Hotărârea nr. 261/2012

Hotărârea nr.261 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 428/ 29.12.2011 in sensul aprobarii noii denumiri a proiectului "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau" si aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF, bugetului si cheltuielilor legate de proiect.

ANEXA B

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr, 2/431

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                       Din:

în scopul:

1.1. IA REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC HALDA FOSFOGIPS SOFERT BACAU

Ca urmare cererii adresate de _____________IvfUNICIPIUL BACAU_____________________________

cu domiciliuhsediul în județul___BACAU____________ localitatea____________BACAU

satul__________________________z___________________________ sectorul____z----, cod poștal ______________z_____________

strada_____________CALEA MARASESTI__nr. 6      bl__-

sc.            el         ap. , telVfax 40.234.581 R49       e-mail PRIMARIE@PRIMARIEȚ

înregistrată la nr, __________27431___________ din 23*05-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul _________________________-__________________________ sectorul ~      cod poștal: ______________:______________

strada________________ str. CHIMIEI ________________(Jir> 1 hl. ________________z

sc. ~    ct,-. . ap--L_, sau identificai prin: extras din planul cadajrtral pe ortofotoplan; nr. cadastrale :

*   _                                                       69278,69186,68599

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ___________250___________j_______2008

faza FUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012

— -• -- — ■■■-■ --------

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constmctii^epublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobil este situat In Intravilanul municipiului Bacau. imobilul aparține domeniului public al municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curti-canstructii; halda fosfogips

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012este zona spatii plantate, agrement si sport, inclusa in UTR 11. Terenul se alia in zona "D* de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC HALDA DE FOSFOGIPS SOFERT BACAU

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferii dreptul de a executa lucrări de construcții.


 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituznr. 23 mum BACAU jud.Bacau

Ia aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind minarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11 /CB ți prin Directiva Consilniluj ți parlanHniuhil European 2003/35ZCE privind participarea puhlfcuiui la elaboram anumitor planuri ți programe la tegltara cu mediul ți modificarea, cu privire Ia participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei S5/337/CEE ți a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta s& analizeze ți să'decidă, după caz, lncadrarea/oeîncadram proiectului investiției pubfice/privato ta lista proiectelor sqiise evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de media se desfilțoanț după emiterea ccrtifiodului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor do construcții la autoritatea administrai»! publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire te procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mocantemul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire ia realizarea investiției tn acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat da urbanism, titularul are oliligația de a se prezente la autoritatea competentă pentru protecția mediului In vederea evaluării inifialo a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inrțiaio a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația tn care autoritatea competente pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor tnvesopoi asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu pnvire la moițiacrea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de «mstrucțu.

tn situația tn care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra medhihri, sol iritantul remm(â la intenția de realizare a investiției, acesta sre obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

  3 D.T.A.C.

  □ D.T.O.E.

  □ D.TA.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  □ alimentare cu apă

  □ gaze naturale

  Alte avize/acorduri

  □ canalizare

  □ tclefonirare

  □ alimentare cu energie electrică

  □ salubritate

  □ alimentare cu energie termică

  □ transport urban

  d.2) avize și acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  □ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la dala de

Imobilul se afla in:

 • - zona de protecție fata de zona industriala

 • - zona de protecție fata de cai ferate

 • - apropierea unui obiectiv cu risc major - SC Amurco SA Bacau (directiva SEVESO II transpusa prin HG 804/2007)

Funcțiunea dominanta:

Ecologica

 • - ameliorarea microclimatului;

 • - combaterea poluării aerului prin imbunatatirea compoziției chimice (raportul oxigen - bioxid de carbon).

Recreativa

 • - sport; amenajari sportive;

-jocuri pentru copii;

 • - agrement;

 • - odihna în aer liber, promenada.

Funcțiunile complementare admise;

 • - amenajari ambientale (lucrări de arta plastica monumentala si mobilier urban);

 • - echipare tehnico-edilitara necesara întreținerii spatiilor verzi, iluminatului public si ornamental;

 • - construcții / amenajari necesare asigurării salubrității si întreținerii spatilor plantate.

Spatiile verzi completează toate celelalte zone funcționale existente în intravilan (locuințe, instituții publice si servicii, industrii, si depozite, gospodărie comunala, construcții tehnico-edilrtare, circulații carosabile/feroviare/ pietonale, zone speciale).

Utilizări admise:

 • - spatii verzi si plantate de folosința generala.

 • - amenajari ale spațiului public, alei pietonale si cidistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si (oisir.

 • - funcțiuni de loisir public cu caracter tematic.

 • - funcțiuni sportive.

Utilizări interzise

 • - orice fel de construcții sau amenajari cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominanta;

 • - orice fel de construcții sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectura, dimensiuni si / sau aspect exterior intra în contradicție cu peisajul natural si cu valorile general acceptate ale arhitecturii si urbanismului;

 • - orice fel de lucrări sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea peisajului, dispariția vegetației si poluarea vizuala;

 • - depozitarea de deșeuri;

 • - plantații înalte în zona de protecție a monumentelor istorice care pot afecta vizibilitatea si stabilitatea construcțiilor;

 • - construcții cu caracter definitiv sau provizoriu în zonele cu spatii verzi existente sau propuse;

 • - amplasarea de panouri publicitare de mari dimensiuni;

 • - amplasarea de construcții / amenajari pentru sport, turism, odihna si agrement în zonele plantate de protecție ale unor unitati cu actîvitati poluante, (industrii, ferme, platforme de depozitare a rezidurilor solide, stafia de epurare etc.).

P0Tmax= 15% CUTmax = 0,15

Utilitati existente in zona; energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica.

Se solicita reabilitare sit poluat istoric - Halda de fosfogips Sofert Bacau.

Extras din planul cadastral pe ortofotoplan - an zbor 2008 - scara 1:3000Mr lniegisiiareV7£i<L ziuaîuna anul 'fetit

Copie conformă cu exemplarul di^arnivc BCPI Bacău «liberală la caia de.....................

Tarifai (fex......cqxhitaBța ni.            xi

Refereni

hȘ___________


PREAMBUL

Situl supus acestei investiții este localizat în România, județul Bacău, Municipiul Bacău, strada Chimiei nr.1. Terenul pe care vor fi realizate lucrările de ecologizare a haldei de fosfogips este situat în totalitate în intravilanul Municipiului Bacău. Suprafața de teren alocată acestei investiții este de 159.436 m2, teren aflat în totalitate în proprietatea Primăriei Municipiului Bacău. Suprafața de 159.436 m2 este alcătuită din 3 loturi de teren cu următoarele numere cadastrale și următoarele suprafețe:

 • 1. Nr. cadastral 69186 cu suprafața de 123 170 m2

 • 2. Nr. cadastral 68599 cu suprafața de 30 866 m2

 • 3. Nr. cadastral 69278 cu suprafața de 5400 m2

în vederea obținerii suprafeței totale de 159.436 m2 au fost emise de către Primăria Municipiului Bacău următoarele Hotărâri de Consiliu Local:

 • -  HCL nr. 428/29.12.2011

 • -  HCL nr. 16/31.01.2012

 • -  HCL nr. 24/31.01.2012

 • -  HCL nr. 68/16.03.2012

 • -  HCL nr. 112/10.05.2012

 • -  HCL nr. 220/27.09.2012


HOTĂRÂRE privind alocarea suprafeței de 159.463 mp teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 78436/ 18.09.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Nota Internă nr. 6415/ 17.09.2012 înaintată de Unitatea de Implementare Proiecte; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. L - Se aprobă alocarea suprafeței de 159.463 ( 123.170+30.866+5.400) mp teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei, nr. i, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”, conform planului de situație anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, ^Fpnd Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Unității de Implement^eProlCpț^x

^EPINTg-.DlE ȘEDINȚA WflE HUEU^Ă


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 220    /

DIN 27.09.2012

N.O.P.J.D./ R. lVEx.l/Ds.I-A-2


Niirr»©^

Semnalufa

Rl0bC4l IQP0

CCTllrlă C.

Desenai

ComartJ c

V<?rif«c al

Stdmaia C.


ANCEI.

«4.* l t           M *

' =    - t I * ; « -    "

r M H !•■.■> <V<HU “

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 14224/27-04-2012

ÎNCHEIERE Nr. 14224

REGISTRATOR Popescu Constantin

ASISTENT REGISTRATOR Paduraru Gabriela

Asupra cererii introduse de NP MANOLE LILIANA privind Intabulare sau înscriere provizorie, s baza documentelor atașate:

- act notarial nr. acceptare oferta de donație aut. sub nr.379/27-04-2012 emis de BNP MAN( UUANA, oferta de donație aut. sub nr. 1557 din 22.12.2011, actul adițional aut. sub n-. SI 18.01.2012;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul aslstentului-registrator, fiind indeplb condițiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, modificările si completările ulterioare, tariful de 452.5 lei achitat prin documentul de plata:

-chitanța nr. BCOCP0309196/27-04-2012 in suma de 452.5 RON, pentru serviciul cu codul: 231,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 68599, inscris in cartea funciara 68599 UAT Bacau avand proprietarii: S Amurco S.R.L. in cota de 1/1 de sub B.3;

 • - se noteaza acceptarea de oferta de donație de către MUNICIPIUL BACAU sub B.7 din cartea fund; 68599 UAT Bacau;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Convenție in cota de 1/1 asupra Al, A1J Al.28, Al.29 in favoarea : MUNICIPIUL BACAU, sub B.8 din cartea funciara 68599 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica pârtilor:

BNP Manole Liliana ptr. MUNICIPIUL BACAU.

Cu drept de reexaminare In termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Bir Publicitate Imobiliară Bacau, se înscrie in cartea funciara si se soluționează,de cde Cad aștri


Data soluționării, Soluționată la data de: 08-05-2012

Data eliberării, ti iC^i SUtitc


Registrator,

Popescu Constantin


Asistent-registratbr^

Paduraru Găbri
e registratorul-s• Se prerizeaza, atunci când este cazul/ verificarea'îndeplinirii obligației de plata a Impozitului prevăzut dp art. 771 din Gedti^iscaJ^ "■


A,Cangbl

K.I MIA \

■ t

tum n»n

Nr. cerere

1422*

2iua

27

Luna

04

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

fe.’ foJEî

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


 • A. Partea I. (Foaie de avere)

  ’.CO1

  J5* c* *Sr,‘

  CARTE FUNCIARA NR. 68591 Comuna/Oras/Municipiu: Bacai


TEREN intravilan

Adresa: Bacau, Strada Chimiei, nr. 1

Nr. Crt.

Nrxadastral /

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

68599

Din arte: 30866; Masurata: 30866

CONSTRUCȚII

1 Nr. 1 Crt.

Nr.cacfastral / Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe         ■

Al.27

68S99-C27

Bacau, Strada

Chimiei, nr. 1

Oecantor - parter, construit in anul 1970 din beton, Nu deține certificat de performanta energetica, Construcție acoperita total de fosfo-gips

Al.28

68599-C28

Bacau, Strada Chimiei, nr, 1

Decantor - parter, construit in anul 1970 din beton, Nu deține certificat de performanta energetica, Construcție acoperita total de fosfo-gips

A1.29

68S99-C29

Bacau, Strada Chimiei, nr. I

Oecantor - parter, construit in anul 1970 din beton, Nu deține certificat de performanta energetica, Construcție acoperita total de fosfo-gips

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

•*                                        CARTE FUNCIARA NR. 68599

___________________________________________ Comuna/Oras/tMunicipiu: Bacau

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe     j

14224 / 27.04.2012

Act notarial nr. acceptare oferta de donație aut. sub nr.379, din 27.04.2012, emis de BNP MANOLE ULIANA, oferta de donație aut. sub nr. 1557 din 22.12.2011, actul adițional aut. sub nr. 81 din 18,01.2012

8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al , Al.27 , Al.28 , Al,29

1 | MUNICIPIUL BACAU

*

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 68599

Comuna/Oras/Municipiu; Bacau

| NU SUNT

Anexa Nr, 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 68599 Comuna/Oras/Municipiu: Bacau

TEREN intravilan

Adresa: Bacau, Strada Chimiei, nr. 1

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații f Referințe

68599  1

30866   |

-Date referitoare la teren

Nr. Crt.

Categoria de folosința

Intra vtlan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.      Nr.

parcela Topografic

Observații / Referințe

curți construcții

1 °A 1

|   30866 |

■ 1

HALDA FOSFO - GIPS • Împrejmuit cu limita naturala j

Date referitoare la construcții

. Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Suprafața (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.27

68599-C27

construcții ainexa

Din acte:167; dasurata: 16

Cu acte

*

Decantor - parter, construit in anul 1970 din beton, Nu deține certificat de performanta energetica, Construcție acoperita total de fosfo-gips

Al.28

68599-C28

construcții anexa

Din acte:43; Masurata: 43

Cu acte

Decantor • parter, construit in anul 1970 din beton, Nu deține certificat de performanta energetica, Construcție acoperita total de fosfo-gips

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct

Început

Punct

Sfârșit

Lungime segment1’* (m)

1

2

233,0

3

4

50,0

S

6

258,0

7

8

18,0

9

10

14,0

11

12

27,0

13

14

10,0

15

16

20,0

17

18

15,0

19|      20

78,0

211 22

28,0


Punct

Punct

Lungime

Început

sfarsit

segment (m)

2

3

47,01

4

5

11,01

6

7

36,0

8

9

13,0

10

11

16,0

12

13

25,0

14

15

14,0

16

17

17,0

18

19

19,0

20

21

44,0

22

1

154,0


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 st sunt rotunjite la metru. ♦** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarectelor juridice de notarul public, condițiile legii.

-04-2012, pentru serviciul de publicitate

I---;---” S S ‘

—              j?     ?r-;

- &

>•,                                             (pirafa ți

lorilor tțppgrafife'pfiți proiecție în planul de referința stereo VC^lffixxrformitate cu blicitătii imobiliare K$$/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Document care conține date cu caracț^r personal protejate de jxpvederile Legii nr. 677/2001.


iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare S-a achitat tariful de 452 RON, chitanța nr. BCOCP03091 imobiliară cu codul nr. 231,                      .


Data soluționării, 08/05/2012

Data eliberării,

t)3/057cg£>/<a-


j4 sistent-registra tofy GABRIELAPADURARU


♦Suprafața este determinată pe baza măs
S-a cerut autentificarea prezentului act:                            . _

ACCEPTARE OFERTĂ DE DONAȚIE

Municipiul Bacău, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr.6, județul Bacau, CIF 4278337, reprezentat prin PĂDUREANV STELIAN-L EON ARD, domiciliat în Bacau, str. Energiei, nr. 34, sc. C, ap.l 5, județul Bacău, CNP 1641126040071, posesor al CI seria XC, nr. 635812, eliberata de SPCLEP Bacău/2009, conform procurii autentificate sub nr. 339/20.04.2012 de acest birou notarial, accepta donația făcută de “SC AMURCO SRL”, cu sediul in mun. Bacau, str. Chimiei, nr.l, jud.Bacau, inregistrata Ia ORC sub nr. J04/770/14.04.2005, avand CUI 17488233, prin Oferta de Donație autentificata sub nr. 1557/22.12.2011, al cărei obiect a fost restrâns prin Actul Adițional autentificat sub nr.81/18.01.2012, ambele autentificate la acest birou notarial, avand ca obiect imobilul situat in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, județul Bacau, ce face parte din componenta activului „ Platforma Sofert”, compus din:***************************

* suprafața de 30.866 mp teren curți construcții, acoperit cu halda fosfogips, împreuna cu următoarele construcții:* ************* *********

 • - decantor - parter, edificat in anul 1970, construit din beton, cu o suprafața construita Ia sol de 167 mp;*******************************

 • - decantor - parter, edificat in anul 1970, construit din beton, cu o suprafața construita la sol de 43 mp; *******************************

 • - decantor - parter, edificat in anul 1970, construit din beton, cu o suprafața construita la sol de 167 mp, acoperite cu fospogips. ***********

Imobilul este identificat prin nr. cadastral 68599, 68599-C27, 68599-C28, 68599-C29 si este intabulat in CF nr.68599 a Mun. Bacau, cu încheierea nr. 1921/19.01.2012 eliberata de OCPI Bacau.*********+*****

Imobilul are următoarele vecinătăți: la N- Primăria mun. Bacau -

Halda Fosfogips, la S- rest proprietate SC Amurco SRL, la E- Primăria mun. Bacau - Halda Fosfogips, la V- Linie C. F. Uzinala C.E.T. Bacau, conform documentației cadastrale anexă ce face parte integrantă din prezentul act **************************************************

Imobilul ce face obiectul prezentului act a rezultat din dezmembrarea suprafeței totale de 384.098 (în acte 383.229 mp) teren curți construcții, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1556/2011 si a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 80/18.01.2012, ambele autentificate la acest birou notarial, imobil ce a fost dobândit de către societatea donatoare prin cumpărare, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1480/09.12.2011, la BNP Anghel Raluca Catrinel Elena, cu sediul in loc. Faurei județul Braila *******************************************

Acceptarea donației s-a făcut in baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 428/29.12.2011, nr. 16/31.01.2012 si nr. 68/16 03.2012 *************************************************

Donația este cu sarcina, aceasta constând in obligația donatarului de a efectua demersurile necesare in vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru ecologizarea haldei de fosfogips ce face parte din componenta activului» Platforma Șoferi”. *************************

Obligațiile de mediu pentru bunurile donate, raman in sarcina societății donatoare, pana la semnarea contractului de finanțare, când vor preluate de donatar ******************************************

Imobilul este in circuitul civil, este liber de sarcini, nu este in litigiu, situație care rezulta din extrasul de carte funciara nr. 13552/24.04.2012, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau si este inscris

in evidentele fiscale, are taxele si impozitele achitate la zi, conform certificatului de atestare fiscala nr. 1114312/27.04.2012, eliberat de Primăria Mun. Bacau, societatea donatoare înțelegând sa garanteze donatarul, respectiv Municipiul Bacau, in limita valorii sarcinii, de evictiune in condițiile art.1018 coroborat cu art. 1695 Cod Civil, precum si de vicii ascunse in baza art. 1019 coroborat cu art. 1707 Cod civil.**************

Garanția de evictiune reprezintă obligația legala a societății donatoare de a-1 garanta pe donatar împotriva oricăror tulburări de fapt si/sau de drept care ar proveni fie din partea sa, fie din partea unui tert, in acest din urma caz, cauza tulburării trebuind sa fie anterioara încheierii contractului de donație si sa nu fie cunoscuta de către donatar.************************

Garanția contra viciilor reprezintă obligația societarii donatoare de a asigura utila folosința a bunului transmis, cu condiția ca lipsa, deficienta sau defectul sa fie ascuns, grav si existent la data încheierii actului.*********** Oferta de donație nu a fost revocata, situație ce rezulta din certificatul din data de 26.04.2012, eliberat de Registrul National Notarial de Evidenta a Liberalitatilor (RNNEL) București.*********************************

Eu, PADUREANU STELIAN-LEONARD, declar ca Municipiul Bacau are cunoștința de faptul ca societatea donatoare nu este radiata din registrul comerțului, nu este in insolventa, nu este in faliment si nu exista nicio procedura judiciara inițiata de creditori împotriva ei.***************

Imobilul donat a fost evaluat la suma de 90.500 (nouazecimiicincisute) lei in vederea taxării.*************************

Totodată, eu, mandatarul donatarei am primit de la societatea donatoare, titlurile si documentele privitoare la proprietate.**************

Transferul proprietății cu toate atributele sale se face începând cu momentul comunicării acceptării ofertei de donație către donator. Comunicarea prezentului act de acceptare urmeaza a se face prin posta cu confirmare de primire. *******************************************

Lucrările de publicitate Imobiliara vor fi efectuate de către notarul instrumentator al prezentului act, potrivit art. 54 alin.l din Legea nr.7/1996.*

Eu, PĂDUREANU STELLAN-LEONARD, in calitate de mandatar, declar ca am cunoștința de faptul ca intabularea în Cartea Funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului donat se va face după ce voi comunica donatorului acceptarea donației, in baza dovezii de confirmare a primirii eliberate de posta. De asemenea am cunoștința de obligația ce revine Municipiului Bacau de a comunica in termen de 30 de zile, organelor financiare schimbarea titularului dreptului de proprietate.**************4***********

Eu, PÂDUREANU STEL1AN-LEONARD, in calitate de mandatar al donatarului, declar ca am citit actul si sunt de acord cu conținutul sau, acesta fiind in acord cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 428/29.12.2011, nr. 16/31.01.2012 si nr. 68/16.03.2012, donatarul nu se afla in nici o situație de eroare cu privire la natura sau obiectul actului și consimte la autentificarea acestuia; totodată declar ca notarul public instrumentator m-a consiliat cu privire la clauzele contractuale si la consecințele juridice ale actului încheiat ********************************************************

In temeiul art.1012 Cod Civil, prezentul act împreuna cu Oferta de Donație se vor inscrie de către notarul public, pe cheltuiala donatorului, in Registrul National Notarial de Evidenta a Liberalitatilor, tinut de SC INFONOT SYSTEMS București.*************************************

Cheltuielile reprezentând autentificarea prezentului act precum si tariful ANCPI de intabulare in Cartea Funciara au fost suportate de către donator.****

Redactat și editat în patru exemplare, azi 27 aprilie 2012, la Biroul Notarului Public "Manole Liliana" din Bacău, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru biroul de cadastru si publicitate imobiliara Bacau, iar doua exemplare s-au eliberat pârtii.* ********* ********
BIROU NOTAR PUBLIC MANOLE LIL1 ANA

SEDIUL: BACAU, STR. GĂRII, NR. 44, JUDEȚUL BACAU OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 1426 Tel/Fax 0234/581.494, e-maîl: bnDmanole@vahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 379

Anul 2012 Luna aprilie Ziua 27

A

In fața mea, Manole Liliana, notar public, cu sediul biroului în Bacău, str. "Gării" nr. 44, județul Bacău, s-a prezentat:***************************

 • 1.Municipiul Bacău, reprezentat prin mandatar PĂDUREANU STELIAN-LEONARD, CNP 1641126040071, domiciliat în Bacau, str. Energiei, nr. 34, sc. C, ap. 15, județul Bacău,, identificat cu CI seria XC, nr. 635812, eliberata de SPCLEP Bacău/2009 ***********************************************************

* A A ik AA*# ****** ifcA A AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA **ilr A A * A *         ț

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea acestuia și a semnat toate exemplarele.

în temeiul art. 8, lit. b, din Legea nr. 36/1995                                                                    j

SE DECLARĂ AUTENIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 2258 ,06 lei si TVA de 541,94 lei cu chitanța nr.68O /2012, eliberată de acest birou notarial.

S-a perceput taxa ANCPI de 452,50 lei, cu chitanța nr. 0309196/2012, eliberată de acest birou notarial.

S-a perceput taxa INFONOT de 24,800 lei, cu chitanța nr. 85 Z2012, eliberată de acest birou notarial.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere:

 • •  Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

 • •  Prevederile art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

 • •  Adresa nr.8623/22.12.2011 sî Oferta de donație a S.C. Amurco SRL Bacau autentificata la Notarul Public sub nr. 1557/22.12.2011, înregistrate la Primăria

. Municipiului Bacau sub nr. 66121/27.12.2011;

 • •  Referatul nr.78651/27.12.2011 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b” si „c”și art45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se acceptă donația făcuta Municipiului Bacau de către S.C. Amurco Srl Bacau, reprezentând teren curți construcții în suprafața de 62.185 mp, construcțiile edificate pe acesta, inclusiv halda de fosfogips, bunuri situate în municipiul Bacău, str. Chimiei nr.l, pe „Platforma Sofert”, identificat prin nr.cadastral 68444, in condițiile si la termenele prevăzute in prezenta hotarare.

 • (2) Datele de identificare si Lista bunurilor-imobile, care vor fi donate de SC Amurco Srl Bacau, sunt prezentate in Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - (1) Se aproba inițierea procedurilor legale in scopul întocmirii studiului de fezabilitate si a aplicației in vederea aprobării finanțării proiectului «Decontaminarea haldei de fosfogips Bacau «.

. -   (2) S.C. Amurco Srl Bacau se angajeaza sa suporte toate cheltuielile

ocazionate de accesarea fondurilor nerambursabile pentru proiectul «Decontaminarea haldei de fosfogips Bacau «, precum si a tuturor cheltuielilor neeligibile si a cofînantarii locale.

 • (3) Sumele necesare cheltuielilor prevăzute la art.2 alin.2 din prezenta hotarare, vor fi transferate Municipiului Bacau in calitate de beneficiar al proiectului, pe baza deconturilor trimise de acesta.

Art.3. - Se aproba depunerea proiectului «Decontaminarea haldei de fosfogips Bacau «la Ministerul Mediului si Pădurilor, in vederea aprobării finanțării prin POS Mediu 20Q7-2Q13'Axa Prioritara 2 «Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 1                             •                                                                    ■■                                              : f


deșeurilor si reabilitarea sitarilor/contaminate istoric «, Domeniul Major <le/ Intervenție « Reabilitarea zonelor poluate istoric «.


Art-4. - (1) Acceptarea ofertei de donație a bunurilor prevăzute la art.l din prezenta hotarare, isi va produce efecte la semnarea contractului de finanțare a proiectului «Decontaminarea haldei de fosfogips Bacau «.

(2) Pana la data comunicării acceptării donației, obligațiile de mediu raman in sarcina SC Amurco Srl, acestea fiind preluate de Municipiul Bacau numai după semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Bacau.

Art-5. - (1) Se mandatează dl. Leonard Padureanu - Administratorul Public si Municipiului Bacau, să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele Ivi, actul de donație la notarul public.

(2) Toate taxele ocazionate cu perfectarea actului de donație pentru bunurile prevăzute la art 1, vor fi suportate de către donator.

Art.6. - Ulterior acceptării ofertei de donație, terenul si bunurile imobile construcții, prevăzute la art.l din prezenta hotarare, vor fi incluse in domeniul public al Municipiului Bacau.

Art>7. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și SC Amurco Srl Bacau,
NR 428

DIN 29.12.2011

O.N.P^C.f l.JA^VEx.WH.l-A-4 ' ,


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU


/ ANEXA nr.l

la H.C.L. nr.        din 7?7<? - 2011


Lista bunurilor-imobik,

care vor fi donate de SC Amurco Srl Bacau


Nn Cri.

Denumirea și adresa imobilului

Caracteristicile tehnice

1     Teren cu construcții

Bacău, str. Chimiei nr.l

Suprafață = 62.185mp

Nr.cad.68444. cu vecini:

La N- Halda Fosfogips, la S-rest prop. Și nr.cad,65302 și nr.cad.6959/1/1/2. la E -Halda Fosfogips și str.Chimiei. la V - linie C.F.Uzinală CET

1

Halfi paner - C4 (fostă C5)

Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită- la sol 145mp    î

Anul construcției- 1970. din cărămidă, șarpantă din lemn și învelitoare din tablă

Magazie parter - C5 (fostă C6)

Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol =21 mp ' Anul construcției» 1970. din tablă cu învelitoare din tablă

4.

Clădire parter -C6 (fostă C7)

Bacău. str.Chimiei nr.l

_

Suprafață construită la sol =300mp Anul construcției» 1970. din tablă. j planșei) din beton                       i

- Clădire parter - C7 (fostă C8) Bacău. str.Chimiei nr.l

........ ' .’....

Suprafață construită la sol = l29mp Anul construcției- 1970. din beton cu ptanșeu de beton

Magazie paner - C8 (fostă C9)

Bacău.str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la soi -47mp 's ' Anul construcției** 1970. din tablă, având învelitoare din tablă   —■

7.

Clădire parter - C9 (fostă CIO)

Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol =101 mp Anul construcției» ! 970, din beton cu planșeu de beton

8.

Clădire parter -CIO (fostă Cil) Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol =25mp Anul construcției’3 1970, din beton cu planșeu de beton

9.

Stație parter - C11 (fostă C12)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =8mp Anul construcției3 1970, din tablă cu planșeu de beton

10.

Stație de fosfogips parter - C12 (fostă CI3)

Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol = 1049mp Anul construcției» 4970, din tablă cu planșeu de azbociment

II.

Rezervor parter - C i 3 (fostă C14)

Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită ia soln20mp Anul construcției» 1970, din metal

12.

Hală parter - C14 (fostă C15)

Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol =93mp

! Anul construcției» 1970. din beton cu j învelitoare din azbociment

5

i

j 1     Magazie parter - C15 (fostă C16)

j " Bacău, str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol -21 mp Anul construcției- 1970, din tablă cu învelitoare de tablă

y Instalație parter-CI6 (fostăCI7)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol ®580mp Anul construcției® 1970, din beton cu învelitoare din azbociment

ț- Bazin parter-CI7(fostă CI8)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =20mp Anul construcției" 1970, din beton

j 6    1 nstalație parter - C18 (fostă C18/1)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =820mp Anul construcției" 1970, din beton cu învelitoare de azbociment

11 Zonă protecție parter - CI9 (fostă C18/2)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =820mp Anul construcției- 1970

1 g Instalație parter - C20 (fostă CI8/3)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol ®769mp Anul construcției® 1970. din beton cu învelitoare din azbociment

j q Instalație parter - C21 (fostă C18/4) Bacău. str.Chimiei nr. 1

..........

Suprafață construită la sol =726mp Anul construcției" 1970, din beton cu învelitoare de azbociment

Pilon parter - C22 (fostă C19)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =33mp Anul construcției® 1970. din beton

' Instalație parter - C23 (fostă C19/1)

Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol ®216mp Anul construcției® 1970. din beton cu învelitoare de azbociment

-v, Magazie parter - C25 (fostă C20)

Bacău. str.Chimiei nr.l

-...................

Suprafață^onstruită Ia sol =54mp Anul construcției- 1970. din tablă cu învelitoare de tablă

, - Stație epurare reziduri parter - C26 (fostă

C21). Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la soi =522mp Anul construcției® 1970. din tablă cu învelitoare de tablă

- Decantor parter -C27 (fostăC?4) Bacău. str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =!67mp Anul construcției® 1970. din beton

- Decantor parter - C28 (fostă C25) Bacău. str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol ®43mp Anul construcției® 1970, din beton

Suprafață construită la sol®* 67mp Anul construcției® 1970, din beton--„Uix CONTRASEMNEAZĂ,

4j*^ECRETARUL MUNICIPIULUI bacău mcolae^jvțmu popovici

r


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către

S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafață de 62.185 mp si a construcțiilor aflate pe acesta, situate în str, Chimiei nr. 1 din municipiu! Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

 • •   Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

 • •   Prevederile art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

 • •   Adresa nr.351/20.01.2012 si Actul Adițional autentificat la Notarul Public sub nr.81/ 18.01.2012 la Oferta de donație a S.C. Amurco SRL Bacau autentificata la Notarul Public sub nr.l 557/2 2.12.2011, înregistrate Ia Primăria Municipiului Bacau sub nr. 66121/27.12.2011;

 • •   Referatul nr.78036/24.01.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

 • •   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b” si „c1' și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE î

Arf.L - Se aproba modificarea art. 1(1) din HCL nr.428/29.12.2011 care va avea următorul continui:

”Se acceptă donația făcută Municipiului Bacau de către S.C, Amurco Srl Bacau, reprezentând teren curți construcții în suprafață de 30.866 mp, acoperit de halda de fosfogips, construcțiile edificate pe acesta, bunuri situate în municipiul Bacău, str. Chimiei nr.l, pe „Platforma Soferf’, identificat prin nr.cadastral 68599 si Planul de Amplasament si delimitare imobil-Anexa nr.l, in condițiile si la termenele prevăzute in prezenta hotarare.”

Art.2, - Se aproba înlocuirea Listei bunurilor- imobile care vor fi donate de SC Amurco SRJL Bacau -Anexa nr.l la HCL Bacau nr.428/29.12.2011 cu Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3, -Toate celelalte prevederi ale HCL nr.428/29.12.2011 sunt si raman in vigoare.

Art.4, -Hotărârea va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și SC Amurco Srl Bacau.


PREȘED1NȚ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVTDIU POPOVICI


NR.

DIN 3L01.2012

N.O.P.X W R.T./EsJ/Ds.I-A-2
/

/

i

ANEXA nrA.

la HOTĂRÂREA nr. din 3I.OA, 2012


/

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUDATELE DE IDENTIFICARE

Ale imobilelor propuse a fi donate

Nr. Crt.

Denumirea și adresa imobilului

Caracteristicile tehnice

1.

Teren cu construcții Bacău, str. Chimiei nr.l

Suprafață = 30.866mp

Nr.cad.68599, cu vecini:

l-a N- Primăria MunBacău-Halda Fosfogips, la S-rest prop., laE-Primăria MunBacău-Halda Fosfogips, la V- linie CF.Uzinală CET

2.

Decantor parter - C27 Bacău, str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol «167mp Anul construcției-1970, din beton, Acoperită cu fosfogips

3.

Decantor parter - C28 Bacău, str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol =43mp Anul constrac|iei- 1970* din beton Acoperită cu fosfogips

4.

Decantor parter-C29 Bacău, str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol=167mp Anul construcției^ 1970, din beton Acoperită cu fosfogips

N.D./N.D.

Ds.III-A-lHOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, reprezentând un teren si construcțiile aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău, modificata prin HCL nr.16/31.01.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, Având in vedere :

 • •  Prevederile Legii nr,213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

 • •  Prevederile art. 121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

 • •  Adresa nr.200.0150/15.03.2012 inaintata de S.C. Institutul de Proiectări Energetice SA înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 22932/15.03.2012;

 • •  Nota de înregistrare nr. 150672/08.02.2012 a Ministrului Mediului si Pădurilor - Direcția Gestiune Deșeuri si Substanțe Periculoase;

 • •  Referatul nr.l823/15.03.2012 al Compartimentului Managementul Calitatii, Protecția Mediului si Protecția Muncii din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

 • •  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „b” si „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aproba modificarea art.4 din HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, reprezentând un teren si construcțiile aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău, modificata prin HCL nr.16/31.01.2012, care va avea următorul conținut: « art.4 alin(l) - Se accepta donația bunurilor prevăzute la art. 1 din HCL nr. 428/29.12.2011, modificata prin HCL nr. 16/31.01.2012, donație făcută de către SC AMURCO SRL către Municipiul Bacau.

art.4 alin(2)- Obligațiile de mediu raman in sarcina SC AMURCO SRL, acestea fiind preluate de către Muncipiul Bacau numai după semnarea contractului de finanțare de către Ministerul Mediului si Pădurilor si Muncipiul Bacau1’.

Art.2. - Toate celelalte prevederi ale HCL nr.428/29.12.2011 modificata prin HCL nr.16/31.01.2012 sunt si raman in vigoare.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Administrare si Inventarierea

SC Amurco SRL Bacau.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI/

cî .'? c/e /ncac/ra-e zo-


1-,

i

i*

i

1

*

i


ș Suprafața mascata


30366


Carte Funciara nr.


L - 35 - 54 - B - d - 4 -1


Adresa imobiîuiii:

-an mun. Bacau. str. cTCii^? ne 1. jud. Bacau

LOTUL ;

UAT | mun. Bacau

S-a cerut autentificarea prezentului act:

OFERTĂ DE DONAȚIE

Subscrisa “SC AMURCO SRL”, cu sediul in mun. Bacau, str. Chimiei, nr. 1, jud.Bacau, fiind înregistrata la ORC sub nr. 104/770/14.04.2005, a vând CUI 17488233, reprezentata prin director general HOȚEA LAURENTIU, cetatean roman, domiciliat in mun. Bacau, str. Mihai Viteazu nr. 1, scara A, ap. 10, jud. Bacau, CNP 1510608040031, conform hotaririi consiliului de administrație nr. 80 din data de 12.12.2011 in calitate de ofertanta, solicit autentificarea prezentei oferte de donație: ************************************************ ****


Subscrisa “SC AMURCO SRL”, prin reprezentant, declar ca ofer spre donație Municipiului Bacau. reprezentat de STAVARACHE ROMEO, in calitate de primar, imobilul situat in Bacau, str. Chimiei, nr. 1. județul Bacau, ce face parte din componenta activului,, Platforma Soferf', compus din suprafața de 62.185 mp teren curți construcții, împreuna cu următoarele construcții:****************************************************

 • - hala- parter (C4), edificata in anul 1970, construita din cărămidă, șarpanta din lemn si invelitoare din tabla, cu o suprafața construita la sol de 145 rap4(fosta C5),*************** *******************************

 • - magazie-parter(C5), edificata in anul 1970, construita din tabla cu invelitoare din tabla, cu o suprafața construita la sol de 21 mp. (fosta C6).**

 • - clădire ~parter(C6), edificata in anul 1970, construita din tabla, a vând planseu de beton, cu o suprafața construita la soi de 300 mp, (fosta Q7) *********************************************************

 • - clădire - parter(C7), edificata in anul 1970, construita din beton, avand planseu dc beton, cu o suprafața construita la sol de 129 mp, (fosta

********************** ************************************


 • - magazie- parter(C8), edificata in anul 1970, construita din tabla, avand invelitoare din tabla, cu o suprafața construita la sol dc 47 mp, (fosta Q9) **********************************************************

 • - clădire -parter(C9), edificata in anul 1970, construita din beton, avand planseu de beton, cu o suprafața construita la sol de 101 mp, (fosta CIO) ********************************************************

 • - clădire -parter(ClO), edificata in anul 1970, construita din beton, avand planseu de beton, cu o suprafața construita la sol de 25 mp, (fosta C uy********************************************** **********

 • - statie-partcr(C 11), edificata in anul 1970. construita din tabla, avand planseu de beton, cu o suprafața construita la sol de 8 mp. (fosta Q 12). *********** *************************************** *^^:**

 • - static de fosfogips-parter (CI 2), edificata m anul 1970. construita din tabla avand planseu de azbociment, cu o suprafața construita ia sol de 1049 mp. (fostacia).*****************-*’-**-**-****-**--^- — -

 • - rezervor -parter,(C13). edificat in anul 1970. edificata din metal. .m a suprafața construita ia sol de 20 mp.; fosta C 14 > *>************

- hala- parter (CI4), edificata in anul 1970, construita din beton , avand invelitoare din azbociment, cu o suprafața construita la sol dc 93 mp,
- magazie- parter(C15), edificata in anul 1970, construita din tabla, avand invelitoare din tabla, cu o suprafața construita la sol de 21 mp, (fosta- instalatie-parter, (CI6), edificata in anul 1970, construita din beton, avand invelitoare din azbociment, cu o suprafața construita la sol de 580
- bazin -parter(C17), edificat in anul 1970, construit din beton, cu o


suprafața construita de 20 mp, (fosta CI 8).*************************


- instalatie-parter, (CI 8), edificata in anul 1970, construita din beton, avand invelitoare din azbociment, cu o suprafața construita la sol de 820


- zona protectie-parter (CI9), edificata in anul 1970, cu o suprafața


construita la sol de 820 mp, (fosta CI8/2).***************************


- instalatie-parter, (C20), edificata in anul 1970, construita din beton, avand invelitoare din azbociment, cu o suprafața construita la sol de 769 • - magazie- parter(C25), edificata in anul 1970, construita din cabla, avand invelitoare din tabla, cu o suprafața Ia sol de 54 mp, (fosta C20).********************************************************

 • -  statie epurare reziduri -parter(C26), edificata in anul 1970, construita din tabla, avand invelitoare din tabla, cu o suprafața construita ia sol de 522 mp, (fosta C21).***************************************

 • - decantor-parter(C27), edificat in anul 1970, construit din beton, cu o ’ suprafața construita la sol de 167 mp, (fosta C24).* *****************

 • - decantor-parter(C28), edificat In anul 1970, construit din beton,, cu o suprafața constru ita la sol de 43 mp, (fo sta C2 5). * * * * * * * * * *** * * * * * * * *

 • - decantor-parter(C29). edificat in anul 1970, constmit.din bemm ou o suprafața construita la soi de 167 mp, (fosta £261.*****************^*

Imobilul este identificat prin nr. cadastral 68444 si are armatoarele vccinitati : la N- Halda Fosfo Gips, la S- rest proprietate si nr. cad. 65302 si nr. cad. 6959/1/1/2, la E- Halda Fosfo Gips si Strada Chimiei, la V- Linie C. F. Uzinala C.E.T. Bacau5 conform documenranei cadastrale anexă ce face parte integrantă din prezentul acî,*^-*^**^^**^^4^’**?'**^**^*

Imobilul a fost dobândit de către societate prin comparare, conform contractului dc vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1480/09.12.201 î, G BNP Anghel Raluca Catrinel Elena, cu sediul in loc. Faurei, jud. Brad a. terenul, rezultind din dezmembrarea suprafeței totale de 384.098(in acte 383.229 mp - CF 67479) teren curți construcții, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1556/22.12.2011, la acest birou notarial?

Eu, HOȚEA LAURENTIU, in numele si pentru “ SC

AMURCO SRL”, declar, pe proprie răspundere, că imobilul este înscris la rol, nu este arendat, arc impozitele și taxele achitate la zi.**********

Oferta de donație se face in scopul ca donatarul, sa efectueze demersurile necesare in vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru ecologizarea haldei de fospoglps ce face parte din componenta activului „ Platforma Sofert”, ce constituie obiectul prezentului act ******


Beneficiarul ofertei de donație va comunica opțiunea sa , prin posta cu confirmare de primire. Daca beneficiarul va accepta oferta aceasta va fi făcută prin înscris autentic, un exemplar al acestuia urmind sa fie comunicat societății ofertante, in condițiile mai sus menționate. Donația isi va produce efectele de ia momentul comunicării accccptarii sale de către donatar. Societatea ofertanta are cunoștința de faptul ca poate revoca oferta de donație pina la primirea comunicării acceptării acesteia de la donatar.******

“SC AMURCO SRL’1 consimte ca. in situația in care beneficiarul

va accepta oferta, dreptul de proprietate asupra imobilului sa fie înscris in cartea funciara avand ca titular beneficiarul, respectiv, Municipiul Bacau, si se obliga sa remită acestuia actul de proprietate, documentia cadastrala si orice alte înscrisuri care vor fi necesare acestuia. *********************

In limita valorii sarcinii donatorul răspunde pentru evictiune si vicii ascunse.******************************************************

Din momentul comunicării acceptării donației toate drepturile si obligațiile privitoare la obiectul donației se transfera asupra Municipiului Bacau.********************************************************

Pina la data comunicării acceptării donației, obligațiile de mediu rarnin in sarcina SC AMURCO SRL, acestea fiind preluate de Municipiul (J|          Bacau numai după semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul

- Mediului si Pădurilor si Municipiul Bacau.***************************

Subsrisa “SC AMURCO SRL”, prin reprezentant, declar ca bunul ce urmeaza a fi donat, nu a fost adus ca aport la capitalul social al vreunei societăți comerciale , valoarea contabila a imobilului descris mai sus nu . '        depășește jumătate din valoarea contabila a activelor societății si nu am

făcut alta oferta de donație. Imobilul este liber de orice sarcina legala, nu este in litigiu, nu este ipotecat, sechestrat, confiscat, scos din circuitul civil, nu s-au constituit drepturi reale în favoarea nici unei persoane , asa cum rezulta si din extrasul de carte funciara nr. 49738/16.12.2011, eliberat de OCPI Bacau.**************************************************

Totodată, eu, HOȚEA LAURENTIU , in numele si pentru “SC

AMURCO SRL”, declar, pe proprie răspundere, ca societatea nu este insolvabila. **************** ****’"************************* ******

Notarul public instrumentator al prezentului act va îndeplini formalitățile de notare in cartea funciara a ofertei de donație, conform art. 902, pct. 14 si art. 904 Cod Civil.****************************'*******

Notarea ofertei de donație isi pierde efectul prin trecerea unui termen de trei luni de la data înregistrării cererii, această operațiune puțind a fi reinoita in situația in care beneficiarul donației nu isi va manifesta opțiunea pina la împlinirea acestui termen ********************************

Tehnoredactat si editat in patru exemplare, azi, 22.12.2011, la sediul BNP Manole Liliana, din Bacau, str. Gării, nr. 44, județul Bacau.*********

OFERfANJA^— prijpreptWepunt^egal

V#     fi Q iC

V.

BIROU NOTAR PUBLIC MANOLE LILIANA

SEDIUL: BACAU. STR. GĂRII. NR. 44. JUDEȚUL BACAU OPERATORUL DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 1426

TebT'ax 0234/581.494. c-mail: bup.mancie.Țyahoo.corr;

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1557

Anul 2011 Luna decembrie Ziua 22

în fața mea, Manole liliana, notar public, cu sediul biroului în Bacău, str. "Gării" nr, 44, județul Bacău, s-a prezentat:**********'**************** L “SC AMURCOSRL”, cu s ediul in mun. Bacau. str. Chimiei, nr. i.

jud. Bacau, prin director generai HOTE A LAURENT1U, cetatean roman,, domiciliat in mun. Bacau, str. Mi hai Viteazu nr. I, seara A, ap. 10. jud. Bacau, CNP 1510608040031, identificat prin CT, seria XC, nr. 576129.

eliberata de SPCLEP Bacau/08.02.2008.*** **************

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea acestuia și a semnat toate exemplarele.

în temeiul art. 8. lit. b, din Legea nr. 36/1995

SE DECLARĂ AUTENTC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 1.422,00 lei, cu chitanța nr. 3140 GOI 1 , eliberaLă de acest birou notarial.

S-a perceput laxa ANC PI de 60.00 Iei, cu chitanța nr. 0209194 /20I!. cod 242.

S-a cerut autentificarea prezentului act:

AC r ADIȚION AL LA

OEERTA DE DONAȚIE

autentificata sub nr. 1557/201 i. la BNR Manfoe Emana. din Bacau

Subscrisa ‘'SC AMIRCO SRL”, cu sediul in mun. Bacau. str. Chimiei, nr. 1, jud,Bacau, fiind înregistrata la ORC sub nr. J04/770/14.04.2005, avand CCI 17488233, reprezentata prin director generai HOȚEA LALRENTW. cetatcan roman, domiciliat in mun. Bacau. str. Mihai Viteazu nr. 1. scara A, ap. 10. jvtcL Bacau. CNP 1510608040031. conform hotaririi consiliului de administrație nr. 80 din data de 12.12.2011, in calitate de ofertanta, a holarir încheierea unui act adiționa! ia oferta de donație autentificata sub nr. 1557/29! 1. m RNP Manolc Liliana.

:ț; Ș:         >=e >■ x- >:


din Bacau A

Ari. 1 ; Se restringe obiectul ofertei de donație ameiibbeata sub nr. 1557;2l) ■ E ia acest birou notarial, făcută de “SC AMLRCO SRL” ca sediul m mun. Bacau. str. (Hmmei, nr. L jud.Bacau. către .Municipiului Bacau, npreroîktf de ST.-O'AR/iCHE ROMEO. în ccdĂuie de nnmen\ la imobilul situat in Bacau, str. Chimici, nr. 1, județul Bacau. compus din suprafața de 30.866 mp teren curii construcții, acoperit eu halda Ibsfogips, împreuna cu următoarele construcții:**********************?.******$•*

 • - dcc.antor - parter, edilîcat in anul 197<), construit din beton, cu o

supraiam construita h sol de 167                 —x :<>:.■•• •••

 • - decantor - parter, edificat in anul 1970. co.nstrml din beton, cu o

suprafața construita la sol de 4 3 mp;                     ~    * *î!z * ~

 • - decantor ~ parter, edificat in anul 1970. consum'* cin foio;. o: .■

suprafața construita la sol do 167 mp ■•■■m/rb? cu ‘bombe ""    ;     :

Imobilul este identifcai pi in nr. cadastral 68599 ;>i an? mmmoareC vecmatali: la N- Primăria mun. Bacau - Halda fosfogip.s, D. S- rest proprietate, la E- Primăria mun. Bacau - Haide i tsfogips. la V- Lmm C. E. Dzinala C.E.T. Bac am conform documentației cadastra’e anexa ce face

pane integrantii d i n prezentu Iaci. * * * * * * * * * * * K * * x * * * *x * * * ** * Imobilul ce face obiectai prezentului act, a rezultat din dezs

;k <: k # :j: >f. ■;-ne m bruma

suprafeței-totale de 384.098 (in acte 383.229 mp) teren curți construcții, conform actului de dezmembrate autenli’lcat sub nr. 1556/2011 si a actului

de dezmembrare autentificai sub nr. 507 6.91.2012. ambele auream leale !?. BNP Manele Liliana, din Bacau, teren ce a fost dobândi; de către societate prin cumpărare, conform contractului de vaazarc- cumparare autcmif cai sub nr. 1480/09.12.2011., Ia B\P Angnm Ralucu Cainnd Elena. cu foiri in loc. l-aurei.jud. Bruila.***               :                                        -- : ;

Eu, HOȚEA LALRf’Vfîl'Jn numele H pem;-« M.

VVRRCO SRL”. dc ; m . •• -mm          A mAt, -..  . ..

De asemenea, declar ca imobilul nu este in litigiu. nu este scos din circuitul civil, nu s-au constituit drepturi reale in fawarea nici unei persoane si nu este grevat de sarcini . asa cum rezulta si din extrasul de carie funciara nr. 1400/2012. eliberat de OCPI Bacau. ******** *****

Arh 2: Celelalte prevederi din oferta de donație autentificata sub nr. 1557/201 1,-la acest birou notarial, ram in neschimbate.***** ****** ******

Notarul public instrumentator va îndeplini formalitățile de notare in cartea lunciara a prezentului act adițional la oferta (ie donație, conform ari. 902. pcl. 14 si art. 904 Cod Cix i 1. * * ** ***** *** ** ¥* * * * * * ** * **** * * * * **

ti comunicai de către societatea ofertanta Bacau. reprezentata 'prin d-1 primar


Prezentul act adițional va beneficiarului ei, Municipiul STAV ARACI ÎL ROMEO.

patru exemplare, azi. 1 8.01.2012 str. Gării, nr. 44, iudetul Bacau.**


Tehnoredactat si editai in BNP Manole Liliana, din Bacau,

OFERTANTA, pri n reprezenRmTl

.. î W,,

BIROU NOTAR PUBLIC MANOUF UiLlANA

SEDIUL: BACAU. STR. CARII. NR. 44.JUD1-.TL1. BACAU OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. ; 26 Tel.Fax 0234 '581.494. e-mai 1: NmmMmAdheuv

ÎNCHEIERE DF AL T

Anul 2012 Euna


ENT!FîCARE Nil 8!

ianuarie Ziua 18


In fața mea, Manole Liliana. notar public, cu sediid biroului în Bazau, sir. "Gării” nr. 44, județul Bacău. >-a prezentaiU; ■'***"':f**;;::;;************i;:** 1. “SC AM'CRCO SRL”, cu sediul in mim. Bacau, str. Chimici, nr. L j ud.Bacau. prin director general HOȚEA LACRENTIU, cetatcan roman.

p. 10. jud. nr. 576129.

>j: -R ?- A #   '< #


domiciliat in mun. Bacau, str. Minai Viteazu nr. I, scara A, ap Bacau. CNP 1510608040031, identificat prin CI. seria XC. eliberata de SPCLEP Bacau-'OS.OBGOOS.****** ***** care, după citirea actului, a consimțit Ia autentificarea acestuia și 2 semnat toate exemplarele. ■ li; temei al art. 8. kt. b, din Legea nr. 3(y I 995 SE DECLARĂ AUTENIC PREZENTUL ÎNSCRIS. S-a perceput onorariul de $$ lei. cu chitanța nr. acest birou notarial.

S-a perceput laxa ANCP1 de 60.(hj 64, <m chitam cod 242.

1 ’ian de încadrare in zona ^oara î :3'4K'

Nr cadastral

8 u p ra fa la e i a s u rata

Adresa imobilului

30866

rrav;   mm. Byur-iu, sU Cni'iihji

nr. 1. jud. Bacau LOTUL l’

Carte Funciara nr.

UAT |      muri. Bacau

L - 35 ~ 54 - B - d - 4 - /Nr. cerere

14202

Ziua

27

Luna

04

Anul

2012


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliara BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau


EXTRAS DE CARTE FUNCIA pentru INFORMARE

OA»Tfl.


A. Partea I. (Foaie de avere)


CARTE FUNCIARA NR. 69186 Comuna/Oras/Municiplu: Bacau

TEREN intravilan

Adresa: Bacau, Strada Chimiei, nr. 1

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Suprafața*

Observații / Referințe

Nr.topografic

(mp)

Al

69186

Din acte: 123170; Masurata: 123170

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

  C. Partea III. (Foaie de sarcini)

  CARTE FUNCIARA NR. 69186

  Comuna/Oras/Municipru: Bacau

  | înscrieri privitoare la sarcini

  Observații / Referințe     |

  NU SUNT


  înscrieri privitoare la sarcini                                                            Observații / Referințe


CARTE FUNCIARA NR. 69186

___  ___ ____ ___ Comuna/Oras/Municipiu: Bacau

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

14202 / 27,04.2012

Act administrativ nr. H.C.L. nr.24, din 31.01.2012, emis de CONSILIUL LOCAL BACAU, completare la HCL NR.l 11/2007

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        |

1 | MUNICIPIUL BACAU'DOMENIUL PUBLIC

-

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 14202/27-04-2012

ÎNCHEIERE Nr. 14202

REGISTRATOR Moroca Ioana

ASISTENT REGISTRATOR Paduraru Gabriela

Asupra cererii introduse de SC TOPO INSTANT SRL privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (ud.), si in baza documentelor atașate:

- act administrativ nr. H.C.L. nr.24/31-01-2012 emis de CONSILIUL LOCAL BACAU, completare la HCL NR.111/2007;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful de 0 lei achitat prin documentul de plata: pentru serviciul cu codul: 211,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 69186, inscris in cartea funciara 69186 UAT Bacau;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL BACAU-DOMENIUL PUBLIC, sub B.l din cartea funciara 69186 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Sc Topo Instant Srl,

Municipiul Bacau-Domeniul Privat.

Cu drept de reexaminare In termen de 15 zile de ia comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorubsef.

Data soluționării, Soluționată ia data de: 07-05-2012 țața eliberării,


Registrator,

Moroca Ioana


Asistent-regîstrator, " Paduraru Gabriela "

■                  x


• (semnîtura)


(semnSttm)


' Se precizează, alunei când este cazul, verificarea. îndeplinirii obligației de plata a impozitului prevăzut de art. 111 din fâxbiiFiscakAnexa Nr. 1 la Partea I                               V

CARTE FUNCIARA NR. 6918» Comuna/Oras/Municipiu: Bacau’ TEREN intravilan

Adresa; Bacau, Strada Chimiei, nr. 1                                       ____ ______________________

Nr. Suprafața                                   Observații / Referințe

cadastral masurata

(mp) *

|  69186 |   123170   |___________

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. Crt.

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela *

Nr. topografic

Observații / Referințe

curți construcții

DA |

123170

J

‘ 1

HALDA FOSFOGIPS             |

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.Punct sfârâit


Punct început

Punct Sfârșit

Lungime segmentțm)

1

2

41,0

3

4

154,0

S

6

44,0

7

8

31,0

9

10

55,0

11

12

57,0

13

14

146,0

15

16

21,0

17

18

37,0

19

20

48,0


Lungime segment '* (m)

2

3

233,0

4

5

28,0

6

7

78,0

8

9

35,0

10

11

41,0

12

13

13,0

14

15

S3,0

16

17

18,0

18

19

14,0

20

21

28,0Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.

Punct

Punct

Lungime

început

sfarsit

segment *” (m)

21

22

20,0

23

24

97,0

25

26

29,0

27

28

31,0

29

30

24,0

31

1

35,0


Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment(m)

22

23

92,0

24

25

20,0

26

27

41,0

28

29

31,0

30

31

21,0


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *♦* Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 metru.

Jtatejm

Asistenț/regțștr&brtf / gabriMa pâdurărj^


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitatejmobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării,

07/05/2012

Data eliberării,

#r/m_W-

i ■. '.

. . '•>. ■

•Suprafața este determinată pe baza măsurătorjfâr topogra^^rifvp0jefctle în planul de r£feâ|ta stșreo 7fi£îo honformitate cu art, 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicijatii imobiliare'(^7/19tț^epub|tcată, cu ificărijp'§tconj|jlâarile ulterioare. Document care conține date cu caracter personal protejate de p4jăyederrtț4;egii nr. 677/20              •*’ n

/

\Z
HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul „Terenuri și clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum și instituții publice de interes local”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

-Prevederile art. 3 (1) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

- Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 78038/ 24.01.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 30.04.2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău; -Expunerea de motive a viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 111/ 2007 la capitolul „Terenuri și clădiri proprietatea Consiliului Local Bacău precum și instituții publice de interes local’*, în sensul înscrierii terenului în suprafață de 123170 mp, situat în Bacău, str. Chimiei nr. 1, acoperit cu haldă fosfogips, așa cum reiese din Planul cadastral - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 30.04.2007 sunt și rămân în vigoare.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice,

PREȘEDINT PĂDU


NR. 24

DEN 31.01.2012

N.O.F..WJ R.TJEi.MHI-A-2ORIGINCONTRASEMNEA SECRETARUL MUNICIPIULUI NTCOLAE-OVTDIU PO

CeiWoRMCU

ORIGINSEULLEGENDA : Suprafața touto * haldal da fotfoplpc aata da 184037 mp din car*

(__1 300tt mp »e afla pa tar«n SC AMURCO 9f)L Bacau

rZU 723170 mp >♦ afla pa taranul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU

NOTA ■. ConatrucHUa taacrH* o* țrtaneu ir>d«catWalaC2?,C2<<l CI* rapreaanțfnd dacantoar* *<mt >copârtia In totalUata cu Joafoolpa,

«.e. «*»o n»a»Mm * aaaav

t

mp r*hw» f ii^i ddiiiiit «r C*w«0r«i. t

f^ffh*** J'naWw *L**W*4* Ua«

/ftihl f Uf I

1 A         '

ProW/ai ' C«j*c» C A

Onml CnmM» C. Vrrilkx j       C

PLAN CADASTRAL

Ir u- "* ■■■—■.■■      < ■■*      . ■■«■ —
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

~ SCARA 1 : 5000 ~

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată (mp.)

* ™ — —■ - ■ ■ - ... ■ . ■ ■■ ■—"

Adresa imobilului

123.170,00

Intravilanul Municipiului Bacău, Str. Chimiei, nr.1, jud. Bacău

Cartea Funciară nr.

UAT

BACĂU

L-35-54-B-C/-4-/, L-35-54-B-d-4-lll

ANCPT

V.l \ n * \ a FIOX A < A

'i ; a r 1 * î • » yî *■ <■ <' > ’ iî a * ■

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Dosarul nr. 16665/15-05-2912

ÎNCHEIERE Nn 16665

REGISTRATOR Aronescu Mona

ASISTENT REGISTRATOR Potorac Marineia

Asupra cererii introduse de SC TOPO INSTANT SRL privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.), si in baza documentelor atașate:

- act administrativ nr. HOTARAREA Nr. 112/10-05-2012 emis de CONSILIUL LOCAL BACAU;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentul ui-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful de 0 lei achitat prin documentul de plata: pentru serviciul cu codul: 211,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 69278, înscris in cartea funciara 69278 UAT Bacau;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : MUNICIPIUL BACAU- DOMENIU PUBLIC, sub B.l din cartea funciara 69278 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Sc Topo Instant Srl, Municipiul Bacau- Domeniu Public.

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau, se înscrie in cartea funciara si se solyti^rjeaza de către registratorul-sef.


Data soluționării, Soluționată la data de: 17-05-2012

Data eliberării,


Registrator,

Aropespu Mona

KSGiSTAATGR

"*                           C î t~? p;.


t. P-7'te


Referent,x,         '(fwat&semnătura ți

zȘt&pfe BCPl)

* Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligației de plata a impozitului prevăzut de ari.         Codul Fiscal.


f".TIANCPI

• t t \       t It >»

ti țiM Itllt


tuna

Anul


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

EXTRAS DE CARTE FUNCIA pentru INFORMARE


A. Partea X. (Foaie de avere)
TEREN intravilan

Adresa: Bacau, Strada Chimiei, nr. 1

Nr. Crt.

Nr.cadastrat / Nr.topograhc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

69278

Din acte:

S400; Măsurată: 5400


B. Partea II* (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 69278 _________________________________________________Comuna/Oras/Municipiu: Bacau

înscrieri privitoare fa proprietate

Observații / Referințe

16665/ 15.05.2012

Act administrativ nr. HOTARAREA Nr. 112, din 10.05,2012, emis de CONSILIUL LOCAL BACAU

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

.      Al       |

1 {MUNICIPIUL BACAU- DOMENIU PUBLIC, CIF: 4278337


C. Partea III. (Foate de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR, 69278

Comuna/Oras/Munlcipiu: Bacau


înscrieri privitoare fa sarcini


Observații / Referințe


NU SUNT


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 69278 Comuna/Oras/Municipîu; Bacau *avilan

<cau. Strada Chimiei, nr. 1_____________ _________________

Suprafața                                 Observații / Referințe

masurata

(mp) *


eferltoare la teren

Categoria de folosința

Intra vilan

suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.      Nr.

parcela Topografk

Observații / Referințe

1

curți construcții

1 °A 1

5400   |

-

-

HALDA FOSFOGIPS             |

me Segmente

orile lungimilor segmentelonaunt obținute din proiecție In plan.

:t Punct ut sfarsit


Lungime segmentl" (m)

1

2

-

3,0

3

4

11,0

5

5

26,0

7

8

5D,0

9

10

3,0

11

12

35,0

13

14

24,0

15

16

31,0

17

18

29,0

19

20

79,0Punct sfarsit

Lungime segment(m)

2

3

26,0

4

5

24,0

6

7

17,0

8

9

77,0

10

11

41,0

12

13

21,0

14

15

31,0

16

17

41,0

18

19

20,0

20

21

3,0


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat .tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate .imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării,

17/05/2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

 • - Prevederile art. 3 (1) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a** din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completata;

 • - Referatul nr. 3150/ 10.05.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 30,04.2007 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE


ART. 1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 111/ 2007 modificată și completată, în sensul înscrierii terenului în suprafață de 5400 mp, situat în Bacău, str. Chimiei nr. 1, teren situat lângă halda de fosfogips, așa cum reiese din Planul de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local ai Municipiului Bacău nr. 111/ 30.04.2007 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice. -

■ .


PREȘEDI| 'MIR V.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Nu**»

l*Mkn

MctMop»

C«*WG

OaMftat

ConMC

ăssetL-5'400,00


AM%AS^M£nt

Z^:Plan de amplasament si delimitare a imobilului (scara 1:1000)Teren proprietatea Primăria Municipiului Bacau

Halda fosfogips S=5400 mp \ t \        \

(curii construcții)


Teren proprietatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Bacau Halda fosfogips


Teren proprietatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Bacau Halda fosfogips S = 30866 mp


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

(mp.)         |

5.400.00       |

Intravilanul Municipiului Bacău. Str. Chimiei, nr.1. jud. Bacău

Cartea Funciară nr.

| UAT

-------p----------------

BACĂU


Mențiuni


Toren intravilan parțial împrejmuit cu gard din beton -

Haldă fosfogips


Cod construcție


E (m)

648.734.149

648.736.722

648.748,775 648.751,221 648.829.624 648.816,966 648.797,970 648.771.609 648.753.106 648.735,652 648 723.552


N(m)

560 042,139

560.042.444 560.039,203 560.039,804 560.052,008 560.037,025 560.015,232 559983.510 559.958,628 559.932.577


559.892.712

559.860,006

559,822,040

559.821.506

559.893.510

559.940.420

559.956.159

559.982.112

560.005,637

560.016,609


MențiuniCERTIFICAT


autorizare

Seria B Nr, fi


Să confirma suprafața din măsurători și introducerea imobilului in baza do dataSemnătură șPâW ds Cadastru §• Publicitate Imobiliară BACĂU ștampila BCPUume și prenume CHISCOP NICOLETA 'Funcția CONSILIER GR.IA


559900(1

ANEXA C

EMITENT


TITULAR DE AVIZ

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ Z^^APELE ROMÂNE” Administrația Bazinală »' de Apă ȘIRETStr. CuzaVodă nr. 1, BACĂU, cod 600274,România Tel: 0234-541646; Fax: 0234-510050;

e-mail: dispecer@das.rowater.ro, http^/das.rwater.ro

COD FISCAL RO 18264854 / 06.01.2006


COD IBAN: RO 67 TREZ0615 025X XX00 3529


MUNICIPIULUI BACAU

Str. Marasesti, nr. 6, Bacau, jud. Bacau.

Cod fiscal: 4278337


F-AA-14

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Nr. 93 din 05.06.2012

Privind investiția: “Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips Șoferi Bacău”

Cod cadastral XH 1.053.00.00.00.0

 • 1. DATE GENERALE:

Titularul și beneficiarul de investiții: - Municipiul Bacău.

Adresa de înaintare a documentației tehnice înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Șiret 7528/29.05.2012.

Proiectant de specialitate: Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. București.

Localizare; Conform Certificatului de urbanism nr. 196/23.05.2012 emis de Primăria Municipiului Bacău, amplasamentul obiectivului de investiție se află situat în intravilanul municipiului Bacău pe un teren de cca. 16 ha, aparținând domeniului public al municipiului Bacău.

Municipiul Bacău este situat în partea de nord-est a județului Bacău, la 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Silul are următoarele vecinătăți:

pe direcția Nord - CET Bacău Sud, pista de carting și amenajări comerciale aparținând SC Selena Motor Sport-Club Carting Bacău;

pe direcția Est - SC Bistrița SA și SC Conbac SA Bacau, iar la cca 350 m de sit se află râul Bistrița, care are sensul de curgere de la nord la est;

pe direcția Sud - SC AMURCO SRL;

pe direcția Vest - linia ferată Bacău și terenuri agricole.

Accesul la sit se face din Drumul European E 85, tronsonul Focșani - Bacău, la intrarea în Municipiul Bacău, prin strada Chimiei.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA:

Halda de fosfogips reprezintă locul de depozitare în decursul timpului a produsului rezidual rezultat în urma producerii acidului fosforic ce s-a fabricat la Combinatul Chimic Bacău din anul 1978 până în anul 2004, când s-a sistat fabricarea lui.

Acest produs rezidual denumit fosfogips a rezultat din prelucrarea minereului fosfat ic de origine sedimentară în principal (mai rar de origine magmatică sau metamorfică) cu acid sulfuric concentrat combinat cu acid fosforic.

Acest deșeu are aspectul unui nisip umed foarte fin. friabil, ale cărui caracteristici depind de originea minereului (care se importa) și a procedeului de atac cu acid suifuric.

Din punct de vedere morfologic, fosfogipsul din depozitul Bacău este de lipul fh-șranume agregate radiarc de cristale cu talii relativ omogene.                                               ,

Depunerea fosfogipsului în haldă s-a făcut în stare semiumeda cu ajutorul unor benzi transportoare. în decursul timpului acest material rezidual s-a consolidat aflându-se actualmente într-o stare de roca semi stâncoasa. Halda în prezent ocupa o suprafața de aproximativ 16 ha având un perimetru de 1760 m și o înălțime care variază între 25 - 30 m.

A fost executată o cartare geologică în zona haldei și pe halda de fosfogips pentru identificarea stării de consolidare a fosfogipsului, a tipurilor de fosfogips existente în halda, a stării în care se află taiuzele haldei, a formațiunii geologice existente în zona haldei la piciorul taluzului și a clarificării prezenței apei în haldă și în zona învecinată.

Prin această cartare s-au pus în evidență mai multe tipuri de fosfogips care se deosebesc prin culoarea lor datorată compoziției minereului prelucrat provenit din mai multe țări.

Au fost identificate:

fosfogips albicios;

fosfogips de la galben corai la galben închis;

fosfogips cenușiu si cenușiu închis.

La partea superioară a haldei se întâlnesc numeroase fisuri si crăpături verticale interconectate pe anumite zone din mijlocul haldei. Aceste fisuri și crăpături au o dispunere haotică prezentând deschideri de la l ,0 cm la 30,0 cm și se dezvoltă în adâncime până Ia 3,0 - 4,0 m.

în zona acestor fisuri masivul de fosfogips nu prezintă semne de alunecare. Aceste fisuri de contracție sunt apărute în timpul procesului de uscare-consolidare, favorizat de prezența apelor de precipitație.

Taiuzele sub care s-a așezat fosfogipsul prezintă pante cu unghiuri de 45° - 60° care s-au dovedit instabile în mai multe zone.

Din punct de vedere geologic:

 • a. Formațiunea acoperitoare este alcătuită din depozite aluvionare având următoarea succesiune litologica:

 • - la suprafața se întâlnește un strat superficial alcătuit din sol vegetal sau umpluturi recente, cu grosime variabilă, care nu a depășit adâncimea de 1,00 m;

 • - sub acest strat urmează un complex de depuneri aluvionare grosiere alcătuit din pietriș cu un procent de 10-20% bolovăniș și nisip mijlociu - mare, de culoare cenușie până la roca de bază:

 • b. Roca de bază este alcătuită dintr-un complex de marne argiloase vânăt cenușii, cu intercalații nisipoase gresificate. argile mămoase cu benzi de nisip gresificate cu treceri la argile nisipoase vânat cenușii și local nisip mijlociu - mare compact, de culoare cenușiu - cafeniu cu benzi decimetrice de nisip gresificate, Roca de bază a fost investigată până la adâncimea de 20 m și prezintă la contactul cu depozitele aluvionare o zonă de alterare în grosime de 0.5 - 1,50 m.

Terenul din amplasament are stabilitatea naturală asigurată si nu prezintă semne de apariție a unor viitoare alunecări de teren.

Din punct de vedere a datelor hidrogeologice și geochimice obținute prin studiile executate în zona amplasamentului (puțurile de hidro-observație existente în jurul haldei), au pus în evidență că nivelul apei subterane se afla la adâncimea de 2.10 m de la cota terenului natural, fiind cantonată în stratul de aluviuni grosiere din suprafață situate deasupra rocii de bază.

 • 3. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI;

Necesitatea investiției constă. în primul rând, în reducerea impactului negativ pe care îl reprezintă halda de fosfogips din cadrul fostului combinat chimic Sofert Bacău asupra mediului și a comunității umane.                                                                                 .

Acest sit poluat istoric a fost identificat de Sistemul dc Inventariere al Sitarilor ContamînațeVr baza de date AN FM cu numărul ROI APMBC00136.                              /•.’

Volumul total de fosfogips depozitat este de cca. 5.736.600 tone, conform datelor de producție existente, iar suprafața amplasamentului este 159.436 m2.

Sistemul de închidere propus pentru halda de fosfogips va asigura protecția constantă împotriva următoarelor acțiuni:

o împrâștierea de către vânt a particulelor ușoare;

o contactul masei de fosfogips cu diverse păsări și animale;

o pătrunderea apei de precipitații în corpul depozitului și de aici în sol. producând poluarea apei subterane.

 • 4. ELEMENTE DE COORDONARE ȘI DE COOPERARE:

Clasa de importanță IV, conform STAS 4273/1983. Ținând cont de durata de exploatare proiectată, construcțiile sunt considerate lucrări definitive (permanente), de categorie 3. Categoria de importanță conform metodologiei aprobata de MLPAT cu ordinul 31/ N din 2.10.1995 ( publicată în Buletinul construcțiilor nr. 4 din 1996), este ’k normală “ C.

Lucrările de reabilitare a situluî poluat istoric Halda de fosfogips Sofert Bacău .se vor realiza conform cerințelor H.G. 394/2005 privind depozitarea deșeurilor si a Ordinului pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor nr. 757/ 26.11.2004,

Urmare solicitării și documentației tehnice înaintate cu adresa nr. 240.678/28.05,2012 și înregistrată la Administrația Bazinala de Apă Șiret cu nr. 7528/29.05.2012, a Procesului verbal de constatare nr.30010/01.06.2012 și înregistrat la SGA Bacău cu nr. 2376/01.06.2012 , în temeiul prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996. cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 73/2005 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea nr. 400/2005, a Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 662/2006 privind procedura și competentele de emitere a avizului și autorizației de gospodărire a apelor, se emite:

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Privind: “Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips Sofert Bacău” care conform documentației tehnice, prevede:

 • 5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE:

Lucrările de reabilitare a silului poluat istoric care urmează a se realiza vor cuprinde următoarele etape de execuție:

Etapa I: Lucrări premergătoare procesului de închidere prin impermeabilizare a depozitului.

Lucrările de pregătire a suprafeței depozitului în vederea aștemerii straturilor de închidere propriu-zise constau în demolarea unor lucrări (decantoare existente sub halda si resturi ale bandei transportoare) și reconfigurarea geometriei haldei, nivelarea și compactarea lor astfel încât pantele taluzurilor să fie de 1:2.

Pentru mărirea stabilității și asigurarea exploatării optime a depozitului în timp, în procesul de retaluzare a haldei s-au prevăzut realizarea a 3 berme. Bermele vor avea o lățime de cca. 5 m și se vor amplasa la o înălțime de 12 m una de cealaltă. Tot în această primă etapă se vor realiza următoarele lucrări:

 • - terasamente aferente drumului tehnologic de exploatare (drum acces urcare pe halda și drum coronament haldă cu o lungime de cca. 1000 m);

 • - realizarea unui ecran de etanșare perimetral din palplanse din PVC cu o lungime totală de 1700 ml care va fi încastrat în roca de bază situată la o adâncime de cca. - 5.00 m față de cota terenului natural în zona haldei.

Rolul ecranului de etanșare din palplanșe din PVC este acela de a crea o barieră eficientă împotriva migrării apei subterane de sub halda de fosfogips spre râul Bistrița. Acest lucru se va realiza

prin anularea debitului de apă subterană care vine din amonte (raportat Ia sensul de curgere al apei subterane) precum și prin izolarea apei poluate din pânza freatică de sub halda de fosfogips.

Etapa II: închiderea propriu-zisă prin impermeabilizarea depozitului.

Straturile de închidere ale depozitului sunt următoarele:

 • a) Geocompozit bentonitic kf = 1,10 *12 m/s, 6000gr/m2:

 • - reprezintă primul strat de impermeabilizare, compus din 2 straturi de geotextil și un strat de bentonită, cu capacitatea de auto-cicatrizare.

 • b) Geomembrană PE1D cu grosimea de 2,5 mm texturată pe ambele fețe:

 • - reprezintă al doilea strat de impermeabilizare si este fabricată din polietilenă de înalta densitate; datorită pantei taluzelor (1:2) este preferabilă o geomembrană texturată pe ambele fețe.

 • c) Strat din geocompozit drenant ape meteorice cu geotextil pe ambele fețe:

 • - este un sistem de drenaj care îndeplinește simultan 3 funcții: filtrare, protecție și drenaj.

 • d) Geogrilă pentru armare a pământului de acoperire:

 • - are rolul de a asigura stabilitatea la alunecare a stratului de pământ de deasupra, având în vedere panta accentuată a taluzelor.

 • e) Strat pământ cu grosimea de 85 cm;

 • f)  Georețea de protecție antierozională pe taluzuri:

 • - asigură stabilitatea și ajută Ia diminuarea fenomenului de eroziunea a stratului de sol vegetal.

 • g) Strat sol vegetal cu grosimea de 15 cm și însământarea lui cu gazon.

După stabilirea gropii de împrumut pentru pământul necesar realizării stratului vegetal care va fi suportul gazonului ce se va însămânța, se va informa în scris Administrația Bazinală de Apă Șiret înainte de începerea lucrărilor.

Răspunde: Beneficiar, proiectant, constructor.

Etapa III: Lucrări ulterioare procesului de închidere prin impermeabilizare a depozitului.

După ce procesul de închidere propriu-zis prin impermeabilizare a depozitului a fost realizat, se vor executa următoarele lucrări:

 • - realizarea unui drum tehnologic de exploatare perimetral în lungime de 1800 ml, pozat în imediata vecinătate a rigolei perimetrele;

 • - amenajarea unei rigole perimetrele L = 1700 m, pentru colectarea apei pluviale de pe suprafața depozitului; descărcarea apei pluviale, se va face în colectorul de canalizare pluvială din incinta CET Bacău, aflat în imediata apropiere a haldei. Acest colector este de tip PREMO cu dimensiunile B/h 120/76 cm.

Conducta de descărcare a apelor pluviale aferentă haldei de fosfogips a fost dimensionată Ia debitul Qpiuv- 310 I/s (0.31 mc/s) și va fi din PAFSIN, Dn 600 mm. Racordul colectorului pluvial aferent haldei de fosfogips la colectorul pluvial existent menționat mai sus se va face prin intermediul unui cămin existent.

CET Bacău se află în administrarea Primăriei Municipiului Bacău. Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 3/02.03.2006, valabilă până la 31.12.2012. CET Bacău are autorizat un debit maxim al apelor pluviale de 3.5 mc/s.

 • -  realizarea a încă unui puț de monitorizare a calității apei subterane, amplasat aval de haldă de fosfogips (din punct de vedere ai direcției de curgere a apei subterane) - puțul P4;

 • -  împrejmuirea depozitului pe un perimetru de 1800 m. delimitând astfel zona și accesul în incintă.

Etapa IV: Monitorizarea post-închidere a sitului.

Pentru monitorizarea post-închidere, pe o perioadă de minim 30 de ani, au fost prevăzute 3 puțuri de observație: unul amonte și două aval de depozit și un reper de nivelment.

Din cele trei puțuri de observație, două sunt deja în funcțiune, iar al treilea se va executa prin prezenta investiție - puțul P4.

Amplasamentele acestor puțuri sunt:

 • - zona amonte de halda de fosfogips, pe direcția de curgere a apei freatice:

 • - P3 - puț existent - zonă linie CF;

 • - zona aval de halda de fosfogips, pe direcția de curgere a apei freatice:

-PI- puț existent - zonă Interserv;

 • - P4 - puț nou ce se va executa în zona N-E haldă.

Monitorizarea post-închidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4 a Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Monitorizarea apelor subterane se va face trimestrial prin cele trei puțuri de observație, urmărindu-se următorii indicatori de calitate: pH, sulfați, cloruri, fier, azotați, azotiți, azot total, amoniu, fosfați, fosfor total, oxigen dizolvat.

Se vor executa două campanii de screening pentru identificarea substanțelor prioritare/prioritar periculoase și a altor substanțe poluante existente în apele subterane din zona haldei de fosfogips în cele trei puțuri de observație.

Substanțele poluante identificate vor fi cuprinse într-un program special de monitorizare.

în funcție de rezultatele obținute în urma efectuării acestor campanii de screening, se vor stabili de către Administrația Bazinală de Ape Șiret programe speciale de monitorizare, valori treptate de prag, frecvența de monitorizare și obiective de calitate ale apelor subterane.

Beneficiarul depozitului este obligat să anunțe în mod operativ ABA Șiret - SGA Bacău producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, și să respecte decizia autorităților teritoriale pentru protecția mediului privind măsurile de remediere impuse pe perioada post-închidere.

înregistrările se vor păstra pe toata durata de monitorizare.

Rezultatele monitorizării calității apelor subterane și a celor pluviale se vor transmite la Administrația Bazinală de Apă Șiret, permanent.

Monitorizarea calității apelor subterane și a celor pluviale se va face conform Ordinului


757/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

5

X - \         -

' .......

\ ‘J ''

/■.

Z) ’u-/. i

V


Indicatorii de calitate pentru apele pluviale colectate de pe suprafața Haldei de fosfogips Sofert și evacuate în rețeaua de ape pluviale a CET Bacău, conform HG 352/2005(NTPA 001) modificată și completată prin HG 1038/2010, vor fi următorii:_________________________________________________

Nr. crt

Categoria apei

Indicatorii de calitate

Volume admise

mg/dnr'

kg/zi

1.

Ape pluviale evacuate în

pH 6.5 - 8,5

rețeaua de ape pluviale a CET

Materii in suspensii (M.S)

35

Bacău.

Consuni chimic de oxigen- metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr)

70

Azot amoniacal (NH/)

3

Azotați(NO/)

25

Azotiți (NO<) Fluorurî (F)

1

4

Fosfor total (Pț) Cloruri (CP)

!

300

Sulfați (SOf')

Substanțe extractibile cu solventi

400

organici

20

Calciu (Ca3')

300

Magneziu (Mga+)

100

Fier total ionic (Fe *"+ Fe’* )

2

Reziduu filtrat la I05°C

2000

2.

Nu se admite evacuarea in apele de suprafață sau subterane a apelor încărcate cu substanțe

prioritare/prioritar periculoase in conformitate cu HG 351/2005,

?recvența măsurătorilor va fi zilnică în perioadele cu precipitații.

 • 6. Acte prezentate:

 • - Certificat de Urbanism Nr. 196 din 23.05.2012 emis de Primăria Municipiului Bacău;

 • - informarea conform Ordinului 1044/2005 al ministrului mediului si gospodăririi apelor la Primăria Municipiului Bacău și în ziarele '“Deșteptarea" din 31.05.2012 respectiv din 7.06.2012.

 • 7. Alte condiții necesare pe parcursul executării lucrărilor;

 • a. Se va prezenta programul de monitorizare post-închidere a haldei.

Termen: Anual la Administrația Bazinala de Apa “Șiret” și la Sistemul de Gospodărirea Apelor Bacau.

Răspunde: Beneficiar

 • b. Dacă parametrii sau soluțiile tehnice avizate în prezentul aviz de gospodărire a apelor se modifică* se va solicita un nou aviz de gospodărire a apelor în baza unei documentații tehnice întocmită conform Ordinului 799/2012 al ministrului mediului și pădurilor* de către un proiectant certificat de Ministerul Mediului si Pădurilor.

Răspunde: Beneficiar, proiectant, constructor

 • c. Se interzice cu desăvârșire evacuarea apelor pluviale în cursuri de apă sau pe terenurile adiacente.

Răspunde: Beneficiar, proiectant Termen: permanent

Documentația tehnică nu a fost analizată din punct de vedere al rezistentei și stabilității lucrărilor, responsabilitatea revenind integral proiectantului.

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar își pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se pedepsește conform Legii Apelor nr, 107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

Un exemplar din documentație, ștampilat și semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, împreună cu un exemplar din aviz.

Documentația tehnică a fost analizată în Ședința CTE a Administrației Bazinale de Apă Șiret din data de 05.06.2012.

ȘEF SERVICIU GMPRA, dr. ing. Dan DăscălițaANEXA D


membră a grupului de firmeStr. Chimiei, nr. 1 Bacău, cod 600289 • ROMÂNIA

 • C.U.I, RC17488233

Nr. Reg. Com, J04/770/2005

Tel: 0040-234575440 Fax: 0040-234575413, 0040-234551154 E-mail; office@amurco.ro


AEROQ

ISO 9001     O1

jso i4ooi     m

OHSAS 18001 jg

Nr, 1177    lfâl

Nr, 460 M //</


Nr, 1177 Nr. 460 M Nr. WS


HALDA FOSFOGIPS-S.C. AMURCO SRL BACAU

Platforma Chimica de ia Bacau a fost pusa in funcțiune in anul 1978 - sub denumirea de Combinatul de îngrășăminte chimice Bacau .

In anul 1991 s-a schimbar denumirea în S.C. SOFERT S.A. Bacau, înregistrat cu numărul de înmatriculare: J 04 188/ 1991, Cod fiscal: R 949391

Pana in anul 1997 S.C.SOFERT SA a funcționat ca o unitate cu capital de stat, după care, din 23 decembrie 1997 prin preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către S.C. INTERAGRO SA București a devenit unitate cu capital majoritar privat.

Instalația de acid fosforic, producătoarea deșeului de fosfogips a fost pusa in funcțiune in anul 1978. Pana in anul 2005 atat instalația de acid fosforic cat si halda de fosfogips au fost in proprietatea S.C. SOFERT SA BACAU.

In luna august 2004 s-a sistat activitatea de producere a acidului fosforic ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

In anul 2005 S.C. SOFERT a intrat in procedura de faliment iar încetarea activității ca urmare a falimentului societății a fost aprobat de Tribunalul Județean Bacau prin încheierea ședinței publice din data de 24.10.2005.

Activele ramase la S.C, SOFERT SA Bacau au fost scoase la vanzare iar in urma licitației organizate de lichidator au fost adjudicate de S.C. H&H COMPANY SRL cu sediul în localitatea Ovidiu str. Șoseaua DN 2A Județul Constanța.

In urma adjudecării licitației S.C. H&H COMPANY SRL a preluat si obligațiile de mediu aferente haldei de fosfogip obligații stabilite in avizul de mediu nr. 5/16.05.2006 aviz pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activitatii. In decembrie 2011 Amurco SRL Bacau a achiziționat activele de pe platforma chimica Bacau ce au aparținui firmei H&H Company.

Scurte considerații tehnologice referitoare la procesul de producere a acidului fosforic.

Instalația de producere a acidului fosforic a fost data în funcțiune în anul 1979 la o capacitate de producție de 110 000 tone P2O5/an.

i

F-P.G-01/ed. 2/2011 Instalația de acid fosforic a fost realizata pe baza licenței si engineering-ului firmei IPROCHIM București.

Tehnologia de obținere a acidului fosforic are la baza procedeul umed dihidrat, care consta in atacul rocii fosfatice măcinate cu acid sulfuric intr-un mediu de acid fosforic (16-18 % P2O5) la o temperatura de circa 75 0 C.

Procesul tehnologic de fabricare a acidului fosforic cuprindea următoarele faze:

 • •  Măcinare roca fosfatica,

 • •  Reacția rocii fosfatice măcinate cu acid sulfuric , intr-o cuva prevăzută cu agitatoare,

 • • Racirea suspensiei fosforice

 • •  Filtrarea suspensiei pe filtrul carusel tip EIMCO, cu cupe basculante,

 • •  Concentrarea in doua trepte a acidului fosforic, sub vid.

 • •  Depozitarea acidului fosforic 40-50% obținui (produs principal),

 • •  Evacuarea deșeului de fosfogips la halda.

Principala materie prima utilizata la producerea acidului fosforic era roca fosfatica, care avea diferite caracteristici fizico-chimice in funcție de proveniența acesteia. Compoziția rocii: P2O5- 30-40%; F- 3-4%; CI2- (max) 800 ppm.

Producția de acid fosforic obtinuta in perioada 1978-2004 este prezentata in anexa 1.

Se constata din analiza anexei 1 o scădere a producției de acid fosforic după anul 1990 ca urmare a scăderii cererilor pentru piața tnterna ca urmare a desființării CAP-urilor si a pieței externe ca urmare a apariției de alte tari exportatoare din care cea mai importanta este China.

Scurt istoric al evoluției activitatii de depozitare a fosfogipsului provenit de la producerea acidului foforic

Din procesul de fabricație a acidului fosforic, de la faza de filtrare a suspensiei fosforice, rezulta deseu) de fosfogips. Cantitatea de fosfogips generata depinde de calitatea materiei prime utlizata si de producția de acid fosforic obtinuta. Fosfogipsul conține ca element principal sulfatul de calciu, si este recomandat de instituțiile agricole ca cel mai bun amendament pentru solurile alcaline.

Fosfogipsul, deseu solid cu o umiditate de 25-30% era transportat cu un sistem de benzi transportoare pe halda proprie.

Halda de fosfogips este situată în partea de Nord a societății pe o platformă de cca.16 ha cu un volum estimativ de 3,5 milioane m3. Cantitatea de fosfogips rezultata varia funcție de roca fosfatica.

Din anul 1978 si până în anul 2004 în urma activității de producere a acidului fosforic a rezultat ca deșeu o cantitate de circa 5 730 000 to de fosfogips. Datorita costurilor ridicate de fabricare al acidului fosforic determinate de prețul materiei prime, respectiv al rocii fosfatice, cât si al cantitatii mari de deșeu generat care necesită spațiu adecvat de depozitare, în adunarea generală a acționarilor din 10.08.2004 s-a hotărât intrarea în conservarea a fabricii de acid fosforic și sistarea producției.

După anul 1997 ca urmare a modernizării fabricii de îngrășăminte complexe o mare parte din fosfogips a fost utilizat ca filler pentru corectarea sorturilor de îngrășăminte cu azot (fosfor si potasiu, Cantitatea de fosfogips depozita pe halda in aceasta perioada s-a diminuat si prin utilizarea ca amendament, iar o cantitate importanta a fost utilizata pentru fixare cenușa provenita de la CET Bacau, conform protocolului încheiat intre Șoferi si CET Bacau cu girul autoritatilor locale de mediu. Cantitatea de fosfogips depozitata pe halda este evidențiata in anexa 2.


INGINER ȘEF /

NASTASĂ GHEORGHE

RESPONSABIL MEDIU

FETITOIU GABRIELA

Anexa 1□anul

 • ■ 1985 01986

02002

02003

□2004

0

S.C. AMURCO SRL BACAU


ANEXA 2CANTITATEA DE FOSFOGIPS DEPOZITATA IN HALDA IN PERIOADA 1978*2004

Anul depozitar

Cantitatea anuala

Cumulat 1978-2004

Cumulat pe perioade

Statutul societății

1978

35000

35000

5617760 tone cumulat 1978-1997

In perioada 1978-1997, halda aparținea PROPRIETĂȚII DE STAT

Fosfogips depozitat 5617760 tone

1979

139787

174787

1980

253457

428244

1981

358380

786624

1982

409800

1196424

1983

435835

1632259

1984

381900

2014159

1985

485247

2499406

1986

404000

2903406

1987

387000

3290406

1988

346000

3636406

1989

361500

3997906

1990

293500

4291406

1991

160000

4451406

1992

245500

4696906

1993

194500

4891406

1994

185500

5076906

1995

231424

5308330

1996

141130

5449460

1997

168300

5617760

1998

50000

5667760

118800 tone cumulat 199&-2004

începând cu anul 1998, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1485/23.12/1997, propritatea combinatului chimic, inclusiv halda de fosfogips, este transferata S.C. INTERAGRO SA BUCUREȘTI.

1999

19500

5687260

2000

11000

5698260

2001

12000

5710260

2002

13000

5723260

2003

9800

5733060

2004

3500

5736560

2005

0

5736560(stoc in 2005        ]INGINER SEF j

NASTASA GHEOpGHE


U.A.T.MUNICIPIUL BACAU

SC AMURCO SRL „

Nr.


NrM^. ../.3.C: ,C <f

PROTOCOL DE COLABORARE

încheiatastazi .

Intre:

UAT MUNICIPIUL BACAU cu sediul in str. Marasesti, nr. 6, jud. Bacau, C.LF. 4278337, reprezentata prin ing. SfAVARACHI: ROMEO - primarul Municipiului Bacau, conform Încheierii de validare emisa Judecători eLBacaudin data de 18.06.2012 in dosarul nr. 8231 /180/2012                                      ~~             ~      -

si

SC AMURCO S.R.L. cu sediul in municipiul Bacau, strada Chimiei nr.L județ Bacau, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul .104/770/2005, a vând cod unic de inregistrare 17488233, reprezentata de Director General ing. HOȚEA LAURENȚIU.

Având in vedere oferta de donație făcută de către SC AMURCO SRI. Bacau, autentificata sub nr. 1557/22.12.2011 si actul adițional la acesta autentificat sub nr. 81/18.01.2012, actul de acceptare a ofertei de donație de către Municipiul Bacau. autentificat sub nr. 379/27.04.2012, cat si Elotararile Consiliului Local Bacau nr. 428/29.12.2011, nr. 16/31.01.2012 si nr. 68/16.03.2012, acte efectuate in vederea demarării proiectului intitulat REABILITARE SIT POLUAI ISTORIC HALDA DE FOSFOGIPS SOFERT BACĂU,

părțile au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare, stabilind următoarele:

1.

2.

3.


MUNICIPIUL BACAU se obliga sa efectueze demersurile necesare in vederea obținerii fondurilor nerambursabile si încheierea contractului de finanțare pentru proiectul ..REABILITARE SIL POI UA'l ISTORIC HALDA DE FOSFOGIPS SOFERT BACAU”;

SC AMURCO SRL se obliga sa susțină realizarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii locale, in valoare totala de 1.216.806 euro (in preturi curente);

Plata sumei menționate la pct. 2 devine scadenta la data semnării contractului de finanțare de către MUNICIPIUL BACAU st autoritari le competente, urmând a fi plătită in rate, la solicitarea MUNICIPIULUI BACAU pe baza de documente justificative in funcție de cheltuielile necesare derulării proiectului, in termen de 5 zile de la solicitare, in contul indicat, la dispoziția MUNICIPIULUI BACAU.

4. Plata sumei de 1.216.806 euro va fi garantata de către SC AMURCO SRL cu o scrisoare de garanție bancara sau alte forme de garanție emise in favoarea MUNICIPIULUI BACAU.

5. Suma de 1.216.806 euro reprezintă suma maxima stabilita înaintea aprobării Cererii de finanțare, urmând a fi recalculata si cheltuita proporțional cu valorile stipulate in contractele de achiziții publice derulate de Municipiul Bacau.

 • 6. In cazul in care pe parcursul implementării proiectului apar lucrări suplimentare absolut necesare finalizării acestuia conform contractului de finanțare, cheltuieli care sunt declarate de Autoritatea de Management POS Mediu ca neeligibile, acestea vor fi suportate de către SC AMURCO SRL necondiționat, in baza documentelor justificative prezentate de MUNICIPIUL BACAU.

 • 7. In cazul in care anumite cheltuieli declarate inițial eligibile prin contractul de finanțare sunt declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POS Mediu din varii motive in afara de culpa beneficiarului, acestea vor fi suportate de către SC AMURCO SRL necondiționat, in baza documentelor justificative prezentate de MUNICIPIUL BACAU.

 • 8. După plata in totalitate a sumelor datorate conform art 2, 6 si 7 in contul indicat de colaborator, SC AMURCO SRL nu mai are nici o obligație de nici un fel in realizarea acestui proiect.

 • 9. Pe perioada derulării proiectului, SC AMURCO SRL se obliga sa furnizeze MUNICIPIULUI BACAU, la solicitarea acestuia, documentele de care dispune, informațiile si clarificările necesare pentru realizarea in bune condiții a proiectului, inclusiv din partea proiectantului studiului, de fezabilitate.

Pentru care a fost Încheiat prezentul protocol, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL BACAU


SC AMURCO SRLDIRECTOR GENERAL
ing. HQIȚA IJAU^NȚIUDIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR ECOec. VINERICĂ CLEMENTINA


SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

c.j. BORTĂ VIORICA


ANEXA E

S.C. SOFERT S.A.BACAU

Serviciu! P. E. C. T


SITUAȚIA calitatir pânzei freatice Anul2003


.......PUNCT

Data

... _. ..

ÎMPURFICATORI

CONTROL

pH ] NHâ

so?

cr

" i----r---—

P

CCOMn

i -F‘

N

nh4*

Uree

Haita C.FJFL

0104

72

. 0.0005

92

' 71

0.0078

. .16.32

-0.14

• 0=028

-0,035

- Î0dK5.-

....../

o:oos3

—160

71

0.021

8.7

0.15

0.03

0.037.

3.7

1109.

7

0004

W2

•56

0.027

8.6

0.22

0,04

0.05

4.2

04.12.

7.3

0.0013

70

78.8

0.0005

21,3

0.004

0.062

0,075

2.5

Medie

7.1

0.0015

91

69.2

0.01408

13.73

0.129

0.04

0.0493

2.6

Cantina

0B.94,

6.5

OJ27

384

4S.2

19.2

13.53

14

45

. 57.6

SOFERT

10,06,.

..-.7

,0.087

■125

■ 143

.......42

-11-38

- 8

10r19

114

15,05.

7,2

0.16

172

15.9

6.84

12J3

10.44

8.49

10,77

119

04.12.

.7.5

0.12

70

26.2

6.7

15.1

156

4.12

5.02

0.25

Medte

7.1

0.1593

1873

26.4

9.735

13.358

7.445

164

20.895

5.888

08,04.

6

0

310

40,5

r 18.6

12.79

7.12

25.8

33

Casbaton

10.06.

6.5

0012

112

21.3

12

11.2

7.21

2

2.56

6

15.09,

17

0.021

105

24.8

12.9

12.4

6.52

2.5

3.19

7.4

04.12.

6.6

0.1

66

24.1

5

28.4

1,13

3.41

4,39

2.5

Medie

14

0.0333

148.3

27.7

lil2S

11198

5.495

8.428

10.785

3,975

Sud Denii

08.04.

7.4

0.68

225

60.3

O27Î

19.9

0.73

25.1

31.4

10.06.

Stut acoperit

15.09,

Stut acoperit

0442.

Stuf acoperit

■■

Medie

ranc Amoniac

08.04.

7.2

0.017

160

56,4

0.18

22.9

41

. 1,08

1.26

025

0.06.

Siut acoperit

S.09.

Stut acoperit

04.12.

Stuf acoperit

L

!

toedîe

L

L

I

L

ZZZI

L

—J.S.a SOFERT S-A. BACAU

Serviciu! P.E.C. T,

SITUAȚIA

calitatii pânzei freatice

Anul 2004

r   PUNCT

Data

IMPURIHCATORI...    ------------- ----------- —-   .....

CONTROL

’ pH

NH3

șd/1

cr

P

CCDMr

n r

N

NHZ

Uree

ADMIS

'6.5-W

0.2

251

3 25)

J     0*11

î

5   1*2

*

0*5

-

Halta C.ER-

1 1O;CX

3      7.;

3 D.dOOl

3     71

3    6

I 0,04

t      a:

F o,o:

3   0.0

l 0,04^

î 2.6

4.0i

>       7.x

l 0.00I

>      4(

) 37.f

5    0.00Î

5     15*£

? 0,0‘

F 0.07C

î 0.0£

) 12

17.06

S 7.f

> (W

4x

1    ,3<

? 0,01'

- -8.75

î        i

) 0.0^

i 0;0f

0.8

......9*0E

î.       1

r 0.02E

î 11(

,.. ..

■ aoo:

J .........

011;

' 0.22

0.2E

1911

7

r 0,002

SC

) K

0.03<

22.1

0.17£

0.1?

0.1 £

3.6

Medie

7*24

t 0.0064

70*4

48.2

0.0194

13.873

0.077

0.111

0*1308

2.05

. Cantina

10*03

7

0.081

14C

2S.£

10*3

14.9

4.2

7*5

. 9*56

10.2

JSOFERT

4.05

6.1

C

225

47.5

4*1

16.78

4,6

16*4

5*88

16.4

17.06

6.7f  0.089|   185

34|    4.75

11.9

1.54

10,45

. 13,4

4.75

19.11

stut acoperit

1

Medie

6.6

0,0567

183*3

36.1

6.38333

14.527

3.447

11*45

9.6133

19.45

Casbețon

10.03

7.2

0,068

98

35.5

11.2

11*2

2.8

3.5

4.43

6.4

4.05

6.4

0

196

46.2

2.3

12.79

3,6

7.5

4*6

17*6

17.06

6*8

0.068

170

30.5

4.62

10*3

1.37

7

8.94

6*5

9.08

19.11

6*6

0.036

151

24.1

4

12.4

7.6

’■ 5

6*4

Medie

6.75

0*043

«iii

34J

5.53

11*673

3*843

5.75

6*0925

7.625

Tanc Amoniac

(P.F.1)

9*08

7.2

0,058

137

35.5

0.029

9*59

0.67

3.25

3.S

10.5

19.11

‘ 7

0.54

141

36*9

0.56

. 12,6

0*5

4S

57

8.3

Medie

7*1

0*299

139

36*2

0.2945

11*095

0*585

24.13

30*4

9.4

T um Hidro (RF_5>

9.08

7

0.24

172

41.1

Î.9

11*9

Î.6

20.7

0.24 j

16.5

19.11

7.5

0.48

70

21.3

0.34

6.3

0.5

16

20,08

8.5

Medie

7*2S

0.36

121

31.2

1.12

9.1

1.0S

18*35

10.16

13.5

CETSOFERT

9.08

7,5

0.37

75

30,5

025

10.3

0

12.5

0.37

11.7

< (P-M

19.11

7.7

1.1

262

21,3

0.5

15.8

0.7

30

37*4

20*4

■f

Medie

7.6

0.735

168*5

26.9

0.375

13.05

0.35

21*25

18.085

16*05

Bazine 728

S.OB

6.8

0.19

417

59.6

25.5

9.5

0,67

20,1

.0*19

245

(P.F.3)

19*11

6.5

0.188

397

60.3

1.3

’ 9.5

1.16

31

38.6

40.2 '

î

Medie

6.65

0*189

407

60

13.4

9.5

0.915

25.55

19.395

32.35

Depozit suit •

9.08

8

T.38

200

34

044

10.3

0.52

28*5

35.2

16.2

( P*F*2)

19.11

7.7

1,1

262

21.3

' 0.5

' 15.8

0*7

3D

. 37,4

20,4

:i

fedfe- -

...-785 -

- -1*24 - 231-

27?7 -

- 0:47

-13*05

“ 0*61 29725 ”

""3673' “

T8?3|

SC sofertsa bacau

Serviciul P.E.C

SITUAȚIA

calitatîi pânzei freatice

Anul 2005

PUNCT CONTROL

Data

’ — ~

PURIFICATORI                   .   ..

r .....r* f

PH.

NH3

SO/"

cr

P

CCOMn

r

N

NH/

Uree

ADMIS

G|5'®l5'

0.2

250

250

. 0.16

5

1,2

- - — —

Halta C.F.R.

1403

7

o.oodâ

88

54.6

0.02

112

. 0.11

6.08

0.1

2.4

24-Ogi

7.1

'01001

’■

50.4

“ abis1

12.4

0-060

0.09

0,11

2.2

2009-

7

0.0007

93

58.0

0.02

16.2

6.080

0.06

0*076

2.6

13 12

7.2

0,058

94

191.7

0.031

7,2

rid

0.3

0.36

5.6

Medie

7.075

0.0152

93*5

88.68

0.02225

11-75

0-063

0.133

0*1665

3.2

vCantina

i <JOFFRT

slut acoperit

4 A7

Casbeton

’fl ,03

6,7

0.02

210

40.5

3.6

12.4

4.2

3.2

3.8

1UZ

21-06

6.51

0.04

290

42.6

4.2

17.5

6,4

6.8

8.7

1.8

20 09

6.5

0.031

.  224

40.5

8.2

12.4

5.8

5.2

6.65

L

sta

4t acoperi n or

44 tf

n 44

31

39]

8.6

Tanc Amoniac

11.03

21-06

7.2

----7

0.5

0.15

112

180

36.9

170.4

v.zo

0.38

155

0*12

13

15.57

6.8

20.09.

T

026

242

37.6

O.g

ÎST

0,32

22

27.9

8.2

13.12.

7.2

0.568

211

J 180

0.321

9.6

nd

29.4

■ „         r"

37,24

19X

Medie

7,f

0.3695

186.31

ÎO&î

oS|

A O

13.025

A fi

0.22

0 36

23.85

125

30.178

15?7j

10*68

10*2

Turn Hidro

I 1T03

21 06

7.3

7.3

0.28

032

272

Zf ,A

184.6

UrZ

Q.8

v.O

■ 12.1

0.32

14

17.65

11.8 ' 9.2

20 OS

7,4

0.31

94

50.4

0.0

9.4

0.4

10121

15*9

1312

7.5

1.16

105

105

2.28

9.6

nd

38.4

48.2

25.4

Medie

7.375

0,5175

117.8

91*85

1.02

r tâzs

0.27

18.7^

z4.363

14*15

'CETSOFERT

11 03

L ». ■—- -

7.5

0.24

98

37,6

0.15

9.4

0.12

8

10.04

21 06

7.5

0.547

370

91.5

0.34

9.6

0.03

. .18

22.6

8*4

20 09

7.4

0.44

102

62.8

0.84

12.6

0.22

16.5

20.7

12.6

4-r*

is 12

■ l ■     *

7.5

0.48

102

28.4

0.12

8

nd

• -16

20.1

- 17^1

Medie

7.475

• 0.4268

168

55.08

0.3625

AA

9*9 ft 7

0.093

Ag

14.63

251

18*36]

.....32,

11*83

•3416

Bazine 728

11.03

21 08

6.7

6.9

6.2

9.22

364 ' 392

60.3

26.9

D.*t

0.28

■ P-I

6.4

0.63

20.4

26]

28*2

20 09

7.3

0.72

188

316

2X

ÎL8

6.9

31.4

39,^

.. 38

13 12.

7.2

---x---

0.63

J.9D.

3s:s

------055

—10.4

—0.2

'31*1

39-4

15.47

Medie”

7,025

0.4425

283.5

109.7

2.4075

9*325

0,633

27

34.2EL

29.07

Depozit sulf

11.03

7.8

1.1

240

35.5

0.35

15.1

0.62

26

3&

18.2

16,8

16.8

24.16

18.99

21.06

7.7

105

' 182

213

0.7

17.58

1*39

28

34.9

20.09

7.6

1.02

220

184

0.6

H 10.3

0.8

30

3/

~ 1312

7.8

1.8

77

69

0.96

7.2

nd

44.5

Medie

" 7.725

1*2425

179.8

125.3

0,6525

12.545

0.703

32,13j 39.97#

ȘfTVATIA

monitorizării trimestriale a calitatățiî pânzei freatice ta S.C, SOFERT S-A Bacău Anu! 2006..................

PUNCT CONTROL

Data

IMPURtRCÂTORÎ.......... - -------- -

pH     | Fluor

Fosfor (Sulfat    j    Oxidabîlltate

. Amoniu

UM ■ ■

mgft

mgrt J mg/!

mg OzJ J

mg/l

_

CCo Mji

CCo Cr

ADMIS

6,5-9,5

1,2

i     1,0

250

5i0

0,5

Hatte C.F.R.

PF6

15.03

7i

) rid

r . o.o(

5 . .. . . ÎOE

î .       9.f

5

0.22

. 29.CÎ

?.(

>nd

1.....98;t

■ ■ ' ' 9.f

5 ’         9,58

r       oioo

23.05

7-1

nd ■

0.0*

1       110.C

i      11.2

*

0.177

FORAJ ACOPERIT

Medie

7.03333

0

0.046667) 105.33333

10.13

9.59

0.199

< Cantina

|

SOFERT

PF8

FORAJ ACOPERIT

Medie

0

0

0

0

b

0

0

Casbeton

PF7

FORAJ ACOPERIT

I

Medie

0

0

0

f 0

’0

0

o

Bazine 728

15.03

6.9

0.1$

1.1

270.0

11.1

51

PF3

29.06

7

0.29

0.62

187

10.3

10.3

57.3

28.0$

7

0.22

0.82

201

12.4

43.3

30.12

7

0,12

0.76

246

10.39

53.4

Medie

6.976

0.205

0.825

226

11.0475

10.3

51.25

Depozit sulf

15.03

7.3 l

id

0.94

142.0

17.5

56 -

> PF1

29.06

7.5

id

0.87

121

16,8

16.78

50.2

28.09

7.4 f

id

0,66

136

15.1

477

30.12

7.8 r

îd

0.34

148

19,2

49.7

......i

4edie

7.5

"O.

0.7025

136.75

17.14

16-78

50.9

DIRECTOR GENERAL


Laborator ecologic SC AMURCO SRL

SITUAȚIA

calîfâtu pânzei freatice Anul 2007

PUNCT

Data

IP

^PURIFICATORI

CONTROL

pH

SO„2

P

CCOMr

F*

N

NH/

ADMIS

6,5-9,5

25(

) o.'is

6

1.2

-

0.5

Haita C.F.R.

26.01

7.3

66.

1.12

18.3

0.195

1.2

1.51

•Î3.-Q3

7.1

59.6

0.47.

■ 37.9-

.-6.0.11

. 3.1.

...3.94...

04.07

7

52.5

0.13

19.9

0.380

1.3

1.52

03.10

7.5

45

0.046

4.9

0.450

0.31

Medie

7.225

65.78

0.4415

20.25

0.259

1.867

1.82

ÎNTERSERV

26.01

415

4700

326

129

57.4

350.6

448.7

'13.03

6

2700

33.5

85.3

129.9

523.3

669.8

04.07

5.5

. 2200

15.6

29.5

.53.2

104

133

03.10

. 5

2600

151.2

25.2

’ 120

832

11,10

5

3200

221.2

31.9

49.3

663,3

849

Medie

5.2

3080

149.5

60.18

81,96

410.3

586.5

DECANTOÂRE

26.01

5.7

8450

702

Î72:

535

684.8

HIDRO

13.03

5.5

2399

40,8

85.3

216.7

667,5

864.4

4.07

7

220

2.37

16.7

96

141

178

03.10

5

2300

' 18.9

41

120

550,4

11.10

■ 5

2420

534,4

30,8

144

518.7

663.9

Medie

5.64

3158

259.694

43.45

149,7

465.6

586.3

DEPOZIT

13.03

7.5

115

1.51

72.6

0.51

57.3

71,85

SULF    f

4.07

7.5

115

1.35

14.39

0.45

42'

52.7

03.10

7

130

1.82

6.5 ■

1.7

95.6

11.10

7.6

126

2.43

17.58

1.56

57.5

71.9

Medie

7.4

121.5

1.7775

27.768

1.055

52,27

73.013

BAZINE 728

13,03

7.3

145

0.44

25.2

1*54

16.5

20.84 !

4.07

6

700 *

5.2

7:99'

1.03-

"51

65.2 ,

03.10

. 5 .

.720

8,8

4.2

1.4

125.4

11.10

6

775

3.22

18.3

142

60

76.8

.....î

ifiedie

6-075

585

4.415 |

13,923

1.273-

42.5

72.06

întocmit

Sing. Irofte Mana

SITUAȚIA caHtatiî pânzei freatice Anu!2Q08

PUNCT CONTROL

Data

,       ■             ‘             Ih

PURIFICATORI

pH   SO?

P

CCQMn

F

NHLj+

ADMIS

6,5^,5

250

0,16

5

1.2

-

0.5

Halta C.FR

.28.01

7.3

112

0.28

20.2

0.540

1,1-

1.38

08.04

■ zfs

• 87

-0*098 ■

12.79

-0.28-

-0487

CL61

17.12

7.4

98

0.14

16.7

0.260

0.6

0.75

Medie

7.4

93

0.17267

16.563

0.36

0.729

0.9133

INTERSERV

28.01

5.3

1650

307.7

90

50

325

416

.?

08.04

5.5

1450

136.9

42,37

63

445

569

17,12

6.1

1210

94 ..

42.3 .

46,4

232-

296.9

Medio

5.6333

1403

179.533

58.223

53.13

334

427.3

DECANTOARE HIDRO

28.01

5.5

2650

995

50

217

580

742

08,04

5.5

3500

1095

23.9

358

475

608

17.12

6

1980

821

2Î.5

187

325

416

Medie

5.6667

2710

070,333

31,8

253.3

. 460

588.67

DEPOZIT

SULF

28.01

7.5

140

2.7

28

0.48

50

62,7

08.04

7.5

110

1.52

21.58

0,98

52

65.2 .

17.12

7.4

122

1.3

19.9

0.86

31.2

39.2

Medie

7;4667

124

1.84

23.16

0.773

44.4

55.7

BAZINE 728

28.01

6;5

820

0.45

8.5

1.12

85.1

109

08.04

6.5

860

0.29

14.39

0.64

74

94.8

17.12

6.9

692

0.36

12.7

0,74

52

66.3

i

Medie

6.6333

790.7 [ 0.36687

11.863

0.833

70.37

90.033

SX\ AMURCO S.RJL BACAU LABORATOR ECOLOGIE-TOXICOLOQIES.C AMURCO SRL - BACAU

Compartiment Mediu

SITUAȚIA calitatil pânzei freatice Anul 2010

PUNCT CONTROL

Data

iiv

PURIFICATORI

PH

SO?

CCOMn

N

NH4*

ADMIS

6>9,5

250

■ .,'fi

0.5

Tanc Amoniac

19,02

10.0

173,0

7.35

2082

539,2

8t04

8,9

112,0

3,99

550.0

546.0

23.09

7.2

283.0

6,8

6,2

7,8

Tum Hidro- SRA

' 19.62

7,0

164,0

5,27

.22,0

28.0

8,04

7,1

115.0

3,99

19,5

24,7

28,09

7,S

120,0

W0

129,0

161,0

CETSOFERT

r

FORAJ IMPRACTICABIL

Bazine 728

19.02

8.5

1334

3,75) 61,4

78,6

8,04

£7

820

4.79J  17,0

21.7

28,09

7.2

43,3

3,5j    5.6

7

Responsabil PMI fiig, FFttSURA ELENA

S.C AMURCOSRL-BACAU

Compartiment MEDIU

SITUAȚIA

caiîțatii pauzei freatice

Anul 2011

PUNCT CONTROL

Date"

IMPURiFtCATORi

pH

CCO-Mn

f

NH/

$o4

ADMIS

_______

{ r

Halte C.F.R.

24.02

7

r       6,23      0,13

0?15S

>      7i.e

(SOFERT)

16,OS

7

10.:

î       0.42

0,53

........■’  94

Medie

.......7,0C

8,27

0,27

0,34

82(

INTERS6RVICE

24,03

5,5

.21£

380

488,<

250G

(SOFERT)

16.05

. £s

33.fi

'      360

4605

3500

1312.

£9

115

30.4

35.79

320

Medie

5,50

2754

370,00

47350

3000,00

Tanc Amoniac

2453

. 6.5

5.3

1,55

W

_

(AMURCO)

16,09

65

11.9

...   5>

.6,65

100,0

Medie

. M

8,6

45

975

Turn Hidro-SRA

24,03

7,3

6.3

150,00

189,40

155,0

(SOFERT)

16.09

85

^1L1

290,00

358,40

235,0

25,Î0

’7,7

10.6

14,00

17,40

210,0

Medie

7,7

12,7

2205

2735

05,0

DECANTOARE

/24;p3

A5

35,2

38550

44150

3500,0

OK 703

16,93

4.6

25,5

25730

342.40

1900,0

(SOFERT)

Medie

45

30,3

3265

332,0

2700,0

’ J

CET SOFERT

26,04

75

.i89

6,02

320

(AMURCO)

Medie

3,8

3,0

24

3,0

‘160,0

Bazine728

24,03

.    . 75

l 25

3,30

.   4,20

*56.0

(AMURCO)

16.09

7,0

10.4

1.16

-1.42

50,0

Wedie

w.

65

2,2

58,0

I

Depozit sulf

23,03

7

557

• 39

' «<6.

935

(AMURCO)

16,Oă

43,1

3451.

125-

—"340"

!

lfledjLe -

----75-

192,1

2375

216,7


#. •   ?' :.-•<   ■   ■■ 'U'    ,   /

■ ./Ț. PV-'/-                   - .

■■<..i i; MiNlSȚ£R0lME131ULUi^IGOSPo6ĂRIRtl APELOR : ......

AGENȚIA Națională pentru protecția mediului

București, Âteeă Laiul Morii nr. Î51, sector 6, cod 060841 Tel: 021-493.4236; 0746^2.66,55; fa» 021-493.4237 g-maH: QflLce@ahprn.rpj: www.anom.ro . ■ LABORATOR RADIOACTIVITATEA MEDIULUI "                 ~                   ~

I

pag.1/2 eockF 212-2


CLIENT Nume: Adresa: Comanda:


i

I

i

i

i

i

i

sic.IPROCHIMS-A.

SÎr. Mihat Emînescu, Nr. 19-21. Sector 1. București

s.b, 1PROCHIM s.A. 998/30.11.2005 (nr. inreg. ANPM / Confirmare de Comandai0746/15.12.2005)


RAPORT DE ANALIZA

Seria C Nr. 06001 Data em'tterii:24.02.2000I

Descrierea probei ce urtneaza a fi supusa analizelor, j

Tip proba sfprovenfente țcL detiamdoț cltentutui):                            '      "

-

date de Identificară ! . '

fosfogipe

Metoda de prelevare (eșantionare)

Pe răspunderea clientului, proba a fost primita in punga de plastic, fiind marcata pa D1

Dăta recoltări! probei

w

Data primirii probei supusa analizai

r i. 2- ’. . -

07.02.2006                                                                  ......

Metads de analiza

Determinarea cctMtetll beta globale - STAS 1224B-84

f                 Concluzii / Observații

i. •

Rezultatele sunt prezentate cemetfH a 3 măsurări, fiind raportata te etatonțSr -       'inr ~ '


î                                            ATENȚIEI

i

.                                     wprtnj* fa «Mtnport h rrim «rtrtte probei»      «Mitelor.

■                                       R«prafaMmpirttJfa*tc**taîâd6untML«>tt hrtorriM.

1___________-____ >■______________ ----------------- -■•■■----------------------------------------—-------------

___________

Tabel 1/1    . |

Nucrt

—j

■—.,■■■?,„■■........

Data efectuării analizei

—1—

Denumirea probei

Rezultate

Activitale specifica beta globala [Bqfkg] *0fcfon (9r-19w"

B—1067

23.ta.2006

., .......

D1

1009.9 ±41.6 .                             |

-v


’MHMw

■f<«.:

• t

S.    *$? * r             ... .

'?i" ■ sț’ ‘igș,- »';• '•$.',. ■■*.-:.’ \’-'

PORT ftp AKÂLi7Ă

Seria C Nt OSCm Data etnlterii: 24.02.20C9


•>1

.ir

- r


»r£

4. *X*

.s*


■6. MB M ■T’R

‘ '#.■

f ♦ > ;

:.     '      > ' "Ș

i '

V         < .

f»d:F 212-2    .3.


I

l

l

1

1

i ■

Analist,
ATENTIE!

euprtn»*în     raport <n rrftf» »t*fctU profetic «irptt» *n»HxtiWi

RtțrtKtawtt petiila t acestui tfxiwnt kb Intenta,MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI București, Aleea LaculMorii nr* 151, sector 6, cod 060841 Tel: 021-493.4236; 0746-22:66.55; fax: 021-493.4237 e-nvafc officB@anpm.Ta < www.appm.nj

laborator radioactivitatea mediului ■

!                                                   ,                                                                                             codi F 212-2

I

i                   RAPORT DE ANALIZA

i                   Seria C Nt 06002 . Data emiterii: 24*02.2003

CUENT       !

Nume:      S.C. 1PROCHIM S.A.

Adresa:      Sic. Mlhaî Emiriescu, Nr. 19-21, Sector 1t București.Comanda:   S.b. IPROCHIM S.A. 996/30.11.2005 (nr. inrag. ANPM / Confirmare de Comanda10746/15.12.â005)

Descrierea probei, ca urmează a fîsupusa analizelor, date de identificare

i

Tip proba si proveniența (cf, declarat foi clientului): fosfoglps

Metoda de prelevare (eșantionare)

i . ■■ ■ '

Pe răspunderea atentului, proba a fost primita in punga do plastic, fiind marcata ca D2 ........... . ' .....■ ... . , ....

Data recoIEarJt probei

Data primirii probei supusa analizei

07.02.2006 ’ ........

Metoda de analiza

1 •

j                   ..                      :               ....                      .

Determinarea activitate beta globale *- STAS 12248-84

j-                Concluzii / Observații

i

Rezultatele sunt prezentate ca medii a 3 măsurări, fiind raportata Ja etalonfSr- Y)^.

l

ATENȚIEI

Rezultai»!» cuprinsa in*c&str*îX;rint* rotar*fttriette pn>boî®»ypu«*neltMic*f. RaprodiicorM paritate a *c**lwl document rata interzisa.


pag.î/fi ■:                                    ood:F212-a

RAPORT DE ANALIZA

Seria C Nn 06002 Data emiterii: 24.02.2006

Tabel 4/1

Nncrt

Oala efectuării analizei ■

i

l :              .             ■

Denumirea probei

Rezultate

Activitate specifica beta glpbala (Bq/kgJ

B —1068

23102.2008

02

11157 ±45.7;

i                                 RwuWeîo cuprinse Irtgcest raport «araferastrictUprfcbdestffUM FntitM'.ijr.

!                                                R»Pt«5uc*îtu pârtisfxaiscoyhiTdcciifnentaBtoIrrtțtiițjL.


CLIENT Nume: Adresa: Comanda:


MINISTERUL MEDIULUI Șl GOSPODĂRIRII APELOR AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI București, Aleea Laqul Morii nr. 131, sectar 6, cod 060841 Tei: 021-493.423??0746-22.66,55; fax: 021-493X237 a-rnail; cfflce@anpnuc; vvww.anom.ro

LABORA^ORRADlOÂCTfVITATHA MEDIULUI


RAPORT DE ANALIZA

Seria C Nr. 06003 Data emiterii: 24.02.2006


S.C. ÎPROCHIM SA

&r. Wîbăt Emînescu, Nr. 19-21, Sector 1, București

Ș.C.: IPROCHIM S.A. 996/30.11.2005 (nr. Inreg. ANPM / Contoare de Comanda 10746/15.12.2005)

Descrierea prabfel ce urmeaza â fi supusa analizelor, țdate <fe y eniftîcare

i  ■■           ...

Tip proba si proveniența (oL declarația! clientului): fosfcfilps

1

Metodajde prelevare (esentranare)

Pe răspunderea clientului, proba a fost primita in punga de plastic, fiind marcata ca D3

DatarecoRarii probei

' 1 . ..............■ ■ 1

Data prițnlrff. probai supusa analizei

07.02.2006                                                                        " "      *

Metoda de analiza

1

1. .

Determinarea actlvitatii beta globale * STAS 12248-84

Concluzii f Observați)

Rezultatele sunt prezentate ca medU a 3 măsurări» fiind raportata la etaltm(Sr - Y)“v.

_

i

■j ‘    :                                  ;               ATENȚIEI ’

!                            RnultaWi wpdrMlniițttlr»pwkwnf»TittîMUpcDfeiiti HpumninxalQA

•                                         Rtprodtrctrwt ptrlhla        do€wm*!ttwt»MwxiM.

’ț-


f’l i

1


**Tț >■

1 ■


ib


>


a * *

RĂPORTDE ANALIZA


Seria C Nr. 06003 ; Data emiterii: 24.02.2006

ț

r .1

pag. 2/3 CfflfcF 2124!

i

1 t

1

Tabel 1/1       i

5 <     /.

( s                             f. ■'

Nncrt

Datalferimii

anaJfzșî ■' :

i :UUm.«apn)bM

"i ■■?

«!•

Rezultate

i'

Activitate specifica beta Globala {Bq/kg|

B—1059

23.(^.2006 i

.!            D3

ii                             877.2 * 30.3

lWHrsrfftia JSCOMOMIEISJ RKANTt't.GB

iOHlttn

SECU WTONPHA PJ7KTRU AC7TVnApNUCLEW


PjfeșU-Mîovwil S!T. campuiuf nr,1

TEL-40 $48 313400, 4046262610

FDB7aPXB}ti ROMAN1A

Cod tțnted&jnreflistfarB 111057002

FAX: 40 243 262440. 40 213125BS0

Mf. Reghinul o&nvsrtulofc J03g1Ș1B5a

Laboratorul de RadioprofeGțfe, Protecția Mediului șl Protecție Civilă                 M 9248-213400 int 524

Laborator de încercai&niăsuiare notificai CNCAN, cu notificai br.U 0V2Qtify wfabfâptoiă /g 19.93.2009 ■

RAPORT DE ÎNCERCARE / MĂSURARE

Nr. 24S din 12.112007

teSRCAREA / MĂSURAREA:_________;________Radfanudia emițători de radiații sama__________

PRODUSUL (Tip/ Model /Stare):        Probe de fqsfogjosdinteHaH&HComDanvfSOFERn Bacău ___________

PmdiKatomk ___                ICIM București________                _____________

Nn Lot/ Serie:                        N/A

NLEșantwarfâr                            S ...                               ________________________________

METODA DE ÎNCERCARE/ MĂSURARE (Spedfcafa Procedură teJmfcă specifică}:__________:_____________________

Identificarea și determinarea cantitativă a redionucflâlar amatori de radiații gama (IJ-TH-166, ed. 1 act 0)

Ptocedtna de eșantionare:               N/A

Criterii de acceptare:

MIJLOACE DE «4CERGARS-ȘJ MĂSURARE (Denumire, iipr seriei ,.....>.....       ■

LantspecffDffîetricHPG-lr«DedDr/Morfeil270^S/N08C04313}

DATA/ORA PRIMIRII: 0511.2007         DATA /ORA EXECUTĂRII INCSîCĂRU/MĂSURĂRII: 03.112007

REZULTATELE teM / MĂSURĂRII:

RadtenuclW

Concentrație (Bq/kțj)

Proba #1

Proba #2 :

Proba #3

| Proba #4

Proba# 5

Proba # 6

K4C

<51

«30

<50

*=120

<26

<S0

Tl-203

<5

1±1

14 ±1

3* 1

2*1

4*1

BI-212

23 ±7

13*6

23*7

17*11

8*4

13*6

Pb-212

11*3

5*2

19*1

7*1

4*1

14*1

Bi-214

668 ±40

544*31

2SO±30

668 ±50

496*26

449*54

Pb-2t4

745 ±40

555 ±28

331 ±20

764*43

500*25

502 * 27

Ra-226

775 ±94

974 ±54

512*83

1015* 190

931*57

584*90

A&228

12±1

9*2

24*2

6*4

12*5

16*1

U-235

14 ±4

3*i

2±1

6*9

7*1

13±4  ......

‘NOTĂ: ConcfidrapUa sunt raportate (a data ttarefataffc 0911,2007

RaporM omite 0_________pagini anexa. ________________________________ _____________

-Raportiflaijstintocmitln 2 exemplare.                                      a

RESPONSABIL WGERCARE/ MĂSURARE: C. Puterea_________-   ..

RESPONSABIL AC:

& Hirtei          ......

luJ      U.

SEF LABORATOR:

Al. Toma

/£.//■ <£L

țȚttaej

Beneftcran

ÎCIM București

Contract

Oda. 1804W24.10W

4

Exemplar nr.:       —

Reproducerea sau utfctarea integrata sau patâate a prezentetui Raport de încercare/ Măsurare in orice pubfcafe sau prin orice procedeu (ejălronjc, mecanic, fotocopie^ microfilmare) este înt&tzjsă, dacă nuexista acordul sere al Sucura^ei Cercetări Nucfeare,           ___

ToL/Fax: 0234.550.825


Nr. 10/06.02.2008
Mobile: 0741691065          &«naU; meMraftvr^^

AOFKpA FEKtt"! PROTCCpA BECIULUI 5î' Oî:>z Mf JXEncAu

* _______......

,        «X/ DJP

- InATT D-nei CORÎNA PRICOPÎE


tuna ............. ahui


Către:

Agenția pentru Protecția mediului Bacău

Deoarece pentru municipiul Bacau este de notorietate existenta haldei de fosfogips, considerăm ca este oportun sprijinul dumneavoastră, venim cu rugămintea de-a ne aproba sa folosim fosfogips, ca materie prima - conform rețetelor elaborate de noi ~,in producția de materiale de construcții ’ destinate in exterior ( pavele,placi ornamentale,placi pentru rigole,asfalt, țigla termoplast, etc. )

Menționam ca dorim sa începem producția si sa solicitam omologarea ( poduselor ) la instituțiile abilitate.

Aceptul dumneavoastră ne este necesar pentru a obține de ia - Primăria Bacau concesionarea unui teren aliat in vecinătatea haldei de fosfogips, pe care sa ridicam hala de producție

Anexam copii după buletinele de analiză eliberate de Institutul de radioactivitate iași 2003 si de Institutul de fizica nucleara Turnu Măgurele București 2007.

Conform Ordinului nr. 381din 05.04.2004 eliberat de Autoritatea de Sanatațe publica din Românit, menționam ca prpdusele pe care urm&aza— sa Je redlizSm, fi!nd destinate extemfu!ui, se încadrează in formula determinare a radioactivității in produs finit; stabilita de acest ordin.

Director,

Constantinescu Neculaț^^

t IX/V/SutOLD-RO**i

Vj 11 MARKETING]

* Xk a S.R-1-

Fanpm


MINISTERUL MEDULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECpA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Birads OHuzjir-23, cod 600266 Bacâu
Către,        .............

SC MOLD-RO MARKETING SRL fn atenția d-luî Director Constantinescu Necuîai

Fax* 550825

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrata la APM Bacaucu nr, 1070/6.02.2008, prin care ne solicitați punctul de vedere ou privire ia utilizarea fosfbgipsuîui ca materie prima in producția de materiale de construcții destinate in exterior (pavele, placi ornamentale, placi pentru rigole, asfalt, țigla termoplast etc.), va comunicam următoarele:

 • -  Depozitul de fbsfugips al SC SOFERT SA Bacau este Inclus rn HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, in tabelul 5.5Depozite de deșeuri industriale periculoase care si-a sistat depozitarea la 31.12.2006;

 • -  Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare si lista naționala de deșeuri acceptate in fiecare dasa de depozit de deșeuri, prevede pentru codul de deseu 06 01 04* - deșeuri din procese chimice anorganice - acid fosfbric si acid foșforos, faptul ca deseuf se depozitează în depozite de deșeuri periculoase, tara a fi recomandata aplicarea unei metode de valorificare; deseul nu face parte din categoria de deșeuri pentru care se cunoaște sau pentru care exista deja o soluție fezabila de valorificare;

 • -  Schimbarea încadrării fosfogipsului din categoria deșeurilor periculoase in nepericuloase se.poate realiza numai de către autoritatea publica centrala pentru protecția mediului, in conformitate cu Hotararea 210/2007 pentru modificarea'unor acte_ normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecției mediului, art. X car<^> prevede modificarea HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor,

Aceasta situație se transmite anual la Comisia Europeana printr-un raport elaborat pe baza unor documente justificative puse Ia dispoziție de către deținătorul deșeului.

 • -  Revine exclusive titularului, SC H&H COMPANY SRL obligația de a respecta termenul

de ecologîzare a haldei de fosfoglps sau sa realizeze valorificarea acestui deseu, dar numai cti acceptul autoritatîi centrale pentru protecția mediului._________________

p * In cadrul studiului de caracterizare a fosfogipsului de pe platforma SOFERT SA Bacau, efectuat de către ICIM București, la solicitarea SC H&H COMPANY SRL, se precizează ca analizele radiologice efectuate arata concentrații ridicate pentru Ra-226, Pb-214 si BF214. Din acest motiv fosfbgipsul poate fi considerat material radioactiv si

Strada Oitut. w. 23

Sacău, cod 600266

Autoritatea de Sănătate Publica a Județului Bacan Laborator Chimie Sanitara

BULETIN DE ANALIZA NR. rina 5 luna 0J? anal

Proba analizata si prezentata________________ț

renuri» In       /W&&M

Ordonatorul analizei / Deținătorul produsului


da


Proprietăți fizico-chimice

/.


Prevăzut


DeterminatCONCLUZII-

Produsul corespunde / nu corcopniido Oritinnhii M.S. nr._______

______________ SR._________________, SF.___. Rezultatele analizei se refera la proba prezentata.AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA JUD. BAC AU: Sin Vasile Aîecsandri ,nr. 45. cod 55000;

E-mail: dspjbacau^dsp.. mic.ro ; radiatii^dsp.rnic.m

Tel -512850 / im .127; 135 ;fâx 0234/124875

BULETIN DOZIMETRIC Nr36

Data întocmirii:     2X04.2008

întocmit de :      fizician lovita Silvia Asitent de Igiena Irimia Petra si Asistenta de

Igiena Popa Gabricla .           ■     :

La- Unitatea   :     SC “HSH COMANNY ‘"SRL OVIDIU ^Punctul de lucru Bacau (fostul

SOFERT)

Instalația de radiații ionizante verificata: PISTA CARTING si RESTAURANTUL de la fostul Șoferi Bacau - debitul dozei externe in acria 1 metru deasupra solului

Adresa: Bacau,Str. Chimiei,nrL tel 0234 575 412, fax 0234 575 415, tel mobil 0722 287 722......

Dozimetrul utilizat: Dozwretra cu camera de iodizare tip 1NOVISION seria S/N 6274 /2002 verificat metrologic de 1NM București si ContaminometruJ tip Inspector seria 5030/1989 International Medcom/SLA verificat metrologic Ia DMM București.

REZULTATELE DETERMINĂRILOR SI CONCLUZIILE:

S-au efectuat măsurători dozimdrice in prezenta: D-nului Director Câmu Comeliu, Ing Irofte.........

L h 5 metri de Pista Carting............... 0.022 -0.038 mR/h

 • 2. Central PisteiCarting .................. 0.020 -0.032 mR/h

 • 3. Poarta de acces Pista ....................... 0.019-0.029 mR/h

 • 4. Tribuna Pista Cari ir, g......................0.018- 0.026 mR/h

 • 5. Parte de nord spre Bacsu...................0.019- 0.022 mR/h

 • 6. RestauranLinerior...........................0.014*0.019 mR/h

  7. Restaurant exterior


  ...........................0.016-0.021 mRThCONCLUZII:

 • 1. Valorile măsurate se incadrcaza in valorile fondului natural din România

ÎNTOCMIT DE.

Fizician pr. lovita .Sivfa

’*         ‘ Zi


autoritatea desanatate publica JUD. BACAU : Sîr. Vasile Alecsandri ,nn 45. cod 55000:

E-mail: dspibacatM«2dsi>.inic.ro ; cadiațn^xlsp.micjo

Te! -5128507 irt.127 ;135 :fhx 0234/124875

BULETIN DOZIMETRIC Nr37

Data întocmirii:     22.04.2008

întocmit de :      fizician lovita Silvia. Asiteut de Igiena Irimia .Petru si Asistenta de

Igiena Popa Gabneîa

La unitatea :     SC “HSH COMANNV “SRL OVIDIU .Punctul de lucru Bacau (fostul

SOFERT )

Instalația de radiații ionizante verificata: Fosta Linie de Fabricație a Acidului Fosfbric de la HSH Company SRL OVIDIU-Punctul de lucra Baeau - debitul dozei externe tn aer la 1 V '          metru deasupra solului

Adresa: Bacau.Str. ChimieLnr-I, tel 0234 575 412, fax 0234.575415, tel mobil 0722 287 722

Dbzîmetrul utilizat: Dozimetru cu camera de îonizare tip iNOVISiON seria S/N 6274 72002 verificat metrologic de INM București si Contaminometml tip Inspector seria 503071989 International Medcom/SL'A verificat metrologic la 1NM București.

REZULTATELE DETERMINĂRILOR ȘI CONCLUZIILE.

S-au efectuat masuratori dozimetrice in prezenta: D-nului Director Câmu Comelîu, fng îrofte

 • 1. Exterior Secție................................. 0.012 -0,024 mR/h

 • 2. Interior sectie-nujloc........................ 0.016 -0.026 raR/h

 • 3. Interior sectie-dreapta.......................<0.019 -0.028 mRZh

 • 4.  Interiorsectie-stângs........................ .0.02f -0.029rnR/h

 • 5. Depozitul de fosfbrita ................. 0.022- 0,036 mRZh

 • 6. Vase de reacție............................. ..A019- 0.029 mR/h

 • 7. Stocare............... 0.024- C.036hiR4i

h                8, Vase dezmembrate ....... ...... 0.022-0.034 mR/h

CONCLUZII:                              \  __

- 2. ■ Valorile măsurata încadrează m_valoriieTondutairaaturd'din^omânia

ÎNTOCMIT DE

Fizician pr.,lovita Si via

AUTORITATEA DE SANATATE PUBUCA JUD, BAC AU : Str. Vasile Aîeesandri Jir. 45. cnd 55000;

E-maîl: dsnîbacau țfl'dsnjw, ro , radiâlîi^ldsp.măc.ro

Te! -512850/ int 127 ;135 :fax 0234'124875

BULETIN DOZIMETRIC Nr38

Data întocmirii:      22.04*2008 .   .

întocmit de :      fizician lovita Silvia ,A5itent de Igiena Irimia Petru si Asistenta de

Igiena Popa Gabriela

Latinitatea :     SC “HSH COMANNY "SRL OVIDIU, Punctul de lucru Bacau (fostul

SOFERT)

Instalația de radiații ionizante verificata: HALDA DE FOSFOGiPS- debitul dozei externe in acria 1 metru deasupra solului

Adresa: BacaitStr. Chimiei^ i. tel 0234 575 412, fax 0234 575 415 5 tel mobil 0722 287 722

Dozimetrul utilizat : Dozimetni cu camera de ionîzare tip INOVISION seria S/N 6274 Z2002 verificat metrologic de 1NM București si Contaminometrul tip Inspector seria 5030/1989 International Medeom/SUA verificat metrologic Ia INM București.

REZULTATELE DETERMINĂRILOR SI CONCLUZIILE:

S-au efectuat masurat&ridozimetrice in prezenta: D-nului Director Cărau Coinciîu, Ing Irofie

I* La I00m de halda de fostogîps - Nord..............0.015 -0,029 mR/h

 • 2.  La 100 m de halda de fosfogips-Est..............................0.019-0.024mRZh

 • 3. La 100 m de halda de fosfogips -Ve^i.............................0,017 -0.028 mR/h

 • 4. La 100 m de halda fo&tbgips - Sud.......................... ..0.020 -0,032 mR/h

5* La 50 m de halda de fbsfbgips.-Nord ............ 0.016 -0.022 mR/h

 • 6. La 50 ni de halda de fosfogjps -Est..................... 0,018 -0.029 mR/h

 • 7. La 50 m de halda de fos îbgips -Vest.......*................*.. 0.015 -0.026 mR?h

 • 8. La 50in de halda de râsfogips-Sud............................O.Qt 4-0.023 mR/h

 • 9.  La baza haldei de tbsfogips -Nord..............................0.018- 0.024 mR/h

 • 10. La baza haldei de fosfogips -Est...............................0.020- 0.032 mR/h

 • 11. Labaza haldei de fbsfbgips -Vest....*....*............ 0.019- 0.026 mR/h

 • 12. La baza haldei de fosfbgips -Sud...............................0.017- 0.031 mR/h

 • 13. Sus pe halda de fosfogîps ........ 0.022- 0.037 mR/h

 • 14. Pe halda de fosfogip - spre Atelierul Mecanic................0.022- 0.036 mR/h

 • 15. Pe halda de fosfoitps spre Pista C3riing. ♦........ ..0.026- 0.038 mR/h

CONCLUZII-:--------

Valorile măsurate se înead.^aza in 'Ciorile fondului natural din Roman ia

întocmit de .

Fizician pr. lovîgi Siria

AUTORITATEA DE SANATAȚE PUBLICA JUD BACAU SiF.Vasîîe Aîecsandri, nr.45,cod 5500

E-maiî: <lspjbacailâ)dsp.mic.îo: radiatHtS^dsp.mlc.ro

Tel 0234/512520 512850;fax 0234/524875

Nr ..zf4S.uBa«3,eS/2008

CĂTRE. SC H&H COMPANY S.R.L. PUNCT DE LUCRU BACAU

Ca răspuns la adresa nr.148 din 05.04.2008 de Ia firma d-vbasira si primita cu m.5975 din 09.04.2008 va trimitem situația măsurătorilor de radioactivitate efectuate de Laboratorul de igtena Radiațiilor:

 • 1. Au fost recoltate si măsurate direct 10 probe de radon de pe halda, 20 de probe de radon din

vecinătatea haldei si 2 probe de radon pista de carting si restaurant-total 32 probe de radon din aer;                                                                               ..... ....

 • 2. Au fost recoltate si măsurate prin șpectrometrie gama 10 probe de fosfbgips,5 probe de sol>3 probe de cruste din vasul de reacție si de stocare;

 • 3. Au fost recoltate 7 probe de apa si prelucrate pentru măsurarea radioactivi tatii prin alfa si beta global;

 • 4. Au fost recoltate si măsurate prin spcctroiuetrie gama, resp alfa si beta global -4 probe de

vegetație;                                            <

 • 5. Au. fost efectuate măsurători ale debitului dozei gama externe din aer in următoarele zone: Pista CartingjRestanm^Fasta linie de fabricație a acidului fosforic si Halda de fosfogrps.

Tariful pentru analizele de radioactivitate efectuate in conformitate cu Ordinul MS nr.37 din 16 ianuarie 2006 publicat in Monitorul Oficial nr.54 din 20 ianuarie 2006 este următorul:

 • - recoltare probe de aer( radonul din aer) - 75 RON/proba (32 probe de radon); 75 RON x 32 = 2400RON;

 • - spectrotnetrie gama — 30 RON/proba ( 10 probe de fosfogips^ probe de sol, 3 probe de cruste, 4 probe vegetație); 30 RON x 22 probe « 660 RON

 • - radiometrie alfa si beta global •» 75x2 RON/proba ( 7 probe de apa > 4 probe vegetație); 75

x2x 11-1650 RON;

 • - dozimetrie - măsurarea debitului dozei gama externe in aer - 75 RON ( 4 buletine dozimetrice); 75 RONx 4^300 RON..

Se va achita suma de (2400+660+1650 +300 ) = 5010 RON pentru efectuarea măsurătorilor, in contul nr. RO 51 TREZ061 5003 XXX 0000 67 deschis la Trezoreria Bacau.-. Autoritatea de Sanataie Publica Bacau in conformitate cu Ordinul MS nr.37 din 16 ianuarie 2006 publicatinMonitorul Oficial nr 54 din 20 ianuarie 2006jaulaxa$£na unitarii.———:

Ănexanftabeluî si^buletinele-cu^rezultâtele obținute prin măsurători directe si prin -prelncrSeâJi măsurarea probelor recoltate împreuna cu reprezentanții firmei d-voastra.

DIRECTOR EXECUTIV- .1 .* ț -■

DrMiHAELA POPEȘOJ

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. MEDICINA PREVENTIVA Dr. MARIN BUSTUC

REZULTATELE PROBELOR RECOLTATE SI MĂSURATE PRIN SPECTROMETRIE GAMA -ALFA 81 BETA GLOBAL

Nr. proba

1

PROBA RECOLTATA SI

masOrata

1 '

l

1

t

I

î

} ■

i

\ ■-

1

■ 1 - ......

Ra

226

Bq/kg

Țț 232

Bij/kg

K40

Bq/kg

CsI37

Bq/kg

Coeficient prin care se interzice producerea, importul st furnizarea de materiale de wnsinittiî eonibnn ORDINUL MSP nr 381 din.

5.04.2004,ari. î 2,alin 2

p

global

a global

CONCENTRAȚIA MAXIM ADMISA

■’i.

FOSFOGIPS HALDA EST

376,236

236,762

419,724

11.093

2.578

...... .. _ . d

2.

FOSFOblPS HALDĂ VEST

247,895

140,721

379,401

1,656

3-

FOSFOG1PS HALDA SUD

--V' <      J

172.753

98,263

252,230

LI 51

■ . . d. d.

. .. ........ .

4.

FOSFOGIPS HALDA NORD

475, m

.... .. J .

299,760

382,578

17,802

3,209

5,

.....

FOSFOGÎPS HALDA

SUPERIOARA '

283,097

217,218

340,019

2.143

----——.

6.

FOSFOGÎPS ’ PISTA . KARTJNG BAZA HALDA

783,302

274,941

433.172

16,306

4,130

7.

FOSFOGIPS ■ LATERAL STANGA CANTINĂ

578,300

248,817

389,276

16,501

3,300

..    ■  -U--   -

8,

FOSFOGIPS BAZA HALDA

AT.MECANIC    V

601.814

167,558

523,798

13^00

3,018

~

9.

FOSFOGIPS BAZA HALDA

STRADA SOFERT |

439,350

280.832

466,251

13,439

3,024

--—

10.

FOSFOGIPS POARTA ACCES AT. MECANIC

219,540

214.867

336,032

1,918

- ———-—

ț&QL       Vilul :

| KARTING          i ..   .

84346

1143,95»'

_

349,071

12.

SOL       SPRE UZINĂ

LA GARD   |

240,711

1625.566

491,677

33,019

13.

SOL       SPRE UZINĂ

LA GARD   1

477,787

395,255

93,436

14.

SOL       PISTA

KARTING    I

302,106

591,536

465,633

- - - .

15.

SOL       PISTA

KÂRTING    |

178337

266,128

334.460

13,535

16.

VAS REACȚIE CRUSTE

90.279

633,329

364,979

' r. .

iZ

VAS reacție ^cruste

430,589

339,199

304,641

13.

văs stocare ^cruste

376,459

567,695

600,346

. P.

APA       PiBxîEEAZA

HALDA      1

i

1

1

1

1

1

0.249

Bq/i

SCO

Penii tif»otp)4h CMA csțeO'.l Bq'i pinilru alfa global si Î.Bqff pentru boia global confiw Legii 458 din 8.07.2002

20.

2L ’

APA        PUÎF FORAJ î

HALDA CFR   1

ĂPA   ‘ ~ PUf FORAJ 2

1NTER5ERV    \

.....T-t-

-------- .

_______

------ _ ---------

0,12$

021...

0,255

Bq/I

silfi

SLD

- —----------—--------

22.

APĂ       PUT FORAJ 3

DECANTARE' l

. ..

0.362

Wi

ȘLD

23.

ĂPA       VARSARE

BISTRIȚA      1

0.324

Bq/Î

SLD

24,

APA SUPRAFAȚA BlSTRJTĂ AMONTE :    V

0,180 Bq/I

SLD

25.

APA SUPRAFAȚA BISTRIȚA AVAL         !

. .

.0,152 Bqrt

SLD

26.

VEGETAȚIE LaNGA: HALDA AT.MECANIC

Î6.816

10,333

262.649

■   - - -j   -j-

7,718 ' . Bq/kg

SLD

27.

VEGETAȚIE LA BAZĂ HALDEI        |

71,114

60,436

195,161

r ’.....

71.375 șq&g

SLD

28.

VEGETAȚIE DE PE HALDA

i

I-

63^52

54.374

226.Ă93

10,777

50,792

SLD

29.

VEGETAȚIE HALDA SPRE PISTA DF KARTINd

ÎÎ.593

11,744

239,599

4,623 | SLD 1

L

întocmit de,

Fizician pr. IOVITA SILVIA              Chimist specialist ADAM CORINA

REZULTATELE PROBELOR DE MASCARE A RADONULUI DIN AER

Nr.proba

LOC DE RECOLTARE

REZULTAT

î.

Pista kartirig -• restaurant interior

6,03+7- 6,96 Bq/m3

2.

Pista kartirig- restaurant afara

3,01 +/- 6,02 Bq/fti3

3. ț——

HH Comphny;4anga Melinda Impex Steel

0

4.

Intersecție jiodLetea veche

3,01+/- 6,03 Bq/m3

5.

Vecinătate halda - cimitir        ~_

ZotiaCBT |

15,1+7-6,03 Bq/m3 9,04+7-6,03 Bq/m3

7.

Cartier Izvoare spre halta Valea Seaca

0

8.

Zvnu nord a' haldei

0

Zona nord-dst halda

0

... 10’

Str. Circsoaia ; _

o

li.

Str.Ciresoaia langa halta CFR

12,1 +743,9 Bq/m3

Î2.

Cartier Izvoare str. Circsoaia langa halda

3,01+7-6,03 Bq/rn3

13.

izvoare spat6 CET

9,04+/-11,5 Bq/m3

14.

Sat Ru^ciuteă ;

6,03+A 6,96 Bq/m3

15,

Sat Rusciutei

16.

Sat Rusciuteâ

9,03+M 1,5 Bq/m3.

17.

Sat Rusciutea

3,01 +7*6,03 Bq/m3 :

18,

In spate.CETM izvoare

0

19.

Sat Rusciutei

0

20.

LaestdeSOEERT

3,01+7-6,03 Bq/m3

21.

SOFERT halda pista karting

o

22.

SOFERT halda aproape de cantina

6,02+7-12,0 BqZm3 :

23.

SOPERT halda r

9,04+7-11,6 Bq7tn3

■ 24.

Halda nord J

9,04+7-6,03 Bq/m3 ’

25.

J Halda nord-est ;

12,1 +7-9,83 Bq7m3

26.

Halda |

3,01 +7-6,02 Bq/m3

27,i

Halda

3,01 +/-6.03 Bq/fii3

Halda

• . . . ......

9,03+7-11,5 Bq/m3

29.

Halda 1   :

0

30.

Halda

1,:

6,03 47’12,1 Bqto

31,

Halda |

6,024*/- 6,96 Bq/ni3

• 32.

Halda     |   ;

9,04+7-11,5 Bq/ni3

1

INTObMlT DE,

Fizician pr. 1OV1TA ! SILVIA              Chimist specialist ADAM. COR.INA

SA H&H COHPANY S.R.L OVIDIU

PUNCT DE LUCRU 0ACÂO

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII INSTITUTUL »E SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI

LABORATORUL DE IGIENA RADIAȚIILOR

Str. Victor Babe; nr. 14, Iași, 700465


TeL 02324103»


Fax. 0232 210399


Către,


S.CH&H COMPANY-SRL.

Punct de lucru Bacău, Str* Chimiei nr. 1 FAX 0234575415

în atenția D-lui Director general Cumeliu CărauNr.-^^716.052007


Răspunzând solicitării Dvs, nr.103/16,04.2007// 203/16.0472007r vă înaintăm Buletinul de analiza al ladioacrivftațîi pentru cele două probe de apă prelevate de A.S ABacău.

Conform Ordinului M.S. nr. 37/2006 costul analizei pentru o probă este de 430 Ici.

se va efectua prin virament fa contul LSJPJași.£ fECTOR,


CONT


Ftfr. Luminița Smaranda lancuURĂTOR,

Dr.Irina AncePopescu


ȘEF


BULETIN DE ANALIZĂ A RADIOACTIVITĂȚII

(proba ar. 246)

 • •  'Produsul analizat: Apă foraj-Interserv(foraj nr. 2).

 • • Proveniența: S.C.H&H COWPANi’.S.KL.

 • • Prelevat proba: S.CJU&H COMPANY.SJLL.

 • •  Data prelevării probei:/16.042007.

 • •  Analiza «licitată: Conținut radioactiv.

< Solicitant analiză: S.CJI&H COMPANY.S R.L.

 • •  Seop.’Autorizațte de mediu.

 • •  Data efectuării analizei. 17.042W7-15,052007.

 • •  Analiză efectuată dec Laboratorul de Igiena Radiațiilor din Institutul de Sănătate Publică Iași

f         • Metoda folosita: Spectrometrie gama xnuiticanal, metoda de determinare a radioactivității alta

și beta globale în apă și a radiuW26(SR ISO 9696/96 și SR ISO 9697/%)......

 • • REZULTATE: Radioactivitatenaturală:

Activitatea specifică a Potasiului-40: <10 BqZL Activitatea specifica a R8diuIui-226; <2 Bq/L Activitatea specifică a Thuriuluî-232: <1 Bq/L Activitatea specificăalta globală: 1,5403 Bq/L Activitatea specifică beta globală; <0,02 Bq/L Activitatea specifică a Radiulu W26 determinată prin descendenții RadoîiuIui-222: <0,1 Bq/L Radioactivi tete artificială:

Proba analizată nu conține radioelemente artificiale.*

 • •  Obvservație:

Rezultatele au un nivel de încredere de 95% și sunt valabile numai pentru proba analizată.

 • * CONCLUZU:

Conform Legii nr. 458/04.072002 privind calitatea apei potabile, activitatea specifică maxim admisă (CMA) pentru activitatea alta globală este de 0,1 Bq/L, iar pentru activitatea specifică beta globală de IBq/L.

în cosecînță, apa de foraj nu poate fi utilizată ca sursă de apă potabilă deotece activitatea specifică alta globală depășește CMA.

Proba analizată nu conține radioelemente artificiale.

Executat analiza, Fiz.pr. Constantin Grecea

BULETIN DE ANALIZĂ A RADIOACITVITÂȚXl

(proba nr. 247) • •  Produsa! analizat: Apă de foraj -Halta C.RR.(foraj nr. 1)

 • • ProveniențaS.C.H&H COMPANY.SXL.

 • •  Prelevatproba: S.C.H&H COMPANY.SR.L.

 • •  Data prelevării probei:. 16.042097.

 • •  Analiza solicitată: Conținut ladioactiv.

 • • Sofidtant analiză S.C.H&HCOMPANY.SR.L

 • •  Scop: Autorizație de mediu.

 • •  Data efectuării analizei.17.042007 -15.052097.

 • •  Analiză efectuată de: Laboratorul de Igiena Radiațiilor din Institutul de Sănătate

Publică iași

 • •  Metoda folosită; Spectrometrie gama mnlticanal , -metoda de dctemunare a radioactivității alfa și beta globale în apă și a xadiului*226(SR ISO 9696/96 și SR ISO 9697/%).

*.REZULTATE:

Radioactivitate naturală:

Activitatea specifică a PotasfoluMO: <I0Bq/L

Activitatea specifică a Radiuhii-226: <2 Bq/L

Activitatea specifică a Thoriuhii-232: <1 Bq/L

Activitatea specifică alta globală: 0,3±0,l BqZt

Activitatea specifică beta globală: 0,5±CK2 Bq/L

Activitatea specifică a Rfidiultu-226 dEtanfinată prin desccndenții RadcHîiiIui-222: < 0,1 Bq/L

Radioactivitate artificial

Proba analizată nu conține indioelenKiite artificiale.

 • *  ObvsGrvuțîe:

Rezultatele au trn nivel de încredere de 95% și sunt valabile numai pentru proba analizată.

 • • CONCLUZU:

Ccafbnn Legii nr. 458/04.072002 privind calitatea apei potabile, activitatea specifică maxim admisă (CMA) pentru activitatea alta globală este de 0,1 Bq/L,iar pentru activitatea specifică beta globală de IBq/L.

în cosecință, apa de foraj nu poate fi utilizata ca sursă de apă potabilă deorece activitatea specifică alta globală depășește CMA.                                .......

Proba analizată ntt conține ladwelemeate artificiale?                 ___________

Executat analiza, z*

Fizpr. Constantin Grecea

ANEXA FBUCUKESTI


Laborator chimic

Sos.Oltenitei, nr35-37

București, sector 4 Tel 0372 058 800/1148


BULETIN DE ANALIZA APA NR.87/29,03.2012

Obiect;Determinari chimice din apa solicitate de beneficiar Beneficiar: ISPE BUCUREȘTI


Locul recoltării; PUT DE OBSERVAȚIE P2 (DECANTOR), HALDA DE FOSFOGIPS, BACAU Indicatori fizici: slab gălbuie,cu sedimente, inodora.                  f

Indicatori chimici:

Nr-

Denumirea determinării chimice

Unitate de măsurâ

Valori determinate

Valori excepțional admise STAS 1342/91

Legea

458/2002 Calitatea opei/ Conc. maxim admisa CMA

1

Conc. Ioni de hidrogen pH .

..... -.....

...... 3,84

6,5-8,5

6,9-9,5

2

Substanțe organice oxidabile

mg/dm

120,00

12

20,00

(KMnO4)

mgO/dm3

3

5

3

Amoniu, NH/

mgMin3

130,00

0,50

0,50

A '1

AzotatL.NOf

mgtân?

.. 0,0.0

. .      . .45.

50,00

\5-

A/oțrtLNOa

mg/dm5

0,20

0J0

0,50

6

SuJfiati, SOZ

aig/dnt3

2841,54

400

250,00

7

Cloruri; Cf

• mg/dm3

517,61

400

250,00

8

Conductivitate

jiS/cm

7630

3000

2500

9

TDS

mg/dm3

4070

-

-

10

Salinitate

%c

4,20

-

-

11

Fosfor P

mg/dn? |

652,20

-

-

12

Azot anorganic total, N

mg/dm3 |

101,46

-

-

SEF LABORATOR,

Ing.Mim VLADESCU

BUCUREȘTI


Laborator chimic

Sos.Oltenitei, nr35*37

București, sector 4 Tel 0372 058 800/1148


BULETIN DE ANALIZA APA NR88/2W.2012

Obiect: Determinări chimice din apa solicitate de beneficiar           ■

Beneficiar ISPE BUCUREȘTI

Locul recoltării: PUT DE OBSERVAȚIE 703 aval HALDA DE FOSFOGIPS, B ACAU ( Indicatori fizici: gălbuie, cu sedimente depozitate, inodora.

Indicatori chimici:

Nr

Denumirea determinării chimice

Unitate de măsură

Valori determinate

Valori excepțional admise STAS 1342/91

Legea

458/2002 Calitatea apei/ Conc. maxim admisa CMA

1

Codd. Ioni de hidrogen pH

• ■ -

4,97

6,5-8,5

6,9-9,5

2

Substanțe organice oxidabile (KMbOA

mg/dn? rngO/dm3

107,44

12

3

20,00

5

3

Amoniu, NH?„f

mg/dn?

160,00

0,50

0,50

ȚAaoiatii hiCy ;

ing/dm^

0,00

45

50,00

- ■5 >

Azotiti, N02‘  7

mg/dn?

0,04

0.30

0,50

6

Sulfați, SO?7

tng/dnj3

r 2501,31

400,

250,00

7 '■

Cloruri, CV

îng/du?

63,81

400

250,00

8

Conductivitate

pS/cm

6880

3000

2500

9

TDS

mg/dn?

3630

-

-

10

Salinitate

%o

3,80

-

-

11

Fosfor P

mg/dn?

325,44

-

-

12

Azot anorganic total, N

mg/diu5

124,81

-

SEF LABORATOR,

fag. Mina VLADESCU


LN.C.D.LFbucursst/


Laborator chimic Sos. Olteniței» nr35-37 București, sector 4 Tel 0372 058 800/1148BULETIN DE ANALIZA APA NH.89/29.0L2012


ObiectrDeterminari chimice din apa solicitate de beneficiar Beneficiar: ISPE BUCUREȘTILocul recoltării: PUT DE OBSERVAȚIE lâ calea ferate, amonte de HALDA DE FOSFOGIPS, BACAU


Indicatori fizici: slab opalescenta, cu sedimente rare, inodora.


Indicatori chimici:

Nr

Denumirea determinării chimice

Unitate de măsură

Valori determinate

Valori excepțional admise STAS 1342/91

Legea      |

458/2002

Calitatea apei/ Conc. maxim admisa CMA

1

Conc. Ioni de hidrogen pH

-

6,59

6,5-8,5

6>S\5

2

Substanțe organice oxidabile (KMnO4)

mg/dm3

mgOVdjn3

4234

12

3

20,00

5

3

Amoniu» NHZ

zng/dm.3

0,50

. 0,50

030

4...-

Azotatț NO3"

mg/dm5

0,00

■45

50,00.

5;-'

Azotiti, NOf

Ang/dms

0,07.

0,30

O SQ

6

SuffirtfcSO**

mg/dm3

98,32

40tf-

250,00

7

Cloruri» CI

mg/dm3

131,17

400

250,00

8

Conductivitate

pS/cm

1198

3000

2500

9

TDS

mg/dn?

591

-

-

10

Salînitate

%0

0,60

-

-

11

Fosfor P

rng/dm3

M4

-

-

12

Azot anorganic total, N

mg/dn? |

0,41

-

-


SEF LABORATOR,
ANEXAG


STUDIU GEOTEHNIC, HIDROGEOLOGIC ȘI DE STABILITATEA HALDEI DE FOSFOGIPS SOFERTBACĂU

București

Martie 2012


GEOCONSULTING INTERNATIONAL SRL

Str. Calea Calarasi nr, 30OfBLOC S20, ap. 50, sector 3, bucurești £>MAIU GgQCOPtSFX^YAHQO.COM TEL,.:02 1-321.06.50 T£L/Fax:02 1 <324.24.43


STUDIU GEOTEHNIC, HIDROGEOLOGIC Șl DE STABILITATE A HALDEI DE FOSFOGIPS SOFERT BACĂU


Director:

EXPERT MLPAT

EXPERT ATESTAT MMP

București

Martie 2012

CUPRINS

 • 1. BATE GENERALE

LI. Geomorfologie, Climă. Topografie. Hidrologia zonei.

1Z2. Din punct de vedere geologic

 • 1.3. Halda de fosfogips

 • 2. CATEGORIA GEOTEHNICĂ

 • 3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE DEPOZITELOR DE FOSFOGIPS HALDATE.

 • 4. CERCETAREA TERENULUI

 • 4.L   Caracteristicile gcotehnice și de stabilitate ale fosfogipsulm existent în haldă

  • 4.2.   Studiile gcotehnice pentru terenul de fundare pe care este amplasată halda

 • 5. DATE HIDROGEOLOGICE ȘI HIDROCHIMICE

 • 6. SEISMICITATE. ZONA DE ÎNGHEȚ.

 • 7. EVALUAREA PRIN CALCULE ANALITICE A STABILITĂȚII DEPOZITULUI

7J. Metode de calcul folosite

 • 7.2.   Proprietățile materialelor

 • 7.3.   Forte aplicate

 • 7.4.   Ipoteze de calcul avute îh vedere la efectuarea calculelor de stabilitate

 • 7.5.   Rezultatele obținute

S. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

ANEXE:

L Plan de situație după retaluzare                ..... Anexa nr.l

2 Plan de situație cu amplasarea forajelor          :               Anexa-nrr2.-L----

 • 3, Secțiuni transversale prin haldă

  Anexa nr.2.2.

  Anexa nr.3

  Anexa nr.4

  Anexa nr.5

  Anexa nr.6


 • 4, Diagrame de penetrare

 • 5, Fișe de foraj

 • 6, Buletine dc analiză a apei subterane

 • 7, Calcule de stabilitate

STUDIU GEOTEHNIC, HIDROGEOLOGIC ȘI DE STABILITATE A HALDEI DE FOSFOGIPS SOFERT BACĂU

Prezentul studiu are drept scop stabilirea condițiilor geologice, geotehnice, hidrogeologice și de stabilitate pentru investiția „REABILITARE SJT POLUAT ISTORIC - HALDA DE FOSFOGIPS SOFERT BACĂU”, referitoare atât la terenul de fundare al haldei, cât și Ia depozitul de fosfogips al haldei, în vederea stabilirii soluției de ecologizare a sitului poluat istoric.

 • 1. DATE GENERALE

Din punct de vedere administrativ amplasamentul se afla pe teritoriul Municipiului Bacău, în zona industrială din partea de Sud a orașului, având adresa: Str. Chimiei, nr 1, Bacău.

Halda de fosfogips este amplasată în partea de Nord a Societății comerciale AMURCO având următoarele vecinătăți :

• pe direcția Nord - CET Bacău Sud. pista de cârting și amenajări comerciale

aparținând SC Selena Motor Sport-Club Karting Bacău

 • * pe direcția Est - SC Bistrița SA și SC Conbac SA Bacău, iar la cca 350 de in

de sit se afla râul Bistrița, care are sensul de curgere de Ia nord la est.

 • * pe direcția Sud - SC AMURCO SRL

 • * pe direcția Vest - linia ferata Bacău și terenuri agricole

Accesul în amplasament se face din Drumul European E 85, tronsonul Focșani — Bacău, la intrarea în Municipiul Bacău prin strada Chimiei, Din punct de vedere morfologic amplasamentul se afla situat între Podișul Central Moldovenesc și Colinele Tutovei r

 • 1.1, Geomorfologie, Climă. Topografie. Hidrologia zonei.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe zona de terasa inferioară de partea dreapta a râului Bistrița. în această zonă terenul are cote de nivel cuprinse între + 146,00 - + 148,00 dMN și a fost scos de sub influența, inundațiilor râului Bistrița prin realizarea unui dig de protecție cu o asigurare de 1:1000 ani.

La nivel regional relieful este, în cea mai. mare parte, rezultatul acțiunii îndelungate la scară geologică a factorilor externi, din care, rolul principal l-a avut rețeaua hidrografică a Șiretului sau Bistriței și procesele deluviale de modelare a vers.anților.______________:___..______

Teritoriul studiat se desfășoară pe un ecart âltitudinal cuprins între 140-260 m și are orientarea gen era] a nord - nord-est - sud - sud-est, fiind traversat în partea centrală de valea Bistriței și Șiretului.

Ca înfățișare, relieful se prezintă sub forma unor inter fluvii colinare joase cu forme domoale în zona câmpiei și sub foima unor platouri structurale înalte și relativ plane în zona de podiș. Văile care fragmentează teritoriul sunt relativ largi, având versanți cu pante în cea mai mare parte accesibile în câmpie, și înguste, cu flancuri accentuate în zona coastei. Media ponderata a densității rețelei de văi este de 0,52 km/km2. Regimul termic face referiri la valori de temperatura medie anuală a aerului de 8,3 OC în microzona 66. / 1 II L-S A și de 8.10 C în microzona 42/3IIS-CN.

Temperaturi minime absolute a căror valoare scade sub 0°C se înregistrează din a doua decadă a lunii septembrie, cel mai timpuriu și se pot prelungi până în a doua decadă a Junii mai, cel maî târziu.

Temperaturi minime absolute a căror valoare scade sub -2S°C se înregistrează în lunile ianuarie și februarie. Numărul zilelor fără îngheț este de 167. Numărul zilelor de îngheț este de 127,8. Regimul pluviometric Influențează procesele de formare și evoluție a rocilor.

Suma medie a precipitațiilor este de 525,0 mm, corespunzător microzonei 66/1 JT L-SA și de 555 mm corespunzător microzonei 42/3 II S-CN- Numărul mediu de zile cu cantități de precipitații ce depășesc 1 mm este de 78,2.

Cantități mari de precipitații căzute în intervale scurte de timp provoacă vara inundații și eroziunea, solului iar iarna înzapeziri..

Repartiția neuniformă a precipitațiilor în timpul anului se reflectă și în regimul râurilor, a. căror scurgere prezintă variații mari de la un anotimp Ja altul și de la an la an. Din volumul total de apă, transportat de Șiret înti-un an mediu, 73% se scurge în. intervalul martie-august, din care jumătate (cca. 37% din voluniuJ anual) la începutul primăverii (în martie-aprilie); în octombrie se înregistrează

*"s

scurgerea medie lunară cea mai redusă (2,4% din volumul anual). In condiții naturale, scurgerea medie lunară a râurilor de pe teritoriu înregistrează un al doilea maxim în iunie, ca urmare a ploilor căzute în această lună,

Viiturile se pot produce în orice anotimp; cea mai mare frecvență a lor se înregistrează vara, când pot avea efecte negative prin inundațiile produse.

Temperaturile medii lunare ale apei râurilor urmăresc îndeaproape modul de variație a temperaturii aerului și, ca urmare, se înregistrează un maxim în iulie (l 8 C) și un minim în februarie (0,1 C).

Secetele apar la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august și se prelungesc până în septembrie. Perioade de secetă pot sa apară și în lunile mai — iunie.

Un rol important în schimb arca calității apelor îl are factorul antropic, prin folosirea îngrășămintelor în terenurile de cultură, ca și deversarea apelor reziduale în unele sectoare ale râurilor.

Climatologic, ne aflăm în zona temperat continentală, cu nuanțe mai moderate în sectoarele joase și mai accentuate în vest. Astfel, temperatura medie anuală este în jur de 8,2 ~ 8,9° C, diferențierea sectoriala datorându-se reliefului și vegetației forestiere.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest și nord care aduc ploi abundențe, precum și cele din est și sud-est care dau stări de vreme secetoasă cu -------jyxajț—(je^emperatură-vrara-'și--iarîîa- -Vânturi-le—din—această-zonă_se------ orientează în lungul văii Șiretului. După datele stațiunii Bacău rezultă că 18 % din timp este calm. Restul timpului bat vânturi mai frecvente din nord, sud, nord-est și nord-vest. Perioade mai scurte bat vânturile din sud-est și sud-vest. Prezenta în această zonă a culoarului larg al văii Șiretului face ca vânturile de aici să sufere modificări mari atât în direcție cât și în intensitate.


GEOCONSULTING INTERNATIONAL SRL

Str. Calea Călărași nr. 3Q0,bloe S20, ap. 50, sector 3, București

e-rnaîl: aeoGonsfx@yahoo.com Tel.:021 -321.06.50 Te!/Fax:021 -324.24,43

în zona orașului Bacău, se pot separa următoarele topoclimate :

 • - interfluviului Bistrița - Șiret, unde precipitațiile sunt mai puține ca în zonele vecine, vânturile sunt mai frecvente și au o viteză mai mare la aceasta contribuind larga deschidere a văii ca și orientarea ei (pe direcția de maximă frecvență a mișcării aerului). Altitudinea mai mică pe care o are lunca și cantitatea sporită de umezeală care provine din evaporarea apei de aici, fac ca temperatura aerului să aibă tot timpul anului valori mai mici decât zonele vecine, iar inversiunile termice produc cețuri și brume (timpurii toamna și târzii prim avara) .Umezeala relativă a aerului este mai ridicată ca în zonele vecine.

 • - versanții cu expoziție estică, mai puțin însoriți, în tot timpul anului temperatura este ceva mai scăzută* Aceasta ca urmare a insolatjei mai reduse, a expunerii spre vânturi mai reci și a persistenței zăpezii la topirile de primăvară.

Ploile cu caracter acid pot fi defavorabile stratului de fundare, datorita posibilității dizolvării carbonaților alcalîno-pamantoși coloidali, din constituția rocilor. Efectul este resimțit la nivelul structurii cristaline. Prin distrugerea structurii pot apărea deformați!, care se transmit în infrastructura obiectivului. Se manifesta cu caracter nesemnificativ în cazul analizat. Rețeaua hidrografica este tributara râului Șiret,

1*2. Din punct de vedere geologic în zonă întâlnim formațiunea acoperitoare de vârsta CUATERNAR holocen superior ,qh2 - alcătuind o stratificație tipică penfru^onâTIeTeră^^TfrulurBrstrițaTnnriennTiuprafațarintâlnim-roci-alw^donare-în------

grosime de 3,00 -10.70 m ce alcătuiesc formațiunea Acoperitoare și în adâncime roci de vârsta precuatemara ce alcătuiesc Roca de Bază care a fost identificata pe o adâncimea de 20,0 m fara a fi epuizat întregul strat.

formațiunea acoperitoare este alcătuita din depozite aluvionare având următoarea succesiune litologica:

 • > la suprafața se întâlnește un strat superficial alcătuit din sol vegetal sau umpluturi recente cu grosime variabilă care nu a depășit adâncimea de 1.00 m.

 • > sub acest strat sau de la suprafața terenului urmează un complex de depuneri aluvionare grosiere alcătuit din pietriș cu un procent de ICi-20% bolovanis si nisip mijlociu - mare de culoare cenușie pana la roca de bază.

 • > roca de bază de vârsta Miocen Superior - Sarmațian este alcătuita dintr-un complex de mame argiloase vânăt cenușii cu intercalații nisipoase gresificate, argile mânioase cu benzi de nisip gresificate cu treceri la argile nisipoase vânat cenușii și local nisip mijlociu - mare compact, de culoare cenușiu - cafeniu cu benzi decimetrice de nisip gresificate. Roca de bază fost investigată până la adâncimea, de 20 m și prezintă la contactul cu depozitele aluvionare o zona de alterare în grosime de 0,5 - 1,50 m.

 • > terenul din amplasament are stabilitatea naturală asigurata și nu prezintă semne de apariție a unor viitoare alunecări de teren .

 • 1.3. Halda de fosfogips reprezintă locul de depozitare în decursul timpului a produsului rezidual ca urmare a producerii acidului fosforic ce s-a fabricat Ja Combinatul Chimic Bacău din anul 1978 până în anul 2004 când s-a sistat fabricarea-luh---------------------------------------------. _-----

Acest produs rezidual denumit fosfogips a rezultat din prelucrarea minereului fosfați c de origine sedimentară în principal și mai rar de origine magmatică sau metamorfîcă cu acid sulfuric concentrat combinat cu acid fosforic.

Fosfogipsul este un subprodus al industriei de îngrășăminte care rezultă în cantități mari în urma tratării fosfaților naturali cu acid sulfuric pentru obținerea acidului fosforic, constituent de bază al îngrășămintelor modeme. După filtrare, fosfogipsul poate unna una din cele trei căi posibile: deversare în râu sau mare, depozitare în haldă și reutilizare . Acest deșeti se prezintă ca un nisip umed foarte fin, friabil ale cărui caracteristici depind de originea minereului și a procedeului de atac cu H2SO4.

Fosfogipsul poate prezenta 4 forme, în funcție de minereu și varianta tehnologică: cristale aciculare (80-500 uni); cristale tubulare (40-200 p.m); cristale compacte (grosimi de zecimi de micrometri); agregate policristaline sferice (50-100 pm).

Depunerea fosfogipsului în halda s-a făcut în stare semi-umedă cu ajutorul unor benzi transportoare iar în decursul timpului acest material rezidual s-a consolidat aflându-se actualmente într-o stare de rocă senii stâncoasa* Halda în prezent ocupă o suprafață de aproximativ 16 ha având un perimetru de 1760 m și o înălțime de aproximativ 25 - 30 m,

 • 2. CATEGORIA GEOTEHNICĂ

în conformitate cu reglementarea telinică "Normativ privind principiile s exigentele si metodele cercetării geotelinice a terenului de fundare\ indicativ NP - 074/2007, categoria geotehnică. a amplasamentului s-a stabilit conform punctajul din tabelul de mai j os:

___Factormluațilncorisiderare----------------------------------------------------------- Punctaj

Condițiile de teren:                                teren bun 2

Apa subterană:                        nu necesita epuizinente 1

Clasificarea construcției după categoria de importantă:    normalii 3

Vecinătăți:                                          risc neglijabil 1

Zona seismică de calcul: ag ~ 0,28 g


2

Total 9 puncte


Categoria geo tehnică 1 Riscul geotehnic Redus

3* PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE DEPOZITELOR DE FOSFOGIPS HALDATE

Fosfogipsul este un produs tehnogen (mineralurgîc) rezultat în urma extragerii -acidului-fosforic din minereul fosfatic brut, constând în principal din apatii [ideal Ca^iPOriXF.QILCl)]. Tehnologia de extracție consta în mod obișnuit în atacul cu acid sulfuric al apatitului. Fosfogipsul conține (în procente

de masă) circa 32 % CaO, 45 % SO3 și 15 % apă de cristalizare, alături de circa 8 % impurități.

Principalele faze minerale din acest tip de material sunt gipsul (CaSO<2HiO) și bassanitul (CaSOrO>5H2OX care dețin până la 70 % respectiv 30% din masă. Celestina (SrSO^, fosfații de pământuri rare și minerale libere precum sfenul, ilmenitul și cuartul sunt celelalte faze minerale întâlnite în fosfogips.

.........Unele , dintre depozitele de .foșfogîpș. sunt menționate ca surse majore de ToJuaremmpelor_subteranerinncâtevă"diiitre'Tâpbarteie''âiluate_â5Upi’a“stării_mediuluidin ■ România (ex. depozitele de la Valea Călugărească și Bacău în raportul Ministerului Apelor și Protecției Mediului din anul 2000); dar lipsesc studiile de detaliu vizând geochimia, radioactivitatea și mineralogia acestor depozite, în concluzie, în ciuda volumului mare al depozitelor de fosfogips din România și al


GEOCONSULTING INTERNATIONAL SRL

Str. Calea CalarasI nr. SOOjbloc S20, ap. 50, sector 3, București

e~mail: Qeoconsfx@yahoo.com Tel.:021-321.06.50 Tel/Fax:021-324.24.43

impactului lor negativ asupra mediului, studiile privind caracteristicile acestui tip de depozite lipsesc.

Depozitele de fosfogips din România reprezintă produsul depozitării prin haldare a fosfogipsurilor produse de combinatele importante de îngrășăminte fosfatice din România, toate cele patru depozite fiind de talie importantă. Atât natura îngrășământului fosfatic produs prin atac cu acid fosforic cât și natura fosfogipsului sunt determinate în mod direct de tipul de minereu fosfatic folosit pentru producția de acid fosforic.

Minereurile fosfatice utilizate sunt în general de origine sedimentară, mai rar de origine magmatică și extrem de rar de origine metamorfîcă. Fosfațîi sedimentari (fosforitele), reprezintă circa 85 % din totalul rocilor fosfatice cunoscute, fapt care face ca majoritatea producătorilor de acid fosforic să utilizeze fosfați de natură sedimentară, fapt valabil și pentru producătorii din România, inclusiv pentru fabricile de la Bacău și Valea Călugărească, direct dependente de importul minereului primar.

Zăcămintele cel mai ușor de exploatat sunt cele din marile bazine sedimentare, care s-au format în Cretacic, în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, și se asociază cu remobilizari diagenetice ale unor produse biogene.

De altfel, diferențele compoziționale și de calitate între minereurile de fosfați fac.ușoară identificarea genezei .lor în majoritatea absolută, a depozitelor.de ■fosfeti7apatitul-este“principal^al‘n3ineral_de’rib:5for4ie"unde‘o_re1atîvâ-omogemtate----

chimica a minereurilor.            ............. ...

Compoziția chimică a rocii fosfatice concentrate prelevată din depozitele de la Bacău și Valea Călugăreasca este următoarea: PiCb- 31,52 %, F

0,31 MgO = 0,46 %, Na20 = 0,28 %, H20 = 2,80 %. Analiza corespunde unui amestec de fosfați de origine sedimentară, fapt trădat de conținuturile relativ scăzute de fluor și silice și de conținutul ridicat de dioxid de carbon. Analiza în sine este relativ apropiată de analizele unor eșantioane fosfatice din depozite din Maroc (Khouribga), respectiv Tunisia (MbuJares Lave).

Analiza difractometrică a unor eșantioane de rocă fosfadcă măcinată și spălată în vederea folosirii ei ca materie primă în procesul de fabricație al acidului fosforic de la Bacău a condus Ja identificarea unor compoziții mineralogice ■'clasice5’, incluzând, alături de un fluorapatit sau hidroxilapatit carbonatat: c aleii; cuatt illit-monlmoriJloriit și uneori dolomit, dickit și xenotim.

în mod cert, o parte din componenții minereurilor fosfatice analizate sunt amorfi, inclusiv parte din carbonathidroxilapatit, căruia î se pot adăuga sesquioxizii de fier și aluminiu amorfi și materie organică.

Gama largă a elementelor minore substituent ale cationilor sau grupărilor aniconice din structura apatitului [substituții ale grupărilor (PO4)3- cu grupări (COjF);<. COîj VO4, AsO4 , SiO4, SO4 și ale Ca2+ eu Na+, Mg2+, Cd2t, U4+? Sr2+, Pb2+, Zd2+, V3+, lantanîde și actinide] fee extrem de dificilă urmărirea chimismului fosforitelor primare.

A

In plus, Ag, Se si Mo sunt mai adesea asociate cu materia organică și îmbogățirea în aceste, elemente din unele fosforite se poate datora completării cu sau absorbției “de materiale organice, în mod"sîmilăr cîTădițîile“de As, CdrCurbîif” Sb, Vși Zn.

Precipitarea de sulfuri metalice fonnate în condiții reducătoare poate de asemenea modifica chimismul materialului fosfatic de bază.

Din punct de vedere morfologic, fosfogipsurile din depozitul Bacău este de tipul n, și anume agregate radiare de cristale cu talii relativ omogene.

Aceste agregate sunt în mod. clar agregate de acrețiune, sudate, cu talie submilimetrica pâuă la milimetrică, rezultate prin reprecipitarea din soluții suprasaturate a unor gipsuri preexistente. Este de remarcat relativa omogenitate a taliilor cristalelor și a agregatelor cristaline și absența cristalitelor izolate, prezente în mod normal în precipitatele rezultate prin vaporizarea rapidă. Abundența acestui tip morfologic șl relativa omogenitate granulometrică a agregatelor de fosfogips duc la concluzia ca fosfogipsurile provin din roci fosfați ce fin pulverizate, de natură' sedimentară, atacate cu soluții puternic acide. Lungimea indivizilor cristalini din eșantioanele analizate oscilează între 3 și 10nu

în mod cert, natura și compoziția mineralogică a minereului fosfatic de bază influențează în mod direct compoziția fosfogipsului, elementul de variabilitate a acesteia fiind indus de reactivitatea diferitelor faze în cursul atacului cu acid sulfuric.

Acesta descompune apatitul, carbonați!, materia organică și oxi-hidroxizii, descompune parțial cu formare de silice muscovitul și illitul și nu atacă, cuartul. Un minereu bogat în impurități silicatice va conduce deci, în mod automat, la fosfogipsuri bogate în silice.

........Chimismul major al fosfogipsului poate fi de- asemenea -influențat., de procedeuTde producție al aciduluiTosforic, care este unurdintre factorii care pot induce specificitatea unui depozit, alături de natură minereului fosfatic, de natura procesului de producție folosit (uscat sau umed), de eficiența de operare a uzinei, de vârsta stivei din stoc și de contaminanții care pot fi introduși în fosfogips la uzina de producție.

Prezența compușilor de Fe și Al în fosfogipsurile analizate poate explica apariția și abundența unor asemenea elemente, care sunt ușor de fixat în compuși de Fe, Mn și Al derivați la pH acid din sesquioxizii prezent! în minereul fosfatic inițial.

O altă serie de elemente pot substitui Ca în structura gipsului, deci prezența lor este firească. Acestea sunt în principal Cd, Sr, Ba, Mg, Na, K. dar pot de asemenea să apară Rb, Cs, Y și elemente din pământurile rare.

O

Fosfogipsul poate conține 0,5 % oxizi de lantan. între 60 și 80 % din cantitatea de pământuri rare conținută de roca fosfatică poate intra în fosfogips în timpul producției de acid fosforic. Există dovezi că pământurile rare grele (Gd -Lu) pot fi preferențial partiționate în acidul fosforic comparativ cu pământurile rare ușoare (La - Sm) în timpul procesării pe cale umedă cu acid sulfuric. în timpul cristalizării, elemente precum Ce3+, în prezența Na+, formează o soluție solida în semihidrați, putând intra în rețeauabassanitului, printr-o schemă de tipul:

{NaCe (SO4)2 * H2O + CePO4A5H2O} - CaSO4 *0,5H2O.

Este deci explicabilă abundența pământurilor rare în fosfogipsurile analizate, deși există o incertitudine majoră privind forma chimică prin care aceste elemente sunt integrate în structura fosfogipsului.

în condiții aerobe, acide, este foarte probabil ca pământurile rare să producă sulfați și fosfați proprii., dar aceștia nu au putut fi identificați în fosfogipsurile de la Bacău, Valea Călugărească,Tumu Măgurele și Năvodari.

 • 4. CERCETAREA TERENULUI

Cercetarea terenului s-a efectuat în conformitate cu Normativul NP — 074/2007 prin metode geotehnice cu scopul de a stabili:

 • a)    caracteristicile geotehnice și de stabilitate ale fosfogipsului existent în halda,

 • b)   caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare pe care este amplasată halda de fosfogips,

Pentru a se putea da un răspuns la problemele solicitate prin tema s-au studiat lucrările geologice și geotehnice executate în zonă., puse la dispoziție de beneficiar, hărțile geologice și hidrogeologice existente șl s au executat în teren următoarele lucrări geotehnice:

 • 4.1. Caracteristicile geotehnice și de stabilitate ale fosfogipsului existent în haldă

Cartarea geologică a fost executată în zona haldei și pe halda de fosfogips pentru identificarea stări de consolidare a fosfogipsului, a tipurilor de fosfogips existente în halda, a stării în care se afla taluzele haldei, a formațiunii geologice existentă în zona haldei la piciorul taluzului și a clarificării prezentei apei în halda și în zona învecinată.

.........Prinaceasta cartare s-au pus în evidență-mai multe tipuri de fosfogips care se deosebesc prin culoarea lor datorată compoziției minereului prelucrat provenit” din mai multe țări.

Au fost identificate:

 • -   fosfogips albicios,

 • -   fosfogips galben corai la galben închis și

fosfogips cenușiu și cenușiu închis.

Din punct de vedere al stării de consolidare s-a constatat că toate tipurile de fosfogips întâlnite în stare uscata sunt compacte, loviturile date cu vârful ciocanului geologic nu au pătruns în masiv mai mult de 1,0 cm, fiind comparabile cu o rocă semistâncoasă, în afara de cel cenușiu închis care se afla într-o stare pulverulent-^lomerurală ce se poate împrăștia ușor pe pantele haldei.

De remarcat că la partea superioară a haldei se întâlnesc numeroase fisuri și crăpături verticale interconectate pe anumite zone din mijlocul haldei. Aceste fisuri și crăpături au o dispunere- haotică prezentând deschideri de la l30 cm Ia 30,0 cm și se dezvolta în adâncime pana la 3.0 - 4,0 m.

în zona acestor fisuri masivul de fosfogips nu prezintă semne de alunecare de teren, probabil sunt fisuri de contracție apărute în timpul procesului de uscare consolidare și favorizat de prezenta apelor de precipitație.

Taluzele sub care s-a așezat fosfogipsul prezintă pante cu unghiuri de 45°-60° care s-au dovedit instabile în mai multe zone.

Terenul de fundare întâlnit la piciorul taluzului haldei este alcătuit din pietriș cu bolovanis în amestec cu nisip mijlociu.

Studii de teren și laborator

Studiile de teren au constat din:

 • - 23 sondaje de penetrare dinamică - PDU în fosfogips

.....-9 șanțuri de recoltare probe' de fosfogips pentru laboratorul geotehnic

 • - S-au recoltat 3 probe de apă din puțurile de hidro-dbservație.

Poziția acestor lucrări este prezentată în planul de situație Anexa nr, L

Șanțurile de cercetare geotehnică s-au.executat pe halda de fosfogips și au pus în evidenta starea compacta a fosfogipsului. Din aceste șanțuri s-au recoltat probe pentru a fi duse și analizate în laboratorul geotehnic .


Având în vedere ca in literatura de specialitate și normele Ministerului Mediului se precizează ca fosfogipsul intra în categoria materialelor periculoase și slab radioactive laboratoarele de geotehnica solicitate sa analizeze aceste probe au refuzat analizarea lor.

Parametrii geotehnici la forfecare ai fosfogipsului au fost preluați din literatura de specialitate și au fost corelați cu rezultatele obținute pe probe recoltate din alte depozite similare din tara, în acest context se face următoarea recomandare de valori ai parametrilor geotehnici:

 • > material pulverulent rezultat din sfărâmarea fosfogipsului din. haldă:

 • - greutatea volumetrică yw ~ 18,0 kN/m3

 • - unghiul de frecare internă tp — 12° -14°

 • - coeziunea c = 10 - 16 kPa

 • > material depozitat în haldă consolidat:

 • -  Parametrii globali determinați pe roca masivă pe direcția normal pe stratîficație

greutatea volumetrică yw = 19,0 kN/m3 unghiul de frecare internă tp ~ 35° coeziunea c = 10 kPa

 • -  Parametrii determinați ținând cont de stratîficație:

greutatea volumetrică yw =19,0 kN/m3 unghiul de frecare internă <p = 20° coeziunea c = 20 kPa

Sondajele de penetrare dinamică s-au executat pe halda de fosfogips pe două profîle orientate Nord - Sud și Est - Vest Ia diferite cote, cu un penetrometru dinamic ușor cu con (PDU).

Conul penetrometruhii având unghiul la vârf de 90°? secțiunea de 10 cm2 și este introdus în teren prin loviturile unul mai de 10 kg de la înălțimea de 0,5m.

Aceste sondaje penetrometrice a avut drept scop stabilirea rezistenței dinamice la penetrare a terenului (Rd) care prin prelucrare conform Normativului C 159/1989 și a Normativului C 176 /1984 conduce la stabilirea parametrilor geotehnici ai terenului de fundare utilizați la proiectare .

Rezistența Ia penetrarea dinamică s--a calculat pe baza numărului de lovituri înregistrate la pătrunderea conului pe 10 cm, (N10) folosind Relația Olandeza:

Rd = Gz2 x h /e(Gj + G2) x 1/A ( daN/ cm2 )

unde termenii utilizați în relație au următoarea semnificație :

’                         J                                                                                       a

G1 = greutatea berbecului (daN )

G2 — greutatea tijelor ( daN )

h = înălțime de cădere a maiului ( cin )

e = pătrunderea conului la o singura lovitură (cm)

A = secțiunea transversală a conului. ( cm2 )

Variația rezistenței la penetrare (Rd) și variația factorului (NIO) cu adâncimea sunt reprezentate sub forma unor diagrame. Pe baza acestor diagrame se poate stabili starea de îndesare a terenului precum și corelația între rezistența la penetrarea dinamică și rezistența la penetrarea statică în vederea determinării caracteristicilor fizico - mecanice ale terenului de fundare, pe baza normelor românești C 176-84, C 159-89 precum și a normelor internaționale în special cele francezeD.T.U.

A.

In urma prelucrării rezultatelor celor 23 de sondajelor de penetrare dinamica se constata următoarele :

- Un număr de 4 sondaje numerotate 1,6, 14 și 23 în umplutura au pătruns în teren pe adâncimi cuprinse între 2,0 m și 3,0 m după care s-a. obținut refuzul la înaintare in masiv astfel:

e-maîlr Qeocftnsfx@vahoo.oom TeL:021 -3S1.06.50 TeJ/Fax:021 -324.24.43

 • > Sondajul de penetrare dinamica nr. 1 a pătruns în teren 3,0 m. după care s-a obținut refuzul

 • > Sondajul de penetrare dinamica nr. 6 a pătruns în teren 2,2 m. după care s-a obținut refuzul.

 • > Sondajul de penetrare dinamica nr 14 a pătruns în teren 2,6 m după care s-a obținut refuzul

 • > Sondajul de penetrare din zona de umplutura recenta a pătruns în teren 2,0 m

Restul sondajele de penetrare dinamica numerotate cu 2, 3, 4,5, 7, 8, 9, 10, li, 12, 13s 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 nu au paruns în teren decât între 10 cm și 40 cm cu un număr mare de lovituri cuprins între 50 - 70 lovituri pe ultimi 10 cm obțînându-se astfel refuzul la pătrundere în masiv .

Din interpretarea sondajelor de penetrare dinamica se constata ca masivul de fosfogips este în stare îndesată, având o zona slab consolidata la suprafața în zonele de la creasta taluzelor unde apele de precipitație au putut pătrunde mai ușor.

Pentru aceste sondaje s-au întocmit diagramele de penetrare care sunt prezentate în anexa nr.3.

 • 4.2. Studiile geotehnice pentru terenul de fundare pe care este amplasată halda, puse la dispoziție de beneficiar (executate în decursul timpului în ‘ amplasamentul Combinatului Chimic Bacău) cuprind forajele geotehnice F21, F40? F32, F33 (Studiul Geotehnic din anul 1974), și forajele FI și F2 (Studiul Geotehnic din anul 2008) executate în Combinatul Chimic.

Din corelarea datelor acestor studii geotehnîce cu Studiul Geotehnic executat în amplasamentul CET Bacău 3 x 50MW situat la limita de nord a haldei de fosfogips. în zona gospodăriei de cărbune, unde sunt menționate forajele FI25, FI27, F131 și F134 în amplasamentul haldei de fosfogips sub cota terenului natural, rezulta următoarea stratifîcație :

(Fișele acestor foraje se poate vedea în Anexa nr. 4.1 - 4.7)

 • - 0,00 - 0,10/0,80/1,00 m sol vegetal sau umpluturi eterogene

 • - 0,80 /1,00 - 3,90 / 5,80 m pietriș mare cu bolovaniș și nisip mijlociu-mare

 • - 4,80 / 5,80 - 8,40 / 10,7 m mamă vânătă cenușie (roca de bază)

Stratul de mamă vânată cenușie continuă în adâncime și a fost investigat în zona până la 20,0 m.

Parametrii geotehnici considerați pentru terenul de fundare pe care este amplasată halda au fost următorii:

~ greutatea volumetrică yw = 20,0 kN/mJ

 • - unghiul de frecare internă. <p - 30°

 • - coeziunea c = 0

 • 5. DATE HIDROGEOLOGICE

Lucrările executate în zona amplasamentului (puțurile de hidro-observație existente în jurul haldei) au pus în evidență ca nivelul apei subterane se afla la adâncimea de 2,10 in de la cota terenului natural fiind cantonată în stratul de aluviuni grosiere de suprafață situate deasupra rocii de bază.

Din aceste puțuri s-au recoltat 3 (trei) probe de apa pentru a fi analizate în laboratorul geochimic. Analizele de laborator efectuate în laboratorul de geo-ch-iniie-deAa^SP-IF-pe-probeL-recoltate-dLrcele-irei-puțwi-sunt-prezcntatein--—

Anexa nr.5.1 - 5.5.                           -.............. .........

Din interpretarea rezultatelor obținute se poate concluziona faptul că apa din zona haldei de fosfogips este poluată conținând NH4, SO4, fosfor, azot anorganic și o conductivitate cu mult peste limita admisibilă prevăzută în STAS 1342/91 și Legea 458/2002 a calității apei. De asemenea prin această interpretare s-a

confirmat direcția de curgere a apelor subterane menționată în studiile geotehnice executate în zonă de la vest la est către râul Bistrița pe sub

halda de fosfogips. Această concluzie se bazează pe faptul că apa subterană prelevată din zona de vest este mai puțin poluată decât apa prelevată din zona de est și se explică prin faptul ca apa subterană în drumul ei pe sub ha,

Evacuarea apelor din acest orizont acvifer de suprafață pentru execuția lucrărilor de săpătură și realizarea lucrărilor de drenaj se poate face prin epuizment direct din săpătură prin rigole și jompuri amplasate pe conturul excavației luând în considerare un Kf- IO'1 - IO"2 cm / sec ,

 • 6. SEISMICITATE. ZONA DE ÎNGHEȚ.

în calculul parametrilor seismici ( conform Normativului PI00/ 1 -2006) în funcție de zona de hazard seismic, s-au avut în vedere următoarele valori:

 • - zona seismică                                     C

 • - perioada de control (colț)                            Tc = 0.7sec

 • - grad seismic asimilat pe scara MSK                 VII

 • - valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului =0.28g

Adâncimea maxima de îngheț ( vezi STAS 6054 -77), este de 80-90 cm. . Aspectele. litoștrațigrafice ale perimetrului analizat respectă... datele .analitice din 'terenr_:---------- : : :---::----

în conformitate cu Normele Ts / 93 săpătura manuala se va încadra la teren “TARE” P iar săpătura mecanică se va încadra, la categoria HI cu un coeficient de afanare de 24 — 30 %.

 • 7. EVALUAREA PRIN CALCULE ANALITICE A STABILITĂȚII DEPOZITULUI

Informațiile care au stat Ia baza definirii structurii depozitului de fosfogips și proprietăților geotehnice al acestuia (pe toată grosimea depunerii) în vederea efectuării calculelor de stabilitate, sunt următoarele:

 • -  ridicarea topografică recentă și. profilele transversale caracteristice, puse la dispoziție iSPE SA;

 • -  măsurătorile nivelelor piezometrice în forajele existente, puse la dispoziție de beneficiar, coroborate cu cele rezultate din studiul geotehnic.

 • -  prelucrarea principalilor indici geotehnici folosiți în calcule de stabilitate și distribuția lor în masa depozitului, prezentate în anexele grafice nr, 6 așa cum a rezultat din foraje și încercări geotehnice.

7J. Metode de calcul folosite

Analizele matematice pentru evaluarea stabilității taluzelor zonei studiate s-au făcut folosind programul SLOPE/W, un soft care folosește teoria echilibrului limită pentru rezolvarea problemelor de stabilitate^a--taluzelornaturale.__;__u

Programul are următoarele posibilități de analiză în ceea ce privește:

Metode de calcul:

- FeJlenius

 • - Bishop

 • - Janbu

 • - Spencer

 • - Morgenstem - Price

 • - Echilibrul limită generalizat

 • - Efort element finit

Geometria și stratificafia

 • - diferite tipuri de soluri

 • - parțial imersat

 • - straturi cu grosimi variabile și discontinuități

 • - straturi impermeabile

 • - fisuri din tensiuni

Suprafețe de alunecare

 • - forme circulare

 • - forme specificate

Presiunea apei din pori :..........................__________

 • - linie piezometrică specificată pentru fiecare tip de material ’ ' ...............

 • - coeficientul Ru al.presiunii apei din pori .'

 • - conturul presiunii apei din pori

 • 7.2, Proprietățile materialelor:

 • - materiale coezive (c și 0 )

 • - materiale necoezive (c = 0 )

 • - materiale impermeabile

 • - densitatea

73. Forțe aplicate :

 • - forțe și suprasarcini

" berme aval

 • - încărcări seismice

SLOPE/W rezolvă două ecuații pentru factorul de stabilitate: una satisfăcând echilibrul de forte și alta satisfăcând echilibrul de momente.

Pentru analiza efectiva, efortul tangențial este definit conform relației:

s =c’ 4- (tTu-iOtg 0’

unde:

s — efort tangențial

o1 - coeziunea

0^ r unghiul de frecare internă .......................... ......................

cy(1_ efortul normal

u - presiunea apei din pori

în teoria echilibrului limită se consideră că :

 • - materialul se comportă conform relației Mohr — Coulomb

 • -  factorul de siguranță este același pentru toate fâșiile;

în cazul echilibrului de momente :

Pentru fiecare caz, suma momentelor tuturor fâșiilor față de un punct comun poate fi scrisă :

S Wx-S Srak-SNf+Sk We ± [Dd] ±Aa =0

O

de unde rezulta coeficientul de siguranță:

- XI c71R + (Ar-2//?)^tan 0>rj

în cazul echilibrului de forțe, suma forțelor pe o direcție orizontală pentru toate fâșiile este:

-Er)~2}(jVsîna) +     cosa) -       + [Dcosiv] ± Aa = 0

de unde rezultă coeficientul de siguranță :

/3 cosa + (Ar - w/î) tan^’cosa]

f A?sm a +  kW - [D cos w] ± A

Pentru determinarea stabilității la alunecare a taluzurilpr amonte de calcul

. . SLOPE/W folosește ca date de .intrare :.......... ..................................

 • - caracteristicile geotehnice ale materialelor:

, greutatea volumetrică y (kN/m )

. unghiul de frecare internă 0 (°)

'X

 • - coeziunea              c (kN/nT)

 • - curba de infiltrație prin corpul digului trasată prin puncte

 • - tipul de analiză (direcția de alunecare.a taluzului stânga - dreapta sau dreapta-stânga)

 • - tipul de metoda de calcul ( Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstem-Price)

*- planurile de tangență a suprafețelor de alunecare

 • - zona centrelor suprafețelor circulare de alunecare

Programul întocmește diagrame cu suprafețele potențiale de alunecare și afișează coeficienții minimi.de.siguranță»

Geo-Slope 6.2 este varianta de program folosită în prezentul studiu, care permite analiza, fie a suprafețelor de rupere circulare, fie de formă oarecare, potențiale de rupere a taluzului, seism și teren multistratificat.

Stabilitatea taluzurilor cu acțiunea seismică este verificată cu metoda pseudo-statică. Pentru terenurile aflate sub acțiunea sarcinii ciclice, care pot dezvolta presiuni interstițiale ridicate, se consideră o mărire în procente a presiunilor neutre care țin cont de acest factor de pierdere de rezistență,

La finalul analizării acțiunii seismice sunt considerate următoarele forțe:

........................

în care:

 • - FH si FV respectiv componența orizontală și verticală a forței de inerție aplicată în baricentrul fâșiei;

 • - W: greutatea fâșiei

 • - Kx: Coeficient seismic orizontal

 • - Ky: Coeficient seismic vertical.

 • 7,4. Ipoteze de calcul avute în vedere la efectuarea calculelor de

stabilitate

în evaluarea prin calcul a stabilității taluzelor haldei de fosfoglps a fost folosită secțiunea curenta prin depozit la care cota depunerilor a fost maximă. Secțiunea transversală prin taluzul haldei a fost analizată în ipoteza de solicitare statică și pseudodmamicâ cu luarea în considerare a componentei orizontale cu un seism cu accelerația Ks=0.20 g.

în analiză au fost considerate două ipoteze de cedare specifice acestui tip de structuri:

- ipoteza producerii unei suprafețe de care să afecteze întreaga înălțime a depozitului,

- ipoteza producerii unor cedări locale pe suprafețele de separare între diferitele straturi care alcătuiesc structura haldei (corespunzător unor cote diferite ale talazului ) și cedarea generală pe suprafața unui strat,


7.5.


Rezultatele obținute sunt prezentate sintetic în tabelele nr. 1 - 5 și anexe grafice 6.1.-6.7.

Tabel nr.l

Stabilitate generala a haldei după retaluzare

Metoda folosită

Static

Pseudodinainic (Ks=020)

Ordinary

2,07

1,26

Bîshop

' 226

1,41

Jaiibu

2,10

l’,27

M - Price

2,22

1,37

Tabel nr.2

Metoda folosită

Stabilitate locala și generală a haldei după rctaiuzare ținând cont de stratificația existenta în haldă (cota 185,OOmdMN) (A)

Static

Pseudodiiiamic (Ks~0,20)

Ordinaiy

2,40

1,42

Bishop

2,46

1/7

Janbu

2,36

1,40

.......M - Price

2,40

1,45

Tabel nr.3

Metoda folosită

Stabilitate locală șj generala a haldei după retaluzare ținând eoni de stratifîcația existentă în haldă (cota 173,OOmdMN) (B)

Static

Pseudodinamic (Ks=020)

Qrdinary

2,02

1,32

Bishop

2,09

1,36

Janbu

1,94

1,25

M - Price

L98

1,27

Tabel nr.4Metoda folosită

Stabilitate locală și generalu a haldei după retaluzare ținând cont de sfratificația existentă în haldă (cota lâljOOmdMN) (C)

Static

Pseudod inamic (Ks=O^O)

Ordinaty

l ,89

1 07

Bîshop

1,91

1,25

Janbu

1,79

1,15

M - Price

1,83

1,17


Tabel nr.5


Metoda folosită

Stabilitate locală și generală a haldei după retaluzare ținând cont de stratificata existentă în haldă (cota '“149,0ftmdMN) (D)

Static

Pseudadinamic (Ks=0,20)

Ordinaiy

1,70

1,14

Bishop

1,66

1,14

Janbu

1,52

1,05

M - Price

1,57

1,07


——---Obseivații-^-Ipotezele-A-pJB-G-și-D^vezi-tabelele-de-inai-sns) -reprezintă-a labilitatea-

locală conform calculelor de stabilitate după retaluzare haldei, de. fosfogips Bacău, luându-se în considerare zonele potențiale de rupere a taluzului exterior la diferite cote, A se vedea anexele grafice.


 • 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Analizând ansamblul in formațiilor obținute prin studiile de teren și de laborator coroborate cu informațiile din literatura de specialitate, se desprind următoarele concluzii:

 • 8.1 Terenul de fundare

 • *    Terenul de fundare existent sub halda de fosfogips este alcătuit din pietriș cu bolovani în matrice de nisip mijlociu-mare până la adâncimi de 3,9 - 5,8 m după care urmează stratul de marnă vânătă cenușie care a fost investigată până la adâncimea de 20,0 m .

 • ♦   Adâncimea de îngheț în conformitate cu STAS 6054/89 pentru Municipiului Bacău este de 0,80 m

 • •   Municipiul Bacău se afla în zona de seismicitate în care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,28 (pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani) și o perioadă de colț Tc^=0,7 sec. în conformitate cu Normativul PI00/2006 iar în conformitate cu SR 11100/1—1993 se încadrează în zona de seismicitate 7.1.

 • 8.2 Fosfogips

-•---Fosfogipsul-existent-în-halda^xaminată4a-diferite^dâncimi~estentorstare’

compactă și uscata asemănător unei roci semistâncoasă în care la încercarea durității prin lovituri cu ciocanul geologic acesta nu a pătruns în masiv mai mult de 1,0 cm.

 • •   Testele efectuate cu penetrometrul dinamic ușor nu au pătruns în masivul de fosfogips mai mult de 5,0 cm la un număr de 3.0-40 .lovituri* In zonele în care fosfogipsul din apropierea crestei taluzului umezit de topirea zăpezi din apropiere, sondajele de penetrare au pătruns în teren 2,0 - 3,0 m.

 • •    De remarcat este iaptul că în prezența apei din precipitații pe suprafețele orizontale fosfogipsul se transformă în mâl pe o adâncime de 5 - 10 cm iar după 12 ore de când a dispărut sursa de apă fosfogipsul se drenează și începe să se întărească.

 • •    Studiul de stabilitate al haldei de fosfogips a pus în evidență următoarele aspecte:

o Ținând cont de aspectul neregulat al haldei au fost efectuate calcule de stabilitate în 4 secțiuni de înălțimi diferite (secțiuni efectuate prin halda retaluzată). Din aceste calcule a rezultat că în condiții uscate, halda de fosfogips poate fi retaluzată până la 45-50 m pe înălțime cu pante ale taluzului de 1:2 cu condiția ca la intervale de 10-15 m (pe înălțime) să fie configurate berme cu lățimea de 3-5 m;

o Din aceste calcule au rezultat coeficienți de siguranță superiori celor din literatura de specialitate cu condiția impermeabilizării haldei la apele pluviale.

...............o Pentru ecologizarea haldei de fosfogips se recomanda lucrări de umenajm'e-a-htddei^prhrietaliizâre, acoperirea efcu o protecțielmpenneâbi’la’ (geoniembrana și un strat de argilă) și realizarea unui ecranul impermeabil pentru protecția acviferului situat sub perimetrul haldei.

A

 • •   In conformitate cu Normele Ts / 93 săpătura manuală se va încadra la teren “TARE” , iar săpătura mecanica se va încadra la categoria JII cu un coeficient de afânare de 24 — 30 %.


GEOCONSULTJNG INTERNATIONAL SRL

Str, Calea Calarasi nr. 300,bloc S20, ap. 50, sector 3, București

, e-mail: aeoconsfx@vahoo.com Tef:021 -321.05.50 Tel/Fax:021 -324.24.43

83 Date hidrologice:

 • •     Nivelul apei subterane se afla la adâncimea'de 2,10 m de la cota terenului natural fiind cantonată în stratul de aluviuni grosiere de suprafață situate deasupra rocii de bază.

 • •     Din interpretarea rezultatelor obținute din analizele de laborator a celor 3 probe de apă se poate concluziona faptul că apa din zona haldei de fosfogîps este poluată conținând NH«, SOi? fosfor, azot anorganic și o conductivitate cu mult peste limita admisibilă prevăzută în STAS 1342/91 și Legea 458/2002 a calității apei.

 • • ' Pentru protecția ăcviferiilui situat sub perimetrul haldei se recomandă realizarea unui ecranul impermeabil.

 • •     Direcția de curgere a apelor subterane este de la vest la est către râul Bistrița pe sub halda de fosfogîps.

 • •     Evacuarea apelor din acest orizont acvifer de suprafață pentru, execuția lucrărilor de săpătură în terenul de fundare (dacă este cazul) se poate face prin epuizment direct din săpătură, prin rigole și jompuri amplasate pe conturul excavatiei luând în considerare un Kf = IO’1 - IO"2 cm / sec.

{<>

J*k

întocmit,

Ing. Andriucă Adi2>i7
LEGENDA:

P2, P3. P4 - pulțjri exletente din care e-au pralewțprobe (marile 20T2J rezu II atete vor fi prezentate după analizele du laborator;

PtJL.. Pd22 - Puneți) aneJlza pentru cakblul staNiteUl haldei tfa faafoțjlps {marile 2012, rezultatele var fl prezentele dupp analksto de lahâretcr);

Purrcle prelewere protkJ fasfaplpe perdru studiu geotehnlc (marile 20 Î2, rezolutele vcr FI prezentele dupe anallzaîo do laErocal

ANEXA2A.

PLAN CU AMPLASARE LUCRĂRILOR GEOTEHNICE

Șectiunea A-A                             Anexa 2.2

Scaîa 1:1000/1:1000

Cota

[mdMN] A                 .


Secțiunea B-B

Cote                              Scara 1:1000/1:1000

[mdMN] J t


[m]

Secțiunea C-C (secțiunea folosita in calculele de stabilitate)

Scara 1:1000/1:1000


0+000N10         °L_5I               ..... Jioj 2sf a>]     ?g[ -jnl ■»! ilj|

FM            a| ia[ soț sj| «f ec| f.o| îu[ 6o|     «| iooJ

4-,>JG              1 *' " —1           *™" ■ 1 1                     — «       i I       i           i      I <N10           o| j| id| ____3o{ ___ ap| aaf 3î|     4o{ -ic] 3o|

Rd            of io[ 2o| ac| 40] m[ co| tn| et| ga] ioc|


" h

(m)

N1Q (tov)

Rtf

IdsWotiZj

h

N1Q

n

Rd ’

(daUtrrd)

fl.o

0,1

31

101

51

D

0.2

39

138

5.2

. o

0.3

51

1B7

5.3

0

0A

ea

206

5.4

0

0.5

0

5.5

0

1.0

0.6

0

5.0

0

0.7

0

5.7

c

0.6

0

5.8

G

0-9

0

5.9

0

1,0

0

0.0

0

2.0

' '17!

---------&

"0.1

.........0

1.2

0

6.2

0

1.3

0

6.3

0

1.4

0

6.4

0

1-5

0

6.5

0

3.0

1.5

0

6.6

0

1.7

0

6.7

0

ta

0

B.B

0

1.9

0

6.9

0

2.0

0

7.0

0

4.0

2.1

0

7.1

0

22

0

7.2

0

2.3

0

7.3

0

2.4

D

7.4

0

2.5

0

7.5

0

5.0

2.6

0

7.6

0

2-7

0

7.7

2.6

0

7.8

0

2.9

0

7.9

0

3.0

a

&0

0

3.1

0

8.1

0

6.0

3.2

0

3.2

0

3.3

<J

8.3

0

3.4

0

8.4

0

3.5

0

8.5

0

7.0

3.B

a

&6

0

3.7

0

8.7

0

3.8

0

8.6

0

3.9

o

8.9

0

4.0

0

9.0

0

8.0

4.1

o

9.1

0

4.2

0

92

6

4.3

0

• 9.3

0

4,4

9.4

0

9.0

'“4.5

0

9.5

0

4.6

0

" 9.8

b

4,7

9.7

o

4.8

0

9.8

0

10.0

4.9

0

9.9

0

5.0

0

10.0

0


1

( 1

1

' 1

i                  jtt/x

■uiwcfr1? ■* ■: j*

<

\

t

j

i

F

j 1

F

N1()|h

(rrt)

N10 (M

Rd l'thtftarii)

h

(m)

N10

fi

Rd

7ddNtara2)

25

$5

5.1

0

0.2

34

f 11

5.2

0

0.3

50

164

5.3

0

0.4

65

213

5.4

0

0.5

d

5.5

0

0.B

0

5.6

b

o.r

d

5,7

0

0.0

0

6.8

b

0.9

0

S.0

0

1.0

6

6.0

0

1.1

...... ’o

"S1

.........0

1J

6

8^

ii

1.3

0

6.3

0

1.4

0

8.4

0

1.5

0

65

0

1.6

0

6.6

0

1.7

0

6.7

0

1.8

0

8.8

0

1.9

0

6.S

0

2.6

0

7.0

0

2.1

0

7 1

0

2.2

0

7.2

c

2.3

0

7.3

0

Z4

îi

7.4

0

2.5

0

7,5

0

ZB

Q

7.6

0

2.7

7,7

0

za

0

7.3

0

2.â

0

7.9

0

3,0

0

8.0

0

ai

Q

8.1

"0

3.2

0

8.2

0

3.3

0

6.3

b

3.4

0

8.4

o

3.5

0

0.5

0

3.6

6

8.6

0

3.7

0

3.7

0

"3.6

0

8.8

0

3^

0

a.s

0

4.0

0

9.0

r q

4.1

0

5.1

0

4J

Q

9^

O

4.3

Q

9J

0

4.4

0

9.4

0

4.5

0

6.5

0

'"4.9

0

9,8

O

4,7

0

9.7

0

4.8

0

9.8

6

4,9

0

9.9

b

5.0

0

10.0

01410

o|       s|     io]     ia|     îfl|     2$]     scf     asj     4o|     «i     m]

Rd daltmî

c|     rof             wf    <a|     Sp|     3q]     7<j]     w|     9d|    1«|


h <m}

N10 <lcw>

Rd

{UaJ^an2)

h

<rn)

N10

n

Rd

(doflt/nî}

o.n

D.1

43

141

5.1

a

OZ

50

164

5.2

0

03

60

196

5.3

‘ 0

0.4

0

5.4

03

0

5.5

....

1.0

0.6

0

5.0

0

0,7

0

6.7

” ii

0.8

0

5.9

o

0.9

0

6.9

0

2j0

<0

0

B.O

0

•~t;i

.........‘0

«;i

...... "'0

1-2

0

6Z

D

1.3

0

6.3

0

1-4

0

6.4

0

1.5

0

6.5

0

30

1.6

0

6.6

a

1.7

0

6,7

0

13

0

tj.B

0

13

0

6.9

0

23

fii

7.0

0

4.0

2.1

0

7.1

0

2.2

0

7Z

0

2.3

0

7.3

0

2.4

0

7.4

0

2.5

1

7.5

c

5.0

2.B

0

7.6

6

2.7

0

7.7

G

ZB

0

7.8

0

2.9

7.9

a

3.0

0

8.0

0

3.1

0

8.1

0

6.0

12

1

0

8.3

0

3.3

a

6JJ

a

3/1

0

8.4

0

3.5

0

8,5

d

7.0

. 3.6

0

8.6

a

3.7

... 0

8.7

0

3.5

0

8.8

a

3.9

0

8.9

0

3.0

4,0

0

9.0

0

4.1

Q

9.1

0

4.2

a

9,2

0

4.3

a

9,3

■ 0

4.4

0

9.4

0

9,0

4,5

9.5

0

4,6

0

9.6

0

4.7

o

9.7

48

0

9.8

0

10.0

4.9

0

9.9

0

5.0

0

10.0

0


-i,aiiWAiX ttr a>n h'Vi

M*TVW*x4                     l-Slfrl r-* r>r+i          ■

1

<

---Rd|

«* N10l

----


N1Q


c| a| jo[ îî| a| a&[ ao| jș| <d| <jg| sc| o[ tpț io| so| 4o| io) mf     ?o|ao| _gg] iog|
M1 □           i|              ioj ia) jd| js| ai| sș| 4n| 4sj

Rrf           of to| 20] m| ^n|     ?j| gol             m| ■»! im[


h

N10

W

Rd

6JaH/nri2j

n

(m)

N1Q

n

Rrf

.. 00

0.1

28

92

5.1

*

02

33

108

5.2

G

04

13

40

6.3

0

0.4

11

38

34

0

OS

10

33

5.5

(i

1.0

0.6

18

52

5.6

0

0.7

18

52

5.7

0

0.6

17

56

5.8

L

0.0

15

49

5.9

a

2.0

1.0

14

40

6.0

0

- 311

"24

.........68

- 6;i

--------D

1.2

20

57

62

0

1.3

17

48

8.3

0

t4

11

31

6.4

0

1.5

9

26

6.5

C

3.0

1.6

13

37

6.8

0

1.7

25

71

6.7

0

1.8

37

105

6.3

0

1.9

28

80

8.9

0

2.0

30

76

7.0

0

4.0

2A

55

140

7,1

0

3.2

60

152

72

0

23

0

12

0

2A

0

7.4

0

2.5

0

7.5

D

5X

2.6

0

7.6

0

2.7

0

7.7

6

2.8

0

7.8

0

2.9

9

7.9

0

3.0

0

8.0

0

0.1

0

8.1

G

6.0

34

0

G

0

8.3

0

34

0

8.4

G

33

0

8.5

■ 0

7.0

3.6

6

8.6

0

Î.7

0

8.7

0

24

0

6.8

0

33

0

8.9

0

8.0

4.0

0

9.0

a

4.1

0

9.1

0

4-2

0

9.2

0

4.3

- ■ 0

9.3

0.

4.4

0

9/1

d

9.0

4.5

0

9.5

b

4.6

0

9.8

c

,

â.7

0

4,8

0

5.3

0

10.0

4.9

0

9.9

0

5.0

0

10.0

SHiO           o| »| in| ig| 2ț| m|              3s| ao| 4c[ iîd|

Rd            o| ti| 2a| acj w| $o[ eoj to| eo) saj ioof

dut/fr-hil

h țffl)

N10 k

Rd (yeWnniJ

li"

(m)

N10

n

R4

WsUftmZ)

â.O

u

a.1

24

78

5.1

9

Jbîi

0.2

" 37

121

52

0

ru'rwThT, tr*w

Mirt

at.'rXuA'fL»

0.3

43

141

5,3

0

□4

62

203

5.4

0

0.5

0

6.S

0

1.0

0.6

0

5.6

0

0.7

0

5.7

0

0.8

. ..0

52

0

0.9

0

19

0

2,(1

1.D

0

6.0

—t:i

..........0

"Kt

.....

.........0

12

0

6.2

o

13

’ Q

6.8

0

1.4

0

8.4

0

1.S

0

0.5

0

3.0

1.8

0

66

G

1.7

0

67

0

1.8

0

as

0

1.9

0

6.9

0

2.0

a

7.0

0

4.0

2.1

0

7.1

0

22

0

7.2

0

23

0

7,3

0

24

0

7.4

0

2.5

0

7,5

0

5.0

26

0

7.6

0

1

2.7

0

7.7

0

2^

0

7.8

0

2.S

0

7.9

c

3.0

0

6.0

0

3.1

0

8.1

0

as

3.2

0

62

0

3.3

0

8.3

0

3-4

0

84

a

25

0

K5

0

7.0

3.6

0

16

0

3.7

0

0.7

0

3.8

0

8.6

0

3.9

0

02

0

8.0

4.0

0

9.0

0

4.1

0

9,1

0

42

0

92

0

42

u

9.3

0

4.4

0

9.4

0

9.0

1-

-R<j!

4.5

0

9.5

0

4.6

0

9.6

a

N101

4.7

0

17

0

L

4.8

0

9.B

0

10.0

4.9

0

19

0

5.0

d

10.0

0

tno         °L_   5I     i°i     isl    2°!            3°I    3°l     4.   4&l ~al


h

W

MO

(bv)

Rd ^sNterrtS)

' h

(m)

’ N10

n

Rd" țdaNitm2|

0.1

60

196

5.1

■ 0

fc2

65

213

■ M

0

0.3

0

5jS

0

04

0

54

0

0.5

0

5.5

0

0.6

0

5j3

0

0.7

0

5.7

0

0.6

0

53

0

0.0

0

0

1.0

0

67)

0

1.1

0

6.1

0

1J

0

6.2

0

1.3

0

6.3

0

1A

0

6.4

0

Ui

0

6.5

0

1.6

0

8.8

0

1.7

0

6.7

0

1.8

0

6.8

0

1 jfl

0

6.6

0

2.0

0

7.0

0

2.1

0

7.1

0

2.2

0

7.2

0

2.3

0

7.3

0

,2.4

0

7.4

0

2,5

0

7.S

0

2.6

0

7.3

ci

2.7

0

7,7

0

2-8

0

7,0

0

2.3

0

7.9

0

3.0

0

8.0

0

3.1

0

81

0

3i

0

8.2

0

3.3

0

8.3

0

3.4

0

6.4

0

3.6

<1

8.5

0

aie

0

8.6

0

3.7

0

8.7

0

3.B

0

8.3

0

3.9

0

6-9

0

4.0

D

9.0

0

4.1

0

9.1

u

4,2

0

8.2

0

4.3

6

9.3

0

4.4

0

g.4

Q

4.5

0

9,5

0

4.6

0

9.5

0

4.7

0

0,7

c

4.8

0

9.8

c

4jg

0

9,9

0

5.0

0

10.0

c


Rd            cj     ia|     io]     ao|     jo|              soj     to|     aa|             ico]

datate tr.2

oo

r— isis

■w '.'■CJ rwJ41 =+< j— L“TTrJy:  ■. .■A %"< fi w.“4^

> L            KTTJS ri.

1.0

I

i

i

2.0

3.0

f

4.0

5.0

i

i

0.0

7.0

B.D

9.0

N10|

10.0


N1G           o[ jj io| it>|              zsj sj| ?s| -i&f              yj

Rd            qj w| an] 30I w| su| ®o| rol bo( 9ii| tco|

dmi'OTS       --------- 1 ■—1----1------r----  1------1------1-1


tl

(m)

N10

(tov)

Rd

(3aNtari2J

h

(m)

«10

J1

Rd

0-1

65

213

5.1

' "o

0.2

72

235

5.2

0

0.3

0

5.3

Q

0.4

0

5.4

e

as

0

S.5

0

O.B

0

5.5

0

0.7

0

5,7

0

<3.8

a

5j0

0

0.9

0

5.9

0

1.0

0

6.0

0

11

0

6.1

1.2

0

9.2

c

1.3

0

6.3

0

1.4

Q

B.4

0

1.5

0

€.S

0

1.6

0

6.6

1.7

0

6,7

0

14

0

6.6

0

1.9

0

6.9

fl

2.0

0

7.0

0

2.1

0

7.1

c

2.2

0

7.2

0

2.3

0

7.3

Q

Z4

0

7.4

a

2.5

76

0

2.6

0

7.6

0

Z7

a

7.7

0

2.8

6

7.8

0

2.0

0

7.9

0

3.0

0

8.0

0

3.1

0

8.1

0

3i

0

8.2

Q

3.3

0

8.3

0

34

0

04

0

3.3

0

8.5

0

34

0

8.6

0

3.7

0

8.7

c

3.8

0

8.8

G

3J9

0

8.9

0

4,0

0

9.0

G

4.1

0

9.1

a

4.2

0

9.2

n

4.3

/)

yj

0

4.4

0

9.4

0

4.5

0

3.5

0

4.6

0

9.6

ii

4.7

0

9.7

0

4.6

0

9.6

’o

4J9

0

0,9

0

5.0

0

io.o

Ci


kt-vt ■      r11 r: h «st »<-y' n —' - -cLwc“ v «v

(Hwiyffirr^y.țwț.'«^*3         HW~»l-LhL>        » țJL

1

F

-Rd|

.

i

_

1

N10|


N10          o| a| w| 15]             2s| h[ m| ig| -isl soț

Rd            o|      toj     yj|     jj|     w|      ed|      w|     jg|     au|     so|    iaa|

diw<n>2            i-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1


h

(m>

N10

(Iw)

Rd

(daNfcmTl,

' h

(m)

n

Rd

fHMcm3F

. 0.1

60

. 196

6.1

0

02

0

5.2

0

0,3

0

5.3

0

0.4

0

M

b

0.5

0

53

0

0.6

9

5.6

G

0.7

6

5.7

G

D.B

5.6

0

0.9

0

5.9

0

1.6

0

6.0

0

1.1

0

6.1

0

1J2

0

£2

0

1.3

0

6.3

0

1.4

0

64

0

1.5

0

6.5

Q

1.6

0

6.6

0

1.7

0

6.7

0

1.B

{]

63

c

1.9

0

6.9

0

2.0

0

7.0

0

2.1

0

7.1

' 0

2.2

0

12

0

2.3

0

7,3

0

2.4

0

7.4

0

2.5

0

7.5

’b

2.5

b

7.6

0

2.7

0

7,7

0

2.6

0

7.6

c

2.9

0

7,9

0

3.0

0

8.0

c

3.1

U

8.1

c

3J

0

8,2

6

0

8.3

0

3.4

0

S.4

32,

0

8.5

0

3.6

0

6.6

a

3.7

a

8.7

0

3.6

0

6.6

a

3j8

0

39

0

4.0

0

9.0

a

4.1

0

9.1

0

4.2

b

9.2

0

4.3

0

as

0

4.4

0

9.4

0

4.5

0

9.5

0

4.6

b

as

0

4,7

0

9,7

0

4.8

0

9.8

0

4.9,

0

9,9

0

5.0

0

ih.q

0N10           n|              w| is|              25] ao| îs) 3q| <sj so|

Rd            o| iț| 2{i| ai} w| fu( âa| rai aof sg| m|

iaWrcn,2              '------1——’------u------1............ ..............N1<]          °l      4     jp|     iș|     a>|_    ssl     m|   ja|     *ol _ 4e)     w|

P.tl            j|      io|     m|     ;o|     «|     m|     eo[ mj     uo| o o)    '.w|

diurna      ---------—-----'-----1------------


h

(m)

N10

(Iov)

Rd

fl M

NW

n

Rd

04

36

11a

■ 5L1

G

0.2

. 62

.203

52

0

CJ

0

5.3

0

0.4

0

5.4

0

0.5

0

5.5

0

0.0

0

5.5

a

0.7

0

S.7

0

0.8

0

5.8

0

0.9

0

5.9

0

1.0

0

a.o

G

1.1

0

6.1

0

1.2

0

6.2

0

1.3

D

8-3

0

1.4

0

6.4

G

15

0

6^

0

1.8

0

6.6

0

1.7

0

&7

Q

1,8

0

6.6

c

te

0

6J9

0

10

0

7.0

0

24

0

7.1

6

22

0

7.2

0

Z.3

0

73

0

2.4

0

7.4

0

Z5

' 0

7.5

0

2.6

0

7,6

0

2.7

0

7.7

a

2,8

o'

7.8

0

2.9

r o

7.9

6

3.0

fl

3.0

0

3.1

0

84

3-2

0

U

0

3.3

0

ei

Q

3.4

0

8.4

0

3.5

0

8,5

b

3.6

0

as

a

3.7

0

8.7

0

3.8

0

0

3.9

0

8J9

0

4.0

0

9.0

0

4.Î

0

94

b

4.2

6

9,2

0

4.3

0

SL3

0

4.4

D

9.4

0

4.5

0

9.5

0

4,8

0

9.6

0

4.7

b

9.7

0

4.8

0

9.0

0

4.9

0

9.9

0

5.0

0

10.0

0N10


nt=L 4 iș| io|             so[ jș{ 4o|     4i]


Rd                fjj ia|                 3i]| io| 5d| ca] ?□ |                  ■?!][ too[

■dRKi'c/nî


fl

(m)

N10 (Iov)

Rd

h

N10

fi

Rd

fcfeiNremz)

0.1

54

177

. 5.1

0

0.2

64

205

52

0

0.3

0

5,3

0

0.4

0

5.4

0

0,5

0

5.5

0

0.6

0

5.U

0

0.7

0

5.7

a

o.s

0

5.0

0

0.9

0

" 5.0

0

1.0

............0

-6.0

........0

1.1

0

6.1

o

1.2

0

8.2

0

1.3

0

6.3

a

1.4

0

6.4

0

1.5

0

6.5

0

1.6

0

B.8

0

1-7

0

6.7

c

1.6

6.8

c

1.9

0

6.9

c

2.0

0

7.0

c

Z1

0

71

(j

Z2

7.2

0

2.3

0

7.3

c

2A

0

"7.4

0

2.5

0

7.5

6

2.6

0

7.6

2.7

0

7.7

0

2.8

0

7.8

0

2.9

6

7.9

0

3.0

0

8.0

0

3.1

0

B.1

0

3.2

0

a.2

0

3.3

0

£3

0

3/4

0

8.4

a

3.5

0

8.5

0

a.6

D

6.6

0

3.7

6

8.7

0

3.5

0

6^

0

?..q

0

0.9

0

4.0

0

9.0

0

4.1

0

9.1

0

4.2

fl

9.2

0

4.3

0

9.3

0

4,4

0

9.4

c

4.5

0

9,5

0

4.6

0

9.6

0

4.7

0

9.7

0

4.5

0

9.8

0

4.9

0

9-9

0

5.0

0

10" 0

c


’a'I «râ 1            Jj £>.*.

frr^L-. u

î*? 1                   I-               v-t' -a-, t-V/'i j '•!

J

F

"R<l|

-

b-

Nl6|


NtO


p| fi| ^°l    >4   sl—al          ss| w|4ș|


Rd            of ip[ w| sil io| so| eo| to| sol «1 ico|

19^-^     --------1---- ------ —  --------1—-i----1


h

N10

Rd

h

N10

Rd

flov)

(daJitmJ)

n

frtaNScmij

ai

■ 6

16

5.1

0

0.2

5

16

52

' 6

0.3

5

16

5.3

0

M

6

20

a*

0

0.5

8

20

5.6

0

0.6

9

29

5.0

0

0.7

11

36

5.7

0

0.3

0

29

5.0

' " ■ 0

0.9

B

26

5.0

0

...1.0

. ...12

......34'

...0.0

......o

1.1

10

29

5,1

0

1.2

B

23

0.2

0

1.3

9

26

6.0

6

1.4

12

34

64

0

1.5

11

31

8.5

0

1.6

10

29

6.0

G

1,7

10

29

5.7

0

ia

11

31

6.0

c

1.0

25

71

B.3

a

2.0

34

86

7.0

0

Z.1

25

84

7.1

0

22

25

54

7.2

0

2A

23

58

73

0

24

34

06

74

0

2.5

54

137

.7.5

0

2.0

60

152

7.6

0

2.7

0

7.7

' b

ZB

0

7.8

0

2.9

0

7.0

0

3.0

0

8.0

0

3,1

0

8.1

0

3.2

0

8.2

0

3.3

0

8.3

0

34

b

8.4

Q

3.5

0

8.5

0

■ 3.8

0

8,6

c

3.7

0

8.7

0

33

0

8.8

0

35

0

83

0

4.0

0

9.0

0

<1

0

S.1

0

43

0

9-2

D

4.3

0

93

0

4.4

0

9/4

0

4.5

0

9.5

0

4.6

0

9.6

0

4.7

0

9.7

0

4.8

0

9.8

0

4.9

0

9.9

0

5.0

0

10.0

0Ni 0            .7,1 șl m[ is| 2fl| as| 3o|               4j| <nj a|


Rd             d| w| jo| jo| <o | ed{ ec[ ?uj tw| m| icq|

do «tona                —        --——---—----------h

(m)

N10

CM

Rd

(daN/cmaf

h

(m)

NI 0

n

Rd (dafVcijiî]

OJ

• 60

6.1

6

0.2

64

209

52

6

0.3

0

5.3

0

0.4

0

64

c

0.5

6

6.5

0

0.0

0

5S

0

0.7

0

5.7

0

0.8

0

S.8

0

OS

Cr

5.9

0

....1.0

...........0

...6.0

.........0

1.1

0

5.1

fl

1.2

0

a2

0

1.3

0

6.3

0

1.4

0

K.4

0

1.6

0

6.5

’ d

1.6

0

6.8

0

1.7

0

6.7

0

1.B

0

L8

q

1.9

. 0

6S

0

2.0

7.0

0

2.1

0

7.1

0

22

0

7.2

0

2S

0

7.3

0

2.4

0

7.4

0

2.5

G

7.5

2j6

0

7.8

<]

2.7

0

7.7

0

2.8

0

7.8

0

2.9

0

7.9

0

3.0

d

8.0

a

3.1

0

8.1

0

3.2

0

8.2

0

3.3

0

8.3

0

3.4

0

8.4

d

3.5

o

8.S

0

3J6

0

3,6

d

3.7

0

8.7

0

3.8

0

8.8

0

3S

0

8.9

0

4.0

0

3.0

0

4.1

0

9.1

0

42

0

9.2

0

4.3

0

9.3

0

4A

0

9.4

0

4.5

0

9.5

0

4.6

0

9.6

0

4.7

d

9.7

0

4S

0

9.8

0

4.9

0

9,9

0

5.0

0

10.0

0N10

£»1      sf io|     h| ;j|     as|     m|     3a[     4&ț     1s|     so|

fW daTi'Eni

<4      «ț     2<ij      3o|     w|      soț      Euj      ît|                Gttț lqc|


h

(m)

N10 țkwj

Rd

(d«H'cni21

' h

(tn)

H10

n

Rd

CdaMftffi2]

0.1

6D

196

6.1

0

0-2

0

52

■ 0

0.3

0

13

a

0.4

b

5.4

0

0.3

0

5.5

0.0

0

5.6

0

0.7

0

5.7

0

D.B

b

5,0

0

0.9

0

5,3

0

-1.0

.......

............-0

-fijO

........

............0

1.1

0

6.1

0

1.2

0

62

0

1.3

0

6^

0

1.4

0

6.4

6

1.5

0

65

0

1.6

0

B.B

0

1.7

0

17

0

1.B

0

18

Ci

1.9

0

6.9

0

2.0

0

7.6

Ci

2.1

io

7.1

0

2.2

0

7.2

a

2.3

0

7.3

0

2.4

D

7.4

0

2,5

0

7.5

0

2.e

0

7.6

0

2.7

0

7,7

0

Z.6

0

7.6

0

2-9

b

7-fl

0

3.0

0

8.0

0

3.1

0

B.1

0

3.2

0

8.2

6

3.3

a

8.3

0

3.4

0

6.4

D

3.5

0

8.5

0

3.6

0

0.6

0

3.7

d

9.7

0

3.6

0

6.8

0

3.9

0

19

0

4.0

0

9.0

0

<M

o

9.1

b

4.2

0

5.2

D

4.3

6

0.3

G

4.4

0

9.4

a

4.5

0

9.5

0

4.6

0

9.6

0

4,7

0

9.7

0

4.8

0

9.8

0

4,9

0

9.9

0

5.0

10.9

0MtO           g|      s|     iq[     1ă|     2ilf     as|     3o|     as|     4o|     4&[     Șfl|


h

(rnj

N10

Rd

((TiNJamfl)

h

(m)

H10 n

Rd

0.1

EO

ias

5.1

0

0.2

ti

5.2

0

o.a

0

5,3

0

0.4

0

54

0

0.5

0

5.5

0

0.6

0

5.6

0

0.7

0

5.7

0

0.0

0

5.6

Â

0.5

0

3.5

0

1.0

0

6.0

0

1,1

a

6.1

0

1.2

0

6.2

0

1,3

0

6.3

0

1.4

0

8.4

0

1.5

0

&5

0

1.8

0

6.6

0

1,7

a

6.7

0,

1.8

0

6.6

0

1.9

0

6.9

0

2.0

0

7.0

0

2.1

0

7.1

a

Z2

0

7.2

0

2.3

0

73

0

2.4

0

7A

0

2.5

0

7^

Q

2.0

0

7.S

0

2.7

0

7.7

......d

2.6

0

7.6

0

2.9

Ol

7.5

0

a.o

0

0.0

0

3.1

0

6.1

'o

3.2

Q

82

0

3.3

0

6.3

0

&4

a

04

0

3.5

6

0.5

0

3,6

0

8.6

a

3-7

0

0.7

0

3.8

0

3.B

D

3.9

0

0.9

0

4,0

{I

9.D

a

4.1

0

9.1

0

■"4.2

0

9.2

0

4.3

0

9.3

0

4.4

0

9,4

0

4.5

0

9.5

0

4.6

0

9,6

D

4.7

0

9.7

0

4.5

0

9,8

0

4.5

0

9.9

6

5J0

0

10,0

0î'l 10            p| s[ iu| 1s[ îof 2s|    _a?|______5q[

q| 1d|     2o|      3!]|     'l| »J Eg| 7f| CC'| 3c|     10&]r-Kj                            îr*'!**

.^,'CLL

]

1

~Rd|

i

nid|


Mo         6L_ 5i io|            2g| 2sf 3o|            4^1    4j| șo|

Rd            a| iq| kj| so| .io| ati| «|     ■»( eoj so| ioi|

dsNftmî        '--------------1-------------------------- -------—-------1-------1


" K

(m)

NtO țfcv)

Rd (doftori?)

Fi

(m)

N10

n

Rd

WSMtrul}

0.1

62

203

5.1

C

0,2

0

5.2

G

0,5

o

5.3

0

0.4

0

5.4

0

0.5

0

5.5

0

0.6

0

5.6

0

0.7

0

5.7

0

0.6

0

5.8

0

OS

0

6.9

c

1,0

0

6.0

’c

1.1

0L

m

0

1.2

0

6.2

d

1.3

0

6.3

0

14

0

64

0

1.5

0

eS

0

1.6

0

&6

0

1.7

6

6.7

0

1.8

0

6.8

0

1.9

0

6.9

c

ZO

0

7.0

c

2.1

0

7.1

0

Z2

0

7Z

0

2.3

0

7.3

b

2.4

D

7.4

0

25

3

75,

b

2.6

D

7.6

0

2.7

0

7.7

0

25

0

7.6

0

2.9

0

7.9

0

3.0

0

8.0

0

3.1

0

3.1

0

3.2

0

3.2

c

3.3

0

3.3

G

3.4

6

3.4

C

3.5

0

65

c

3.6

0

8.6

0

3.7

0

3.7

0

3.8

0

8.0

0

3.9

0

8.9

0

4.0

0

9.0

0

4.1

0

9.1

0

4.2

0

92

0

4.3

0

9.8

0

4.4

0

94

0

4.6

0

9.5

D

4.6

0

9.6

0

4.7

0

9,7

o

4.8

fi.fi

0

4.9

D

9.9

0

5.0

0

10J

0


vjy^Vi'fr'.r.r.v/w

!■......

1-

i

aJ

5iâ]

3

1


UTO

t|       ?|     tfl|      îs!     20j      Si)      3d(     JSil      «of      4S|     w|

Rd dafVinii

<]|       1<]|      2i|      3fl|                m|      5a|      Tt?[      Bq|      ?q|     liof
h

N10

FM

h

N10

R.d

(m)

(kw)

fdzWtaiî)

țm)

n

(daNAzm?)

0.1

55

180

5.1

0

ai

64

209

55

0

0.3

0

5.3

b

04

0

55

0

0.5

0

5.5

c

G.6

0

5.6

G

0.7

0

57

o

0.8

0

5.8

0

0.9

0

5.9

0

, -1.0

........-0

...s.o

...........0

14

0

6.1

0

1.2

0

6u2

0

1.3

0

5.3

0

1-4

b

6.4

0

15

Q

6-5

0

15

0

6.6

0

1.?

0

6.7

0

15

Q

05

0

15

a

&9

c

2.0

0

7.0

0

2.1

0

7.1

c

2.2

0

7.2

G

2.3

0

7.3

a

24

0

7A

n

2.5

Q

7.5

3

Z6

0

75

0

2.7

0

7.7

a

2.8

0.

75

0

19

0'

7.9

0

3.0

0,

B.Q

0

3.1

0

11

3.2

0

6.2

b

3.3

0

13

0

3.4

0

. 14

0

3.5

0

ÎS

0

3.6

0

16

0

3.7

0

17

0

3.8

â

16

0

3.9

0

8.9

0

45

0

9.0

0

4.1

0

9.1

a

4.2

0

9.2

0

4.3

0

9.3

a

4.4

0

9.4

0

45

b

9.5

a

45

0

9.6

0

4.7

0

9.7

0

45

b

95

0

45

0

9.9

0

5.0

0

110

a


’lt» P i'-H'«

I

I

I-

-Rd]

d

Nl.O.I

1 !


M10            fl|               1fl| 1s| 2<lj 2$| 3jj ssf               4s[ so|

Rd            o{ ia] ssj[ aaf 4o| aa| «o| jo| $d| m| iao|

dat<i'Cfn2•      «-1**«».-*■ *v:A7A-/KM wsr 1

)

1

F

r

r~“^

N-ț0|


SONDAJ DE PENETRARE DINAMICA  Pd 23 Umplutura


N10               . _d io| ia|                       mJ 3j| -ac-j , 4s| m|

R<l            s| io| a>| a| jq|              au] ?n| s<j|             km]

clfl f-t't m i           — L                  1 " ”                "        -t—      ■


h (ni}

N10

W

Rd

(cWttiîi

■ h

fm}

N10 n

Rd

(AiWfcfftî)

0.1

16

52

5.1

G

0.2

15

49

52

0

Ck3

13

43

5.3

0

0.4

â

20

5L4

0

0,5

9

25

■ S.S

0

6.6

8

26

5.6

0

0.7

B

26

5.7

0

0.8

6

26

5.9

0

Q.9

6

20

5.9

0

-1.0

-12

34

-S.0

........0

1.1

10

25

6.1

0

1.2

8

23

62

0

1.3

9

26

6.3

0

1.4

12

34

6.4

c

1.5

11

31

65

c

1.6

10

29

6.6

1.7

10

29

6.7

0

1.6

11

31

6.8

b

1.0

25

T1

6.9

0

2J0

34

86

7.0

0

2.1

0

7.1

0

' 22

0

72

(j

2.3

0

72

0

2.4

, 0

7.4

0

Z5

0

7.5

0

2.6

o

7.6

0

Z7

0

7.7

0

2.3

0

7.8

0

2.9

0

7.9

r o

3.0

0

8.0

0

3.1

0

8.1

0

3.2

0

8.2

0

3.3

0

e.3

0

3.4

0

8.4

0

3.5

0

8.5

0

3.5

0

8.6

0

3.7

0

8.7

0

3.8

0

8.8

0

3.9

0

89

0

4.0

0

5.0

c

4.1

5

S.1

0

42

0

■ 52

0

4.3

b

9.3

0

44

0

94

fl

4.5

0

9.5

0

4.6

0

9.6

4.7

0

9.7

0

4.8

a

9.8

0

4.9

0

99

c

5.0

0

Id.O

0
l£j BACĂU /   : • ■•                ; c;^3x50^^eljg^ț^C^ ./

laboratorul ; geo                      58$^.—. QRUFAJ îjgbspodaria <te v

. PROFIL FORAJ                          ‘

Sar.

83


N R. 12 5    r^un^ *0 A ^.7, .1 c

LiMÎTÂ DE r PLASTICITATE

T~


’ COMPOZiriA granulometrica , <r^^fSESFEăiî -Ț ■■■!'

;aM? sil1 -1 -O-


A i r i ’iPlensc. Gc


LRJ BACĂU

.< . '

LASDRATORUL GEO


CET/3*5$dWpelignH Bticâu -.;

GRUPA J Sfaospoddr ia de     i

PROFIL FORAJ NȘJ27 cârbunej4-p&4,5t ^6f47r4.10

K-s


.CQQ^r.

■   ___ -W                                 4. COMPOZIȚIA GRANVLOMETRJCĂ


Pfetrfe Nisip Praf Argile

--

râm mm mm


STAS: 3282/68


•lMta ce-

PLASTICITATE

4^


Ui

B

3 o |_. 1 ■ ,STAS;! Sl3"75si5TASițgi5-64


'T
' <^S,cajxi;/

hlu,<|237ri


r

i

c

£

5

i


i.

I i

l

' k,


I


i
1


J


- •- - - - ' '•■--■ ..J'< . . .                   H^ș

;<¥$W


4 X-^Y^SS9


-^i |fi uițjeSW ' ■>

1 ’WI


TșJbaCĂU ' r"?''             .. /C,E.T.3*50 MWp^lîgni.t.Sacdu>

X^eORÂTORUL                         — GRUPAJ 5(gospodăria deoăr- :

. PROFIL FORAJ NEL134 buhehOB^s,46^ 4.10


£ ac

T °

■ iî-1^

Sgzl£


MS


MS
CU,        SofoirS&fJ

CuU&ă Je ?c/r>}j/T *' tâte-msre, Sa/iea. tâfefiie eit fiO^sSSf^ rheetia > tfe /# /rMsn. Șart##/,


i. COMPQZfjtA . GRANULO METRICA


.SȚAS:3202/68


:a


jj

~?eh.               ''/■

foO.J. ârtâtf


ap.


LU

ș

o

"-.MMITĂ DE PLASTICITATE

-Lfc"

'-î-pr-

-fer-


z>

STA5;1913-76sî &ȚA<d9ț5-54


PieiSkis.


i.Rj BACĂU .    ■..."■    ' t           ' aii >5.6 MWpe lignit Bacâu':

laboratorul geo sea£&-?-— GRUPAJ 5Îg ospo daria decar-

PROFIL FORAJ NRd31>ne}*OB:A<4.6,4.7,M0««?»■

DENUMIREA


3“

;c

:§-r-sTRivnJLur


fitefaș fnwff-snri&eK/., &J         2>tâ)VA'-

fd referea) Sf tâsfp /nÎF^tâ&PB r îșa/tefi - csr<pnfc0 etf focfewe fjiedfei de .


dtâA* aăM&jtâ, v^xd-ttflitâg.r&wiaef&ZLr -

cte tyejtâhd.


prim Imm mm

STAS:32B2/b5TxT "07" "TpT “le. "

—- --

SÎA5-3913-75Ș] 5TAȘâ91$-6&


40


77


27


ie


ÎNTOCMIT;; «4./}&?

PRd'CTAlt^&rk DESE NAT:

VEfWEifcÂT-nștIOD


jOy|v.3?4:O5e


rn2S.C AMURCO SRL - BACAU

Compartiment Mediu


SJTUATIA calftatii pânzei freatice Anul 2010


PUNCT CONTROL

Data

IMPURIFICATORI

pH

soZ

CCOMn

w

NH/

ADMIS

6,5-9,5

250

5

0.5

Tanc Amoniac

19.02

16.0

173r0

7>

2082

589.2

~sfi4

8,9

112,0

M8

550.Q

546,0

28.09

7,2

280,0

6,8

6,2

7,8

Turn Hidro-SRA

19,02

r zo

184,0

5.27

22,0

. 28,0

7,1

116t0

3.99

19,S

24,7

28,09

7tS

120,0

9,90

W

r 161,0

CETSOFHRT

FORAJ IMPRACTICABIL

Bazine 728

19.02

6,6

1334

3.75

614

78,6

6,04

.   8.7

820

4.79

17,0

.21,7

28,09

7.2

43.3

3.5

5.6


Responsabil FMI

Ing.FRieUftA ELENAS.C AMURCO SRL - BACAU Compartiment MEDIU

SITUAȚIA

catttetii pantei freatice

Anul 2011

PUNCT CONTROL

jOata

7 1 iMPuKlHCÂfORi

pH

CCOMn

Nr

NHf

S04

ADMfS

r r

Harta C.FJR.

24.03

7

6.23

0,13

0,159

71.6

(SOFERT}

16,03

7

10.3

0,42

0,53

94

Medie

7,00

8,27

0,27

0.34

«2,80

INTERSERV1CE

24,63

6,5

21.58

380

486,4

2500

(SOFERT)

16,09

5,5

r 33.5

380

460.8

3500

„ 1.3*12,

6.9

11.9

30,4

38,79

320

Medie

S.50

27,54

370,00

473.60

3000.00

fană Amoniac

24.03

6.5

5,3

.. .  V55

1.88

95,0

(AMURCO)

16,09

6.5

11,9

5,20

. e,es

100.0

Medie

6,5

8,6

M

4,3

97,5

Turn Hidro -SRA

.24,03

ii

6.3

150.00

189,40

.   155,0

(ȘOFERI)

16,09

8.0

19.1

290.00

r 358,40

235.0

25.10

7,7

10.6

14.00

17,40

210,0

Medie

7,7

12,7

220.0

2M.9

195,6

DECANTOARE

__24.03

4.5

35.2

385.00

441,60

3500,0

OU 703

16,09

4,0

26,5

267,50

342.40

1900X)

(SOFERT)

Medie

4,3

30.3

3263

392,0

2700,0

<.)

CET SOFERT

26.04

7,5

5,99

4.8

e,02

320

(

(AMURCO)

)

Medie

3A

24

3.0

160,0

Bazine 728

24£3

7^

2,6

3.30

4,20

66,0

(AMURCO)

16,09

10.4

1,16

1.42

50,0

Medie .

7,0

63

2.2

2,8

58,0

Depozit sulf

23,03

7

5,67

n39

49,6

93,3

(AMURCO)

16,09

8

43.1

345,1

425

340

— -

Medie

7,5

24,4

192.1

237,3

216,7

S.C AMURCO SJLL. BACAU

LABORATOR ECOLOGIE-TOXICOLQGIE

BULETIN ANALIZA

Nr. Cri.

Data « prelevare proba

apa

Fwnct prelevare proba apa

Indicator chimic

Limita admisa fmgfl]

Valoare obtinuta

(mg/11

Observații

p/r

-:U.............

..... .................

' -4.....

Cco « Hk

<&tS

-i

xz

fa / ifZr?-

f

-

I2&O

<r

z

fijfio “ Mit

«î

fi / H

/AT/ W

/

4(9*

?

kfieaxcjf’țftAt

p*

£2

h

(?&» *- A^h

~m7

if

H/ AAV

<&r7w

IV

St^2-

n

V7«"“

34,?-

/<

fiMfi +

-

/HX

j

£VtC

p'ff-

M

e^-Rq

12#

4

ftfi'tyr-

Î3+/qS&

2a

1 ,   ■             .1^

^1,2 ~

67

-'■ .- -‘ \ 1 fc

■ ■■ ■ I

s. c. AMURCO S.RL.BACAU

LABORATOR ECOLOGIE-TOXICOLOGIE

BULETIN DE ANALIZA

Nr<. 37.. data........6C .£?/

Nr. crk

Punct prelevare proba , apa

Indicator chimic

Valoare obtînuta (mg/I)

Limita admisa (mg/1)

Observații

L

fa

<rt q

’N

...........

......... ..          ț -i......

............................

..................

w-

3-,<z

“T---------------

*7” —

7 P

foh- -Z^/

•Zfa’ .

3/V

... șa.1- ..

Z3Wfo

p

-o

J

3 0x2, a

L A

Aj

i

d”—

T'

’j

!__________________

Sef Laborator Ecologie Nineta Iga


son K^nW-'&uKmb imwiciir Cffisțtosztfc rnziz PtacmsirlolJffttaO fBJZO pow.tr PfuțvrezCHalda fosfogips Bacau cu stradficatia generala după retateare


3lka1 - azdKJ hvțțnM FacOT tf Săfttj;3.l MS P»AA^C» e(stw^țo)s] C (ftl«£)3j flore waKr^fGkturjza PqraWHcrriQresxo Pont AfrprasurțzzO toreAirrăfMzO


&&E eiîsAi^rt:-2&J>ie Amserapiu sw-^rt M.oi A^iMU'nUM^c WetyxpnLWft $apnH3"i,78j2 ftwa Nămol PafGtsUW?

&&â NOrniăJSufțM^zWSî-^j? aMt&Barctai aut SflHr Sk. «țfwtzS. Ue *Aîr as** Snarf.*». ftreț :<wrt 03ttSBHf uan. S!nțM!AW5fe*M7 rt,ya a» no,mii fqtmsi au: Pcr/$aaCj«ure:CLl1l45 TfifUfi CwrcKra-KL&s, 2U Tc?niff)nOoortnstcii.i.a44 axiwi ur CMMuwn^Wâeg.tti Mî»m Wfl QWKiriWJ^I .1,2355


Valorile Fs obținute pentru halda defosfoglps Bacau oi stratificare generala după reiat uzare


Metoda

Static

PsGuttodlnamlc (ks=0_2Q)

Ordinar/

2.07

1J26

Bishcp

2.26

1.41

Janbu

2.W

1^7

M-Price

2.22

1.37


3'2 r? Vxjj/y-p'
AJI&ifa

fwciaile

Soli IiIc-StKIl&jiM-GatHamb

Unit

CorfliSonzC

Phl=Mt

Pijwmâtrtci Una d~0 facC

Po;e-Ak PrasaontZO


Halda fosfogips Bacau cu stratificata locala si generate după retaluzare


Soă2

Șeii k’olfiiZhtoiV'Coconit Unii Vfeijhtz;19 Cc^esion^W

PM2S5

Piesur^kw Una ^2Q

RiCO

Fora-Alr PffcSiareCO


SUI3 umpkiiuta

FArfaCL'ohr-Gfiu^rfiij Unit CohesiânZIS PfcSt?

RfSMrnitrit Lifte #ZC RU~0

Pccft-Alr


2.369

*


sooel 'JBMuKtoncI ?a5M‘OîSaftft=2^»Si JWAljJâS» C (Sir«igi»)=î

ftK e     PraMurt qO

Amvstoftragao PQ«/trWM5ui«^tl Por«Av?wtHio AM B AngSztt ■ Stt»W3&U3» MlM133tm.9234MK t&&Unf$K346l7e-H3 833*M|iM!Xi$a253

j’fjUfâtfLamtaHîS

ârt« JJMrral flarcisa.J$3« -&«Mra»l StrCM^aBaMOI Sîtt SW ftfefi. ftras:1 Gt27 a±u SMar Ras.

a»£ Snw? voi. FafDesțuJTS» a»3 &W >.«CL 3»KZ 1JJ71M4-KZ fttfifl SiH MOTC13 rt.T»=fL«2S$g Pct/$tfi cwjtetussn TipUl COîW*U«=i1J 11, $$ JXJ Tojl RljfflCoardKîtesSls^jSJa eoKannrtCgaitrt3î2S1 jMi. yi5î sem R^nrGoafWiumtM sus


Sid* zona da fupeta

Soli JtoiEl-Mohf-CaiAMWlj Uniț WaăjhtZUB Cohtsto? C<J PM^ Pisajnțeîfw Lina^zO RnzQ PatfrAk PressOTîZGValorile Fs obtinuie pentru halda de fosfogips Bacau in ipoteza A (cota 185100 mdM) de stratificat ie după retaluzare


Matoda

OrcJinary

Sishop Janbu M.-Price


Static

2.40

2.45

2.36

2.40


P3audotiinamic (lcs=0.2Df

1.42

1.47

1.40

1.45


3c.i 1

Scfl MctfelZJitohACautortib


Unit VfelghtZM

CohesicnZO

PflIZSO

PteXiHTWătrîo Lin» J»ZO

Rti-0

Pa/e-Atr PrassureZQ


Seri 3

depmt^e

Soli Matele hAolw-C^utomb

Unit WatatitziS

CchesianziD

Phiz36

Piewmattic LEare fluzo

Fofâ'A c PresaufeZO


Halda fa sfogips Qacau cu stratificatia locala si generala după retaiuzare


Sui! 3

umptuiuia

Sâil MpdelzMohfCculcmb

UnitWeEghtZlS

Cph^icnZ 1â

PMZ12

Pt*ze<netric Line WZfl

Huzzt)

Pcve-Ajr Pr&siUMZtJ


1.942

*


SWfcl -JSfflEl LA'.Aj; FaG&tfSifecUttâ ftHMafeS»

C (sseniio-i CțPowJsMWJi-Wl Part W££rPR$&ra::4 PtoWîtSfftjJWSti PottAirPrairHttwO ftiftAlrrbrarco ffiUBAnjltM sec* WkOjWMJ

6i» l*n$pZ6S733^M! t!asaAn9te='2jS2H AnJKftqfM tengjq iii Ap^cMUmtaazfl Wt^ni (tni. Vut $#an&]ci ,we cîMi hix/iiu Fta?::2j0»f âat« NWfiijl S«f42tSttfrrM1 eaaSBWftw.

Afet. Sft&SțWlțHtff iHt ^ear Mon. ?«d»: i dat s Sase snwi ktan. Sreftctss i3t*30i Fțl-Jft 8131 NQTffiSl rtew 1W? hcnbWBJ ®15W      JlW-022

PUi-Sfsi TVtuacmniftțWHG, ăLaw TCJ Ă>3hlC4tK«L1Maz»16t.iT^2 QffWi                  5TJ75

aMS.iitogMQxwmH4zia.iei, 57^Scit 4 jane da rulare 3c(l Mod-Î^Mcru Unit

Cthesîon ~0 FniZ        3

PtftXQraețria Lina ^j-C


Valorile Fs obținute pentru halda de fosfogips Qacau in ipoteza B (cota 173.00 tndM) de st ratificat te după retaluzare


Metoda

Stattc

Pseudod inamic (ks~ 0.20)

Ofdinary

2,02

1.32

Bishop

2.05

1.36

Janbu

1.94

1.25

M. -Price

1.90

1_27Aii Soia

Soi 1

fuMîtje

&>3 MDdfiirHghc-Cciitanib UfltWjhca?

CcittfcswnzO

PWZ30

PiMcmaltin Lină; ri“O

RlCQ

Pftie-Air Freaaufs’O


Halda fosfogips Bacau cu straîificatia locala si gsnerala după retaluzare


So£ 2 tfipCJfrc^i Scil Ifc'&lzltohf'CoLJ&inb

Unit

CcliesiMJZlO

PMZ35

Pfissnieiric Lew pZO

P.1Z30

PM&nAif Pft^=ut»ZQ


1.796

ssa 3

LftlplulurB

Urai WftljhcXiS CsJiEsm^ ifl

PhjZtZ

Pjjwmtyio trasee R-ZQ

PM&dir FrsBiUfezt)


HâCt1-.*=WJ.1«aM Factor af &n»" i,7%3 RHĂijlasW-

C          1

C [ma)Z347«Sr3î3

Pa/iWîîîTflM«Zfi Roia Mr Pr*u\if4=D R5KAlrF«S^0

țxewmav b’+>r4>jn'^tî2.5^»i

Ă35-I iăWA’S’JH-O

Awirqps îiiwgn Affl|tKJU*rtM3=fl vvejm (na. m 3annis)=Miî uow &U Wrtîa rORHZl^^SHl» 6a» hW3ISH|t?12!4SBFtț3 &S&3MVKH.

ana&ltr 345l&»»ui.W4t±«9 &USM&tfx> ftLfoțr^,j^S5-<Mi âm&'QriMtl UmzidălMfc&S ftgtfl SMi hW3h rOTM3U&&4» HxiwHiSstiffita ftoyjiw CteJJjifcZi 4*5*KH» TțpUfl C«CWIW^Z4.£SJS rgpftjșfflCQMttl&ZâU^ pmofl) MU CWdtoMZK J).«j a^flCMtoi'iKîxsss.SB


Sil 4

3«j\* ca ujpfcts St'îi jijitiz iMft Wățsht’13 CJohllto ~0

Fhi-            3d5

PeOTUilftc Lina 3-G Ru=£>Fors-Air FresțvraZO


Valorile Fs obținute pentru halda dafbsfogtps Bacau

in ipoteza C (cota 151.00 rridM) da stratificare după re ta lunare


Metoda

Static

Pseudo dinamic (ka=0.20)

Ordînary

1_B9

1.22

Bishop

1.91

1.25

Janbu

1.79

1.15

M,-Price

1.83

1.17


1 <z/yA'J ficils

Scî 1 fcrdâtlt

Utitw^iza

CctesicaZO

PW=M

Pidttomețrs Ur» *-C RuzO

Fw^AIr Fr**iiwaZiJ


Halda fosfogips Bacau cu stratificata locala si generala după retatuzare


£c;l 2

depăra

Scâ !.<fldtl2lJ^r'Ciai&A'sb

Unit WtijhtZAS

C*h*aî<jctz 10

FffiMJrtfctfKî Um flZO

1.529 «•


PoifrAit PreasuiaZO 9o?3

wn^sutuâ

EsB MKJdZHcftf-Cokfemb

Ur.lt W^jinzie

Coh=sk?nZ iti

Plezwwtrâj Uns dZO RcZO

Pi/i^Air Pee&nr^^O

j USKfl ’4Bi

s

O*W»V

iha 1M1S4

rtMMhjfl: ll'iWH

A..iizaaj &rvțpa w.3 S ■Kla^nfShVM CMutI3i4IF4 xnt nm»x<; mu sm» fiim$ snn: 14WM1X1 ClMChwHi» <hm3i-IM7 Uhshu mi ixwxs^raufț»

IOU47U H-U Cu* va x>tu;a Mintii Lukw; >x>;v4;u nwrU Sro< t<Mzr.ittlt4tt ««MWîiirm țtWUuîfUUUW W   c»>m< a n ta, ii r

n+j tmataju ewvirnn 114Bxfids d* rupere

Ssil MsdiEiJ.-W’Ccii: Ur4Wfe&WZl£ CțJ>4s.tjn zO

Pfii2

Pjsffimitt/ițr Lj^ZO

R.UZ0 KH^tf'PtessuraZO

: Valorile Fs obținute pentru halda de fosfogips Bacau

in ipoteza D (cota 149.00 mdM) de stratific atie după retaluzare

Metoda

Static

Pst

Ordin ary

170

1.14

Sishop

1.68

1.14

Janbu

1.52

1.06

M.'Price

1.57

1.07


ic (ks-0.20)


ANEXA H
^0

REGISTRATOR A GE KER_AL A

21, IUN, 2012


INTRARE Nr.1 5 0 3


CABINET PREȘEDINTE


1 1 JUN 2012


INTRARE

IEȘIREINSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTĂRI ENERGETICE SA ISPE

Bdl. Lacul Tei, nr.1-3, București 020371 Te:021 2107080, fax:021 21036 20

Domnului Mihai Chendrea - Manager proiect


Referitor la adresa ISPE nr. 240.716/2012.06.01 prin care solicitați punctul de vedere al CNCAN fata de proiectul « Reabilitare sit poluat istoric halda de fosfogîps Sofert Bacau» va transmitem următoarele:


 • 1. CNCAN are in evidenta halda de fosfogîps Sofert Bacau apartinand SC H&H Company SRL pentru care a solicitat monitorizarea radiologica periodica, împrejmuirea si marcarea perimetrului cu panouri de avertizare si restrictionarea accesului populației pe amplasament precum si determinară impactului radiologie al haldei asupra mediului si populației.

 • 2. Pentru determinarea impactului radiologie al haldei asupra mediului si populației, proprietarul a dispus efectuarea de măsurători dozimetrice in diferite puncte de pe suprafața haldei, precum si determinări radiometrice pe probe prelevate din materialul haldei si din apa din forajele existente in aproprierea amplasamentului. Rezultatele măsurătorilor au fost prezentate sub forma de studii si au fost transmise la CNCAN. Din studii nu rezulta evaluarea impactul radiologie al materialului haldei asupra populației si mediului, respectiv asupra lucratorilor care ar efectua lucrări de remediere a haldei.


 • 3. Din studiile transmise la CNCAN rezulta ca radioactivitatea haldei determinata de radionuclizii naturali este in jurul nivelului de excludere definit in Ordinul 14/2000 privind aprobarea Normelor Fundamentale de Securitate Radiologica, si, deși nu este determinat impactul radiologie asupra populație si lucratorilor, autorii studiilor au recomandat efectuarea de activitati de reabilitare si ecologizare a haldei de fosfogîps, lucrări care ar contribui la reducerea impactului radiologie asupra mediului si populației.

 • 4. Proiectul propus de ISPE privind reabilitarea sitului prin acoperirea suprafeței haldei si impermeabilizarea apelor freatice răspunde recomandărilor studiilor anterioare si trebuie realizat asigurând protecția la radiații a lucratorilor care efectuează aceste lucrări.

  B-dul l Jix.Tt.Tiii nr. 14,

  Sector 5. 0507^ - București

  Tel. 021-316.1)5.72

  Fax; 021-31 7.3S.87

  nfficetrȘcciCan.ro

  WV.W.LIlGDl.ni


 • 5. In conformitate cu prevederile Ordinului 366/2001 privind aprobarea Normelor de Securitate Radiologica - Proceduri de autorizare, art. 11(2) activitatile care implica lucrul cu sursele naturale se supune regimului de autorizare de către CNCAN, si anume prin componenta de inregistrare a activitatii.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru realizarea proiectului propus de ISPE este necesar ca:

 • 1. Proprietarul haldei sa solicite la CNCAN autorizarea prin înregistrare a activitatii de deținere si de închidere (acoperire) a haldei. Modelul pentru cererea de înregistrare este prezentat in formularul 3 , Anexa 1 a Ordinului 366/2001 privind aprobarea Normelor de Securitate Radiologica -Proceduri de autorizare.

 • 2. Documentația tehnica suport la cererea de înregistrare trebuie sa cuprindă suplimentar fata de cele solicitate conform Art. 9-13 din ordinul menționat mai sus si următoarele:

o analiza de securitate radiologica din care sa rezulte caile de expunere a populației si lucratorilor pentru situația in care halda este neacoperita si pentru situația in care halda este acoperita precum si dozele estimate pentru populație si lucratori in aceste situații;

o descrierea lucrărilor prevăzute in proiectul de remediere precum si a lucrărilor prevăzute pentru menținerea eficientei pe termen lung a acoperirii si impermeabilizarii;

o programul de protecție la radiații si de monitorizare a lucratorilor; o programul de monitorizare radiologica a mediului pe termen lung.

 • 3. Societatea comerciala care efectiv executa lucrările de acoperire a suprafeței haldei si impermeabilizare a haldei trebuie sa fie autorizata pentru aceste activități de către CNCAN.

Cu stima,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


N’

Dat<>ih o]- Zc/L


GlJVERNUl ROMÂNIEI^’ Marasesti> nr Bacau, jud, Bacau, tel 0234 581 849, fax: 0234 588 757 Comisia Națională pentru

Controlul Activităților Nudeart              Domnului ing. Romeo Stavarache, PrimarReferitor la cererea dv. nr. 4206/21.06.2012 prin care solicitat! înregistrarea activitatii de deținere Halda fosfogips Șoferi va transmitem următoarele:P RIMĂR1A MUNICIPIULUI 1 :


Pentru activitatea nucleara pe care o desfasurati, in cazul dv. activitatea de deținere material radioactiv, trebuie sa desemnați o persoana cu responsabilități in securitate radiologica în conformitate cu prevederile ari. 42 din Ordinul președintelui CNCAN nr. 14/2000 de aprobare a Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicat in Monitorul Oficial al României nr.404 bis/2000, Parte 1.

Responsabilul cu securitatea radiologica trebuie sa dețină permis de exercitare activitati nucleare, nivel 1, Domeniul: Activitati cu risc radiologie nesemnificativ ARN, Specialitatea: Protecția Mediului PM. Responsabilitățile, modul de examinare precum si tematica pentru examinare sunt prezentate in Ordinul președintelui CNCAN nr. 202/2002 de aprobare a Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a aactivitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditați in protective radiologica, publicat in Monitorul Oficial al României nr.936/2002, Parte 1.

Documentația de inregistrare trebuie completata cu o schița format A4 reproductibila privind localizarea obiectivului Halda fosfogips Șoferi asa cum aceasta apare in înscrisurile primăriei si care va fi parte din notificarea eliberata de CNCAN,


o Taxa respectiv tariful pentru înregistrarea activitatii de deținere precum si pentru examinare personal cu responsabilități pe care trebuie sa le achitați in conformitate cu Regulamentul privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.604/01.09.2009, si care sunt prevăzute in formularul de evaluare atașat.


Cu stima,


B-dul Liberlârii nr. 14, Sector 5, DS0706 - București Tel, 021-316.05,72 Fax: 021 -31738.87 office@cncan.ro

wwv,.i_nc.it i.roGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

DIRECȚIA DCCN, Compartiment Radioprotectie, Deșeuri Radioactive si Transport

FORMULAR DE TAXE Șl TARIFE PENTRU AUTORIZAREA Șl CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

SOLICITANT: Primăria Municipiului Bacau

Adresa : str. Marasesti, nr. 6, Bacau, Jud, Bacau, Tel./fax: 0234 581 849, fax: 0234 588 757

TAXA* : Se achită prin virament bancar ( cu Ordin de plată sau cu Mandat poștal) sau în numerar ( cu Foaie de vârsământ - chitanță, direcția casieriile Trezoreriilor locale), conform art. 10, alin. (4), lit. (b), din Legea nr. 111/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea in siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, precum și art. 3, alin. (2) din Regulamentul privind taxele și tarifele pentru autorizarea șl controlul activităților nucleare, aprobat prin HG nr.712/2009 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.604/01.09.2009, urmând indicațiile de mal jos:

Beneficiar: Bugetul de stat

Cod fiscal: Ai solicitantului


Banca beneficiar: Trezoreriile locale în a căror rază solicltanții sunt înregistrați fiscal sau își au domiciliul Cont/Cod iBAN : RO__TREZ___20160103XXXXX (specific trezoreriei statului care încasează plata)

Reprezentând plăți :Taxe pentru eliberare de licențe și autorizații în domeniul nuclear

Nr. Cri.

Secțiunea

Poz.

Activitatea

Suma (lei)

Coef. Corecție poz.

Total (Leii

Nr. $i data documentului de plată

1

14

2.1.1

Autorizare activitati profesionale in care lucratorii si /sau populația sunt expuse la radon, toron si descendentii acestora, radiație gama sau alte radiații ~ înregistrarea activitalii de deținere

48

; 48

i

i

2

7

6

Examinare personal

0.5

15

TOTAL

! 63

i

* In sumă de 10% din valoarea tarifului.

TARIF: Se achită prin virament bancar (cu Ordin de plată sau cu Mandat poștal) conform art. 10, alin. (4), lit (a), din Legea nr.111/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 27.06.2006, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare precum și art. 3, alin. (1) din Regulamentul privind taxele șl tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, aprobat prin HG nr.712/2009 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.604/01.09.2009, urmând indicațiile de mai jos:

Beneficiar: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (C.N.C.A.N.)

Cod fiscal: 10792013


Banca beneficiar: Trezoreria Sector 5

Cont/Cod IBAN : RO98TREZ 7055032XXX006052

Reprezentând plăți: Tarife pentru eliberare de licențe și autorizații în domeniul nuclear

Nr. Crt

Secțiunea

Poz.

Activitatea

Suma (lei)

Coef. Corecție poz.

Total (Ia’)

Nr. și data documentului de plată

1

14

2.1

1

Autorizare activitati profesionale in care lucratorii si/sau populația sunt expuse la radon, toron si descendentii acestora, radiație gama sau alte radiații - înregistrarea activitalii de deținere

475

475

2

7

6

Examinare personal

0.5

145

TOTAL

620

EMIS CU NR............./ .............. DIRECȚIA ECONOMICĂ A C.N.C.A.N.

ÎNTOCMIT                                                   S-a făcut dovada plăților pentru taxa și tarif cu (după caz):

- copii OP, extras de cont, chitanță, mandat poștal

Nume și prenume                                  Se confirmă intrarea în cont a sumei reprezentând tariful,

Daniela Dogaru                                             în extrasul din data de.......................

11.07.2012                                               Nume și prenume...........................


ANEXA I


Institutul National de C&D pentru Fizica si Inginerie Nucleara ’THoria Hulubei” (1F1N-HH București)

Stn Reactorului nr. 30» oraș Măgurele, jud. Ilfov, C.P. MG-6. cod postai 077125 Tel.: 021 404 2301, Fax: 021457 4440

Măsurători radi o metrice si dozimetrice, în zona haldei de fosfogîps SOFERT, Bacau

Contract 7001/2012 intre IFIN-HH Măgurele si ISPE București

Responsabil contract

Dr. R, Margineanu


Mai 2012

Cuprins

 • 1, introducere

2h Zona investigata

 • 3. Măsurări dozimetrîce

 • 4. Măsurări spectrometrice

---------------5.Masura[i.ale_conc?jitrat[eLde_r_a_do.rL.

 • 5. Model de ecranare, test de laborator

7. Concluzii st recomandări
1. Introducere

Scopul prezentului contract a constatat în efectuarea de măsurări radiometrice si duzi metrice in zona haldei de fosfogips SOFERT din Ba caii

Fosfogipsul este reziduul primar ramas în urma procesului de obținerea acidului fosforic din roci fosfatice, Numai in SUA la nivelul anului 1931 existau circa 7.7 miliarde tone defosfogips, [1], In general fosfogipsul se caracterizează prin concentrații ridicate de izotopi radioactivi naturali din seriile uraniului si tortului. Datorita concentrațiilor ridicate. de radio nuclizi naturali, fosfogipsul intra in categoria TENORM, (Technologically Enhanced NaturalIvOccurring Radioactive Material)

Seriile naturale ale “Th si

Radionuclizi naturali Th sî 238U se dezintegrează in nuclee stabile numai după o serie de pași țlO pași pentru 2i2Th si 16 pași pentru 2Î8U) ce Implica dezintegrări al plia, a}, si beta,         Figura 1 indica seria

de dezintegrare a 23BU (a) si seria de dezintegrare a 23îTh (b); numărul atomic descrește de la stanga ia drapta; dezintegrarea a este reprezentata de sageata orizontala la dreapta iar dezintegrarea 0‘de sageata diagonala spre stanga-jos. Ambele serii se dezintegrează Tn final intr-un izotop stabil a) plumbului. Timpul de injumatatire al fiecărui rad ion ucl id este indicat in figura 1,


a)


b)


Figura 1, Seriile de dezintegrare ale 23BU sî 332rh cu timpul de iniumatatire in ani, luni, ziEe, ore si secunde.

Pe langa radiațiile a si p, deasemenea radiația y este emisa in timpul dezintegrărilor acestor radionuclizi din seriile 23?Th si23fiU, ....... ....... .....

In seriile de dezintegrare ale si ^h,'poate avea loc echilibru secular. Echilibru secular Ihtr-o serie de dezintegrare are loc atunci când fiecare radio nuci id din serie are aceeași rata de producere, ulterior, actîvitatiile tuturor membrilor din seria de dezintegrare sint aceleași $1 pot fi calculate.

Exista cazuri in care acest echilibru secular este rupt. De exemplu, pentru seria de dezintegrare a radionuclIdul ^Rn, cu timpul de injumatatire de t^ ~ 3.8 zîle, si care este deasemenea un gaz, poate scapa si poate fi tranportat pe distante relativ mari când este transportat de către masele de aer sau dizolvat in apa, inairrte de a se dezintegra. Daca exista un fluxul net de radon ce iese din sistem atunci orice radio nu cl îd ce emite radiații y în seria 2Î8U după 22!Rn nu mai este reprezentativ, far echilibru secular este rupt. In practica, acest proces are ioc si pe haldele de fosfagips.

Radioactivitatea naturala a solului


Radioactivitatea naturala a solului este datorata radionuclizilor primordiali, ^K, 2iiU si 232Th, precum si produsilor rezultați din dezintegrarea lor, prezenti la nivel de urme in toate tipurile de sol si de roci din scoarța terestra.

Seria radioactiva a 25*U conține 14 radionuclizl principali: 234Th, a34Pa, 254U, s3l>Th, 22ftRa, 222Rn, 2iaPo, 214Pb,2i4Bi, 2UPo, aoPb, a0Bî, 2MPo, 2qsPb stabil. Dintre aceștia, radionuclizîi cu toxicitatea cea mai mare sunt ^Ra si produsii de dezintegrare de viata scurta ai a;iRri. Datorita transformărilor mecanice care au loc in straturile de la suprafața solului, precum sf datorita diFuziei radonului la acest nivel, cei 14 radio nucii zi dîn seria radioactiva a “’U. nu sunt in echilibru radioactiv.

Seria radioactiva a 2Î4U - incluzând 231Ih, z31Pa,121Ac, n7Th, Z23Ra, 2URn, 215Po, 2nPb, 211bî, ^Tl sî 207Pb stabil -are concentrații mai mici decât seria “U datorita abundentei sala naturale reduse, 0,7% fata de 99,3%. Datorita acestui fapt, contribuția seriei 21SU la doza colectiva a populației este nesemnificativa.

Seria radioactiva a a2Th este compusa din 11 radlonudizi (^Ra, 22SAc, 22BTh, 2î4Ra, 2s0Rn, 21sPo, aaPb, 212BI, 2WTI, 2UPo268Pb stabil) dintre care mai importanți sunt ^Ra, ^Ra si descendentei de viarta scurta ai “‘’Rn (cunoscut sub numele de thoron). Asemenea radionuclizilor dfn seria a3sU, nici radionuclîzii dîn seria 232Th nu sunt in echilibru radioactiv._________------------------------- ------------______________

PenfriZactrvitatile medii ale principalilor radionuclîzî naturali din sol, estimate la nivel planetar, UNSCEAR 2000, [2J, raportează următoarele valori;

 • - Uraniu: 25 Bq/kg;

 • - Thoriur 40 Bq/kg;

 • - ^K: 400 Bq/kg;

 • - Radiu: 48 Bq/kg;

 • - Rado n: 10 kBq/m3 sol ;

In Romania, conform unor estimări la nivelul anului 199113], sunt raportate următoarele activitati:

 • - 2MRa (component al seriei 233U): minim 10 Bq/kg, maxim 90 Bq/kg, medie 38 Bq/kg; §

 • - 2zaAc (din seria ^Th): minim 13 Bq/kg, maxim 65 Bq/kg, medie 39 Bq/kg;             •|j

" *°K: minim 330 Bq/kg, maxim 800 Bq/kg, medie S40 Bq/kg. ___ y___—

Zonele cu un nivel mai crescut al radioactivității naturale în sol sunt mai restrânse, ele limitandu-se la I perimetrele cu exploatări miniere uranifere, la zonele de prelucrare si la teritoriile din imediata vecinătate \ a acestora.                                                                                                          i


 • 2. Zona investigata

Halda de fosfogips SOFERT, Bacau se afla situata in partea de sud-est a municipiului Bacau, in apropiere de râul Bistrița, Fig. 2, imaginea a fost preluata din GoogleEarth.

Forma haldei de fosfogips asa cum este prezentata in GoogleEarth este redata in fig. 3. Suprafața haldei este de circa 16 ha, iar inaltimea variaza de la cativa metri la cativa zeci de metri. Masa totala de fosfogips din haJdâ sște da circa 6.000.000 torte.

In zona de interes am efectuat măsurări dozlmetrice in 80 de puncte, masurarî spectrometrice de înaltă rezoluție a 10 probe, 9 de fosfogips sî un de sol si, respectiv măsurări ale concentrației de ^Rn in 4 puncte in zona haide! si 2 puncte, unul învecinat si unul in municipiul Barau.

 • 3. Măsurări dozîmetrice

Pentru efectuarea măsurărilor dozimetrice am folosit aparatul AUTOMESS 6150AD-&/H cu sonda externa 6159AD-b/H, Acesta sonda folosește un detector scintilator plastic cu următoarele caracteristici:

 • - diametru: 3"

 • - lungimea: 3"

 • - densitatea: l,032g/cm3

Cu acest detector, aparatul masoara mărimea echivalentul dozei efective in domeniu energetic 38keV-6Mev; în acest domeniu energetic, dependenta maxima a indicației aparatului de energia fotonilor incident! este de 17% in raport cu indicația (in condiții indentlce), la radiația gama de referința de 662keV (Cs-137).                 "      ' ’                    ’ '     " ’    “                 ‘                                       :

Pentru a se asigura trasa bîlitatea măsurărilor efectuate cu el aparatul a fost etalonat la PTB-Germanla. Etalonarea s-a făcut la radiația gama de referința cu energia de 662keV, (C$-137).

Pentru o cat mai precisa determinare a comportării indicației aparatului la valorile fondului, s-au executat mai multe serii de măsurări.

Ca mod general de lucru, s-a adoptat următoarea procedura:                                             f

 • - punctele in care s-au făcut măsurările au fost alese pe perimetrul haldei, respectiv pe halda. Deasemenea I

a fost mas urat fondul in apropierea haldei, in zone fora fosfogîps.                                             ț

Fondul de radiații a fost caracterizat prin marimea debitului echivafentdedoza ambiental,

locația punctelor de măsura este data in fig. 4

Punctele de măsură sunt localizate pe perimetru, conform fig. S si pe halda> conform fig. 6.

Rezultatele acestor măsurări sunt date in tabelul 1, Pentru flecare punct de măsură sunt date coordonatele geografice măsurate cu un GPS comercial

Tab. 1, Debitul echiva

entuiui dozei in zona haldei

Nr. Crt.

Locația

Latitudine N

Longitudine E

Debit doza nSv/h

Incertitudine nSv/h

1

Pct l

46.52257

26.94288

325

4

■ 2 ■

Pct 2

46.52384

26.93978

388

5

3

Pct 3

46.52384

26.93978

283

7

"Prtjf

4KS2I42-----

"26-.94020--------

-----------385

---------4

5

Pct 5

46.52232

■26.94156

446

9

6

PctjS

46.52230

26.94157

370

7

7

Pct„7

46,52297

26.94092

403

7

3

Prt 8

46.52297

26.94092

364

6

9

Pct 9

46.52290

26.93889

344

4

10

PcLIO

46.52290

26,93889

350

6

11

Pct ll

46.52134

26.93754

309

3

12

Pct 15

46.51981

26.94017

325

7

■    13

Pct 16

46.52002

25.94094

305

5

14

Pct„17

46.51999

25,94165

400

S

15

Pct 18

46.52007

26.94206

381

5

16

Pct 19

46.52060

25.94286

397

4

17

Pct 20

46,52102

26.94303

350

4

18

Pct 21

46.52161

25,94280

335

4

19

Pct 22.

46.52225

26:94270

433

4

20

Pct 23

46.52274

26.94275

2S1

7

21

Pct 24

46.52328

26.94249

295

s

22

Prt25

46.52352

26.94170

376

3

23

Pct 26

46.52388

26.94107

442

7

24

Pct 27

46.52399

25.94045

400

5

25

Pct 28

46.52383

26.93961

253

S

26

Pct 29

46.52387

26.93893

253

6

27

Pct 3U

46.52363

26.93831

402

7

28

Prt^.31

46.52312

26,93777

339

6

29

Pct 32

46.52275

26,93732

398

7

30

rct 33

46.52209

26.93701

399

5

31

Pct 34

^46.52191

26.93684

345

4 '

32

Prt.35

46.52133

26.93647

489

8

33

Pct 36

46.52083

26.93641

322

11

34

Pct 37

46.52065

26.93702

394

5

35

Pct 3fî

46.52088

26.93771

347

6

36

Pct 39

46.52102

26.93848

423

5

37

Pct .40

46.52117

26.93945

389

3

38

PCL41.

46.52055

26.93966

451

4

39

Pct 42

46:52017

26.93988

273

5

40'

Pct 44'

46.52118

26.94054

424

7-

41

Pct 45

46.52049

26.94030

474

6

42

Pct 46

46.52026

26.94106

393

9

43

Pct 47

46.52041

26.94171

372

7

44

Pct 48

46.52088

26,94245

373

6

45

Pct 49

46.52140

26.94226

354

8

46

PctJSO

46.52213

26.94207

438

6

Nn Crt.

Locația

Latitudine N

Longitudine E

Debit doza nSv/h

t Incertitudine nSv/h

47

PcLSl

46.52296

26.94189

372

7

48

Pct 52

46.52308

26.94112

299

S

49

Prt 53

46-52344

26,94106

324

5

5Q

Pct 54'

46.52341

26.94046

439

4

51

Pct 55

46.52318

26.93988

342

2

52

Pct S6

46.52329

26.93912

293

3

53

Pct 57

i 46.52302

26.93841

346

3

54

Pct 58

46.52272

26.93816

288

3

55

Pct 59

46752209 ““

26793795

3IS“

T

56

Pct 60

46.52169

26.93796

■ -355

......6

57

Pct 61

46.52229

26.93825

373

5

sa

Pct 62

46.52243

26.93888

370

S

59

Prt 63

46.52193

26,93867

315

4

60

Ptt 64

46.52178

26.93929

398

3

61

Pct 65

46:52193

26.94008

425

4

62

Pct 66

46.52161

26.94010

332

6

63

Pt*67

46,52174

26.93719

344

5

64

Pct 68

46.52145

26-93713

317

3

65

Pct 69

46.52102

26.93730

28S

5

66

Prt„70

46.52124

26.93785

290

6

57

Ptt 71

46.52120

26.93826

395

8

66

Pct 72

46.52146

26.93857

356

6

69

Pct 73

46,52204

26.93885

370

S

70

Prt 74

46-52215

26.93947

345

7

71

Pct 75

46.52233

26.93992

340

2

72

Pct 76

46.52210

26.94021

362

7

73

Prt 77

46.52245

26.94070

393

9

74

Ptt„78

46.52239

26.94119

420

4

75

Pct 79

46.52216

26.94150

482

5

76

Prt SO

46.52155

26.94169

358

5

Media/dfspersîa

364

53

Media dozei efective pe cele 76 de puncte este 364 ± 53 nSv/h

In punctul 13, foto X masurat o valoare cu mult mai mare decât cele de pe halda st perimetru. Pentru o mai buna caracterizare a acestui punct am efectuat măsurări suplimentare. Rezultatele obținute in zona punctului 13 sunt date in tabelul 2.

Tab. 2, debitul echivalentului dozei masurat în zona punctului 13

Nr. Crt.

Locație

Latitudine N

longitudine E

Debit doza nSv/h

Incertitudine nSv/h

1

Prt 13

46,52134

26.93754

2236

15

2

Pct 13.1

46.52134

26.93754

2477

16

3

Pct 13.2

46.52134

26,93754

3613

33

Valorile măsurate in punctul 13 sunt cuprinse intre 2236 nSv/h si 3613 nSv/h, fiind de pana la un ordin de mărime mai mari dscat media obtinuta in restul punctelor de pa haida.


In vederea stabilirii nivelului de referința al debitului echivalentului de doza, am efectuat trei măsurări In locații învecinate haldei. Poziția punctelor de referința alese este ilustrata in fîg. 7.

Debitul echivalentului dozei in punctele de referința alese se situează intre 93 - 103 nSv/h, cu o medie de 93 ± 5 nSv/h.

Valorile individuale măsurate pentru cele 3 puncte sunt daite in tab. 3.


Tab. 3, Debitul echivalentului dozei in punctele de referința

Nr. Crt.

locația

Latitudine N

Longitudine E

Debit doza nSv/h

Incertitudine nSv/h

1

Pct 12

46.52047

26-93526

103

4

2

Pct 14

46.52374

E:2G, 95728

97

5

3

PctjB

46.51958

E:26.93976

93

12'


 • 4. Măsurări spectrametrice

Pentru efectuarea măsurărilor am folosit un analizor multicanal portabil ORTEC, model DigiDART care este utilizat ca periferic PC cu microprocesor si memorie autonoma si care are incorporate următoarele componente:

 • a) dispiay cu cristale lichide, 240 x 160 pixelî, pentru afișarea spectrului achiziționat;

 • b) taste numerice sau multifuncționale, care sunt blocate atunci când aparatul este cuplat la un computer prin intermediul portului USB;

 • c) amplificator digital;

 • d) memorie dedate, protejata de o baterie pentru cel puțin 23 spectre de 16384canale,_______

 • e) analizor multîcanai (MCA) cu 16334 canale (sau opțional 32768 canale)

Pentru prelucrarea spectrelor gama sf prezentarea rezultatelor se folosesc pachetele de programe ORTEC. Funcțiile principale ale programelor sunt:

calibrat ea in energie si rezoluție,

* cautarea, localizarea si netezirea picurilor,

 • - determinarea ariilor (totala si neta) prin fitarea datelor experimentale cu gaussierte,

 • - afișarea si tipărirea spectrelor si a rezultatelor măsurărilor,


Pentru efectuarea măsurărilor spectrometrice, instalația a fost calibrată în prealabil in energie si eficacitate.

Prin spectrometrie gama am măsurat 11 probe, 10 de fasfogips si o proba de sol. Proba de sol, pct_14, este utilizata ca referința pentru zona haldei. Activitatea specifica a ESRa in soi se circumscrie valorilor din literatura, (2K

in probe am măsurat 32eRa, Izotopul radioactiv dominant. Primul descendent al ueRa este 2î3Rn, care este gaz nobil st poate parași zona in care a fost generat. Din acest motiv, nu se poate realiza echilibrul secular intre 2:*Ra si descendenta sai. Rezultatele sunt prezentate in tab. 4


Tab. 4, Activitatea specifica 2WRa in probele măsurate.

Nr.crt.

Locație

Latitudine N

Longitudine E

Radiofiudid

Activitate Bq/kg

Incertitudine Bq/kg

1

prt l

46.52257

26.94288

^Ra

687

34

2

pct 2

46.52384.

26.93978

225Ra   .

776.

39

3

pct 3

45.52384

26.93978

«Sa

567

28

4

pct 4

45.52142

26.9402

^Ra

9X1

46

5

pct 5

46.52232

26.94156

^Ra

1024

51

6

pct 6

46.52230

26.94157

2J6Ra

898

45

7

pct 7 . .

46.52297

26.94092.

2!*Rsl.

1004.

50.

8

prtjB

46.52297

26.94092

^Ra

788

39

9

pct 9

46.52290

26.93889

- ^Ra

745

37

10

pct.13

46.52134

26.93754

226r9

S278

264

11

pct 14

46.52374

26.95728

3Jf?Ra

39

2


Media activitatii specifice a 226Ra in probele de fosfogips este de 822 + 150 Bq/kg. In calculul mediei nu am luat in considerare punctul 13 a cărui activitate este de circa 6.4 orî mal mare decât media valorilor obținute pe halda.

 • 5, Măsurări ale concentrației de radon

Măsurarea concentrației de i22Rn in zona haldei a fost efectuata cu un monitor de radon, model PYLQN AB5. In fiecare punct am efectuat un set de 9 măsurări individuale de cate 10 minute.

Concentrația de ?“Rn in aer este data in tab, 5, In zona haldei am efectuat măsurări ale concentrației de K2Rn in 4 puncte, (punctele 1, 2, 3 si 6 din tabelL Punctele 4 si 5 sunt puncte de referința, unul situat in municipiul Bacau, (punctul 4) si unul situat la circa 100 m est de halda. Din datele experimentale obținute se observa ca ^Rn prezintă concentrații cu pana la 80% mai mari decât in zonele exterioare haldei Menționam ca măsurările au fost efectuate in condiții meteorologice caracterizate de ploi abundente si vânt slab pana la moderat, In zilele de 22-24 mai 2012.

Tab, 5, Concentrația de 222Rn in zona haldei de fosfogips si zonele de referința

Nr. Crt.

Locâtia

Latituîdîne N

Longitudine E

izotop

Concentrația 0q/m3

incertitudine Bq/m’

Observații

1

pct l

45.51973

26.93996

222Rn

25

3

2

pct 2

46.S2149

26.94085

mRn '

38

3

3

pct JS

46.52155

26.94168

^Rn

44

3

4

pct 4

46.56374

26.90219

222Rn

21

2

in oraș

5

pct_S

46.52062

26.93796

^Rn

24

3

In afara perimetrului

6

pct 6

r 46.52249

26.94332

27

3

 • 6. Model de ecranare, test de laborator

Modelul de laborator elaborat pentru a afla grosimea stratului care sa reducă fondul de radiații la nivele acceptabile se bazeaza pe mecanismul de atenuare a radiației gama la trecerea prin diverse materiale. Radiațiile alfa st beta emise prin dezintegrare, fiind radiații cu parcurs sunt complet absorbite in materiale cu grosimi de ordinul centimetrilor. Radiația gama, fiind de natura electromagnetica, se atenueaza, dar nu dispare indiferent de grosimea materialului.

Datorita interactfei slabe a cuantelor gama cu electronii substanței, acestea sunt deosebit de penetrante, obtin§ndu-se, la trecerea prin substanța, o atenuare a fasciculului..

Pentru a caracteriza atenuarea unui fascicul de fotoni gama in substanța, se introduce coeficientul de atenuare p, definit ca probabilitatea ca un foton gama sa Tnteractioneze pe unitatea de lungime.

Atunci pdx este probabilitatea ca fotonul sa interactîcmeze pe distanta dx.

Intensitatea fasciculului de fotoni scade după o lege exponențiala:


(1)

Unde p este coeficientul de atenuare liniara

Marimea,(2)


are semnificația probabilității ca un foton sa strabata distanta x din substanța fora a fi absorbit Atunci: .......=              (3)

este probabilitatea ca fotonul sa fie absorbit pe distanta x, in substanța.

Coeficientul de atenuare este funcție de energia fotonului incident si de natura materialului.

Modelul experimental utilizat pentru a determina atenuarea radiațiilor gama emise de radionudizii conținuți in fosfogips este ilustrat in foto 2.Determinările experimentale au.fost efectuate cu un detector de GeHP, conform descrierii din cap. 4 Experimentul a fost realizat in 3 configurații de măsură:

î. Pe detector au fost amplasate 2 cutii goale si una cu fosfoglps

 • 2.  Pe detector au fost amplasate o cutie goala, una cu apa si una cu fosfogips

 • 3,  Pe detector au fost amplasate 2 cutii cu apa si una cu fosfogîps

Am folosit apa ca atenuator datorita faptului ca aceasta (i) are densitate 1, (iî) nu conține izotopi radioactivi care sa interfere cu liniile emise de către radionuclizii din fosfoglps sî |iîi) este un mediu omogen si izotrop. Rezultatele obținute din măsurările in cele 3 configurații, pentru radiația de 186 keV a 226Ra si 609 keV a zuBi sunt prezenta te in figurile 7 si 8Fig. 7

R$.S

Coeficienți? liniari de atenuare in apa a radiațiilor emise pentru cele 2 linii sunt:

 • -  n(186keV)-0^1153 cm1

 • -  p(609keV) -0.0720 cm4

Introducând aceste valori ale coeficienților de atenuare In apa in ec 1, rezulta ca pentru o grosime de 100 cm de apa, o reducere cu 6 ordine de mărime pentru linia de 136 keV si 4 ordine de mărime pentru linia de 609 keV, In consecința înlocuirea apei cu un absorbant cu densitate mai mare va conduce la atenuării echivalente pentru grosimi mai mici cu raportul densităților, ec. 4.

(4J

 • 7. Concluzii si recomandări

Media debitelor de doza măsurate este de 364 ± 53 nSv/h,

Punctul 13 prezintă debite ale echivalentului dozei cuprinse intre 2200 si 3600 nSv/h.

Debitul echivalentului dozei in punctele de referința pentru fond este de 98 ± S nSv/h.

Activitatea specifica medie a 22SRa in probele de fosfogips este de 822 ± 150 Bq/kg, excepție punctul 13 unde este de 5278 Bq/kg.

Concentrația de 222Rn pe halda este de pana la 44 Bq/m3, cu circa 80 % mai mare decât in zonele de referința.

Ecrânârea radiațiilor emise de nadionucllzii din fosfogips pentru cele 2 linii gama Investigate conduce Ja valori ale coeficientului liniar de atenuare de p(186 keV) - 0,1153 cm'1 si uf609 keV)» 0.0720 cm’1.

Unand cont de cerințele Normelor Fundamentale de Securitate Radiologica, NSR-01 emise de Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, [4), va recomandam sa analizați datele obținute in raport cu tub. 2-A Si 2-B-

V'a recomandam.ca pentru orice activitate pe care doriți sa o desfasurati in zona haldei de fosfogips SOFERT Bacau sa informați si sa solicitați punctul de vedere al CNCAN.

Referințe

1' http://www.epa.gov/rpdwebOO/neshaps/subpartr/abaut.html

 • 2. UNSCEAR, 2000, United Nations Scfentlfic Committee on the Effects of Atomic Radîaticn, Report of UNSCEAR ta theGeneral Assembiy, United Nations, New York, USA.

 • 3. Societatea Romana de Radioprutectie, Radioactivitatea naturala în Romania, București 1994

 • 4. http7/213.177,15_.50;90/bd/nonne/nsr01 .pdf

ANEXA J

GRAFIC DE EȘALONARE A INVESTITEI Durata de realizare si etapele principale Reabilitare sit poluat istoric halda de fosfogips Șoferi Bacau

Nr. crt.

ETAPE in realizarea investiției

PERIOADA DE LUCRU

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

1

Licitarea adjudecarea si contractarea lucrariilor

4

,5 I

uni

-I.

2

Proiectare inclusiv avize si acorduri necesare obținerii Autorizației de Construire

2 li

tni

3

Organizarea de șantier

20

lur

i