Hotărârea nr. 223/2012

Hotărârea nr.223 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico - economice  (faza S.F.),  a proiectului "Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău" - POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea Dezvoltării Durabile a Oraşelor - Poli Urbani de Creştere"; Domeniul de Intervenţie 1.1. "Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană"; sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană - şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”- POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”;

Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

 • • H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

 • • O.U.G.nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

 • • Prevederile art.44(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

 • • HCL nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • • HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL 139/06.05.2011 și HCL 151/26.07.2012;

 • • Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, -Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere;

 • • Referatul Nr. 491462/5 din 20.09.2012 al Serviciului Implementare Proiecte;

 • • Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă proiectul “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” precum și depunerea aplicației pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”; Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

ART.2. - Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF), a obiectivului de investiții “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” din municipiul Bacău, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la Art.2, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: - Valoare totală: 11.939.838,89 lei fără TVA, din care:

- C+M: 11.219.660,70 lei fără TVA

ART.4. - Se aprobă bugetul proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău” în valoare de 12.074.973,28 lei, conform Anexei 3, Bugetul proiectului - Surse de finanțare, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. - Se aprobă contribuția proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului “Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, în valoare de 241.499,47 Iei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

ART.6. - Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele necesare implementării optime a proiectului.

ART.7, - Consiliul Local Bacău se obligă să suporte în totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni în derularea proiectului, ulterior încheierii contractului de finanțare, și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

ART.8. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, să semneze toate documentele necesare depunerii și derulării proiectului, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și derularea proiectului.

ART.9. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Servicii Publice.


/ < ......' .

PREȘEDINTE^

ia

V/*

NR. 223

DIN 27.09.2012

N.O., Penciu N./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


ȘEDINȚĂ

ȚĂROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA

,..din               2012


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI, pentru obiectivul de investiții „Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău”, din municipiul Bacău, faza SF

Valoarea indicatorilor tehnico-economici (lei fara TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totală (Lei) fara TVA

Valoare C+M ( Lei) fara

TVA

„Creare și modernizare spații verzi în municipiul Bacău’',

11.939,838,89

11.219.660,70


E ȘEDINȚĂ UȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


românia

JUDEȚUL BACĂU                                      Anexa nr. 3

CONSILIUL LOCAL BACĂU                          la HOTĂRÂREA

nr. .....din .£jLQ9..1...2O12

1. Bugetul proiectului»Crea re $i modernizare spații verzi în municipiul

Bacău”, supus aprobării

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (ROH)

TVA

(1)

(2)

(3)

W

(5)=ț3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1,1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

468164,37

468164,37

112359,45

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

3236893,14

3236893,14

776854,35

TOTAL CAPITOL 1

0,00

3705057,51

3705057,51

889213,80

2

Cap.2 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

0,00

40000,00

40000,00

9600,00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

3,3

Proiectare și inginerie

0,00

188500,00

188500,00

45240,00

3,4

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5

Asistență tehnică

0,00

74000,00

74000,00

17760,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

302500,00

302500,00

72600,00

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

0,00

7514603,19

7514603,19

1803504,77

4,2

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

7514603,19

7514603,19

1803504,77

5 Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5,1

Organizarea de șantier

0,00

50000,00

50000,00

12000,00

5.1.1

Construcții și Instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

50000,00

50000,00

12000,00

5,2

Cote legale

0,00

145855,59

145855,59

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

195855,59

195855,59

12000,00

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6,1

Diverse și neprevăzute

0,00

221822,60

221822,60

53237,42

TOTAL CAPITOL 6

0,00

221822,60

221822,60

53237,42

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7,1

Audit

0,00

119398,39

119398,39

28655,61

7,2

Informare șl publicitate

0,00

15736,00

15736,00

3776,64

TOTAL CAPITOL 7

o,oo

135134,39

135134,39

32432,25

8 Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8,1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

0,00

12074973,28

12074973,28

2862988,25

2. Surse de finanțare a proiectului “Reabilitare și modernizare imobil strada Henri Coandă nr.9 cu destinația de locuințe sociale” din municipiul Bacău supus aprobării

Nr. cri.

Surse de finanțare

Valoare (RON)

I.

Valoarea totală a proiectului, din

care:

14.937.961,52

La.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0

Lb.

Valoarea eligibilă a proiectului

12.074.973,28

Le.

TVA

2.862.988,25

fi.

Contribuția proprie în proiect, din

care:

241.499,47

Il.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

241.499,47

ILb.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

0

III.

TVA

2.862.988,25

IV.

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

11.833.473,81
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. DIN 27.09.2012


CREARE SI MODERNIZARE SPATII VERZI IN MUNICIPIUL BACAU

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect nr 68663/2011


PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" Domeniul de intervenție 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană" Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor Organism intermediar: A.D.R. Nord-Est

Solicitant: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU


BENEFICIARUL INVESTIȚIEI


U.A.T. MUNICIPIUL BACAU, STRADA MĂRÂȘEȘTI, NR.6, BACAU


Tel/Fax: 0234-581.849; e-mail: contactprimarie@primariabacau.ro


http://primariabacau.ro


ELABORATOR


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


SC GREEN PROJECT SRL, 1asi,StrGheorgheGhibanescunr1a, parter


Tel/Fax o332/8oo.8oo; e-mail: office@coralya.ro; RO 15618299

FOAIE DE SEMNATURI

Director:

Sef proiect:

Proiectanti:

Arhitectura:

Arhitectura peisagistica

Rezistenta

Analiza economicaInstalații de iluminatBORDEROU GENERAL

PARTESCRISA

FOAIE DE TITLU

FOAIE DE CAPAT

FOAIE DE SEMNATURI

 • 1. Date generale

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2 Amplasamentul

  • 1.3 Titularul investiției

  • 1.4 Benfîciarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul studiului.

 • 2. Informații generale privind proiectul

  • 2.1 Situația actuala

  • 2.2 Descrierea investiției

 • 2.3. Date tehnice ale investiției

 • 2.4 Durata de realizare si etapele principale

 • 3. Costurile estimative ale investiției

  • 3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

  • 3.2 Eșalonarea costurilor

 • 4. Analiza cost-beneficiu.

 • 4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor

 • 4.2. Analiza opțiunilor

 • 4.3. Analiza financiară


 • 4.4 Analiza economică

  • 4.5. Analiza de senzitivitate

  • 4.6. Analiza de risc


 • 5. Sursele de finanțare a investiției

 • 6. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

  • 6.1 Număr de locuri de munca create in faza de execuție

6.2Numar de locuri de munca create in faza de operare

 • 7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 7.1. Valoarea totala

 • 7.2 .Eșalonarea investiției

 • 7.3. Durata de realizare

 • 7.4. Capacitati

 • 7.5 Alti indicatori specifici

 • 8. Avize si acorduri de principiu

 • 8.1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției

 • 8.2. Certificatul de Urbanism

 • 8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilităților

 • 8.4. Acordul de mediu

 • 8.5. Alte avize si acorduri de principiu specifice

 • 9. Anexe

  • 9.1 Studiu geotehnic

  • 9.2 Studiu dendrologic si peisagistic

1. DATE GENERALE

 • 1.1 DENUMIREA INVESTIȚIEI

Creare si modernizare spatii verzi in Municipiul Bacau

 • 1.2 AMPLASAMENT

Zona ce se propune a fi amenajata este o zona urbana coerenta, definita in zonele dintre blocuri pe adincime variabila, adiacenta străzilor Mioriței, Vadu Bistriței, I.L. Caragiale, Milcov si Letea din Municipiul Bacau conform studiului topografic anexat in partea desenata a studiului de fezabilitate. Suprafețele studiate sunt incluse in 104 loturi cadastrale conform tabelului de mai jos:

NR.

CADASTRAL

ADRESA

SUPRAFAȚA TOTALA/ MP

67788

Str. Milcov, nr. 146

1727

67876

Str. Mioriței, nr. 19

554

67908

Str. Mioriței, nr. 23,25

553

67975

Str. Martir Horia, nr. 17

320

67850

Str. Mioriței, nr. 2

27

67826

Str. Mioriței, nr. 10

20

67787

Str. Milcov, nr. 11

1283

67945

Str. Nordului, nr. 4

467

67946

Str. Mioriței, nr. 31

166

67825

Str. Martir Horia, nr. 17

170

67803

Str. Letea, nr. 3

411

67911

Str. G. Bacovia, nr. 70

147

67716

Str. Mioriței, nr. 10

23

68383

Str. Mioriței, nr. 17

80

68204

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

63

68200

Str. Vadu Bistriței, nr. 54

55

67849

Str. Mioriței, nr. 10

9

67857

Str. Mioriței, nr. 31,33

828

67839

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

656

68270

Str. Letea, nr. 1

606

67899

Str. Nordului, nr. 6

550

67916

Str. G. Bacovia, nr. 68

462

67802

Str. Milcov, nr. 6

175

67917

Str. Bucovinei, nr. 3

260

67843

Str. 1. L. Caragiale, nr. 11

614

67830

Str. Vadu Bistriței, nr.42

409

67838

Str. Logofăt Tautu, nr. 1

179

67977

5tr. Mioriței, nr. 1

178

67842

Str. 1. L. Caragiale, nr. 9

685

67789

Str. Letea, nr. 34

701

68412

Str. Mioriței, nr. 2

27

68246

Str. Tipografilor, nr. 10

1127

68211

Str. Milcov, nr. 4

1100

68257

Str. Letea, nr. 2-4

580

68230

Str. Milcov, nr. 146

157

68202

Str, Vadu Bistriței, nr. 52,44

1387

68214

Str. 1. L. Caragiale, nr. 5

1355

68229

Str. Milcov, nr. 8

1530

68218

Str. 1. L. Caragiale, nr, 13

15

68398

Str. Mioriței, nr. 13

598

68385

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

351

68384

Str. Mioriței, nr, 3

18

68271

Str. Bradului, nr. 11

799

68210

Str. Nicu Enea, nr. 46, 48

1298

68203

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

89

68220

Str. Milcov, nr. 132

2112

68201

Str. 1. L. Caragiale, nr. 1

95

68228

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

204

67903

Str. Nordului, nr. 4

1073

67976

Str. Mioriței, nr. 22,24

4082

67909

Str. Mioriței, nr. 21

632

68248

Str. Nordului, nr. 2

1166

67910

Str. Mioriței, nr. 24

2111

68769

Str. Milcov, nr. 142,144

5594

68750

Str. Milcov, nr. 10

1368

68756

Str. 9 Mai, nr. 31

1696

68212

Str. 1. L. Caragiale, nr. 9

798

67828

Str. Milcov, nr. 114,124

2171

68219

Str. Milcov, Stadionului, nr. 106, 32

2355

68767

Str. Mioriței, nr. 8 SI 15

1876

68250

Str. Bucovinei, nr. 2

817

68256

Str. Mioriței, nr. 19

405

68279

Str. Milcov, nr. 53-55

1790

68635

Str. Mircea Eliade, nr. 5, 7,9,11,13

4612

68682

Str. Letea, nr. 2

1002

68638

Stn Ion Luca, nr. 9

358

68675

Str. Milcov, nr. 118

3595

68607

Str. I. Luca, nr, 9

46

68768

Str. Milcov, nr. 7, 9

4048

68782

Str. Mioritei/Tipografilor, nr. 15/6,8

943

68681

Str. Alecu Russo, nr. 29, 31

3241

68608

Str. Mioriței, nr. 43

2463

6861$

Str. Bucovinei, nr. 7

1046

68752

"str. Mioriței, nr. 44

1260

68629

Str. Mioriței, nr. 76

846

68615

Str. Nordului, nr. 3

1138

68420

Str. Prieteniei, nr. 2,4

1746

68423

Str. Stanicului, nr. 4-6

1398

68386

Str. Mioriței, nr. 14

1536

68429

Str. Mioriței, nr. 11, 20

1065

68617

Str. Mioriței, nr. 3

35

68621

Str. Milcov, nr, 140

1422

68417

Str. Martir Crisan, nr. 9

794

68421

Str. B. Naționala, nr. 39,41

1471

68391

Str. Mioriței, nr. 5

196

68382

Str, Mioriței, nr. 46

263

68428

Str. 22 Decembrie, nr. 2,4

1199

68416

Str. Mioriței, nr. 10

162

68616

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

1385

68698

Str. Milcov, nr. 36

933

68634

Str. Mioriței, nr. 42

4581

68422

Str. Milcov, nr. 31,37

2447

68377

Str. Martir Cloșca, nr. 2, 4, 6

3452

68609

Str. Mioriței, nr. 5,7

1791

68622

Str. Mioriței, nr. 29

639

68224

Str. Milcov, nr. 108

3651

68618

Str. Mioriței, nr. 10

6237

68415

Str. Mioriței, nr. 17

1261

68418

Str. Mioriței, nr. 12

428

68637

Str. Nicu Enea, nr. 50

780

68647

Str. Logofăt Tautu, nr. 1, colt cu Neagoe

Vodă, nr. 14

685

68620

Str. Milcov/Alecu Russo, nr. 128,130/27

5854

68215

Str. 1. L. Caragiale, nr. 3

592

68213

Str. I.L. Caragiale, nr.7

773

TOTAL

124528

 • 1.3   TITULARUL INVESTIȚIEI

ăjat. municîpiul bacau        ~

 • 1.4   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

UAT. MUNICIPIUL BACĂU

 • 1.5  ELABORATOR

SC GREEN PROJECT SRU Iasi.StrGheorgheGiiibanescunrIa, parter

Tel/Fax 0332/800.800; e-mail: office@coralya.ro

2, INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA

CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

CARACTERIZARE FIZICO- GEOGRAFICA

Municipiul Bacău se bucură de un important potențial de dezvoltare care are Ia bază: poziția sa geografică -aproape de granița cu Republica Moldova și Ucraina, coridorul natural al râului Bistrița în mijlocul unei zone cu o bogată tradiție agricolă; un mediu înconjurător de o bună calitate, o comunitate urbană multietnică și multiculturală.

Municipiul Bacău este situat ca poziție geografică astfel:

 • ■  în zona de Nord Est a județului Bacău- se învecinează cu comunele Hemeiuși, Săucești(nord), Letea Veche [est), Luizi-Călugăra, Măgura și Mărgineni (sud)

 • ■  la 302 km distanta față de București, 400 km de portul Constanta, 126 km față de lași, 172 față de Brașov, 341km față de Cluj-Napoca, 553 fața de Timișoara,

 • ■  la distanță față de principalele țări vecine:

 • -  180 km față de Republica Moldova

 • -  210 km față de Ucraina

 • -  721 km față de Ungaria

 • -  650 km față de Bulgaria

•  705 față de Serbia.

Orașul este străbătut de drumurile europene E85 și E57, artere de circulație europene și naționale ce fac legătura cu București, cu nordul țării, precum și cu Transilvania.

Drumul european E85 , respectiv DN2 care leagă capitala București de Nordul țării face parte din coridorul Pan European nr. IX, care traversează Europa prin Moldova dinspre Grecia, Bulgaria spre Ucraina și mai departe Rusia.

Drumul național DN 2F leagă municipiul Bacău de municipiul Vaslui spre Est iar spre Vest, municipiul Bacău comunică prin drumul național DN11 (E577) cu municipiul Brașov. Se face legătura, așadar, spre coridoarele de circulație spre Ungaria, Austria, Germania, Italia, Franța, Spania.

Drumul național DN 15 face legătura cu municipiul Piatra Neamț și cu centrele de interes touristic din zonă iar legătura cu orașele Moinești și Comanești se face pe drumul național DN 2G.

Legătura aeriană cu capitala țării și exterior este asigurată de Aeroportul Internațional Bacău, care dispune și de un centru de dirijare a zborurilor internaționale.

Municipiul Bacău este un foarte important nod de cale ferată, cu infrastructură modernă pentru traficul de călători și marfă.

POPULAȚIA

Municipiul Bacău avea la nivelul anului 2008 o populație de 177.007 locuitori.

Populația în cadrul polului de dezvoltare urbană Bacău înregistrează un declin în perioada 1998 -2007. Conform Anuarului statistic ediția 2009 municipiul Bacău avea în anul 1998 o populație de 209.235 locuitori, iar în anul 2008 populația era de 177.007 locuitori, înregistrându-se astfel o scădere a populației cu 32.228 locuitori in decursul a 11 ani, reprezentând 15,4% din populația anului 1998.

SPATIILE VERZI SI PARCURILE PUBLICE

Suprafața spațiilor verzi din Municipiul Bacău este de 152 ha, din care 56 ha sunt reprezentate de cele existente în parcuri, reprezentând circa 35% din suprafața municipiului. Suprafața spatiilor verzi pe cap de locuitor la nivelul municipiului Bacău este de 8.53 mp (2008).

într-un clasament al spațiilor verzi pe cap de locuitor la nivelul polilor de dezvoltare urbană, Municipiul Bacău se afla pe locul 11 din 13, depășind doar Municipiile Baia-Mare și Bacau.

Pentru activitățile de agrement și sport Primăria, prin serviciile pe care le are în subordine, asigură întreținerea în bune condiții a următoarelor spații de petrecere a timpului liber:

 • •  Piațeta Casei de Cultură din Bacău care se află în fața Palatului Municipal, tn prezent Prefectura și Consiliul Județean. De-a lungul anilor a găzduit numeroase evenimente importante ale municipiului Bacău și a beneficiat de numeroase modificări arhitecturale și structurale.

 • •  Parcul Trandafirilor este amplasat în centrul orașului, a fost modernizat în 2007 prin schimbarea lampadarelor a stâlpilor de iluminat, prin înlocuirea pavelelor de pe alei si reabilitarea foișorului și fântânii arteziene.

 • •  Parcul Cancicov a fost amenajat în urma Decretului Regal din 9 mai 1938 și reprezintă una din cele mai importante zone verzi din centrul municipiului. Parcul s-a numit inițial Parcul Carol, a fost restrâns ca suprafață și redenumit Parcul Libertății și mai apoi Parcul Cancicov, în urma donării terenului de către familia Cancicov.

 • •  Parcul dendrologic Hemeiuș situat la nord de municipiul Bacău cu o suprafața de

 • 47,5 ha, adăpostește peste 500 specii de plante lemnoase, dintre care 370 exotice.

 • •  Insula de agrement este o insulă artificială, creată în mijlocul unui lac format de râul Bistrița, amenajată pentru agrement, cu locuri de plajă, permițând și practicarea sporturilor în aer liber, inclusiv plimbări cu barca.1

PREZENTAREA ZONEI DE ACȚIUNE

Spațiile verzi sunt o componentă esențială a habitatului uman, cu efecte asupra echilibrului ecologic al acestuia, reflectând prin existența lor, nivelul de trai, gradul de cultură și de civilizație al locuitorilor săi.

Prezenta spațiilor verzi în zona orașelor este asociată factorului sanogen (reducerea poluării în mod pasiv, reducerea nivelului de zgomot, reducerea vitezei vântului precum și alte elemente de microclimat) si psihogen (recreație, comuniune cu natura, apartenență la o colectivitate, relația cu trecutul în măsura în care vegetația poate fi un martor).

Prin investițiile planificate municipalitatea Bacau urmărește sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a municipiului, îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale serviciilor publice, pentru a face din zona de acțiune urbana un loc mai atractiv a locui, investi și munci.

Prin Legea nr. 24/2007 cu toate completările si modificările ulterioare, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua toate măsurile pentru crearea de spații verzi, să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unității administrativ teritoriale și să înființeze registrele locale ale spațiilor verzi;

Totodată, conform Ordonanței de Urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, "Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafața de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor, pina la data de 31 decembrie 2010 si de 26 mp /locuitor pina la data de 31 decembrie 2013".

Din analiza in teren s-a constatat existenta in cadrul Municipiului Bacau a mai multor spatii neutilizate intre blocuri, a căror funcțiuni nu sunt bine definite, paralel cu degradarea a celor existente.

Ca rezultat al analizei se propune revigorarea acelor zone degradate din spatiile neutilizate dintre blocuri prin integrarea lor in zona spatiilor verzi, in scopul asigurării unei calitati corespunzătoare a mediului ca o problema de interes major si certa actualitate pentru evoluția sociala.

Din acest motiv Municipiul Bacau a inclus in cadrul P.l.D.U. obiectivul strategic numărul 5:

Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane la exigentele UE.

Una din acțiunile vizate pentru îndeplinirea acestui obiectiv consta in realizarea proiectului:

CREARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII VERZI IN MUNICIPIUL BACĂU

Avind ca si obiectiv general-.

Creșterea calitatii locuirii in zona de acțiune urbana.

Zona de acțiune este o zona urbana coerenta, definita in spatiile dintre blocuri pe adincime variabila, adiacenta străzilor Mioriței, Vadu Bistriței, I.L. Caragiale, Milcov si Letea din Municipiul Bacau.

Suprafața studiata este de 124528 mp din care suprafața teren arabil: 38604

mp si curți construcții: 85924 mp conform tabelului de mai jos:

NR.

CADASTRAL

ADRESA

SUPRAFAȚA TOTALA/ MP

SUPRAFAȚA EXISTENTA/MP

Curtî construcții

Teren arabil

67788

Str, Milcov, nr. 146

1727

338

1389

67876

Str, Mioriței, nr. 19

554

94

460

67908

Str. Mioriței, nr. 23,25

553

83

470

67975

Str. Martir Horia, nr. 17

320

46

274

67850

Str. Mioriței, nr. 2

27

0

27

67826

Str. Mioriței, nr. 10

20

0

20

67787

Str. Milcov, nr. 11

1283

255

1028

67945

Str. Nordului, nr. 4

467

21

446

67946

Str. Mioriței, nr. 31

166

0

166

67825

Str. Martir Horia, nr. 17

170

30

140

67803

Str. Letea, nr. 3

411

84

327

67911

Str. G. Bacovia, nr. 70

147

0

147

67716

Str. Mioriței, nr. 10

23

3

20

68383

Str. Mioriței, nr. 17

80

80

0

68204

Str. L L, Caragiale, nr. 13

63

0

63

68200

Str. Vadu Bistriței, nr. 54

55

0

55

67849

Str. Mioriței, nr. 10

9

0

9

67857

Str. Mioriței, nr. 31, 33

828

162

666

67839

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

656

66

590

68270

Str. Letea, nr. 1

606

122

484

67899

Str. Nordului, nr. 6

550

46

504

67916

Str. G. Bacovia, nr. 68

462

0

462

67802

Str. Milcov, nr. 6

175

0

175

67917

Str. Bucovinei, nr. 3

260

0

260

67843

Str. 1. L Caragiale, nr. 11

614

46

568

67830

Str. Vadu Bistriței, nr.42

409

55

354

67838

Str. Logofăt Tautu, nr. 1

179

0

179

67977

Str. Mioriței, nr. î

178

39

139

67842

Str. I. L Caragiale, nr. 9

685

111

574

67789

Str. Letea, nr. 34

701

0

701

68412

Str. Mioriței, nr. 2

27

27

0

68246

Str. Tipografilor, nr. 10

1127

0

1127

68211

Str. Milcov, nr. 4

1100

222

878

68257

Str. Letea, nr. 2-4

580

580

0

6823C

Str. Milcov, nr. 146

157

0

157

68202

Str. Vadu Bistriței, nr. 52, 44

1387

206

1181

68214

Str. 1. L. Caragiale, nr. 5

1355

104

1251

68229

Str. Milcov, nr. 8

1530

220

1310

68218

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

15

0

15

68398

Str. Mioriței, nr. 13

598

598

0

68385

Str. Logofăt Tautu, nr, 3

351

351

0

68384

Str. Mioriței, nr. 3

18

18

0

68271

Str. Bradului, nr. 11

799

0

799

68210

Str. Nicu Enea, nr. 46, 48

1298

159

1139

68203

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

89

0

89

68220

Str. Milcov, nr. 132

2112

163

1949

68201

Str. 1. L, Caragiale, nr. 1

95

0

95

68228

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

204

0

204

67903

Str. Nordului, nr. 4

1073

20

1053

67976

Str. Mioriței, nr. 22, 24

4082

892

3190

67909

Str. Mioriței, nr. 21

632

288

344

68248

Str. Nordului, nr, 2

1166

72

1094

67910

Str. Mioriței, nr. 24

2111

115

1996

68769

Str. Milcov, nr. 142,144

5594

5594

0

68750

Str. Milcov, nr. 10

1368

1368

0

68756

Str. 9 Mai, nr. 31

1696

1696

0

68212

Str. 1. L. Caragiale, nr. 9

798

71

727

67828

Str. Milcov, nr. 114,124

2171

1562

609

68219

Str. Milcov, Stadionului, nr. 106, 32

2355

672

1683

68767

Str. Mioriței, nr. 8 SI 15

1876

1876

0

68250

Str. Bucovinei, nr. 2

817

0

817

68256

Str. Mioriței, nr. 19

405

405

0

68279

Str. Milcov, nr. 53-55

1790

149

1641

68635

Str, Mircea Eliade, nr. 5, 7, 9,11,13

4612

4612

0

68682

Str. Letea, nr. 2

1002

1002

0

68638

Str. Ion Luca, nr. 9

358

358

0

68675

Str. Milcov, nr. 118

3595

3595

0

68607

Str. 1. Luca, nr. 9

46

46

0

68768

Str. Milcov, nr. 7, 9

4048

4048

0

68782

Str. Mioritei/Tipografilor, nr. 15/6,8

943

943

0

68681

Str. Alecu Russo, nr. 29, 31

3241

3241

0

68608

Str. Mioriței, nr. 43

2463

2463

0

68619

Str. Bucovinei, nr. 7

1046

1046

0

68752

Str. Mioriței, nr. 44

1260

1260

0

68629

Str. Mioriței, nr. 76

846

846

0

68615

Str. Nordului, nr. 3

1138

1138

0

68420

Str. Prieteniei, nr. 2, 4

1746

1746

0

68423

Str. Slanicului, nr. 4-6

1398

1398

0

68386

Str. Mioriței, nr. 14

1536

1536

0

68429

Str. Mioriței, nr. 11, 20

1065

1065

0

68617

Str. Mioriței, nr. 3

35

0

35

68621

Str. Milcov, nr. 140

1422

1422

0

68417

Str. Martir Crisan, nr. 9

794

794

0

68421

Str. B. Naționala, nr. 39,41

1471

1471

0

68391

Str. Mioriței, nr. 5

196

196

0

68382

Str. Mioriței, nr. 46

263

263

0

68428

Str. 22 Decembrie, nr. 2,4

1199

1199

0

68416

Str. Mioriței, nr. 10

162

162

0

68616

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

1385

1385

0

68698

Str. Milcov, nr. 36

933

933

0

68634

Str. Mioriței, nr. 42

4581

4581

0

68422

Str. Milcov, nr. 31,37

2447

2447

0

68377

Str. Martir Cloșca, nr. 2,4,6

3452

3452

0

68609

Str. Mioriței, nr. 5,7

1791

1791

0

68622

Str. Mioriței, nr. 29

639

639

0

68224

Str. Milcov, nr. 108

3651

354

3297

68618

Str. Mioriței, nr. 10

6237

6237

0

68415

Str. Mioriței, nr. 17

1261

1261

0

68418

Str. Mioriței, nr. 12

428

428

0

68637

Str. Nicu Enea, nr. 50

780

780

0

68647

Str. Logofăt Tautu, nr. 1, colt cu Neagoe

Vodă, nr. 14

685

685

0

68620

Str. Milcov/Alecu Russo, nr. 128,130/27

5854

5854

0

68215

Str. 1. L. Caragiale, nr. 3

592

68

524

68213

Str. I.L. Caragiale, nr.7

773

70

703

TOTAL

|     124528

85924

38604  ;

Pentru ușurința analizei in cadrul proiectului suprafața studiata a fost impartita in 7 [șapte] tronsoane astfel:

Tronson 1- zona dintre Str. Letea-Str.Milcov pana la intersecție cu Str. Alecu Russo,’ Tronson II-cuprinde suprafețele de la intersecția Str Milcov cu Str. Alecu Russo pana la intersecția Str. Milcov cu Str. Stadionului;

Tronson IlI-cuprinde suprafețele de la intersecția Str. Milcov cu Str. Stadionului până la intersecția Str. Milcov cu Str. Lalelelor;

Tronson IV-însumează spațiile cuprinse între intersecția Str. I.L.Caragiale și Str. Alexandru cel Bun până la intersecția Str. I.L.Caragiale cu Str. Ana Ipătescu;

Tronson V- este format din:

 • •  Spațiile formate de intersecția străzilor Vadul Bistriței cu Nicu Enea,

 • •  Suprafețele de pe partea dreaptă str. 9Mai dinspre Mioriței

 • •  Suprafețele cuprinse de la intersecția Str. Mioritei-Vadu Bistriței până la intersecția Str. Mioriței cu Banca Națională.

Tronson Vl-cuprinde zonele de la intersecția Str. Mioriței cu Str. Banca Naționala și str. Bucium până la intersecția Str. Mioriței cu Str. Bradului și Str. Ion Luca.

Tronson Vll-cuprinde zonele de la intersecția Str. Mioriței cu Str. Bradului și Ion Luca până la intersecția Str. Mioriței cu Str. Energiei și Str. Nordului.

Loturile cadastrale cuprinse in fiecare tronson se regăsesc in lista de mai jos:

TRONSON lcuprinde:

NR. CADASTRAL:68682,

NR. CADASTRAL:67803,

NR. CADASTRAL:68270,

NR. CADASTRAL:68257,

NR. CADASTRAL:67788,

NR. CADASTRAL:68230,

NR. CADASTRAL:67789,

NR. CADASTRAL:68279,

NR. CADASTRAL:68769,

NR. CADASTRAL:68621,

NR. CADASTRAL:67802.

TRONSON 2 cuprinde:

NR. CADASTRAL: 68220,

NR. CADASTRAL: 68620,

NR. CADASTRAL: 68681,

NR. CADASTRAL:68675,

NR. CADASTRAL:67828,

NR. CADASTRAL:68224,

NR. CADASTRAL.-68219,

NR. CADASTRAL:68698

NR. CADASTRAL:67787,

NR. CADASTRAL:68768.

TRONSON 3 cuprinde:

NR. CADASTRAL: 68750,

NR. CADASTRAL:68229,


1/3

4 ■

m

00

T-î

■xr

m

<u

o

rH

O

o

rq

TS

rq

rq

rq

rq

co

co

B

00

00

00

00

xO

’E

a

-J

—2

3

s

s

w

3

2

s

s

E-

E—1

E—1

H

E-

C/3

•ar

Vi

Vi

Vi

Vi

<

<

A

<

<

<

<

Q

Q

o

Q

Q

Q

Q

< U

< CJ

Vi z Q

< O

<

<

3

X

X

X

X

X

ai

ai

- Z

z

H

Z

Z

z

z


00

1/3

Tf

ro

rq

m

rq

rq

rH

r-H

r—<

rH

T“1

■e

rq

rq

rq

rq

rq

xD

X

X

00

CO

00

CO

CO

X

rx

r*.

xO

xD

xD

XD

xD

XD

XD

<c

U

-2

<0

<

_2

<

-J

<

<

~3

<

ai

E’-'

X E-

X F-

X t—1

X

E~*

X E-

X

X E-

C/3

Vi

Vi

vi

Vi

Vi

<Z)

V)

<

<

<

<

<

<

<

<

Q

Q

Q

n

a

Q

Q

Q

<

<

<

<

<

<

<

<

<->

U

U

o

u

U

CJ

tJ

d

od

X

X

X

X

X

X

z

Z

z

z

z

z

z

z


o

73


•c a


tnO

vi

Zrq

©

o

r-

o

xO

r<

■'S*

o

M

o

cn

1/3

X

rq

X

rq

xD

rq

r-.

XO

C*3

X

00

CO

X

00

X

X

XC

XC

xO

xD

xo

\O

<

<;

-J

<

<

<

X

<

J

<

H

X E-

X E-"

X H

X H

X E—

X H

X E-

Vi

Vi

vi

Vi

vi

Vi

Vi

Vi

<

<

<

<

<

<

<

<

Q

a

Q

Q

a

Q

a

Q

<

<

<

<

<

<

<

<

O

CJ

W

U

XJ

CJ

o

«->

X

X

X

X*

X

X*

X

X

z

z

z

z

z

z

z

z


m

ax

r-

X

r-

Tt*

rq

rq

o

■xj"

m

N.

m

tn

■<$*

X

ax

xD

r-

X

X

X

r-

r-.

X

X

XO

xO

xD

Jj <£

<:

<

<

<

<

<

3

H

X H

X F*

X H

X

X

E-1

X

v>

vi

Vi

vi

Vi

Vi

tn

<

<

<

<

<

<

<

Q

n

D

Q

Q

a

Q

<

<

<

<

<

<

<

CJ

u

U

O

CJ

o

W

X

X

X

X

X

X

X

z

z

z

z

z

z

z


NR. CADASTRAL:68382

NR. CADASTRAL:68638,

NR. CADASTRAL:68607,

NR. CADASTRAL68619,

NR. CADASTRAL:67917,

NR. CADASTRAL:67908,

NR. CADASTRAL:68782,

NR. CADASTRAL:68391

NR. CADASTRAL.-67850,

NR. CADASTRAL:68428,

NR. CADASTRAL:68412,

NR. CADASTRAL68419,

NR. CADASTRAL:68420,

NR. CADASTRAL:68386

NR. CADASTRAL:68385,

NR. CADASTRAL:67839,

NR. CADASTRAL:68618,

NR. CADASTRAL:67849,

NR. CADASTRAL:67826,

NR. CADASTRAL-.67716,

NR. CADASTRAL:68416

TRONSON 6 cuprinde:

NR. CADASTRAL-.68608,

NR. CADASTRAL.-68421,

NR. CADASTRAL:67976,

NR. CADASTRAL:68422,

NR. CADASTRAL:67857,

NR. CADASTRAL:68429,

NR. CADASTRAL:67825,

NR. CADASTRAL:67975,

NR. CADASTRAL:68377,

NR. CADASTRAL:68398,

NR.CADASTRAL:67876,

NR. CADASTRAL:68767,

NR. CADASTRAL.68415,

NR. CADASTRAL:68417,

NR. CADASTRAL:68383,

NR. CADASTRAL:68256(

NR. CADASTRAL:67909.

TRONSON 7 cuprinde:

NR. CADASTRAL:67899,

NR. CADASTRAL:68629

NR. CADASTRAL:67911,

NR. CADASTRAL:67916,

NR. CADASTRAL.-68250,

NR. CADASTRAL:68248,

NR. CADASTRAL:67903,

NR. CAD ASTRAL;67945,

NR. CADASTRAL.-68615,

NR. CADASTRAL:68622,

NR. CADASTRAL:67946

NR. CADASTRAL: 68246

NR. CADASTRAL: 68271.

Suprafața studiata a fost analizata in teren si au fost identificate următoarele categorii de lucrări care nu asigura cerințele estentiale de calitate conform Legii 10/1995:

Nr crt.

Denumirea cerințelor esențiale

Denumirea categoriei de lucrări care nu asigura cerințele esențiale

A

REZISTENTA SI STABILITATEA

Al

SUPRAFAȚA ALEILOR DE CIRCULAȚIE TREBUIE ASIGURATA FARA RISCURI

ALEI DEGRADATE, CU DENIVELĂRI, INCOMPLETE,NEALINIATE, DISTRUSE DE RĂDĂCINILE ARBORILOR SAU IMPRACTICABILE

STRUCTURA PORTANTA NECORESPUNZATOARE LA ALEI

NU ARE ASIGURATE CONDIȚIILE DE SCURGERE A APELOR DIN PRECIPITAȚII

A2

ELEMENTELE GEOMETRICE IN PLAN ALE ALEILOR IN PROFIL TRANSVERSAL SJ LONGITUDINAL

LĂȚIMI DE ALEI NECORESPUNZATOARE

BORDURI DETERIORATE, LIPSA SAU ÎNFUNDATE CARE NU DELIMITEAZĂ ALEILE;

ESTE NECESARA RECONFIGURAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE A TUTUROR ALEILOR

B

SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Bl

SIGURANȚA CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA PIETONALA

ALEI DEGRADATE, CU DENIVELĂRI,INCOMPLETE, GROPI;

NU ARE ASIGURATE CONDIȚIILE DE SCURGERE A APELOR DIN PRECIPITAȚII ,LĂȚIMI NECORESPUNZATOARE MINIMULUI DE 2 FLUXURI PIETONALE, NU ESTE ASIGURAT ILUMINATUL CIRCULAȚIILOR

B2

GRADUL DE ASIGURARE AL CONSUMATORULUI

ALEI DETERIORATE

BĂNCILE SUNT DETERIORATE SI NEINTRETINUTE COȘURILE DE GUNOI DACA NU LIPSESC, SUNT

IN ESTETICE, NECORESPUNZATOARE FUNCȚIONAL SAU DETERIORATE ILUMINAT LIPSA

GAZONUL ESTE DEGRADAT, AMESTECAT CU BURUIENI SI NEUNIFORM ALEILE NU CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE AL NORMATIVULUI 051/2000 CU PRIVIRE LA PERSOANE CU HANDICAP               ZONA VERDE

AFECTATA TREBUIE RECONSIDERATA RADICAL

C

IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

CI

IGIENA

ZONELE AGLOMERATE DE VEGETAȚIE FAVORIZEAZĂ ACUMULAREA DE GUNOI

C2

PROTECȚIA SANATATII OAMENILOR

IDEM CI

C3

PROTECȚIA MEDIULUI

IDEM CI

C4

ASIGURARE CONFORT VIZUAL-ASPECT ESTETIC

IDEM B2 SI CI

IMAGINE DEZOLANTA DATORATA DEGRADĂRII ALEILOR, DOTĂRILOR, VEGETAȚIEI SI OBIECTIVELOR NEINTRETINUTE

2.2 DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.2.1 ANALIZA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE

In cazul proiectului propus exista doua alternative majore :

 • a. alternativa" zero" sau proiectul contrafaptic;

 • b. alternativa de implementare a proiectului

a.Alternativa “ zero"

Aceasta alternativa este prezentata ca element de referința fata de care se compara celelalte variante pentru diferite elemente ale proiectului.

Potrivit acestei alternative, proiectul nu s-ar realiza sub nici o forma.

Principalele forme de potențial impact negativ asociate adoptării alternativei " Zero" sunt următoarele:

Impact negativ direct asupra U.A.T Municipiul Bacau.

 • □ pierderea oportunității de îmbunătățire a zonei de intervenție din punct de vedere a condițiilor de mediu ;

 • □ fara noi investiții publice in zona de intervenție aceasta nu va fi atractiva pentru construcții de locuințe sau alte investiții private determinind ca potențialul de creștere a venitului ia bugetul Primăriei din impozite si taxe sa fie aproape nul.

Impact negativ indirect asupra zonei

 • □ spațiul degradat nu mai creeaza mediul optim de confort in zona

 • □ pierderea oportunităților de dezvoltare a furnizorilor de materiale si servicii, in perioada de implementare si exploatare a proiectului (efectul de antrenare asupra furnizorilor ar fi nul, in condițiile neimplementarii proiectului);

 • □ pierderea unor oportunități de locuri de munca la nivel local ;

 • □ pierderea unor potențiale venituri suplimentare a salariatilor suplimentari necesari investiției si administrației publice locale cu efecte nefavorabile in economia locala;

 • □  pierderea oportunității de creștere a calitatii mediului;

 • □ scăderea gradului de atractivitate local.

Având in vedere cele prezentate, alternativa" Zero" a fost respinsa ca opțiune viabila, deoarece ignora sau nu poate răspunde nevoilor socio-economice si de mediu ale zonei

de intervenție.

 • b.alternativa de implementare a proiectului

Principalele forme de impact pozitiv asociate adoptării alternativei de implementare a proiectului sunt următoarele:

Impactul pozitiv direct asupra U.A.T. Municipiului Bacau

 • - economii realizate la bugetul de investiții prin acoperirea parțiala a costurilor investiției din alte surse;

-reducerea cheltuielilor cu salubrizarea zonei prin diminuarea cantitatilor de praf antrenate in atmosfera;

Impactul pozitiv indirect al proiectului asupra zonei

 • - efectul de multiplicare (in aval) : oferirea unor condiții de mediu si confort rezidențial superioare unei populații de peste 75.000 persoane care locuiesc in zona;

 • - efectul de antrenare (in amonte) a unor activitati ce furnizează materii prime, materiale si servicii pe perioada de implementare a proiectului si de exploatare.

efectul asupra resurselor umane din zona - implementarea proiectului va conduce la menținerea celor 100 locuri de munca necesare pe parcursul execuției si crearea a 15 noi locuri de munca cu norma Întreaga . Dezvoltarea economica ulterioara a zonei va avea ca efecte creșterea numărului de noi angajați simultan cu crearea de noi locuri de munca in alte sectoare (aprox. 115 locuri de munca x 0,525 coeficient de multiplicare a locurilor de munca = 60);

 • - efectul indus sau de venit - veniturile personalului local ( salarii, prime) angajat pentru realizarea proiectului vor dezvolta activitatile economice din municipiul Bacau , iar veniturile firmelor de aprovizionare/servicii/lucrari din județ si tara vor conduce la dezvoltarea economica a zonei de acțiune a proiectului.

De asemenea , veniturile suplimentare ale administrației publice locale si centrale ca urmare a implementării proiectului ( TVA, impozit profit, impozit salarii ,CAS, taxe locale, etc) , vor contribui la noi investiții in infrastructura, crearea de noi locuri de munca si desfasurarea unor acțiuni socio-culturale. Investiția va determina economii cu cheltuiala privind sanatatea, spațiul verde actionind asupra locuitorilor zonei ca un tratament" preventiv".

• efectul asupra economiei locale - proiectul contribuie la creșterea gradului de atractivitate si dezvoltarea economiei locale;

- efectul asupra mediului înconjurător - proiectul propus va promova investiții cu impact pozitiv , semnificativ asupra mediului.

In cadrul alternativei de implementare a proiectului s-au luat in considerare trei alternative relevante si s-au analizat din punct de vedere tehnic,economic, social si de mediu.

 • l.Varianta VI

Varianta VI analizeaza implementarea proiectului doar pentru amenajare spațiu verde si iluminat public.

Costul realizării proiectului in Varianta VI este;

Valoare investiție Varianta 1

Valori atribuite din Devizul General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii Iei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

3540.062

4389.676

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

285.000

353.400

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

2014.377

2497.827

Capitolul 5

Alte cheltuieli

149.703

172.081

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.000

0.000

Total

5989.142

7412.984

 • 2. Varianta V2

Varianta V2 analizeaza implementarea proiectului doar pentru reabilitarea si amenajarea aleilor noi.

Costul realizării proiectului in Varianta V2 este:

Valoare investiție Varianta 2

Valori atribuite din Devizul General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii lei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

164.994

204.592

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

285.000

353.400

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4056.241

5029.738

Capitolul 5

Alte cheltuieli

362334

422.333

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.000

0.000

Total

4868.569

6010.063

 • 3. Varianta V3

Varianta V3 analizeaza implementarea proiectului cuprinzind amenajarea spatiilor verzi, reabilitare si realizare alei noi, sistem de iluminat si mobilarea.

Costul realizării proiectului in varianta V3 este:

Valori atribuite din Devizul General

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii lei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

3705.05751

4594.27131

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

303

375.1

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

7514.60319

9318.10796

Capitolul 5

Alte cheltuieli

418

483

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare la beneficiar

0

0

Total

11938.839

14770.395

S-au analizat cele trei alternative VI, V2 si V3 din punct de vedere tehnic , economic, social si din punct de vedere al mediului. Alegerea a fost făcută utilizând Analiza Multicriteriala.

Criteriile analizate sunt:

a. Criteriul tehnic

Alternativa V3 răspunde cel mai bine acestui criteriu, indeplinindu-se toate condițiile tehnice pentru realizarea unui spațiu verde funcționabil in conformitate cu cerințele de calitate si siguranța in exploatare. Lipsa dotărilor reabilitate si a structurii de alei ar limita atractivitatea sa si implicit fluxul de utilizatori ar fi redus.

b. Criteriul economic

Varianta V3 este optima deoarece are cei mai buni indicatori economici

c. Criteriul social

Cele 3 alternative prezintă impacte diferite in ceea ce privește numărul de angajați implicați si se diferențiază si in funcție perioada de execuție, deci in funcție de perioada in care are efecte de munca. Varianta V3 generează cele mai multe locuri de munca pentru perioada cea mai mare

d. Criteriul mediu

Cele 3 alternative prezintă impacte similare in ceea ce privește mediul insa alternativa V3 se diferențiază prin introducerea mobilierului urban, prezenta coșurilor de gunoi reprezentind o condiție de baza pentru pastrarea unui mediu curat.


Indicatori proiect


Valoarea neta actualizata VENA/C

Rata interna de rentabilitate RIRE/C


Rata Beneficiu/Cost


In urma analizei indicatorilor financiari si economici putem trage următoarele concluzii: Varianta V3 este cea recomandata deoarece are cei mai buni indicatori economici.

EVALUAREA ALTERNATIVELOR OPTIME PE BAZA ANALIZEI MULTICR1TERIALE

Multicriteriala.


ALTERNATIVA

CRITERII

PUNCTAJ*

LOC**

TEHNIC

ECONOMIC

SOCIAL

MEDIU

7

9

8

8

8

V2       ; -■

8

8

9

9

8.3

2

10

10

10

' 10

10

1

PONDERE%

35

35

15

15

PUNCTAJ* 10 MAXIM, 0 MINIM

LOC** 1- PRIMUL, 3-ULTIMUL

Alternativa preferata este V3, care prezintă cel mai bun scor in Analiza

2.2.2 DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCȚIONALA SI TEHNOLOGICA A SCENARIULUI SELECTAT

Proiectul CREARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL BACĂU intenționează să ofere locuitorilor cât și celor care sunt în trecere un spațiu estetic vizual și util în același timp dacă ținem cont că arborii sunt surse vii și sigure de oxigenul de care avem atâta nevoie.

Conform analizei multicriteriale scenariul selectat pentru realizarea lucrărilor este scenariul nr 3.

Investiția vizeaza patru categorii principale de obiecte:

 • ■  Vegetația

 • ■  Alei pietonale

 • ■  Iluminat public

 • ■  Mobilare urbana

VEGETAȚIA

Intervențiile propuse asupra vegetației in zona de acțiune au rezultat in urma realizării de către specialiștii firmei Green Project SRL a unui Studiu Dendrologic si Peisagistic detaliat care este prezentat ca si anexa la prezentul studiu de fezabilitate.

Din analiza vegetației existente in teren de către specialiști s-au definit următoarele concluzii:

• Spațiul studiat este neomogen ca si vegetație existind zone nepopulate cu arbori si arbuști in contrast cu zone aglomerate de vegetație spontană;

■ Varsta fiziologica a fost estimată luând în calcul indicatorii de inaltime si circumferința raportați la natura si tipul speciei corelat cu analiza mediului de creștere. Arborii existenti in acest moment sunt arbori maturi ce necesita lucrări de defrișare si întreținere; gardurile vii sunt degradate, fie incomplete fie sunt alcătuite din mai multe specii, sunt neomogene, necesita lucrări de defrișare si completare;

 • ■  Pomii fructiferi, majoritatea plantați de locatari la distanțe mici formează masive, aglomerări de arbori, care au devenit zone insalubre. Deoarece majoritatea sunt atacati de dăunători, sunt un pericol pentru speciile ornamentale din jur, nu mai fructifică corespunzător si sunt fără valoare decorativă;

 • ■  Multe zone in principal din interiorul cartierelor de locuințe pretabile pentru amenajare ca spatii verzi sunt neexploatate;

 • ■  Se constata necesitatea realizării de perdele de protecție si de garduri vii cu rol de delimitare a parcajelor si spatiilor verzi dintre blocuri.

Speciile existente majoritare identificate sunt prezentate mai jos:

 • a) Acer negundo-arbore cu aspect de tufa din fam. Aceraceae, înalt de 15-18 m, cu un diametru al coronamentului de 14-16 m. Are un aspect asimetric, de dom. Frunzele sunt penate, cu 3-7 foliole, de un verde deschis, iar toamna capătă nuanțe de galben-pal. Florile sunt sub formă de cime suspendate, de culoare gălbui, apar în martie-aprilie. Fructele sunt aripate, gălbui, dispuse în raceme, foarte persistente. Arborele suportă orice mediu de plantare, chiar și solurile sărace, tolerează seceta și umezeala. De folosit solitar sau în grup, în grădini largi, locuri de joacă, bun pentru zone industriale, ușor sensibil la vânt când îmbătrânește.

 • b) Acer pseudoplatanus- arbore mare, din familia Aceraceae, de înălțimi de 20-25 m, cu diametru de 12-18 m. Frunzele cu 5 lobi, de culoare verde închis, nelucios, toamna au o culoare galbenă spre roșu. Florile de culoare galben verzui, fructele, în vară au o culoare roșu deschis, apoi maro. Nu sunt potrivite pentru zone urbane, are nevoie de un sol umed,calcaros, tolerant ia îngheț. De folosit pe alei în spații deschise.

 • c) Cornus alba - tufă din fam. Cornaceae, înaltă și cu un diametru de până la 3 m. Frunzele sunt ovoidale, cu vârful ascuțit, de culoare verde proaspăt, albăstrui pe partea inferioară, toamna devin galben spre orange și roșu. Florile sunt sub formă de cime alb-gălbui, înfloresc în mai. Fructele sunt linear poroase, albe spre albăstrui. Nu este o plantă pretențioasă la tipurile de sol, optimă în cel umed. De folosit solitare sau în grup, au nevoie de protecție împotriva vântului, bune în ghivece, grădini pe acoperișuri, grupaje de plante. Tolerează tăierile radicale de regenerare.

 • d) Gleditsia triacanthos - arbore din fam. Caesalpiniaceae, înalt de 14-18 m și cu un diametru al coronamentului de 15-20 m. Aspectul său inițial este ovoidal, asimetric, cu crengile lăsate, iar cu trecerea timpului capătă formă de umbrelă. Frunzele sunt linear-lanceolate, de culoare verde deschis, iar toamna devin galbene. Florile sunt sub formă de raceme verzi, parfumate, aprope inobservabile, înfloresc în iunie-iulie. Fructele sunt late, lungi, cu o coaja maro, foarte persistente. Este foarte tolerant la soluri, rezistent la îngheț, bun de folosit în zonele urbane, tolerează seceta și lumina directă a soarelui. De folosit la alei stradale, sere pe teren arid.

 • e) Hibiscus Syriacus Tufa din Fam. Malvaceae, inalta de 1,5-2,5 m, cu un diametru al frunzișului de 1-2 m. Frunzele au o forma ovoida, de diamant, sunt 3 lobate, verzi, apar destul de târziu primavara, iar toamna devin galbene. Florile sunt albastru-violet, simple si infloresc in iulie-septembrie. Fructele apar sub forma unor capsule maronii. In cazul acestei specii se recomanda protejarea ei pe timpul iernii atat timp cat este inca tanara, iar tunderea va afecta negativ marimea florilor.

0 Juglans regia, Nucul este un arbore viguros, care poate ajunge la 30 de metri înălțime. Are trunchiul gros și scoarța netedă, argintiu-cenușie. Are crengi puternice, coroana foarte largă și bogată. Frunzele sunt mari, compuse din 5-9 foliolc eliptice, cu margini întregi, glabre.Florile bărbătești sunt grupate în amenți masculi solitari sau câte doi, cilindrici, multiflori. Florile femelă sunt grupate câte 2 până la patru, uneori solitare, sesile, purpurii. înflorește în luna mai.

 • g) Ligustrum vulgare - tufă folosită adesea pentru garduri vii, din fam. Oleaceae, poate atinge o înălțime și un diametru de până la 5 m. Frunzele sunt ovoidal-elongate spre lanceolate, de culoare verde închis, verde lucios pe partea inferioară, foarte persistente. Florile sunt mici, albe-crem, grupate în panicule, parfumate și apar în iunie-iulie. Fructele sunt rotunde, lucioase, negre și foarte persistente. Este o plantă rezistentă la ger și vânt, bună pentru zonele urbane, tolerează căldura, care se adaptează foarte ușor diferitor tipuri de sol, optimă în cele suficient de umede, alcaline, se pretează bine la tăieri.

 • h) Malus sp. - tufă mare (arbore pitic), din fam. Rosaceae, de 4-6 m înălțime și 4-6 m lățime. Are o formă rotundă spre umbrelă. Frunzele sunt eliptice spre ovoidale, verde deschis, toamna capătă o culoare roșu-portocaliu. Florile sunt roz-albe, înfloresc în mai-iunie. Fructele sunt galben aurii spre roșu, mici, foarte persistente. Preferă solurile nisipos argiloase sau humos argiloase, moderat uscat-umede, rezistent la îngheț și poluare, bun pentru zonele urbane. De folosit solitari în case sau grădini.

 • i) Prunus armeniaca, Pom cultivat, puțin rezistent Ia ger. Are frunze pețiolate, mari, lat-ovate. Florile solitare, de culoare roz sunt scurt pedicelate. Fructele sunt mari, globuloase sau ovale, pubescente, de culoare galbenă sau galbenă-portocalie

 • j) Prunus avîum - arbore mare, din fam. Rosaceae, înalt de 10-15 m, cu un diametru de 6-8 m. Are o formă ovoidală, mai târziu aproape rotundă. Frunzele sunt linear ovoidale, de culoare verde închis, toamna devin galben-orange spre roșu. Florile sunt albe, înfloresc în aprilie-mai. Fructele sunt de culoare roșu închis, comestibile. Preferă solurile umede, argilos nutritive, calcaroase, este rezistent la îngheț, îi place căldura. De folosit solitar sau în grup, în grădini mari și parcuri, spații mari.

 • k) Prunus cerasus, Pom de talie mai mică decît cireșul, putând ajunge până la 6 m înălțime. Fructele sunt globuloase, de culoare roșie-purpurie, cu nuanțe spre negru, acre-dulci.

 • l) Prunus domestica, este un pom robust apartinand familiei Rosaceelor.Arbore care poate atinge pana la 15 metri înălțime, de cultura Ia noi in tara. Prunul este un pom fructifer cu frunze eliptice, flori albe si fructe alungite, de culoare vineție. Arborele înflorește din luna martie pana in aprilie.

 • m) Robinia pseudoacacia, Este un arbore cu frunze imparipenat compuse, prevăzute la bază cu doua stipele transformate în ghimpi. Florile sunt albe, grupate în raceme laxe. Este unul dintre arborii care înflorește cel mai târziu, pe la mijlocul lunii mai. Se folosește în perdelele de protecție, la fixarea terenurilor nisipoase, erodate, servind în același timp ca plantă meliferă si medicinala. Este originar din America de Nord.

 • n) Spîraea vanhouttei -tufa din fam. Rosaceae, înaltă de până la 2,5 m, la fel și extinderea laterală. Frunzele au de la formă de diamant până la ovoidale, cu vârful proeminent, 3-5 lobate, de un verde închis, verzi-albăstrui pe partea inferioară, iar toamna devin gălbui. Florile sunt albe, imaculate, dispuse în numeroase cime aplatizate, înfloresc în mai-iunie. Fructele nu prezintă importanță. Este tolerantă la tipurile de sol, se poate adapta și la solurile mai sărace, optimă în cele proaspete, nutritive, este rezistentă la ger și secetă și se recomandă rărirea tufei la fiecare 2-3 ani. De folosit solitare sau în grup în grădini și parcuri, spații verzi, grupaje de plante.

 • o) Syringa vulgaris - arbust mare, din fam. Oleaceae, de înălțimi de 5-6 m, cu un diametru de 3-5 m. Frunzele sunt ovoidale, ascuțite, cordate la bază, de culoare verde lucios, aspre. Florile sunt de culoare violet, dispuse în panicule verticale, foarte parfumate, înfloresc în mai-iunie. Fructele nu prezintă importanță. Preferă solurile proaspete, bine drenate, mlăștinoase, tolerante la căldură, bine de folosit în zonele urbane, se pretează bine la tăieri. De folosit solitari, în grădini și parcuri, grupaje de plante ca gard viu.

 • p) Tilia cordata,este un arbore melifer care poate atinge 25-30 m înălțime. Are frunze verzi, de formă triunghiulară, ajungând la o lungime de 6-7 cm. Acest arbore are o tulpină groasă de peste 1 m diametru și coroana piramidală. Este rezistent la frig și vânt, putând fî găsit în zone montane.

Avind in vedere analiza situației existente se propun următoarele intervenții principale in vegetație:

 • 1. Tăieri de întreținere si doborirea arborilor maturi ce pun in pericol siguranța clădirilor si locatarilor, inclusiv scoaterea cioatelor;

 • 2. Defrișarea gardurilor vii degradate, incomplete si amplasate pe spațiu public de către locatari pentru delimitarea unor zone cu destinație de gradinarit/gospodarie respectând Planul de tăieri;

 • 3. Defrișarea pomilor fructiferi de Prunus sp, Malus sp, Morus sp. bolnavi si fara valoare decorativa conform Planurilor de tăieri pe tronsoane ( Tronson 1 -planșa A1.01-A1.05; Tronson 2 - Planșa A2.01-A2.03; Tronson 3 - Planșa A3.01; Tronson 4 - Planșa A4.01-A4.03; Tronson 5 - Planșa A5.01-A5.03; Tronson 6 -Planșa A6.01-A6.04; Tronson 7 - Planșa A7.01-A7.04)

 • 4. Curățirea întregii suprafețe de teren de resturi vegetale si gunoi;

 • 5.  Plantare de arbori si arbuști;

 • 6.  Plantare de arbuști in garduri vii;

 • 7. Lucrări de pregătire a terenului in vederea gazonarii prin frezare, nivelare ușoara si adaos de îngrășăminte;

 • 8.  Lucrări de gazonare prin semințe si udare după semanare;

Propunerea în ansamblu este realizată în stil mixt, îmbinând elemente geometrice reprezentate de gardurile vii ce mărginesc majoritatea spațiilor verzi, cu forme sinuase realizate din specii arbustive, aliniamente sau grupaje de arbori cu valoare estetic peisageră.

Aliniamentele stradale vor fi realizate prin plantarea de arbori sau completare de-a lungul cailor de circulație din zona studiata. La realizarea propunerilor de aliniamente stradale s-a tinut cont de modificările ce vor surveni in teren ca urmare a intervetiilor proiectate asupra sistemului rutier din zona de acțiune cuprinse in proiectul de parcari pe același amplasament realizat de Municipiul Bacau.

 • 1,LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

Avind in vedere analiza vegetației existente in teren aceasta a fost clasificată in funcție de lucrările de întreținere necesar a fi efectuate astfel:

 • ■  menținere

 • ■  extragere uscat

 • ■  extragere necorespunzător ca risc

a. Doborirea arborilor maturi ce pun in pericol siguranța clădirilor si locatarilor, inclusiv scoaterea cioatelor sau tocarea lor mecanic la fata locului;

b. Defrișarea gardurilor vii degradate , incomplete si amplasate pe spațiu public de către locatari pentru delimitarea unor zone cu destinație de gradinarit/gospodarie;

Tehnicile de tăieri arbori se executa de personal calificat in domeniu, in mod unitar si in armonie cu celelalte elemente ale arhitecturii peisagiste existente,

Municipiul Bacau are obligația de a identifica periodic starea fiziologica a arborilor aflati pe proprietatea sa in vederea stabilirii si aplicării lucrărilor necesare, respectiv tăieri de necesitate, doborâre, de intretinere si regenerare pentru a eficientiza administrarea si protejarea fondului dendrologic.

Tehnicile de taiere se bazeaza pe o serie de principii decurgând din reacția plantelor. In decursul vieții arborilor plantați in amenajările peisagistice se executa tăieri de doborâre si tăieri parțiale de intretinere si de regenerare a arborilor.

Tăierile definitive (extragere) se executa fragmentat, in mod dirijat si se aplica arborilor in următoarele cazuri : stare fiziologica puternic degradata (scorburi], varsta biologica înaintata, grad ridicat de uscare, arbori înclinați care nu prezintă semne de reechilibrare constituind pericol de prăbușire cauzatoare de pagube materiale sau umane pe fondul condițiilor meteo, plantare necorespunzatoare fata de diverse construcții, nerespectand distanta optima in raport cu acestea, rețele edilitare, pomii fructiferi bolnavi și Iară valoare decorativă, etc.

A fost propusa taierea unui număr de 1271 buc de arbori existenti (se includ aici si puieti din regenerări spontane) si a 1594.5 ml de gard viu conform planșelor de tăieri din partea desenata, pe tronsoane.

Materialul lemnos rezultat in urma lucrărilor de tăieri va fi preluat de Municipiul Bacau si utilizat conform necesităților.

2. LUCRĂRI DE PLANTARE

In spatiile ample s-au propus amenajari peisagere prin grupaje de arbori si arbuști decorativi prin frunze, flori sau fructe pe tot parcursul anului.

Realizarea de plantari de gard viu au fost luate in considerare:

• în zonele parcărilor dintre blocuri, pentru delimitare ;

■ între blocuri, pentru a delimita spațiul verde;

Astfel, in Tronsonul I care presupune zona dintre Str. Letea-Str.Milcov pana la intersecție cu Str. Alecu Russo, având în vedere suprafețele mari de spații verzi identificate s-au propus alei noi si zone de recreere cu obținere de imagini inedite si capete de perspectivă favorabile. Speciile dendrologice folosite sunt exemplare valoroase peisagistic care decorează prin forma coronamentului, textura și culoarea frunzișului, flori și fructe.

Pentru spațiile verzi de pe str.Letea nr. 2 s-a propus defrișarea gardurilor vii de Gleditsia sp, Robinia sp. și a exemplarelor de pomi fructiferi marcați pe planul de tăieri. S-au trasat alei pietronale de l,2m lățime si suprafețe geometrice ca locuri de odihnă, completate de grupaje de Abies koreana, Acer ruffinerve si Cornus alba 'Elegantissima' și Cornus alba 'Siriacus'.

Delimitarea spațiilor verzi se va face prin garduri vii de Pyracantha hybrida'Soleil d'or', Ligustrum ovalifolium, Hybiscus siriacus Ardens, Forsythia intermedia 'Lynwood' si Chaenomeles superba 'Fire dance’. Sunt specii decorative prin frunziș, flori și fructe. Fondul vegetal existent a fost completat cu specii arbustive de Philladelphus hybrida 'Dame Blanc', Forsythia intermedia 'Spectabilis', Buddleja davidii 'Pink Delight' și Berberis thunbergii 'Atropurpurea'. Pentru a asigura decorul și în sezonul rece s-au folosit aliniamente de Thuja occidentalis 'Smaragd' și grupaje de Picea pungens 'Hoopsii', Pinus cembra, Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea', Pinus mugo 'Hump/ si Juniperus horizontalis 'Prince of Wales’.

în fața blocurilor 4 și 3 de pe str. Letea nr.2-4 si Str. Letea nr.3 s-au propus următoarele lucrări: curațarea gardului viu de Buxus sp. de speciile crescute spontan si completarea acestuia, defrișarea gardului viu existent de Gleditsia sp si Robinia sp. și înlocuirea cu gard viu de Ligustrum ovalifolium, alei pietonale la marginea cărora au fost amplasate banei la distanțe de aproximativ 2m, aliniament de Robinia pseudoccacia Umbraculifera și crearea de grupaje arboricole de Acer platanoides ‘Globosum*, Betula pendula 'Fastigiata', Amelanchier lamarckii, Prunus cerasifera Nigra, Picea pungens Hoopsii, Pinus leucodermis și grupaje arbustive de Philaldephus hybrida Dame Blanc, Euonymus alatus Compactus, Buddleja davidii Pink Delight, Buddleja davidii Black Night, Buddleja davidii White Bouquet, Pinus mugo Humpy și Juniperus sabina Mas.

Vegetația existentă aferentă blocului 1B, Str.Letea, a fost completată în zona din față cu gard viu de Lonicera nitida Elegant și grupaje de Pinus cembra, Pinus mugo Humpy, Juniperus horizontalis Prince of Wales și Philadelphus hybrida Dame Blache, Prunus laurocerasus Otto Luyken, Juniperus scopulorum Skyroket, Thuja occidentalis Danica. în partea din spatele blocului s-a propus aliniament de Prunus cerasifera Nigra și Robinia pseudocacia Umbraculifera și gard viu de Pyracantha hybrida Soleil D'or.

în cele 2 spații verzi alipite str. Milcov, respectiv Str. Letea nr. 34 si Str. Milcov nr. 148 s-au propus forme sinuase de gard viu din Lonicera nitida Elegant si forme geometrice de Spiraea japonica Anthony Waterer. Vegetația existentă a fost completată cu Prunus cerasifera Nigra, Betula pendula Fastigiata și Cornus alba Sibirica, Cornus alba Elegantissima, Forsythia intermedia Spectabilis.

în tronsonul 1 am identificat 3 suprafețe de mari dimensiuni între blocurile: 55-53, 51-144-142-49 și 138-140 unde au fost proiectate trasee pietonale și locuri de stat anexate acestora. Vegetația propusă accentuează structura geometrică a aleilor propuse. S-au folosit arbori înalți care asigură decor și umbresc spațiile de odihnă precum Quercus rubra, Acer rubrum, Acer platanoides Drummondii, Pinus wallichiana, aliniamente de Acer platanoides Globosum, Prunus cerasifera Nigra și numeroase grupaje de arbuști decorativi prin coloritul sau mirosul florilor, fructe si frunziș. Gardul viu propus mărginește spațiile create. Spațiile din fața clădirilor au fost completate predominant cu conifere, având în vedere că vegetația existentă este alcătuită din specii dominant foioase.

Tronsonul II cuprinde suprafețele verzi de la intersecția Str Milcov cu Str. Alecu Russo pana la intersecția Str. Milcov cu Str. Stadionului.

Se disting 4 suprafețe vaste proiectate ca zone de recreere și promenadă, respectiv Str. Alecu Russo nr. 29-31(zonal), Str. Milcov nr. 128, 27 (zona2J, Str. Milcov nr.118 (zona3) si Str. Milcov nr.108 (zona 4).

Traseele pietonale propuse îmbină formele geometrice ale zonelor de interes create, cu circuite sinuoase ale aleilor. Spațiile circulare sau dreptunghiulare propuse sunt amenajate cu grupaje vegetale deosebite și sunt dotate cu locuri de odihna. Aleile proiectate au și rolul de fluidizare a traficului pietonal, facînd legătura între străzi. în zona 1 grupaje de Weigela florida Nana Variegata, Picea pungens Glauca Globosa si Thuja occidentalis Tiny Tim amenajează centrul zonelor de interes. Vegetația existentă matură este completată de Prunus cerasifera Nigra, Juniperus scopulorum Skyrocket,, Thuja occidentalis Tiny Tim, juniperus communis Hibernica, Pinus mugo Humpy si Betula pendula Fastigiata. Spațiile verzi din fața principală a clădirilor sunt limitate de garduri vii de Ligustrum ovalifolium, gardurile vii existente care se păstrează se toaletează și se curăță de speciile crescute spontan. Se propune completarea aliniamentelor de arbori existenți cu specii de Acer platanoides Globosum și intercalat Buddleja davidii Pink Delight Juniperus sabina Mas și Philadelphus hybrida Bouquet blanc.

In zona 2 s-au creat trasee pietonale circulare ample, marcate prin grupaje si aliniamente de vegetație propusa, predominant conifere. Centrele de interes sunt marcat prin grupaje de Picea pungens Hoopsii, Weigela Nana Wariegata, Juniperus sabina Mas sau Abies joreana, Picea pungens Glauca Globosa, Weigela Nana Wariegata si Euonymus alatus Compactus. Specii de Amelanchier lamarckii, Prunus cerasifera Nigra, Acer rubrum, Juniperus virginiana Skyrocket si Betula pendula Fastigiata formează aliniamente iar grupajele de Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea si Euonymus alatus Compactus intercalează cu acestea. Spatiile din fata principala a blocurilor se vor planta cu gard viu de Ligustrum ovalifolium sau Cornus alba sibirica, iar fondul vegetal existent va fi completat majoritar cu arbuști precum Philadelphus hybrida Bouquet Blanc, Buddleja Pink Delight, Euonymus alatus Compactus.

în zona 3 s-au propus 4 forme vegetale de dimensiuni diferite create din Lonicera nitida Elegant, Pyracantha hybrida Soleil Dor, Berberis thunbergii Atropurpurea, Euonymus fortunei Emeraldn gold și Forsythia intermedia Lynwood. Amenajarea este mărginită, limitrof blocurilor, de un aliniament de Philadelphus hybrida Dame Blanc și Weigela hybrida Bristol Ruby. Un aliniament central de Magnolia sieboldii decorează zonele de recreere.

Pentru suprafețele din fața blocului 118 se propune transplantarea gardului viu existent in funcție de modificările survenite la sistemul de alei și plantarea de garduri vii de Lonicera nitida Elegant, Berberis thunbergii Atropurpurea, Pyracantha hybrida Soleil dor în forme sinuase si forme geometrica de Forsythia intermedia Lynwood si Chaenomeles Fire Dance. Am completat amenajarea cu specii de foioase: Betula pendula Fastigiata, Catalpa bignoinioides Nana, Cotoneaster horizontalis si conifere Pinus cembra, Juniperus squamata Blue Carpet si Juniperus communis Repanda.

