Hotărârea nr. 227/2012

Hotărârea nr.227 din 27.09.2012 Hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Bacău, a spaţiului cu o suprafaţă de 163 m.p., aferent unei părţi din imobilul P.T. nr.58 din Bacău, str. Ştefan cel Mare.

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, a spațiului cu o suprafață de 163 mp, aferent unei părți din imobilul P.T. nr.58 din Bacău str. Ștefan cel Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

-Prevederile art.8 din Legea nr.139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania, actualizata;

-Prevederile art.47, art. 117 lit. „a” și a art. 124 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

-Adresa nr.239/30.08.2012 a Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr.37633/10.09.2012;

-Prevederile HCL nr.248/29.07.2010 prin care a fost atribuit în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău, spațiul cu o suprafață de 163 mp, aferent unei părți din imobilul P.T. nr.58 din Bacău str. Ștefan cel Mare;

-Referatul nr.78435/18.09.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea termenului de atribuire in folosința gratuita, cu o perioada de 2 ani, a spațiului cu o suprafață construită de 163 mp (151 mp utili), compus din centrală termică - 147 mp si wc - 4 mp, aferent unei părți din imobilul - clădirea -Punctului Termic nr.58 din Bacău str. Ștefan cel Mare, către Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău

(2) Spațiul a fost dat în folosință gratuită pe o durata inițiala de 2 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău ca spațiu pentru birouri și depozit, prin HCL Bacau nr.248/2010.

Art.2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia cu Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania - Filiala Bacău, cu sediul în Bacău str. Oituz nr.61


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI