Hotărârea nr. 231/2012

Hotărârea nr.231 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

/Iomânia


0a/cta/acău oca/ a/ Oinwi/4/aaoaa

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

-Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale, actualizata;

-Hotararea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 ;

-Contractul de Concesionare nr. 68730 din 14.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MAIER VERONICA , reprezentant legal al CMI DR. MAIER VERONICA;

-Contractul de Cesiune Praxis autentificat sub nr. 3079/31.08.2012 la Biroul Notarului Public Zaharia-Ciorcila Carmen;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

-Referatul nr. 6481 din 20.09.2012 al Compartimentului Evidenta Concesionari; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba modificarea poziției nr. 11, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se inlocuieste titularul cabinetului medical din str. Bicaz, nr. 7 - 9, d-na Maier Veronica cu d-na Emandache Antonela-Maria.

ART, 2 - Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68730/14.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Maier Veronica către d-na Emandache Antonela-Maria.

ART. 3 - Durata concesiunii este incepand cu data de 01.09.2012 pana la data de 31.10.2036, celelalte clauze contractuale raman neschimbate

ART. 4 - Se imputemiceste Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de concesionare, incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Emandache Antonela -Maria, reprezentant legal CMI DR. Emandache Antonela- Maria.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI