Hotărârea nr. 250/2012

Hotărârea nr.250 din 25.10.2012 Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Bacău în vederea respectării condiţiilor impuse prin proiectul de finanţare externă privind reabilitarea acestuia.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Bacău în vederea respectării condițiilor impuse prin proiectul de finanțare externă privind reabilitarea acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având in vedere:

-Prevederile H.G. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

-Prevederile Legii - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;

-Prevederile Legii nr.283/2011 privind salarizarea in anul 2012 a personalului plătit din fondurile publice;

-Prevederile HCL nr. 100/29.04.2010 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal si a Statului de Funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice, incepand cu 01.05.2010;

-Referatul nr.4600/18.10.2012 al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Bacau; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit” b” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l - Se aproba Organigrama si Statul de funcții al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Bacau, incepand cu data de 01.11.2012, în vederea respectării condițiilor impuse prin proiectul de finanțare externă privind reabilitarea acestuia, potrivit Anexelor 1 si 2 , parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. - La data aprobării prezentei Hotararea Consiliului Local Bacau nr.100/29.04.2010 se abroga.

ART.3. - Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Secretarului Municipiului Bacau, Administratorului Public, Direcției Economice din cadrul Primăriei Persoane Vârstnice Bacau.

municipiului BacaușiCaiplpuluipcntru

PREȘEDI^ pi SWă

DANIEL -pi              /

O ^^$7

• l V-CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA.

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 250

DIN 25.10.2012

\.O.P.,S.V./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTARAREA NR 250 DIN 25.10.2012


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVJTOTAL

29.04.2010

01.03.2011

136

135

Conducere

2

2

Execuție si deservire

134

133


ROMÂNIA

Anexa nr.2 ia H.C.L. nr. £50 an 2S I0-


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

STAT DE FUNCȚII AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACAU

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2012

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

TREAPTA/GRAD PROFESIONAL

CLASA SALARIZAR E

NUMĂR

POSTURI

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

[DIRECTOR

S

li

74|             1

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

10

2

ECONOMIST

s

IA

57

2

3

CONSILIER

S

I

57

3

4

CONTABIL

M

IA

31

3

5

MAGAZINER

M

22

1

6

CASIER

M

22

1

SERVICIUL ÎNGRIJIRE DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE

124

' 7

' ■

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

s

il

71

1

COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE -ÎNTREȚINERE

42

MUNCITORI CALIFICAȚI

17

8

INSTALATOR

M

i

24

1

9

ELECTRICIAN

M

!

24

1

10

LACATUS MECANIC

M

I

24

1

11

TAMPLAR

M

I

24              1

12

ZUGRAV

M

I

2^

1

13

FOCHIST

M

I

2^

1

14

LENJEREASA

M

I

2*

2

15

BUCATAR

M

I

2A

3

16

BUCATAR DIETETICJAN

M

I

2A

1

17

PATISER

M

I

24

1

18

CROITOR

M

I

24

1

19

FRIZER

M

i

24

1

20

ȘOFER

M

I

24

1

21

LIFTIER

M

I

24

1

MUNCITORI NECALi FICAȚI

25

22

AJUTOR BUCATAR

G

I

14

11

23

DEBARASATOR

G

I

14

1

24

CALCATOREASA LENJERIE

G

I

14

1

25

SPALATOREASA

G

I

21

4

26

PAZNIC

M

21

4

27

MANIPULANT BUNURI

G

21

1

28

ÎNGRIJITOR- PERSONAL DE SERVICIU

G

21

1

29

INGRÎJITOR SPATII VERZI

G

21

1

30

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

G

21

1

_

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA

_

76

31

MEDIC

s

PRIMAR

72

1

32

MEDIC

S

SPECiALIST GERIATRIE

67

1

33

MEDIC

s

SPECIALIST MEDICINA INTERNA

67

1

34

ASISTENT MEDICAL DE GERIATRIE

SSD

PRINCIPAL

55

1

35

ASISTENT MEDICAL DE IGIENA

SSD

PRINCIPAL

55

1

36

ASISTENT MEDiCAL NUTRITIONIST

SSD

PRINCIPAL

55

1

37

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

PRINCIPAL

62

1

38

KINETOTERAPEUT

S

PRINCIPAL

60

2

39

ASISTENT MEDICAL

PL

PRINCIPAL

52

15

. 40

ASISTENT MEDiCAL BFT

M/PL

PRINCIPAL

43

1

41

SORA MEDICALA

M

PRINCIPAL

43

l|

42

MASOR

M

PRINCIPAL

43

------1

43

SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

G

23

1

44

INFIRMIERA

G

23

3C

BAIES

G

21

1

45

ÎNGRIJITOARE

G

21

' 17

COMPARTIMENT PSiHO - SOCIAL

5

46

PSIHOLOG

S

PRINCIPAL

61

1

47

PSIHOPEDAGOG

s

PRINCIPAL

60

1

48

ASISTENT SOCIAL

s

PRINCIPAL

60

2

49

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

PL

PRINCIPAL

44

1

TOTAL:

135


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI