Hotărârea nr. 238/2012

Hotărârea nr.238 din 19.10.2012 Hotărâre privind modificarea HCL nr.223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentaţia  tehnico - economică  (faza S.F.),  a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Oraşelor - Poli Urbani de Creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană"; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economica (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

 • •  H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

 • •  O.U.G.nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență;

 • •  art.44(l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

 • •  H.C.L. Bacau nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • •  H.C.L. Bacau nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/06.05.2011 și HCL 151/26.07.2012;

 • • H.C.L. Bacau nr. 223/27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect;

 • •  Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, -Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere;

 • •  Referatul nr. 491522/6 din 15.10.2012 al Serviciului Implementare Proiecte;

 • •  Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si actualizata;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.3 - „Bugetul si sursele de finanțare ale proiectului Crearea si modernizarea de spatii verzi in municipiul Bacau”, anexa la HCL nr. 223 din 27.09.2012 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și cheltuielile legate de proiect, in sensul inlocuirii acesteia cu Anexa parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Anexa mai sus menționata „Bugetul si sursele de finanțare ale proiectului Crearea si modernizarea de spatii verzi in municipiul Bacau” va păstră numerotarea de Anexa nr.3 stabilita si aprobata prin H.C.L. Bacau nr.223/27.09.2012.

ART.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.223 din 27.09.2012 sunt și rămân în vigoare.

ART.3- Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Servicii Publice.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 238

DIN 19.10.2012

G.C., C.H./ R.T./Ex.l/I)s.I-A-2

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr. 3

la HOTĂRÂREA

nr.        .....din ,23.-....2012

1. Bugetul proiectului „Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, supus aprobării

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)'

(31

01■

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap.l - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1,1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

468164,37

468164,37

112359,45

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

3236893,14

3236893,14

776854,35

TOTAL CAPITOL 1

0,00

3705057,51

3705057,51

889213,80

V 2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

0,00

40000,00

40000,00

9600,00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0,00

0,00

0,00

3,3

Proiectare și inginerie

0,00

188500,00

188500,00

45240,00

3,4

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Asistență tehnică

0,00

74000,00

74000,00

17760,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

302500,00

302500,00

72600,00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția ti

’e bază

4,1

Construcții și instalații

0,00

7514603,19

7514603,19

1803504,77

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

7514603,19

7514603,19

1803504,77

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5,1

Organizarea de șantier

0,00

50000,00

50000,00

12000,00

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

50000,00

50000,00

12000,00

5,2

Cote legale

0,00

145855,59

145855,59

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

195855,59

195855,59

12000,00

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6,1

Diverse și neprevăzute

0,00

221822,60

221822,60

53237,42

TOTAL CAPITOL 6

0,00

221822,60

221822,60

53237,42

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și pul

licitate

7,1

Audit

I 0,00

94384,39

94384,39

22652,25

7,2

Informare și publicitate

0,00

40750,00

40750,00

9780,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

135134,39

135134,39

32432,25

8

Cap. 8- Alte cheltuieli neeligibile

8,1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

0,00

12074973,28

12074973,28

2862988,25


2. Surse de finanțare a proiectului „Creare si modernizare spatii verzi în municipiul Bacău”, supus aprobării


Nr. crt.

Surse de finanțare

Valoare (RON)

I.

Valoarea totală a proiectului, din

care:

14.937.961,52

La.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0

I.b.

Valoarea eligibilă a proiectului

12.074.973,28

I.c.

TVA

2.862.988,25

II.

Contribuția proprie în proiect, din

care:

241.499,47

Il.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

241.499,47

Il.b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

0

III.

TVA

2.862.988,25

IV.

Asistență financiară neranfi)pr^fibilă solicitată

11.833.473,81

KSEOINTA

OȘ ȘTEFAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC AU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIir