Hotărârea nr. 228/2012

Hotărârea nr.228 din 27.09.2012 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.148/2012 prin care a fost aprobată trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spaţiilor comerciale din Bacău str. Mărăşeşti nr.80 şi din str. Pieţii nr.1.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr.148/2012 prin care a fost aprobata trecerea în administrarea Municipiului Bacau, începând cu data de 01.06.2012 a spatiilor comerciale din Bacau str. Marasesti nr.80 si din str. Pietii nr.l

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

  • - Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata;

  • - Prevederile H.C.L. Bacău nr. 90/ 1997, modificată prin HCL Bacau nr. 132/1998;

-Prevederile HCL nr. 148/16.07.2012 prin care a fost aprobata trecerea în administrarea Municipiului Bacau, începând cu data de 01.06.2012 a spatiilor comerciale din Bacau str. Marasesti nr.80 in suprafața de 55,12 mp si din str. Pietii nr.l ( Piața Centrală), ce au făcut obiectul contractului încheiat între Municipiul Bacău și Asociația FCM Bacău, modificata si completata prin HCL nr.l95/2012;

-Referatul nr.78399/04.09.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36 alin. (2) lit. “c” și alin.(9) și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, - (1) Se aprobă modificarea si completarea art.l din HCL nr.148/2012 care va avea următorul conținut „ Se aprobă trecerea în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spațiilor comerciale din Bacău, str. Mărășești nr.80 în suprafață de 19,5mp și din str. Pieții nr.l (Piața Centrală - fost Turnul de flori), în suprafață de 55,12mp, ce au făcut obiectul H.C.L. nr.90/1997, modificată prin H.C.L. nr.132/1998”.

(2) Se aproba modificarea titlului HCL nr.148/2012 care va avea următorul conținut „HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea Municipiului Bacău, începând cu data de 01.06.2012 a spațiilor comerciale din Bacău, str. Mărășești nr.80 în suprafață de 19,5mp și din str. Pieții nr.l (Piața Centrală - fost Tumul de flori), în suprafață de 55,12mp, ce au făcut obiectul H.C.L. nr.90/1997, modificată prin H.C.L.nr.132/1998”.

ART.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.148/2012 modificata si completata prin HCL nr.l95/2012 care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locala, Direcției Administrare, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari^-em^vcH^uce la îndeplinire prezenta hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


/