Hotărârea nr. 26/2012

Hotărârea nr.26 din 31.01.2012 Hotărârea nr.26 din 31.01.2012 privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

- Prevederilor Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 354/16.01.2012 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă inchirierea unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, prin incheierea de contracte de închiriere anuale cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de închiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

LA HOTARAREANR.JȘ& DIN 31.01.2012


TERENURI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE ANUALE


NR. CRT.

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

1.

S.C. F1DOLO COM S.R.L.

42463/20.12,1999 cu actul adițional nr. 68819/22,06.20)0

17,25

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

2.

S.C. N1COFAX S.R.L.

S.R.L,

42471/20.12.1999 cu actul adițional

nr, 5627/07.06.2010

17.25

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

20825/25.06.2001 cu actul adițional nr. 5629/07.06.2010

17,25

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

20819/25.06.2001 cu actul adițional nr. 5628/07.06.2010

17,25

COMERȚ

PARCARE    PIAȚA

CENTRALA

3.

BUCATARU MIHAELA si LACATUS FILARET

6769/23.02.2004 cu actul adițional nr, 69204/21.12.2010

20,00

COMERȚ si PRESTĂRI SERVICII

STR, PRIMĂVERII

4.

COCIORVA EUGEN

42892/27.12.1999 cu actul adițional nr. 69206/21.12.2010

20,00

PRESTĂRI SERVICII

9 MAI (PARCARE PIAȚA CENTRALA)/ PREȘEDJNȚ 'i ' ;PÂDURA

e z/u «a


t DE ȘEDINȚĂ ILEANA
’il, V.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI