Hotărârea nr. 237/2012

Hotărârea nr.237 din 19.10.2012 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2012-31 martie 2013.

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2012-31 martie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

Prevederile art.7(2), lit. b și art.8(8) din Ordonanța de Urgență nr. 70 / 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

Prevederile H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 320 din 30.09.2011 - privind facturarea/încasarea contravalorii energiei termice furnizată consumatorilor din Municipiul Bacău în sistem centralizat;

Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

Adresa nr. 4337/08.10.2012 a S.C.CET S.A. Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacau sub nr.40770/12.10.2012;

Referatul nr.7143/12.10.2012 al Serviciului Administrare și inventarierea patrimoniului, fond locativ și îndrumare asociații de proprietari;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 14 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, pe toată perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2012-31 martie 2013, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • -  domiciliul în municipiul Bacău;

  • -  să fie beneficiar al serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat de către S.C. CET S.A. Bacău sau să solicite branșarea la acest sistem;

  • -  venitul net mediu lunar pe membru de familie să fie de până la 786 lei în cazul familiei și de până la 1082 lei în cazul persoanei singure conform prevederilor O.U.G. nr. 70/2011.

Art.2. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi acordat din bugetul local al municipiului Bacău în baza cererii și declarației pe proprie răspundere însoțită de documente justificative în ceea ce privește componența familiei și veniturile acesteia precum și a convenției individuale de plată încheiată cu S.C. CET S.A. Bacău.

(2) Modelul formularului de cerere și declarație pe proprie răspundere va fi cel aprobat prin H.G. nr. 920/2011 - anexa 1.

Art. 3. - Familiile sau persoanele singure beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței din buget de stat și din buget local vor depune individual cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de documente justificative la unul din cele 7 puncte de depunere organizate de Primăria Municipiului Bacău, prezentate in Anexa nr. 3 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Se aprobă gradul de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în același procent, pentru toți beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuinței din bugetul local al Municipiului Bacău care se regăsesc în aceeași tranșă de venituri, conform anexei nr.l și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - în situația în care consumul din factura individuală pentru energie termică emisă de S.C. CET S.A. Bacău depășește consumul mediu lunar, compensarea procentuală prevăzută în anexa nr. 1 și nr. 2 din prezenta hotărâre se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar corespunzător zonei reci de temperatură, conform anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 70/2011.

Art.6.Procedura de lucru în ceea ce privește acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței va avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 70/2011 și H.G. nr. 920/2011 și va fi aprobată de Primarul Municipiului Bacău.

Art.7. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și inventarierea patrimoniului, fond locativ și îndrumare asociații de proprietari, Unitatea Municipală pentru Monitorizare și S.C. CET S.A. Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 237

DIN 19.10.2012

G.C.,A.IJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2ROMANIA

ANEXA NR.l LA H.C.L. NR. 237 DIN 19.10.2012


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

Gradul de compensare procentuală a valorii efective la energie termică furnizată în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

- FAMILII -

Limite de venituri

Buget de stat

Buget local

Total

0

155

90%

10%

100%

155,1

210

80%

20%

100%

210,1

260

70%

30%

100%

260,1

310

60%

40%

100%

310,1

355

50%

50%

100%

355,1

425

40%

60%

100%

425,1

480

30%

70%

100%

480,1

540

20%

80%

100%

540,1

615

10%

90%

100%

615,1

786

5%

95%

100%

/ , \

!

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ir iMîW DUSEDINTA

ȘTEFAN

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR-ffi^ DIN 19.10.2012


Gradul de compensare procentuală a valorii efective la energie termică furnizată în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

- PERSOANE SINGURE -


Limite de venituri

Buget de stat

Buget local

Total

0

155

I- 100%

0%

100%

155.1

210

90%

10%

100%

210,1

260

80%

20%

100%

260.1

310

70%

30%

100%

310,1

355

60%

40%

100%

355,1

425

50%

50%

100%

425,1

480

40%

60%

100%

480,1

540

30%

70%

100%

540,1

615

20%

80%

100%

—©15,1

786

15%

85%

100%

1.082

10%

90%

100%


PRESE

DANIEl^DRROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE

  • 1. Primăria Municipiului Bacău, Str. Mărășești nr. 6.

  • 2. Primăria Municipiului Bacău - sediul II, (Piața Centrală), Str. Pieții nr.2

  • 3. Poliția Locală Bacău, (spre Autogara Bacău), B-dul Unirii nr. 13.

  • 4. CET S.A. - Centru Relații Clienți, (fostul Punct Termic nr. 61, strada Aprodu Purice, lângă Grădinița Crai Nou)

  • 5. Serviciul Public de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A.

  • 6. CET S. A. - Centru Relații Clienți, (fostul Punct Termic nr. 33, str. Henri Coandă, lângă Serviciul Public de Evidență a Populației Bacău).

  • 7. S.C. CET S.A. Bacău - Centrul Relații Clienți, (fostul Punct Termic nr. 42, în spatele


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI