Hotărârea nr. 244/2012

Hotărârea nr.244 din 25.10.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea George Bacovia  din Bacău şi Centrul de Cultură George Apostu din Bacău - în vederea organizării  celei de-a XVIII-a ediţii a Simpozionului Naţional de Estetică care va avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012.

HOTARARE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea George Bacovia din Bacău și Centrul de Cultură George Apostu din Bacău

  • - în vederea organizării celei de-a XVIII-a ediții a Simpozionului Național de Estetică care

va avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Adresa nr. 1097/01.10.2012 înaintată de Universitatea George Bacovia din Bacău și Centrul de Cultură “George Apostu” din Bacău si înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.41438/18.10.2012;

  • - Referatul nr.7281/19.10.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău ;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, punctul 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată si actualizata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Universitatea George Bacovia din Bacău și Centrul de Cultură George Apostu din Bacău - în vederea organizării celei de-a XVIII-a ediții a Simpozionului Național de Estetică care va avea loc în perioada 21-23 noiembrie 2012.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 8000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. - Alocarea celor 8000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

Art.4. -Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Univer *'                       3acău și Centrului de Cultură George Apostu din Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI