Hotărârea nr. 236/2012

Hotărârea nr.236 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea "Mandatului de Reprezentare" în baza căruia reprezentanţii Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăţilor comerciale la care municipiul Bacău este acţionar/asociat îşi vor desfăşura activitatea.

HOTĂRÂRE privind aprobarea „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacau in organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacau este actionar/asociat își vor desfășura activitatea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

 • - Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • - Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicata si actualizata pana la data de 6 septembrie 2012;

 • - Prevederile art.37, art. 47 și ale art. 117 lit “a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

 • - Prevederile Hotărârii nr. 1/23.01.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Prevederile Hotărârii nr. 153/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - Referatul nr. 6583/24.09.2012 al Unității Municipale pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

A

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. „a” si art.36 (3) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă „Mandatul de Reprezentare” actualizat, în baza căruia reprezentanții Municipiului Bacau, desemnați prin H.C.L. nr 153/26.07.2012 in organele de conducere la societățile comerciale la care municipiul Bacau este actionar/asociat își vor desfășura activitatea, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) - „Mandatul de Reprezentare” prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, se încheie între Municipiul Bacău (Autoritate publica tutelara) și fiecare membru din Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.)/ Adunarea Generala a Imputemicitilor (AGI), după caz, în 3 exemplare toate cu valoare egala.

 • (2) „Mandatul de Reprezentare” intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părți.

 • (3) După semnarea „Mandatului de Reprezentare”, un exemplar rămâne la Unitatea Municipală pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Bacău, un exemplar se înmânează reprezentantului A.G.A., pe bază de semnătură și un exemplar se înmânează societății comerciale, pentru recunoașterea exercitării drepturilor în A.G.A.

Art.3. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să încheie și să semneze „Mandatul de Reprezentare”, în numele și pentru Municipiul Bacau.

Art4. - Unitatea Municipală pentru Monitorizare, se va ocupa de înregistrarea, completarea, semnarea și păstrarea „Mandatelor de Reprezentare”.

Art.5. - La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se va abroga HCL nr. 1/23.01.2009, si se va completa in mod corespunzător HCL nr.153/26.07.2012 cu prevederile prezentului mandat de reprezentare, si îndrepta eroarea materiala din art.5 (1)(2) al hotărârii menționate, in sensul ca se va trece numărul corect al HCL nr.331/2008.

Art.6. - Hotărârea va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacau, Unitatii Municipale pentru Monitorizare ,Compartimentului „Aparatul Permanent” al Consiliului Local, la S.C. CET S.A. Bacău, S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

S.A., S.C. ARTBACAU S.R.L., S.C. SPORT CLUB BACAU SA, SC. CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZ1TIONAL S.A.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Anexa la HCL nr. 236 din 27.09.2012

MANDAT DE REPREZENTARE

în baza căruia își vor desfășura activitatea, reprezentanții Municipiului Bacau in Adunările Generale a Acționarilor (A.G.A.) /Adunările Generale a împuternicirilor (AGI), după caz, la societățile comerciale la care municipiul Bacau este actionar/asociat

Municipiul Bacau ca „ autoritate publică tutelară” conform prevederilor OUG nr. 109/2011, in calitate de actionar/asociat la Societatea ........................., denumita in

continuare „societate”,

Si

Domnul/doamna.................................................denumit/a  in continuare „reprezentant”,

domiciliat in ....................................legitimat.............cu......, seria......., nr.............., eliberat

de....................., s-a încheiat următorul mandat de reprezentare.

 • 1. Obiectul prezentului mandat consta in îndeplinirea de către reprezentant, in numele si pentru „autoritatea publica tutelara ” a atribuțiilor de acționar in Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.)/ Adunarea Generala a împuternicirilor (A.G.I.) la societatea................,

in limitele si condițiile impuse de lege si de prezentul mandat.

 • 2. „Autoritatea publica tutelara” ca acționar la societatea.................., deleaga

reprezentantul, in cadrul si in limitele prevăzute de lege, acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita drepturile „autoritarii publice tutelare” si a îndeplini obligațiile acestuia in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata, OUG nr. 109/2011, Actul Constitutiv al societății, si/cu oricare alte prevederi ce conțin drepturi si/sau obligații ale acționarului societății si care se refera si la reprezentant.

 • 3.1. Reprezentantul are următoarele atribuții pe care le îndeplinește fara alta formalitate, in concordanta cu Actul Constitutiv al societarii, Legea nr.31/1990 republicata, OUG nr. 109/2011, semnând procesul-verbal al ședințelor AGA:

 • a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat, cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, si sa fixeze, aprobe si repartizeze dividendele;

 • b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administrație si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;

 • c) hotărăște cu privire la acționarea in justiție a administratorilor si a persoanelor cu funcții executive, pentru eventualele pagube cauzate societății, desemnând si persoana insarcinata sa o exercite;

 • d) in cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, sa numească sau sa demită auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

 • e) sa fixeze remunerația cuvenita pentru exercițiul in curs membrilor consiliului de administrație si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

 • f) sa se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului; se pronunța asupra descărcării de gestiune a acestora;

 • g) sa aprobe strategia globala de dezvoltare si modernizare a societății;

 • h) aproba structura organizatorica a societății, stabilește indemnizațiile administratorilor, directorului general, precum si a celorlalți angajați cu funcții de conducere si execuție;

 • i) sa stabilească bugetul de venituri si cheltuieli, lista de investiții, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

 • j) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unitati ale societății;

 • k) schimbarea formei juridice a societății, mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății;

 • l)  completarea profilului de activitate, infiintarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

 • m) prelungirea duratei societății;

 • n) majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

 • o) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipata a societății;

 • p) conversia acțiunilor nominative in acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător in acțiuni nominative, conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealalta, conversia unei categorii de obligațiuni in alta categorie sau in acțiuni;

 • q) emisiunea de obligațiuni;

 • r) aproba contractarea de imprumuturi bancare si plafonul valoric, pe baza studiului fundamental al consiliului de administrație;

 • s) analizeaza si aproba constituirea de garanții (gaj, ipoteca, garanții reale, avalizari, efecte comerciale, giruri, scrisori de garanție, fidejusiuni etc) asupra unor bunuri apartinand societății comerciale care nu a inregistrat pierderi in momentul constituirii garanțiilor;

 • t) aproba preturile minime de inchiriere a unor spatii, inchirierea si vanzarea de active a societății, in condițiile legii;

 • u)  oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale,potrivit legii si care nu au fost prevăzute in prezentul mandat.

 • 3.2. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.)/ Adunării Generale a împuternicirilor (AGI), după caz, cu privire la literele k,n,o,p,q sunt valabile daca sunt luate cu mandat special de la asociatul unic/actionarul majoritar.

 • 4. Reprezentantul in AGA acepta acest mandat de reprezentare in limitele stabilite la pct.3 din prezentul mandat, care conferă deplina inițiativa si autonomia de a lua hotarari si se comporta ca si cum ai fi proprietarul acțiunilor apartinand Municipiului Bacau, avand responsabilitatea acțiunilor sale.

 • 5. Reprezentantul este obligat sa depună toate diligentele in scopul realizării unei gestiuni eficiente si corecte a capitalului pentru care este mandatat, fiind obligat sa păstreze confidențialitatea fata de terti cu privire la activitatea societății.

 • 6. Autoritatea publică tutelară nu va fi obligata peste limitele puterilor acordate reprezentantului, decât daca va ratifica in mod expres operațiunea respectiva.

 • 7. Autoritatea publică tutelară va dobândi drepturile si obligațiile contractate de reprezentant sau in limitele mandatului acordat.

 • 8. Reprezentantul are obligația de a sesiza in scris Autoritatea publică tutelară, asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita funcționarea normala a societății.

 • 9. Reprezentantul va asigura transmiterea la Autoritatea publică tutelară, a hotărârilor adoptate de AGA, cat si a celor adoptate de Consiliul de Administrație.

 • 10. Reprezentantul nu poate schimba, delega sau transfera puterea de reprezentare ce o deține, neputand a o folosi in tranzacții in care este parte sau agent al unui tert, in afara de cazul in care a primit permisiunea scrisa de la Autoritatea publică tutelară.

 • 11. Autoritatea publică tutelară, va putea acorda oricând un mandat special de reprezentare si altor persoane, cu obligația de a anunța reprezentantul in cazul in care acesta ar determina modificarea clauzelor prezentului mandat.

 • 12. Autoritatea publică tutelară, va putea revoca oricând pe reprezentantul sau, in acest caz reprezentantul fiind obligat sa inapoieze inscrisul constatator al mandatului sau.

 • 13. Reprezentantul poate renunța oricând la mandatul sau, el fiind obligat sa notifice Autoritatea publică tutelară, cu cel puțin 30 de zile inainte de renunțarea sa, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.

 • 14. Producerea de daune materiale, morale sau de orice alta natura prin fapte sau omisiuni produse in executarea mandatului de reprezentare, cu doi sau din culpa, atrage răspunderea civil/penala după caz a reprezentantului.

 • 15. Mandatul a fost incheiat astazi....................in trei exemplare

 • 16. Primarul Municipiului Bacau dl. Romeo Stavarache a fost imputernicit sa semneze prezentul mandat.

Primarul Municipiului Bacau,                           Reprezentant.

Romeo Stavarache                                 .....................


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI