Hotărârea nr. 234/2012

Hotărârea nr.234 din 27.09.2012 Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78419/ 14.09.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii a trei terenuri, după cum urmează:

  • 1. teren în suprafață de 16 mp situat în Bacău, str. Proiectantului, nr. 3/ A/ 4 , teren ce face obiectul contractului de închiriere nr. 147108/6745/05.09.2012, cu destinația balcon locuință;

  • 2. teren în suprafață de 20 mp, situat în Bacău, str. Venus nr. 6, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 147116/6746/10.09.2012, cu destinația garaj autorizat;

  • 3. teren în suprafață de 189 mp, situat în Bacău, str. Tecuciului nr. 76, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 147023/778/23.08.2012, cu destinația teren agricol.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 234 DIN 27.09.201


N.O.P.J.D../ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2