Hotărârea nr. 25/2012

Hotărârea nr.25 din 31.01.2012 Hotărârea nr.25 din 31.01.2012 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Alte terenuri".

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Alte terenuri”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 47 si art. 117 fit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 78037/ 24.01.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Nota internă nr. 545/ 24.01.2012 a Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care transmit sentințele civile rămase irevocabile nr. 8048/ 07.12.2007, nr. 8296/ 02.10.2008, nr. 1325/ 19.02.2008;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Alte terenuri”, în sensul înscrierii a trei terenuri, după cum urmează:

1 ) teren în suprafață de 1790 mp, situat în Bacău, str. Oituz, nr. 74, teren aferent „Ateliere+magazii”, delimitat conform Planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 2) teren în suprafață de 371 mp, situat în Bacău, str. Stadionului, nr. 26, pe care se află construit Oficiul Poștal nr. 6, Bacău, delimitat conform Planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 3) teren în suprafață de 56,42 mp, situat în Bacău, str. Mioriței nr. 10, aferent Oficiului Poștal nr. 8, delimitat conform Planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.


NR. 25

DIN 31.01.2012

N.O.P..I.D./ R.T./Ex.1/Dm.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ANEXA NR. 1

LAHOTARAREANR.2C DIN 31.01.2012

1.

PLAN DE LITUATIE


Dosar nr. 9531/2006

Judecătoria Bacau

nr.i


anexa


cu suprafața de teren aflatoj in posesia Direcției Regionale de Posta Bacau (ateliere,

[municipiul Bacau,

se solicita


jtagazll, depozit) situata str. Dituz, nr.<74, jud. Bacau, pentru constituirea «Septului de proprietate


în

care


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


VJ1PREȘEDINTE DE PĂD


  • 51 = 199.00 mp. (l-A-B-12-1)

  • 52 = 1.591,00 mp(A-2-3-4-5~6-7-8-9-L0


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDnj PO VICI

/Expert Afcj^inic,

Ghiun^ai /Mihai

u

Lt


ANEXA NQ a

LA HOTARAREA NR. 2S DIN 31.01.2012

Judecătoria Bacau Dosar nr,4696/180/8007

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE ' scara l:500

Amplasament: str. Stadionului. nr.26. mun.Bacau jud. BacauCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ANEXA NR. '5

LA HOTARAREA NR. £5 DINCooperativa

Munca si Arta Bacau


Primăria Bacau


STRAD MIORIȚEI


intrare

"J_c

*

o o <\jPĂdURARU-ițj


Of.P nr.4 OPRM


Primăria Bacau


indiviziune