Hotărârea nr. 240/2012

Hotărârea nr.240 din 19.10.2012 Hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Institutia Prefectului - Judetul Bacau,  în vederea organizării in comun a unor evenimente culturale, ce vor avea loc la Bacau in perioada  octombrie - decembrie 2012.


oca/a/ac^ăt/


HOTĂRÂRE

privind încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Instituția Prefectului - Județul Bacau, în vederea organizării in comun a unor evenimente culturale, ce vor avea loc la Bacau in perioada octombrie-decembrie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa nr.21928/08.10.2012 înaintata de Instituția Prefectului Județului Bacau, înregistrata la instituția noastră cu nr.41262/17.10.2012;

-Referatul nr.7238 /17.10.2012 al Serviciului Cabinet Primar; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”„e”, art.36(6) lit. „a” punctul 4 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui parteneriat intre Municipiul Bacău si Instituția Prefectului - Județul Bacau, în vederea organizării in comun a unor evenimente culturale, după cum urmeaza : spectacol dedicat Zilei Naționale a României, Târgul copiilor, Masa rotunda, Spectacol extraordinar, evenimentul „ Fii activ 1 Indrumati-ne pentru viitor ” si „Festivalul Filmului Rus” ce vor avea loc la Bacau in perioada octombrie-decembrie 2012.

Art.2. - Contribuția ce revine Municipiului Bacau, consta in realizarea disctinctiilor, si asigurarea sălii de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia si a sălii mari de la Centrul de Afaceri si Expoziții „Mircea Cancicov”, spatii necesare desfășurării evenimentelor precum si alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentelor prevăzute la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Se aprobă ca, ulterior adoptării prezentei hotarari, sa fie încheiat un contract de parteneriat in care sa fie prevăzute in mod expres drepturile si obligațiile pârtilor.

Art.4. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău să semneze contractul de parteneriat si actele adiționale la acesta.

ArtS. - Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău. Direcției Economice,


N


DIN 19.10.2012

G.C.,C.F1./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2