Hotărârea nr. 233/2012

Hotărârea nr.233 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.135/2012 prin care a fost aprobată trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Şcolar "Petru Rareş" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 135/2012 prin care a fost aprobata trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar „Petru Rares” din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

  • • Prevederile art. 10(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, actualizata;

  • • Prevederile art.l și art.2 din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

  • • Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.909/1997, republicata;

  • • Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • • Prevederile Anexei nr.l din HCL nr.347/2011 privind insusirea modificărilor intervenite in inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr.l347/2001;

  • • Referatul nr.78351/18.07.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • • Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) - Se aprobă modificarea art.3(1) din HCL nr. 135/31.05.2012 prin care a fost aprobata trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar „Petru Rares” din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii, care va avea următoarea forma : „ Se aproba mandatarea conducerii Grupului Școlar Petru Rares pentru îndeplinirea procedurilor de demolare, casare si valorificare a materialelor rezultate, in conformitate cu prevederile legale.”

(2) - Se aproba modificarea punctului 6 din preambulul HCL nr.l35/2012 in sensul ca Adresa nr.578/13.03.2012, Nota de Fundamentare privind casarea bunurilor si Procesul Verbal al Consiliului de Administrație sunt primite de la Colegiul „Petru Rares” din Bacau.

Art.2. — Celelalte prevederi ale HCL nr. 135/2012 care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare


Art.3. - Hotărârea va fi .eOmypjc^tăxServiciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare A^tciâliil^roptdetăfi și Grupului Școlar „Petru Rares” din Bacau str.Tecuciului nr.l 7.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 233


DIN 27.09.2012

N.O.P.,C.FI./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2