Hotărârea nr. 229/2012

Hotărârea nr.229 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea inchirierii pentru un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii pentru o perioada de un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Referatul nr. 6842/20.09.2012 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă închirierea pentru o perioada de un an a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale, ca urmare a expirării contractului de concesionare, prin încheierea de contract de închiriere anual cu beneficiarul construcției pentru terenul aferent acesteia, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de închiriere cu beneficiarii construcției prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

PREȘED

GHI(


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 229

DIN 27.09.2012

N.O.PJ.M./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NRJ LA PROIECTUL DE

HOTARARENR. £29 DIN         2012

TEREN PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


NR. CRT.

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

i.

S.C. EGRETA S.R.L.

16177/15.05.2000 cu actuî adiționai

nr. 68787/08.05.2012

17,50

ACTIVITAT1 DE COMERȚ

STR. BUCIUM (PIAȚA MIORIȚA)

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI