Hotărârea nr. 251/2012

Hotărârea nr.251 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Directia publica de evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau.

iJJ

năfltfd       a/ QyHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare;

  • -  Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

  • -   Prevederile art.47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • -  Adresa nr. 5973/03.09.2012, prin care au fost transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici propunerile privind Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor a Municipiului Bacau;

  • -  Referatul nr. 7183/15.10.2012 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor a Municipiului Bacau;

  • -  Expunerea de motive, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, avizele comisiilor de specialitate , raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Informatizare si al Direcției Economice;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit. „b” și art.45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor a Municipiului Bacau, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicata Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice si Serviciului Managementul Resurselor umăr si Informafizaie^ x


• x,\M

.^R^^iNT&DlE ȘEDINȚĂ


” feANiil ' ' G0Ș ȘTEFAN


VX

7«îîî

X O c A

NR. 251

DIN 25.10.2012

N.O.P.,R.E7 R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA LA H.C.L. NR.251 DIN 25.10.2012

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACAU SI DIRECȚIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACAU PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1.

Secretar al județului

-

-

-

-

-

-

-

2.

Secretar al consiliului local

1

1

-

3.

Director general

4.

Director general adjunct

5.

Director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

3

1

1

6.

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

-

7.

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

1

l

-

8.

Director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

9.

Sef serviciu

11

I1

-

10.

Sef birou

7

6

I

1

11.

Funcții publice de conducere specific arhitect

1

1

-

12.

Total categoria funcționari publici de conducere

26

24

2

2

13.

Auditor clasa I grad profesional asistent

14.

Auditor clasa 1 grad profesional principal

15.

Auditor clasa I grad profesional superior

3

2

1

1

16.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

-

1

17.

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

-

1

18.

Consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

2

1

1

1

19.

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

-

-

-20.

Consilier clasa I grad profesional debutant

3

1

2

21

Consilier clasa I grad profesional asistent

15

12

3

7

1

22

Consilier clasa I grad profesional principal

27

24

3

10

1

23

Consilier clasa I grad profesional superior

67

58

9

24

Expert clasa I grad profesional debutant

25

Expert clasa I grad profesional asistent

26

Expert clasa I grad profesional principal

27

Expert clasa I grad profesional superior

28

Inspector clasa I grad profesional debutant

29

Inspector clasa I grad profesional asistent

30

Inspector clasa I grad profesional principal

31

Inspector clasa I grad profesional superior

32

Funcții publice specifice clasa I

33

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

1

1

-

34

Total funcții publice clasa I

121

101

20

19

9

35

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional debutant

36

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

37

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

38

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional superior

5

5

-

39

Funcții publice specifice clasa II

-

-

-

40

Total funcții publice clasa II

5

5

-

41

Referent clasa III grad profesional debutant

42

Referent clasa III grad profesional asistent

3

3

-

3

43

Referent clasa III grad profesional principal

12

5

7

2

5

5

44

Referent clasa III grad profesional superior

47

42

5

2

-

3

45

Funcții publice specifice clasa III

-

-

-

46

Total funcții publice clasa III

62

50

12

4

8

8

47

Total funcții publice execuție                   ✓'"ȚȚ R

r\ >L8R

156

32

4

27

17

48

Total funcții publice                          /

5'71801

34

-

4

29

17

PRESED DANIELG\