Amenajare simetrică s-a propus și pentru zona aferentă blocului 124, respectiv aliniamente de Prunus serrulata Amenogawa, Philadelphus hybrida Dame Blance, Forsythia intermedia Spectabilis și Chaenomeles superba Fire Dance.

în zona 4 spațiile cu bănci s-au bordurat cu arbuști în aliniament (Thuja occidentalis Danica, Weigela florida Nana Variegata, Thuja occidentalis Smaragd, Thuja occidentalis (Tiny Tim.J. Prunus cerasifera Nigra și Picea pungens Hoopsii asigură contrastul compoziției vegetale iar grupajele de Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea, Pinus mugo Humpy, Syringa mycrophylla Supeba și Hibiscus syriacus Ardens decorează prin forma habitusului, frunziș și flori.

S-a propus Pyracantha coccinea Red Column, care formează un gard viu compact, cu frunziș persistent, care iarna decorează și prin fructele roșii numeroase si Ligustrum ovalifolium care completează gardurile vii existente.

Se vor transplanta aproximativ 145 metri liniari de gard viu existent conform planșelor cu Planul de situație propus aferente Tronsonului 2.

Tronsonul III cuprinde suprafețele Str. Milcov nr. 8, Str. Milcov nr. 4, Str. Mircea Eliade nr. 5,7,9,11,13 si Str. Milciv nr. 10.

Pentru spatiile verzi aferente zonelor Milcov nr. 8 si Milcov nr. 10 s-au propus completarea spatiilor verzi existente cu Ligustrum ovalifolium si Spiraea japonica Anthony Waterer.

Fondul vegetal existent a fost punctat cu grupaje de arbuști: varietăți de Buddleja davidii, Philadelphus hybrida, Euonymus alatus Compactus, Juniperus squamata Blue Carpet, Hibiscus syriacus Ardens, Weigela Nana Wariegata, Berberis thunbergii Atropurpurea, Thuja occidentalis Smaragd.

în a doua jumătate a tronsonului, având în vedere suprafețele mai ample și deficitul de alei existente, s-au propus trasee pietonale și spații de odihnă, protejate de vegetație ornamentală propusă. S-au folosit aliniamente de arbori si arbuști precum Betula pendula Fastigiata, Catalpa bignonioides Nana, Acer platanoides Globosum,

Philadelphus hybrida Dame Blance, Buddleja davidii, Prunus serrulata Amenodawa, Robinia pseudocacia Umbraculifera.

Zonele prevăzute ca spații de odihnă și recreere au fost punctate cu grupaje de arbuști de Philadelphus hybrida Dame Blance, Weigela florida Nana variegata, Buddleja davidii, Weigela hybrida Bristol Ruby sau cu segmente de gard viu din Forsythia intermedia Lynwood.

*

Pentru delimitarea spatiilor verzi s-a propus realizarea de gard viu din specii decorative precum Spirarea japonica Anthony Waterer si Ligustrum ovalifolium.

Tronsonul IV însumează spațiile verzi cuprinse între intersecția Str. I.L.Caragiale și Str. Alexandru cel Bun până la intersecția Str. I.L.Caragiale cu Str. Ana Ipătescu.

Vegetația existetă reprezentată în mare parte de specii ornamentale necesită lucrări de toaletare și s-a propus completarea cu arbori solitari, care contrastează prin culoare, textura frunzișului și forma habitusului (Prunus cerasifera Nigra, Betula pendula Youngii, Acer platanoides Globosum).

S-au proiectat alei noi care traversează spațiile verzi, formând central spații de odihnă protejate de garduri vii și perdea de arbori. Gardurile vii existente se toaletează și se curăță de speciile crescute spontan, iar acolo unde situația o impune se transplantează. Se vor transplanta 12 metri liniari de gard viu existent. Plantele transplantate vor fi folosite pentru a completa golurile din gardurile vii menținute in tronsonul 4 si pentru a bordura noile amenajari propuse conform planșelor Plan de situație propus aferente Tronsonului 4. (A4.1-A4.5).

Tronsonul V este format din:

spațiile verzi formate de intersecția străzilor Vadul Bistriței cu Nicu Enea,

 • -  Suprafețele de pe partea dreaptă str. 9Mai dinspre Mioriței

 • -  Suprafețele verzi cuprinse de la intersecția Str. Mioritei-Vadu Bistriței până la intersecția Str, Mioriței cu Banca Națională.

Pentru zona Vadul Bistrițe-Nicu Enea, s-a propus desființarea gardurilor vii degradate conform Planului de tăieri, curațatea de speciile crescute spontan a gardurilor vii existente și completarea lor și propunere de garduri vii noi de Ligustrum ovalifolium si Pyracantha coccinea Red column.

38

în ansamblu vegetația arboricolă existentă este formată din specii ornamentale, care necesită lucrări de toaletare. Fondul vegetal existent a fost completat cu cateva grupaje de arbori: Prunus cerasifera Nigra, Abies koncolor, Catalpa bignonioides Nana, Pinus leucodermis, Betula pendula Fastigiata si Betula pendula Purpurea care asigură contrastul și cu grupaje de arbuști precum varietăți de Buddleja davidii, Philadelphus hybrida Dame Blance, Pyracantha Red Cushion, Picea pungens Glauca globosa, Juniperus communis Repanda etc.

S-a remarcat faptul că, in contrast cu vegetația matura predominanta in celelalte tronsoane, vegetația existentă din zona aferentă str. 9Mai este tânără, plantată de câțiva ani, majoritar cu specii de foioase, astfel încât s-au propus câteva exemplare de conifere Pinus wallichiana, Pinus sylvestris Glauca, Picea omorika, foioase precum Prunus cerasifera Nigra, Acer platanoides Globosum și Betula pendula Fastigiata și mai multe grupaje de arbuști floriferi: varietăți de Buddleja davidii, Philadelphus hybrida, Forsythia intermedia și Pyracantha hybrida.

Suprafețele nu prea ample care împrejmuiesc blocurile de la str. Mioriței până la intersecția cu str. Banca Națională au fost amenajate cu gard viu perimetral de Pyracantha coccinea Red column, Ligustrum ovalifolium, Lonicera nitida Elegant, toaletată vegetația existentă care se păstrează, plantate grupuri si perdele de arbori rășinoși și foioși (Pinus wallichiana, Abies koreana, Pinus sylvestris Glauca, Crataegus laevigata Pauls Scarlet, Prunus cerasifera Nigra, Betula pendula Fastigiata, Betula pendula Purpurea și Acer platanoides Globosum], S-au creat mai multe alveole pentru bănci anexate aleilor care conduc spre accesele în blocuri.

în spațiul creat între blocurile 8 și 4 a fost proiectată o alee pietonală care unește parcarea auto de str. Costachi Negri, străbătută de o zonă circulară cu funcțiunea de spațiu de recreere, dotată cu bănci. Vegetația propusă completează fondul vegetal existent și punctează zonele de interes. Dintre speciile de conifere s-au folosit: Picea pungens Hoopsii, Picea omorika, Pinus wallichiana, Pinus sylvestris Glauca, Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea iar dintre foioase: Acer platanoides Drummondii, Betula pendula Fastigiata, Betula pendula Purpurea, Prunus serrulata Kanzan (aliniament), Hamamelis mollis Pallida, varietăți de Buddleja davidii, Philadelphus hybrida Dame Blance, Euonymus alatus Compactus, Cornus alba Sibirica. Cornus stolonifera Flaviramea și Weigela florida Nana Variegata. La limita cu parcarea auto s-a propus o perdea de arbori și arbuști din Quercus robur Fastigiata, Crataegus laevigata Pauls Scarlet intercalată cu Cotoneaster horizontalis.

In zona care imprejmuieste blocul 42, Str. Banca Naționala au fost proiectate alei care îmbunătățesc traficul pietonal si spatii de odihna dotate cu mobilier urban. Gardurile vii existente se curata de speciile spontane, se completează si se toaleteaza. Gardul viu de Syringa sp care limitează spațiul verde dinspre Str.Neagoe Vodă se propune a fi transplantat, toaletat si întrerupt pe porțiuni de 2.3m, unde se vor planta Acer platanoides Globosum. Vegetația existenta reprezentata de specii decorative va fi completata de exemplare de arbori si arbuști ornamentali care vor intregi compoziția.

In zona Str. Mioriței nr. 44 s-au propus alveole pentru banei si coșuri de gunoi. Vegetația propusa reprezentata de Betula pendula Youngii, Prunus cerasifera Nigra, Abies koreana, Pinus wallichiana si Picea pungens Hoopsii are rolul de a completa prin culoarea frunzișului si textura compoziția existenta. Gardul viu propus de Ligustrum ovalifolium si Buxus sempervirens conturează zonele verzi.

Se vor transplanta 117 metri liniari de gard viu existent conform planșelor Plan de situație propus aferente tronsonului 5. (A5.1-A5.9)

Tronson VI cuprinde zonele de la intersecția Str. Mioriței cu Str. Banca Naționala și str. Bucium până la intersecția Str. Mioriței cu Str. Bradului și Str. Ion Luca.

Amenajarea în ansamblu este constituită preponderent din aliniamente de arbori: Prunus cerasifera Nigra, Betula pendula Laciniata, Betula pendula Purpurea, Acer rubrum, Acer platanoides Globosum.

Se remarcă o structură a rețelelor pietonale existente mai ordonată care s-a completat cu alveole pentru banei. Acolo unde traseul aleilor nu a permis, s-au creat alei noi cu lățime de 2,2m pe care s-au amplasat locuri de stat pe un singur sens.

Majoritatea gardului viu existent se curăță de speciile crescute spontan, se completează și se toaletează. Desființarea arborilor și gardului viu degradat se va face conform Planului de tăieri. Se propune și gard viu de Spiraea japonica Anthony Waterer, Ligustrum ovalifolium, Pyracantha coccinea Red Column, Cornus alba Sibirica, Cornus stolonifera Flaviramea, Forsythia intermedia Lynwood.

Acolo unde latimea spațiului nu a permis plantarea de arbori mari s-au propus arbuști decorativi prin floare (Spiraea japonica Anthony Waterer).

Se vor transplanta 110 metri liniari de gard viu existent conform planșelor Plan de situație propus (A6.l-A6.12)

Tronsonul VII cuprinde zonele de la intersecția Str. Mioriței cu Str. Bradului și Ion Luca până la intersecția Str. Mioriței cu Str. Energiei și Str. Nordului.

Se deosebește un spațiu mai vast, între blocurile 72-10 str. Tipografilor, unde s-a proiectat un traseu geometric de alei la care sunt alipite 3 zone prevăzute cu locuri de odihnă. Aliniamente de Betula pendula Fastigiata și Abies koreana mărginesc aleile propuse.

în restul zonelor s-au propus arbori și arbuști solitari, pentru completarea masivelor existente, care necesita intervenții limitate de întreținere a coronamentului: Picea pungens Hoopsii, Betula pendula Fastigiata, Pinus wallichiana, Pinus leucodermis, varietăți de Buddleja davidii; grupaje și aliniamente Abies koreana, Prunus cerasifera Nigra, Betula pendula Fastigiata, Betula pendula Laciniata, Picea omorika.

De asemeni au fost propuse grupaje de arbuști cu înflorire esalonata dar si de conifere pentru a creea un echilibru al peisajului pe tot parcursul anului.

Pentru delimitarea spatiilor verzi s-a propus realizarea de gard viu din specii decorative precum Cornus, Pyracantha si Ligustrum.

Se vor transplanta 20 metri de gard viu existent, care va completa golurile din gardurile vii menținute si va fi plantat in noi locații conform planșelor Plan de situație propus aferente Tronsonului 7. (A4.l-A4.12)

Speciile propuse in amenajare au fost alese atit pentru rolul lor estetic dar si de rezistenta la poluare, caracter „sanitar”, necesitați limitate de intretinere ulterioara.

Se vor achiziționa numai plante calitative, cu rădăcina balotată sau crescute la ghiveci pentru o reușita maximă a plantației. Arborii înalți vor fi fixați cu tutori sau ancorați subteran la plantare cu sisteme specifice.

Speciile de arbori si cantitatile de turori necesare se regăsesc in tabelul de mai jos:

Denumire specie

Cantitate / buc

Nr. Tutori

1

Acer platanoides Drummondii

6

18

2

Acer platanoides Globosum

166

498

3

Acer rubrum

14

42

4

Acer ruffinerve

16

48

S

Betula pendula Youngii

47

141

6

Catalpa bignonioides Nana

30

90

7

Crataegus laevigata Paul's Scalet

13

39

8

Fagus syivatica Dawyck purple

9

27

9

Magnolia sieboldii

5

15

10

Prunus cerasifera Nigra

157

471

11

Prunus eminens Umbraculifera

2

6

12

Prunus serrulata Amanogawa

35

105

13

Prunus serrulata Kanzan

40

120

14

Quercus robur Fastigiata

10

30

15

Quercus rubra

1

3

16

Robinia pseudocacia Umbraculifera

23

69

17

Ulmus hollandica Wredei

26

78

Anterior plantărilor, se execută din timp lucrările generale de ameliorare a solului (amendamente pentru corectarea ph-lui și eventual a texturii), în funcție de calitatea terenului și necesitățile de amenajare.

Lista speciilor de arbori si arbuști propuse pe loturi cadastrale si tronsoane este prezentata in tabelele următoare.

Legenda descriere calitativa (caracteristici):

Clear stem= trunchi liber, coronament format de la 2-2,5 m înălțime

3tr, rb = balot de pamint la rădăcină de trei ori transplantat

Pot 31= planta cu rădăcină la ghiveci de producție de 31itri

Dimensiune arbori foiosi ex 12-14 = dimensiunea coletului, diametrul trunchiului masurat la lm fata de balot, in cm

Dimensiune arbuști si conifere ex 80-100= inaltimea (sau lungimea Ia plante tiritoare) in cm

NR.CAD |         DENUMIRE PLANTE          |        DESCRIERE       j

CANTITATE/SUC

TRONSON 1

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Amelanchier lamarckii

3tr, rb, 125-150

3

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

2

68257

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii White profuslon

pot 31, 60-100

1

Euonymus alatus Compactus

pot 5i, 60-80

3

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

1

Philadelphus hybrîda Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Prunus laurocerasus Otto Luyken

pot 51, 50-60

1

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

1

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

3

Plnus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

3

67803

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

2

Chaenomeles superba Fire Dance

pot 101,60-80

14

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

9

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

4

Prunus eminens Umbraculifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

67789

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Cornus alba Sibirica

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

3

68230

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

1

67788

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31,40-60

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

7

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

2

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

1

Chaenoineles superba Fire Dance

pot 101, 60-80

4

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Cornus alba Sibirica

arbust 3 ramificații, 70-90

2

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

2

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

3

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

6

Hiblscus syriacus Ardens

pot 101,60-80

2

Juniperus horizontalis Prlnce of Wales

pot 51,30-40

5

Juniperus communis Hibernica

3tr, rb, 100-125

5

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51,40-50

2

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

5

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

17

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Weigela florida Purpurea

pot 31,60-100

3

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

3

Acer platanoldes Globosurn

clear stern 3tr, rb, 12-14

9

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja da vid ii Black nlght

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidii Plnk delight

pot 31,60-100

3

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

2

Hibiscus syrlacus Ardens

pot 101,60-80

3

Juniperus horlzontalls Prince of Wales

pot 51, 30-40

4

Juniperus communls Hibernica

3tr, rb, 100-125

1

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51,40-50

1

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

4

Plnus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

5

Prunus laurocerasus Otto Luyken

pot 51, 50-60

2

Robinia pseudocacia Umbracullfera

clear stern 3tr, rb, 12-14

4

Thuja occidentalls Danlca

pot 25-30

6

Syringa mlcrophylla Superba

pot 101,60-80

3

Ulmus hollandlca Wredel

pot 101,150-175

1

Weigela florida Nana Varlegata

pot 31, 40-60

9

Welgela florida Purpurea

pot 31, 60-100

2

68621

Berberis thunbergli Atropurpurea

pot 31, 40-60

1

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

2

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Cornus alba Siblrlca

arbust 3 ramificații, 70-90

2

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

3

Hibiscus syrlacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Juniperus horizontalis Prince of Wales

pot 51, 30-40

4

Juniperus squamața Blue Carpet

pot 51, 40-50

2

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

5

Picea pungens Hoopsil

4tr, rb, 150-175

2

Plnus leucodermls

4tr, rb, 80-100

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

3

Prunus laurocerasus Otto Luyken

pot 51, 50-60

2

Magnolia lilliflora Nigra

pot 201,100-125

3

Thuja occidentalls Danlca

pot 25-30

6

Syringa mlcrophylla Superba

pot 101, 60-80

3

67802

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

2

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

68682

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

3

Acer rufflnerve

3tr, rb, 150-200

2

Berberis thunbergli Atropurpurea

pot 31, 40-60

1

Buddleja davidii Black nlght

pot 31, 60-100

1

Chaenomeles superba fire Dance

pot 101, 60-80

8

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

2

Cornus alba Siblrlca

arbust 3 ramificații, 70-90

2

Forsythîa intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

12

Forsythia intermedia Spectabllis

pot 31,60-100

3

Juniperus chinensls Pfltzerlana Aurea

3tr, rbflat 60-80

2

Juniperus horizontalis Prince of Wales

pot 51, 30-40

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

4

Picea pungens Haopsil

4tr, rb, 150-175

1

Plnus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

8

68769

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

4

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

21

Acer platanoides Drummondii

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Acer ruffinerve

3tr, rb, 150-200

3

Acer rubrum

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

1

Catalpa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

2

Chaenomeles superba Fire Dance

pot 101,60-80

16

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

5

Forsythia intermedia lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

30

Hamamelis mollis Pallida

3tr, rb, 100-125

3

Hibiscus syrlacus Ardens

pot 101,60-80

7

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

Juniperus horizontalîs Prince of Wales

pot 51,30-40

2

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51,40-50

5

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

1

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Picea pungens Hoopsll

4tr, rb, 150-175

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

7

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

7

Pinus wallichlana

4tr, rb, 150-175

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

11

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Prunus serrulata Kanzan

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

Prunus laurocerasus Otto luyken

pot 51,50-60

1

Quercus rubra

clear stem 3tr, rb, 16-18

1

Syringa microphylla Superba

pot 101,60-80

7

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

3

Weigela florida Nana Variegata

pot 31, 40-60

18

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

3

NR.CAD |

DENUMIRE PLANTE        |

DESCRIERE        |

CANTITATE/BUC ]

TRONSON 2

Acer platanoides Globosum

clear stern 3 tr, rb, 12-14

7

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

3

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Juniperus communis Repanda

pot SI, 50-60

1

68220

Juniperus chinensls Pfltzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

4

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

7

Plnus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

5

Syringa microphylla Superba

pot 101, 60-80

3

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Amelanchler lamarckii

3tr, rb, 125-150

3

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

11

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

10

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

2

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

16

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

2

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51, 40-50

6

Juniperus chinensls Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

5

68620

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

13

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

6

Picea omorika Nana

6tr, rb, 100-125

11

Picea pungens Glauca Globosa

5tr, rb, 60-70

1

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

23

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

7

Robinia pseudocacla Umbracuiifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

4

Syringa microphylla Superba

pot 101, 60-80

1

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

3

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

20

Weigela florida Nana Variegata

pot 31, 40-60

20

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Youngil

2tr, rb, 150-200

3

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

1

Buddleja davidli Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii Whlte profusîon

pot 31, 60-100

1

67787

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

5

Cotoneaster horlzontalis

pot 21, 30-40

3

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40 60

2

Juniperus chinensis Pfltzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

2

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

3

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

3

Syringa microphylla Superba

pot 101,60-80

1

67828

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja da vid ii Black night

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

3

Chaenomeles superba Fire Dance

pot 101, 60-80

12

Cotoneaster horizontalis

pot 21,30-40

10

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

4

Fagus sylvatica Dawyck Purple

pot 201,175-200

3

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

6

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

54

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

2

Juniperus communis Hibernica

3tr, rb, 100-125

1

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

11

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

4

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

6

Robinia pseudocacîa Umbraculifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

15

68219

Acer platanoides Globosum

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

1

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

2

Cornus alba Sibirica

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

4

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

1

Fagus sylvatica Dawyck Purple

pot 201,175-200

2

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

2

Juniperus communis Hibernica

3tr, rb, 100-125

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

9

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

7

Prunus laurocerasus Otto Luyken

pot 51, 50-60

3

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

5

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Weigela florida Nana Variegata

pot 31, 40-60

2

4cer platanoides Globosum

;lear stern 3tr, rb, 12-14

2

âetula pendula Fastlgiata

îtr, rb, 150-200

3

Buddleja davidii Pink delight

iot 31,60-100

4

Cornus alba Slbirîca

arbust 3 ramificații, 70-90

1

Euonymus alatus Compactus

oot 51, 60-80

1

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

4

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

4

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

14

68224

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

3

Plnus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

7

Prunus ceraslfera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

5

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Plnus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

4

Syringa microphylla Superba

pot 101, 60-80

4

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

13

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

9

Thuja occidentalis Tiny tim

pot 31, 25-30

8

68681

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

10

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

10

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

6

Catalpa blgnoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

1

Juniperus communis Hibernica

3tr, rb, 100-125

3

Junlperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

6

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

4

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Picea pungens Glauca Globosa

5tr, rb, 60-70

3

Pinusmugo Humpy

3tr, rb, 30-40

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

5

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

5

Thuja occidentalis Tiny tim

pot 31, 25-30

10

Weigela florida Nana Varlegata

pot 31, 40-60

10

68675

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Amelanchier lamarckll

3tr, rb, 125-150

2

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

3

Betula pendula Youngil

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

1

Buddleja davidii White profuslon

pot 31,60-100

3

Catalpa blgnoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

3

Chaenomeles superba Fire Dance

pot 101,60-80

6

Cotoneaster horizontalls

pot 21, 30-40

3

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

5

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

1

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

12

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

1

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51,40-50

3

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

23

Plnus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

2

Magnolia sieboldil

pot 201,175-200

5

Ui mus hollandica Wredei

pot 101,150-175

4

Weigela florida Purpurea

pot 31,60-100

4

68698

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

4

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Catalpa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

3

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

68768

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

7

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

5

Buddleja da vid ii Black night

pot 31, 60-100

1

Catalpa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

5

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

6

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

5

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

Juniperus communis Repanda

pot 51,50-60

1

Phîladelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

6

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

8

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

6

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

2

Tronson 3

68211

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

5

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Cornus alba Slbirica

arbust 3 ramificații, 70-90

3

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51, 40-50

2

Philadelphus hybrlda Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

6

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

1

Weigela florida Nana Variegata

pot 31,40-60

10

Weigela florida Purpurea

pot 31,60-100

3

68635

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

2

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Amelanchier lamarckii

3tr, rb, 125-150

5

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

10

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31, 40-60

1

Buddleja davidli Black night

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidli White profusion

pot 3i, 60-100

2

Catalpa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

5

Cornus alba Slbirifa

arbust 3 ramificații, 70-90

4

Cornus alba Elegantissima

arbust 3 ramificații, 70-90

3

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

7

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh„ 70-90

39

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51,40-50

1

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

8

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

27

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

3

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

2

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

8

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

2

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

5

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

2

Weigela florida Nana Variegata

pot 31,40-60

6

Weigela florida Purpurea

pot 31,60-100

7

68750

Betula pendula Fastîgiata

2tr, rb, 150-200

3

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

4

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

2

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101,60-80

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Weigela florida Nana Variegata

pot 31,40-60

2

68229

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

5

Betula pendula Fastîgiata

2tr, rb, 150-200

3

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31,40-60

3

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

4

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

4

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

36

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51,40-50

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

7

Thuja occidentalis Smaragd

3tr, rb, 100-125

3

Weigela florida Nana Variegata

pot 31, 40-60

9

■r?

Tronson 4

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

OoZvj

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

68228

Juddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

3

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

3

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

3

68218

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Thuja occidentalis Tiny tim

pot 31, 25-30

1

Juniperus communis Repanda

pot 51,50-60

1

68204

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

2

68201

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101,60-80

1

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

67842

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101,60-80

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

68215

Acer platanoides Giobosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101,60-80

2

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rbflat 60-80

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

2

Thuja occidentalis Tiny tim

pot 31,25-30

i

68214

Acer platanoides Giobosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

5

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

z

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

1

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

2

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

5

Thuja occidentalis Tiny tim

pot 31, 25-30

5

68213

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

2

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

4

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

1

Thuja occidentalis Tiny tim

pot 31,25-30

3

68212

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

2

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

2

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus chînensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

4

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Thuja occidentalis Danica

pot 25-30

4

67843

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

3

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

68616

Acer platanoides Globosum

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

4

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

5

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

5

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

NR.CAD           DENUMIRE PLANTE

DESCRIERE          CANTITATE/BUC |

Tronson 5

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31, 40-60

3

68200

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

1

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

68202

Abies koreana

Str, rb, 150-175

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

4

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

2

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

1

Juniperus communis Repanda

pot 51,50-60

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

1

Picea pungens Glauca Globosa

Str, rb, 60-70

1

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

2

Pinus nigra Nana

3tr, rb, 30-40

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

67830

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31, 40-60

1

Euonymus fortunei Emerald'n Gold

pot llcm, 20-30

3

Juniperus horizontalis Prince of Wales

pot 51, 30-40

1

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,SI, 60-80

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

68210

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31,40-60

4

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

4

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

2

Euonymus fortunei Emerald'n Gold

pot llcm, 20-30

3

Juniperus horizontalis Prince of Wales

pot 51, 30-40

2

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

9

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

3

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

1

68637

Abies koreana

Str, rb, 150-175

1

Catalpa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

3

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Picea pungens Glauca Globosa

Str, rb, 60-70

2

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

2

Pinus nigra Nana

3tr, rb, 30-40

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

68756

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

4

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

2

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

7

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

9

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

2

Pinus nigra Nana

3tr, rb, 30-40

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

9

68428

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

2

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

10

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

1

Weîgela florida Nana Variegata

pot 31, 40-60

1

68412

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

1

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

1

67850

0

67826

Cataipa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

1

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

1

67716

Cataipa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

1

67849

Cataipa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

1

68384

Chaenomeles superba Kari Ramcke

4tr, rb, 100-125

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

2

68423

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

2

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

2

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

4

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

3

Cataipa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 12-14

2

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

9

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

2

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

9

Picea pungens Glauca Globosa

5tr, rb, 60-70

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

3

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

11

Weigela florida Nana Variegata

pot 31, 40-60

5

Catalpa bignoniodes Nana(Aurea)

3tr,rb, 1244

1

68617

Cotoneaster horizontalis

pot 21,30-40

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

3

Catalpa bignoniodes Nana( Aurea)

3tr,rb, 12-14

2

Euonymus alatus Compact us

pot 51,60-80

1

Cotoneaster horizontalis

pot 2l, 30-40

1

00410

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Juniperus communis Repanda

pot 51,50-60

6

00031

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

6

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

68609

Ables koreana

Str, rb, 150475

3

Amelanchier lamarckii

3tr, rb, 125-150

1

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

3

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

1

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

1

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80400

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

2

68618

Acer platanoides Globosum

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

4

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Buddleja davidii Black nlght

pot 31,60-100

6

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

1

Cornus alba Sibirica

arbust 3 ramificații, 70-90

14

Cornus stolonifera Flaviramea

arbust 3 ramificații, 70-90

11

Crataegus laevigata Paul’s Scarlet

clear stem 3tr, rb, 12-14

4

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

6

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

3

Forsythla intermedia lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

18

Hamamelis mollis Pallida

3tr, rb, 100-125

3

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

6

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rbflat 60-80

1

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

2

Picea pungens Glauca Globosa

Str, rb, 60-70

2

Picea pungens Hoopsli

4tr, rb, 150475

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

2

Pinus sylvestris Typ Norwegen

5tr, rb, 100-125

5

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

Prunus serrulata Kanzan

clear stem 3tr, rb, 12-14

6

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125450

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

10

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

6

Quercus robur Fastigiata

3tr, rb, 175-200

6

Weigela florida Nana Varlegata

pot 31,40-60

6

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

67839

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2$h., 70-90

21

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

68385

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

1

Prunus ceraslfera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

68420

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

3

Amelanchier lamarckii

3tr, rb, 125-150

2

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

2

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Buddleja davidîi Black night

pot 31, 60-100

2

Buddleja davidîi Pink delight

pot 3l, 60-100

2

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

8

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

7

Prunus cerasîfera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

5

68386

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

2

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Chaenomeles superba Fire Dance

pot 101, 60-80

10

Crataegus laevlgata Paul's Scarlet

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

3

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh,, 70-90

9

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

5

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Quercus robur Fastigiata

3tr, rb, 175-200

1

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

68418

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Berberis thunbergii Atropurpurea

pot 31, 40-60

2

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

2

Euonymus fortunei Emerald'n Gold

pot llcm, 20-30

6

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

2

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

2

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

4

67838

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Juniperus horizontalis Prlnce of Wales

pot 51, 30-40

2

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

2

68647

Buddleja davidîi Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidîi White profusion

pot 31,60-100

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

3

Juniperus horizontalis Prince of Wales

pot 51, 30-40

1

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

6

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

8

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Acer rufflnerve

3tr, rb, 150-200

4

Amelanchier lamarckii

3tr, rb, 125-150

2

Acer platanoides Drummondii

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Acer platanoides Globosum

clear stern 3try rb, 12-14

8

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

7

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

2

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

1

8etula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

2

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

7

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

2

68634

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

5

Fagus sylvatica Dawyck Purple

pot 201,175-200

4

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

3

Hamamelis mollis Pallida

3tr, rb, 100-125

1

Juniperus horizontalis Prince of Wales

pot 51, 30-40

2

Juniperus squamata Blue Carpet

pot 51, 40-50

5

Juniperus scopulorum Skyracket

3tr, rb, 125-150

2

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

2

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

5

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Picea pungens Glauca Globosa

Str, rb, 60-70

5

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

5

Pinus wallichlana

4tr, rb, 150-175

1

Pinus sylvestris Typ Norwegen

5tr, rb, 100-125

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

2

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

6

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

6

Phîladelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

7

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

7

Quercus robur Fastigiata

3tr, rb, 175-200

3

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Jlmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

6

68752

Abies koreana

Str, rb, 150-175

1

Betula pendula Fastlgiata

2tr, rb, 150-200

1

Betula pendula Youngil

2tr, rb, 150-200

3

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

3

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

3

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

2

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

68382

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

1

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

1

67977

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

3

Prunus cerasifera Nigra

clear steni 3tr, rb, 12-14

1

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

NR.CAD |         DENUMIRE PLANTE                DESCRIERE

CANTITATE/BUC |

Tronson 6

67910

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

11

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

4

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

2

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

5

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

5

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

10

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

Prunus ce ras ife ra Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

68608

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

13

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

4

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

3

Chaenomeles superba Karl Ramcke

4tr, rb, 100-125

4

Crataegus laevigata Paul's Scarlet

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Cotoneaster horizontalis

pot 21, 30-40

9

Euonymus alatus Corn pact us

pot 51, 60-80

4

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

6

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

3

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rbflat 60-80

1

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

6

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

5

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

11

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

4

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

68429

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

5

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

4

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

6

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

1

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

30

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

7

67825

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

1

Crataegus laevigata Paul's Scarlet

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

1

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rbflat 60-80

1

Picea omorika Nana

6tr, rb, 100-125

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 1214

3

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

5

68398

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Picea omorika Nana

6tr, rb, 100-125

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

1

67876

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

1

Chaenomeles superba Karl Ramcke

4tr, rb, 100-125

2

Euonymus alatus Compactus

pot 51, 60-80

1

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

5

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

67975

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

2

68377

Acer platanoides Drummondii

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

12

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

11

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

6

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

9

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

6

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

11

68767

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

9

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

4

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

11

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

2

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

3

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

4

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

68383

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

12

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

2

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

4

Crataegus laevigata Paul's Scarlet

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

68415

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

3

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

3

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

4

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

8

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

5

Weigela florida Nana Variegata

pot 31,40-60

6

68417

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Acer ruffinerve

3tr, rb, 150-200

3

Acer rubrum

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Chaenomeles superba Kari Ramcke

4tr, rb, 100-125

3

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

2

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

2

Juniperus sabina Mas

pot 51, 40-60

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

7

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

4

68256

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

3

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

4

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

5

67909

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Coton easter horizontalis

pot 21, 30-40

12

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31, 60-100

2

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101,60-80

1

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

3

Juniperus communis Repanda

pot 51, 50-60

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

67857

Acer platanoides Globosum

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

1

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 3b 60-100

3

Hibiscus syriacus Ardens

pot 10b 60-80

3

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr? rb f lat 60-80

3

68421

Philadelphus hybrîda Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

6

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

5

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

9

Prunus cerasifera Nigra

ciear stern 3tr, rb, 12-14

8

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

68422

Acer platanoides Globosum

ciear stern 3tr, rb, 12-14

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

2

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

l

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

4

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

4

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

2

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

12

Prunus cerasifera Nigra

ciear stern 3tr, rb, 12-14

8

Prunus serrulata Amanogawa

3tr, rb, 125-150

1

67976

Acer platanoides Globosum

ciear stern 3tr, rb, 12-14

1

Acer ruffinerve

3tr, rb, 150-200

4

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

10

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

2

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

3

Betula pendula Youngii

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31, 60-100

1

Chaenomeles superba Karl Ramcke

4tr, rb, 100-125

4

Hibiscus syriacus Ardens

pot 101, 60-80

10

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

5

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

25

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

6

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

2

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

12

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

4

Prunus cerasifera Nigra

ciear stern 3tr, rb, 12-14

6

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

2

NR.CAD |        DENUMIRE PLANTE                DESCRIERE         CANTITATE/BUC

Tronson 7

68246

Abies koreana

Str, rb, 150-175

3

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

2

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

2

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

1

Euonymus alatus Compactus

pot 51,60-80

3

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

1

Forsythia intermedia Lynwood

l.shrubs, 2sh., 70-90

9

Hamamelis mollis Pallida

3tr, rb, 100-125

1

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

6

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pinus sylvestris Typ Norwegen

Str, rb, 100-125

1

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

1

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

2

Weîgela florida Purpurea

pot 31, 60-100

3

68271

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

1

Hamamelis mollis Pallida

3tr, rb, 100-125

2

Juniperus sabina Mas

pot 5i, 40-60

2

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Pinus wallichiana

4tr, rb, 150-175

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Ulmus hollandica Wredei

pot 101,150-175

1

68638

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

2

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

68607

0

68619

Abies koreana

Str, rb, 150-175

3

Acer platanoides Globosum

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

5

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

5

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

4

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

G7QHQ

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

1

O/ZJUo

Buddleja davidii Black night

pot 31,60-100

2

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

A7Q17

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

i

D/□! /

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

î

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

î

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

î

68782

Acer platanoides Globosum

ciear stern 3tr, rb, 12-14

3

Betula pendula laciniata

2tr, rb, 150-200

3

Buddleja davidii Black night

pot 31, 60-100

3

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

2

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

2

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80’

6

Prunus cerasifera Nigra

clear stern 3tr, rb, 12-14

3

Prunus serrulata Kanzan

clear steni 3tr, rb, 12-14

1

Weîgela florida Purpurea

pot 31, 60-100

6

68250

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

7

Betula pendula Purpurea

2tr, rb, 150-200

5

Juniperus sabina Mas

pot SI, 40-60

5

Picea omorika Nana

6tr, rb, 100-125

3

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

3

67916

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Buddleja davidii White profusion

pot 31, 60-100

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Prunus serrulata Kanzan

clear stern 3tr, rb, 12-14

1

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

67911

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

1

Picea omorika Nana

6tr, rb, 100-125

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

î

68248

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

5

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

5

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Pinus cembra

4tr, rb, 100-125

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Prunus serrulata Kanzan

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Pyracantha hybrida Red Cushion

pot 13cm, 60-80

3

67945

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51,60-80

3

Picea omorika

3tr, rb, 150-175

1

Pinus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Robinia pseudocacia Umbraculifera

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

67903

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

4

Betula pendula Laciniata

2tr, rb, 150-200

1

Forsythia intermedia Lynwood

Lshrubs, 2$h., 70-90

6

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

2

Juniperus chinensls Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

1

67899

Acer platanoides Globosum

clear stern 3tr, rb, 12-14

2

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

2

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

2

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

6

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rbflat 60-80

1

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

2

Pînus leucodermis

4tr, rb, 80-100

1

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

5

Weigela florida Purpurea

pot 31, 60-100

2

68622

Abies koreana

5tr, rb, 150-175

1

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

3

Juniperus chinensis Pfitzeriana Aurea

3tr, rb flat 60-80

3

Pinus sylvestris Typ Norwegen

5tr, rb, 100-125

3

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

Prunus serrulata Kanzan

clear stem 3tr, rb, 12-14

3

68615

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

4

Forsythia intermedia Spectabilis

pot 31,60-100

3

Philadelphus hybrida Bouquet Blanc

pot 7,51, 60-80

3

Picea omorika Nana

6tr, rb, 100-125

3

Pinus mugo Humpy

3tr, rb, 30-40

8

Pinus sylvestris Typ Norwegen

5tr, rb, 100-125

2

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

1

Prunus serrulata Kanzan

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

67946

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

3

Prunus serrulata Kanzan

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

68629

Acer platanoides Globosum

clear stem 3tr, rb, 12-14

4

Betula pendula Fastigiata

2tr, rb, 150-200

1

Buddleja davidii Pink delight

pot 31,60-100

1

Buddleja davidii White profusion

pot 31,60-100

3

Juniperus communis Repanda

pot 51,50-60

3

Juniperus sabina Mas

pot 51,40-60

1

Juniperus scopulorum Skyrocket

3tr, rb, 125-150

3

Picea pungens Hoopsii

4tr, rb, 150-175

1

Prunus cerasifera Nigra

clear stem 3tr, rb, 12-14

2

Cantitatile de gard viu propus pe loturi cadastrale se regăsesc in tabelul de mai jos:

Nr.Cad [Denumire plante                                |mI | buc/ ml jtotalbuc |Caract?

Tronson 1

68682

Ligustrum ovalifolium

26

5

130

l.shrub, 3sh., 50-80

Pyracantha hybrida Soleil D’or

52

3

156

pot 7.51, 80-100

Hibiscus syrîacus Ardens

25

5

125

pot 51,60-80

67803

Ligustrum ovalifolium

45

5

225

l.shrub, 3sh., 50-80

68207

Lonicera nitida Elegant

30

7

210

pot llcm, 30-40

Pyracantha hybrida Soleil D'or

23

3

69

pot 7.51,80-100

68257

Ligustrum ovalifolium

45

5

225

l.shrub, 3sh., 50-80

Buxus sempervirens

5

7

35

pot 21,25-30cm

67788

Ligustrum ovalifolium

16

5

80

l.shrub, 3sh., 50-80

68230

Spiraea japonica Anthony Waterer

40

3

120

t.shrub, 5sh., 40-60

67789

Pyracantha hybrida Soleil D‘or

30

3

90

pot 7.51, 80-100

Lonicera nitida Elegant

52

7

364

pot llcm, 30-40

68279

Ligustrum ovalifolium

134

5

6701

l.shrub, 3sh., 50 80

Pyracantha coccinea Red Column

10

3

30

pot 7.51,80-100

68769

Ligustrum ovalifolium

143

5

715

l.shrub, 3sh., 50-80

Pyracantha coccinea Red Column

80

3

240

pot 7.51,80-100

68621

Ligustrum ovalifolium

24

5

120

l.shrub, 3sh., 50-80

Pyracantha coccinea Red Column

34

3

102

pot 7.51,80-100

67802

0 0

Tronson 2

68220

Ligustrum ovalifolium

50

5

250

l.shrub, 3sh., 50-80

Spiraea japonica Anthony Waterer

50

3

150

t.shrub, 5sh., 40-60

68620

Ligustrum ovalifolium

62

S

310

l.shrub, 3sh„ 50-80

Spiraea japonica Anthony Waterer

15

3

45

t.shrub, 5sh., 40-60

Cornusalba Sibirica

40

5

200

l.shrub, 3sh, 40-70

68681

Ligustrum ovalifolium

70

5

350

l.shrub, 3sh., 50-80

68675

Lonicera nitida Elegant

37

7

259

pot llcm, 30-40

Pyracantha hybrida Soleil D’or

70

3

210

pot 7.51,80-100

Berberis thunbergii Atropurpurea

35

3

105

pot 7.51, 60-80

Euonymus fortunei Emerald N’Gold

40

6

240

pot llcm, 20-30

67828

Pyracantha coccinea Red Column

35

3

105

pot 7.51, 80-100

68224

Ligustrum ovalifolium

63

5

315

l.shrub, 3sh., 50-80

68219

Ligustrum ovalifolium

167

5

835

l.shrub, 3sh., 50-80

Pyracantha coccinea Red Column

75

3

225

pot 7.51, 80-100

68698

0

0

67787

Ligustrum ovalifolium

130

5

650

l.shrub, 3sh., 50-80

68768

Ligustrum ovalifolium

55

5

275

l.shrub, 3sh., 50-80

Pyracantha hybrida Soleil D’or

33

3

99

pot 7.51,80-100

Berberis thunbergii Atropurpurea

15

3

45

pot 7.51, 60-80

Cornus alba Sibirica

15

5

75

l.shrub, 3sh, 40-70

Cornus stolonifera Flaviramaea

10

5

50

l.shrub, 3sh, 40-70

Tronson 3

68750

ligustrum ovalifolium

20

5

100

l.shrub, 3sh., 50-80

68229

Ligustrum ovalîfolium

109

5

545

l.shrub, 3sh., 50-80

Spiraea japonlca Anthony Waterer

20

3

60

t.shrub, 5sh., 40-60

68211

Spiraea japonica Anthony Waterer

24

3

72

t.shrub, 5sh., 40-60

68385

0 0

68635

Ligustrum ovalîfolium

20

5

100

l.shrub, 3sh., 50-80

Spiraea japonica Anthony Waterer

24

3

72

t.shrub, Ssh., 40-60

Tronson 4

68203

Ligustrum ovalîfolium

14.5

.. 5'

72.5

l.shrub, 3sh., 50-80

68218

0

0

68204

0

0

68201

0

0

67842

0

0

68213

0

0

Ligustrum ovalîfolium

3

5

15

l.shrub, 3sh., 50-80

68215

Cornus alba Sibirlca

10

5

50

l.shrub, 3sh, 40-70

Spiraea japonica Anthony Waterer

21

3

63

t.shrub, 5sh., 40-60

Cornus alba Sibirica

30

5

150

l.shrub, 3sh, 40-70

OoZ14

Spiraea japonica Anthony Waterer

19

3

57

t.shrub, 5sh., 40-60

Hibiscus syriacus Ardens

6

5

30

pot 51, 60-80

Spiraea japonica Anthony Waterer

20

3

60

t.shrub, 5sh„ 40-60

Spiraea japonica Anthony Waterer

11

3

33

t.shrub, 5sh., 40-60

O /045

Ligustrum ovalifolium

5

5

25

l.shrub, 3sh., 50-80

68616

Ligustrum ovalifolium

28

5

140

l.shrub, 3sh., 50-80

68228

Ligustrum ovalifolium

30

5

150

l.shrub, 3sh., 50-80

Tronson 5

Hibiscus syriacus Ardens

10

5

50

pot 51,60-80

68202

Ligustrum ovalifolium

12

5

60

l.shrub, 3sh., 50-80

Pyracantha coccinea Red Column

25

3

75

pot 7.51, 80-100

67830

0 0

68200

0 0

68637

0 0

68210

Ligustrum ovalifolium

67         5

335 l.shrub, 3sh-, 50-80

68756

0 0

68384

0 0

68423

Cornus alba Sibirica

40

5

200

l.shrub, 3sh, 40-70

Cornus stolonifera Flaviramea

30

5

150

l.shrub, 3sh, 40-70

68617

0

0

68609

Ligustrum ovalifolium

50

5

250

l.shrub, 3sh.( 50-80

Buxus sempervirens

48

7

336

pot 21,25-30cm

Pyracantha coccinea Red Column

30

3

90

pot 7,51, 80-100

67838

0 0

68647

0 0

68634

Ligustrum ovalifolium

46

5

230

l.shrub, 3sh., 50-80

Buxus sempervirens

20

7

140

pot 21,2S-30cm

68752

Ligustrum ovalifolium

20

5

100

l.shrub, 3sh., 50-80

Buxus sempervirens

45

7

315

pot 21, 25-30cm

67977

0 0

68382                             .                            0        0

68386                                                     0        0

68428

Lonicera nitlda Elegant

37

7

259

pot llcm, 30-40

Buxus sempervirens

9

7

63

pot 21,25-30cm

Cornus alba Sibirica

5

5

25

l.shrub, 3sh, 40-70

68412

0 0

67850

0 0

67826

0 0

67716

0 0

67849

0 0

68416

0 0

68391

0 0

68618

Cornus alba Sibirica

50

5

250

l.shrub, 3sh, 40-70

Ligustrum ovalifolium

20

5

100

l.shrub, 3sh., 50-80

Buxus sempervirens

40

7

280

pot 21,25-30cm

Hibiscus syriacus Ardens

20

5

100

pot 51, 60-80

68385

0 0

68420

Ligustrum ovalifolium

31|        5       155 l.shrub, 3sh„ 50-80

67839

0 0

68419

0 0

Tronson 6

68608

Spiraea japonica Anthony Waterer

25

3

75

t.shrub, 5sh., 40-60

Ligustrum ovalifolium

112

5

560

l.shrub, 3sh., 50-80

Lonicera nitida Elegant

17

7

119

pot llcm, 30 40

68429

Ligustrum ovalifolium

30

5

150

l.shrub, 3sh., 50-80

Lonicera nitida Elegant

50

7

350

pot llcm, 30-40

Hibiscus syriacus Ardens

5

5

25

pot 51, 60-80

67825

0

0

0

68398

Cornus alba Sibirica

10

5

50

l.shrub, 3sh, 40-70

Spiraea japonica Anthony Waterer

19

3

57

t.shrub, 5sh., 40-60

67876

0        o

67975

Ligustrum ovalifolium

6

5

30

l.shrub, 3sh., 50-80

68377

Ligustrum ovalifolium

215

5

1075

l.shrub, 3sh., 50-80

Hibiscus syriacus Ardens

11

5

55

pot 51,60-80

Pyracantha coccinea Red Column

38

3

114

pot 7.51,80-100

Spiraea japonica Anthony Waterer

27

3

81

t.shrub, 5sh., 40-60

68767

Hibiscus syriacus Ardens

4

5

20

pot 51, 60-80

Spiraea japonica Anthony Waterer

27

3

81

t.shrub, 5sh., 40-60

68415

Hibiscus syriacus Ardens

27

5

135

pot 51, 60-80

68417

Ligustrum ovalifolium

22

5

110

l.shrub, 3sh., 50-80

68256

0 0

67909

Cornus alba Sibirica

13

5

65

l.shrub, 3sh, 40-70

Cornus stolonifera Flaviramea

12

5

60

l.shrub, 3sh, 40-70

67857

Buxus sempervirens

20

7

140

pot 21, 25-30cm

68421

0 0

68422

0 0

67976

Cornus alba Sibirica

23

5

115

l.shrub, 3sh, 40-70

Ligustrum ovalifolium

22

5

110

l.shrub, 3sh., 50-80

68383                                                      0        0

Tronson 7

68246

Ligustrum ovalifolium

25

5

125

l.shrub, 3sh., 50-80

68271

Ligustrum ovalifolium

25

5

125

l.shrub, 3sh., 50-80

68250

0 0

67916

0 0

67911

0 0

68248

0 0

67945

Ligustrum ovalifolium                                       16         5

80 l.shrub, 3sh., 50-80

67903

0 0

67899

0 0

68622

0 0

68615

Ligustrum ovalifolium                                       25         5

125 l.shrub, 3sh., 50-80

67946

0 0

68629

Ligustrum ovalifolium

8

5

40

l.shrub, 3sh., 50-80

Cornus alba Sibirica

10

5

50

l.shrub, 35h, 40-70

Spiraea japonica Anthony Waterer

10

3

30

t.shrub, 5sh., 40-60

Speciile propuse in amenajare sunt prezentate in lista anexata.

LISTA SPECIILOR PROPUSE

l.Abies koreana - conifer din familia Pinaceae. înălțime 10-12 m, diametrul coroanei 3-4.5 m. Are creștere simetrica, conica. Frunze sub forma de ace, culoare verde inchis, pe fata inferioara argintii. Flori lipsite de importanta. Fructe sub forma de conuri decorative, culoare violet.


2.Acer platanoides “Drummondii'' - arbore din fam. Aceraceae, înalt de 10-12 m, cu un diametru de 7-9 m. Are o formă piramidală si densă. Frunzele sunt 5 lobate, de


culoare verde închis lucios cu pete roz deschis, mai târziu verde deschis cu formă simetrică, cu margini albe. Florile sunt numeroase, de culoare verde-gălbui, în cime vertical, înfloresc în aprilie. Fructele sunt înaripate, de culoare maro.

3.Acer platanoides ‘Globosum’- arbore scund din Fam Aceraceae, inalt de 5-6 m, cu un


diametru al coroanei tot de 5-6 m. Aspectul este rotund si se pastreaza astfel chiar si fara tăieri. Frunzele sunt 5 lobate, de un verde deschis, iar toamna devin aurii. Florile sunt numeroase, verzi-galbui, grupate si apar in luna aprilie. Arborele este tolerant la orice tip de sol. Este recomandat pentru spatiile restrânse, putând fi considerat un element vegetal si architectural deosebit.

4.Acer Rubrum - este un arbore cu inaltimea 10-12m, diametru 6-8 m, forma conica spre rotunda, cu scoarța gri, netedă pană la bătrânețe, când se formează ritidom crăpat care se exfoliază; cu frunzele de mărime medie, palmate, cu 3-5 lobi dințați și sinusurile ascuțite, pe față sunt verzi-inchis, pe dos albăstrui, iar toamna devin de la roșu puternic pană la portocaliu. Florile sunt roșii-inchis, sunt dioice și dispuse in corimbe; Suportă greu seceta și preferă un climat mai blând. Se poate folosi solitar, pentru grădini si parcuri, arbori de strada pentru


5.Acer rufmerve - arbore din familia Aceraceae. Ajunge la peste 6 m înălțime, cu


diametrul coroanei de 3-5 m. Forma inițiala este conica, iar mai târziu rodunta. Frunzele sunt trilobate, de culoare verde inchis, pe partea inferioara verde deschis, prezintă pilozități de culoare roșu spre maro, toamna frunzele devin galben-orange pana la roșu. Florile sunt galbene verzui, sub forma de racem, apar in luna mai. Fructe aripate. Prefera solurile nu prea uscate, tolerează căldură, rezistent la ingheturi. Se utilizează solitar in grădini si parcuri. Scoarța verde cu striatii albe este foarte

6.Amelanchier lamarckii - arbore redus ca dimensiuni, face parte din Familia


Rosaceae, are inaltimea de 4-5 m, iar diametrul coronamentului intre 4 si 6 m. Are un aspect stufos in tinerețe, iar mai târziu capata forma de umbrela. Frunzele sunt eliptice, verde inchis, albicioase pe dos, iar toamna devin de la galbe, portocaliu sau chiar roșii. Florile sunt albe-crem, apar in aprilie-mai, înaintea frunzelor.

7.Berberis thunbergii "Atropurpurea" - tufa din Fam Berberidaceae, cu inaltimea de 1.5 m, latimea de peste 1.5 m, are o forma compacta, inițial cu orientarea in sus, ca mai


apoi sa aiba un aspect "revărsat ". Frunzele sunt alungite, de culoare maro-rosiatica. Florile sunt numeroase, gaiben-rosu si înfloresc in mai. Fructele sunt ovale, roșu strălucitor. Nu este o planta greu de intretinut, prefera locațiile nu prea uscate, rezista la ingheturi, este buna pentru arealele urbane, suporta bine tăierile.

8.Betula pendula "Fastigiata" - arbore cu frunze căzătoare, Fam Betulaceae, înălțimea


de 8-12 m, cu un diametru al coroanei de 2-3 m. Forma coroanei este de la columnară până la ovoid ascuțită. Frunzele au formă triunghiulară, de un verde proaspăt, iar toamna devin galben-aurii. Florile sunt galben-verzui, ca niște "mâțișori", ce înfloresc în martie-aprilie. Este un arbore ce tolerează orice tip de sol, este foarte rezistent la geruri.

9.Betula pendula ‘Purpurea’ - arbore din Fam Betulaceae, inalt de 7-10 m, cu un diametru al coroanei de 4-5 m, de forma ovoidala. Frunzele au forma triunghiulara, cu pete roșii inchis, apoi roșu intens, iar toamna se transforma intr-un roșu maroniu, pana la intens. Florile înfloresc in martie-aprilie, au culoarea verde-galbui si au aspect de "mâțișori". Fructele tot ca niște "mâțișori" sunt răzlețe. Acest arbore este tolerant oricărui tip de sol si este foarte rezistent la temperaturi extreme (inghet si canicula). Este utilizat solitar, in grădini spațioase, iar scoarța acestuia are culoarea verde inchis spre negru.


lO.Betula pendula 'Ladniata' - arbore foios, Fam Betulaceae; înălțime 8-12 m, Lățime

5-7 m; Caracteristici: suplu, coroana înalta, mare. Frunze: ovale, cu vârful ascutit, crestate adanc, de culoare galben-verziu, toamna trecând in galben. Florile: verzi-galbui,


ca niște "mâțișori" ce înfloresc in luna aprilie; fructe rare. Necesita pamant de gradina normal, se evita compactarea solului si nu se lașa sa se adune gunoi in preajma sa. Se folosește ca arbore solitar in grădini cu suprafețe mari. Nota: scoarța alba, care se desprinde in fasii.

ll.Betula pendula ‘Youngii* - arbore ce face parte din Fam Betulaceae, inalt de 4-6 m,

cu latimea de peste 5 m, coroana sa are aspect de umbrela, cu frunze ovoidale, verzi-


galbui, toamna devenind galbene, iar florile sunt verzi-galbui, sub forma de "mâțișori" si înfloresc in aprilie. Fructele au si ele aspect de "mâțișori" si sunt răzlețe.

12.Buddleja davidii ‘Black Knight' - tufa din Fam. Buddlejaceae, inalta de 3-3,5 m, cu o extindere laterala de peste 3,5 m. Frunzele sunt ovoid-lanceolate, verde inchis, cu un aspect gri pielos pe partea inferioara. Florile sunt violet inchis, foarte parfumate si apar din iulie pana in octombrie. Este o planta iubitoare de căldură, nu este pretențioasa la tipurile de sol si necesita tuderea la sfârșitul iernii pentru a spori numărul de flori.


13.Buddleja davidii ‘Pink Delight* - tufa din Fam. Buddlejaceae, inalta de 3-3,5 m, cu o extindere laterala de peste 3,5 m. Frunzele sunt ovoid-lanceolate, verde inchis, cu un aspect gri pielos pe partea inferioara. Florile sunt roz, apar din iulie pana in octombrie.

Fructe sub forma de capsule liniare, fara valoare. Este o planta iubitoare de căldură, nu este pretențioasa la tipurile de sol si necesita tuderea la sfârșitul iernii pentru a spori numărul de flori. Se utilizează in parcuri si grădini.


14.Buddleja davidii 'White Bouquet' - Tufa din Fam. Buddlejaceae, inalta de 3 - 3,5 m, cu un diametru al frunzișului de peste 3,5 m. Frunzele au forma ovoid-lanceolata, verde inchis, cu reflexe grip e fata interioara. Florile sunt albe si înfloresc din iulie pana in septembrie. Se recomanda ajustarea coronamentului la sfârșitul iernii, pentru a sporiextindere laterală ce depășește 3 m. Frunzele sunt sempervirescente, ovoidale, de culoare verde închis, lucioasă, cu o textură pieloasă. Florile nu sunt prea semnificative din punct de vedere decorativ, sunt mici, galben-verzui. Fructele se prezintă sub forma unor capsule mici. Planta se adaptează ușor tipurilor de sol, însă nu Ie suportă pe cele prea uscate. Se comportă foarte bine la tundere și nu suportă compactarea solului.

16. Catalpa bignonioides "Nana”/ „Aurea" ( catalpa) - arbore pitic din Fam.

Bignoniaceae, cu inaltimea de 4-5 m, la fel si diametrul


coronamentului, cu un aspect rotunjit. Frunzele sunt de la ovoidale pana la cordate, de dimensiuni reduse, de un verde crud, iar toamna devin de un galben luminos. Florile sunt rare, au culoarea alba si se găsesc sub forma unor panicule cu orientarea erecta; apar in iunie-august. Fructele sunt si ele rare si apar ca niște capsule alungite.

17.Chaenomeles superba Tire Dance’ - tufa de dimensiuni mici din Fam Rosaceae, ce depășește in inaltime 1.5 m, si cu latimea de peste 1.2 m. Frunzele sunt ascutit-ovale, strălucitoare si au culoarea verde închis, florile sunt roșii si infloresc in aprilie, fructele sunt rotunde si plate, mai intai verzi apoi galbene. Este toleranta la orice tip de sol, rezistenta la inghet si seceta. Se utilizează singura sau in grupuri pentru garduri de flori si are un mare rol decorativ.


18. Chaenomeles superba ,KarI Ramke' - tufa de dimensiuni mici din Fam Rosaceae,


ce depășește in inaltime 1.5 m, si cu latimea de peste 1.5 m. Frunzele sunt ascutit-ovale, strălucitoare si au culoarea verde inchis, florile sunt rosii-purpurii si infloresc in aprilie, fructele sunt rotunde si plate, mai intai verzi apoi galbene. Este toleranta la orice tip de sol, rezistenta la inghet si seceta.

Se utilizează singura sau in grupuri pentru garduri de flori si are un mare rol decorativ.

19.Comus alba 'Elegantissima' (argenteomarginata) - arbust din Fam Cornaceae, inalt aproximativ de 3 m, cu anvergura coroanei de peste 3 m. Frunzele sunt ovale, de un verde proaspăt, cu marginile albicioase, asimetrice, iar toamna devin galbene, portocalii sau chiar roșii. Florile, cime sunt albe-galbui si înfloresc in mai. Este o planta rezistenta tuturor tipurilor de sol, insa le prefera pe cele moi. Se utilizează solitar in grădini si parcuri. Acest arbust are o scoarța decorativa prin culoarea sa - roșu închis.


ZO.Cornus alba 'Sibirica' - tufă, Fam Cornaceae, înălțime: 2-3 m, lățime: peste 3 m. Frunzele sunt ovoidale, cu vârful ascuțit, de un verde crud, albăstrui pe partea inferioară, toamna devenind galben-orange spre roșu. Florile sunt alb-gălbui și înfloresc


în mai, iar fructele albe, până la bleu. Sunt tolerante oricărui tip de sol, dar le preferă pe cele umede, se folosesc singure sau în grupuri, sau în garduri mixte. Iarna, scoarța are culoarea roșu-coral, iar după tăiere, mugurii devin roșu intens.

Zl.Comus stolonîfera 'Flaviramea' - tufa, Fam Cornaceae, înălțime 2-3 m, lățime


peste 3 m. Frunze ovoide, lungi si ascuțite, culoare verde proaspăt. Flori albe-galbui, cine, apar in luna mai. Fructe rotunde, albe. Este o planta toleranta fata de sol, rezista la înghețuri, buna pentru areale urbane. Se utilizează singura sau in grupuri in grădini si parcuri, ghivece. Scoarța de culoare galben verde este decorativa iarna.

22.Cot<measter horizontalis - tufa pitica din Fam Rosaceae, cu înălțime de


aproximativ 0.7 m, lata de peste 1.5 m, cu frunze rotunjite, strălucitoare, de culoare verde închis, toamna devenind orange. Florile sunt alb-rosiatice, înfloresc in mai-iunie. Este o planta ce tolerează orice tip de sol, rezistenta la îngheț si vânt, indicate pentru zonele urbane. Se planteaza singura sau in grupuri, in grădini si rocarii sau in ghivece.

23.Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet' - arbust din Familia Rosaceae, înălțime 5-7 m, diametrul coroanei 4-6 m. Frunze tri-penta lobate, verde închis strălucitor, toamna devin galbene până la galben-orange. Flori sub formă de cime, roșii, duble apar în luna mai. Tolerant față de sol, dar nu prea uscat, îi place căldura, rezistent la îngheț și vânt, se pretează bine la tăiere. Se utilizează singur sau in grupuri.24.Euonymus alatus "Compactus" - tufa pitică din fam. Celastraceae, înaltă de până la 1,5 m, cu un diamteru de până la 2 m. Frunzele sunt eliptice, de culoare verde mediu, toamna de culoare roșu luminos. Florile sunt de culoare verde-gălbui, fără mare importanță, înfloresc în mai. Fructele sunt de culoare roșu-portocaliu. Preferă solurile moderat umede, rezistentă la îngheț, bun pentru zonele urbane. De folosit în grădini și parcuri, în ghivece.

25.Euonymus fortunei "Emerald'n Gold” - planta taratoare, cataratoare, din Fam


Celastraceae, inalta de peste 0.5 m cu posibilitatea de a se catara pana la 3 m. In lățime se extinde pana la 1-1.5 m. Frunzele sunt verzi pe tot parcursul anului, de forma eliptica pana la ovala, verzi cu margini galbene, iar iarna devin roșii. Florile sunt verzi pana la alb, nesemnificative si înfloresc in iulie-august. Nu este o planta pretențioasa, rezista la îngheț.

26.Fagus sylvatica "Dawyck Purple'* - arbore din fam. Fagaceae, înalt de cca. 20 m, cu un diametru de cca. 3m. Are o formă columnară, mai târziu ovoidală. Frunzele sunt eliptice, ușor întoarse, de culoare roșu închis, foarte persistente. Florile apar în mai. Fructele sunt câte trei, sub forma unor nuci, înconjurate de lemn. Sunt tolerante la tipurile de sol,, rezistent la îngheț. De folosit solitar pentru grădini și parcuri.27,Forsythia intermedia "Lynwood” ( plai de aur) - tufa din Fam. Oleaceae, inalta de

2,5-3 metri, cu un diametru de peste 3 metri. Frunzele sunt ovoid-lanceolate, de un verde proaspăt, foarte persistente, iar toamna devin uneori galbene, cu tente violet. Florile sunt de un galben aprins si se mențin din martie pana in aprilie. Fructele se prezintă sub forma unor capsule

lineare. Planta se adapteaza oricărui tip de sol, preferabil nu foarte moale si bogat in elemente nutritive. Este rezistenta Ia ger si suporta bine si compactarea.

28.Forsythia intermedia 'Spectabilis' - tufa din Fam. Oleaceae, înalta de 2-3 m, cu un


diametru de 2-3 m. Frunzele sunt ovoid-lanceolate, de un verde proaspăt, foarte persistente, iar toamna devin uneori galbene, cu tente violet. Florile sunt de un galben închis și se mențin din aprilie până în mai. Fructele se prezintă sub forma unor capsule lineare. Planta se adaptează oricărui tip de sol, preferabil nu

78


foarte moale și bogat în elemente nutritive. Este rezistentă la ger și suportă bine și compactarea.

29. Hamamelis mollis 'Pallida' - tufa, din Fam Hamamelidaceae, înălțime peste 3 m, lățime 3 m. Frunzele obovoide, culoare verde inchis metalic strălucitor, pe partea inferioara prezintă pilozități de culoare gri, toamna devin galbene pana la orange. Florile frumos mirositoare, mari, galbene cu periantul roșu, înfloresc foarte devreme, decembrie-ianuarie. Fructele sunt sub forma de capsule ovoide. Se utilizează singur si in


grupuri in grădini si parcuri, ideal pentru o atmosfera calma, unde florile catifelate sunt scoase in evidenta.

3O.Hibiscus syriacus "Ardens” - tufă din Fam. Malvaceae, înaltă de 1,5-2 m, cu un

diametru al frunzișului de 1-2 m. Frunzele au o formă ovoidă, de diamant, sunt 3 lobate, verzi, apar destul de târziu primăvara, iar toamna devin galbene. Florile sunt violet-purpurii, duble și înfloresc în iulie-septembrie. Fructele apar sub forma unor capsule maronii.

i'.


31Juniperus chinensis Pfitzeriana aurea' - conifer din Familia Cupresaceae. Inaltimea 1.5-2, diametrul coroanei 3.5-5 m. Frunze sub forma de ace, parțial scuamate, culoare galbena. Flori lipsite de importanta. Soluri uscate, bine drenate; este rezistent la poluare, se pretează bine la tundere. Se utilizează solitar sau in grupuri in grădini si parcuri

spațioase.

32.Juniperus communis "Hîbernica” - conifer din Fam. Cupressaceae, inalt de 3-4 m, cu un diametru de 1-1,5 m. Frunzele sunt aciculare, verzi-albastrui, insa nu sunt intepatoare. Fructele se prezintă sub forma unor conuri ovoidale, negre-albastrui.


33. Juniperus communis 'Repanda' - conifer pitic din Familia Cupressaceae, cu înălțimea de 0.3-0.6 m și lățimea de 2-3 m. Frunzele sunt aciculare, de culoare verde

închis, cu dungi argintii. Preferă solurile bine drenate, dar ușor adaptabil oricăror condiții. Se utilizează pentru acoperirea solului, 4-6 p)ante/m2, recomandat pentru rocării.

1

34Juniperus horizontalis "Prince of Wales" - Conifer cu aspect de tufa, inalt de aproximativ 0,3m, dar cu o extindere laterala de 2.5m. Frunzele sunt aciculare, de culoare verde cenușiu, iar toamna devin roșiatice. Este o planta cu rol decorativ prin întinderea sa la nivelul solului si este deosebit de rezistenta la inghet.


35Juniperus Sabina 'Mas' - conifer cu aspect de tufă din fam, Cupressaceae, cu inaltime de 1,5-2 m, dar cu o extindere laterală de până la 5-7 m. Frunzele sunt aciculare, parțial cu crusta, de culoare verde albăstrui. Prefera un sol uscat, bine afanat, dar tolerează arșița si seceta, si poluarea. Este o plantă cu rol decorativ prin întinderea sa la nivelul solului.


36.Juniperus scopulorum "Skyrocket” - conifer din Fam Cupressaceae, înalt de 6-8 m,

cu un diametru al coroanei de 0,8-1 m. Are aspect de "coloana", compact. Frunzele sunt

aciculare, foarte ascuțite, verzi-albastrui. Este un arbore ușor adaptabil tipurilor de sol,


insa le prefer pe cele bine drenate. Trebuie taiate ramurile care s-au dezvoltat mai mult decât celelalte, pastrandu-se astfel aspectul de coloana.

37.Juniperus squamata "Blue Carpet” - conifer pitic din Fam Cupressaceae, înalt de


0,5 m, cu un diametru intre 1,5-2,5 m. Frunzele sunt aciculare, verzi-albastrui. Este un arbust robust, rezistent la seceta si aerul poluat.

38.Ligustrum ovalifolium - tufa, plantă agățătoare, din fam. Oleaceae, cu o înălțime de peste 3 m și un diametru peste 2 m. Frunzele sunt elliptic ovoide, ascuțite, de culoare verde închis lucios, pe partea inferioară galben verde. Florile panicule alb-cremoase, frumos mirositoare, înfloresc în iunie. Fructele sunt rotunde, de culoare neagra. Este tolerantă la tipurile de sol, sensibila la îngheț, bune


pentru zonele urbane. Se planteaza în grup sau solitar, ca plantă agățătoare.

39.Lonicera nitida 'Elegant - tufa pitică, care se dezvoltă pe lățime, din Fam Caprifoliaceae. Se înalță până la 0,8-1 m, dar pe lățime ajung la peste 1 m. Frunzele sunt verzi pe toată perioada anului, rotunde sau ușor ovale, lucioase, de un verde închis pe

partea exterioară și verde deschis pe cea inferioară. Florile sunt albe și apar în mai-iunie. Fructele sunt ca niște cireșe roșii. Este o plantă foarte tolerantă la intemperii, tipuri de sol sau tăieri regulate. Pentru grupaje, se vor folosi 5-8 plante/mp.40. Magnolia liliiflora „Nigra" - tufa, Fam Magnoliaceae, inaltime 3-4 m, lățime peste 4 m. Frunze eliptice pana la ovoide, culoare verde închis, pe partea inferioara mai deschise. Flori purpuriu întunecat, apar in mai-iunie. Fructe lipsite de importanta. Prefera solurile bine drenate, humice, rezista la înghețuri, are nevoie de protecție contra vântului. Se utilizează solitar. Nu se planteaza prea adanc.

41. Magnolia sieboldii - tufa, Fam Magnoliaceae, inaltime 3-4 m, lățime peste 4 m.


Frunze eliptice pana la ovoide, culoare verde închis, pe partea inferioara mai deschise. Flori purpuriu întunecat, apar in mai-iunie. Fructe lipsite de importanta. Prefera solurile bine drenate, humice, rezista la înghețuri, are nevoie de protecție contra vântului. Se utilizează solitar. Nu se planteaza prea adanc.


42.Philadelphus hybrida ‘Bouquet Blanc' - este o tufa din Familia Hydrangeaceae cu o inaltime de 1,5 m si pana la peste 1.5 metri in diagonala frunzișului, prezentind o creștere rapida.

82 Frunzele sint ovoide, ascuțite, avind culoare verde. Lăstarii au culoarea brun-castanie, iar ramurile suferă un proces de exfoliere, devenind in acest fel decorative. Florile sunt albe, duble, apar in luna iunie-iulie, au un miros foarte plăcut mai ales spre lasarea serii. Fructele se prezintă sub forma unor capsule si nu sint semnificative. Se comporta foarte bine la ger, prefera expunerea la soare sau semiumbra si se pretează foarte bine zonelor urbane. Se folosesc atit ca exemplar solitar, cit si in grupaje, pentru garduri vii mixte, in grădini si parcuri sau chiar in grădinile teraselor. Se recomanda tunderea tufei odata la 2-3 ani pentru o înflorire mai abundenta si pentru un aspect mai bogat al frunzișului. Taierea se face după înflorire, deoarece florile la iasomie se formează pe lăstarii anului precedent.


43.Picea omorika - conifer din Fam. Pinaceae, înalt de 15-20 cm, cu un diametru al coronamentului de 2-4 m. Aspectul sau este zvelt, columnar, iar mai târziu conic, dar


foarte simetric. Frunzele se găsesc sub forma unor ace de un verde inchis, lucioase, cu dungi albicioase pe partea inferioara. Fructele sunt conuri ovoidale, mici, la început violet-purpurii, iar mai târziu capata o nuanța maro lucioasa si se formează inca de timpuriu, când arborele este tanar. Specia se adapteaza fara probleme oricărui tip de sol, preferat fiind cel bine drenat.

44. Pîcea omorika Nana - - conifer din Fam. Pinaceae, inalt de 3-4 cm, cu un diametru


al coronamentului pana la 2.5 m. Aspectul sau este compact, mai intai conic apoi liber. Frunzele se găsesc sub forma unor ace de un verde inchis, lucioase, cu dungi albicioase pe partea inferioara, de dimensiuni mai mici decât specia de baza. Fructele nu prezintă importanta decorativa. Specia se adapteaza fara probleme oricărui tip de sol, preferat fiind cel bine drenat.


m, latimea de 2-3 m, cu ace scurte, verzi-albastre. Este rezistent la inghet, tolerând orice tip de sol si se poate planta solitar in grădini si rocarii.

46.Picea pungens "Hoopsii" - conifer din Fam Pinaceae, înalt de 12-15 m, cu un


diametru de 4-5 m, are un aspect conic, compact si simetric. Frunzele aciculare sunt gri-albastrui si scurte, deosebit de decorative.

47.Pinus cembra - conifer din fam. Pinaceae, înalt de 8-10 m, cu un diametru de 3-4 m. Are o formă conică subțire, mai târziu ovoidală. Frunzele sunt aciculare, de culoare verde închis, cu dungi albe. Florile nu prezintă importanță. Fructele sunt ovoidale, inițial de culoare violet, mai târziu maro, sub formă de conuri formate doar când sunt destul de mature. Este un conifer foarte tolerant la tipurile de sol, optim în cel bine cultivat, bine drenat, este rezistent la îngheț, nu îi place umezeala stagnantă sau solul compactat, este bun pentru zonele urbane. De folosit solitar sau în grup în parcuri, sere.3,5-5 m. Are o formă conică, compact. Frunzele sunt aciculare, de culoare verde închis. Florile nu prezintă importanță. Fructele sunt ovoidale, inițial de culoare neagră, mai târziu conuri maro. Este tolerant la tipurile de sol, optim tn cele moderat proaspete, foarte bine drenate, rezistent la îngheț. De folosit solitar în grădini și parcuri.


49.Pînus mugo "Humpy" - conifer pitic din fam. Pinaceae, înalt de 0,8-1 m, cu un diametru de până la 1,5 m. Frunzele sunt aciculare, foarte scurte, dense, de culoare verde închis.Florile nu sunt importante. Nu are fructe. Este tolerant la tipurile de sol, optim în cele bine drenate, rezistent la îngheț, bun pentru zonele urbane.


5O.Pinus nigra "Nana" - conifer din Fam Pinaceae, cu inaltimea de 2-3 m, latimea de 2-3 m, cu ace de un verde inchis, grupate cate doua si foarte intepatoare. Este rezistent in timpul iernii, are un mare rol decorativ in rocarii si grădini.


51,Pinus sylvestris 'Typ Norwegen’ - conifer din Familia Pinaceae, cu inaltimea intre 10 si 12 m, cu un diametru al coronamentului de 5-7 m. Habitus conic, compact. Frunzele sub forma de ace, culoare albastru-argintiu. Florile sunt lipsite de importanta. Fructe ovoide, de culoare gri-maro. Tolerant fata de sol, soluri bine drenate, rezistent la ingheturi, bun pentru areale urbane. Se utilizează solitar sau in grupuri pentru

85un diametru al coronamentului de 8-12 m. Aspectul frunzișului este variabil, in general aproape pyramidal. Frunzele sub forma de ace, culoare verde, cu dungi albe, prezintă buchete de 5 ace, lungi si fine. Florile sunt lipsite de importanta. Fructe cilindrice, conuri de culoare maro. Tolerant fata de sol, soluri

bine drenate, rezistent la înghețuri, nu tolerează căldură. Se utilizează solitar pentru


grădini si parcuri.


53.Prunus cerasifera 'Nigra' - tufa mare (arbore pitic), din Fam Rosaceae, cu înălțimea de 5-7 m, diametrul coroanei de 4-5 m, având aspect ovoidal la început, căpătând în timp forme rotunjite. Frunzele sunt ovoidal lineare, de culoare verde închis, iar toamna devin galben-orange, până la roșii. Florile sunt roz, simple și înfloresc în martie-aprilie. Fructele sunt rotunjite, de culoare roșu închis, comestibile. Este un arbore ce se poate adapta oricărui mediu, este rezistent la îngheț; Se utilizează solitar sau în grupuri,

pentru grădini, parcuri sau chiar marginea străzilor.

54,Pmnus eminens ‘Umbraculifera’ - arbust sau tufa pitica din Fam Rosaceae. Se


dezvolta in inaltime de la 1 la 4 m, iar diametrul coroanei ajunge pana la 2,5 m, are un aspect rotunjit. Frunzele sunt ovale, lucioase, de un verde inchis, iar toamna devin galben-orange. Florile sunt albe si înfloresc in aprilie-mai, fructele sunt roșu inchis si mici, Nu este o planta pretențioasa, iubește solurile calcaroase, nu suporta mizeria adunata in jurul sau, este rezistenta la temperature scăzute si totodată este iubitoare de căldură.

55.Prunus laurocerasus "Otto Luyken” - tufă pitică din fam, Rosaceae, înaltă de 1,5 m,


cu un diametru de până la 2 m. Frunzele sunt verzi tot timpul anului, eliptice, de culoare verde închis lucios. Florile sunt orientate în sus, raceme albe, înfloresc în mai. Fructele sunt rotunde, de culoare neagră. Este tolerant la tipurile de sol, optim în cele bine drenate, proaspete spre umede, humice, rezistente la secetă. De folosit singur sau în grup, în grădini și parcuri, de

55.Prunus serrulata 'Amanogawa’ - arbust din fam Rosaceae, cu înălțimea de 4-6 m,


lățimea de 1-2 m, de formă ovoidală. Frunzele au formă eliptică, lungi și culoare verde închis, prezintă nuanțe de galben-maroniu, toamna devin câteodată galbene-orange. Florile au o culoare roz deschis luminos mai târziu devenind albe.

56.Pninus serrulata 'Kanzan’ - face parte din Familia Rosaceae, ajunge la înălțimi de 6-8 m, iar extinderea laterală 5-8 m. Frunzele sunt eliptice, de culoare verde strălucitor, toamna devin galben-orange. Florile au culoare roz închis și apar în luna aprilie. Tolerează solul normal, argilo-nisipos, calcaros. Se utilizează solitar pentru grădini și parcuri și marginea străzilor.


57. Pyracantha coccinea 'Red Column’ - tufă pitică, din fam. Rosaceae, înaltă de 2-3 m,


cu un diametru de până la 2 m. Frunzele sunt verzi tot timpul anului, ovoidal spre lanceolate, de culoare verde

87


închis lucios, aspre. Florile sunt numeroase, în cime albe, înfloresc în mai-iunie. Fructele sunt rotunde, de culoare roșu luminos. Este foarte tolerantă la tipurile de sol, nu foarte sărace, este rezistentă la îngheț, la aerul poluat, bună pentru zonele urbane, tolerează perioadele secetoase. De folosit solitară sau în grup, în grupaje de plante, garduri vii, în ghivece, în grădini pe acoperișuri.

58. Pyracantha coccinea 'Red Cushion’ - tufă pitică din fam. Rosaceae, înaltă de 0,5-1


m, cu un diametru de până la 1,5 m. Frunzele sunt verzi tot timpul anului, ovoide spre lanceolate, de culoare verde închis lucios. Florile sunt numeroase, în cime albe, înfloresc în mai-iunie. Fructele sunt rotunde, de culoare roșu coral. Este tolerant la tipurile de sol, nu foarte sărace, rezistentă la îngheț, bună pentru zonele urbane, rezistentă la poluarea aerului și la perioade secetoase. De folosit singură sau în grup, în arii largi, în ghivece, în grădini pe acoperișuri.

59. Pyracantha hybrida ‘Soleil d'Or* - tufă din Familia Rosaceae, înaltă de peste 1,5 m


și extinderea laterală peste 1,5 m. Frunze sempervirescente, ovale până la lanceolate, culoare verde închis strălucitor. Florile sunt numeroase, grupate în cime de culoare albă, apar din luna mai până în iunie. Fructe rotunde, galben auriu. Este tolerant la tipurile de sol, nu foarte sărace, rezistentă la îngheț, bună pentru zonele urbane,

rezistentă la poluarea aerului și la perioade secetoase și la rugina frunzelor.De folosit solitară sau în grup, în grupaje de plante, în ghivece, în grădini pe acoperișuri.

âO.Quercus robur 'Fastigiata* - arbore foios, din familia Fagaceae. Atinge o înălțime de


12-15 m, cu un diametru al coronamentului de 4-5 m. Forma columnara, mai târziu devine conica. Frunzele sunt lobate asimetric, de culoare verde deschis lucios, verde-albăstrui pe partea inferioară, toamna capătă o culoare galben maroniu,

adesea rezistând până primăvara. Florile sunt inobservabile. Fructele sunt linear ovoidale, o treime sunt acoperite de coajă, pe lungimea pedunculilor. Este rezistent la îngheț, vânt și secetă, îi place căldura, bun de folosit în zone urbane.

61. Quercus rubra - arbore de talie de 18-20 m, si un diametru 12-16 m, din Fam


Fagaceae, cu scoarța netedă, acoperită numai la bază de ritidom, are coroană globuloasă și lăstari roșii-bruni, lucitori. Frunzele sunt obovate, cu cate 5 perechi de lobi scurți, triunghiulari pană la ovați, nuanța frunzelor este pc au galben verzui iar toamna devin roșii.

Ghindele, așezate cate 1-2, ovoide, in cupe de 1,5-2,3 cm, cu solzi alipiți. Suporta seceta, este rezistent la poluare.

62.Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ - arbore pitic, din fam. Papilionaceae, înalt de 5-6 m, cu un diametru de până la 4 m. Frunzele sunt asimetric penate, eliptice, mici și delicate, de culoare verde deschis. Florile nu au fost observate încă, nu are fructe.

(Preferă solurile proaspete, foarte bine drenate, rezistent la îngheț, tolerează căldura. De folosit în grădini în spații mici, bune pentru zonele urbane.


63.Spiraea japonica "Anthony Waterer” - tufa pitica, cu extindere pe orizontala, face


parte din Fam Rosacea. Inaltimea 0.6-0.8 m, latimea de pana la 1 m, frunze de forma lanceolata, de un verde luminos, iar uneori pot fi de asemenea îngălbenite, cu nuanțe de roșu. Florile au o densitate mare, sunt rosu-carmin si înfloresc din iulie pana in septembrie. Este o planta ce nu are de suferit pe perioada iernii si suporta

89


bine tăierile. Se poate utilize de asemenea pentru garduri vii joase, grupate cate 3-4 plante/m. Pentru a spori înflorirea, se recomanda taierea tufei primavara.

64.Syringa microphylla 'Superba' - tufa din familia Oleaceae. Ajunge la ianltimi de 1.5-1.8 m, diametrul coroanei peste 2 m. Frunzele sunt rotunde pana la ovoide, verzi. Florile au culoare roz deschis pana la roșu, panicule drepte, apar din luna mai pana in octombrie, frumos mirositoare. Fructe lipsite de importanta. Prefera solurile normale, bine drenate, iubește căldură, bun pentru zonele urbane, rezista Ia aerul poluat. Se utilizează


solitar pentru grădini si parcuri, foarte decorativ.

65,Thuja occidentalis “Danica" - Conifer sub forma de tufa, cu inaltimea de peste


0.6m, diametrul in jur de Im. Frunzele sunt aciculare, foarte dese, de culoare verde crud, ce iarna capata nuanțe verzi-maronii. Sunt decorative prin forma lor rotunda.

66. Thuja occidentalis 'Smaragd' - conifer din Fam Cupressaceae, cu inaltimea de 4-6 m, cu un diametru al coroanei de 1,2-1,8 m. Frunzele sunt


aciculare, foarte ascuțite, de un verde proaspăt. Tolerează in general orice tip de sol, mai puțin cel foarte uscat, este rezistent la vânt si ger si foarte tolerant la tăieri.

67.Thuja occidentalis Tiny tim - conifer din Familia Cupressaceae, cu inaltime de 05.-


lm, cu un diametru al coronamentului de l-1.5m. Frunzele sunt aciculare, subțiri, solziforme, așezate opus, pe 4 rânduri, cele dorso-ventrale fiind prevăzute cu cate o glandă reziniferă proeminentă, convexă. Iarna lujerii capătă uneori o colorație ruginie, reversibilă.. Este foarte toleranta cu solul, dar sa nu fie foarte uscat. Rezistă bine la ger, suportă semiumbra, dar crește mai viguros in condiții de luminozitate bună. Suporta foarte bine tunderea. Este foarte recomandata in zonele urbane.

68.Ulmus hollandica 'Wredef - arbore din familia Ulmaceae. Atinge inaltimi de 6-8 m,


diametrul coroanei 3-4 m. Are forma columnara, in timp devine asimetrica, ovoida.Frunzele sunt ovoide, răsucite, margini crete, lăstarii au culoare galben strălucitor, apoi devine galben-verzui. Florile si fructele nu prezintă importanta. Prefera solurile fertile si umede, rezista la inghet, ii place căldură. Se utilizează solitar pentru grădini si parcuri.

69.Weigela florida "Nana Variegata" - arbust din fam. Caprifoliaceae, înalt de 1,2-1,6

m, cu lățimea de până la 2 m. Frunzele sunt lineare și ovale, de un verde deschis, pufoase pe partea inferioară, cu marginile galben verzui spre [alb. Florile sunt roz, mici, iar perioada de înflorire £este iunie-iulie. Fructele sunt sub formă de capsule, fără importanță. Sunt tolerante la orice fel de sol, rezistente la temperaturi scăzute, dar și la boli. De folosit singuri sau în grup în grădini și parcuri. Se


68,WeigeIa hybrida "Purpurea" - tufă din fam. Caprifoliaceae, înaltă de până la 3 m, cu un diametru de până la 3,5 m. Frunzele sunt linear ovoidale, lungi, de culoare verde mediu. Florile sunt de culoare roșu rubiniu, înfloresc în mai-iunie, a doua înflorire fiind în toamnă. Fructele sunt sub forma unor capsule, fără mare importanță.

3. LUCRĂRI DE GAZONARE

Terenul care urmează să se gazoneze trebuie eliberat de vegetația concurentă existenta (buruieni, iarbă, rădăcini] precum și de resturi de materiale de construcții sau piatră. Suprafața studiata este relativ plana, nefiind necesare lucrări de sistematizare pe verticala. Este necesara doar o nivelare ușoara a solului in vederea pregătirii insamantarii.

Solul curățat trebuie să fie mărunțit prin frezare, fertilizat, nivelat și tăvălugit ușor pentru a evita lăsarea terenului ulterior. Avind in vedere faptul ca nu a fost prevăzut un sistem de irigare compoziția de gazon recomandata a se utiliza este:

2% Achillea millefolium

10%Festuca rubra trîcophylla

10%Festuca rubra rubra

40% Lolium perene

38% Poa Pratensis

Cea mai bună perioadă pentru însămânțare este sfârșitul verii - începutul toamnei. O umiditate adecvată în sol, un sol cald și o presiune scăzută din punct de vedere al buruienilor vor permite semințelor o dezvoltare optimă. Este important de semănat cât mai devreme în acesta perioadă. Chiar și când se semănă în acest interval, întârzierea cu o lună a lucrărilor poate conduce la o întârziere cu 2 - 4 săptămâni a maturizării gazonului. Semănarea în primăvară este posibilă, dar cu rezultate mult mai slabe decât cea din toamnă.

Atit pentru suprafețele noi gazonate cit si pentru speciile noi plantate se va urmări asigurarea cantitatilor de apa necesare pentru o reușita maxima a lucrării.

INDICATORI FIZICI PRIVIND SPAȚIUL VERDE PE LOTURI CADASTRALE:

NR. CADASTRAL

ADRESA

SUPRAFAȚA TOTALA/ MP

INDICATORI FIZICI PE LOTURI CADASTRALE AFERENTE VEGETAȚIEI

Suprafața gazonata /mp

Arbori si arbuști taiatl/ buc

Gard viu defrișat/ ml

Gard viu transplantat/ ml

67788

Str. Milcov, nr. 146

1727

1245.5

14

15

0

67876

Str. Mioriței, nr. 19

554

436.2

5

-

0

67908

Str. Mioriței, nr. 23,25

553

421.3

-

5

6

67975

Str. Martir Horia, nr. 17

320

258.7

1

-

0

67850

Str. Mioriței, nr. 2

27

27

-

-

0

67826

Str. Mioriței, nr. 10

20

20

-

-

0

67787

Str. Milcov, nr. 11

1283

933.9

14

20

0

67945

Str. Nordului, nr, 4

467

439.1

4

0

67946

Str. Mioriței, nr. 31

166

166

-

0

67825

Str. Martir Horia, nr. 17

170

118.5

1

15

67803

Str. Letea, nr. 3

411

249

7

7

0

67911

Str. G. Bacovia, nr. 70

147

137.6

-

0

67716

Str. Mioriței, nr. 10

23

19.2

-

0

68383

Str. Mioriței, nr. 17

80

80

2

0

68204

Str. 1. L Caragiale, nr. 13

63

63

-

0

68200

Str. Vadu Bistriței, nr. 54

55

55

-

0

67849

Str. Mioriței, nr. 10

9

9

-

0

67857

Str. Mioriței, nr. 31, 33

828

535.1

8

0

67839

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

656

574.5

4

0

68207

Str. Letea, nr. 1

606

455.1

1

0

67899

Str. Nordului, nr. 6

550

464.1

-

0

67916

Str. G. Bacovia, nr. 68

462

462

-

0

67802

Str. Milcov, nr. 6

175

175

-

0

67917

Str. Bucovinei, nr. 3

260

246.8

-

0

67843

Str. 1. L, Caragiale, nr. 11

614

556.9

-

15

0

67830

Str. Vadu Bistriței, nr.42

409

338

-

0

67838

Str. Logofăt Tautu, nr. 1

179

178

-

0

67977

Str. Mioriței, nr. 1

178

137

-

0

67842

Str. 1. L. Caragiale, nr. 9

685

538

-

0

67789

Str. Letea, nr. 34

701

701

4

0

68412

Str. Mioriței, nr. 2

27

27

-

0

68246

Str. Tipografilor, nr. 10

1127

707.5

19

20

0

68211

Str. Milcov, nr. 4

1100

757.35

27

0

68257

Str. Letea, nr. 2-4

580

431.6

11

13

0

68230

Str. Milcov, nr. 146

157

157

-

0

68202

Str. Vadu Bistriței, nr. 52, 44

1387

1087

2

30

0

68214

Str. 1. L. Caragiale, nr. 5

1355

1130.55

6

16

5.5

68229

Str. Milcov, nr. 8

1530

1251.6

27

20

0

68218

Str. 1.1. Caragiale, nr. 13

15

15

-

8

0

68398

Str. Mioriței, nr. 13

598

437.4

15

-

0

68385

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

351

316.5

2

-

0

68384

Str. Mioriței, nr. 3

18

18

-

-

0

68271

Str. Bradului, nr. 11

799

799

8

-

0

68210

Str. Nicu Enea, nr. 46, 48

1298

1050.5

-

50

0

68203

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

89

89

-

10

0

68220

îtr. Milcov, nr. 132

2112

1720.8

8

25

0

68201

>tr. 1. L Caragiale, nr. 1

95

9S

0

68228

îtr. 1. L. Caragiale, nr. 13

204

204

0

67903

îtr. Nordului, nr. 4

1073

869.8

14

0

67976

îtr. Mioriței, nr. 22,24

4082

2909.7

54

15

31

67909

Str. Mioriței, nr. 21

632

344.8

4

0

68248

Str. Nordului, nr. 2

1166

987

21

0

67910

Str. Mioriței, nr. 24

2111

1874.3

25

50

0

68769

Str. Milcov, nr. 142,144

5594

3896.2

66

60

0

68750

Str. Milcov, nr. 10

1368

603

10

40

0

68756

Str. 9 Mal, nr. 31

1696

1544

0

68212

Str. 1. L Caragiale, nr. 9

798

650

16

44

0

67828

Str. Milcov, nr. 114,124

2171

1548.2

19

60

0

68219

Str. Milcov, Stadionului, nr. 106,3

2355

1571.2

9

18

0

68767

Str. Mioriței, nr. 8 SI 15

1876

1327

27

10

0

68250

Str. Bucovinei, nr. 2

817

817

-

0

68256

Str. Mioriței, nr. 19

405

218.7

2

0

68279

Str. Milcov, nr. 53-55

1790

1410

30

25

0

68635

Str. Mircea Eliade, nr. 5,7,9,11,

4612

3140

63

18

0

68682

Str. Letea, nr. 2

1002

622

6

40

0

68638

Str, Ion Luca, nr. 9

358

300.6

2

-

0

6867S

Str. Milcov, nr. 118

3595

2867.8

36

24

95

68607

Str. 1. Luca, nr. 9

46

46

-

0

68768

Str. Milcov, nr. 7,9

4048

3086.7

80

GO

50

68782

Str. Miorltei/TIpografilor, nr. 1S/6

943

823.8

7

15

0

68681

Str. Alecu Russo, nr. 29, 31

3241

2279

43

125

0

68608

Str, Mioriței, nr. 43

2463

1944.8

20

80

17

68619

Str. Bucovinei, nr. 7

1046

820.1

19

25

0

68752

Str. Mioriței, nr. 44

1260

1027.3

14

15

0

68629

Str. Mioriței, nr. 76

846

559.9

10

-

9

68615

Str. Nordului, nr. 3

1138

1022.3

10

40

0

68420

Str. Prieteniei, nr. 2,4

1746

1409.6

27

8

45

68423

Str. Stanicului, nr. 4-6

1398

1009

13

-

0

68386

Str. Mioriței, nr. 14

1536

898

-

-

0

68429

Str. Mioriței, nr, 11,20

1065

721

6

8

2

68617

Str. Mioriței, nr. 3

35

35

0

68621

Str. Milcov, nr. 140

1422

1197.5

20

15

0

68417

Str. MartlrCrisan, nr, 9

794

602.6

14

-

0

68421

Str. B. Naționala, nr. 39,41

1471

1052.9

11

6

17

68391

Str. Mioriței, nr. 5

196

186.2

0

68382

Stf. Mioriței, nr. 46

263

232.7

-

-

0

68428

Str. 22 Decembrie, nr. 2,4

1199

914.4

5

20

0

68416

Str. Mioriței, nr. 10

162

88.4

1

-

6

68616

Str. I.L Caragiale, nr. 13

1385

1156.2

4

S

0

68698

Str. Milcov, nr. 36

933

739.8

2

9

0

68634

Str. Mioriței, nr. 42

4581

3369.7

102

80

0

68422

Str. Milcov, nr. 31, 37

2447

1849.2

29

-

0

68377

Str. Martir Cloșca, nr. 2,4, 6

3452

2655

37

2

16

68609

Str. Mioriței, nr. 5,7

1791

1519,2

22

20

21

68622

Str. Mioriței, nr. 29

639

579.6

1

0

68224

Stf. Milcov, nr. 108

3651

2845.2

34

40

0

68618

Str. Mioriței, nr. 10

6237

4644.3

73

150

21

68415

Str. Mioriței, nr. 17

1261

897

13

-

12

68418

Str. Mioriței, nr. 12

428

312.5

5

-

0

68637

Str. Nlcu Enea, nr. 50

780

663.5

1.5

0

68647

Str. Logofăt Tautu, nr. 1, colt cu

Neagoe Vodă, nr. 14

685

500

7

4

0

6862C

Str. Mllcov/Alecu Russo, nr. 128, 130/27

5854

4455.4

36

19C

0

6821!

