Hotărârea nr. 260/2012

Hotărârea nr.260 din 12.11.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau", din  municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1.

pfiff/ețif./ Pfyatătf

^oca/a/ Q1--fâanici/wu/ui Orăcăit

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 152/26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips ȘOFERI Bacau”, din municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • • Prevederile art.35 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • • Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • • Prevederile din „Documentul Cadrul de Implementare a Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007 - 2013 in care este prevăzută cerința privind asigurarea de către beneficiarul investiției a cofinantarii procentului de 1% din totalul cheltuielilor eligibile;

  • • Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de inventitie „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”;

  • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

  • • Referatul nr.2720/06.11.2012 al Unitatii de Implementare a Proiectului „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips Sofert Bacau”;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art.36 (2) lit. « e » , art.36(7) lit. « a » și art.45(2) și (5) din Legea 215/2001 privii administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aproba modificarea Protocolului de Colaborare Anexa nr.l la HCL nr. 152/26.07.2012 -privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul ,,Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, in sensul modificării punctelor 2, 4 si 5 care vor avea următorul conținut:

punctul 2: SC AMURCO SRL se obliga sa susțină realizarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii locale, in valoare totala de 909298 euro (in preturi curente). punctul 4: Plata sumei de 909298 euro va fi garantata de către SC AMURCO SRL cu o scrisoare de garanție bancara sau alte forme de garanție emise in favoarea Municipiului BACAU.

punctul 5: Suma de 909298 euro reprezintă suma maxima stabilita înaintea aprobării Cererii de finanțare, urmând a fi recalculata si cheltuita proporțional cu valorile stipulate in contractele de achiziții publice derulate de Municipiul Bacau.

ART.2. - Hotararea va fi comunicata Administratorului public, Direcției Economice, Unitatii de Implementare a Proiectului „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips Sofert Bacau” din cadrul Primăriei Municipiului Bacau prgcum-si SC AMURCO SRL.

PREȘE DANIE]


NR. 260

DIN 12.11.2012

N.O.P.,L.P./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


/


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POP CI