Hotărârea nr. 258/2012

Hotărârea nr.258 din 25.10.2012 Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia Romano Catolica "Sfantul Nicolae" din Bacău, a unei suprafete de teren aflata in incinta Cimitirului Central din Bacau in vederea realizarii unui edificiu funerar.

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Parohia Romano Catolica „Sfanțul Nicolae” din Bacău, a unei suprafețe de teren aflata in incinta Cimitirului Central din Bacau in vederea realizării unui edificiu funerar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

-Prevederile art.47, art. 117 lit. „a” și a art. 124 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

-Adresa nr.661/08.10.2012 a Parohiei Romano Catolice „Sfanțul Nicolae” Bacău,înregistrat a la Primăria Municipiului Bacău sub nr.40244/08.10.2012;

-Adresa nr.682/16.10.2012 primita de la SC Luvis Srl Bacau;

-Referatul nr.78488/17.10.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L (1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existentei construcției, a unui teren cu o suprafață de 30 mp, aflat in incinta Cimitirului Central din Bacau, către Parohia Romano Catolica „Sfanțul Nicolae” Bacău in vederea realizării unui edificiu funerar.

  • (2) Terenul dat în folosință gratuită, face parte din domeniul public al municipiului Bacău

  • (3) Acest teren este delimitat fizic, în Planul de Situație conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Parohia Romano Catolica „Sfanțul Nicolae” Bacău, va suporta cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cu utilitățile folosirii terenului primit.

Art.3. - Condițiile și modalitățile de folosință vor fi stabilite printr-un Contract de Comodat, care se va încheia între părți.

Art.4. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia cu Parohia Romano Catolica „Sfanțul Nicolae” Bacău.

Art.5. - La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se va modifica in mod corespunzător HCL nr. 13/28.01.2002 si Contractul de concesiune nr. 13248/16.04.2002 încheiat cu SC LUVIS SRL Bacău.

Art.6. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată Serviciului Administrare si in vcut^^rc^I^țrijno aiului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul

Primăriei Municipj(illii)3acau, feliei Romano Catolice „Sfanțul Nicolae” Bacău si SC Luvis Srl Bacau.

PR^ȘEbftW' DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ,

liASTEL-Rfe AG0ȘȘTEFAN       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI //

anexa NR./        ncmumer

ROMÂNIA             LAHOTARAREANR.^DIN 25.10.2012          X/e4etTQrK cf<£r F r*:zJoOi

JUDEȚUL BACĂU                                j                 '                              ’

CONSILIUL LOCAL BACĂU

nprwm^nf

f^ey^uuTîe

!------------------------------1:---------------

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-O
____       E^EDINTA

DANTEX-Ț^AGOȘ ȘTEFAN
\ Q

CA £

A-


Ord