Hotărârea nr. 257/2012

Hotărârea nr.257 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE SANTIER, GARD DE IMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULATIE INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FATADE, STR. MILCOV, NR. 3 - 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau.

a/ O
HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, GARD DE ÎMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULAȚIE INCINTA, PILON PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FAȚADE, STR. MILCOV, NR. 3 - 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

-Cererea nr. 34103/24.07.2012 a S.C. SUBEX S.A. BACAU;

-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L, 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. «e» si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE ȘANTIER, GARD DE ÎMPREJMUIRE, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCES PARCARI, DRUMURI DE CIRCULAȚIE INCINTA, PILON

PUBLICITAR, PANOURI PUBLICITARE DE INCINTA SI FAȚADE, STR. MILCOV, NR. 3 -5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SUBEX S.A., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

ART, 2 - Prezenta              comunicata beneficiarului si Biroului Autorizații in ConstruCțiV

si Urbanism. '

"' /W A >•

pREȘEjDiH^^El. $n>: D ANi^^AGj^J ȘTI


HNȚA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


EFAN

NR. 257

DIN 25.10.2012

N.O.P., G.V.A./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. I

LA HOTARAREA NR. £5^ DIN 25.10.2012LEGENDA

- LIMITE

--------LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUZ

-..... limita parcele teren studiate prin pui

SUPRAFAȚA 18.BSS.OOmp


- ZONIFICARE (FUNCȚIUNI MENȚINUTE - PROPUSE)

- MENȚINUTE


J ZONA UNITATI INDUSTRIALE "~j ZONA PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE


- PROPUSE


ZONA MAXIMA CONSTRUieiLA PROPUSA DESTINATA CONSTRUCȚIILOR COMERCIALE SI SERVICIILOR 'COMERCIALE. CU REGIM DE INA1.TIME - PARTER


ZONA CONȘTRUIBILA PROPUSA. DESTINATA SPATIILOR TEHNICE


AMPLASAMENT TOTEM SI STEAG RECLAMA


  • - REGLEMENTARI

- - ALINIAMENT PRINCIPAL PROPUS PENTRU ZONA STUDIATA PRIN PUZ

ALINIAMENT PRINCIPAL. EXISTENT, AL ZONEI STUDIATE PRIN PUZ

0- UTR AL ZONEI STUDIATE PRIN PLJZ

1 P O T MAXIM PROPUS

  • 2- CUT MAXIM PROPUS

  • 3- ÎNĂLȚIME MINIMA PROPUSA

4 - înălțime maxima propusa  • - PROTECȚIA MEDIULUI

L.          SPATI’ plantate propuse

SE VOR PREVEDEA CONTAINERE ECOLOGICE SPECIALE PENTRU COLECTARE DEȘEURI

  • - CIRCULAȚII, ACCESE

f———~, drumuri de acces propuse - circulație auto clienti

I           | SI CIRCULAȚIE DE APROVIZIONARE


T L A

1 1 l :

UI R| B A N

I

I s T; I ; C


3i i

L|* - flf

g|~

i

ădlOlj

Sț-1

■—

-■ >jl

ț.


LEGENDAR


DINȚA ȘTEFAN


- BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA TEREN = TB 866 00™

mp

*

mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

1 3K.0

7.0

0OOO.O

31,00

SUPRAFAȚA D£SFASURATA

1 32QC

7.0

b 000.0

31,00

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII AL El

2500.0

130

S060O

31.10

SUPRAFAȚA SPATII VERZI

70000

37 JO

f»OT PRnrus , 35


t'l,A,> DE Sili; A UE