Hotărârea nr. 232/2012

Hotărârea nr.232 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/B din municipiul Bacău.


'a/ a/ Q-


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/B din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

Legea nr.l 14/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

Prevederile H.G.nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996, actualizată;

Prevederile H.G. nr. 1058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora;

Prevederile art.47 și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

Prevederile HCL Bacau nr.l66/27.05.2011, modificata si completata;

Procesul verbal nr.5960/31.08.2012 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

Cererile înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr.34749/01.08.2012 si nr.32579/05.07.2012 ;

Referatul nr.6440/18.09.2012 înaintat de Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) litera “c” și art.45(3) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă închirierea spațiilor cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acestea, în blocul A.N.L. din str.Depoului nr.86/B din municipiul Bacău, conform Listei -Anexa, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă ca închirierea suprafețelor locative ale garsonierelor care se învecinează cu spațiile ce au „destinația de uscător”, sa fie făcută in baza Regulamentului aprobat prin HCL nr.121/29.04.2010.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Contracte Evidențe și încasări


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

LA HCL NR.23.£/£Lfi3:.2O12

TABEL NOMINAL

cu persoanele pentru care au fost aprobate acordarea spațiilor cu destinația de uscător


NR. CRT.

NUMELE și PRENUMELE

ADRESA

Nr. cerere

1.

GRADINARU ADRIAN

Str. Depoului nr.86/B/12

34749/01.08.2012

2.

1

NACU CLAUDIA

Str. Depoului nr.86/B/7

i

32579/05.07.2012

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI