Hotărârea nr. 252/2012

Hotărârea nr.252 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL  nr. 214 din 27.09.2012.


ca/a/ Q.''/ui/Ju^ci/uu/u€ /jacâa


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr.214 din 27.09.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 292/20.12.2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art, 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 214 din 27.09.2012 privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2 500 lei proprietarilor - familii sau persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău, pentru cheltuielile cu schimbarea sursei de căldură, acolo unde S.C. CET S.A. Bacău se află în imposibilitatea tehnică de a furniza energie termică, conform adresei emise de S.C. CET S.A. Bacău;

-Adresele SC,CET.S.A. Bacău înregistrate la S.P.A.S. Bacău de la nr. 16295/1 la nr. 16295/10 din 18.10.2012 și nr. 16309/18.09,2012 prin care proprietarii sunt înștiințați că societatea nu le mai furnizează energie termică din motive tehnice începând cu luna octombrie 2012.

-Procesul-verbal de ședință nr. 16310 din 18.10.2012 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1755/13.05.2010;

-Cererile nr. 16307 din 18.10.2012, nr.16071 din 15.10.2012, nr. 15497 din 03.10.2012, nr. 15372 din 02.10.2012, nr. 15216 din 01.10.2012, nr. 15217 din 01.10.2012, nr.15218 din 01.10.2012, nr.l5220 din 01.10.2012, nr. 14673 din 24.09.2012, nr. 14540 din 20.09.2012 și nr. 14193 din 14.09.2012 ale proprietarilor ce vor beneficia de ajutorul de urgență în bani;

-Anchetele sociale nr.15217 nr.15218 nr. 15372 nr. 14540 nr. 14193 din 16.10.2012, nr. 16307, nr. 16071, nr. 15497, nr.15220, nr. 15216 și nr.14673 din 18.10. 2012 efectuate de inspectorii Biroului Prevenirea și Combaterea Sărăciei din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău;

-Referatul nr. 16311 din 18.10.2012 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 14, și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă lista nominală a proprietarilor - familii sau persoane singure- domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 214 din

din prezenta hotărâre.

de Asistență Socială Bacău pentru aducerea ei la îndeplinire.PREȘE                           CONTRASEMNEAZĂ,

DANIEI                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU PPPOVICI

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU PPPOVICI


NR. 252

DIN 25.10.2012

N.O.P.,Ț.R./ R.T./Ex.l /Ds.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA LA H.C.L. NR.252 DIN 25.10.2012

Lista nominală a proprietarilor - familii și persoane singure domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgență de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr. 214/27.09.2012

Nr. crt.

NUME, PRENUME

1.

NEMȚANU ELENA

2.

LABONȚU VIORICA

3.

SEVERIN VALERIA

4.

GANEANU CATRINA

5.

BEJENARU MARIANA

6.

MARIAN VALENTINA

7.

RADU CORINA

8.

MĂTĂSARU CONSTANTIN

MĂTĂSARU ANETA

9.

BOSTAN VASILE

10.

TOBĂ ION

TOBĂ CORINA LILIANA

11.

PANAITESCU ALEXANDRU

PANAITESCU MARIA

• Persoanele nominalizate în prezenta anexă vor beneficia de un ajutor de urgență până la concurența sumei de 2500 lei, conform documentelor justificative depuse la dosar.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL ÎWLJNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVWIU POPOVICI