Hotărârea nr. 256/2012

Hotărârea nr.256 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza SF- pentru obiectivul de investitii: "Desfiinţare clădire centrală termică, coş de fum şi construire Clubul Pensionarilor II, str. Şoimului, nr.14D",   din Municipiul Bacau".

om.â^uu(wow


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF- pentru obiectivul de investiții : „Desființare clădire centrală termică, coș de fum și construire Clubul Pensionarilor II, str. Șoimului, nr.l4D” , Municipiul Bacau” .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-HCL 4/2012 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si -Programul de investiții pe anul 2012 ale Municipiului Bacau, modificata si completata;

-Referatul nr. 7272 din 18.10.2012, al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica - faza SF- a obiectivului de investiții : ..Desființare clădire centrală termică, coș de fum și construire Clubul Pensionarilor II, str. Șoimului, nr.l4D” , Municipiul Bacau” - conform Anexei nr.l parte integranta din prezenta hotarare. Beneficiar: Municipiul Bacau

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la art.l, cu soluția proiectată propusă în cadrul scenariului de la Varianta II și cu o valoare totala de 2.908,26 mii lei cu TVA, din care C + M = 2.422,85 mii lei cu TVA, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare;

ART.3 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

.X q M /


PREȘEDINȚI n^EJ)W

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIDANIELĂ^^i^j^E^

NR. 256

DIN 25.10.2012

N.O.P., D.P./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2

la HOT ARAREA

nr.         din-2?-.ft?,:.2O12

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții supus aprobării DESFIINȚARE CENTRALA TERMICA, COS DE FUM SI CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II, STR. ȘOIMULUI, NR.14D” - MUNICIPIUL BACAU

Mii lei (cu TVA)

Nr. crt.

Amplasament

Suprafața desfasurata (mp)

Valoare totala mii lei ( cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1

Desființare clădire CT, cos de fum si Construire Clubul Pensionarilor II, str. Șoimului, nr.!4D

531,33

2.908,26

2.422,85

TOTAL

2.908,26

2.422,85

Durata de realizare a proiectului; 13 luni

/ ^X'PRE.SEb^TE DE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


I ^<DANIEt4)I^^^ ȘTEFAN

Ații


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. /

la HOTARAREA NR. â&DIN 25.10.2012


PR.NR. 42/2011

DENUMIREA PROIECTULUI: DEMOLARE CLĂDIRE CENTRALA TERMICA, COS DE FUM. CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II.


BENEFICIAR: SERVICUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU

AMPLASAMENT: STRADA ȘOIMULUI, NR. 14D, MUNICIPIUL BACAU


PROIECTANT GENERAL: S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU


/ .?/ :

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIPREȘEDINTE DANIEL-DRAGO^

FAZA: S.F.

LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL:

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU

ARHITECTURA

DAN-FLORIN MACARIE B.I.A.

arh. Macarîe Dan-Florin

REZISTENTA

Ing. Asavei CiprianINSTALAT!!


V,

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. bXcăCjș/.

Ing. Balu-Ghivnici Valentin /y/............

/ /

BORDEROU

PIESE SCRISE

J Foaie de capat

/ Lista Semnaturi

J Borderou

J Memoriu general

J Memorii tehnice:

 • - Memoriu tehnic lucrări de demolare clădiri existente (centrala termica, cos de fum)

 • - Memoriu tehnic lucrări de contruire Clubul Pensionarilor II - Arhitectura (varianta 1b)

 • - Memoriu tehnic lucrări de contruire Clubul Pensionarilor II - Rezistenta

 • - Memoriu tehnic lucrări de contruire Clubul Pensionarilor II - Instalații electrice

 • - Memoriu tehnic lucrări de contruire Clubul Pensionarilor II - Instalații sanitare

 • - Memoriu tehnic lucrări de contruire Clubul Pensionarilor II - Instalații termice
z

Deviz general varianta 1a;

z

Deviz general varianta 1b;

z

Liste de echipamente, dotări

z

Fise tehnice dotări, echipamente

PIESE DESENATE

z

A01 - Plan de încadrare in zona

scara 1:5000

z

A02 - Plan de situație

scara 1:500

z

A03 - Plan parter

scara 1:100

z

A04 - Plan etaj 1

scara 1:100

z

A05 - Plan terasa

scara 1:100

z

A06 - Secțiune

scara 1:100

z

A07 - Fațada principala

scara 1:100

z

A08 - Fațada laterala dreapta

scara 1:100

z

A09 - Fațada laterala stanga

scara 1:100

z

A10 - Fațada posterioara

scara 1:100

z

R1 - Plan fundații

scara 1:50

z

R2 - Detalii fundații

scara 1:20

z

E1 - Plan parter - Instalații electrice

scara 1:100

z

E2 - Plan etaj - Instalații electrice

scara 1:100

z

E3 - Plan terasa - Instalații electrice

scara 1:100

z

E4 - Schema monofilara- Tablou electric general (T.E.G.)

scara 1:100

z

E5 - Plan parter - Instalații electrice de curenti slabi

scara 1:100

z

E6 - Plan etaj - Instalații electrice de curenti slabi

scara 1:100

z

T1 - Plan parter - Instalații termice

scara 1:100

z

T2 - Plan etaj - Instalații termice

scara 1:100

z

T3- Schema coloanelor- Instalații termice

scara 1:100

z

S1 - Plan parter - Instalații sanitare

scara 1:100

z

S2 - Plan etaj - Instalații sanitare

scara>:100

z

S3- Schema coloanelor- Instalații sanitare

scara 1:100


ÎNTOCMIT,

Ing. Balu-Ghivnicî Valentin


R O M Â N [ A

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 5/991 Jir        - Ci-.

CERTIFICAT D E LJ R B A N I S M

Nr             /-■ /           Din:                           ; .■

In scopul:

1 2 DESFIINȚARE CLĂDIRE CEN TRALĂ TERMICĂ, COS DE FILM

1.1.1 A) CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR 11

Ca urmare cererii adresate de __________MUNICIPIUL BAC AU _____

cudomiciliuMediu) în județul             BACAU___, localitatea ____ BAC AU

satul_________________________~________...__________, sectorul _____.....cod poștal__________.___...i______________

strada___~ C, \LE .-\ AL \I~L-X S E STI_____          ______ _J>—,N ____________________.....................

se_____-___, el_______:____, ap ______. tel./mx _________-U.L23Â.5SdS.4iL__________; c-mailPRlM-ARlE E PRIMARI EL.

Înregistrată la nr _____________0/99 i___________ ....._ N -J L2011

pentru imNulul - țcrcii și/sau constmciii - si mat în iudeul Bacau. Mume;pi ui Buc mu satul ______________ _______- .. .._________"_____________________________ - sectorul _______. ecM poștal: _____________________

strada _________________AN.-ENEUE______________ _        .bl        __ _______________

sc . et , ap ____Sau identificai prim ______ ______nhm.,d(MLt.1lid>emir, cajmștral bjiU’

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism ni‘.             _N             /

faza _ PUU__aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.33 din 31,03.20cuj

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5u/l 991 privind auioiăzarea cxccuiuni lucrărilor de construcții.republicată, cu modificările si completările ulterioare.

SECE R1' f F I C Ă :

 • 1. REGIMUL JURIDIC

imobil situat în intravilanul localității proprietatea municipiului Bacău conform Actului de Aiipme

nr.3047/2011, H.C.L. NR 294/2008, 370/2008, 145/2011. Dispoziției nr 28958/2008

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G /2000 este zonă locuințe colective și construcții afeiente lucrărilor tennico-edilitare, inclusă în UTR 2

Terenul se află în zona "A” de impozitare

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru.

LUCRĂRI DE DESFIINȚARE - CLĂDIRE- CENTRALĂ TERMICĂ, COȘ DE FUM LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLUBUL PENSIONARILOR II

Certificatul de urbanism nu tine Ioc de autorizație de construire sau autorizație de            !

'•______ desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții._____________I

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construiie/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CA_M 11-BACAU . Oituz nr. 23 loc. BACAU.jnd Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului S5-337-CEt? tDinstiva ElAj țirivind evaluarea eleetelur animutcr proiecte publice și privau ■i.'Upr;i mediului. miidificnîă prin Directiv.! Consiliului l.CIx și pl in Directivei Consiliului ș; piirlameiitiilui European 2.003.55,’Cb privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătura cu mediul și modificarea. cu privire ia paniciput-a publicului și accesul la justiție. ,1 Directivei S5i337CEE și ;> Directivei Qo.i'ibCE. pi'.n certific aiul de urbanism se comunică solicit jnlu Iu Jdig.ili.i de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ea .aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrarea-'ncînc.ulravc.n proiectutiii investiției publice/privale în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85 .'37/C1E. procedura de emitere a acordului de mediu se desiășuara duți.î emit-eiea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru anton zarea executării luciărilor de cunsuueții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiuni lor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu plivire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice

1 ii aceste condiții;

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evoluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediul ui. in muu clamării inițiale a im't'tiției >=e va emite actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritaica competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executorii lucrărilor de construcții.

’ln situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță Ja inteulia de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapl autorității administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚA^ v ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

aj certificatul de urbanism,

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după ca; extrasul de plan cadastral actualizat b zi și extrasul de căite funciară de informare actualizai ia zt. in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizară?,

cj documentația tehnică - D.T . după caz:

5D.TA.C              ED.TO.E.               2 D f A.D

d) mizele și acordurile stabi’litae prin certificatul de urbanism, d 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura;

V1 alimentare cu apă

Vi canalizare

V alimentare cu energie eiecincâ m alimentare cu energie termică '.1.2') avize și acorduri pru ind y- securitatea la incendiu


R gaze naturale

V- teiefonizare

~ salubritate transport urban


jpmtecL'.c cj'/iui


Alte a vize,'acorduri


,A sănătatea popuhiției


-■Ai.5 i muzele / acoidurile spcciticc mc administrație! guNțcc curmale și nu .ile -^rvicbc!' dese cui m im st c a - NUMĂR POM'AE

d. tStudii de specialitate

c) punctul de vedcrc/aciitl ndmiii.mtriîtiv al atnonlâțu competente pentru proiecția mediului țcopie

i') documentele de plată ale tir imit oare lor taxe (coptei.

scutit


1 ’țczcuiuL ci'iiit’icuLdc.mbanism mc \uîubthmte Se

PRIMAR. -

mg. 1 < O N IE O ST A -VA RA C11E


l 2 luni de la data emiterii

SECRETAR.

(IV1 Dl f 1 N1CO1.AF P( 1P( tVICi


ARHITECT ȘEF,

-Uli VASILE Al.hXA.V )p!; t -r j.l

Achitat taxa de..........leL conform chitanței nr.............din.............. „

scutit

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de

In conformitate cu prevederile Legii tir. 50/1991 privind autorizarea executăm lucrărilor de construcții.republicată, cu modificările si completările ulterioare.

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............pana la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantei! urmând sa obțină. în condițiile legii., un alt certificat de urbanism.

PRIMAR.                             SECRETAR.

ARHITECT ȘEF.

Data prelungirii valabilității..................

Achitat taxa de............. lei, conform Chitanței nr .............din............. .

Transmis solicitantului la daia de................direci/prin poștă

Anexă ta Certificat de urbanism nr.


-% ■ ___dm ■__-.- .    . - REGIM'TEHNIC

Funcțiunea dominantă a zone: este locuirea - subzoră locuințe colective sx:sten?s Funcțiuni complementare admise

 • - instituții publice și servOȚ

 • - spații verzi amenajate’

 • - accese pietcnaîe și carosabile, parcaje, garaje'

 • - rețele tehnicc-edilitare și construcții aferente.

Utilizări permise.

 • - locuințe colective,

 • - modernizări și reparații la clădiri existente.

 • - construcții și amenajări necesare bunei funcționări a zonei.

SE SOLICITĂ--DESFIINȚARE CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ. COȘ DE FUM

- CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR I!

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare aie parcelei ccn.mrm Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor m caz de incendiu precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Regim de înălțime maxim admis: P+3

POT max = 35%          CUT^ 1,4

utilitari existente în zonă, energie electrică apă canalizare gaze, telecomunicații energie termică Clubul pensionarilor I! va fi prevăzut cm

 • - firmă luminoasă:

 • - rampa acces pentru persoanele cu han.aicac locomotor,

 • - accese carosabile

 • - parcaje.

Aspectul exterior al construcției solicitate nu va deprecia aspectul general al zonei.

Accesl în incintă nu vcr influența fluxul auto și pietonal existent în zonă.


a          .. ' ■'    1             din                            -

Arhitect țef,

arh. VAS1LE ALEXANDRU GELIMANi

STUDIU DE FEZABILITATE
Memoriu general
A. Date generale
 • A.1. DENUMIREA INVESTIȚIEI

DEMOLARE CLĂDIRE CENTRALA TERMICA, COS DE FUM. CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

 • A.2. AMPLASAMENTUL

STRADA ȘOIMULUI, NR. 14D, MUNICIPIULUI BACAU


 • A.3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU

 • A.4. ELABORATORII STUDIULUI

S C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU (PROIECTANT GENERAL) DAN-FLORIN MACARIE B.I.A (ARHITECTURA)

B. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
 • B.1. SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Terenul pe care este propusă construirea Clubului Pensionarilor II are o suprafață de 443,00 mp, conform actelor de proprietate anexate prezentei documentații. In prezent este ocupat de o clădire centrala termica si un cos de fum dezafectate, care sunt propuse sa fie demolate, conform expertizei tehnice elaborate.


Documentația in faza Studiu de fezabilitate a fost întocmită, conform temei de proiectare, pentru Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau, in baza Contractului de Servicii cu nr. 68926 / 24.05.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. URBAN PROIECT S.R.L. Bacau.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului o reprezintă Primăria Municipiului Bacau cu sediul in str. Marasesti, nr. 6, Bacau.

 • B.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

B 2.1. Concluziile expertizei tehnice

In urma elaborării expertizei tehnice pentru clădirea existenta in str. Șoimului, nr. 14D, au rezultat doua scenarii de luat in studiu pentru etapa următoare:

 • -   varianta 1: desființarea clădirilor si construirea unei clădiri noi;

 • -   varianta 2: consolidarea clădirilor existente.

Varianta 2 consta in lucrări de consolidare la fundații, stâlpi, pereți de rezistenta, grinzi, planseu, pentru ca imobilul sa poata fi exploatat in condiții de siguranța si stabilitate in continuare.

Având in vedere complexitatea lucrărilor de consolidare propuse cat si faptul ca inaltimea existenta a clădirilor nu da posibilitatea realizării a unui nivel cu inaltime corespunzătoare conform normativelor, beneficiarul a ales varianta 1, respectiv desființarea clădirilor existente si construirea unei clădiri noi.


 • B.2.2. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Pensionarii reprezintă o categorie sociala semnificativa, ca număr si ca importanta, atat la nivel național cat si la nivelul municipiului Bacau, astfel pentru rezolvarea problemelor acestora este necesara o atentie deosebita in scopul prevenirii excluziunii sociale a acestora.

Activitățile educativ - recreative precum si asigurarea funcției de socializare intre pensionari, este una din prioritățile ce se afla in atentia Primăriei prin direcția de specialitate.

Scopul Clubului Pensionarilor II este sa realizeze:

 • -   integrarea sociala a persoanelor vârstnice;

 • -   spatii interioare si exterioare cu funcțiuni variate dedicate exclusiv pentru pensionari;

programe educativ - recreative cu un personal specializat;

Oportunitatea promovării investiției apare din dorința municipalității de sporirea numărului de locații din municipiul Bacau destinate activitatilor de petrecere a timpului liber pentru persoane de varsta a treia. Astfel s-a propus darea in administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau a clădirii dezafectate a CT de pe strada Șoimului in vederea realizării unui nou club asemanator celui situat in Aleea Ghioceilor nr. 2 bis.

 • B.2.3. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse

Pentru varianta 1 aleasa in expertiza tehnica, respectiv desființarea clădirilor existente si construirea unei clădiri noi, am propus doua scenarii care sunt descrise in continuare.

B.2.3.1. Scenarii propuse

VARIANTA 1a - construcția propusa are un regim de înălțime P+1E, cu terasa circulabila. Accesul principal se realizează din aleea de acces. In imediata apropiere a accesului se gaseste scara si liftul pentru persoanele cu handicap care face legătură pana la terasa circulabila de peste etaj.

Spațiu principal de la nivelul parterului este orientat spre nord si est. Aceste spatii se deschid către doua zone exterioare de curte cu forma regulata.

La etaj se găsesc trei săli din care doua cu aceasi suprafața avand funcțiuni de club femina si ludoterapie, iar a treia mai mare are funcțiunea de kinetoterapie.

Terasa, peste etaj, este amenajata parțial ca terasa circulabila iar in rest ca spațiu verde. Finisajele exterioare folosite sunt de doua tipuri: tencuiala texturata, culoare alb pentru parter iar la etaj un placaj de furnir de lemn natural.

Casa scării este inchisa complet cu fațada cortina cu profite orizontale accentuate cu rol de lamele brissoleil (parasolar).

VARIANTA 1b - clădirea ce urmeaza a se realiza are un regim de inaltime de P+1E, cu terasa circulabila.

Accesul principal este amplasat aproape de mijlocul laturii de vest a construcției propuse. Casa scării ocupa o poziție centrala in planul parter fiind iluminata natural dinspre nord. Sala polivalenta comunica cu exteriorul inspre sud unde se gaseste o curte generoasa si spre vest către o terasa cu curte de dimensiuni mai mici. Cele trei spatii principale de la etaj sunt orientate spre sud si vest.

Accesul la terasa de peste etaj se realizează prin intermediul unei scări in trei rampe si a unui lift pentru persoanele cu hadicap.

Terasa este impartita in trei zone: una circulabila, una cu spațiu verde si ultima cu pergola din lemn. Terasa beneficiază de iluminat ambiental.

Toate spatiile interioare importante au deschideri mari către exterior fiind asigurat iluminatul natural. Decrosul de langa accesul principal si pereții de pe latura de vest si sud de la parter sunt placați cu cărămidă aparenta, restul construcției fiind imbracata in tencuiala texturata, culoare alb.

B.2.3.2. Scenariul recomandat de către elaborator

Acest proiect, care oferă o gama variata de activitati educativ - recreative, asigura integrarea sociala a persoanele de varsta a treia.

Pentru scenariul recomandat de construire a Clubului Pensionarilor II se considera o clădire P+1E, cu terasa circulabila, pentru o integrarea cat mai fireasca in cadrul construit existent in zona. Astfel forma acesteia este regulata pentru a nu distorsiona atmosfera calma si liniștita a zonei. La alegerea înălțimii maxime a fundației se va tine cont de recomandările din studiul geotehnic.

In acest sens pentru investiția propusa se va dezvolta in proiect VARIANTA 1b, asa cum a fost descrisa in capitolul anterior.

NOTA: Soluția arhitecturala, detaliata la etapa PTh va respecta propunerea prezentata in studiul de fezabilitate, respectându-se prevederile legislative privind „DREPTUL DE AUTOR”.

B.2.3.3. Avantajele scenariului recomandat


Scenariul recomandat pentru Clubul Pensionarilor II prin varianta 1b, prezintă următoarele avantaje:

 • -   se incadreaza in terenul acordat de Primăria Municipiului Bacau, terenul este intravilan si are toate utilitățile necesare, localizat in apropiere de centrul orașului;

 • -   orientare cardinala corecta a spatiilor interioare si o buna legătură cu spatiile exterioare amenajate;

 • -   amplasarea clădirii intr-o zona liniștita retrasa de la circulațiile auto;

 • -   existenta sălii polivalente de la parter poate permite organizarea unei multitudini de evenimente si activitati sociale;

 • -   clubul femina, sala de ludoterapie si kinetoterapie oferă posibilitatea desfășurării unor programe educative si de sanatate.

 • -  Sala polivalenta oferă un spațiu cu o deschidere mare, care poate fi compartimentat datorita unor usi armonice prevăzute in planurile de arhitectura;

 • -   Utilizarea închiderilor de zidărie in favoarea pereților cortina duce la o pierdere mult mai mica de căldură pe timpul sezonului rece;

 • -  Finisajele exterioare alese integrează mult mai bine clădirea propusa in zona;

 • -  Din punct de vedere financiar, varianta 1b oferă o economie de aproximativ 40.000 lei fara TVA fata de varianta 1a.


 • -  Terasa semicircuiabila, impreuna cu zona de spațiu verde oferă un spațiu de recreere, liniște si o perspectiva unica asupra zonei,

B. 2.4. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica

Construcția ce urmeaza a se realiza are un singur corp de clădire, ce se dezvolta pe parter si etaj 1, peste care a fost amenajata o terasa circulabila.

Spatiile propuse vor găzdui activitati educativ - recreative pentru asigurarea funcției de socializare intre persoane de varsta a treia. Prin organizarea spațiala s-a urmărit realizarea unor circuite bine delimitate, o relație funcționala corespunzătoare, precum si creerea unor ambiante agreabile pentru persoanele in varsta.

Accesul principal in clădire se realizează din aleea de acces, care face legătură cu str. Șoimului. La nivelul parterului se gaseste o sala polivalenta, care cu ajutorul unor pereți mobili poate fi impartita in doua volume, in funcție de specificul activitatilor care vor fi găzduite in acest spațiu. Spațiul sălii polivalente comunica cu doua zone exterioare cu terase si spațiu verde. Tot la primul nivel vom găsi o serie de spatii secundare: grupurile sanitare, oficiu, magazie pentru mobilier si centrala termica.

La parterul clădirii se gaseste si un grup sanitar pentru persoanele cu handicap.

Legătură intre parter, etajul 1 si terasa se realizează prin intermediul unei scări in trei rampe si a unui lift pentru persoane cu handicap locomotor.

La etajul 1 au fost propuse 3 spatii importante cu funcțiuni de kinetoterapie, ludoterapie si club femina. Pe langa acestea au fost amenajate doua birouri pentru administrație, un spațiu pentru frizerie si coafura, grupurile sanitare si un mic depozit. Prin intermediul scării si liftului care pornesc de la parter se face accesul la terasa circulabila.

Suprafața terasei de peste etajul 1 este amenajata pe jumătate ca terasa circulabila, iar cealalta jumătate ca spațiu verde. Peste suprafața circulabila este amenajata o pergola, construita din popi si grinzi din lemn.

La nivelul terenului, spațiul liber va fi amenajată peisagistic cu spații verzi, trotuare si terase, asigurându-se o suprafață de spații verzi de aproximativ 27,33%. Accesul in clădire va fi dotat cu rampa de acces pentru persoanele cu handicap locomotor.

In tratarea volumetriei a construcției s-a urmărit integrarea acesteia cat mai fireasca in cadrul construit existent in zona. In acest sens, forma acesteia este regulata pentru a nu distorsiona atmosfera calma si liniștita a zonei.

B.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

B.3.1. Zona si amplasamentul

Terenul pe care se va realiza obiectivul “Desființare clădire centrala termica, cos de fum.


Construire Clubul Pensionarilor II" SE AFLA IN MUN. Bacau, str. Șoimului, nr. 14D.

Obiectivul propus pe terenul de amplasament, se invecineaza astfel:

 • - la NORD: Muzeul Iulian Antonescu;

 • - la EST: proprietate particulara;

 • - la SUD: bloc de locuințe nr. MCA;

 • - la VEST: Alee Acces (Asfalt);

B.3.1.1. Caracteristici geofizice ale terenului

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si orizontala. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor sau alunecărilor de teren.

Riscul geotehnic este redus.

Se va funda direct in stratul natural de fundare: nisip prafos argilos. Adincimea minima de fundare este de 1,10 m de la cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare buna in strat. In cazul existentei de umpluturi sub acest nivel, se va adanci săpătură pina la interceptarea stratului de fundare recomandat. Dimesionarea fundațiilor se va face utilizând valoarea:

Pconv = 250 kPa conform NP 074-2007.

Săpătură fundației se va lașa deschisa, recomandam betonarea imediata după atingerea cotei de fundare.


împrejurul construcției se vor executa trotuare etanșe dispuse pe un strat de pamant compactat gros de 0,2 m, cu o lățime de 1,0 m si cu o panta de 3% spre exterior.

In conformitate cu P 100-2006 amplasamentul se înscrie in zona seismica de calcul "C” caracterizata de următorii parametri:

ag = 0,28

Tc = 0,7

Gradul VIII de seismicitate MSK

B.3.1.2. Caracterisitîci climatice ale amplasamentului

Municipiul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanța continentala, cu ierni reci si veri călduroase si cu o predominare a circulației atmosferice dinspre nord si nord-vest.

Oscilațiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulației generale a atmosferei, cat si ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice). Schimbările rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranziție primavara-toamna favorizează producerea brumelor târzii si respectiv timpurii.

Vânturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele dinspre est si sud-est. Regimul precipitațiilor prezintă cantitati mici iarna si mari vara.

B.3.2. Statutul juridic al terenului


 • •  Situația juridică: teren in suprafața totala de 443,00mp, aflat in intravilanului Municipiului Bacau si face parte din domeniul privat al muncipiului Bacau conform Actului de Alipire nr. 3047/2011, H.C.L. NR. 370/2008, 145/29.04.2011, Dispoziției nr. 28958/2008.

 • •   Regimul tehnic: Documentația pentru studiul de fezabilitate este întocmită în conformitate cu documentația de urbanism nr. 34/1999, faza P.U.G. aprobata prin Hotararea Consiliului Local Bacau, nr. 38 din 31.03.2000.

B.3.3. Situația ocupării definitive de teren

Terenul care face obiectul acestei propuneri are o suprafață de 443,00 mp. Se prevede realizarea unei construcții cu regim de inaltime P+1E cu terasa circulabila, avand denumirea de Clubul Pensionarilor II.

Aria terenului = 443,00 mp.

Aria construita = 240,28 mp.

Aria desfasurata = 531,33 mp. Suprafața alei = 15,47 mp. Suprafața spatii verzi = 121,11 mp. Volumul construcției = 1.788,62 mc.

B.3.4. Studii de teren - Studiul geotehnic

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si orizontala. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor sau alunecărilor de teren.

Riscul geotehnic este redus.

Se va funda direct in stratul natural de fundare: nisip prafos argilos. Adincimea minima de fundare este de 1,10 m de la cota terenului natural pentru a se asigura o incastrare buna in strat. In cazul existentei de umpluturi sub acest nivel, se va adanci săpătură pina la interceptarea stratului de fundare recomandat. Dimesionarea fundațiilor se va face utilizând valoarea:

Pconv = 250 kPa conform NP 074-2007.

Daca se va executa subsol fundația se va cobori cu 0,50m sub nivelul planseului. Excavatia pentru fundații se va executa in regim uscat, la taluze verticale su sprijiniri. Umpluturile perimetrale se vor realiza in strate de 0,20m compactate separat. Sunt necesare hidroizolatii ale subsolului.

La traversarea fundațiilor sau pereților conductele purtătoare de apa vor fi prevăzute cu racorduri etanșe elastice.

Săpătură fundației se va lașa deschisa, recomandam betonarea imediata după atingerea cotei de fundare.

împrejurul construcției se vor executa trotuare etanșe dispuse pe un strat de pamant compactat gros de 0,2 m, cu o lățime de 1,0 m si cu o panta de 3% spre exterior.

Nu se vor planta pomi la distanta mai mica de 3m fata de fundație.

In conformitate cu P 100-2006 amplasamentul se inscrie in zona seismica de calcul “C” caracterizata de următorii parametri:

ag = 0,28 Tc = 0,7 Gradul VIII de seismicitate MSK

Potrivit Indicatorului de Norme de Deviz Comasata pentru Lucrări de Terasamente TS-81,

pamantul se va incadra astfel:

Denumire

Săpătură manuala

Săpătură mecanizata

Sol vegetal si umpluturi

tare

II

Argila prafoasa

tare

II

In conformitate cu GHIDUL PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE SI VERIFICARE A DOCUMENTAȚIILOR GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII INDICATIV GT035/2002, monitorizarea geotehnica a execuției se va face de către elaboratorul studiului geotehnic, de unitati autorizate sau de specialiști atestati pentru domeniul Af. Programul de monitorizare geotehnica a execuției va cuprinde verificarea naturii terenului la cota de fundare si compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de incheierea procesului verbal de recepție a naturii terenului de fundare.

La terminarea săpăturilor se va chema geotehnicianul pentru receptionarea terenului de fundare.

B. 3.5. Caracteristicile principale ale construcției, soluțiile constructive de realizare a obiectivului

B.3.5.1. Memoriu tehnic - lucrări de demolare a construcțiilor existente (centrala termica, cos de fum)

Clădirea centralei termice a fost construita in perioada anilor 1980 si a fost conceputa pentru a deservi funcțiunii de punct termic de cartier. La concepția construcției s-a tinut cont doar de necesitățile funcționale, fara preocupare pentru aspectul arhitectonic. In prezent, clădirea nu mai este utilizata centrala fiind dezafectat, iar beneficiarul dorește reamenajarea spațiului pentru organizarea unui club al pensionarilor. Asupra construcției nu a fost efectuata nici o reparație capitala de amploare, de la construire pana in prezent la o durata de viata de aproximativ 30 de ani.

Construcțiile ce se vor demola sunt: centrala termica (C1) de forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile de 12,30 x 18,30m si un cos de fum (C2) de forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile de 2,87 x 2,51 m. Regimul de inaltime este parter. Inaltimea de nivel este 5,00m. Inaltimea totala la atic pentru centrala termica (C1) este de 5,40m, iar pentru coșul de fum (C2) este de 15,50m.

Structura de rezistenta a centralei termice este de tip mixt, alcatuita din doua cadre transversale interioare si din doi pereți portanti la extremități. Cadrele sunt alcătuite din stâlpi de beton armat turnat monolit, cu secțiunea de 30x40 cm, prevazuti cu console la partea superioara, pe care reazema grinzi prefabricate din beton cu secțiune "dublu T” variabila (in doua ape).

Pereții portanti dispusi la extremități sunt realizați din zidărie de cărămidă GV cu stâlpi din beton armat monolit la capete (colturi) si centuri din beton armat la partea superioara. Deasemenea, si centurile sunt realizate cu secțiune variabila, in doua ape.

Cadrele si pereții sunt legați pe direcție longitudinala cu grinzi din beton armat monolit cu secțiunea de 30 x 50cm.

Planseul este realizat din elemente prefabricate tip chesoane, ce reazemea pe grinzile prefabricate si pe centurile pereților portanti de la extremități.

Fundațiile sunt de tip bloc de beton armat sub stâlpi, cu dimensiunile in plan de 140 x 150 cm si inaltime de 80cm. Blocurile sunt legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat situate sub pereți, cu dimensiunile secțiunii de 35 x 100cm.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila.

Finisajele exterioare:

pereți: tencuieli din mortar de ciment, culoare natur;

 • -   tamplarie: metalica, simpla, cu vopsea pe baza de ulei, culoare alba, geamurile lipsesc; invelitoare: carton bituminat.

Finisaje interioare:

 • -   pardoseli: ciment sclivisit;

 • -  pereți: tencuieli simple, driscuite, zugrăvite cu lapte de var, culoare alba;

 • -  tavanele: nu sunt finisate, elementele planseului (grinzi prefabricate, chesoane) au fost

lasate aparente;

Accesul in clădire se realizează printr-o singura intrare dispusa pe fațada principala. Clădirea nu prezintă compartimentări interioare.

Clădirea nu are instalații de alimentare cu apa rece, apa calda menajera si agent termic. Deasemenea instalațiile electrice sunt dezafectate.

* Indici existenti:

Aria terenului                              = 443,00m2

Aria construita (C1)                        = 228,66m2

Aria construita (C2)                       =   7,00m2

Aria desfasurata                         = 235,66m2

NmaxCI — + 5,40m

HmaxC2 = +15,50m Volumul construcției este de 1346,36mc Cota trotuarului este la cota ±0,00m.

P. O. T. existent= 53,19%            C. U. T. existent= 0,531

* In urma demolării corpurilor C1 si C2, se vor realiza următorii indicatori: Aria construita                            = 0,00m2

Aria desfasurata                         = 0,00m2

Htotal maxim" +0,00m

Volumul construcției este de 0,00mc

P. O. T. propus= 0,00%                     C. U. T. propus- 0,00


Nu sunt necesare amenajari exterioare, in afara nivelării pământului in zona demolărilor. Materialele, nerecuperabile inclusiv sparturile de fundație, vor fi transportate la groapa de gunoi a orașului de către o firma specializata.

B.3.5.2. Memoriu tehnic lucrări de construire Clubul Pensionarilor II - Arhitectura (varianta 1b}

Conform randarilor cuprinse in SF, construcția ce urmeaza a se realiza are un singur corp de clădire, cu regim de inaltime P+1E. Peste ultimul nivel se va realiza o terasa circulabiia.

 • • Clasa si categoria de importanta:

 • •      Categoria de importanta a clădirii: C (redusa) categoria construcții civile conform HGR 766/1997

 • •      Clasa de importanta: III; conform Codului de proiectare seismic P100/1-2006

 • •      Gradul de rezistenta la foc: II; conform normativ P 118/1999

  * Repartizarea spatiilor/funcțiuni/dimensiuni:  La parter:

  • -  Windfang

  • -   Sala polivalenta

  • -   Centrala termica

  • -  G.S. Handicap

  • -  G.S. Femei

  • -   G.S. Barbati

  • -   Hol

  • -   Casa scării

  • -   Lift pers, cu handicap

  • -   Oficiu

  • -  Magazie

  • -  Terasa

  Hmax = +2.80m


  A construita = 240,28mp S= 5,56 mp S=134,29 mp S= 8,00 mp S= 3,32 mp S= 2,78 mp S= 4,52 mp S= 18,29 mp S= 12,64 mp S= 2,42 mp S= 8,12 mp S= 7,73 mp S= 4,28 mp

  A utila = 192,61 mp


Etaj 1:

Hol

 • -   Kinetoterapie

 • -  Ludoterapie

 • -  Club Femina

 • -   Frizerie/Coafura

Birou 1

 • -   Birou 2

 • -   Depozitare

 • -   G.S. Barbati


A construita = 262,94mp S= 14,96 mp S= 58,10 mp S= 49,26 mp S= 51,83 mp S= 6,50 mp S= 6,57 mp S= 8,08 mp S= 3,60 mp S= 2,96 mp

 • -  G.S. Femei                      S= 2,13 mp

 • -  G.S. Personal                    S= 4,52 mp

 • -  Casa scării                        S= 12,64 mp

 • -   Lift pers, cu handicap              S=  2,42 mp

Hmax.= +2.80m                  A utila = 208,51 mp

 • * Bilanțul suprafețelor

Aria terenului = 443,00 mp.

Aria construita = 240,28 mp.

Aria desfasurata = 531,33 mp. Suprafața alei = 15,47 mp; Suprafața spatii verzi = 121,11 mp. Volumul construcției = 1.788,62 mc. H total maxim = + 9,40 m;

H atic / etaj 1 = + 6,90 m

Cota trotuarului va fi la -0,35 fata de cota ±0,00 m.


Se vor realiza următorii indicatori:

P.O.T. propus = 54,23%                 P.O.T. aprobat = 70%

 • C.U.T. propus = 1,19                     C.U.T. aprobat = 1,2

 • * Finisaje interioare:

 • - pardoseli: - parchet laminat 12 mm, clasa de trafic 33/AC5, culoare wenge

pentru kinetoterapie, ludoterapie si club femina;

- gresie portelanata de interior antiderapanta 10 mm grosime, rectificată, clasa de trafic intens, finisaj color, montaj fara rosturi pentru sala polivalenta, holuri, grupuri sanitare, oficiu si magazie;

 • - pereți si plafoane: - faianța portelanata semimata 10 mm grosime, finisaj color, pentru grupuri sanitare și oficiu;

- zugrăveli lavabile pentru interior, color, mate, cu putere mare de acoperire (8-10 mp/L/strat), aplicat in 2 straturi pentru suprafețele de pereți si plafoane;

 • - tamplarie interioara: lemn masiv stratificat de stejar;


 • * Compartimentările interioare: gips-carton, tip A conform SR EN 520, dublu placat pe ambele fețe, pe structură metalică și izolație fonică cu vată minerală bazaltică la interior si zidărie din b.c.a.

Tipul, modelul, culorile finisajelor interioare (parchet, gresie, faianța, zugrăveli, tamplarie) se vor alege impreuna cu beneficiarul.

 • * Finisajele exterioare:

 • -  pardoseli: gresie portelanata de exterior antiderapanta 10 mm grosime, rectificată, clasa de trafic intens, finisaj color, montaj fara rosturi pentru terase.

 • - pereți:    - termo-sistem din polistiren ignifugat 10 cm, tencuieli subțiri structurate

tip granopor, granulatie 1 mm, culoare alb;

 • - placaj cărămidă aparenta tip klinker, 11 mm grosime, culoare roșu, montat cu rosturi mari de 10 - 12 mm gri.

 • - tamplarie: - din PVC (5 camere) cu geam termoizolant pentru windfang, sala polivalenta,

grupuri sanitare, centrala termica si club femina;

 • - perete cortina din profile aluminiu vopsit cu barieră termică (RAL 7000), parțial cu ochiuri mobile și geam termoizolant reflectorizant, colorat ușor în masă low E, antiefracție, parțial cu profile orizontale accentuate cu rol de lamele brissoleil (parasolar) vopsite in câmp electrostatic, culoare gri (RAL 7000) pentru casa scării, sala polivalenta, kinetoterapie, birou 1 si ludoterapie;

acoperiș: tip terasa necirculabila prevăzută cu termoizolatie si hidroizolatie (peste casa liftului) si terasa circulabila avand finisaj din gresie portelanata antiderapanta lipita cu adezivi pentru exterior, așezata pe sapa slab armata de 3 cm, sub care se afla hidroizolatia alcatuita din 2 straturi si termoizolatie din postiren extrudat de 10 cm grosime, iar sub acestea se gaseste stratul de difuzie si bariera de vapori.

* Amenajări exterioare si sistematizare pe verticala

Zona studiata nu prezintă alunecări de teren, este stabila din punct de vedere geotehnic. Lucrările de drumuri aferente imobilului comercial-rezidential constau în :

 • •      Acces în incintă :

o Accesul auto la locurile de parcare amenajate in incinta se realizează pe latura de vest din Alee Acces, care face legătură cu str. Șoimului.

 • •      Numărul locurilor de parcare asigurate este de 3, amplasate in imediata vecinătate a accesului principal in construcția propusa, pavate cu pavele ecologice, 10 cm grosime, pentru trafic intens;

 • •      Alei pietonale:

Accesul pietonal in incinta se realizează prin intermediul unui trotuar de lățime 2,57 m proiectat pe partea dreapta a aleii carosabile din str. Șoimului. Suprafața ocupata de aleile pietonale este de 15,47 mp.

In conformitate cu normativul P7/2000, pentru protecția construcțiilor ce se vor executa pe terenul studiat, pentru evitarea pătrunderii in teren a apelor de suprafața se vor executa trotuare de protecție. Trotuarele se vor executa din beton sclivisit cu grosime de 20cm., pe un strat din pietriș si nisip de 20cm.

 • •      Terenul liber din zona construcțiilor proiectate, care nu va fi amenajat ca platforme betonate, alei, parcaje se va amenaja ca spațiu verde cu rol de protecție si ambientare.

Spatii verzi amenajate vor reprezenta un procent de 27,33% din totalul suprafeței împrejmuite si amenajate aparținătoare beneficiarului, în conformitate cu HG nr. 5252/1996 - Anexa 6 - pct.6.2.

Arborii si arbuștii vor fi în majoritate pereni, culorile si tipul de plantație fiind ales astfel încât să creeze o imagine diferit colorată în funcție de anotimp.

 • •      Lucrările de sistematizare : nu sunt necesare lucrări pentru amenajarea terenului pe verticala, deoarece amplasamentul pe care se construiește obiectivul ocupa o suprafața plana. Apele pluviale se vor elimina prin realizarea de pante adecvate, către rețeaua de canalizare existenta in zona.

 • * Dotări

Conform temei de proiectare, la prezenta documentație a fost anexata Lista de echipamente si dotări (fara montaj), necesare funcționarii in condiții optime a spatiilor proiectate.

 • * Securitate la incendiu

Potrivit criteriilor prevăzute in P118-99, construcția se incadreaza in categoria construcțiilor de cultura. Construcția propusa nu prezintă spatii de cazare, cabinete medicale sau personal de îngrijirea bătrânilor. Principalele spatii sunt dedicate activitatilor educativ - recreative cu program intre orele 09.00 - 18.00. In cadrul proiectului s-a prevăzut dotarea cu 2 stingatoare tip P6 la parter si 2 stingatoare tip P6 la etaj

Construcția se incadreaza : "risc mic de incendiu” (Qi < 420 MJ/mp) si gradul II rezistenta la foc.

Centrala termica se incadreaza la "risc mijlociu de incendiu” si este separata de incaperile adiacente cu pereți C0(CA1) cu rezistenta la foc 3 ore, planseu C0(CA1) cu rezistenta la foc 2 ore si usi de comunicare cu holuri sau culoare cu rezistenta la foc 90 minute, prevăzute cu dispozitiv de autoinchidere.

 • * Protecția civila

In conformitate cu prevederile OMAI nr. 1435/2006, intrucat nu se afla sub incidența prevederilor HG nr. 560/2005 modificata de HG nr. 37/2006, nu au fost prevăzute adăposturi de protecție civila.

B.3.5.3. Memoriu tehnic lucrări de construire Clubul Pensionarilor II - Rezistenta

* Propuneri, descrierea construcției din punct de vedere structural

Construcția propusa, cu regim de inaltime parter si etaj, are o forma regulata in plan si pe verticala.

Structura de rezistenta a construcției este executata din cadre din beton armat dispuse pe doua direcții perpendiculare. Cadrele sunt alcătuite din stâlpi 30x45 (30x30) si grinzi 25x40 longitudinal, respectiv 25x35 transversal. Planseul peste parter si cel peste etaj va fi realizat din beton armat cu o grosime de 15cm.

Accesul pe verticala intre nivelurile clădirii se va face prin intermediul unei scări interioare, executata din beton armat, cu o grosime a plăcii rampei de 15cm.

închiderile exterioare se vor executa din zidărie de cărămidă GVP 290x240x188, clasa I de

N


2

calitate, cu mortar minim M10 (rezistenta minima la compresiune fm>10/?w? ). Pentru un grad sporit de eficienta termica, se va adopta, conf. Normativ C107, placarea zidăriei cu un strat de polistiren de 10cm. si tencuiala pe plasa de fibra minerala. Compartimentările interioare se vor executa din gips carton normal sau hidrofug (conform necesității spatiilor delimitate), cu izolații din vata minerala de 10cm.

Acoperișul este de tip terasa circulabila, accesul pe terasa fiind făcut prin continuarea scării. Casa scării va fi suprainaltata la nivelul terasei prin continuarea stâlpilor de la etaj din acea zona. Acoperișul peste casa scării va fi de tip terasa necirculabila. Termoizolatia la nivelul terasei este asigurata prin dispunerea la partea superioara a plăcii a unui strat din polistiren extrudat de 12 cm, protejat de o sapa armata de 5cm. Hidroizolatia va fi executata de membrane bituminoase termosudabile, protejate de o sapa de 3cm, peste care va fi montat stratul de finisaj propus.

La nivelul terasei este propusa deasemeni executarea unei pergole din lemn (popi 12 si rigle 8x10).

Pardoseala se va realiza din beton armat si va avea o grosime de 15cm. Aceasta va fi armata cu 2 plase sudate o 5/100,marca betonului din pardoseala fiind C12/15. Sub pardoseala.se va dispune un strat de polistiren extrudat de 5 cm, conform prevederilor normativului C107/2010. Intre stratul de polistiren si cel de pietriș este obligatorie dispunerea unei folii de polietilena .

Infrastructura se va realiza din fundații izolate tip bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat sub stâlpii structurii de rezistenta, respectiv din fundații continue sub ziduri, alcătuite sub forma unor grinzi continue de beton armat, in conformitate cu prevederile din NP112-04 -"Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa". Adâncimea de fundare va fi de minim 1,10 m fata de cota terenului natural, pentru a asigura o buna incastrare in terenul de fundare, sub adancimea maxima de inghet in zona amplasamentului.

* Descrierea terenului de fundare

Cota + 0,00 m reprezintă cota pardoselii finite din clădirea proiectata.

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si orizontala,avand stabilitatea generala si locala asigurata,fiind ferit de pericolul eroziunii.Terenul se incadreaza in categoria geotehnica 1,cu risc geotehnic scăzut.

Se va realiza fundarea directa in stratul de nisip prafos argilos,adancimea de fundare fiind de 1,1 Om fata de C.T.N,pentru a asigura o incastrare de minim 0,20m in stratul bun de fundare sub adancimea maxima de inghet.In cazul identificării de umpluturi cota de fundare va fi coborâta pana la interceptarea stratului de fundare recomandat.

Calculul si dimensionarea fundațiilor se va face considerând pentru terenul de fundare o presiune convenționala pConv=250kPa, valoare ce se va corecta conform prevederilor din STAS 3300/2-85.

Apa subterana se intalneste la adâncimi care nu vor influenta execuția si exploatarea cosntructiei.

Adâncimea maxima de inghet in zona amplasamentului este de 0,90-1,00m C.T.N

 • * încadrarea construcției in zona seismica

Conform HGR 766/1997,construcția se incadreaza in categoria de importanta "C" (normala), iar conform P100/2006, construcțiile se incadreaza in clasa de importanta III cu y = 1,00.

Conform SR 11100/1-1993, amplasamentul este situat in zona de grad Vlll(opt) seismic,iar conform normativului P100/2006 accelerația terenului pentru proiectare ag=0,28g, iar Tc=0,70 sec.

 • * Obligațiile beneficiarului

Conform HGR 925/1995 art.7 beneficiarul va verifica proiectul de autorizație de construcție printr-un verificator tehnic M.L.P.A.T. pentru cerința Al.

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995.

Verificarea documentației de autorizație de construcție nu îl exonerează pe beneficiar de a verifica proiectul tehnic si detaliile de execuție printr-un verificator tehnic conform ORDIN M.L.P.AT. Nr,77/oct.1996 si Legea 10/1995 privind calitatea în construcții art.13;21. Deasemenea, conform Legii 10/1995 constructorul nu poate începe execuția decât pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de execuție verificate de către un verificator atestat.

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor cu 30 de zile înainte I.S.C. Bacau.

 • * Normative în vigoare

La elaborarea documentației s-au utilizat următoarele normative si STAS-uri în vigoare:

 • • PI00/1-2006 - Cod de proiectare seismica-partea LPrevederi de proiectare pentru clădiri.

 • • NP112-04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

 • • NP007-97 - Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat

 • • SR EN 1992-1-1 - Proiectarea structurilor din beton.Reguli generale si reguli pentru clădiri

 • • GR 0-2006 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

 • • CR6-2006 -"Cod de proiectare pentru structuri din zidărie"

 • • GR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

 • • P118/99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția importiva focului

 • • Legea 319/2006 - Legea Securității si Sanatatii in munca; Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții.

B.3.5.4. Memoriu tehnic lucrări de construire Clubul Pensionarilor II - Instalații electrice

 • * Tablouri electrice

Alimentarea cu energie electrică se face de la tabloul general al obiectivului-TEG.

Tabloul general TEG va fi amplasat la parterul construcției propuse, conform planșelor de instalații (planșa E1).

Tablourile vor fi de tip capsulat, cu montaj îngropat. Tablourile electrice vor fi echipate cu întrerupătoare automate si protecții diferențiale si se vor alege din gama existenta pe piața, omologate si agreate conform normelor in vigoare.

în instalație se vor utiliza nulul de lucru NL si nulul de protecție PE. Pentru nulul de protecție al circuitelor electrice de iluminat si prize monofazice se va utiliza numai conductor de tip Cyy-f 2,5mmp. Tablourile de distribuție trebuie montate vertical și fixate sigur pentru a corespunde cerințelor Legii 10/1995 privind rezistența și stabilitatea atât statică cât și dinamică (la vibrații).

Repartizarea circuitelor pe fiecare tablou, încărcarea si protecția acestora sunt specificate in schema monofilara (planșa E4).

Contorizarea consumurilor se va face la firida de branșament (blocul de măsura si protecție trifazat), amplasat la limita proprietății.

 • * Iluminat si prize monofazice

Instalația electrică interioară se va executa cu conductor de cupru CYY-f, montat in tub de protecție IPEY, montat îngropat in tencuiala, pardoseala sau planșeu, după caz.

In funcție de destinație, nivel de iluminare si grad de protecție, s-a propus echiparea cu următoarele tipuri de corpuri de iluminat, aparataj de comutație, tuburi de protecție si conductoare:

 • -  corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente tip TCW1x36W în spațiu tehnic, magazie, oficiu și 1x18W, 2x18W in grupuri sanitare;

 • -   corpuri de iluminat tip 20,40,60,100W pe holuri și în sălile de acitivitati;

 • -  corpuri de iluminat cu senzor de prezență pentru lămpi fluorescente pe casa scării, pe terase și la intrările în incintă;

 • -   prize ST cu contact de protecție, in construcție speciala, 20A;

 • -   prize ST cu contact de protecție, in construcție speciala, 16A;

 • -   prize Rj45;

 • -  întrerupătoare si comutatoare ST in construcție normala, 10A;

 • -   tuburi izolante IPEY pentru montaj îngropat in tencuiala, pardoseli, planșee;

 • -  conductor Cyy-f 3x2,5mmp pentru circuitele de iluminat, din tabloul electric până la cea mai apropiată doză de derivație față de receptor; respectiv pentru circuitele de prize monofazice;

 • -  conductor Cyy-f 3x1,5mmp pentru conexiunea la întrerupătoare și lămpi;

 • -  conductor Cyy-f 4mmp pentru alimentarea aparatelor de putere mare (cuptor electric, plita electrica)

Corpurile de iluminat și nivelul de iluminare au fost alese funcție de destinația și mediul încăperilor, ținând cont de prevederile normativului NP 061 - 02.

Comanda iluminatului se va face cu întrerupătoare si comutatoare montate ingropat/aparent, de regulă lângă ușile de acces.

Hintrerupator=1,00m.

S-au prevăzut prize ST 16A cu contact de protecție, în construcție normală și modulară împreună cu prize tip Rj45;

înălțimea de montaj a prizelor este precizată în planșele de instalații electrice, în funcție de destinația acestora;

 • * Iluminat de siguranța

Iluminatul de siguranța de evacuare se va realiza conform normativului 17-11 art.7.23.7. de tip 3b, cu corpuri de iluminat tip luminobloc, prevăzute cu dispozitive de comutare automată pe acumulatorul propriu, amplasate astfel încât sa indice traseul de urmat către ieșirile din incintă. .

Circuitele si dozele pentru iluminatul de siguranță se vor dispune pe trasee diferite de cele de iluminat normal (conform art. 5.4.3-17/11).

Corpurile pentru iluminatul de siguranță pentru evacuare s-au repartizat pe circuite de iluminat distincte, legate la tablourile electrice de nivel, racordate înaintea întrerupătorului general. Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare s-au ales din gama omologata, existenta pe piața - tip G5 sau S8 prevăzute cu tub fluorescent de 8W, și autonomie a acumulatorului de 3 ore. Corpurile pentru iluminat de sigurață s-au prevăzut pe caile de evacuare (holuri, coridor) si deasupra ușilor de evacuare. In funcție de locul de amplasare, corpurile de iluminat de siguranța tip G5 sau S8 vor fi inscripționate cu autocolantele specifice .

 • * Instalații de protecție

Sistemul de protecție împotriva șocurilor electrice este legarea la nul, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, până la originea instalației.

* Instalația de legare la pamant

Instalația de legare la pamant este realizată cu electrozi verticali din țeava OLZn 021/2”, l=2,5m, g=3,5mmt acoperire 0,8m, interconectați cu bandă OL-Zn 40x4.

Se recomandă prevederea unui conductor pe contur pozat în jurul fundațiilor clădirii, având o rezistența de dispersie a cărei valoare sa nu depaseasca 4Q.

Daca prin măsurători rezistenta de dipersie nu este mai mica de 4Q. se va completa prin electrozii verticali .

în fiecare tablou de distribuție conductorul de protecție trebuie conectat la bara legăturilor echipotențiale.

Părțile metalice ale tablourilor electrice, electromotoarelor si carcaselor utilajelor vor fi racordate la priza de pamant exterioara (electrozi si platbanda din OL Zn ).

Instalația de protecție se compune din platbanda OL Zn 40x4mm racordata la priza de pamant exterioară prin intermediul pieselor de separație, la care vor fi racordate toate elementele metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune.


* Protecția la incendiu

Prevenirea producerii incendiilor datorită instalației electrice se realizează printr-un dispozitiv de protecție diferențial cu valoarea curentului diferențial nominal de cel mult 0,5 A montat la intrarea în tabloul general.


* Instalații electrice de curenti slabi - cablu tv, telefonie, internet

S-a prevăzut o instalație de cablare structurata categoria 6 pentru transmisii voce si date care va asigura o buna admininstrare a rețelei, o flexibilitate mare in ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicație utilizat (telefon.calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea rețelei fara a fi necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN, etc.)si sistemele informaționale de la diferiți producători dea lungul unei perioade mari de existenta a clădirii. Pentru distribuția semnalului de date, se va prevedea un echipament de tip ROUTER WIRELESS, amplasat intr-o poziție centrala in raport cu poziția utilizatorilor.

Pentru distribuția semnalului CA-TV, se va prevedea o nisa cu echipamente de derivație, dimensionate proporțional cu numărul de receptoare. Rețeaua va fi realizata cu cablu coaxial 750, pozat îngropat in tencuiala sau sapa, protejat in tub ipey.

Traseele de CA-TV, voce, date, vor fi pozate pe cat posibil in paralel cu traseele de cabluri electrice..

Soluția finala adoptata va tine cont de modul si cerințele de furnizare a serviciilor , in funcție de operatorii aleși.

* Norme, standarde, normative

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile curpinse in Legea nr. 10/1995, Normativul 17/2011.

Personalul angajat ce va lucra la exploatarea instalațiilor electrice sau/si la intretinere va fi instruit asupra modului de utilizare a aparatelor si utilajelor electrice in exploatare, fiindu-le interzisa cu desavarsire intervenția asupra acestora in caz de defecțiuni. Aceste intervenții se vor face de către persoane calificate si autorizate in acest scop.

Investitorul, in baza autorizației de construire, va solicita S.C. E-On Moldova S.A.- prin aprobarea avizului de putere instalata, conform reglementarilor in vigoare.

începerea execuției instalației electrice este permisă numai după ce investitorul a obținut Avizul tehnic de racordare.

Modul de racordare la rețeaua de distribuție se stabilește de către furnizorul de energie electrică.

B.3.5.5. Memoriu tehnic lucrări de construire Clubul Pensionarilor II - Instalații sanitare


 • * Alimentare cu apă

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești în cadrul obiectivului, acesta necesită alimentarea cu apă rece și caldă.

în cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, tehnologic, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești.

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza prin intermediul unui racord de apa rece Dn25mm, din țeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEID), pozată subteran, sub adâncimea de îngheț, conform planșelor de instalații sanitare.

Apa calda menajera se va asigura din sursa proprie (boiler electric bivalent cu ocapacitate de 200 litri)

Proiectarea lucrărilor de instalații de alimentare cu apă s-au realizat în conformitate cu prevederile normativului 19 și ale STAS 1478.

Dimensionarea conductelor s-a realizat funcție de debitul instantaneu determinat funcție de suma echivalenților de calcul, conform STAS 1478.

Traseele instalației s-au ales în conformitate cu prevederile “Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare” indicativ I 9- 94.

 • * Canalizare exterioară

Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor de restituție produse în cadrul obiectivului, cât și a apelor meteorice.

Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare ale municipiului. Pe rețelele de canalizare din incintă se vor prevedea cămine de vizitare, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă, carosabile.

Realizarea rețelei de canalizare a fost dimensionată în conformitate cu STAS 1846/90, respectându-se de asemenea STAS 3051/91. Rețelele de canalizare se vor realiza cu tuburi din PP110-125mm, circulare, pozate subteran, sub adâncimea de îngheț.

La stabilirea diametrului conductelor rețelei de canalizare s-a avut în vedere:

 • *  debitul de ape uzate menajere maxime, medii zilnice și maxime orare

 • *  asigurarea bunei funcționari a rețelei (viteze, debite, grad de umplere).

 • * Dotarea cu obiecte sanitare a imobilului este următoarea:

Dotarea cu armături și obiecte sanitare s-a realizat în conformitate cu prevederile temei de proiectare,STAS 1504 si Normativul I9.

Obiectele sanitare vor fi prevăzute cu armăturile aferente de alimentare cu apă și de scurgere.

Pentru preluarea apelor de pe pardoseală în zonele unde există riscul unor scăpări de apă s-au prevăzut sifoane de pardoseală (grupuri sanitare). Obiectele sanitare vor fi din porțelan sanitar și oțel inox.

Se vor prevedea obiecte sanitare corespunzătoare pentru persoanele cu handicap.

Bateriile amestecatoare și robineții vor fi din oțel inox.

 • * Instalații interioare de distribuție a apei reci și calde

Conductele de distribuție a apei reci și a apei calde de consum se vor poza îngropat și se vor proteja contra inghetului.

în zonele aparente și mascate susținerea conductelor se face cu brățări, console montate la distanțe astfel încât să se asigure portanța țevii.

Trecerea conductelor prin pereți, planșee se face prin intermediul pieselor de protecție.

înainte de fiecare obiect sanitar se va monta câte un robinet de trecere (de închidere și reglaj) pe conductele de apă rece , respectiv apă caldă.

La execuție se vor respecta prevederile normativelor in vigoare și prevederile suplimentare recomandate de furnizorul de materiale.

Pentru golirea instalației s-au prevăzut robinete de golire la partea inferioară.

Pentru efectuarea diferitelor intervenții în exploatare se vor prevedea robinete sferice pe fiecare conductă de legătură precum și pe fiecare ramură.

Conductele montate în canalul semivizitabil vor fi termoizolate.

La execuție se vor respecta prevederile ghidului GP 043/2000 și prevederile suplimentare recomandate de furnizorul de materiale.

în operă vor fi introduse doar materiale și echipamente agrementate conform legislației în vigoare.

 • * Instalația interioară de canalizare

Instalația de canalizare a apelor menajere se va realiza din conducte de polietilena. Legăturile la coloanele de canalizare menajere se vor monta îngropat în pardoseală cu panta spre coloane conform STAS 1795.

Pe coloane și pe conductele de colectare orizontală, după fiecare ramificație sau cot s-au prevăzut piese de curățire.

Pe orizontală, trecerile de la un diametru mai mare la un diametru mai mic, se realizează cu piese de reducție asimetrice, păstrându-se generatoarea superioară în aliniament, pentru a nu favoriza întoarcerea curentului de fluid în direcția opusă scurgerii.


La execuție se vor respecta prevederile ghidului GP 043/2001 și prevederile suplimentare recomandate de furnizorul de materiale.

Captarea și evacuarea debitelor uzate menajere se face prin intermediul sifoanelor de pardoseală (grupuri sanitare), a conductelor de canalizare - legături și coloane Dn32 - Dn110, racordate la rețeaua de canalizare ape uzate menajere.

Montarea conductelor interioare se va face cu pantă corespunzătoare diametrului acestora, i = 0,035 - 0,020 (3,5%, respectiv 2%) spre coloane.

Pentru asigurarea intervențiilor în timpul exploatării, coloanele de canalizare s-au prevăzut cu piese de curățire Dn110 amplasate la nivelul fiecărui etaj.

 • * Canalizarea apelor pluviale

Colectarea apelor provenite de pe acoperișul tip terasa, se vor colecta in cămine din PVC pentru ape pluviale cu dimensiunile 400x400x400mm cu capac si dirijate gravitațional către colectorul stradal de ape pluviale.

* Standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări

Alimentări cu apă aducțiune.

Alimentări cu apă. Rețele exterioare de distribuție. Cămine pentru branșament de apă.

Cămine pentru alimentarea directă a pompelor mobile. Canalizări - Rețele exterioare

Canalizări - Cămine de vizitare.


STAS 6819-82

STAS 4163-88


STAS 6002-88

STAS 9342-82

STAS 1481-82

STAS 2448-82

STAS 6701-82

STAS 2308-80

STAS 8591/1-75

STAS 9824/5-85

STAS 6054-77

STAS 9312-87

STAS 40412-71

STAS 6898-/1/2-77

STAS 8805-90

STAS 8011.. 15/84

STAS 10617/2

SR ISO

STAS 6675-76

STAS 7872-73


Canalizări - Guri de scurgere cu sifon și depozit.

Capac cu ramă din fontă.

Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpături. Trasarea pe teren a rețelelor de conducte, cable.

Adâncimi de îngheț.

Subtraversări de căi ferate și drumuri de conducte.

Țeavă construcții fără sudură.

Țeavă din oțel pentru conducte sudată elicoidal.

Fitinguri pentru sudare din oțel.

Flanșa din oțel forjat sau laminat.

Țevi din polietilena de inalta densitate.Dimensiuni.

Țevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior si la grosimea peretelui Țevi din policlorură de vinii neplastificată.

Fitinguri din policlorură de vinii.


I 9 - 94               Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

122-99               Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a

rețelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localităților.

GP - 043              Ghid privind proiectarea, execuția si exploatarea sistemelor de alimentare

cu apa si canalizare utilizând conducte din P.V.C., polietilena si polipropilena.

C 16-84            Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a

instalațiilor aferente.

C 56 - 06             Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și

instalații aferente.

P 118                Normativ de proiectare și execuție a construcțiilor privind protecția la

acțiunea focului.

Norme departamentale de prevenirea și stingerea a incendiilor.

Legea nr.10/95 Legea calitatii in construcții.

UNI 7611+FA 1 Tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri,dimensiuni, accesorii.

UNI 7612 Racorduri din PE de inalta densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri, dimensiuni,accesorii.

UNI 7613 Tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de scurgere: tipuri, dimensiuni, accesorii.

UNI ISO 4437 Tuburi din PE pentru conducte impamantate pentru distribuirea de gaz combustibil: seria metrica-specifica.

UNI 7615 Tuburi din PE de inalta densitate pt. conducte de presiune si metode de proba. UNI 7990 Tuburi din PE de joasa densitate pentru conducte de lichide sub presiune: tipuri, dimensiuni.accesorii.

UNI 7991 (tuburi din PE de joasa densitate: metode de proba).

UNI 8451 (tuburi din PE de inalta densitate pentru conducte de scurgere de la interiorul construcțiilor: tipuri,dimensiuni, accesorii).

In cele ce urmeaza, indicam normativele ISO:

ISO 161 - Tuburi din materiale termoplastice pentru distribuirea lichidelor: diametre nominale exterioare si presiuni nominale.

ISO 1167 - Tuburi din plastic pentru distribuirea lichidelor: determinarea rezistentei la presiunea interna

ISO/TR 7474 - Tuburi din PEHD si fitinguri: rezistenta chimica raportata la lichidele transportate.

Conductele de apa se vor poza pe un strat de nisip de 10-M5 cm grosime bine compactat.In jurul conductei si pe o inaltime de 20 cm deasupra generatoarei se va realiza umplutura de nisip, după care se va face umplutura cu pamant sortat pe o inaltime de 30 cm, apoi umplutura cu pamant rezultat din săpătură.

Lucrările de săpătură se vor executa mecanizat in proporție de 90% si manual 10% cu sprijiniri de maluri.

Compactarea se va realiza manual pe o inaltime de 0,60 m, deasupra generatoarei superioare, apoi se va realiza mecanic.

Pe traseul rețelelor de apa la o distanta de 20 cm deasupra generatoarei superioare se va monta banda avertizoare.

După terminarea lucrărilor se va reface spațiul verde, cu respectarea structurii inițiale.In timpul lucrărilor de săpătură nu va fi afectat carosabilul, iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta.

Lucrările proiectate se vor executa cu respectarea normelor de tehnica securității muncii cuprinse in actele normative in vigoare specifice pentru categoria de lucrări prezentata.

înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va obține avizele si acordurile necesare in conformitate cu actele normative in vigoare.

B. 3.5.6. Memoriu tehnic lucrări de construire Clubul Pensionarilor II - Instalații termice

29

In scopul asigurării condițiilor optime de confort termic se realizează o instalație de încălzire dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform STAS 1907/2-97 astfel:

 • - Săli de activitati: + 20°C;

 • - grupuri sanitare :+22 °C;

 • - holuri, , casa scării:+18 °C;

 • - spatii tehnice: + 15°C;

Temperaturile interioare convenționale de calcul s-au ales conform STAS 1907/2-97 (între 15 și 24°C).

Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire s-a făcut ținând cont de prevederile standardului SR1907/1-97 utilizând metoda de calcul analitica.

Agentul termic este preluat de la microcentrala termica murala in condensatie, amplasată în spațiul tehnic de la parterul clădirii propuse.

 • * Echipamente pentru asigurarea confortului termic:

 • - centrala termica murala pe combustibil gazos;

 • - radiatoare cu elementi din aluminiu.

Pentru alimentarea radiatoarelor cu agent termic se va realiza o distribuție prin module distribuitor/colector complet echipate, cu plecare din centrala termica.

Radiatoarele vor fi prevăzute cu robineti retur, pentru o facila intervenție in caz de nevoie. In vederea optimizării consumului de gaze, se recomanda echiparea tuturor radiatoarelor cu robinete dublu reglaj cu cap termostatic.

Amplasarea corpurilor de incalzire se va face la partea inferioara a incaperilor, sub ferestre pentru obținerea unei eficiente termice maxime. Distantele de montaj pentru corpurile de încălzire în raport cu elementele de construcție sunt in conformitate cu Normativul 113/02 și fișei tehnice a radiatorului.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente).

Conductele de distribuție se vor monta cu pantă de minim 2%o spre punctele de cota minima pentru asigurarea golirii și aerisirii instalației.

Susținerea conductelor se face cu suporți și brățări de susținere, asigurându-se portanța conductelor.

Racordarea corpurilor la instalație din fiecare încăpere se face astfel încât circulația agentului termic să se facă de sus în jos și în diagonală.

Trecerea conductelor (tur, retur) prin pereți / planșee se face prin goluri, prin intermediul pieselor de protecție pentru planșeele de la fiecare nivel, pentru a permite o bună dilatare a conductelor.

Reglarea și echilibrarea din punct de vedere hidraulic a instalației se va face local prin intermediul robineților montați pe fiecare radiator și pe fiecare ramură de distribuție.

Dezaerarea instalației se face:

local prin intermediul dezaeratoarelor manuale 01/2” montate pe fiecare radiator;

 • -   prin intermediul dezaeratoarelor automate - 01/2” montate la căpătui coloanelor.

 • * Instalații de climatizare si ventilare

Pentru asigurarea aportului de aer rece/cald, spatiile pentru activitati au fost dotate cu instalații de aer condiționat tip monosplit, astfel:

 • - Sala polivalenta: 3 unitati interioare cu o putere pe răcire de 2.5kW/buc;

 • - Kinetoterapie: 2 unitati interioare cu o putere pe răcire de 2.5kW/buc;

 • - Ludoterapie: 2 unitati interioare cu o putere pe răcire de 2.5kW/buc;

 • - Club Femina: 2 unitati interioare cu o putere pe răcire de 2.5kW/buc;

Temperaturile interioare convenționale de calcul s-au ales conform STAS 1907/2-97 (între 15și22°C).

Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire s-a făcut ținând cont de prevederile standardului SR1907/1-97.

Prin proiectare au respectate si realizate cerințele principale de calitate conform Legii 10/95 astfel încât instalațiile de climatizare si ventilare proiectate să realizeze si sa mențină pe toata durata de utilizare următoarele cerințe:

 • - rezistenta si stabilitate

 • - siguranța in exploatare

 • - siguranța la foc

 • - igiena, sănătatea, refacerea si protecția mediului

 • - economia de energie

 • - protecția împotriva zgomotului.

Materialele si echipamentele instalației de climatizare si ventilare trebuie sa aibă caracteristici tehnice ale căror performante să conducă la îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate, conform Legii 10/95 a calității in construcții si certificarea de conformitate a calității potrivit prevederilor regulamentului privind certificarea de conformitate a calității produselor in construcții aprobat cu HG nr.766/97.


La baza întocmirii proiectului stau următoarele STAS-uri si normative:

I 5-98 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilație

GP 057-2000 Ghid de proiectarea instalațiilor de ventilare și climatizare folosind anemostate sau fante

I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire.

I 13/1 Normativ pentru exploatarea instalațiilor de incalzire centrala.

C 56 Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de

construcții siinstalatiile aferente.

I 27 - Instrucțiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si verificare a clasei de calitate a lucrărilor de sudura la conducte si recipiente. Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor

Norme de protecție a muncii. Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții P118 Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.

LEGEA Nr.10/1995-republicataLegea privind calitatea în construcții.

Condiții de asigurare a calității


Prezentul proiect are în vedere realizarea unei instalații de climatizare care să respecte cerințele de calitate în vigoare după cum urmează:

 • 1.  Condiții de rezistență și stabilitate

Linele componente ale instalației de climatizare și ventilați sunt producătoare de zgomot și vibrații. Montajul componentelor instalației se va realiza astfel:

Unitățile interioare de aer condiționat se vor prinde de perete prin coliere special realizate pentru acestea de producătorul echipamentelor.

Unitățile exterioare de aer condiționat vor fi montate pe peretele exterior al coionstructiei, pe suporți speciali, conform specificațiilor furnizate de producător.

Toate materialele folosite în realizarea instalației de climatizare vor fi agrementate MLPTL și vor avea o durabilitate de minim 5 ani.

 • 2.  Siguranță în exploatare și siguranță la foc

Priza de aer proaspăt de la înstalația de climatizare și prizele de evacuare aer viciat de la instalația de ventilație mecanică vor fi prevăzute cu grile de exterior.

 • 3. Igiena, sănătatea oamenilor

Aparatele de aer condiționat vor fi dotate cu filtre specifice pentru a preveni introducerea in încăpere a unui aer viciat.

Temperatura de utilizare a tubulaturii trebuie să fie cuprinsa între -20 oC / +70 oC.

 • 4. Protecția împotriva zgomotului.

Vitezele de circulație a aerului în canalele de aer vor fi cele prevăzute în normativul 15/2010. Această instalație nu este necesar să fie echipată cu atenuatoare de zgomot și dispozitive antivibrație, vitezele de circulație a aerului încadrându-se în valorile prescrise.

* Probe si verificări:

Instalația de ventilare si condiționare se va supune obligatoriu următoarelor probe:

 • •   lucrări pregătitoare

 • •   verificarea instalației

 • •  punerea in funcțiune a instalației

 • •   reglarea instalației

 • •  probarea elementelor din instalație

 • •   verificarea eficacității globale

Instalația de distribuție a agentului termic se va supune obligatoriu următoarelor probe :

 • •  proba la rece

 • •  proba la cald


 • •  proba de eficacitate

* Prevederi finale:

Se vor respecta Normele de Protecția Muncii aprobate cu Ordinul Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii.

Se vor respecta Normele Specifice de Protecția Muncii pentru lucrările de instalații tehnico-sanitare si de încălzire nr.117/96.

Se vor respecta prevederile Regulamentului de Protecția si Igiena Muncii în Construcții elaborat de MLPAT și aprobat cu HG 775/94.

Se vor respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor aprobate cu Ordinul M.l.nr.381 și MLPAT nr.1219/94

Se vor respecta Normele Departamentale de P.S.I. aprobate cu Ordonanța de Guvern nr.60/97.

Se vor respecta toate indicațiile din cărțile si fisele tehnice ale utilajelor si materialelor.

Orice modificare la prezenta documentație se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

B.3.6. Utilitati

B.3.6.1. Utilitățile existente la amplasament

Pentru asigurarea condițiilor specifice corespunzătoare, obiectivul va avea asigurat utilitățile necesare, racordarea utilităților fiind posibila din zona;

 • a) asigurarea cu apa rece - de la rețeaua existenta in zona;

 • b) asigurarea evacuării la canalizare - la rețeaua existenta in zona;

 • c) asigurarea cu energie termica - centrala termica proprie;

 • d) asigurarea cu gaze naturale - conform reglementarilor ANRE;

 • e) asigurarea cu energie electrica - conform reglementarilor ANRE;

B.3.6.2. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului propus

Soluția de racordare la rețeaua electrica de distribuție a E.ON se va realiza cu respectarea reglementarilor ANRE si nu face obiectul acestui studiu de fezabilitate.

B.3.6.3. Alimentarea cu apa a obiectivului propus

în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare și a nevoilor gospodărești în cadrul obiectivului, acesta necesită alimentarea cu apă rece.

în cadrul obiectivului, apa rece va fi utilizată pentru consumul menajer, tehnologic, pentru nevoile igienico-sanitare și gospodărești.

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza prin intermediul unui racord de apa rece Dn25mm, din țeava de polietilenă de înaltă densitate (PEID), pozată subteran, sub adâncimea de îngheț, conform planșelor de instalații sanitare.


 • A. c.m. va fi asigurata de un boiler bivalent avand o capacitate de 2001.

 • B. 3.6.4. Canalizarea apelor uzate provenite de la obiectivul propus

Obiectivul propus pentru demolare a fost racordat la canalizarea municipiului. In acest moment, racordul la canalizare este nefunctional

Obiectivul propus necesită asigurarea evacuării la canalizare a apelor de restituție produse în cadrul obiectivului, cât și a apelor meteorice.

Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare ale municipiului. Pe rețelele de canalizare din incintă se vor prevedea cămine de vizitare, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă, carosabile.

Realizarea rețelei de canalizare a fost dimensionată în conformitate cu STAS 1846/90, respectându-se de asemenea STAS 3051/91. Rețelele de canalizare se vor realiza cu tuburi din PP110-125mm, circulare, pozate subteran, sub adâncimea de îngheț.

B.3.6.5. Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului propus

Racordarea obiectivului propus la rețeaua de gaze naturale presiune redusa existenta in zona se va face conform reglementarilor ANRE, va respecta soluția data de E.ON, si nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.

 • B. 4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Realizarea investiției necesita parcurgerea următoarelor etape principale:

Elaborarea studiului de fezabilitate

Elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentației de Licitație Obținerea autorizație! de construire Elaborarea Detaliilor de execuție

Organizarea de șantier Execuția lucrărilor Recepția la terminarea lucrărilor întocmirea Cârtii tehnice a construcției

Durata totală propusă pentru realizarea investiției este de 12 luni de la data obținerii autorizației de construcție.

C.  ANALIZA COST-BENEFICIU
 • C.1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor

Proiectul reprezintă o investiție in domeniul social si anume înființarea unui al doilea Centru de zi "Clubul Pensionarilor II" pe terenul pe care se gaseste un punct termic dezafectat - PT Șoimului.

Inițiatorul proiectului este Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau (S.P.A.S.), departament al Municipiului Bacau.

Oportunitatea realizării acestei investiții a reieșit dintr-o analiza interna privind activitatea primului obiectiv de acest tip Centrul de zi "Clubul Pensionarilor", care are deja o perioada de funcționare de 3 ani, si la care cererile de servicii depasesc cu mai mult de 100% capacitatea centrului.

In conformitate cu strategia proprie a S.P.A.S., de dezvoltare a serviciilor sociale elaborata in concordanta cu cerințele Planului National de Dezvoltare 2007-2013, S.P.A.S. Bacau a identificat locația si a făcut demersurile necesare pentru a putea primi dreptul de administrare, urmând ca după aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției si indentificarea resurselor financiare necesare pentru realizare, sa administreze obiectivul.

Investiția se refera la dezafectarea si demolarea fostului PT Șoimului si realizarea unui imobil nou - Centru de zi "Clubul Pensionarilor II", care sa pună la dispoziția persoanelor in varsta din zona următoarele servicii sociale si activitati:

 • •   consiliere sociala, psihologica si juridica;

 • •  ergoterapie, ludoterapie, meloterapie;

 • •  kinetoterapie profilactica si de recuperare;

 • •   activitati cultural-artistice;

 • •   activitati recreative si de turism;

 • •   activitati de socializare.

Investiția cuprinde lucrări de demolare pentru desființarea clădirii fostului PT Șoimului si lucrări de construcții si instalații pentru realizarea Centrului de zi "Clubul Pensionarilor II" si principalele dotări necesare realizării obiectului de activitate.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea fenomenului de excluziune sociala a persoanelor in varsta prin acțiuni profilactice de creare de centre care sa pună la dispoziția acestora, prin implicarea comunității, a unor servicii sociale si activitati recreative pentru creșterea calitatii vieții.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • •  realizarea unui al doilea centru de zi "Clubul Pensionarilor", care sa poata prelua cerințele de acordare servicii de la Centrul de zi "Clubul Pensionarilor"din str.Ghioceilor, pentru zona centrala a municipiului;

 • •  imbunatatirea accesului la asemenea servicii prin reducerea distantelor si mai buna acoperire a zonelor municipiului;

 • •  integrarea sociala a persoanelor vârstnice prin asigurarea de servicii profilactice de recuperare si informare;

 • •   prevenirea abandonului familial a persoanelor in varsta,prin asigurarea integrării lor sociale in centre de zi si astfel reducerea costurilor ce ar putea interveni prin internarea lor intr-un centru permanent (cămin de batrani);

 • C.2. Analiza opțiunilor

Opțiunile existente la data intocmirii studiului de fezabilitate sunt următoarele:

Varianta zero sau fara investiție

Aceasta varianta nu poate fi luata in considerare, corpul de clădire din str.Soimului, fost PT Șoimului, este complet abandonat si intr-o stare de degradare foarte avansata, urmând a fi desființat.

Desființarea corpului de clădire este necesara pentru a nu interveni accidente prin prăbușirea construcției, mai ales a unui cos de fum care ar putea afecta un bloc de locuințe aflata in vecinătate.

Varianta investiției conform scenariului 1

Aceasta varianta ar presupune lucrări de reparații capitale, care sa includă consolidări si modificări importante ale ale corpului de clădire fara a putea asigura pe deplin toate condițiile necesare avizării pentru funcționarea a obiectivului.

Mai mult costurile necesare acestor tip de lucrări sunt in general mai ridicate cu 12-15 %, decât cele realizării unui nou corp de clădire proiectat pentru destinația adoptata.

Multiplele dezavantaje ale acestei variante o fac inadmisibila.

Varianta investiției conform scenariului 2

Aceasta varianta, care este si cea recomandata, are cele mai multe avantaje fiind optima din punct de vedere economic datorita costurilor investiției reduse fata de cele de la scenariul I

Din punct de vedere al destinației, datorita faptului ca obiectivul se va proiecta ținând cont de destinația sa finala, aceasta soluție va satisface pe deplin toate cerințele necesare atingerii scopului final al realizării obiectivului.

Aceasta este varianta recomandata.

 • C.3 Analiza financiara

Pentru a avea o imagine clara asupra proiecțiilor financiare si a sustenabilitatii realizării investiției, trebuie sa ne referim la prevederile HG 23/2010, care aproba standardele de cost pentru serviciile sociale, precum si indicatorii financiari realizați la Centrul de zi "Clubul Pensionarilor" care funcționează inca din 2008.

Astfel conform Anexa 2 si Anexa 3 din HG 23/2010 standardele de cost sunt următoarele:

 • •  centru de zi pentru persoane in varsta                        13.088,64 lei/beneficiar;

 • •  cămin cu ședere permanenta pentru persoane in varsta       16.926,00 lei/beneficiar.

După cum se observa, asistenta persoanelor in varsta printr-un centru de zi este mai

economica cu aproximativ 30%, decât cea printr-un cămin de batrani.

Mai mult datorita faptului ca HG 23/2010 nu prevede un raport normat nr, angajati/1 beneficiar, in timp ce pentru căminele de batrani acesta este normat la valoarea 2/1, o economie importanta se mai realizează si prin reducerea cheltuielilor cu personalul.

In concluzie, ținând cont de numărul mare de solicitări primit de SPAS, investiția pentru realizarea unui al doilea Centru de zi „Clubul Pensionarilor II’’ se dovedește a fi oportuna si fezabila din punct de vedere financiar.

C.4 Analiza de senzitivitate

Singura variabila critica importanta care poate influenta realizarea investiției, este lipsa fondurilor bugetare pentru finanțarea ei.

Conform legislației in vigoare demararea investiției se va putea face doar după asigurarea resurselor necesare.

C.5 Analiza de risc

Prezentul studiu de fezabilitate si următoarea faza de proiectare, incearca pe cat posibil sa anuleze riscurile posibile realizării investiției, astfel:


 • •   incoerenta intre caietul de sarcini al achiziției si ofertele primite, are ca mod de eliminare elaborarea specificațiilor tehnice de către proiectant, care vor fi prezentate in documentația achiziție tuturor ofertantilor;

 • •  evaluarea eronata a lucrărilor s-a eliminat prin colectarea unor oferte recente din piața care au stat la baza evaluării;

 • •   modificarea calitatii si specificațiilor produselor intre ofertare si execuție, se va elimina prin contractarea unor servici de consultanta si supraveghere in timpul execuției si solicitarea de documente care atesta conformitatea si calitatea produselor (in cazul finisajelor de mostre de produs) inaintea punerii in opera;

 • •  nerespectarea prescripțiilor tehnice si a tehnologiilor agreate in timpul execuției se va contracara prin clauze din contract care sa prevada garanții de buna execuție si recepții calitative ale lucrărilor.

D. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea estimată a investiției se va finanța prin fonduri legal constituite la nivelul Bugetului Local pe anul 2012.


E. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REANALIZAREA INVESTIȚIEI

E.1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Personal de execuție: 10 persoane.

E.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare In faza de operare se creeaza 5 locuri de munca.

F. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI
 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei): 2.908,26

din care:

- constructii-montaj (C+M): 2.422,85

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M): 1,2003

 • 3. Durata de realizare: 12 luni;

G. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

S-au obținut avizele și acordurile solicitate prin certificatului de urbanism.

Proiectantul de specialitate (la faza Proiect Tehnic) va intocmi chestionarul energetic, in baza consumurilor estimate, in vederea obținerii Avizului Tehnic de Racordare

OBIECTIV:

Demolare clădire centrala termica, cos de fum. Construire Clubul Pensionarilor II

Proiect: Construire Clubul Pensionarilor II

nr: 42/20

11

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Varianta: 1a

Proiectant:

Urban Proiect S.R.L.

Faza:    S.F.

Executant:

DEVIZUL GENERAL                     Anexa Nr_Ș

privind cheltuielile necesare realizării

Demolare clădire centrala termica, cos de fum. Construire Clubul Pensionarilor II

In mii lei/mii euro la cursul 4,53 lei/euro din data de 14,08.2012CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1    Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2 Amenajarea terenului

68,68

15,16

16,48

85,17

18,80

1.3 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

68,68

15,16

16,48

85,17

18,80


CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

25,00

5,52

6,00

31,00

6,84

TOTAL CAPITOLUL 2

25,00

5,52

6,00

31,00

6,84

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

1,00

0,22

0,24

1,24

0,27

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,00

1,10

1,20

6,20

1.37

3.3

Proiectare si inginerie

75,00

16,55

18,00

93,00

20,53

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

45,00

9,93

10,80

55,80

12,32

TOTAL CAPITOLUL 3

126,00

27,81

30,24

156,24

34,48


Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.900,05

419,37

456,01

2.356,06

520,02

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

53,01

11,70

12,72

65,73

14,51

4.3.1

[42/2011.3] Lista echipamente arhitectura

33,98

7,50

8,16

42,14

9,30

4.3.2

[0002.3] Lista echipamente incalzire

14,07

3,11

3,38

17,45

3,85

4.3.3

[42.4] Lista echipamente electrice

4,53

1,00

1,09

5,62

1.24

4.3.4

[0002.4] Lista echipamente apa-canal

0,43

0,09

0,10

0,53

0,12

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

182,71

40,33

43,85

226,56

50,01

4.5.1

[42/2011.2] Lista dotări

182,71

40,33

43,85

226,56

50,01

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.135,76 CAPITOL 5 Alte cheltuieli

471,40

512,58

2.648,35

584,53

5.1

Organizare de șantier

5,91

1,30

1,42

7,32

1,62

5.1.1

Lucrări de construcții

3,94

0,87

0,94

4,88

1,08

5.1.2

Cheltuieli conexe brganizarii șantierului

1,97

0,43

'0,47

2,44

0,54

DEVIZUL GENERAL: Demolare clădire centrala termica, cos de fum si construire Clubul Pensionarilor II

1

2

3

4

5

6

7

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,66

1,03

1,12

5,78

1,28

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

23,55

5,20

5,65

29,21

6,45

TOTAL CAPITOLUL 5

34,12

7,53

8,19

42,31

9,34

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1    Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2.389,57

527,42

573,50

2.963,07

654,00

din care: C+NI

1.997,67

440,92

479,44

2.477,11

546,74

Proiectant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@inteisoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:

Demolare clădire centrala termica, cos de fum. Construire Clubul Pensionarilor II

Proiect; Construire Clubul Pensionarilor II

nr: 42/20

11

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Varianta: 1b

Proiectant:

Urban Proiect S.R.L.

Faza:    S.F.

Executant:

DEVIZUL GENERAL                      Anexa Nr- 5

privind cheltuielile necesare realizării

Demolare clădire centrala termica, cos de fum. Construire Clubul Pensionarilor II

In mii lei/mii euro la cursul 4,53 lei/euro din data de 14.08.2012


Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

63,99

14,12

15,36

79,35

17,51

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

63,99

14,12

15,36

79,35

17,51

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

25,00

5,52

6,00

31,00

6,84

TOTAL CAPITOLUL 2

25,00

5,52

6,00

31,00

6,84

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

1,00

0,22

0,24

1,24

0,27

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,00

1,10

1,20

6,20

1,37

3.3

Proiectare si inginerie

75,00

16,55

18,00

93,00

20,53

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

45,00

9,93

10,80

55,80

12,32

TOTAL CAPITOLUL 3

126,00

27,81

30,24

156,24

34,48

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.860,98

410,75

446,64

2.307,62

509,33

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

53,01

11,70

12,72

65,73

14,51

4.3.1

[42/2011.3) Lista echipamente arhitectura

33,98

7,50

8,16

42,14

9,30

4.3.2

[0002.3] Lista echipamente incalzire

14,07

3,11

3,38

17,45

3,85

4.3.3

[42.4] Lista echipamente electrice

4,53

1,00

1,09

5,62

1,24

4.3.4

[0002.4] Lista echipamente apa-canal

0,43

0,09

0,10

0,53

0,12

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

182,71

40,33

43,85

226,56

50,01

4.5.1

[42/2011.2] Lista dotări

182,71

40,33

43,85

226,56

50,01

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2.096,70

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

462,78

503,21

2.599,90

573,84

5.1

Organizare de șantier

5,91

1,30

1,42

7,32

1,62

5.1.1

Lucrări de construcții

3,94

0,87

0,94

4,88

1,08

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,97

0,43

0,47

2', 44

0,54

DEVIZUL GENERAL: Demolare clădire centrala termica, cos de fum si construire Clubul Pensionarilor II

1

2

3

4

5

6

7

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,66

1,03

1,12

5,78

1,28

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

23,12

5,10

5,55

28,66

6,33

TOTAL CAPITOLUL 5

33,68

7,43

8,08

41,77

9,22

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2.345,37

517,66

562,89

2.908,26

641,90

din care: C+M

1.953,91

431,26

468,94

2.422,85

534,76

Proiectant,

Director General,

Raport generat cu ISOP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: OBIECTUL:


Demolare clădire centrala termica, cos de fum.Construire Clubul Pensionarilor II Rețele exterioare


LISTA:

Beneficiar:

Proiectant:


Lista echipamente apa-canal Municipiul Bacau

Urban Proiect S.R.L.


Proiect: Construire Clubul Pensionarilor II nr: 42/20*11

Varianta: 1b

Faza:                 S.F.


Executant:


F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări la data de 18.06.2012

_ Izi i ..

Preț unitar

Valoarea

Fisa tehnica

Denumirea

U.M. Cantitate

- lei/um -

(exclusiv TVA)

Furnizorul

atașata

a

- lei -

1

2        3

4

5 = 3x4

6

7

Contor apa rece 3/4, pentru branșament

kg              1,00

425,00

425,0C MELINDAIMPEX Bacau

Piese de rezerva

Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit

TOTAL:


lei                                   425,00

euro                              93,80

1 euro = 4,53 lei, curs la data de 14.08.2012

Proiectant,

Director Generai,OBIECTIV:

Demolare clădire centrala termica, cos de fum. Construire Clubul Pensionarilor II

OBIECTUL:

Instalații

LISTA:

Lista echipamente incalzire

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Proiectant:

Urban Proiect S.R.L.

Executant:


Proiect Construire Clubul Pensionarilor II nr: 42/2011

Varianta: lb

Faza:             S.F.


F4 - LISTA cu cantitatiJe de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări la data de 18.06.2012


Nr. crt

Denumirea

U.M.

0

1

2

1

Microcentrala murala pentru incalzire, 46 kW, cu funtionare pe gaze naturale, cu tiraj fortat

buc

2

Kit evacuare orizontala 80/125

buc

3

Regulator de temperatura cu senzor exterior

buc

4

Boiler cu acumulare, incalzire indirecta, 2001

buc

5

Pompa circuit incalzire, Dn25, 2 mc/h, 4 mCA

buc

6

Pompa circuit preparare apa calda, Dn25, 2 mc/h, 3 mCA

buc

7

Piese de

Cheltuieli

TOTAL:

Butelie egalizare presiune

rezerva

de transport de la furnizor la depozit

buc


Preț unitar

Valoarea

Cantitate

- lei/um -

(exclusiv TVA)             Furnizorul

a

- lei -

3

4

5=3x4              6

1,00

8.205,10

8.205,1C Fast Distribution Srl

1,00

380,58

380,58 Fast Distribution Srl

1,00

842,71

842,71 Fast Distribution Srl

1,00

2.056,94

2.056,94 Fast Distribution Sri

1,00

770,22

770,22 3D CONFORT București

1,00

770,22

770,22 3D CONFORT București

1,00

1.046,59

1.046,52 Fast Distribution Srl

lei

14.072,35

euro

3.106,00


- lei -

Fisa tehnica atașata

1


1 euro = 4,53 lei, curs Ea data de 14.08.2012

Proiectant,


OBIECTIV: OBIECTUL:


Demolare clădire centrala termica, cos de fum.Construire Clubul Pensionarilor II Arhitectura


LISTA:

Beneficiar:

Proiectant: Executant:


Lista echipamente Municipiul Bacau Urban Proiect S.R.L.


Proiect: Construire Clubul Pensionarilor II nr: 42/2011

Varianta: 1b

Faza:             S.F.


F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări la data de 23.08.2012


Nr.


crt.


Denumirea


0 1

1               Lift pentru persoane cu handicap locomotor, 3 statii

Piese de rezerva

Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit


Preț unitar

Valoarea

U.M.

Cantitate

- lei/um -

(exclusiv TVA)

Furnizorul

a

- lei -

2

3

4

5 = 3x4

6

buc

1,00

33.980,25

33.980,25 3D CONFORT București


- lei -

Fisa tehnica atașata

7


TOTAL:


lei


33.980,25


euro


7.500,00


1 euro = 4,53 lei, curs la data de 14,08.2012

Proiectant,

OBIECTIV:


Demolare clădire centrala termica, cos de fum. Construire Clubul Pensionarilor II


OBIECTUL:


Instalații


LISTA:

Beneficiar:

Proiectant


Lista echipamente electrice Municipiul Bacau

Urban Proiect S.R.L.


Proiect; Construire Clubul Pensionarilor II nr: 42/2011

Varianta:.! b

Faza:            S.F.


Executant:


F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări la data de 23.08.2012


Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitate

0

1

2

3

3

J

Tablou electric tip cutie metalica sau mase plastice, complet echipat

buc

1,00


- lei -

Preț unitar

Valoarea

Fisa tehnica

- lei/um -

(exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

atașata

4

5=3x4

6

7

4.530,70

4.530,70 3D CONFORT București


Piese de rezerva

Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit

TOTAL:


lei euro


4.530,70

1.000,00


1 euro = 4,53 lei, curs la data de 14.08.2012

Proiectant,


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant:


Construire Clubul Pensionarilor II Construcții si instalații

Lista dotări Municipiul Bacau Urban Proiect S.R.L.


Proiect: Construire Clubul Pensionările nr: 42/201 Planșa:                                   nr:

Faza:    S.F.


Executant:


F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări

la data de 21.03.2012

- lei -

Nr.

Preț unitar

Valoarea

Fisa tehnica

crf.

Denumirea

U.M.

Cantitate

- lei/um -

(exclusiv TVA)            Furnizorul

atașata

a

-lei -

0

1

2

3

4

5=3x4             6

7

1

Masa tenis

buc

1,00

1.000,00

1.000,00 Depozit

21

2

Aspirator

buc

1,00

1.500,00

1.500,00 Depozit

4

3

Banca gimnastica

buc

1,00

155,00

155,00 Depozit

22

4

Birou

buc

3,00

2.000,00

6.000,00 Depozit

5

Bicicleta medicinala

buc

2,00

750,00

1.500,00 Depozit

5

6

Canapea

buc

4,00

1.000,00

4.000,00 Depozit

7

Saltele de gimnastica

buc

3,00

150,00

450,00 Depozit

23

8

Televizor

buc

1,00

3.000,00

3.000,00 Depozit

8

9

Cuier

buc

5,00

75,00

375,00 Depozit

10

Cuptor cu microunde

buc

1,00

350,00

350,00 Depozit

9

11

Radiocasetofon MP3

buc

1,00

300,00

300,00 Depozit

10

12

Oglinda mare de perete

buc

1,00

1.000,00

1.000,00 Depozit

13

Dulap birou

buc

4,00

1.000,00

4.000,00 Depozit

14

Dulap bucătărie

buc

3,00

1.300,00

3.900,00 Depozit

15

Biblioteca

buc

5,00

1.500,00

7.500,00 Depozit

16

Tensiometru mecanic

buc

1,00

145,00

145,00 Depozit

11

17

Fax

buc

1,00

1.500,00

1.500,00 Depozit

12

18

Filtru cafea

buc

1,00

200,00

200,00 Depozit

13

19

Gym ba II

buc

1,00

100,00

100,00 Depozit

27

20

Fotolii

buc

8,00

350,00

2.800,00 Depozit

21

Gantere

buc

24,00

75,00

1.800,00 Depozit

28

22

Masa bucătărie

buc

2,00

1.400,00

2.800,00 Depozit

23

Masa

buc

25,00

750,00

18.750,00 Depozit

24

Izopren

buc

6,00

53,00

318,00 Depozit

25

Joc remmy

buc

10,00

50,00

500,00 Depozit

LISTA F4

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

26

Joc sah

buc

10,00

40,00

400,00 Depozit

27

Aparat multifuncțional pentru kinetoterapie

buc

2,00

9.500,00

19.000,00 Depozit

26

28

Masa kinetoterapie

buc

1,00

1.250,00

1.250,00 Depozit

25

29

Prosoape baie

buc

10,00

25,00

250,00 Depozit

30

Scaun tapitat

buc

3,00

55,00

165,00 Depozit

31

Spalier

buc

1,00

450,00

450,00 Depozit

32

Suport prosoape

buc

10,00

25,00

250,00 Depozit

33

Telefon fix

buc

1,00

350,00

350,00 Depozit

14

34

Trusa medicala de prim ajutor

buc

2,00

175,00

350,00 Depozit

20

35

Calculator

buc

3,00

7.500,00

22.500,00 Depozit

6

36

Frigider

buc

1,00

1.500,00

1.500,00 Depozit

15

37

Ceasuri tip cronometru

buc

4,00

125,00

500,00 Depozit

29

38

Capac WC

buc

7,00

25,00

175,00 Depozit

39

Cos gunoi

buc

17,00

15,00

255,00 Depozit

40

Aparat aer condiționat

buc

9,00

2.500,00

22.500,00 Depozit

3

41

Tabla școlara de perete(medie)

buc

2,00

600,00

1.200,00 Depozit

42

Mașina de spalat rufe

buc

1,00

5.000,00

5.000,00 Depozit

16

43

Jaluzele verticale

mp

50,00

50,00

2.500,00 Depozit

44

Plita electrica

buc

2,00

1.700,00

3.400,00 Depozit

17

46

Oaie inox

buc

20,00

45,00

900,00 Depozit

46

Vesela (cesti+ farfurii)

buc

100,00

15,00

1.500,00 Depozit

47

Tacâmuri inox

buc

100,00

5,00

500,00 Depozit

48

Paturi

buc

10,00

450,00

4.500,00 Depozit

49

Lenjerii pat

buc

4,00

150,00

600,00 Depozit

50

Dozator săpun lichid

buc

10,00

15,00

150,00 Depozit

51

Imprimanta

buc

3,00

1.500,00

4.500,00 Depozit

52

Fier de calcat

buc

1,00

450,00

450,00 Depozit

19

53

Coarda

buc

10,00

45,00

450,00 Depozit

54

Scaune pliante

buc

100,00

24,00

2.400,00 Depozit

55

Fete de masa

buc

50,00

25,00

1.250,00 Depozit

56

Galeata echipata pt curățenie

buc

4,00

15,00

60,00 Depozit

57

Faras

buc

4,00

10,00

40,00 Depozit

58

Matura

buc

4,00

10,00

40,00 Depozit

59

Pahare

buc

100,00

4,00

400,00 Depozit

60

Prosoape de bucătărie

buc

10,00

15,00

150,00 Depozit

61

Giroplan

buc

2,00

250,00

500,00 Depozit

62

Placa pentru abilitățile mâinii

buc

2,00

200,00

400,00 Depozit

LISTA F4

0

1

2

63

Instalații montaje scripete cu contragreutăți

buc

64

Roata si scarita pentru umăr

buc

65

Cantar pentru persoane

buc

66

Ațele 2-3 tipuri de mărimi

buc

67

Planșeta basculanta

buc

68

Câni porțelan

buc

69

Firma luminoasa 3m x 1m

buc

Piese de rezerva

Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit

TOTAL:

1 6uro = 4,53 lei, curs ia data de 14.08.2012


Proiectant,

Director General,

2.000,00

8.000,00 Depozit

1,700,00

3,400,00 Depozit

155,00

310,00 Depozit

55,00

220,00 Depozit

1.950,00

3.900,00 Depozit

7,00

350,00 Depozit

1.800,00

1.800,00 Depozit

lei

euro


182.708,00

40.326,66

FISA TEHNICA NR. 1 CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE PE COMBUSTIBIL GAZOS

Nr

Cr t.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici electrice:

Tensiunea de alimentare: 23OV

Grad de protecție electrica: IP X4D IP

Consum electric maxim: 180W

Dimensiuni:

Lățime pachet: 48cm înălțime pachet: 80cm

Adâncime pachet: 45cm

Greutate: 46 kg

Generalități:

Consum maxim gaz metan: 4.8mc/h

Temperatura gazelor arse min/max: 38 / 73 °C

Tip ardere: in condensatie

Tip gaz: GN

Putere termica:

Putere termica utila maxima: 46kW;

Putere termica nominala maxima 80/60°C: 44.1kW

Putere termica nominala maxima 50/30°C: 46.4 kW

Putere termica nominala maxima 40/30°C: 47.7 kW Volum incalzit: 850 mc

Randament: 107%

Emisii noxe:

Clasa Nox: 5

Cantitate maxima gaze arese: 20g/s

Circuit încălzire:

Temperatura maxima agent termic: 90 °C Domeniul reglabil temperatura tur: 40-85°C Presiune maxima circuit încălzire: 3 bar

Racorduri

Racord gaze arse: 80/125mm

Racord circuit incalzire tur/retur: 1”

Racord alimentare gaz metan: 1”

Accesorii:

Boiler cu incalzire indirecta 200 litri - (Fisa tehnica nr. 2)


Set de instalare

Sifon condens

Vas de echilibrare hidraulica (Fisa tehnica nr. 32) Tubulatura orizaontala 80/125mm

Regulator de temperatura cu senzor exterior - (Fisa tehnica nr. 33)


Proiectant; V

Ing. Balu-Ghivnîci Valentin


FISA TEHNICA NR. 2

BOILER PENTRU PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

»

 • - Capacitate: 2001itri

 • - Boiler prevăzut cu termometru

 • - Putere termica la 85°C - primar: 34kW

 • - Debit mediu agent termic: 1.6mc/h;

 • - Debit continuu de acm la DW5°C: 6891/h

 • - debit de acm in 10 min: 2501/10 min

 • - Timp de încălzire apa de la 10°C la 60°C: 32min

 • - Presiune de lucru maxim admisa: 10 bar

 • - Presiune maxima in serpentina: 16 bar

 • - Temperatura maxima acm: 85°C

 • - Temperatura maxima agent termic: 110°C

 • - Suprafața incalzita: 1.1 mp;

 • - Pierderea de presiune la debit mediu: 65mbar

 • - Racord tur/returagent termic: 1”

 • - Racord apa rece/ acm:

 • - Diametru: 600mm

 • - înălțime: 1325mm

 • - masa: 89kg

Ing. Balu-Ghivnici ValentinFISA TEHNICA NR. 3 APARAT AER CONDIȚIONAT


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Date tehnice Aer condiționat 12000 BTU:

Clasa consum

A

Capacitate de incalzire [kW]

3.2

Capacitate de răcire [kW]

2.5

Consum rece [W]

545

Consum cald [W]

700

EER răcire (kw)

4.59

COP incalzire (kw)

4.57

Refri gerant

R410A

Funcția de dezumudificare

Da

Distribuire automata a fluxului de aer

Da

Repomire automata

Da

Sistem de purificare a aerului

Da

Auto Curățire

Da

Răcire rapida

Da

Filtru de aer Nano Platinum

Da

Nivel zgomot

Silențios
FISA TEHNICA NR. 4 ASPIRATOR

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Carecteristici generale Aspirator :

Tip aparat

Fara sac

Control al puterii

Elecronic

Metoda de aspirare

Uscata

Caseta de praf

Da

Capacitate caseta de praf (1)

2

Funcții si accesorii

Tehnologie Cyclone

Da

Filtru de ieșire

Super Clean Air

HEPA 12

Perie standard

Da

Material tuburi

Metal

Tub telescopic

Da

Mâner pentru transport

Da

Roti pentru deplasarea aparatului

Da

Caracteristici tehnice

Putere [W]

1800

Petere de aspirare [W]

300

Tensiune [V]

220

Nivel zgomot [db]

scăzut

Lungime cablu de alimentare [m]

8

Proiectant

Ing. Balu-Ghi^nici ValentinFISA TEHNICA NR. 5 BICICLETA MEDICINALA


Nr. Cr t.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Descriere tehnica Bicicleta medicinala :

 • •  Volanta 5 kg

 • •  8 nivele de reglare a rezistentei volante

 • •  Scaun reglabil pe inaltime si pe adâncime

 • •  Calculator (timp parcurs, viteza, distanta parcursa, calorii consumate, scan)

 • •  Construit după Normele Europene EN957

 • •  Dimensiuni    după    asamblare    :

91x50x127 cm

 • •  Mânere ajustabile

 • •  Senzori puls aflate in mânere

 • •  Pedale ajuntabile după MTB sau SPD

 • •  Șurub pentru ajustarea rapida a scaunului

 • •  Categoria HC

 • •  Inaltimea maxima a persoanei 185 cm

 • •  Greutate : 19.6 kg

 • •  Sarcina maxima admisa : 100 kgProiectant


Ing. Balu-GHivnici Valentin

I


FISA TEHNICA NR. 6 CALCULATOR

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Date tehnice - Sistem PC : • Procesor

Model Procesor

15 3750k

Frecventa procesor (MHz)

3400

Dimensiune Cache Procesor (KB)

6144

• Placa de baza

Model

Gigabyte GA-Z77X-

UD5H-WB WIFI

Format

ATX

Soclu

1155

S loturi

PCI Express xl6 3.0

Memorie

DDR3

• Placa video

Tip

Gigabyte Ge Force

GT440

Capacitate memorie

1GB GDDR3

Bus memorie

128 bit

• Memorie

Tip RAM

Kingston

DDR3

Capacitate

8GB

Frecventa memorie (MHz)

1333

Kit dual-channel

da

• Unitati de stocare/optice

Capacitate HDD

1TB

Interfața HDD

SATA III

Unitate optica

DVD+/-RW

• Software

Sistem de operare     Windows 7 64bit

• Date tehnice - Monitor

Tip display

LED Backlit

Diagonala (inch)

21.5

Rezoluție

1920x1080 pixeli

Tip ecran

Wide

Timp răspuns

5ms

Luminozitate

250cd/mp

Contrast dinamic

8000000:1

Putere consumata

20W

• Sursa putere

Putere

500W

Nr ventilatoare

1

• Carcasa

Tip

ATX Middle tower

■l'- x

Proiectant

Ing. Balu-Ghivnici Valentin

FISA TEHNICA NR. 7 CANTAR PENTRU PERSOANE

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

Tip cantar

Electronic

Capacitate (kg)

200

Diviziune

100 g

Baterii

Da

Indicator baterie descărcata

Da

Oprire automata

Da

Resetare eutomata

Da

Selector pentru unitatea de măsură

Da

Indicator supra-sarcina

Da

Proiectant/ 1--

Ing. Balu-GhiVrâcr'Valentin

7

FISA TEHNICA NR. 8 TELEVIZOR

Nr. Cri.


Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini


Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


Producător


Caracteristici principale

Tehnologie

LED

• Video

Diagonala ecran (cm)

106

Calitate imagine

Full HD

Contrast dinamic

Mega Contrast

Rezoluție

1920x1080

Aspect imagine

16:9

Unghi de vizibilitate

178 grade


• Audio

Ieșire sunet (RMS)

2x 10W

Caracteristici superioare sunet

Dolby Puise

Dolby Digital Plus

SRS Theater Sound• Conectori

Intrare cvideo composite

1

Intrări Scart (RGB)

1

Porturi HDMI

2

Ieșire audio digitala (optica)

Da

Conexiuni

SlotCi+

HDMI

SCART

Intrări component

1


Caracteristici generale

Putere consumata (W)

55

Dimensiuni (W x H x D)

 • 927.6 x 606.5 x

 • 227.6 mm

Caracteristici speciale

Connect share

Game mode

Oprire automata

ECO sensor

Sleep timerProiectant j

Ing. Balu-Ghivnici ValentinFISA TEHNICA NR. 9 CUPTOR CU MICROUNDE


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici generale

Putere cuptor (W)

800

Capacitate (1)

23

Grill

Da

Panou comanda

Digital

Tip afișare

LED

Funcții

Număr programe

3

Dezghețare

Da

Timer

Da

Ceas

Da

Nivele putere

6

Semnal sonor

Da

Curatare cu aburi

Da

Altele

Interior ceramic

Accesorii

Suport rotund

DaProiectant/

Ing. Balu-Ghivniți (Valentin

FISA TEHNICA NR. 10 RADIOCASETOFON CU MP3


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

Tuner

Digital FM/AM

Redare format

CD

CD-R

CD-RW

MP3

Ieșire putere muzicala (W)

6

Altele

Afisaj LCD

Memorie CD programabila

Funcție autostop

înregistrare casetofon

încărcare CD top

Intrare casti

Da

Analogic Intrare/Iesire

Intrare jack

Nr cai boxe

2 cai, 2 difuzoare


u

Proiectant U

Ing. Balu-Ghivijici Valentin
FISA TEHNICA NR. 11 TENSIOMETRU


Nr. Cr t.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Descriere - Tensiometru mecanic

 • •  Para la manometru

 • •  Domeniu de măsurare :0 • 300mm Hg

 • •  Precizie :+/- 3 mm Hg

 • •  Manometru plastic cu ventil metalic pt deflatie

 • •  Micro-filtru pentru o lunga durabilitate

 • •  Membrana beriliu rezistenta pana la 600mm Hg

 • •  Mâner de susținere para-inox

 • •  Para latex

 • •  Ventil special de conectare manșeta

 • •  Manșeta cu un tub din Velcro cu scai fara inel 24-32 cm


Proiectat / t__—

Ing. Balu-GhivbioLValentin


FISA TEHNICA NR. 12 FAX

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

Tehnologie

Laser

Veteza modem (Kbps)

14.4

Viteza de printare alb/negru (ppm)

10

Rezoluție (dpi)

Standard

Fin

Superfin

Foto

Foto cu text

Viteza ransmisie fax

8 (s/pagina)

Capacitate memorie recepție

40 (pag)

Capacitate memorie transmisie

150 (pag)

Alimentare hârtie

200 (coli)

Facilitați

Caller ID

Altele

Agenda telefonica de

110 numere

Afisaj LCD pe 2 linii

Control electronic al volumului

Avertizare golire toner

n

Proiectai^ [

Ing. Baiu-Ghivn^ci valentin

FISA TEHNICA NR. 14 TELEFON FIX

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Apel in așteptare

 • •  Afisaj luminat

 • •  Caller ID

 • •  Afișare durata convorbire

 • •  Afișare data si ora

 • •  Red i al

 • •  Speaker

 • •  Reglare volum sonerie

 • •  Mute microfon

 • •  Numere in agenda

 • •  înregistrare apeluri primite

FISA TEHNICA NR. 13 FILTRU CAFEA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

Putere (W)

980

Capacitate cafetiera

10-12 cești

Sistem anti-picurare

Da

Tip cafea

Macinata

Timer

Programabil pt 24 h

Afisaj Digital

Da

Termos

Plita pt menținere calda

Oprire automata

Da

Indicator apa

Da

Protecție supraincalzire

Da

Lingura de măsurare

Da

/A

FISA TEHNICA NR. 15 FRIGIDER

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Clasa energetica A++

 • •  Sistem de răcire frigider NO FROST

 • •  Sistem dezghețare frigider NO FROST

 • •  Usi reversibile

 • •  Control mecanic al temperaturii

 • •  Picioare reglabile

 • •  Garnitura usa antibac teri ana

 • •  Mâner usa antibacterian

 • •  Termostat reglabil

 • •  Rafturi de sticla

 • •  Rafturi pe usa

 • •  Răcire statica

 • •  Tavita pentru cuburi de gheata

 • •  Suport pentru sticle

Proiectant V—

Ing. Balu-Ghivnici Valentin

FISA TEHNICA NR. 16 MAȘINA DE SPALAT RUFE

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

1

3

Caracteristici principale

 • •  încărcare frontala

 • •  Viteza de centrifugare 1000-1400 (rpm)

 • •  Capacitate de incarcare 5-9 kg

 • •  Clasa de eficienta energetica A++

 • •  Clasa de eficienta la spalare A

 • •  Clasa de centrifugare A

 • •  Afisaj LED

 • •  Program rapid

 • •  Program de prespalare

 • •  Auto-diagnostic

 • •  Anti-sifonare

 • •  Control supra-incalzire

 • •  Filtru auto-curatire

 • •  Informații display etapa spalare

 • •  Programare intarziata

/i

FISA TEHNICA NR. 17 PLITA ELECTRICA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Număr zone: 4

 • •  Tip alimentare: electrica

 • •  Montaj: incorporabil

 • •  Poziționarea butoanelor frontal

 • •  Aprindere electrica: DA

 • •  Siguranța: DA

 • •  Indicator de căldură

 • •  încălzire rapida

 • •  Afisaj electronic

 • •  Taste touch

 • •  Clasa energetica A

I

M/C-----

Proiectant^

Ing. Balu-Ghivi|ici Valentin

PROIECTANT

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU

FISA TEHNICA NR. 18

IMPRIMANTA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

Format

A4

Funcții

Copiere

Scanare

Imprimatre

Tehnologie

Laser

Mod tipărire

Monocrom

Duplex

Da

Interfața

USB

Rețea

Sistem de operare

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 / 2003 / 2008

Microsoft Windows Vi sta

Apple Mac OS X

Copiator

Viteza de coiere

24 cpm

Zoom

25 - 400%

Rezoluție

1200 x 1200 dpi

Funcții copiator

Copiere multipla 1 - 99

Copiere cârd ID

Copiere clona

Auto Fit

Imprimanta

Viteza de printare

24 ppm

Limbaj imprimanta

PCL 5e

PCL6

Scanner

Rezoluție optica

600 x 600 dpi

Rezoluție digitala

4800 x 4800 dpi

Tip scanner

CIS

Caracteristici scanare

TWAIN, WIA

Funcții scanner

Scanare către PC

Scanare color

Proiectant, Ing Balu-Ghivnici Va enti‘

CONSTRUIRE
FISA TEHNICA NR. 19 FIER DE CALCAT


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Sistem anti-calcar Dublu Activ

 • •  Sistem anti-picurare

 • •  Oprire automata de siguranța

 • •  Jet puternic de abur

 • •  Abur vertical

 • •  Setarea variabila a temperaturii

 • •  Sistemde auto-curatare

 • •  Rezervor apa 150 - 350 ml

 • •  Controlul aburului

 • •  Lungimea/articulatia cablului 2-3m

 • •  Clasa de energie A

/


Proiectant • ( z

Ing. Balu-Ghivnici ValentinFISA TEHNICA NR. 20

TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Foarfece cu vârfuri bombate

 • •  Dispozitiv de respirație gura la gura

 • •  Pipa Guedel mar. 4

 • •  Pipa Guedel mar. 10

 • •  Deschizător de gura din material plastic

 • •  Garou elastic 50 cm

 • •  Ațele din material plastic

 • •  Leucoplast 5 cm x 5 m

 • •  Leucoplast 2.5 cm x 5 m

 • •  Pansament individual 2/6 cm

 • •  Pansament cu rivanol 6/10 cm

 • •  Pansaplast (plasture) 6/50 cm

 • •  Fasa tifon 5cm x 4 m

 • •  Fasa tifon 1 Ocm x 5 m

 • •  Bandaj triunghiular 1- 80 mm

 • •  Vata hidrofila sterila 50 g

 • •  Mânuși de examinare

 • •  Comprese sterile 10 cm x8 cm x25 buc

 • •  Alcool sanitar

 • •  Alcool iodat

 • •  Apa oxigenata

 • •  Rivanol soluție

 • •  Perogen

 • •  Batiste de hârtie cu soluție dezinfectanta

 • •  Ace de siguranța

 • •  Pahare de unica folosința

 • •  Caiet 50 file

 • •  Pix sau creion

 • •  Broșura cu insrtuctiuni de prim ajutor

A

--/ / A—k-

Proiectant t

Ing. Balu-Ghivnici Valentin

!

FISA TEHNICA NR. 21 MASA DE TENIS

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Masa de tenis pentru interior fabricata din fibra lemnoasa

 • •  Placa cu o grosime intre 16 -22 mm

 • •  4 roti cu anvelope de cauciuc manevrabile si cu posibilitatea de blocare a 2 roti

 • •  Posibilitatea de reglare pe înălțime a mesei

 • •  Posibilitatea de reglare pe inaltime si tensionare a fi leului

 • •  Loc pentru depozitarea mingilor si a paletelor

 • •  Posibilitatea de pliere pentru ocuparea minima de spațiu

 • •  Cu sistem de siguranța la închidere in cel puțin 4 puncte

 • •  Cu posibilitatea de pliere a jumătate de masa pentru antrenament individual

Proiectant j

Ing. Balu-Ghivnici Valențîn

FISA TEHNICA NR. 22 BANCA DE GIMNASTICA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Lungime de 2m

 • •  Realizata din elemente lamelare din molid, cu o grosime de 33 mm

 • •  Finisata la colturi pentru a evita orice pericol de accidentări

 • •  Picioarele băncii sa fie prevăzute cu talpa din material antiderapant pentru a evita alunecarea

 • •  Greutatea redusa pentru o ușoara manevrabilitate

 • •  Cu posibilitatea de folosire si la exerciții pe spalier de gimnastica sau cu bama de gimnastica

Proiectant A

Ing. Balu-Ghivnici V^leniiiT,. -

FISA TEHNICA NR. 23 SALTEA DE GIMNASTICA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Husa saltelei de gimnastica sa fie realizata din tesatura 100% poliuretanica impermeabila.

 • •  Colturile saltelei sa fie acoperite cu material antiderapant.

 • •  Interiorul saltelei sa fie din burete cu densitatea de 30 kg/ mc.

 • •  Cu posibilitatea de pliere pentru o ușoara manevrabilitate si depozitare.

 • •  La colturi salteaua poate fi prevăzută si cu scai pentru a putea prinde mai multe saltele intre ele.

--

Proiectant i        __

Ing.


Balu-Ghivnici Valentin

i bFISA TEHNICA NR. 24 SPALIER DE GIMNASTICA


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Spalierul sa fie realizat din lemn de fag sau stejar

 • •  Lateralele spalierului sa fie ralizate din stratificat de fag sau stejar cu o grosime de 33 mm.

 • •  Bbarele ovale ce au diametrul de 40x30 mm sa fie in număr de 16 si sa fie confecționate din chereaste de fag sau stejar

 • •  Spalierul sa fie decupat in partea de jos pentru a putea fi montat ușor

 • •  Sa fie rezistent la o sarcina de 135-145 kg


Proiectant '    / -

Ing. Balu-Ghivnici ValcntiA'


FISA TEHNICA NR. 25 MASA KINETOTERAPIE

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Structura mesei de masaj sa fie realizata din lemn masiv de fag

 • •  Tapițeria realizata din piele ecologica

 • •  Sa prezinte posibilitatea de ajustare pe inaltime

 • •  Cu posibilitatea de pliere pentru o buna manevrabilitate si depozitare

 • •  Sa prezinte o rezistenta la o greutate de pana la 250 kg

 • •  Poate fi prevăzută si cu un spațiu de depozitare pentru extensia de cap

Proiectant

Ing. Balu-Ghivnici ValentinFISA TEHNICA NR. 26 APARAT MULTIFUNCȚIONAL PENTRU KINETOTERAPIE


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Cabluri duble de otel acoperite cu plastic

 • •  Cabluri Poliester in sistem de scripete

 • •  Extensie picior cu excentric

 • •  Extensie picior reglabila

 • •  Fluturări cu excentric

 • •  Suport reglabil fluturi

 • •  Bloc greutate (16x5 kg)

 • •  Scripeți cu rulment pentru cabluri

 • •  înălțime reglabila a pernei scaunului

 • •  Scaun reglabil pe inaltime in trei trepte

 • •  Greutate corporala maxima admisa 150kg


Proiectant; .

Ing. Balu-Ghivnici /Valentin
FISA TEHNICA NR. 27 GYM BALL


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Material : PVC foarte rezistent

 • •  Suprafața cu aderenta sporita

 • •  Sarcina maxima admisa 600kg

 • •  Diametrul mingii 65 cm

 • •  Pompa manuala inclusa

 • •  Pentru exerciții aerobic, cardio sau de reabilitare


Proiectant

Ing. Balu-Ghivnici yaledtin

i ■■ /

FISA TEHNICA NR. 28 GANTERE


Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •   Set gantere 6 kg

 • •  Setul sa conține : 2 gantere a 0.5 kg, 2 gantere al kg si 2 gantere a 1,5 kg

 • •  înveliș din PVC foarte rezistent sau din cauciuc

 • •  Pot fi prevăzute si cu scai pentru o mai buna manevrabilitate


/ t

/


FISA TEHNICA NR. 29 CEAS TIP CRONOMETRU

Nr. 1 Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Capacitate display : ecran timp, calendar

 • •  Display cronometru cu o capacitate de măsurare pana la 10 ore, tur de afișare a orei si timpul de afișare split

 • •  Moduri de măsurare : timp net, timp intermediar, timp split, timp locul 1-100, cronometre număr ture.

 • •  Capacitate memorie: 2 seturi a cate 100 de inregistrari fiecare

 • •  Alarma, beeper si setare unitate

 • •  Counter : standard, contra cronometru si dual

Proiectant

IC


Ing. Balu-Ghivnici Valentin


FISA TEHNICA NR. 30 PLANȘETA BASCULANTA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •  Plan de echilibru produs din lemn de fag sau molid stratificat

 • •  Lăcuit cu lac ecologic

 • •  Se folosește pentru exercițiile de reabilitare

 • •  Dimensiuni : 60x40 cm

 • •  înălțime de 10 cm

 • •  Grosimea planșei de 33 mm

 • •   Poate fi imbracat si cu material Pvc si cu butere cu grosime de 2 cm

FISA TEHNICA NR. 31 ROATA SI SCARITA PENTRU UMĂR

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

Caracteristici principale

 • •   Roata fabricata din metal vopsita anticoroziv

 • •  Inaltimea acesteia sa fie reglabila pentru o fixare optima a pacientului

 • •  Sa prezinte dispozitiv de fixare a mâinii si sistem de franare pentru o recuperare graduala

 • •  Dimensiunile: 100x52x174 cm

FISA TEHNICA NR. 32

VAS DE ECHILIBRARE HIDRAULICA

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1 1

Caracteristici tehnice:

Tip: WH40

Racorduri: 1

Lățime: 115mm

Adâncime: 115mm

Inaltimea totala: 500mm

Debit maxim 3.5mc/h

Proiectant, / U

Ing. Balu-Ghivnici Valentin


/

FISA TEHNICA NR. 33 REGULATOR DE TEMPERATURA CU SENZOR EXTERIOR

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Caracteristici tehnice:

Tip: Calormatic 430

Senzor de exterior: da

Reglaj temperaturi interioare: posibil pentru diferite perioade din zi si diferite zile din saptamana

Programare perioade zilnice de incarcare a boilerului: da

/ b "

Proiectant,

Ing. Balu-Ghivnici Valentin

FORMULAR F5

OBIECTIV:  CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II


PROIECTANT: S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU


FISA TEHNICĂ NR. 34 Utilajul, echipamentul:                     TABLOU ELECTRIC GENERAL

Nr. Crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondența propunerilor tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametri tehnici si funcționali

Tablou electric tip policarbonat cu contrapanou din tabla de otel zincat, grosime 2mm pentru prindere si susținere aparataj, borne de prindere a conductorlui, garnitura etansare, usa acces, încuietoare, 40 circuite, IP45: Intreruptoarele automate

Se utilizează intreruptoare tip 1P+N, 3P+N

Echipare cu aparataj:

 • - cleme ieșire 4mmp 99 buc

 • - cleme intrare lOmmp 4 buc

 • - bara nul de lucru

 • - bara nul de protecție

 • - racord flexibil cupru 16 A

 • - întrerupător magnetotermic automat tetrapolar ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 400V, curent nominal 50A, capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C -1 buc

 • - întrerupător magnetotermic automat ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V, curent nominal 20A, capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C - 3 buc

 • - întrerupător magnetotermic automat ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V, curent nominal 16A, capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C - 21 buc

 • - întrerupător magnetotermic automat ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V, curent nominal 10A, capacitate de rupere la scurtcircuit

EATON sau similar

4,5kA, funcționare pe curba C - 8 buc

 • - întrerupător magnetotermic automat ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 23OV, curent nominal 6A, capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C -1 buc

Tensiune nominala 230/400Vca

Contacte cu închidere rapida

Nr cicluri 20.000

Caracteristici de declanșare:

 • - curba B pentru circuite iluminat si prize;

 • - curba C pentru circuite d epriza cu lungimi mai mari;

 • - curba D pentru circuite alimentare motoare; Tensiunea de tinere la impuls : Uimp = 6kV Execuție climatica 2 (umiditate relativa 95-55%) Temperatura maxima 65 grade C

Intreruptoare automate cu Protecția diferențiala

Protecție împotriva contactelor directe 30mA sau 300mA Capacitate de rupere 4,5 kA

Curenti nominali 6,„63A

Cicluri -Anduranta min 10.000

Contactoare

Pentru curenti pina la 100A

Tipuri utilizate 2P si 4P

Nivel zgomot 20dB

Auxiliare

Auxiliare - lămpi de semnalizare stare de funcționare cu lămpi roșu-, verde

Echiparea se realizează pe baza schemelor monofilare Circuitele pentru iluminatul de siguranța si consumatorii vitali se montează pe o bara distincta , cu marcare evidențiata pe panoul frontal

2

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare

Utilajul va avea eticheta cu marca CE Agrement ethnic, conform Legea 10/1995 Certificate de conformitate

Certificat de aprobare de Model Aprobări legale pentru comercializare

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

Conform contractului de livrare

4

Condiții de garanție și postgaranție

Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garanție: 3 zile

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile Garanție minima: 2ani

Durata minima de viata: 10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic Asistenta tehnica la montaj Placa de timbru

"1

Proiectant:

Ing. Baju- Ghivnici Valentin

7 7/î

■ . ■/

; ' z

- S

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Scara 1: 5000Verificator

Expert Tehnic

Verificatori / expert

Nume

Semnătură

Cerința


B.C. URBAH PROIECT B.R.Ii.


Referat / expertiza nr. /data

Beneficiar:


C.U.I. RO21246637 J04/415/2007 e-mail: urbanproiectbc@yahoo.com


ISO 9001:2000 IS014001:2004 OHSAS 18001:2007


Specificație

Nume

Semnătură

Proiectat

arh. Dan MACARIE

/W/lk’o

Desenat

arh. Dan MACARIE

Sef proiect

ing. Baiu Ghivnici V

Scora

1/5000SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU

Titlu proiect:

CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II str. Șoimului, nr.14O, mun, Bacau, jud. Bacau fflu plonsei PLAN DE |NCADRARE |N ZONA


Proiect nr

42/2011


Faza

SF


Planșa nr

A 01

muu

a

2

2x020

BOILER

O

+ 2xRc%'

i i

raum

2x020


LEGENDA


—D—

SP05O


Conducte apa calda Raubasic 016,020

Conducte apa rece Raubasic 016,025, PEHD032

Conducte canalizare menajera PP032,040,050,0125,0200

Sifon de pardoseala 050


Către CV 3

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

S.C. URBAW PROIECT S.R.Xa.

C.U.I. RO21246637

JO4M15COCJ7         ISO 9001.2000

ISO 140012£B4l

3001:2007 / /

e-mail: urbanproiscttoc@yahoo.com            OHSAS 1

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMbJAJU^A

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNICIV.

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNICI V.

Desenat

ing. BABIAȘ I.

! rr

CERINȚA


2x016

2x016

k+2xRc^“

\+2xRc/2"


REFERAT


Titlu proiect: CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

Amplasament Str.Soimului nr.14 D,mun.Bacau,jud. Bacau

Proiect nr. 42/2011

Scara: 1:100

Beneficiar:

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA: S.F.

Data:

Titlu planșa:

INSTALAȚII SANITARE -

Planșa:

-—2611

SCHEMA COLOANELOR

S3


' 1&05

6

646300

J

6^.15MUZEUL IULIAN ANTONESCU


Ateren Aconstruita Adesfasurata

54,23% 1,19

+9,40m


P.O.T.

C.U.T. H max


443,00 mp

240,28 mp

531,33 mp


LEGENDA

LIMITA TEREN

SPATII VERZI

LOCURI PARCARE

(DALE INI ER BATE ECOLOGICE) CIRCULAȚIE CAROSABILA


Linie Electrica Subterana existenta Rețea canalizare existenta Rețea apa rece existenta

Conducta g.n. presiune redusa existenta Rețea canalizare propusa

Rețea apa rece propusa

Conducta g.n. preș redusa propusa Linie electrica subterana propusa Firida branșament electric existenta Cămin canalizare menajera propus Cămin apometru propus


9.C. URBAM PROXBCV S.R.X1.

C.UJ. RO21246637   JMM152C07        ISO90012000 IS0140012004

e-marl: urbanproiectbc@yahoo.com            OHSAS 15001:2007')

Titlu proiect: CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

Amplasament:    Str .Șoimului, nr. 14D, mun.Bacau, jud.Bacau

Proiect nr. 42/2011

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNARĂ

Scara:

1:500

Beneficiar     SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA:

S.F^j

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNICIV.

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNICI V.

Data:

2011

Titlu planșa;                                                     i Planșa:

PLAN DE SITUAȚIE - COORDONATOR REȚELE | C1

Desenat

ing. BABIAȘ I.

■ ■■ i

ETAJ


Maior S/90 5elem. h=2m 2185W VX"

Maior S/90 Salem. h=2m 2185W VX-

Maior S/90 I 5etem. h=2m| 2185W VX'!

Maior S/90 Salem. h=2m 2185W VX-

Maior S/90 4elem. h-2m 1748W VX'

Maior S/90 4aiem. h=2m 1748W VX"
Maior S/90


Maior S/90


D/C 01'-6 circuite


Maior S/90

tăiem. h=2m 4eiem. h=2m 4eiara. h=2m

I748W VX' 1748W VX‘


1748W VX'


Maior S/90 4elem. h=2m 1748W VX‘


Maior S/90 4eiem. h=2m 1748W VX~


D/C 01'-10 circuiteIplllll [piw [pllill [pilii Iffl i LU


-

1

r~

L

T

-----j-.
4) 025 izolat


LEGENDA


Conducta tur incalzire Raubasîc 016,020 Conducta retur incalzire Raubasic 016.020


VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

B.C. URBAW PROIBCT S.Xt.Xi.

CUI. R021245637   J04/41&20C7        IS09001.2000    IS014001:2004

e-mail: urbanproiectbc@yahoo.com           OHSAS 18001:2007

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAjtJ^A

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNICIV.

? / X

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNICI V.

Desenat

ing. BABIAȘ I.

42JD/C 01* - 6 arcuite montaj încastrat/


4x 025 izlolat rnuntajmgropat


CERINȚA

REFERAT

Titlu proiect: CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

Amplasament:    Str.Soimului nr.14 D.mun.Bacau.jud.Bacau

Proiect

nr.

42/2011

Scara: 1:100

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA: S.F.

Data:

__2011

Titlu planșa:        INSTALAȚII TERMICE -

SCHEMA INSTALAȚIILOR

Planșa:

T3
LEGENDA


-----Conducte apa calda Raubasic 016,020 ---Conducte apa rece Raubasic 016,025, PEHD032

-----Conducte canalizare menajera PP032,040,050,0125,0200 SP05O Sifon de pardoseala 050


REFERAT


Sef proiect Proiectat DesenatTiBu proiect:    CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR U

. Amplasament Str.Somuluinr.14 Djnun.BacaujudBacau

Proiect

nr. 42/2011

zX

Scara:

1:100

Benefidar; SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA

SOCIALA BACAU

LL

Data: , 2011

Titlu planșa: tNSTALATn SANITARE - PLAN ETAJ

Planșa:
0 - -


ț) o <=>  - t

o 0 pbo V âOo.


Conducte apa calda Raubasic 016,020

\-Z- — —Cortducte-aoar8cefiauba»ic 016,025, PEHD0 —>■■ —  Conducte canalizare menajera PP032,


VERIFICATOR

NUME    ?/J

SEMNĂTURĂ

s CERINȚA

REFERAT

■-C. VMSJUV MIOIȘCTSJtt

O U L ROM 240837 J>M13OT7       ISOSOOțSCOQp tfed'UqnJpt'

•-mM urbenprawcmcQyaftQQ.cam          OHȘAS19001 ;ZQp7 tn :?

yfiUu proiect:    CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR tl

! Amplasament Slr.Soimului nr.14 O.mun.BacaujucLBacau

Proiect nr. 42/2011

SPECIFICAȚIE

NUME       -

SEKJN^RA

Scara: 1:100

Beneficiar: serviciul PUBLIC DE ASISTENTA

SOCIALA BACAU

FAZA: S.F.

Sef proiect

ing. BÂLU-GH1VNICIV.

r

Proiectat

ing. BÂLU-GH1VN1C1V.

F i

Data: - 2011

Titlu planșa; ,NSTALAT1| SANITARE -PLAN PARTER

Planșa:

Desenat

ine. BARIAS 1

1 >

/ j


llNHHMMftKMRUlBKWlîo O
Q B

□nod LH.irij

l-----J           luURBUHE 1-------1

■seiiiw* /5«J|  $_<2ta

\jrc/

I Ij i TI |      ' II I jl.)VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT

W.C. XTltSJU* FROXSMTV aLSUb-

CUL ROZ1240KI7 JMM1«0Q7      iSOODllZ») VâOKDI^lJ '

•wn«l; ixtMnprcMc'bcQyahoQ.com          0HSAS 10001,2007 / /

Tillu proiect:    cqnsTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

:■ Amplasament Sfr.Soimi*» nf.14D,mun.0acau.jud.Bacau

Proiect

nr.

42/2011

SPECIFICAȚIE

NUME      ;

SEMNAț^A

Scara: 1:100

Benefidar SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA

SOCIALA BACAU

FAZA.

S.F.

Planșa:

Sef proiect

irig. BÂLU-GHi VNICIV.

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNIQV.

n

^Dala: 2011

Titlu planșa:

INSTALAȚII TFRMICF - PI AH FTA 1

Desenat

in». RARIAS 1

1 <u^21ISW Vjf

: rri“iv

i j- j- ± i i . t

«ascwstuw .LLIJJJ-

1

LFT P.HMOP

-

-


.V CURTE

TA S 9.11i


1 hk%0

^ruw vX*


ț)

PI C> & 5\ & (/REFERAT

THfu proiect    CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR S

Amplasament   Str. Șoimului rw.14 D.mun. Bacau.jwtBacai

Proiect nr. 42/2011

Scara:

1:100

Beneficiar: serviciul PUBUC DE ASISTENTA

SOCIALA BACAU

FAZA;

S.F.

Data: 2011

Trtiu planșa (HSTALAȚll         . PLAN parter

Planșa:

T4
SEMNĂTURĂ


CHUNTAl


LEGENDA


Traseu cablu coaxial 75Q Priza cablu TV


REFERAT


CUI RQ213WB7

e-nurt: ubmpitMctbcQyahpQ.ccrn           ffiȘAS 1

1,

so-Mcwaqpi /'■ ’ epQt^Dor.yy

SPECIFICAȚIE

NUME      ,

SEMNAȚ^A

Sef proiect

ing. BÂLU-CHlVNlCl Y.

Proiectat

ing. BÂLLKjHIVNICIV.

Desenat

ing. BAB1AȘ 1.

/ Zr\TiUu proiect CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

u

Amplasament:   Str.Somubi. nr. 140, mun.Bacau. judSacau

Proiect nr. 42/2011

/?-----------------

■ Scara: 1:100

Beneficiar:     SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA:

S.F.

Data:

Titlu planșa:

Planșa:

2011

PLAN ETAJ - 1NSTALATH ELECTRICE DE CURENT! SLABI

E6_____Q


VERIFICATOR |

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT


SPECIFICAȚIE

NUME ■.I'-' ’

SEMNAjl^jtA,

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNICIV-

I.

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNIC1V.

Desenat

ing. BAB1AȘ 1.

ALES Q.AkVF CYAtYixIDmmp


HpiiKn

---oo—l1P+N /6A - întrerupător magnetotermic automat ce asigura proiecția ta suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V, curent nominal 6A, capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C

1P+N HOA - întrerupător magnetolernuc automat ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V. curent nominal 10A. capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C

1P+N H6A - întrerupător magnetotermic automat ce asigura protecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V, curent nominal 16A. capacitate de rupere la scurtcircuit 4,5kA, funcționare pe curba C

1P*N /20A - întrerupător magnetotermic automat ce asigura proiecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de alimentare 230V, curent nominal 20A, capacitate de rupere la scurtcireurt4,5kA. funcționare pe curba C

3P+N /SOA - întrerupător magnetotermic automat telrapotar ce asigura proiecția la suprasarcina si scurtcircuit, tensiune de afcnentare 4O0V, curent nominal 50A, capacitate de rupere la scurtcircuit 4.5KA, funcționare pe curba C

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT

■-C- URBAir PROIRCT VJl Js-

CLll ncei2«B37 JOWl&MOZ      tSOaXBȘOXI. .rSOMOOWa»

uri: urtMnpmmbcarmoo.com        .OHSASieooiSW'. ■ V.

Titlu proiect: CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

Amplasament:    Se. Șoimului, nr. 14D,mun.Bacau.jud.Bacau

Proiect nr. 42/2011

SPECIFICAȚIE

NUME     ’i’;

semnătură

Scara:

Beneficiar     SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA: S.F.

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNIOV.

Proiectat

ing, BÂLU-GHIVMCl V.

Data:

x2011

Titlu planșa:     SCHEMA ELECTRICA MONOHLARA

TABLOU ELECTRIC GENERAL (T.EG.1

Planșa:

E4

Desenat

ing. BAB1AȘ I.

c£>


VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

; CERINȚA

REFERAT

».c. nasjur PMOxBorvjR jeț.

GUI. FCGM2«P jMMtâOOO?      000001^0) 'SQMDtaKflf

^twipnMaDcOyAhOQ ccm          OrtSAS iBOdTJOCg/7 . ,

Jțkiu proiect CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II Amplasament:    Sir.Șamului, nr. 14D.mun.Bacau.jud.Bacau

Proiect nr. 42/2011

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMPRA

Scara: 1:100

Beneficiar     SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA:

S.F.

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNICIV.

7/ă

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNICIV.

■ Data: 2011

Titlu planșa:

PLAN TERASA - INSTALAȚII ELECTRICE

Planșa:

E3

Desenat

ing. BABIAȘ 1.

r r


LEGENDA

Tmeu Irwtalatie de prin Traseu instelatie de llumkiat

0

Corp de iluminat exterior tip Vhara

w

Corp iluminat siguranța

0

Corp de luminat pozat pe tavan

a

Doze electrica

f

htrwupator eteckic Upoiv 220W1U

Conteteor electric HpotarZZOVMU

*TS

Intrarupator tapeur» 22BW1U
W-

□□□□□□□[

I (—J       lUJ00EWl      !----

i Fa

eh PDddDd4


—«---------e

□□□□□□□naSEMNĂTURĂ

VERIFICATOR

NUME

b.c. xm

MWPROUC1

GUI ROtt240B37

JD4H15GCD7        ISO #0*20(0 i

SOKXHW ’

uimi: urtkawotecttcQymai.csni         J pHSAS țSOOțîOOl J | ?.

SPECIFICAȚIE

NUME V s țiț

.SEMNĂTURĂ

Sef proiect

ing. BÂLU-GHIVNICIV,

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNICI V.

[\

Desenat

ing. BABIAȘ I.

CERINȚA

Scara:

1:100

Oala: 2011


REFERAT


Titlu proiect: CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II


Amplasament:    Sar. Șoimului nr. 14D. mun.Bacau, jud.Bacau


Beneficiar


SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BACAU


TtUu planșa:

PLAN ETAJ - INSTALAȚII ELECTRICE


Proiect nr. 42/2011


FAZA: S.F.


Planșa:

E21 1^ ........

jg

ga

|GâF.

Wj

GlWOOf ' -nv S-U* ,j

|0S

] V- -rV1_j£j

_ __.

-<5—(

F-—

_____

_____CI


LEț

>EMDA

........1--|b(U-

____

- Tratau tMcfric miWatirhHninM

o

<

42

Corp da Nuiitad

Corp (ta Nunta* o l*npi lhrt»onti Do» «Metrica

Ptiu etactrlw taptaera Mta Z20WIM

ița

Prtuc**i7V

f

btiwwpntor «tactric bipotar 22QVHM

y

Cantata» electric NpoUv UfWWA

s

MrmpMor c^Mim220WltA

w

Ctfp hMib* BlpuriBta

Centrata tentate aurita pe coeAutttai peroi

(®]

EMnetor dMroalc da pM mtu) 230 Vcx

14 «tactomiuftt,     V (W 20) prw «m. OJbtr.

tu

■eetae debutat

rrrai

Tablou «todrie

OH

TatitM «tactrteacmor


VERIFICATOR

NUME

SOWATVRA

CERINȚA

REFERAT


■.C. URBJUI PROJSCT BJR^a.

c.ui «0213*53/ xMMiaanr      tsoapuKoo -KiwSiiKx ?;

«nta; uMnpraiKncQrauioom         \\oețSA3.iSt»)îWJ\ ..Ț'.:''

SPECIFICAȚIE

NUME      >

SEMt^JURA

Sef proiect

îng. BÂLU-GH1VNJCIVI

' 1K-'

Proiectat

ing. BÂLU-GHIVNICIV.

ftt

Desenat

îng. BABIAȘ 1.

L


Trou proiect CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARILOR II

Amplasament:    Sfr. Șamului. nr. 140, nui.Bacau.Jud.Bacau

Proiect nr. 42/2011

Scara:

1:100

Benefidac    SERVICIUL PUBLIC DE

ASISTENTA SOCIALA BACAU

FAZA S.F.

Data:

Titlu planșa:

Planșa:

2011

PLAN PARTER - INSTALAȚII ELECTRICE

E1

©40W$.L

PC52

v


(î)5012^


J ©agrafe 06/20 !T J OB37 L=0,45 r.08/20

OB37L=i,10
OB37 L=1,JO


i/ERIFICATOR/EXPERT TEHNICr^noAN


MATERIALE:

Beton: -egalizare -C8/I0 C8/10/XO/TIAS32.5R/DO-3 t/T3(S2) -pardoseala +ccnturi fund. C12/15/XCI/IIAS32,5R/DO-16T3(S2) otel;       OB37

PC52 -pardoseaia-S.T.N.B-05/100 -Caramizi-GVP 240x290x138 -clasa I

-Mortar M10 (fin^lOWmm1)


^Semnătură

=țoțfa: DESFIINȚARE CLĂDIRE CENTRALA 1ERMKA,COS DE FUM SI CONSTRUIRE CLUBUL PENSIONARIOR R


CERINȚA


REF-/EXP. NR, din PATA


S.C. URBAN PROIFXT£K^c

$tr.Soimului,mun.Bacau jud.Bacau Swfcuî'guMIc de -Uinh «cehia 8001:2007 Benenctar: Bacau-«tr.3t«Ătn Cel Mare nr.17A


CSO 0001:2000

OHSAS 10001:2007


Proiector.

41 /2011

Faza:

S.F.


PROIECTAT DESENAT


Numele

Ing. ASAVEICIPRIAN Ing ASAVEI CIPRIAN


■SCĂRI: 1/20


DATA


TITLUL PLÂNSEI:


DETALII FUNDAȚII


PLANȘA:

R-2

dc\ n'JiA. n