Hotărârea nr. 239/2012

Hotărârea nr.239 din 19.10.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener al Acţiunii Catolice " Sf. Iosif", în vederea organizării evenimentului "Jubileul de 20 de ani al Acţiunii Catolice Sf. Iosif" care va avea loc la Bacău în data de 20 octombrie 2012.


a<ău

c<a/ a/acăti

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiul Bacău in calitate de partener al Acțiunii Catolice „Sf. Iosif”, în vederea organizării evenimentului „Jubileul de 20 de ani al Acțiunii Catolice Sf. Iosif’ care va avea loc la Bacau in data de 20 octombrie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata; -Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa înaintată de Acțiunea Catolica „Sf. Iosif’, înregistrată la instituția noastră cu nr.40246/08.10.2012;

-Referatul nr. 7096/11.10.2012 al Serviciului Cabinet Primar; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art.36 (6) lit „c” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău in calitate de partener impreuna cu Acțiunea Catolica „Sf. Iosif’, în vederea organizării evenimentului „Jubileul de 20 de ani al Acțiunii Catolice Sf. Iosif’ care va avea loc la Bacau in data de 20 octombrie 2012.

Art.2. - Contribuția ce revine Municipiului Bacau, consta in asigurarea in mod gratuit a sălii de spectacol a Teatrului de Vara „Radu Beligan” din Municipiul Bacau în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicata Serviciului Cabinet Primar si SC ARTBACAU SRL Bacau pentru a fi adusă la î


CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

/

NR. 239

DIN 19.10.2012

G.C.CFV R.T./Ex.l/Ds.I-A-2