Hotărârea nr. 235/2012

Hotărârea nr.235 din 27.09.2012 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie-noiembrie 2012.


ca/a/ ~~ HffZ'dacătf


HOTĂRÂRE

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului

Bacău pentru ședințele din lunile octombrie - noiembrie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art.35, art.47și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • -  Prevederile Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

  • - Prevederile H.C.L. nr.221/31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de

Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (9) din Legea 215/2001, a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie - noiembrie 2012 în persoana domnului consilier ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr.221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e) aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Locală și persoanei menționate la art. 1 .iț^’^TB^enta hotărâre.

NR. 235CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI