diferente de lungime

Str. Luchian

568

568

Nu exista diferente de lungime

Str. Horia

525

521

Diferența de lungima rezulta din măsurătorile topografice de detaliu

Total UAT Moinesti

21639

21635

Cămine si racorduri pe rețeaua de canalizare menajera gravitaționala


SF

SF revizuit

Motivări

Nr. cămine pe rețeaua de canalizare gravitaționala

360

531

Numărul de cămine a crescut ca urmare a necesității schimbării direcției pe anumite aliniamente identificate prin proiectul de detaliu

Racorduri canalizare

597

1556

Numărul adițional de racorduri este identificat in urma ridicărilor topografice de detaliu si identificarea proprietăților aferente traseului conductelor din SF

| Statii de pompare si conducte de refulare

SF

SF revizuit

Motivări

Statii de pompare

3

3

Nici o schimbare

Lungime conducte refulare (m)

3610

5012

La proiectarea de detaliu au fost recalculate lungimile conductelor de refulare pentru a asigura descărcarea acestora in locurile considerate optime

Total: 3 Statii de pompare apa uzata, 5.012 km conducte de refulare

Concluzii

SF

SF revizuit

Total lungime rețele canalizare (m)

25.249

26.647

Statii de pompare

3

3

ANEXA 4

MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII

DARMANESTI

Anexa 4.1


Modificări la rețeaua de canalizare Darmanesti. Justificări


Anexa 4.1 Modificări la rețeaua de canalizare Darmanesti. Justificări

Canalizare menajera gravitaționala

Nr ctr.

Nume Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

Darmanesti

1

Rafinăriei

500

520

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

2

Chimiei 1

1,450

1,541

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

3

Dum bravei

700

393

După identificarea proprietăților de pe strada a rezultat necesitatea unei lungimii a canalizării mai mici decât lungimea străzii.

4

Energiei

4,891

4,123

După identificarea proprietăților de pe strada si a măsurătorilor topo de detaliu, a rezultat necesitatea unei lungimii a canalizării mai mici decât lungimea străzii

5

Taberei

150

150

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

6

Bratu Iești

300

275

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

7

Crinului

350

449

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

8

Orizontului

1,300

1,374

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

9

Valea Uzului

400

403

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

10

Muncii

1,000

1,280

După identificarea proprietăților de pe strada si a măsurătorilor topo de detaliu, a rezultat necesitatea unei lungimii a canalizării mai mici decât lungimea străzii

11

Stadionului

475

420

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

12

Victoriei

500

391

După identificarea proprietăților de pe strada si a măsurătorilor topo de detaliu, a rezultat necesitatea unei lungimii a canalizării mai mici decât lungimea străzii

13

Alunului

650

563

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

14

Arinilor

350

319

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

15

Armoniei

350

359

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

16

Arțarilor

200

208

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

17

Bradului

500

569

După identificarea proprietăților de pe strada si a măsurătorilor topo de detaliu, a rezultat necesitatea unei lungimii a canalizării mai mici decât lungimea străzii

18

Bratu Iești

1,450

1,356

Str cu Lcanalizare conf măsurătorilor TOPO, strada fiind segmentata in

Nr ctr.

Nume Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

doua colectoare separate cu descărcări in alte colectoare

19

Buciumului

1,150

865

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

20

Bujorului

650

573

Lstrada>Lcanalizare, strada fiind segmentata in trei colectoare separate cu descărcări in alte colectoare

21

Castanilor

500

449

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

22

Căprioarei

450

289

Lstrada>Lcanalizare, strada fiind segmentata in doua colectoare separate cu descărcări in alte colectoare

23

Chimiei 2

800

649

Lstrada>Lcanalizare, strada fiind segmentata practic in trei străzi cu colectoare separate cu descărcări in alte colectoare iar lungimile

24

Cireșilor

225

0

Urmare a ridicărilor topografice de detaliu si identificarea proprietăților, a rezultat ca pe aceasta strada este necesara realizarea unei statii de pompare, conectarea celor 3 proprietăți, facandu-se in alte moduri.

25

Crângului

650

271

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu au fost identificata lungimea de canal necesara conectării tuturor proprietăților de pe strada

26

Fabricii

950

974

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

27

Fagului

125

149

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

28

Fierarilor

300

268

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

29

Finetelor

400

210

Lstrada>Lcanalizare, canalizarea s-a prevăzut numai pe zona cu clădiri

30

Florilor

350

258

Lstrada>Lcanalizare, canalizarea s-a prevăzut numai pe zona cu clădiri

31

Forestierului

630

630

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

32

Garofitei

150

172

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

33

Gării

550

594

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

34

Ghioceilor

475

487

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu +bucata pe Alunului

35

Lalelelor

100

99

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

36

Luncii

630

799

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

37

Maguricei

350

451

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

38

Minerilor

1,700

1,737

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

39

Mioriței

500

275

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu au fost identificata lungimeaNr ctr.

Nume Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

de canal necesara conectării tuturor proprietăților de pe strada

40

Morii

65

0

Urmare a ridicărilor topografice de detaliu si identificarea proprietăților, a rezultat ca pe aceasta strada este necesara realizarea unei statii de pompare, conectarea proprietăților, facandu-se in alte moduri.

41

Nemira

....

850

852

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

42

Nordului

160

109

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

43

Panselelor

200

196

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

44

Petroliștilor

475

484

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

45

Pinilor

200

235

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

46

Poiana

550

581

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

47

Popasului

350

349

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

48

Prieteniei

160

160

Lungimea din SF este pastrata

49

Primăverii

575

1,019

După realizarea studiilor topo si a proiectului de detaliu corelate cu nomenclatorul străzilor a rezultat o lungime mai mare a canalizării.

50

Rachitis

500

399

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

51

Salcâmului

225

260

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

52

Stejarului

800

798

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

53

Sipotului

200

184

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

54

Teiului

725

736

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

55

Tineretului

350

251

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu au fost identificata lungimea de canal necesara conectării tuturor proprietăților de pe strada

56

Trandafirilor

100

86

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

57

Triajului

1,582

1,002

Lungime strada inexistenta real, strada Triajului are clădiri pe o lungime de 1002 m. Pecca. 110 m este drum de legătură la traversarea CF iar restul era prevăzut ca si colector de canalizare care trecea pe langa CF si se unea cu colectorul de pe strada Gării. Acest ultim tronson nu se poate executa din cauza lipsei de terenuri publice si totodată topografiei traseului care nu permitea realizarea unui colector cu curgere gravitaționala


Nr ctr.

Nume Strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

58

Vadului

350

345

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

59

Valea Uzului

5,100

5,025

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

60

Calea Trotusuîui

2,455

4,883

Str cu Lcanalizare conf măsurătorilor TOPO. Strada, DN 12A, a avut o porțiune de cca. 600 m care trebuia dublata (pe ambele parti ale drumului). Restul este diferența TOPO, fata de planul de la SF

61

Viorelelor

150

113

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

62

Vișinilor

225

219

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

63

Zorilor

275

168

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Total Darmanesti (m)

43,773

43,346

Darmaneasca

64

Valea Malului

2,201

511

Strada are de fapt 511 m si tine pana la DN 12A, Restul de canalizare care a fost prinsa in SF este pe DN12A de fapt, si a fost trecuta acolo.

65

Cișmelelor

677

639

Strada segmentata cu Lcanalizare conf măsurătorilor TOPO, zona propr particulare

66

Livezi

641

636

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

60A

DN 12A

1,976

Lungimea de canalizare era trecuta la poziția 64.Valea Malului. Str cu Lcanalizare conf măsurătorilor TOPO

Total Darmaneasca (m)

3,519

3,762

Lapos

67

Sat Lapos

3,540

3,708

Urmare a măsurătorilor topo de detaliu

Total Lapos (m)

3,540

3,708

TOTAL Aglomerarea Darmanesti (m)

50,832

50,816

Cămine si racorduri pe rețeaua de canalizare menajera gravitaționala

SF

SF revizuit

Nr. cămine pe rețeaua de canalizare gravitaționala

847

2383

Racorduri canalizare

2067

3519

Stat ii de pompare si conducte de refulare

SF

SF

Motivări

revizuit

Statii de pompare

14

16

TOPO si schema tehnologica

Lungime conducte de refulare (m)

5000

4019

TOPO si schema tehnologica


Total 16 Statii de pompare apa uzata, 4.019 km conducte de refulareStatii de pompare

Lungime refulări SF (m)

Lungime refulări SF revizuit(m)

Conducte PEID, De (mm)

Motivări             I

SPAU1 (confSF)

81

86

90

SPAU 2 (Relocata)

296

94

90

Topografia a permis curgerea gravitaționala, SPAU a fost relocat pe alta strada Cișmelelor unde s-a dovedit a fi necesara.

SPAU 3(Relocata)

921

499

140

Strada nu necesita SPAU. A ramas pe strada, dar in căpătui opus, langa DN 12A si colectează si de pe DN, eliminând SP 4. Colectează trei colectoare si pompează apa pe colectorul gravitațional de pe DN 12A. A permis eliminarea SP 4 din SF

SPAU 4(Relocata)

664

158

315

Prin mutarea SP 3 a dispărut SP 4, care a fost relocata pe str. Trotusului. Pe DN 12A trebuia traversata vale Uzului, care nu se putea decât prin pompare, valea avand 176 m deschidere si 10 m adâncime, ceea ce facea imposibila sifonarea

SPAU 5 (conf SF)

364

328

90

Conducta de refulare redusa prin otimizarea proiectului de detaliu

SPAU 6 (conf SF)

352

225

90

Conducta de refulare redusa prin otimizarea proiectului de detaliu

SPAU 7 (conf SF)

421

377

90

Conducta de refulare redusa prin otimizarea proiectului de detaliu

SPAU 8(Relocata)

179

195

90

Strada a fost Eliminata din lista, SPAU a fost relocata in Valea Uzului

SPAU 9(Relocata)

310

60

200

Strada nu necesita SPAU, conform TOPO, ca urmare a fost relocata

SPAU 10(confSF)

409

62

90

Conducta de refulare redusa prin otimizarea proiectului de detaliu

SPAU 11 (confSF)

395

105

90

Conducta de refulare redusa prin otimizarea proiectului de detaliu

SPAU 12(confSF)

246

185

90

Conducta de refulare redusa


Statii de pompare

Lungime refulări SF (m)

Lungime refulări SF revizuit(m)

Conducte PEID, De (mm)

Motivări

prin otimizarea proiectului de detaliu

SPAU 13(Relocata)

Nu era precizata in SF

1041

90

Strada nu necesita SPAU, conform TOPO, ca urmare a fost relocata pe strada Buciumului

SPAU 14(Relocata)

367

264

280

Strada nu necesita SPAU in locul in unde a fost amplasata in SF, conform TOPO, ca urmare a fost relocata, dar tot pe aceeași strada (DN 12A).

SPAU 15

Nu era in SF

243

90

Amplasamentul necesita SPAU, este o vale cu un parau

SPAU 16

Nu era in SF

97

90

Amplasamentul necesita SPAU, este un punct de vale

Total (m)

5000

4019

Concluzii

SF

SF revizuit

Total lungime rețele canalizare (m)

55.832

54.835

Statii de pompare

14

16

Anexa 4.2

O Modificări la investiția de baza in aglomerarea Darmanesti

Aglomerarea Dărmăneștl

SF inițial & SF rev.1

SFrev2

Nr.

Descriere

Cantitate

Unitate de măsuri

Cost unitar EUR

Total EUR

1

Extinderi rețete

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,00 m asfalt)

20,110

m

172

3,462.312

21.107

m

172

3,633,908

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,50 m asfalt)

20,110

m

187

3,767,586

19,866

m

187

3,721,816

Cond.canal DN 250 (adâncime 3,00 m asfalt)

3,235

m

204

658,502

3,651

m

204

743,073

Cond.canal DN 250 (adâncime 3,50 m asfalt)

627

m

219

137,043

617

m

219

134,942

Cond.canal DN 250 (adâncime 4,00 m asfalt)

97

m

224

21,652

296

m

224

66,270

Cond.canal DN 250 (adâncime 4,50 m asfalt)

87

m

238

20,819

113

m

238

26,901

Cond.canal DN 250 (adâncime 5,00 m asfalt)

0

252

0

252

0

Cond. ca nai DN 250 (adâncime 5,50 m asfalt)

157

m

266

41,752

0

m

266

0

40,221

Sub-Sum:

7,229,898

45,650

Sub-Sum:

8,326,910

Cond.canal DN 300 (depth 1,50 m asfalt)

0

m

174

0

0

m

174

0

Cond.canal DN 300 (depth 2,00 m asfalt)

0

m

189

0

0

m

189

0

Cond.canal DN 300 (depth 2,50 m asfalt)

0

m

206

0

1,878

m

206

386.868

Cond.canal DN 300 (depth 3,00 m asfalt)

9,232

m

221

2,040,329

1,937

m

221

428,077

Cond.canal DN 300 (depth 3,50 m asfalt)

0

m

237

0

447

m

237

105,939

Cond.canal DN 300 (depth 4.00 m asfalt)

0

m

252

0

22

m

252

5,541

Cond.canal DN 300 (depth 4.50 m asfalt)

0

m

266

0

0

m

266

0

9,232

Sub-Sum:

2,040,329

4,284

Sub-Sum:

926,425

Cond.canal DN 400 (depth 1,50 m asfalt)

0

m

183

0

44

m

183

8,047

Cond.canal DN 400 (depth 2,00 m asfalt)

0

m

198

0

838

m

198

166,159

Cond.canal DN 400 (depth 2,50 m asfalt)

0

m

215

0

0

m

215

0

Cond.canal DN 400 (depth 3,00 m asfalt)

918

m

230

211,149

0

m

230

0

918

Sub-Sum:

211,149

882

Sub-Sum:

174,205

Cond.canal DN 600 (depth 3,00 m asfalt)

461

m

279

128,711

0

m

279

0

461

Sub-Sum:

128,711

0

Sub-Sum:

0

Lungime totali canalizare

50,832

m

9,610,087

50,816

m

9,427,541

Racorduri

Racorduri

2,067

buc..

1,000

2,066,647

3,519

buc.

1,000

3,519,000

Sub-Sum:

2,066,647

Sub-Sum:

3,519,000

Cămine

Adâncime 1,50 m

0

buc.

960

0

7

buc.

960

6,720

Adâncime 2,00 m

335

buc.

1,030

345,227

555

buc.

1,030

571,650

Adâncime 2,50 m

335

buc.

1,210

405,558

1.414

buc.

1,210

1,710,940

Adâncime 3,00 m

177

buc.

1,390

245,829

315

buc.

1,390

437,850

Adâncime 3,50 m

1,516

66

buc.

1,516

100,047

Adâncime 4,00 m

1,710

13

buc.

1,710

22,230

Adâncime 4,50 m

1,890

13

buc.

1,890

24,570

Sub-Sum:

996,614

Sub-Sum:

2,874,007

Total cămine

847

buc..

2,383

buc.

SF inițial & SF rev.1

SF rev2

Nr.

Descriere

Cantitate

Unitate de măsură

Cost unitar EUR

Total EUR

Total canal extindere

Sum

12,573,348

Sum

15,820,548

2

Stații de pompare

Rețea secundară DN 250-300 - construcții

14

buc.

15,000

210,000

16

buc.

15,000

240,000

Rețea secundară DN 250-300 - echip. electrice și mecanice

14

buc.

23,000

322,000

16

buc.

23,000

368,000

Sum

532,000

Sum

608,000

3

Linii de presiune

Linie de presiune DN 100

5,000

m

80

400,000

4,019

m

80

321,520

Sum

400,000

Sum

321,520

4

SEAU

Dărmănești - construcții

1

sumă globală

3.034,035

2,437,862

1

sumă globală

3,034,035

3,098,343

Dărmănești - echipamente electrice și mecanice

1

sumă globală

1,992,485

2,437,862

1

sumă globală

1,992,485

2,050,498

Proiectare

150,796

150,796

Sum

5,026,520

Sum

5,299,636

1—

Total Aglomerare Dărmănești

18,631,868

Anexa 4.3

Modificări la investiția de baza pentru SEAU Darmanesti

SE rav 1

Hem

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate

Preturi unitare Euro

Preț total Euro

Unfartede măsură

wniinV ' ‘f

: Surit/-

Statal ..

' E«N»

1

Activități prefimfoare

1.1

Construcții

1.1.1

Costuri mobilizare,incluzând amenajare teren, platforma statie, lucrari de consolidare maluri, reconstrucția drumurilor de acces, Organizare de șantier, costuri de demobilizare, lucrări de peisagistica, panouri publicitare, teste la terminarea lucrărilor, asigurări .inspecții si teste in timpul construcției, studii teren, avize si autorizații, desene as-built

suma globala

1.00

319,480

319.480

lump sum

1.00

319,480

319,480

1.2

Echipament mecanic

n/a

0

0

0

0

1.3

Echipament electric

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Activități preliminare

319,480

Activități preliminare

319,480

2

Stafii de pompare Intrare, clădire gratare

2.1

Construcții

2.1.1

Excavări, transport pamant

ma

750.00

6

4,500

m3

750.00

6

4,500

2.1.2

Umplere, transport pamant

m3

440.00

9

3.960

m3

440.00

9

3,960

2.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m’

100.00

40

4.000

m3

100.00

40

4.000

2.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, piansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. -adecvate pentu apele uzate

m’

240.00

200

48,000

m3

240,00

200

48,000

2.1.5

Armatura - media 130 kg/m1 beton

t

31.20

1,000

31,200

t

31.20

1.000

31,200

2.1.6

Gratare - HDG 24kg/m2 ind. rame

m2

35.00

250

8,750

m3

35.00

250

8,750

2.1.7

Balustrada, otel galvanizati, inaltime 1.10 m

m

20.00

50

1,000

m

20.00

50

1,000

2.1.8

Construcție structura

mJ

880.00

150

132.000

rrP

880.00

150

132,000

2.2

Echipamente manca nice

2.2.1

Pompa eiicoidală

buc.

3.00

20,000

60.000

pieces

3.00

20,000

60,000

22.2

Stavila manuala D =■ 700 mm, AISI304

buc.

4.00

7,000

28,000

pieces

4.00

7.000

28.000

2.2.3

Mecanism ridicare

buc.

1.00

20,000

20,000

pîeces

1.00

20.000

20.000

2.2.4

Gratardes

buc.

2.00

40,000

80,000

pîeces

2.00

40,000

80.000

2.2.5

Transportor elicoidal

buc.

1.00

15,000

15,000

pieces

1.00

15.000

15,000

2.2.6

Presa rețineri gratare

buc.

1.00

18,000

18,000

pieces

1.00

18,000

18,000

2.2.7

Statie recepție nămol fose

buc.

1.00

35,000

35,000

pleces

1.00

35,000

35,000

2.2.8

Containere 5m3

buc.

3,00

5,000

15,000

pieces

3.00

5,000

15.000

2.2.9

Relocare echipamente

buc.

1.00

12,000

12,000

pieces

1.00

12,000

12,000

2.2.10

Instalație ventilație

buc.

1.00

1.000

1,000'

pieces

1.00

1.000

1,000

2.3

Echipament electric

2.3.1

Echipament de |oasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

L      72.180

72,180

lump sum

1.00

72,180

72,180

Subtotal

Statli de pompare intrare, clădire gratare

589,590

Statli de pompare intrare, clădire gratare

589,590

3

Deznislp^atâr iii separator de grăsimi

3.1

Construcții

3.1.1

Excavate, transport pamant

m1

570.00

6

3,420

m3

570.00

6

3.420

3.1.2

Umplere, transport pamant

m3

250.00

9

2.250

m3

250.00

9

2,250

3.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m3

60.00

40

2,400

m’

60.00

40

2,400

3.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, piansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. -adecvate pentu apele uzate

m1

130.00

200

26,000

m3

130.00

200

26,000

3.1.5

Armatura - media 130 kg/mJ beton

t

16.90

1.000

16.900

t

16.90

1.000

16.900

3.1.6

Gratare - HDG 24kg/m2 inel. Rame

m3

10.00

250

2.500

m*

10.00

250

2,500

3.1.7

Balustrada, otel galvanizatl. inaltime 1.10 m

m

50.00

50

2.500

m

50.00

50

2,500

3.2

Echipament mecanic

3.2.1

’od rador width 10 m, two chambers

buc.

1.00

35,000

35,000

pieces

1.00

35,000

35,000

3.2.2

Stavila, D = 1000mm, AISI304

buc.

4.00

7,000

28.000

pieces

4.00

7.000

28,000

3.2.3

Conducte pentru aer DN 80

suma globala

1.00

18.400

18,400

lump sum

1.00

18.400

18,400

3.2.4

’ompe nisip si grăsimi

suma qlobala

1.00

12,600

12,600

lump sum

1.00

12,600

12,600

3.2.5

Suflanta cu piston Rotary, 71 m’/h, presiune 400 mbar

buc.

2.00

6.000

12.000

pieces

2.00

6,000

12.000

3.2.6

Clasificator nisip

buc.

1.00

20.000

20.000

pes

1.00

20.000

20.000

3.3

Echipament electric

3.3.1

Echipament de joasa tensiune. SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

36.090

36.090

lump sum

1.00

36.090

36,090

Subtotal

Deznisipoator sl separator de grăsimi

218,060

Deznisipoator ai separator de grăsimi

218,060

4

Samara de distribuție 1

--- ---y-- .a —1------

I I

SF rev 1

W U !■ ■

Item

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate

Preturi unitare Euro

Preț total Euro

Unftstad* măsură

' vvimw : -

Phitâirl ur^Nte Euro' ■

Pitit Mai

• curo

1

Activități preliminare

4.1

Construcții

4.1.1

Excavate, transport pamant

m3

190.00

6

1,140

m3

190.00

6

1,140

4.1.2

Umplere, transport pamant

m3

140.00

9

1.260

m3

140.00

9

1,260

4.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

mJ

10.00

40

400

m3

10.00

40

400

4.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. -adecvate pentu apele uzate

m’

50.00

200

10.000

m3

50.00

200

10,000

4,1.5

Armatura - media 130 kg/mJ beton

t

6.50

1.000

6.500

t

6.50

1,000

6.500

4.1.6

Gratare - HDG 24kg/m2 inel. Rame

m3

22.00

250

5.500

m3

22.00

250

5,500

4.1.7

Balustrade otel galvanizat. H = 1.10 m

m

30.00

50

1.500

m

30.00

50

1,500

4.1.8

Treote si scări

suma globala

1.00

2.500

2.500

lump sum

1.00

2,500

2,500

4.2

Echipament* mencanice

4.2.1

Stavile, w = 2000 mm, H = 1000 mm, 1.4571

buc.

2.00

8.000

16.000

pieces

2.00

8,000

16,000

4.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Camera da distribuție

1

44,800

Camera de distribuție 1

44,800

5

Bazine de nămol activat 1+2

5.1

Construcții

5.1.1

Excava re, transport pamant

m3

10,600.00

6

63,600

m3

10,600.00

6

63,600

5.1.2

Umplere, transport pamant

m3

2,500.00

9

22,500

m3

2,500.00

9

22,500

5.1.3

Materia! granular pat conducte - 300 mm . compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m3

610.00

40

24,400

m3

610.00

40

24.400

5.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

54,000

54,000

lump sum

1.00

54,000

54.000

5.1.5

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații.plansee. Inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

m3

800.00

140

112.000

m3

800,00

140

112,000

5.1.6

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru pereți, placi inclusiv deschideri, plansee. inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

m3

900.00

200

180.000

m3

900.00

200

180,000

5.1.7

Armatura - media 130 kq/m’ beton

t

221.00

1,000

221,000

t

221.00

1,000

221,000

5.1.8

Gratare - HDG 24kqfm2 inel. Rame

m2

200.00

300

60,000

m2

200.00

300

60,000

5.1.9

Balustrada, otel qalvanizat, inaltime 1.10 m

200.00

50

10,000

m

200.00

50

10,000

5.2

Echipamnte mecanic*

5.2.1

Mixere submersibile, 5 kW inel, dispozitive de ridicare

buc.

8.00

11.000

88,000

pîeces

8.00

11,000

88,000

5.2.2

Instalare sistem de aerare cu bule fine . intensitete flux de aer -1400 mJ/h

suma globala

1.00

66.500

66,500

lump sum

1.00

66,500

66.500

5.2.3

Pompe pentru aer

suma globala

1.00

54.000

54,000

lump sum

1.00

54,000

54,000

5.3

Echipament electric

5.3.1

Aparat de măsurare a oxigenului

buc.

4.00

5,000

20,000

pieces

4.00

5,000

20,000

5.3.2

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

36,090

36,090

lump sum

1.00

36.090

36.090

Subtotal

Bazine de nămol activat 1+2

1,012,090

Bazine de nămol activat 1+2

1,012,090

6

Stație de pompare nămol de recfrculare / nămol in exces

6.1

Construcții

6.1.1

Excavam, transport pamant

m3

1,560.00

6

9.360

m3

1,560.00

6

9,360

6.1.2

Umplere, transport pamant

m3

1,030.00

9

9,270

m3

1,030.00

9

9,270

6.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, qrosime 0.30 m

m3

170.00

40

6,800

m3

170.00

40

6,800

6.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

18,000

18,000

lump sum

1.00

18.000

18,000

6.1.5

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. -adecvate pentu apele uzate

m3

130.00

200

26,000

. m3

130.00

200

26,000

6.1.6

Armatura - media 130 kg/mJ beton

t

17.00

1,000

17,000

t

17.00

1,000

17,000

6.1.7

Lucrări interioare

suma qlobala

1.00

26.100

26.100

lump sum

1.00

26.100

26,100

6.2

Echipamente mecanice

6.2.1

pompe de nămol recinjlat, 300 ma/h, hman 3 m

pieces

3.00

15.000

45,000

pieces

3.00

15.000

45,000

6.2.2

Vane Dhl 200

suma globala

1.00

150,000

150,000

lump sum

1.00

150,000

150,000

6.2.3

’ompe pentru nămol in exces

pieces

2.00

1,000

2,000

pieces

2.00

1,000

2,000

6.2.4

nstalatii hidraulice DN 150

suma globala

1.00

68.000

68,000

lump sum

1.00

68,000

68,000

6.3

Echipamente electrice

SF rev 1

Item

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate

Preturi unitare Euro

Preț total Euro

Unitate de măsură

Cantitate

Preturi unitera

•••••• Euro ■■

Preț total Euro

1

ActivIHti preliminare

6.3,1

Echipament de ioasa tensiune, SCADA. Cabluri

suma globala

1.00

108,270

108.270

îump sum

1.00

108,270

108.270

Subtotal

Static de pompare nămol de recirculare / nămol in

485,800

Statie de pompare nămol de recirculare! nămol in

485,800

7

Canera de distribuție 2

7.1

Construcții

7.1.1

Excavare, transport pamant

m3

190.00

6

1,140

m3

190.00

6

1,140

7.1.2

Umplere, transport pamant

m3

140.00

9

1.260

m3

140.00

9

1,260

7.1.3

Material granulat pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m3

10.00

40

400

m3

10.00

40

400

7.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. -adecvate pentu apele uzate

m3

50.00

200

10.000

m3

50.00

200

10,000

7.1.5

Armatura - media 130 kg/mJ beton

t

6.50

1.000

6,500

t

6.50

1,000

6,500

7.1.6

Grătare - HDG 24kq/m2 incf. Rame

m1

22.00

250

5,500

ma

22.00

250

5,500

7.1.7

Gratare - HDG 24kq/m2 inel. Rame

m

30.00

50

1,500

m

30.00

50

1,500

7.1.8

Balustrada, otel galvanizat, inaltime 1.10 m

suma qlobala

1.00

2,500

2,500

lump sum

1.00

2,500

2,500

7.2

Echipamente mecanice

7.2.1

Vane de oprire DN 350

buc.

2.00

4,000

8,000

pieces

2.00

4,000

8,000

7.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Canera de distribuție 2

36,800

Canera de distribuție 2

36,800

8

Decantoar* secundara 1+2

8.1

Construcții

8.1.1

Excavare, transport pamant

m3

4.200.00

6

25,200

m3

4,200.00

6

25,200

8.1.2

Umplere, transport pamant

m3

1.900.00

9

17.100

m3

1.900.00

9

17,100

8.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm. grosime 0.30 m

m3

300.00

40

12.000

m3

300.00

40

12,000

8.1.4

Epuismente

lump sum

1.00

36.000

36.000

lump sum

1.00

36,000

36.000

8.1.5

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee. inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. • adecvate pentu apele uzate

m3

600.00

200

120,000

m3

600.00

200

120,000

8.1.6

Armatura - media 130 kq/m’ beton

t

78.00

1,000

78.000

t

78.00

1,000

78.000

8.1.7

Deversor 1.4571, prag

m

120.00

400

48,000

m

120.00

400

48,000

8.2

Echipamente mecanice

8.2.1

Pod rector lățime 20 m, inel, colectare spuma

pieces

1.00

60,000

60.000

pieces

1.00

60,000

60,000

8.3

Echipamente electrice

8.3.1

Echipament de joasa tensiune. SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

18.045

18,045

lump sum

1.00

18,045

18,045

Subtotal

Decantoare secundare 1+2

414,345

Decantoare secundare 1+2

414,345

9

Chemical Phoepor Precipitatlon

9.1

Construcții

Fundație, zona de umplere, bazin de stocare

suma globala

1.00

35,000

35.000

lump sum

1.00

35,000

35.000

9.2

Echipamente mecanice

9.2.1

Unitatea de precipitare a fosforuluit (Pompe, instalație)

suma globala

1.00

36,000

36,000

lump sum

1.00

36.000

36,000

9.3

Echipamente electrice

9.3.1

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

18,045

18,045

lump sum

1.00

18,045

18,045

Subtotal

Chemical Phospor Preclpitation

89,045

Chemical Phospor Preclpitation

89,045

10

Ingrosator gravitațional de nămol

10.1

Construcții

10.1.1

Excavare, transport pamant

mJ

720.00

6

4,320

ma

720.00

6

4.320

10.1.2

Umplere, transport pamant

m3

200.00

9

1,800

m3

200.00

9

1,800

10.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m3

40.00

40

1.600

ms

40.00

40

1,600

10.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

10.000

10.000

lump sum

1.00

10,000

10,000

10.1.5

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc -adecvate pentu apele uzate

m3

150.00

200

30,000

tyP

150.00

200

30.000

10.1.6

Armatura - media 130 kg/m1 beton

t

19.50

1,000

19.500

t

19.50

1,000

19,500

10.1.7

Oeversor perimetral inox 1.4571

m

40.00

400

16,000

m

40.00

400

16,000

10.1.8

Gratare- HDG 24kq/m2 inel. Rame

ma

22.00

250

5.500

ttP

22.00

250

5,500

10.1.9

Balustrada, otel galvanizat. inaltime 1.10 m

m

50.00

50

2,500

m

50.00   ~

50

2.500

10.1.10

Scări

lump sum

1.00

4,000

4,000

lump sum

1.00

4.000

4.000

10.2

Echipamente mecanice

10.2.1

Raclor pieptene w - 7 m, d = 3.5 m

buc.

2.00

25.000

50.000

pieces

2.00

25.000

50.000

SF r«v 1

Item

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate

Preturi unitare Euro

Preț total Euro

Unitate de . . măsură

Preturi uniiiire

Euro/--■■■

Preț total Euro

1

Activftâtî preliminare

10.2.2

Instalație DN 150

suma globala

1.00

57.000

57,000

lump sum

1.00

57.000

57.000

10.3

Echipamente electrice

10.3.1

Supersonic Level Meter

buc.

2.00

2,000

4.000

pieces

2.00

2,000

4,000

10.3.2

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

13,045

18,045

lump sum

1.00

18.045

18,045

Subtotal

Ingrosator gravitațional de nămol

224,265

Ingrosator gravitațional de nămol

224,265

11

Sludge D9£itering 1 Btower Bullding / Low Voltage Swltchgear, Mediem Voltage

11.1

Lucrări

11.1.1

Construcție clădire

m3

1,440.00

150

216.000

m1

1.440.00

150

216.000

11.2

Echipamente mecanice

11.2.1

Filtre presa, cu banda 4 m’/h inel. Stafie polimeri

buc.

1.00

76,000

76,000

pieces

1.00

76,000

76.000

11.22

Benzi transportoare

buc.

1.00

20,000

20.000

pieces

1.00

20,000

20,000

11.2.3

Containere 10 m’

buc.

1.00

34,000

34.000

pieces

1.00

34,000

34,000

11.2.4

Suflante cu lobi 940 m’/h, presiune pompare 600 mbar each

buc.

3.00

13,500

40,500

pieces

3.00

13,500

40,500

11.3

Echlpamene electrice

11.3.1

Echipament de joasa tensiune. SCADA, Cabluri Protecție Iluminat

suma globala

1.00

130.450

180,450

lump sum

1.00

180,450

180,450

Subtotal

Sludge Dewatering / Blower Buildlnq / Low Voltage

566,950

Sludge Dewatering / Blower Buildini

/ Low Voltage

566,950

12

Zona de depozitare a nămolului

12.1

Construcții

12.1.1

Zona de depozitare a nămolului

m3

1,350.00

50

67,500

m!

1.350.00

50

67.500

12.1.2

Pereți de beton, înălțime 2.00 m

m3

84.00

200

16,800

m3

84.00

200

16.800

12.1.3

Armatura - media 130 kg/m1 beton

t

10.92

1.000

10,920

t

10.92

1.000

10,920

12.2

Echipamente mecanice

n/a

0

0

0

0

12.3

Echipamente electrica

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Zona de depozitare a nămolului

95.220

Zona de depozitare a nămolului

95,220

13

Clădirea irâtâlrilsfativa

13.1

Construcții

13.1.1

Clădire administrativa, structura, suma globala pentru amenajare spațiu, inclusiv echipamente si laborator

m3

2,040.00

165

336,600

m3

2,040.00

165

336,600

13.2

Echipamente mecanice

13.2.1

Echipamente de laborator

lump sum

1.00

72,000

72.000

lump sum

1.00

72.000

72,000

13.2.2

Echipamente atelier

suma qiobala

1.00

20.000

20,000

lump sum

1.00

20.000

20.000

13.3

Echipamente electrice

13.3.1

Dispecerat

suma globala

1.00

108,270

108,270

lump sum

1.00

108,270

108.270

Subtotal

Clădirea adminJsretiva

536,870

Clădirea adminisrativa

536,870

14

Drurrreri

14.1

Construcții

14.1.1

Noi drumuri de asfalt

m1

1,050.00

50

52,500

rn2

1,050.00

50

52.500

14.1.2

împrejmuire h = 2.0 m. inel, poarta w = 6 m

m

600.00

50

30.000

m

600.00

50

30,000

14.2

Echipamente mecanice

n/a

0

0

0

0

14.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Drumuri

82.500

Drumuri

82,500

SF rev 1

Ttem

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate

Preturi unitare Euro

Preț total Euro

Unitate de măsură

Preturi u^&nă

Euro . »

Euro    |

1

Activfau preliminare

15

Ratele Incinta

15.1

Construcții (lucrări, conducte)

15.1.1

DN 80

m

500.00

43

21.500

m

500.00

43

21,500

15.1.2

DN 100

m

320.00

51

16.320

m

320.00

51

16,320

15.1.3

DN250, 1.4571

m

55.00

201

11,055

m

55.00

201

11,055

15.1.4

OM 350. 1.4571

m

30.00

311

9.330

m

30.00

311

9.330

15.1.5

DN 250

m

40.00

51

2.040

m

40.00

51

2.040

15.1.6

DN 300

m

360.00

56

20.160

m

360.00

56

20.160

15.1.7

DN 400

m

300.00

151

45.300

m

300.00

151

45.300

15.2

Echipamente mecanice

rVa

0

0

0

0

15.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Rețele Incinta

125,705

Rețele Incinta

125,705

16

Altele

16.1

Puțuri observație

buc.

3.00

5,000

15,000

pieces

3.00

5,000

15,000

16.2

Vidanja penru rețeaua de canalizare

buc.

1.00

70,000

70,000

pieces

1.00

70,000

70.000

16.3

Demolarea vechii SEAU

suma globala

1.00

100,000

100.000

lump sum

1.00

100.000

100,000

0

0

0

0

Subtotal

Altele

185,000

Altele

185,000

17

Drum acces «I trecere la calea ferata

17.1

Amenajare drtim si podeț

suma globala

1.00

0

0

lump sum

1.00

14,780

14,780

17.2

Trecere fa nivel

suma globala

1.00

0

0

lump sum

1.00

200,323

200,323

17.3

Echipamente trecere la nivel

lump sum

1.00

0

0

lump sum

1.00

56.013

58.013

0

0

Subtotal

0

273,116

Total civile

2,437.862

Total civile

3,096,343

Total echipament mecanic

1,574,591

Total echipament mecanic

1.172,700

Total echipament electric

619,485

Total echipament electric

615,550

Montaj

243,786

Montaj

192,249

utilaj transport

70,000

Proiectare

150,796

Proiectare

150.796

TOTAL:

5,026,520

TOTAL:

Anexa 4.4

Documente suport pentru modificări la SEAU Darmanesti

- PROCES VERBAL -

încheiat astăzi 14.03.2012 la                   ca urmare a întrunirii comisiei mixte

formata din reprezentanții Sucursalei CREIR CF Galați, si reprerzentanti ai primăriei si politiei, de analizare a posibilităților de înființarea unei treceri'la nivel cu calea ferata, linia 501 Adjud -Comanesti, interval de circulatie^^^^rZ^w^, km CF .£>.4.

1. " ' • - - ' ~ ’

2.

Denumire solicitant: Primăria Orașului Darmanesti> cu adresa nr1576/21,02.2012 Solicitarea este motivata de accesul peste calea ferata la viitoarea Statie de Epurare a Apelor Uzate Darmanesti, din drumul național DN 12A.

Drumul ce intersectează calea ferata propus a se construi va fi drum tehnologic , intersectează calea ferata sub un unghi de 90 grade, pentru lucrarea „Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape in județul Bacau


3.


2.


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


A.

1.


Constatările din teren :

Linia, de cale aferata implica este Adjud - Comanesti, interval de circulație

Trecerea la nivel propusa a se infiinta, nu îndeplinește condițiile privind rombul de vizibilitate, conform prevederilor Normativului SR 1244-1/96, datorita configurației terenului, calea ferata fiind mai jos cu circa             fata de drumul propus a se înființa

sunt necesare lucrări de creare condițiilor conform pct 2.9 din STAS 1244-1 si anume » Intersecția unui drum cu calea ferata trebuie sa fie in aliniament de o parte si de alta a trecerii la nivel pe o distanta de min 20 m de la axul caii ferate si declivitatea drumului trebuie sa fie de 1,5-2% pe o distanta de 25 m, de o parte si de alta a axului caii ferate » Treceri la nivel existente in zona: la km 65+750 si la km 62+482.

In zona nu exista vegetație care sa împiedice vizibilitatea.

Profilul transversal al caii ferate este : stanga

Linia de cale ferata în zonă este simpla, electrificata.

dreapta


Situația poziției cablurilor și instalațiilor CER existențe în zona lucrărilor •

Cabluri SCB

Cabluri TTR                                 . zfe.. ./2.


B. Propunerile comisiei :

 • 1.  Trecerea la nivel solicitata se poate infiinta la Km 64 + 70$ asigurandu-se aliniamentul drumului cu linia CF prin lucrări construire a rampei la „Trecerea la nivel” conform STAS 1244-1 art 2.9 si nivelare in stanga / dreapta a suprafețelor de teren existenta in proprietățile din zona drumului propus a se construi asfel incat sa se asigure rombul de vizibilitate.

 • 2. Pentru crearea rombului de vizibilțtmș cogform SȚAS 1244 -1 sunt necesare lucrării de nivelarea pământului pe partea stangat^astfelmcat de la distanta de 25 m din axul caii ferate sa fie vizibilitate stanga/dreapta conform rombului anexat.Ordinul 1767 difir^S octombrie 2002 prevede ca trecerile la nivel sa fie tratate global si anuma cale ferata plus drum , acestea trebuiesc astfel proiectate si executate incat sa permită circulația auto in intersecții de buna siguranța a traficului feroviar si rutier.

In vederea obținerii autorizației de construire CFR, beneficiarul va prezenta documentratia tehnica privind amenajarea trecerii la nivel întocmită de un proiectant de specialitate, agementat AFER . Documentația va fi însoțita de certificatul de urbanism.

Conform reglementarilor legale in vigoare, costurile pentru înființarea trecerii la nivel cu calea ferata se vor suporta de către solicitant (proiectare si execuție).

C. Etape de urmat in vederea obținerii aprobărilor privind înființarea TN :

Solicitarea, impreuna cu constatările comisiei stipulate in prezentul proces -- verbal, se vor analiza in Consiliul Tehnico - Economic al Sucursalei CREIR CF Galați, care va emite un aviz de principiu;

1, după obținerea avizului de principiu, solicitantul va întocmi o documentație cu un proiectant autorizat AFER (conf. Ordin 158/1996), din care trebuie sa rezulte :

justificarea necesității înființării trecerii la nivel;

soluția privind amenajarea trecerii la nivel;

categoria drumului încadrata conform reglementarilor legale,

valoarea estimativa a lucrărilor de înființare a T N si racordarea acesteia la drumuri, valoare care reprezintă « Tariful de racordare » ,


 • 2. Documentația completa, cu Certificatul de Urbanism, Avizul Politiei Rutiere si Hotararea Consiliului Local de aprobare a încadrării categoriei drumului, se va inainta la Sucursala CREIR CF Galați, in vederea emiterii avizului CFR,

 • 3.  După obținerea avizului, acesta, împreuna cu documentația întocmită, se va inainta la CNCF « CFR »SA, pentru obținerea Autorizației MT, si apoi Autorizația CFR.

 • 4.  Execuția lucrărilor de amenajare a trecerii la nivel cu calea ferata se va face prin grija Sucursalei CREIR CF Galați după pfata de către solicitant a contravalorii acestora sub denumirea de « Tarif de Racordare », .

 • 5.  După execuția lucrărilor, trecerea la nivel cu calea ferata, va intra in patrimoniul CFR SA -Sucursala CREIR CF Galați si va fi intretinuta de aceasta, iar drumul, racordările acestuia la trecerea la nivel si semnalizarea rutiera va fi intretinut de administratorul drumului.

 • 6. Prezentul proces verbal nu ține loc de aviz, ci constituie parte a documentației ce se depune la Sucursala Regională de Căi Ferate Galați în vederea obținerii avizului și autorizației de construcție CFR conform prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 158/1996.
CONTRACT DE VAN ZARE CUMPĂRARE

Intre : BOGDAN MARIN, născut la data de 18 octombrie 1968, domiciliat în orașul Dărmănești, strada Fabricii, nr.35, județul Bacău, posesor Carte de Identitate seria X.C nr.818494 eliberată la data de 27 octombrie 2011 de SPCLEP Dărmănești, CNP 1681018044377 cu BOGDAN CRISTINA, născută la data de 05 aprilie 1971, domiciliată în orașul Dărmănești, strada Fabricii, nr.35, județul Bacău, posesoare Carte de Identitate seria X.C nr.794014 eliberată la data de 18 iulie 2011 de SPCLEP Dărmănești, CNP 2710405044361, soți, in calitate de vânzători si ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI, cu sediul in orașul Dărmănești, Strada Muncii, nr.16 județul Bacău, având codul de înregistrare fiscală 4352921, reprezentată de domnul Primar, SPIRIDON CONSTANTIN , născut la data de 09 iulie 1955, fiul lui Vasile și Natalia, domiciliat în Dărmănești, str.Energiei, nr.134, județul Bacău, posesor Carte de Identitate seria X.C nr.159756 eliberată la data de 01 februarie 2002 de Poliția Dărmănești, CNP 1550709044361, conform Hotărârii. Consiliului Local nr.6 din 24 februarie 2012, în calitate de cumpărător, a intervenit prezentul contract de vanzare cumpărare.--,----------------r-------------------

Noi , BOGDAN MARIN și BOGDAN CRISTINA, vindem fără nici o rezerva pentru noi orașului dărmănești, reprezentat de domnul, SPIRIDON CONSTANTIN, în calitate de Primar, suprafața de 1080 mp. te ren-categoria de folosință arabil situat în intravilanul și extravilanul orașului Dărmănești, strada Calea Trotușului, județul Bacău, din care : 37Q mp. teren situat in intravilan și 710 mp. teren situat în extravilan, învecinat cu : la nord-Panaite Grigore t la est-Calea Ferată , la sud-Tamaș Anton și la vest-strada Calea Trotușului, cu numărul cadastral 60930, conform documentației cadastrale înregistrată sub nr.1661 din 13 martie 2012 la O.C.P.I. Bacau, ce face parte integranta din prezentul contract.--------------

Acest teren a fost primit de noi vânzătorii de la părinții și respectiv socrii noștri, FABIAN ION și ANICA , din anul 1992, pe care l-am stapanit continuu, neîntrerupt, netulburat, public si sub nume de proprietari , fiind îndeplinite prevederile art.916 și următoarele din Codul. Civil cu privire la posesie , așa cum rezulta din certificatul si Procesul Verbal de Identificare a Imobilului nr.1647 din 23 februarie 2012 eliberate de Primăria Dărmănești si din declarațiile martorilor autentificate sub nr,851 și nr.852 din 03' aprilie 2012 la Biroul Notarului Public Samoila Gheorghe, ce fac pârte integranta din prezentul contract.----------

Terenul ce face obiectul vanzarii, nu este scos din circuitul civil, nu este grevat de sarcini conform adresei nr.2076 din 29 martie 2012 eliberat de Biroul de Carte Funciara Moinesti și certificatul de urbanism nr.20 din 02 aprilie 2012, figurează înregistrat in evidentele agricole ale Primăriei orașului Dărmănești conform adeverinței nr. 1652 din 29 martie 2012 , taxele si impozitele sunt achitate la zi conform certificatului nr.2940 din 29 martie 2012 eliberat de Primăria Dărmănești si garantăm cumpărătorul de orice evictiune.-------------------------------------------------

Terenul ce face obiectul prezentului contract de vânzare cumpărare nu a fost arendat nici unei persoane fizice sau juridice așa cum rezultă din adeverința nr.2855 din 02 aprilie 2012 eliberată de Primăria Dărmănești.-----------------------------------

Prețul vanzarii este de 27.000 (douăzecișișaptemii) lei , pe care noi vânzătorii declarăm că l-am primit in întregime de la cumpărător, prin virament bancar, astăzi, data semnării și autentificării prezentului contract de vânzare cumpărare, dată de la care acesta intră în stăpânirea de drept si de fapt asupra terenului vândut.----------------------------’----------,----------------------

Noi vânzătorii declarăm ca acest teren nu este sechestrat, confiscat, scos din circuitul civil, nu face obiectul vreunui

litigiu, nu a m<_ i l.ost vândut sau donat prin act autenln1 :mu pe baza de semnătură privata nici unei alte persoane fizico sau juridice .----------------------------------------------------------

Ni s-au adus la cunoștința dispozițiile Legii nr.241/2005 pentru combaterea evaziunii fiscale si prevederile Legii nr,656/2002 cu privire la prevenirea si sancționarea spălării banilor, am inteles ca in situația in care am declarat, in prezentul contract un preț al vanzarii mai mic decât cel real, vanzarea poate fi anulata si declar ca vanzarea nu a fost intermediata de nici o agenție imobiliara .--------------------------------------------------------

Noi, BOGDAN MARIN și BOGDAN CRISTINA , ne obligăm să transmitem și să predăm , ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI, reprezentat de domnul, SPIRIDON CONSTANTIN, in calitate de Primar, proprietatea noastră ce constă în terenul menționat mai sus ce face obiectul prezentului contract.------------------------------------‘-------------------------


Conform art.1695 și art.1707 Cod Civil, vânzătorii sunt de drept obligați să-1 garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii care l-ar împiedica total sau parțial în stăpânirea netulburată a terenului vândut și-1 garantează pe cumpărător contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă l-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic,--------------•------------------------

Eu, SPIRIDON CONSTANTIN, în calitate de Primar, cumpăr în numele ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI, de la ', BOGDAN MARIN și BOGDAN CRISTINA, terenul descris mai sus, cu prețul stabilit in contract ,cunoscând situația juridica a acestuia , calitatea de proprietari a vânzătorilor , fara a-i scuti pe aceștia de garanția de evictiune asumata, am achitat prețul convenit si taxele necesare perfectării prezentului contract.-------------------------------------------------

Eu , SPIRIDON CONSTANTIN, în calitate de Primar al ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI, declar ca am verificat starea terenului și nu are vicii

aparente sau ascunse. -----------—;---------------------------—__

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzători în condițiile Codului Fiscal.---------------------------------------------------------------

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în sarcina căruia se află și cheltuielile de intabulare.-------------------------------------------

1 înscrierea terenului in Registrele de Publicitate imobiliara va fi îndeplinita de notarul public.---------------------


Noi vânzătorii ne declarăm îm mod expres de acord cu intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului în Cartea Funciară a terenului ce formează obiectul prezentului înscris,------

Noi părțile contractante, declaram pe proprie răspundere, ca am citit actul, conținutul acestuia, reprezentând voința noastra neviciata, toate clauzele contractului sunt conforme cu adevărul, prețul declarat este real si veridic si ne obligam sa comunicam in termen schimbarea proprietății organelor financiare teritoriale.---

Tehnoredactat si editat azi 03 aprilie 2012 la Biroul Notarului Public GHEORGHE SAMOILA, Comanesti, str.Pietii, bl,5,ap.1, județul Bacau, in cinci exemplare , din care trei exemplare s-au eliberat pârtilor, un exemplar pentru Biroul de Carte Funciara si un exemplar pentru arhiva Biroului Notarial.---------------------------Bogdan Cristina


CUMPĂRĂTOR,

ORAȘUL DĂRMĂNEȘTIROMAN1A

BIROUL NOTARULUI PUBLIC SAMOILA GHE0RGHE

SEDIUL: COMANESTI, STR. PIFTII, BL.5, APA JUDEȚUL BACAU

Număr operator 020042

ÎNCHEIERE DE A UTENTIFICARE NR. 855

Anul 2012 Luna Aprilie Ziua 03

In fata mea SAMOILA GHEORGHE, notar public la sediul biroului s-au prezentat:

 • 1. BOGDAN MARIN, născut la data de 18 octombrie 1968, domiciliat în orașul Dărmănești, strada Fabricii, nr.35, județul Bacău, posesor Carte de Identitate seria X.C nr.818494 eliberată la data de 27 octombrie 2011 de SPCLEP Dărmănești, CNP1681018044377

 • 2. BOGDAN CRISTINA, născută la data de 05 aprilie 1971, domiciliată în orașul Dărmănești, strada Fabricii, nr.35, județul Bacău, posesoare Carte de Identitate seriaX.C nr. 794014 eliberată la data de 18 iulie 2011 de SPCLEP Dărmănești, CNP 2710405044361

 • 3. SPIRIDON CONSTANTIN, născut la data de 09 iulie 1955, fiul lui Vasile și Natalia, domiciliat în Dărmănești, str.Energiei, nr 134, județul Bacău, posesor Carte de Identitate seriaX.C nr.159756 eliberată la data de 01 februarie 2002 de Poliția DărmăneștifCNP 1550709044361

  care ,dupa ce au citit actul au declarat ca el corespunde voinței lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris, au semnat toate exemplarele ,fisa cadastrala si restul documentației ce a stat la baza întocmirii actului.

  In temeiul art.8, lit.b, din Legea 36/1995,

  SE DECLARA A UTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

  S-a achitat 540 lei, ce reprezintă impozit 2 %, prin chitanța nrA15 din 03/04/2012

  Onorariu 550 lei prin chUOitQjwA412 din 03/04/2012 S-a achitat TVA 132 lejjptân chiîdnjdnrA412 din 03/04/2012 S-a aplicat timbru sfțpe țpate expmplprelț Înscrisului.


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICÎIATETMOBILIARA BIROUL DE CARTE FUNCIARA MOINE£TI

S-a intabulat in CARTEA FUNCIARA NR.          /N a Localității Dărmănești.

Cu încheierea nr.            din

Nr.cadastral 60930 .

S-a achitat 60 lei cu chitanța nr. 0303289 din 03/04/2012

ASISTENT REGISTRA TOR


ANCEL


Uti v t r\ % nit><v •> .1 C 5 1) t 1 » r


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Moinesti

Dosarul nr. 2190/04-04-2012

ÎNCHEIERE Nr. 2190

REGISTRATOR Timus Liliana

ASISTENT REGISTRATOR Paiu Adriana

Asupra cererii introduse de NP SAMOILA GHEORGHE privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.), si in baza documentelor atașate:

- act notarial nr. 855/03-04-2012 emis de SAMOILA GHEORGHE;


Vazand referatul Inspectorului de cadastru sl/sati referatul asisten tu Iu înregistrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful de 60 lei achitat prin documentul de plata:

-chitanța nr. BCOCP0303289/03-04-2012 in suma de 60 RON, pentru serviciul cu codul: 213,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 60930, inscris In cartea funciara 60930 UAT Darmanesti;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Convenție in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : ORAȘ DARMANESTI, sub B.l din cartea funciara 60930 UAT Darmanesti;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Samoila Gheorghe.-A&CW.

' M '■ I Ia s’ U         1

0 .   < A J 15 1  ‘ »     1

*1 li f .  \(* hi'.. :n ;

Nr, cerere

2190

Ziua

04

Luna

04

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Moinesti

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 60930 Corn un a/O ras/M u nici pi u: Da rma nesti


TEREN

Ad resa: Darmanestl, Strada Calea Tr o tușul ui

IE

1

njpgîj

Al

60930

Din acte: 1080; Măsură ta: 1080

B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 60930

Comu


2190 / 04.04.2012__

Act notarial nr. 855, din 03.04.2012, emis de SAMOILA GHEORGHE

i

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

M 1

1 | ORAȘ DARMANESTI

-

C, Partea III. (Foaie de sarcini)


[nu SUNT


CARTE FUNCIARA NR. 60930 Comuna/Oras/Munldpiu; Darmanestl i  mmMnmnwwMw

__________________________________________________I,v. t.i prc/enlitl t’xtras corespunde intrutotui cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, i ala tic .iujsI birou.

Prt'Zfinlul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, lai informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S <1 achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. BCOCP0303289/03-04-2012, pentru serviciul de publicitateinformitate cu
PLAN DL AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000                        Anexa 11

Nr. cadastral:

Sup. masurata

Adresa imobilului

1080mp

Or. Darmanesti, str. Calea Trotusului, jud. Bacau

Cartea Funciara nr.

UAT

Darmanesti

INVENTAR COORDONATE


/

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6


  Nr. parcela

  Catg.de folosința

  Suprafatafm.p.).

  Val. de Impozitare (lei)

  Mențiuni

  1

  arabil

  370

  teren intravilan

  2

  arabil

  710

  teren extravilan             *

  -----------------------/-■ B   —r

  TOTAL

  1080mp

  -------TL'?

  FICA'


  Suprafața totala măsurată = 1080mp

  Suprafața din act =1080mp


  Executant DAMIAN IONEL

  Data: Martie 2012

  zvfe

  V-

  Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului bn baza de date.

  Parafa

  t Cz

  Semnătură si dala

  ȘtampllaB.CPJ........- -

  --------. .."r                       r'A1..

  1                  .V. ;Y

  7 rrr,-------------„

  ’l l ” ''


  1O-&-

  002&


  Y

  i

  BL •

  c» ’

  î£2, 3 ra / U ? t r

  7

  7


  U'rr.

  / .‘vî1

  ■> 4-^

  . ...tn r -f/

  ,r-

  ■’Â-'


SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII CAI FERATE GALAȚI CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC.

Nr,32 / 26.03.2012               i                 '              ;

1

■ ■ ■'

< r?        i

PREȘEDINTE CTE

1 . ► .

DIRECTOR

-— '•

J   ut i

ING.IONELFILIMON

r r

DOCUMENT DE AVIZARE IN PRINCIPIU i A 1:                                                                                      . -I

 • 1. Denumirea lucrării: înființarea unei treceri la nivel cu calea ferata la km CF 64+703 linia CF 501 Adjud - Comanesti, interval de circulație Dofteana Bacau - Valea Uzului

 • 2. Beneficiar: U.A.T Darmanesti

 • 3. Faza de analiza: Aviz principiu

1. Prezentarea solicitării

In cadrul obiectivului de investiții “Construire statie de epurare ape uzate Darmanesti “ pentru acesul in vederea construirii Stafiei de Epurare Ape Uzate si deservirea acesteaia pe perioada existentei investiției este necesar crearea unui drum de acces (drum tehnologic) din DN 12A si a unei treceri la nivel cu calea ferata Adjud - Comanesti la km CF 64 +703. U.A.T Darmanesti’a înaintat la Sucursala Centrul Regional de Exploatare întreținere si Reparații, adresa nr 1576/21.02.2012 solicitind convocarea unei comisii privind posibilitatea înființării unei Treceri la nivel cu calea ferata intre stațiile Dofteana Bacau - Valea Uzului in dreptul km CF 64 +703. Solicitarea UAT Darmanesti de a se realiza trecere la nivel peste calea ferata in aceasta zona este impusa de imposibilitatea amenajării unui drum paralel cu calea ferata de la trecerile de nivel exestente in zona, datorita existentei unui teren accidentat din zona si a râului Trotus.

In vecinătate mai sunt treceri la nivel la km 65 + 750 si 62 + 482.

2. Prezentarea amplasamentului
 • a. In zona trecerii la nivel propuse km 64 +703 linia CF Adjud - Comanesti intre stafiile Dofteana Bacau - Valea Uzului, linia de cale ferata este in debleu, pe partea stanga si dreapta, linia este simpla, electrificata;

 • b. Trecerea la nivel propusa a se înființa, nu Trecerea la nivel propusa a se înființa, nu îndeplinește condițiile privind rombul de vizibilitate, conform prevederilor Normativului SR 1244-1 /96, datorita configurației terenului, calea ferata fiind mai jos cu circa 1.2 m fata de drumul propus a se înființa sunt necesare lucrări de creare condițiilor conform pct 2.9 din STAS 1244-1 si anume « Intersecția unui drum cu calea ferata trebuie sa fie in aliniament de o parte si de alta a trecerii la nivel pe o distanta de min 20 m de la axul caii ferate si declivitatea drumului trebuie sa fie de 1,5-2% pe o distanta de 25 m, de o parte si de alta a axului caii ferate ».

 • c. Drumurul de acces din DN 12A ce se va construi va fi drum tehnologic ce va deservi la construirea Stafiei de Tratare Apa Uzata si deservirea acesteia in fluxul tehnologic si intersectează calea ferata sub un unghi de 90 grade.

 • d.  In zona trecerii la nivel solicitate, sunt următoarele cabluri CFR:

 • •  Cablurile SCB sunt amplasate pe partea dreapta la 7-8 m de axul liniei CF si adincime de 0,8m ;

 • •  Cabluri TTR sunt amplasate pe partea dreapta la 12-18 m de axul liniei CF si adincime de 0,8m ;

 • e. STAS SR 1244 pct 2.3 prevede ca trecerile la nivel noi trebuie sa respecte următoarele distante fata de cele existente:

1 km in localitati; t -   3 km in afara localităților;

 • f. Distanta intre trecerea la nivel propusa si trecerile la nivel existente de o parte si de alta a acesteia sunt: 1.047 m respectiv 2221 m.

 • g. Terenul este in intravilanul localității Darmanesti.

Solicitarea a fot analizata la teren in data de 14.03.2012.

3 . Propunerile comisiei :

j Trecerea la nivel solicitata se poate înființa cu indicatoare IR la Km 64 + 703 asigurandu-se aliniamentul drumului cu linia CF prin lucrări construire a rampei la „Trecerea Ia nivel” conform STAS 1244-1 art 2.9 si nivelare in stanga / dreapta a suprafețelor de teren existenta in proprietățile din zona drumului propus a se construi asfel incat sa se asigure rombul de vizibilitate.

 • b) Pentru crearea rombului de vizibilitate conform STAS 1244 -1/1996 sunt necesare lucrării de nivelarea pământului pe partea stanga astfel incat de la distanta de 25 m din axul caii ferate sa fie vizibilitate stanga/dreapta conform STAS 1244-1/0996.

 • c)  Cablurile CFR trebuiesc protetejate in zona de execuție a lucrărilor. Cablul SCB necesita protecție pe circa 10 m iar cablul TTR avind in vedere amplasamentul acestuia pe zona unde sunt necesare lucrări de nivelare va fi deviat către calea ferata pe toata zona unde se vor fi prevăzute lucrări de nivelare .

 • 4, Analiza Diviziei Instalații:

Având în vedere ca la aceasta data este in derulare Proiectul PHARE RO 2006/018-147.04.03 contractat de Ministerul Finanțelor Publice și implementat de Ministerul Transoporturilor și Infrastructurii - “Imbunatatirea siguranței traficului pe caile ferate romane prin MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR DE CENTRALIZARE ELECTROMECANICA pe secția de circulație SICULENI-ADJUD, precum și acordurile și convențiile feroviare internaționale, privind integrarea rețelei feroviare naționale la cea europeana și realizarea de parametrii calitativi superiori pentru infrastructura actuala , înființarea trecerii la nivel de la km. 64+703 se va putea face numai în condițiile în care aceasta va fi prevăzuta cu o “instalație de semnalizarea automata a aproprierii trenurilor cu semibariere - BAT “ , controlată în instalația CED din stația Valea Uzului.

Consiliul tehnico - economic regional întrunit în data de 26.03.2012, analizând documentația prezentată, emite următorul

AVIZ DE PRINCIPIU

pentru « înființarea unei treceri la nivel cu calea ferata la km CF 64+703 linia CF 501 Adjud -Comanesti, interval de circulație Dofteana Bacau - Valea Uzului», dotata cu instalație de semnalizarea automata a aproprierii trenurilor cu semibariere - BAT, controlata din instalația CED Valea Uzului, beneficiar UAT Darmanesti, numai cu respectarea următoarelor condiții :

 • 1. Obținerea avizului de principiu al CTE al Sucursalei CREIR CF Galați nu dreptul beneficiarului de începerea lucrărilor de construcție, acestea se vor putea executa numai după obținerea de la Sucursala CREIR CF Galați a Autorizației CFR si a autorizației de construcție emisă de autoritățile locale.

 • 2. Conform reglementarilor legale în vigoare, costurile privind proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare a drumului, de amenajare a trecerii la nivel vor fi suportate de solicitant, cu următoarele precizări:

 • -   proiectarea lucrărilor va fi realizată integral prin grija solicitantului;

 • -  trecerea la nivel propriu-zisă se va realiza prin grija Sucursalei CREIR CF Galați după plata, de către solicitant, a unei “taxe de racordare” estimată în devizul general al lucrării ce reprezintă contravaloarea tuturor cheltuielilor pentru lucrările feroviare (linii, instalație de semnalizarea automata a aproprierii trenurilor cu semibariere -BAT , lucrări de protecție cabluri, ect).

lucrările de amenajare a drumurilor inclusiv semnalizarea rutieră, se vor realiza de către solicitant, cu asistenta tehnica din partea reprezentanților de specialitate ai Sucursalei CREIR CF Galați pentru categoriile de lucrări executate in zona de siguranța a caii ferate.

 • 3. După execuția lucrărilor:

c trecerea la nivel va intra în patrimonial CFR S.A.- Sucursala CREIR CF Galați și va fi întreținuta de aceasta.

c drumul, racordările acestuia la trecerea la nivel și semnalizarea rutieră vor fi întreținute de administratorul drumului.

 • 4. Solicitantul va prezenta la Sucursala CREIR CF Galați o documentație de avizare întocmită de un proiectant autorizat și agrementat AFER care va cuprinde :

 • •  Situația existentă privind accesul auto și pietonal în zona;

 • •   Fundamentarea din punct de vedere economic și social a necesității înființării unei treceri la nivel;

 • •  soluția privind amenajarea trecerii la nivel din care sa rezulte:

 • -   amplasamentul trecerii la nivel (linie și kilometru CFR);

 • -  abaterile de la STAS și de la Regulamentul de Exploatare Tehnică după caz;

 • -   influența asupra capacității de exploatare a traficului feroviar;

 • -   instalațiile feroviare de siguranța circulației, de protecție și de telecomunicații necesare după caz;

 • -  lucrările necesare de amenajare a trecerii la nivel propriu-zise (peste linia de cale ferata);

 • -  lucrările necesare de amenajare a drumurilor de acces la trecerea la nivel;

 • •  valoarea estimata a lucrărilor (devizul general) cu evidențierea separata a cheltuielilor cu amenajarea trecerii la nivel propriu-zise și a instalațiilor feroviare și care reprezintă “taxa de racordare”

 • •  plan de situație cu amplasamentul vizat de Serviciul Cadastru al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați;

 • •  certificatul de urbanism ;

 • •  Hotărârea de Consiliu Local privind clasificarea drumului conform prevederilor legale;

 • •  Avizul Politiei Rutiere ;

 • 5. Documentația de avizare va fi supusă avizării conform procedurii prevăzută de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 158/1996 urmând ca în final să se obțină acordul Ministerului Transporturilor.

 • 6.  După obținerea acordului Ministerului Transporturilor solicitantul va elabora proiectul tehnic de execuție printr-un proiectant autorizat si agrementat AFER, Proiectul tehnic va fi verificat conform reglementarilor legale în vigoare și va fi prezentat la Sucursala CREIR CF Galați pentru obținerea autorizației de construcție CFR.

Prezentul aviz este valabil 3 (trei) ani de la data emiterii.

Conform Dispoziției nr. 83 a Directorului General al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” -SA din 09.09.2008, tariful pentru emiterea avizi CFR de către Sucursala Regională de Căi Ferate Galați este de 104,63 lei plus TVA.

ANEXA 5

O     MODIFICĂRI LA LUCRĂRI AFERENTE AGLOMERĂRII

TARGU OCNA

Anexa 5.1

Modificări la rețeaua de canalizare Targu Ocna. Justificări

Anexa 5.1 Modificări la rețeaua de canalizare din Aglomerarea Targu Ocna

Canalizare menajera gravitaționala

Nr. Crt

Denumire strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

DN 250 mm

DN 400

mm

1

Viisoara

1029

1107

Diferența rezultata din masuratoarea topografica de detaliu

2

Vasile Alecsandri

449

188

Jumătate din lungimea străzii are rețea de canalizare realizata anterior.

Pe planul SF este cu denumirea Str. Ion Cătină.

3

Petre Ispirescu

1049

930

Diferente rezultate din masuratoarea topografica

4

Gării

359

268

Este figurata la extindere pe planul SF dar fara denumire strada. Diferența apare ca urmare a măsurătorilor topo de detaliu si a marcării clare a limitelor actuale ale străzii după proiectarea de detaliu.

5

Verii

879

401

Este figurata la extindere pe planul SF dar fara denumire strada. Diferența apare ca urmare a măsurătorilor topo de detaliu si a marcării clare a limitelor străzii după proiectarea de detaliu

6

Dimitrie Cantemir

179

114

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

7

Decebal

209

176

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

8

Petru Rares

229

169

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

9

Gândului

209

149

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

10

Aurel Vlaicu

318

161

In S.F. a fost considerata in lungimea acestei străzi si Str. Negru Vodă, care se afla in prelungirea Str. Aurel Vlaicu in partea de est. După ridicarea topo de detaliu corelata cu nomenclatorul actual al străzilor, a rezultat noua lungime.

11

Ion Creanga

201

130

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

12

Negru Vodă

209

169

Diferentele rezultate din identificarea limitelor străzii la masuratoarea topografica de

Nr. Crt

Denumire strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

DN 250

mm

DN 400

mm

detaliu

13

Cimitir

179

558

In S.F. pe aceasta strada figura doar o parte de canalizare gravitaționala, restul era conducta de refulare. La faza P.T. aceasta stada este străbătută in totalitate de canalizare gravitaționala. Astfel s-a renunțat la SP.

14

Florilor

199

174

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica

15

Vultur

269

124

Este figurata la extindere pe planul SF dar fara denumire strada. Lungimea rezultata in urma riidcarilor topografice de detaliu.

16

Ernei

329

247

Este figurata la extindere pe planul SF dar cu denumirea Str. Gării corelata cu denumirea actuala a străzii.

17

Galean

2249

1504

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

18

Andrei Mureseanu

220

154

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

19

Alexandru Vlahuta

249

113

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

20

Viitorului

289

309

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

21

Ion Cătină

656

231

Este figurata la extindere pe planul SF dar fara denumire strada. Este posibil sa fi fost adaugata inițial si str.Garii. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelate denumirile străzilor cu nomenclatorul actual.

22

Caramidariei

357

331

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

23

Costache Negri

2289

3318

Conducta a fost dublata, deoarece se afla pe drumul național DN12A.

24

Oituz

339

180

Este figurata la extindere pe planul SF dar cu denumirea Str. Decebal

25

Pompei

109

80

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

26

Slt. Comanescu

279

120

Este figurata la extindere pe planul SF dar fara denumire strada. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelate denumirile străzilor cu nomenclatorul actual

27

Visului

239

182

Diferentele rezultate din masuratoarea topografica de detaliu

Nr. Crt

Denumire strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

DN 250 mm

DN 400

mm

28

Viilor

0

400

Au fost construite multe case pe aceasta strada. Ea figurează ca poziție pe planul de situație din S.F. fara denumire strada, si nu a fost marcata si trecuta in lista.

29

Str. Fundătură C.

Negri spre SE

0

0

343

Pe aceasta strada a fost proiectat noul colector principal către Statia de epurare

30

Republicii

849

1303

Conducta de canalizare este amplasata de-a lungul drumului național DN 12A pe partea cu cele mai multe case, iar pe unele porțiuni conducta a fost dublata pentru a se evita subtraversari in dreptul fiecărei case.

31

Salinei

449

639

Conducta a fost prelungita astfel incat sa se faca racorduri la toate casele de pe strada

32

Poet Ion Gramada

469

394

Este figurata pe planul SF pentru extindere, o parte fara denumire strada si o parte cu denumirea Str. Lt. Sion. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelate denumirile străzilor cu nomenclatorul actual.

33

Salina

0

804

In SF a fost propusa conducta de refulare pe toata strada.

In PT s-a propus canalizare gravitaționala pe segmentul de strada cu case si unde terenul are panta pentru canalizare gravitaționala.

34

Lt. Sion

1217

93

Este figurata pe planul SF pentru extindere o parte din strada dar fara denumire strada. Pe planul SF sunt denumite alte străzi cu Lt. Sion (Str. Parau Valcica si o parte din Poet Ion Gramada). După măsurătorile topo de detaliu au fost corelate denumirile străzilor cu nomenclatorul actual

35

Cos na

179

142

Diferența este din ridicarea topo de detaliu

36

Tisesti

3417

2566

Diferența este din ridicarea topo de detaliu.

37

Aurora

408

197

Pe planul SF apare figurata canalizare dar strada poarta numele de Str. Constantin Musat. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelate denumirile străzilor cu nomenclatorul actual

38

Constantin Musat

287

135

Pe planul SF este scrisa Str. Constantin Musat in loc de Str. Aurora. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelate denumirile străzilor cu nomenclatorul actual

Nr. Crt

Denumire strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

DN 250 mm

DN 400 mm

45

Str. Vâlcele

Sat Vâlcele

2411

1841

Sat Vâlcele =Str. Valcele+ Str, Vlad Tepes + Str. Horia (1841+448+377=2666) Diferența 2666m-2411m=255m este din ridicarea topo de detaliu

43

Horia

448

45

Vlad Tepes

377

40

Podei

0

576

Este figurata pe planul SF pentru extindere fara denumire strada. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

41

Văleni

0

233

Este figurata pe planul SF pentru extindere sub denumirea Str. Maior Roșită. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

42

Pârâul Valcica

0

252

Este figurata pe planul SF pentru extindere sub denumirea Str. Lt. Sion. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

44

Liliacului

0

120

Este figurata pe planul SF pentru extindere sub denumirea Str. Alexandru cel Bun. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

46

Crizantemei

0

433

Este figurata pe planul SF pentru extindere sub denumirea Str. Aurora. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

47

Tarancuta

0

492

Este figurata pe planul SF pentru extindere fara denumire strada. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

48

Libertății

0

108

Este figurata pe planul SF pentru extindere fara denumire strada. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

49

Gheorghe Doja

0

270

Este figurata pe planul SF pentru extindere fara denumire strada. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

50

Cireșilor

0

84

Este figurata pe planul SF pentru extindere fara denumire strada. După măsurătorile topo de detaliu au fost corelata denumirea străzii cu nomenclatorul actual

51

Proletari

0

151

A fost introdusa pentru a se atinge rata de racordare de 90%

Nu a fost figurata la extinderi pe planul SF.

Nr. Crt

Denumire strada

Lungime SF (m)

Lungime SF revizuit (m)

Motivări

DN 250

mm

DN 400

mm

52

Primăverii

149

141

Diferente din ridicarea topo de detaliu

53

E. Grigorescu

249

0

Are canalizare realizata anterior din fonduri locale

54

Maior Roșită

376

0

Are canalizare realizata anterior din fonduri locale

55

Sălciilor

99

0

Are canalizare realizata anterior din fonduri locale

TOTAL (m)

24129

23786

343

TOTAL (m)

24129

24129

Cămine si racorduri pe rețeaua de canalizare menajera gravitaționala

SF

SF revizuit

Motivări

Nr. cămine pe rețeaua de canalizare gravitaționala

402

594

Numărul căminelor de vizitare a fost impus de necesitatea ocolirii anumitor obstacole identificate la proiectarea detaliilor de execuție

Racorduri canalizare

1005

1427

In urma măsurătorilor topografice de detaliu au fost identificate un număr de 1427 proprietăți

Statii de pompare si conducte de refulare

SF

SF revizuit

Motivări

Statii de pompare

9

8

In SF intre Str. Viitorului si Str. Cimitir a fost propusa SPAU, dar la proiectarea de dtaliu a putut fi folosita configurația terenului permite canalizare in regim gravitațional.

Lungime conducte de refulare (m)

4200

3142

Lungimea necesara pentru refulare este mai mica deoarece s-a renunțat la una din stațiile de pompare si au fost optimizate pozițiile descărcărilor stațiilor de pompare propuse.

Total 8 Statii de pompare apa uzata, 3.142 km conducte de refulare

Nr. Crt.

Statii de pompare

Lungime refulări SF (m)

Lungime refulări SF revizuit (m)

Diametru PEID, De (mm)

1

SPAU 1 Republicii

521

180

2

SPAU 2 Republicii

183

90

5

SPAU 3 Libertății

117

90

4

SPAU 4 Constantin Musat

168

125

3

SPAU 5 Vâlcele

542

110

6

SPAU 6 Tisesti 1

442

90

7

SPAU 7 Tisesti ll-lll

131

90

8

SPAU 8 Tisesti IV-V

1038

125

Total (m)

4200

3142

Concluzii

SF

SF revizuit

Total lungime rețele canalizare (m)

28.329

27.271

Statii de pompare

9

8

Anexa 5.2

Modificări la investiția de baza in aglomerarea Targu Ocna

|                                      Aglomerarea Targu Ocna

..... ... ■ . ......■

SF inițial + SF rev.1

SF rev.2

No

Descriere

Cantitate

Unitate de măsură

Cost unitar

EUR

Total EUR

'■? ■ - v; - -                ,

j

... ...

1

Extinderi rețele

Cond.canal DN 250 (adâncime 2,50 m asfalt)

9,377

m

187

1,756,804

17,717

m

187

1,756,804

Cond.canal DN 250 (adâncime 3,00 m asfalt)

9,377

m

204

1,908,529

1,396

m

204

1,908,529

Cond.canal DN 250 (adâncime 3,50 m asfalt) Hemeius

0

m

234

0

1,386

m

234

324,117

Cond.canal DN 250 (adâncime 4,00 m asfalt)

0

m

224

0

1,899

m

224

425,160

Cond.canal DN 250 (adâncime 4,50 m asfalt)

0

m

238

0

1,388

m

238

330,436

18,754

Sub-Sum:

3,665,333

23,786

Sub-Sum:

4,745,046

Cond.canal DN 300 (adâncime 2,50 m asfalt)

2,000

m

206

412,000

0

m

206

0

Cond.canal DN 300 (adâncime 3,00 m asfalt)

3,365

m

221

743,759

0

m

221

0

5,365

Sub-Sum:

1,155,759

0

Sub-Sum:

0

Cond.canal DN 400 (adâncime 3,00 m asfalt)

0

m

230

0

174

m

230

40,034

Cond.canal DN 400 (adâncime 3,50 m asfalt)

0

m

246

0

169

m

246

41,655

0

Sub-Sum:

0

343

Sub-Sum:

81,689

Lungime totală canalizare

24,119

m

4,821,092

24,129

m

4,826,735

Racorduri

SF inițial + SF rev.1

SF rev.2

No

Descriere

Cantitate

Unitate de măsură

Cost unitar

EUR

Total EUR

o

Racorduri

1,005

buc.

1,000

1,005,409

1,427

buc.

1,000

1,427,000

Sub-Sum:

1,005,409

Sub-Sum:

1,427,000

Cămine

Adâncime 2,00 m

0

buc.

1,026

0

366

buc.

1,026

375,465

Adâncime 2,50 m

190

buc.

1,210

229,443

54

buc.

1,210

65,340

Adâncime 3,00 m

212

buc.

1,390

295,207

49

buc.

1,390

68,110

Adâncime 3,50 m

0

buc.

1,516

0

30

buc.

1,516

45,476

Adâncime 4,00 m

0

buc.

1,710

0

47

buc.

1,710

80,370

Adâncime 4,50 m

0

buc.

1,890

0

47

buc.

1,890

88,830

Sub-Sum:

524,650

Sub-Sum:

723,591

Total cămine

402

buc.

593

buc.

Total canal extindere

Sum

6,351,151

Sum

6,895,636

2

Stații de pompare

Rețea secundară DN 250-300 construcții

9

buc.

15,000

135,000

8

buc.

15,000

120,000

Rețea secundară DN 250-300 echipamente electrice și mecanice

9

buc.

23,000

207,000

8

buc.

23,000

184,000

Sum

342,000

Sum

304,000

3

Linii de presiune

Linii de presiune DN 100

4,200

m

80

336,000

3,142

m

80

251,360

Sum

336,000

Sum

251,360

SF inițial + SF rev.1

SF rev.2

No

Descriere

Cantitate

Unitate de măsură

Cost unitar

EUR

Total EUR

Total canalizare

7,029,151

7,450,996

4

SEAU

Construcții

1

sumă globală

2,306,776

1,921,633

1

sumă globală

2,306,776

2,342,912

Echipamente electrice și mecanice

1

sumă globală

1,655,354

1,921,633

1

sumă globală

1,655,354

1,725,354

Proiectare

118,864

118,864

Sum

3,962,130

Sum

4,187,130

1

Total Aglomerare Târgu Ocna

10,991,281

- u;-..

11,638,126

Anexa 5.3

O Modificări la investiția de baza pentru SEAU Targu Ocna

SF initial+SF rev.1

SFrsvJ/

Item

Descriere

Unitate de mituri

Cantitate

Preturi unitare Euro

Prat total Euro

Unitate de mituri

CarrtHata

Preturi unitare Euro

Preț total Euro

1

Acthrltiti preliminare

1.1

Construcții

1.1.1

Costuri mobiliza re .Incluzând amenajare teren, platforma statie, lucrări de consolidare maluri, reconstrucția drumurilor de acces, Organizare de șantier, costuri de demobilizare, lucrări de peisagistica, panouri publicitare, teste ta terminarea lucrărilor, asigurări,Inspecții sl teste in timpul construcției, studii teren, avize si autorizații, desene as built

suma globala

1.00

208,530

208,530

suma globala

1.00

433,530

433,530

1.2

Echipament mecanic

n/a

0

0

0

0

1.3

Echipament electric

n/a

0

0

0

0

Su Motel

Activltiți preliminare

208,530

Activltiți preliminare

433,530

2

Statif de pompare Intrare, clădire a rata re

2.1

Construcții

2.1.1

Excavâri, transport pamani

m’

700.00

6

4,200

m’

700.00

6

4,200

2.1.2

Umplere, transport pamant

ma

210.00

9

1,890

m*

210.00

9

1,890

2.1.3

Material granulat pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm. grosime 0.30 m

ma

100.00

40

4,000

m*

100.00

40

4,000

2.1,4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundați, pereți, placi inclusiv deschideri, plânsee. inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

ma

192.00

200

38,400

m*

192.00

200

38.400

2.1.5

Armatura - media 130 kg/m1 beton

t

24.96

1,000

24,960

t

24.96

1.000

24,960

2.1.6

Gratare - HDG 24kg/m2 inel, rame

ma

35.00

250

8,750

ma

35.00

250

8,750

2.1.7

Balustrada, Otel galvanizatl, inaitime 1.10 m

m

20.00

50

1,000

m

20.00

50

1,000

2.1.8

Construcție structura

ma

700.00

150

105,000

m’

700.00

150

105,000

2.2

Echipamente mencanlce

2.2.1

Pompa elicoidalâ

buc.

3.00

18,000

54,000

buc.

3.00

18,000

54,000

2.2.2

Stavila manuala D = 700 mm, AISI304

buc.

4.00

5,000

20,000

buc.

4.00

5,000

20,000

2.2.3

Gratar des

buc.

2.00

36,000

72.000

buc.

2.00

36,000

72,000

2.2.4

Transportor eticoidal

buc.

1.00

15,000

15,000

buc.

1.00

15,000

15,000

2.2.5

Stafie recepție nămol fose septice

buc.

1.00

35,000

35,000

buc.

1.00

35,000

35,000

2.2.6

Containere 5 m’

buc.

3.00

7,000

21,000

buc.

3.00

7,000

21,000

2.2.7

Ventilație

buc.

1.00

1,000

1,000

buc.

1.00

1,000

1,000

2.3

Echipament electric

2.3.1

Echipament de joasa tensiune, SCADA Cabluri

suma globala

1.00

57,255

57,255

suma globala

1.00

57,255

57,255

Subtotal

Statli de pompare Intrare, clădire gratare

463,455

Statll de pompare intrare, clădire gratare

463,455

3

Daznlslpoator st separator de ansi ml

3.1

Construcții

3.1.1

Excavam, transport pamant

ma

570.00

6

3,420

ma

570.00

6

3,420

3.1.2

Umplere, transport pamant

m“

250.00

9

2,250

m1

250.00

9

2,250

3.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ca nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

ma

60.00

40

2,400

ma

60.00

40

2,400

3.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi Inclusiv deschideri, plansee, Inclusiv goluri, benzi de blocare a apel etc. - adecvate pentu apele uzate

ma

110.00

200

22,000

ma

110.00

200

22,000

3.1.5

Armatura* media 130 kg/m’beton

t

14.30

1,000

14,300

t

14.30

1,000

14,300

3.1.6

Gratare - HDG 24kg/m2 ind. Rame

ma

10.00

250

2,500

ma

10.00

250

2,500

3.1.7

Balustrada, otel qalvanizati, inaitime 1.10 m

m

45.00

50

2,250

m

45.00

50

2,250

3.2

Echipament mecanic

3.2.1

Pod rector width 10 m, two chambers

buc.

1.00

35,000

35,000

buc.

1.00

35,000

35,000

3.2.2

Stavila, D = lOOOmm, AISI304

buc.

4.00

7,000

28,000

buc.

4.00

7,000

28,000

3,2.3

Conducte pentru aer DN 80

suma globala

1.00

20,700

20,700

suma globala

1.00

20,700

20,700

3.2.4

Pompe nisip sl grăsimi

suma globala

1.00

12,600

12,600

suma globala

1.00

12,600

12,600

3.2.5

Suflanta cu piston Rotary, 71 m’ffi. presiune 400 mbar

buc.

2.00

4,800

9,600

buc.

2.00

4,800

9,600

3.3

Echipament electric

3.3.1

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

28,628

28,628

suma qtobata

1.00

28,628

28,628

Subtotal

Deznlslpoator ti separator de grăsimi

183,648

Daznltlpoator tl separator de grăsimi

183,648

4

Camera de distribuție 1

4.1

Construcții

4.1.1

Excava re. transport pamant

m’

190.00

6

1,140

m’

190.00

6

1,140

4.1.2

Umplere, transport pamant

m’

140.00

9

1,260

m1

140.00

9

1,260

4.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm, compactat Ia 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m’

10.00

40

400

m1

10.00

40

400

4.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundați, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

m’

50.00

200

10,000

m’

50.00

200

10,000

4.1.5

Armatura* media 130kg/m’beton

t

6.50

1,000

6,500

i

6.50

1,000

6,500

4.1.6

Gratare * HDG 24kg/m2 ind. Rame

ma

22.00

250

5,500

ma

22.00

250

5,500

4.2

Echipamente mencanlce

4.2.1

Stavile, w = 2000 mm, H = 1000 mm, 1.4571

buc.

2.00

8,000

16,000

buc.

2.00

8,000

16,000

4.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Camera de distribuție 1

40,800

Camera da distribuție 1

40,800

5

Bazine de nămol activat 1+2

5.1

Construcții

5.1.1

Excavate, transport pamant

m1

8,400.00

6

50,400

ma

8.400.00

6

50,400

5.1.2

Umplere, transport pamant

m*

2,500.00

9

22,500

m*

2,500.00

9

22,500

5.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm . compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

m*

450.00

40

18,000

ma

450.00

40

18,000

5.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

42,000

42,000

suma globala

1.00

42,000

42,000

5.1.5

Beton 8 20 inclusiv cofraj pentru fundații.plansee. inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

m’

600.00

140

84,000

ma

600.00

140

64,000

5.1.6

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

ma

800.00

200

160,000

ma

800.00

200

160,000

5.1.7

Armatura - media 130 kq/m’ beton

t

182.00

1,000

182,000

t

182.00

1,000

182,000

5.1.8

Gratare - HDG 24kg/m2 inel. Rame

ms

200.00

300

60,000

m‘

200.00

300

60,000

5.1.9

Balustrada, otel qalvanizat, inaftime 1.10 m

m

200.00

50

10,000

m

200.00

50

10,000

5.2

Echipamrrt» mecanice

5.2.1

Mixere submersibile, 5 kW inel, dispozitive de ridicare

buc.

8.00

9,900

79.200

buc.

8.00

9,900

79,200

5.2.2

Instalare sistem de aerare cu bule fine , intensitete flux de aer -1400 m7h

suma globala

1.00

49,000

49,000

suma globala

1.00

49,000

49,000

5.2.3

Pompe pentru aer

suma globala

1.00

48,000

48,000

suma globala

1.00

48.000

48,000

5.3

Echipament electric

5.3.1

Aparat de măsurare a oxigenului

buc.

4.00

5,000

20,000

buc.

4.00

5,000

20,000

5.3.2

Echipament de loasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

28,628

28,628

suma globala

1.00

28,628

28,628

Subtotal

Bazine de nămol activat 1*2

853,728

Bazine de nămol activat 1+2

853,728

6

SlatJe de pompare nămol de reclrculare / nămol ki exces      ....... .......

6.1

Construcții

6.1.1

Excava re, transport pamant

mx

1,390.00

6

8,340

m’

1,390.00

6

8,340

6.1.2

Umplere, transport pamant

m’

920.00

9

8,280

m’

920.00

9

8,280

6.1.3

Material granulat pat conducte - 300 mm , compactat fa 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm. grosime 0.30 m

ml

150.00

40

6,000

m’

150.00

40

6,000

6.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

16,000

16,000

suma globala

1.00

16,000

16,000

6.1.5

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. ■ adecvate pentu apele uzate

130.00

200

26,000

ma

130.00

200

26,000

6.1.6

Armatura - media 130 kq/m’ beton

t

16.90

1,000

16,900

t

16.90

1,000

16,900

6.1.7

Lucrări interioare

suma globala

1.00

26,100

26,100

suma globala

1.00

26,100

26,100

6.2

Echipamente mecanice

6.2.1

pompe de nămol recirulat, 300 m’/h. hman 3 m

buc.

3.00

15,000

45,000

buc.

3.00

15,000

45,000

6.2.2

Vana DN 200

suma globala

1.00

104,000

104,000

suma globala

1.00

104,000

104,000

6.2.3

Pompe pentru nămol in exces

buc.

2.00

1,000

2,000

buc.

2.00

1,000

2,000

6.2.4

Instalații hidraulice DN 150

suma globala

1.00

54,400

54,400

suma globala

1.00

54.400

54,400

6.3

Echipamente electrice

6.3.1

Echipament de joasa tensiune. SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

85,883

85,883

suma globala

1.00

85,883

85,883

Subtotal

Stafie de pompare nămol de reclrculare / nămol In exces

398,903

SUtUe de pompare nămol do reclrculare / nămol in excet

398,903

7

Centra de distribuie 2

7.1

Construcții

7.1.1

Excava re, transport pamant

m*

190.00

6

1,140

m1

190.00

6

1,140

7.1.2

Umplere, transport pamant

m*

140.00

9

1,260

m’

140.00

9

1,260

7.1.3

Material granular pat conducte ■ 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm. grosime 0.30 m

m1

10.00

40

400

10.00

40

400

7.1.4

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee. inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

m’

50.00

200

10,000

m3

50.00

200

10,000

7.1.5

Armatura - media 130 kq/m’ beton

t

6.50

1,000

6,500

t

6.50

1,000

6,500

7.1.6

Gratare - HDG 24kg/m2 inc). Rame

ma

22.00

250

5,500

m2

22.00

250

5,500

7.2

Echipamente mecanice

7.2.1

Vane de oprire DN 350

buc.

2.00

4,000

8,000

buc.

2.00

4,000

8,000

7.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Canare de distribuție 2

32,800

Canera de distribuție 2

32,800

5-----

Decantoare Secundare 1+2             ..    7’

6.1

Construcții

8.1.1

Excavare, transport pamant

m*

3,200.00

6

19,200

m*

3,200.00

6

19,200

6.1.2

Umplere, transport pamant

m’

1.800.00

9

16,200

m*

1,800.00

9

16,200

8.1.3

Material granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% in straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

nV

200.00

40

8,000

m*

200.00

40

8,000

8.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

32,000

32,000

suma globala

1.00

32,000

32,000

0.1.5

Beton B 20 inclusiv cofraj pentru fundații, pereți, placi inclusiv deschideri, plansee, inclusiv goluri, benzi de blocare a apei etc. - adecvate pentu apele uzate

m*

500.00

200

100,000

m*

500.00

200

100,000

8.1.6

Armatura - media 130 kq/m‘ beton

t

65.00

1,000

65,000

i

65.00

1,000

65,000

8.1.7

Deversor 1.4571, prag

m

60.00

400

24,000

m

60.00

400

24,000

8.2

Echipamente mecanice

8.2.1

Pod raclor lățime 16 m, inel, colectare spuma

buc.

2.00

48,000

96,000

buc.

2.00

48,000

96,000

8.3

Echipamente electrice

8.3.1

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

14,314

14,314

suma globala

1.00

14,314

14,314

Subtotal

Decantoare secundare 1+2

374,714

Decantoare secundare 1*2

374,714

9

PrecWtarea Chimica a fosforului

9.1

Construcții

9.1.1

Fundație, zona de umplere, bazin de stocare

suma globala

1.00

31,500

31,500

suma globala

1.00

31,500

31,500

9.2

Echipamente mecanice

9.2.1

Unitatea de precipitare a fosfonjlurt {Pompe, instalație}

suma globala

1.00

36,000

36,000

suma globala

1.00

36.000

36,000

9.3

Echipamente electrice

9.3.1

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globala

1.00

14,314

14,314

suma globala

1.00

14,314

14,314

Subtotal

Precipitarea chimica a fosforului

81,814

Precipitarea chimica a fosforului

81,814

10

hwoeator aravttatfonal de nămol

10.1

Construcții

10.1.1

Excavare, transport pamant

m*

300.00

6

1,800

m’

300.00

6

1,800

10.1.2

Umplere, transport pamant

ma

150.00

9

1,350

m'

150.00

9

1,350

10.1.3

Materia) granular pat conducte - 300 mm , compactat la 98% In straturi ce nu depasesc 150 mm, grosime 0.30 m

ma

20.00

40

800

m’

20.00

40

800

10.1.4

Epuismente

suma globala

1.00

6,000

6,000

suma globala

1.00

6,000

6,000

10.1.5

Beton B 20 Inclusiv cofraj pentru fundați), pereți, placi inclusiv deschideri, plansee. inclusiv goluri, benzi de blocare a apel etc. - adecvate pentu apele uzate

m1

90.00

200

18.000

m’

90.00

200

18,000

10.1.6

Armatura - media 130 kq/m1 beton

t

11.70

1,000

11,700

t

11.70

1,000

11,700

10.1.7

Deversor peri metral inox 1.4571

m

20.00

400

8,000

m

20.00

400

8,000

10.1.8

Gratare- KDG 24kg/m2 inel. Rame

ml

22.00

250

5.500

ma

22.00

250

5,500

10.1.9

Balustrada, otel qalvanizat, înălțime 1.10 m

m

30.00

50

1,500

m

30.00

50

1,500

10.1.10

Scări

suma globala

1.00

4,000

4,000

suma globala

1.00

4,000

4,000

10.2

Echipamente mecanice

10.2.1

Raclor pieptene w = 7 m. d = 3.5 m

buc.

1.00

25,000

25,000

buc.

1.00

25,000

25,000

10.2.2

Instalație DN 150

suma globala

1.00

28,500

28,500

suma globala

1.00

28,500

28,500

10.3

Echipamente electrice

10.3.1

Supersonic Level Meter

buc.

1.00

2,000

2,000

buc.

1.00

2,000

2,000

10.3.2

Echipament de joasa tensiune, SCADA, Cabluri

suma globale

1.00

14,314

14,314

suma globala

1.00

14,314

14,314

Subtotal

In gr os* tor «gravitațional

de nămol

128,464

Ingrosator gravitațional de nămol

128,464

11

Instalau* deshidratare nămol l Clădirea suflantelor / Aparat*) electric conexiuni* de Joasa *1 media tensiune

11.1

Lucrări

11.1.1

Construcție clădire

m’

1.080.00

138

148,500

n?

1,080.00

138

148,500

11.2

Echipamente mecanice

11.2.1

Filtre prese, cu banda 3 m’/h inel. Static polimeri

buc.

1.00

88,000

88,000

buc.

1.00

88,000

88,000

11.2.2

Benzi transportoare

buc.

1.00

20,000

20,000

buc.

1.00

20,000

20,000

11.2.3

Containere 10 m*

buc.

1.00

14,000

14,000

buc.

1.00

14,000

14,000

11.2.4

S iritante cu lobi 690 m’/h, presiune pompare 600 mbareach

buc.

3.00

12,000

36,000

buc.

3.00

12,000

36,000

11.3

Echipa mane electrice

11.3.1

Echipament de joasa tensiune, SCADA. Cabluri Protecție iluminat

suma globala

1.00

143,138

143,138

suma globala

1.00

143,138

143,138

Subtotal

Instalat!* deshidratare n

■mol / Clădiră*

suflantelor /

449,638

Instalat!* deshidratare nămol / Ciad

rea suflantelor

449,638

12

Zona de depozitare a nămolului

12.1

ConstructH

12.1.1

Zona de depozitare a nămolului

m5

1,050.00

50

52,500

m1

1,050.00

50

52,500

12.1.2

Pereți de beton, inahime 2.00 m

m’

76.00

200

15,200

m*

76.00

200

15,200

12.1.3

Armatura- media 130kq/m'beton

t

9.88

1,000

9,880

t

9.88

1,000

9,880

12.2

Echipamente mecanice

n/a

0

0

0

0

12.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Zona de depozitare a nămolului

77,580

Zom de depozitare a nămolului

77,580

13

Cfadirea admlnlsrattv*

13.1

Construcții

13.1.1

Clădire administrativa, structura, suma globala pentru amenajare spațiu, inclusiv echipamente si laborator

m’

900.00

165

148,500

900.00

165

148,500

13.2

Echipamente mecanice

13.2.1

Echipamente de laborator

suma globala

1.00

72,000

72,000

suma globala

1.00

72,000

72.000

13.2.2

Echipamente atelier

suma globala

1.00

16,000

16,000

suma globala

1.00

16.000

16,000

13.3

Echipamente electrice

13.3.1

Dispecerat

suma globala

1.00

85,883

85,883

suma globala

1.00

85,883

85.883

Subtotal

Clădire* admlnisraUva

322,383

Clădire* admlnlsrattv*

322,383

14

Drumuri

14.1

ConstructH

14.1.1

Noi drumuri de asfalt

ma

810.00

50

40,500

ma

810.00

50

40,500

14.1.2

împrejmuire h = 2.0 m, ind. poarta w = 6 m

m

480.00

50

24,000

m

480.00

50

24,000

14.2

Echipament* mecanice

n/a

0

0

0

0

14.3

Echipamente electrice

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Drumuri

64,500

Drumuri

64,500

15

Ratele Incinta

15.1

ConstructH (lucrări, conducte)

15.1.1

DN 80

m

400.00

43

17,200

m

400.00

43

17,200

15.1.2

DN 100

m

260.00

51

13,260

m

260.00

51

13,260

15.1.3

DN 250, 1.4571

m

44.00

201

8,844

m

44.00

201

8,844

15.1.4

DN 350, 1.4571

m

24.00

311

7,464

m

24.00

311

7,464

15.1.5

DN 250

m

40.00

51

2,040

m

40.00

51

2,040

15.1.6

DN 300

m

288.00

56

16,128

m

288.00

56

16,128

15.1.7

DN 400

m

240.00

151

36,240

m

240.00

151

36,240

15.2

Echipamente mecanice

n/a

0

0

0

0

15.3

Echipamente electrica

n/a

0

0

0

0

Subtotal

Ratele incinta

101,176

Rețele Incinta

101,176

16

Alt* I*

16.1

Puțuri observație

buc.

2.00

5,000

10,000

buc.

2.00

5,000

10,000

16.2

Vîdanla penru rețeaua de canalizare

buc.

1.00

70,000

70,000

buc.

1.00

70,000

70,000

16.3

Demolarea vechii SEAU

suma globala

1.00

100,000

100,000

suma globala

1.00

100,000

100,000

0

0

0

0

Subtotal

Altele

180,000

Ariei*

180,000

Total Construcții

2,236,776

Total Construcții

2,342,912

Total Echipamente mecanice

1.231,000

Total Echipamente mecanice

1,044,900

Total Echipamente electrice

494,354

Total Echipamente electrice

444,918

Montaj echipamente

165,535

Utilaje transport

70,000

Proiectare

118,864

TOTAL: ...

3,962,130

TOTAL:

Anexa 5.4 3 Documente suport pentru modificări la SEAU Targu Ocna

Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010

CUERO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600

Banca: BCR Bacau

Cont:R066RNCB0026118227670001

I •)

Nr.................a. ./din

9     LJ Xsl/ LJ> 1/ fR. M rf ^w> LJS-' U2&

Tel: 0334.401796/0234.550023

Fax: 0234.551175 / 0234.550023 Faxmail: 0334 81 87 08 www.apabacau.ro e-mail: uipcrab@gmail.com manager@apabacau.ro


Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău Cod proiect: CCI 2009R0161PR015

Nr. înregistrare în SMIS : 26205


U.A.T. Targu Ocna în atenția Domnului Primar

Str. Trandafirilor, nr.1

Tel/fax: 0234344114Amplasamentul Statiei de Epurare


Stimata Doamnule Primar,

Referitor la adresa Dumneavoastră prin care ne comunicați ca la data de 26.06.2010, ISU al Județului Bacau, împreuna cu Detașamentul de Pompieri Onești si SVU al Orașului Tg. Ocna au efectuat îndiguirea Statiei electrice de 110 KV cu saci de nisip pentru evitarea inundării acesteia si avand in vedere faptul ca Statia de Epurare este prevăzută sa fie construita in apropierea Statiei de 110 KV, va rugam sa ne comunicați distanta de la Statia de 110 KV pana la amplasamentul SEAU, precum si daca acesta este sau nu in zona ininundabila.


Cu deosebit respect,


SCCRAB'ȘACAU

DIRECTQR GENERAL. A RAZVAN GRTG        1


Manager de proiect, Olimpia


liana Adam//e.


ore /]/             #

CiQ&mânia

JudețuC<Bacău

OrașuC Ocna - (Primar


Strada Trandafirilor nr. 1                                          Tel.: (+40) 234344114

E-mail: primaria@tirquocna.ro                                     (+40)729995923

Web: www.tirquocna.ro                                        (+40) 741084881

C.U.I.: RO 4278620                                        Fax: (+40) 234344115

Nr-3fe>din<?J':^ 2012

'WMHMMHMHMaBMHMBHMHBIMMVBHHHHWMBMMMMIMMMMMMIMMi

CĂTRE,

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA “ MR. CONSTANTIN ENE “ AL JUDEȚULUI BACAU

Revenim la adresa noastra nr. 3624 din 25.06.2012 si va rugam sa precizați ca intervenția , din data de 26,06.2010 a echipajului din cadrul Detașamentului de pompieri Onești, împreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta al orașului Tg.Ocna , ca urmare a creșterii debitului Râului Trotus in urma ploilor din acea perioada , s-a făcut pe malul stâng al râului , pentru consolidarea acestuia si prevenirea inundării Stafiei electrice de 110 KV, situata in amonte de terenul apartinand Primăriei orașului Tg.Ocna ( fost BAT Moinesti ) . pe o lungime de aproximativ 50 m 1.


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Mr. CONSTANTIN ENE” AL JUDEȚULUI BACĂU


NESECRET

Exemplar nr._

Nr. 277.612

Bacău, 26.06.2012


CAtre>PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI Tlițu Ocna

Primar,


Doamna FLOAREA IVANOF


Ia adresa dumneavoastră nr. 3624 din 25.06.2012, vă comunicăm faptul că, în documentele operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al județului Bacău» a fost luată în evidență intervenția desfășurată în data de 26.06.2010, de către un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Târgu Ocna, pentru îndiguirea cu saci de nisip, pe o distanță de circa 50 m, a stației electrice de 110 KV, deoarece exista pericolul inundării acesteia în urma creșterii nivelului râului Trotuș.


Cu stimă,NESECRET, 1 din 1Malul râului Trotus prăbușit in dreptul amplasamentului SEAU Targu Ocna unde pe planul de cadastru aparea un drum. Clădirile Soproanele din imagine sunt chiar pe amplasamnetul statiei k.______________________________
Vechea aparare de mal din beton dislocata

ANEXA NR. 11 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1:1000


«6Q50


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa (mobilului

12087

INTRAVILAN Str. Fundăturii nr. 4

Cartea fundata nr.

UAT 1TARGU OCNA

Proprietar: CONSILIUL LOCAL

P.3Ă50.0


.531500

CONSILIUL LOCAL AL U.A.T TG.OCNA, jud. Bacau Anexa la HOTĂRÂREA nr. 29 din 24 iunie 2010 privind Punerea la dispoziția Proiectului

"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”


x CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL U.A.T. - TG.OCNA Mihaela -Luminița ROȘEȚ


A. Date referitoare la tren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp) .

Valoare de impozitare (lef)

Mențiuni

1

Cc

12087

TOTAL

12087

B, Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Suprafața construita la soi (mp)

valoare de

Impozitare (lei)

Mențiuni

CI

44

CABINA POARTA Sc desf. - 44mp

C2

28

BIROU + CLUB $c desf. » 28mp

C3

9

ATELIER ELECTRIC Sc desf. - 9mp

C4

24

ATELIER POMPE 5c desf. “ 24mp

cs

16

FORJA Sc desf. «16mp

C6

8

COMPRESOR Sc desf. - 8mp

C7

118

CENTRALA TERMICA Sc desf. > 118mp

CB

74

MAG. FISE RECOMKT. Sc desf.« 74mp

C9

9

MACARA Sc desf. - 9mp

CIO

39

ATELIER SUDURA Sc desf. > 39mp

Cil

486

ATELIER REPARĂTU Sc desf. • 486mp

C12

197

MAGAZIE PIESE Sc desf. =■ 197mp

C13

209

ATELIER REPARAȚII Sc desf. - 2O9mp

C14

393

ATELIER REPARAȚII Sc desf. - 393mp

TOTAL

1654

INVENTAR DE COORDONATE

Executantul,

Sistem de

proiecție: STEREO '70

Pct

N(m)

E(m)

102

531672.120

. 626112.557

103

531656.900

626132.377

104

531690.373

626167.174

105

531610.484

626213.263

Data.

106

531536.443

625133.188

Se confirma suprafața din măsurători s

107

531585.693

626084.488

108

531588.865

626087.619

109

531601.162

626075.703

110

531603.446

626076.678

111

531610.445

626069.864

112

531614.363

626066.015

113

531650437

626096.410

Suprafața totala măsurată = 12087mp

Suprafața d>n act ~ 12087mp

1                    E-Jf

ANEXA 6

3       DEVIZE GENERALE IN PRETURI CONSTANTE

Anexa 6.1

Deviz general al investiției in preturi constante

ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI, PROIECTARE SI SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ Șl

FICHTNER

ENVIRONMENT

issterdevelopmerii

APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACAU"

_

1                         1                         I 1

DEVIZ GENERAL

GENERAL COST BREAKDOWN

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

STUDIU DE FEZABILITATE - JUDEȚUL BACAU

FEASIBLITY STUDY BACAU COUNTY

ESTIMĂRI IN PRETURI CONSTANTE valabile in anul 2009 l ESTIMATES IN CONSTANT PRICES valid in year 2009

_

L 1 .       J .   1

CL1

CL2

CL3

cu

CL5

CL6

CL7

AT

CRAB

1 Euro=

4,2067 Lei. curs BNR la date de 30.06.2tM9

Valoare fora

Valoare fora

Valoare fora TVA

Nr. crV No.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI

Valoare fora TVA Costa (without VAT)

TVA VAT

Valoare inclusiv TVA Costs (with VAT)

valoare rara TVA

valoare rara i va

valoare rara i va

TVA

TVA

SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI NAME OF EXPENDURES CHAPTERS AND SUBCHAPTERS

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro) (Th.

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro) (Th.

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro)

(Tb. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro)

(Th. Euro)

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th.

Emal

1

2

3

4

5

5

6

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului / Land acauisition

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului / Arranoement of the land

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului! Envlronmental protection ananoements

1,068

254

256

1,324

315

165

39

141

33

216

51

192

46

45

11

194

46

113

27

0

0

0

0

TOTAL Cap. 1

1,068

254

256

1,324

315

165

39

141

33

216

51

192

46

45

11

194

46

113

27

0

0

0

0

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI /

CHAPTER 2. EXPENDFTURES FOR DEVELOPMENT OF THE NECESSARY UTILITIES FOR THE OBJECT1VE

TOTAL Cap. 2]      2,4911       592

598

3,089

734

386

92

329

78

503

120

449

107

106

25

454

108

265

63

0

0

0

0

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA / CHAPTER 3. EXPENDITURES FOR DESIGN AND TECHNICAL ASSISTANCE

3.1

Studii de teren /

Field studies

158

91

22

0

0

0

0

0

0

11

3

118

28

79

19

365.597

86.908

0

0

TOTAL 3.1

«65

158

159

824

196

91

22

0

0

0

0

0

0

11

3

118

28

79

19

366

87

0

0

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

Exoendltures for aoreements and Dermits

968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,074

968

TOTAL 3.2

4,074

968

978

5,052

1,201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,074

968

3.3

Proiectare «1 inginerie f Deslan and enaineerinp

3.3.1

Cheltuieli pentru IntocAmea Documentațiilor de atribuire a contractelor țde prpiectare+executie /contractelor de execuție lucrări (Fidic Galben / Fidic Roșu) /

Expenditures for making the documentations for

2.492

592

598

3,090

735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.492

592

0

0

3.3.2

Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice (Fidic Rosul

10,169

2,417

2.441

12.610

2,997

1,653

393

0

0

0

0

0

0

453

108

1.945

462

1.134

270

4.984

1,185

0

0

3.3.4

Cheltuieli pentru verificarea proiectelor Expenditures for project verifications

831

197

199

1,030

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

197

0

0

TOTAL 3.3

13,492

3,207

3,238

16,730

3,977

1,653

393

0

0

0

0

0

0

453

10B

1,945

462l

1,134

270

8,307

1,975

0

d

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica 1 Cost of tenderinq orocess organization

Anexa 6.1 Deviz generat const


page 1 din 12Nr. crt/ No.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI NAME OF EXPENDURES CHAPTERS AND SUBCHAPTERS

Valoare fara TVA Costs (without VAT)

TVA

VAT

Valoare inclusiv TVA Costs (with VAT)

vaioare Tara i va

vaioare Tara i vm

vaioare rara i va

vaioare Tara i va

TVA

TVA

vaioare ram i va

vaioare rara i va

vaioare rara t va

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th, RON)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro] (Th. Euro)

(mii Lei) {Th.

RON)

(mii Euro)

(Th. Eu rol

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro)

(Th. Euroi

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro)

(Th. Euroi

(mii Lei) {Th. RON)

(mii Euro)

(Th. Euro)

(mii Lei) (Th.

RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th.

£uial

1

2

3

4

5

5

6

3.4.1

(se va specifica tipul cheltuielilor pentru care sunt prevăzute sume la acest capitol)

277

66

66

343

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

66

0

0

TOTAL 3.4

277

66

66

343

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

66

0

0

3.5

Consultanta / Consulta nev Services

3.5.1-Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului /

Technical Assistance for the Proiect Management

6,147

1,461

1,475

7.622

1,812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,147

1,461

0

0

3.5,2-Publicitate pentru Proiect / Proiect Publicitv

1,329

316

319

1,648

392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,329

316

0

d

3.5.3-Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii instituționale a beneficiarului T echnical Assistance for the improvement of the heneffîciarv Insfiti itinnal rananitv

831

197

199

1,030

245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

831

197

0

0

TOTAL 3.5

8,307

1,975

1,994

10,300

2,449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,307

1,975

0

0

3.6

Asistenta Tehnica pentru supervizare l Technical Assistance for suoervisino

3.6.1-Supervizarea Lucrărilor pe parcursul execuției, inclusiv Asistenta Tehnica ia execuție (dirigentie de șantier) /

Building works supervision induding Technical

12,792

3,041

3.070

15.862

3,771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,792

3,041

0

0

3.6.2-Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata execuției (după caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare) / Technical Assistance from the designer during the execution (upon the case, only if net iduded in the

2,437

579

585

3,021

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,437

579

0

0

TOTAL 3.6

15,229

3,620

3,655

18,884

4,489

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,229

3,620

0

0

TOTAL Cap. 3

42,043

9,994

10,090

52,133

12,393

1,744

415

0

0

0

0

0

0

465

110

2,062

490

1,213

288

32.485

7,722

4,074

968

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA 1 CHAPTER 4. EXPENDITURES FOR THE MAIN INVESTMENT

4.1. Construcții si instalații/ Construction and instaliation Works

4.1.1. Surse tfe apa de supr^fitâ

Surface water sources (nhtbiHtztion and / or «xtension)

4.1.1.1

UAT11: Bacau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

0

0

0

4.1.1.2

UAT12: Mărgineni

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1.3

UAT13: Hemeius

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

4.1.1.4

UAT14: Counfy Council

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1.S

UAT15: Letea Veche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

4.1.1.6

UAT16: Măgură

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

4 1.1.7

UAT21: Buhusi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1.8

UAT31: Moinesti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

4.1.1.9

JAT41: Damnanesti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

d

0

0

4.1 1.10

UAT51: Tarqu Ocna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2 Surse de apa subterane (reabilitare si /sau extindere) Undreground water sources (rehabilitatfon or extension)

4.1.2.1

JAT 11: Bacau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.2

JAT12: Mărgineni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

4.1.2.3

JAT13: Hemeius

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.4

UAT14: County Council

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.5

JAT15: Letea Veche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.6

JAT16: Maqura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

4.1.2.7

UAT21: Buhusi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o’

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.8

UAT31: Moinesti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.9

UAT41: Damianesti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

“ol

0

0

0

o

0

0

0

0

d

0

0

4.1.2.10

UAT51: Tarqu Ocna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.1.2

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,1.3 Aductiuni a Transmission mt

pe bruta (reabilitare si /sau extindere) lins (rehabiiitation and/or extension)

4.1.3 1

UAT11: Bacau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

4.1.3.2

JAT12: Mărgineni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.3.3

UAT 13: Hemeius

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.crt/ No.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI NAME OF EXPENDURES CHAPTERS AND SUBCHAPTERS

Valoare tara TVA Costa (whhoutVAT)

TVA VAT

Valoare inclusiv TVA Costs (with VAT)

valoare rara t vm

vaioare rara i va

vatoare tara i va

vaioare rara i v a

TVA

TVA

vaioare rara i va

vaioare rara 1 va

vaioare rara i va

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) (Th. RON)

(mir Euro; (Th. Euro;

(mii Lei; ah. RON)

(mii Euro)

(Th. Euro)

(mii Lei] (Th.

RON)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) ah. RON)

(mii Euro) (Th. Euro]

(mii Lei) (Th. RON)

(mii Euro) ah. Furo)

(mii Lei) ai». RON)

(mii Euro) ah.

(mii Lei) ah.

RON)

(mii Euro) ah. Euro)

(mii Lei) ah. ROM)

(mii Euro) (Th. Euro)

(mii Lei) ah. RON)

(mii Euro) (Th. Eyro)

1

2

3

4

5

5

6

4.1.3.4

UAT14: County Coundl

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.3.5

UAT15: Letea Veche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

"ol

0

4.1.3.6

UAT16: Măgură

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

4.1.37

UAT21: Buhusi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.3.8

UAT31: Moinesti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

c

0

c

0

0

0

0

4.1.3.9

UAT41: Oarmanesti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

o’

O1

4.1.3.10

UAT51: Targu Ocna

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 4.1.3

0