Str. 1. L Caragiale, nr, 3

592

490.2

18

0

68213

Str. I.L. Caragiale, nr.7

773

665.65

S

-

5.5

TOTAL

124528

ALEILE PIETONALE

Infrastructura actuala, modesta si fara dotările corespunzătoare, fac ca funcțiunile spațiului urban sa fie de □ eficienta redusa.

Asfaltul existent la ora actuala pe aleile pietonale nu mai corespunde din punct de vedere al tipului de îmbrăcăminte si a capacitatii portante, constatându-se numeroase deficiente si degradări ale suprafeței de rulare devenita improprie circulației pietonale în condiții de confort si de siguranța.

De asemenea, în multe situații, șoferii parcheaza pe suprafețele aferente aleilor nascindu-se in acest fel parcari improvizate, iar traficul auto pe zonele pietonale a dus la degradarea zonei prin tasarea exagerata a stratului suport. In aceste zone bordurile existente sunt deteriorate sau îngropate, in mare parte chiar inexistente.

Inexistenta unei liniarități clare a aleilor, dimensiunile care variaza pe lungimea aceluiași parcurs , denivelările, lipsa clara a acceselor către spatiile verzi destinate relaxării fac aleiile din zona studiata improprii circulațiilor conforme cu normele de securitate in exploatare.

Construirea in decursul timpului a unor garaje, parcari, balcoane la parterul blocurilor, a gardurilor ce delimitează si restricționează accesul in spatiile verzi existente duc la necesitatea modificării ușoare a unor treasee de alei pentru a reordona circulațiile si pentru a desparți clar traficul auto si cel pietonal.

Se propune refacerea acceselor in blocuri, reconfigurarea si redimensionarea traseelor pietonale existente si optimizarea fluxurilor pietonale prin propunerea de noi alei in zonele ample din spatele blocurilor. De asemeni s-au creat spații de recreere dotate cu banei si coșuri de gunoi, protejate de vegetația propusa.

Lipsa intervențiilor ar duce la posibile accidente cauzate de traficul crescut, atat cel pietonal cat mai ales cel auto. Neintersectarea celor doua este o necesitate care trebuie obligatoriu rezolvata prin repozitionarea aleilor si acceselor auto.

Toate aleile au fost redesenate (acolo unde este cazul) asfel incat sa poata primi doua fluxuri de circulație, iar trotuarele de garda din jurul blocurilor au fost redesenate la dimensiunea lor inițiala de 90 cm.

Pentru zonele de relaxare din interiorul spatiilor verzi s-au creat alei noi de acces si mici piatete acolo unde a fost posibil si necesar.

Intre zonele reabilitate si cele existente(alei sau accese in blocuri) s-au creat racorduri line pentru a nu afecta cursivitatea circulațiilor.

Aleile existente/ trotuarele dintre blocuri se vor reface si redimensiona pe același traseu pietonal. Acestea vor fi pavate si separate de spațiul verde prin borduri. Pavelele, avand dimensiunile de 6xl0x20cm, se vor monta pe structurile existente ale aleilor, peste care se dispune un strat de nisip compactat de 10 cm grosime. Bordurile vor avea dimensiunile de 10xl5-50cm si vor fi așezate pe fundații din beton simplu C16/20. Aleile noi se vor realiza cu același tip de pavele ca si aleile existente si vor avea, in general, latimea de 1.20m,

Infrastructura acestora consta din următoarele straturi:

o Pavele 6xl0x20cm;

o Nisip cu granulometrie 2/5mm până la max 2/7 mm - grosime lOcm;

o Pietriș compactat - grosime 25cm.

Aleile se vor executa cu o pantă transversală cu valori l,0...1,5 % iar profilul longitudinal proiectat va urmări pe cât posibil profilul actual impus de teren, astfel încât să se asigure dirijarea apelor meteorice spre zonele verzi adiacente aleilor. Cotele de nivel proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente.

In urma vizitei in teren au fost identificate spatii utilizate in prezent ca accese garaje. Aceste spatii nu au putut fi propuse nici ca alei pietonale nici ca spatii verzi. Pentru aceste accese au fost prevăzute acoperiri cu agregate naturale cilindrate in strat de 20 cm pe o infrastructura de pietriș compactat in strat de 12 cm .

Avand in vedere caracterul relativ plan al spațiului studiat accesul la rețeaua de alei pietonale este neîngrădit, nefiind necesare proiectarea unor trepte de acces. In acest mod este asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati la amenajările realizate.

NR.

CADASTRAL

ADRESA

SUPRAFAȚA TOTALA/ MP

SUPRAFAȚA EXISTENTA/MP

Curți construcții

Teren arabil

Alei reabilitate si redîmensionate/ mp

Alei noi propuse/mp

Borduri

Acoperiri cu agregate naturale/mp

67788

Str. Milcov, nr. 146

1727

338

1389

450.5

31

67876

Str. Mioriței, nr. 19

554

94

460

109.5

-

8.3

67908

Str. Mioriței, nr. 23,25

S53

83

470

97

-

10.4

67975

Str. Martir Horia, nr. 17

320

46

274

54.6

-

6.7

67850

Str. Mioriței, nr. 2

27

0

27

-

-

-

67826

Str. Mioriței, nr. 10

20

0

20

-

-

-

67787

Str. Milcov, nr. 11

1283

255

1028

321.7

-

27.4

67945

Str. Nordului, nr. 4

467

21

446

25.3

-

2.6

67946

Str. Mioriței, nr. 31

166

0

166

-

-

-

67825

Str. Martir Horia, nr. 17

170

30

140

46

-

5.5

67803

Str. Letea, nr. 3

411

84

327

108.9

41

12.1

67911

Str. G. Bacovia, nr. 70

147

0

147

-

8.3

1.1

67716

Str. Mioriței, nr. 10

23

3

20

3.4

-

0.4

68383

Str. Mioriței, nr. 17

80

80

0

-

-

68204

Str. 1. L. Caragîale, nr. 13

63

0

63

-

-

-

68200

Str. Va du Bistriței, nr. 54

55

0

55

-

-

-

67849

Str. Mioriței, nr. 10

9

0

9

-

-

-

67857

Str. Mioriței, nr. 31, 33

828

162

666

275.1

-

17.8

67839

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

656

66

590

76.1

-

5.4

68270

Str. Letea, nr. 1

606

122

484

146.1

-

4.8

67899

Str. Nordului, nr. 6

550

46

504

79.1

6.8

67916

Str. G. Bacovia, nr. 68

462

0

462

-

-

67802

Str. Milcov, nr. 6

175

0

175

-

-

67917

Str. Bucovinei, nr. 3

260

0

260

12

1.2

67843

Str. 1. L. Caragîale, nr. 11

614

46

568

51

6.1

67830

Str. Vadu Bistriței, nr.42

409

55

354

65

6

67838

Str. Logofăt Tautu, nr. 1

179

0

179

-

-

1

67977

Str. Mioriței, nr. 1

178

39

139

40

-

1

67842

Str. 1. L. Caragîale, nr. 9

685

111

574

137.5

-

9.5

67789

Str. Letea, nr. 34

701

0

701

-

-

-

68412

Str. Mioriței, nr. 2

27

27

0

-

-

-

68246

Str, Tipografilor, nr. 10

1127

0

1127

-

88.9

12.2

318.4

68211

Str. Milcov, nr. 4

1100

222

878

309.25

-

33.4

68257

Str. Letea, nr. 2-4

580

580

0

-

137.8

10.6

68230

Str. Milcov, nr. 146

157

0

157

-

-

-

68202

Str. Vadu Bistriței, nr. 52,44

1387

206

1181

270.8

8

21.2

68214

Str. 1. L. Caragiale, nr. 5

1355

104

1251

113.35

93.6

17.5

68229

Str. Milcov, nr. 8

1530

220

1310

255

-

23.4

68218

Str. 1. L Caragiale, nr. 13

15

0

15

-

-

68398

Str. Mioriței, nr. 13

S98

598

0

145.8

-

14.8

68385

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

351

351

0

32

2.5

68384

Str. Mioriței, nr. 3

18

18

0

-

-

68271

Str. Bradului, nr. 11

799

0

799

-

-

68210

Str. Nicu Enea, nr. 46,48

1298

159

1139

223

24.5

68203

Str. 1. L Caragiale, nr. 13

89

0

89

*

68220

Str. Milcov, nr. 132

2112

163

1949

361.2

-

30

68201

Str. 1. L Caragiale, nr. 1

95

0

95

-

-

-

68228

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

204

0

204

-

-

-

67903

Str. Nordului, nr. 4

1073

20

1053

20

44.3

18.4

120.5

67976

Str. Mioriței, nr. 22,24

4082

892

3190

1000

101.4

70.9

67909

Str. Mioriței, nr. 21

632

288

344

273.6

-

13.6

68248

Str. Nordului, nr. 2

1166

72

1094

109

53

17

67910

Str. Mioriței, nr. 24

2111

115

1996

180.3

-

18.2

68769

Str. Milcov, nr. 142,144

5594

5594

0

1189.8

378

130

68750

Str. Milcov, nr. 10

1368

1368

0

742

*

23

68756

Str. 9 Mat, nr. 31

1696

1696

0

137

-

15

68212

Str. 1 L Caragiale, nr. 9

798

71

727

80.7

53

14.3

67828

Str. Milcov, nr. 114,124

2171

1562

609

413.6 '

154

55.2

68219

Str. Milcov, Stadionului, nr. 1

2355

672

1683

13QA

53.4

68767

Str. Mioriței, nr. 8 51 ÎS

1876

1876

0

497.2

51.8

68250

Str. Bucovinei, nr. 2

817

0

817

-

-

-

68256

Str. Mioriței, nr. 19

405

405

0

176.5

-

9.8

68279

Str. Milcov, nr. 53-55

1790

149

1641

192

146.1

41.9

68635

Str. Mircea Eliade, nr. 5,7, 9,

4612

4612

0

892.7

448.4

130.9

68682

Str. Letea, nr. 2

1002

1002

0

291

59

30

68638

Str. Ion Luca, nr. 9

358

358

0

51.2

-

6.2

68675

Str. Milcov, nr. 118

3595

3595

0

342.S

317

67.7

68607

Str. 1. Luca, nr. 9

46

46

0

-

-

-

68768

Str. Milcov, nr. 7,9

4048

4048

0

870.1

-

91.2

68782

Str. Mîorîtei/Tîpografilor, nr.

943

943

0

109

-

10.2

68681

Str. Alecu Russo, nr. 29,31

3241

3241

0

501.3

378.7

82

68608

Str. Mioriței, nr. 43

2463

2463

0

464.7

-

53.5

68615

Str. Bucovinei, nr. 7

1046

1046

0

205.4

-

20.5

68752

Str. Mioriței, nr. 44

1260

1260

0

217

-

15.7

68629

Str. Mioriței, nr. 76

846

846

0

266

-

20.1

68615

Str. Nordului, nr. 3

1138

1138

0

67.3

37

11.4

68420

Str. Prieteniei, nr. 2,4

1746

1746

0

304.5

31.9

68423

Str. Stanicului, nr. 4-6

1398

1398

0

333.5

55.5

68386

Str. Mioriței, nr. 14

1536

1536

0

606.8

31.2

68429

Str. Mioriței, nr. 11, 20

1065

1065

0

321.1

22.9

68617

Str. Mioriței, nr. 3

35

0

35

-

-

68621

Str. Milcov, nr. 140

1422

1422

0

100

101.5

23

68417

Str. Martir Crisan, nr. 9

794

794

0

174.5

-

16.9

68421

Str. B. Naționala, nr. 39,41

1471

1471

0

269.8

109.2

39.1

68391

Str. Mioriței, rtr. 5

196

196

0

8.4

1.4

68382

Str. Mioriței, nr. 46

263

263

0

27

3.3

68428

Str. 22 Decembrie, nr. 2,4

1199

1199

0

255

29.6

68416

Str. Mioriței, nr. 10

162

162

0

71

2.6

68616

Str. 1. L Caragiale, nr. 13

1385

1385

0

212.4

16.4

68698

Str. Milcov, nr. 36

933

933

0

178

15.2

68634

Str. Mioriței, nr. 42

4581

4581

0

723.2

382.5

105.6

68422

Str. Milcov, nr. 31, 37

2447

2447

0

357.4

56.6

41.2

142.6

68377

Str. Martir Cloșca, nr. 2,4, 6

3452

3452

0

714

-

83

68609

Str. Mioriței, nr. 5, 7

1791

1791

0

251.8

-

20

68622

Str. Mioriței, nr. 29

639

639

0

56

-

3.4

68224

Str. Milcov, nr. 108

3651

354

3297

404.6

327.5

73.7

68618

Str. Mioriței, nr. 10

6237

6237

0

1346

112

134.7

68415

Str. Mioriței, nr. 17

1261

1261

0

238

-

28.3

68418

Str. Mioriței, nr. 12

428

428

0

105

-

10.5

68637

Str. Nicu Enea, nr. 50

780

780

0

95.1

7.4

14

68647

Str. Logotat Tautu, nr. 1, colt cu Neagoe Vodă. nr. 14

685

685

0

169.3

-

15.7

68620

Str. Milcov/AIecu Russo, nr. 128,130/27

5854

5854

0

861.8

391.1

145.7

68215

Str. 1. L. Caragiale, nr. 3

592

68

524

73.7

14.3

13.8

68213

Str. l.L Caragiale, nr.7

773

70

703

80.8

15.4

11.15

TOTAL

124528

85924

38604   |    22168.2

4065

2416.85

581.5

MOBILIER URBAN

Mobilierul urban existent este intr-o avansata stare de degradare in anumite zone studiate, lipsește sau este inadecvat funcțional si estetic.

Se propune un mobilier nou, unitar ca si imagine si care sa respecte normativele de siguranța europene in viguoare: banei, coșuri de gunoi, construite din schelet metalic vopsit in câmp electrostatic si placate cu lemn tratat pentru a rezista in mediu exterior. Băncile sunt amplasate conform planului de situație. Picioarele acestora sunt fixate in blocuri de beton simplu C16/20XM2XF4(RO]-CEM 1 32.5N-CL 1.0% - Dmax 32-S2, cu diametrul de 48cm si inaltimea de 40 cm, prin intermediul a cate 3 buloane M14-200mm. Blocurile de beton vor fi turnate pe un strat de beton de egalizare marca C6/7.5XO(RO)-CEM I 32.5N-CL 1.0% - Dmax 32-S1.

Coșurile de gunoi vor fi dispuse conform planului de situație si sunt așezate pe fundații circulare, din beton simplu C16/20XM2XF4(RO]-CEM 1 32.5N-CL 1.0% - Dmax 32-S2, cu diametrul de 55 cm si inaltimea de 40 cm. Blocurile de beton vor fi turnate pe un strat de beton de egalizare marca C6/7.5XO(RO)-CEM I 32.5N-CL 1.0% - Dmax 32-Sl. Fixarea se face prin înglobarea in blocul de beton a picioarelor metalice.

Mobilierul urban a fost ales totodată in conformitate cu prevederile NP051/2000 asigurandu-se accesul persoanelor cu dizabilitati la acesta.

INSTALAȚIE DE ILUMINAT

In prezent exista surse de alimentare cu energie electrica in aproprierea zonelor studiate, respectiv posturi de transformare 20/0,4KV, insa nu se poate realiza iluminatul public cu alimentare de la rețeaua de energie electrica datorita regimului juridic al terenurilor pe care trebuie amplasate rețelele electrice de iluminat. Aceste terenuri sunt proprietăți private, sau exista cereri de revendicare a lor.

Nu se poate realiza nici alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat propuse prin extinderea rețelelor de iluminat public existente sau a celor prevăzute a se executa in cadrul proiectului nr. 2/2010 „Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale-Milcov-intersectie str. Letea din mun. Bacau, jud. Bacau" întocmit de S.C.

GENERAL ELECTRIC S.R.L, BACAU deoarece ar rezulta pe rețelele astfel extinse căderi de tensiune mai mari decât cele normate(du%<5%).

Alegerea soluției de realizare a iluminatului public

Pentru iluminatul public se propune utilizarea unor stâlpi cu inaltimea de 3,5m (fata de nivelul solului), cu rezistenta la vânt >150Km/h, cu panou fotovoltaic 80W montat pe vârful stâlpului, cu durata de viata de minim 20ani, cu 2 corpuri de iluminat cu lămpi tip LED 10W (culoare alb cald) grad protecție minim IP65, cu controler pentru pornire/oprire automata funcție de luminozitate sau ora, cu baterie de acumulatori 12V/80Ah, fara întreținere, cu protecție la supraîncărcare si descărcare, cu durata de viata de minim Sâni. Sistemul va trebui sa poata suporta temperaturi ambientale cuprinse intre -30 °C si +60°C si sa funcționeze minim 8 ore din 24 si Szile noroase/ploioase consecutive.

Lucrări proiectate

In prezenta lucrare sunt proiectate instalațiile de iluminat public pentru aleile pietonale si spatiile verzi nou amenajate intre blocuri. Sistemul de iluminat proiectat a fost astfel conceput incat sa faca posibila observarea de către pietoni a obstacolelor sau iregularităților de pe suprafața drumului, sa existe posibilitatea de recunoaștere a trasaturilor altor persoane in timp util pentru a determina intențiile acestora (prietenoase sau ostile) si sa asigure un ambient luminos confortabil si plăcut.

Conform NP062-02 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal, aleile pietonale pentru care s-a proiectat sistemul de iluminat se incadreaza in clasa P4 (Anexa 1.1, tabel 1.5) "drumuri puțin utilizate de pietoni sau biciclisti pe timpul nopții, aflate in zone rezidențiale", clasa pentru care nivelurile de iluminare recomandate sunt:

Eh med = 5 Ix

Eh min = 1 lx

Escmin = 1 1X

Au rezultat un număr de 217 stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice cu o inaltime de 3,5 m deasupra solului, fiecare fiind prevăzut cu 2 corpuri de iluminat cu lămpi tip LED 10W.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distantelor minime admise de apropiere fata de construcții, de intersecție si paralelism cu alte instalații, distante impuse de NTE007/08/00 si prin avizele obținute de la deținătorii de rețele de utilitate publica precum si cu respectarea tehnologiei furnizorului si a fiselor tehnologice in vigoare.

Cablurile vor fi marcate cu etichete conform NTE007/08/00.

Bateriile de acumulatori se vor monta ingropat in cutii speciale rezistente la coroziune la o adâncime de 0,9m si la o distanta minima de aproximativ 0,5m fata de stâlp.

Lucrările de sapare a șanțurilor pentru pozarea cablelor, a gropilor pentru fundațiile stâlpilor si pentru montarea bateriilor se vor executa manual.

La terminarea lucrărilor, domeniul public amenajat afectat de acestea va fi adus la starea inițiala.

Stâlpii pentru iluminat public vor fi amplasați de regula in spațiul verde, la o distanta de 0,3 m de marginea aleilor si la maxim 12m intre ei, conform planurilor de situație. Stâlpii vor fi montati pe fundații din beton prefabricate, sau realizate la lucrare, conforme specificațiilor tehnice ale furnizorului de stâlpi ales.

Pentru prezenta lucrare nu trebuie achiziționate utilaje.

Măsuri de protecție a instalațiilor

 • •     Protecția la suprasarcină și scurtcircuit

Corpurile de iluminat vor fi protejate la suprasarcină și scurtcircuit cu ajutorul controlerului specificat.

 • •     Protecția împotriva tensiunilor de atingere și de pas

Sursele de alimentare sunt baterii de 12V cc si nu pot produce tensiuni de pas sau de atingere periculoase pentru om. Stâlpii de iluminat vor avea inscripții de identificare și de avertizare.

Exploatarea instalațiilor

Exploatarea instalațiilor va fi făcută de Primăria Bacau prin angajați proprii, sau prin incheierea unui acord de exploatare si întreținere cu o firma autorizata.

Indicatorii fizici pe tronsoane si loturi cadastrale privind mobilierul urban si

corpurile de iluminat se regăsesc in tabelul următor:

NR.CAD

Banei

Coșuri

Stâlpi iluminat

TRONSON 1

68257

9

6

0

67803

4

3

0

67789

0

0

0

68230

0

0

0

67788

11

6

2

68279

14

4

13

68621

6

9

10

67802

0

0

0

68682

10

5

0

68769

22

25

22

TRONSON 2

68220

8

5

0

68620

23

32

22

67787

14

7

0

67828

15

8

0

68219

6

4

0

68224

36

31

16

68681

22

. 22

17

68675

18

19

13

68698

3

2

0

68768

29

16

0

TRONSON 3

68211

0

0

0

68635

42

19

21

68750

5

3

0

68229

2

2

0

TRONSON 4

68203

2

1

0

68228

2

1

0

68218

0

0

0

68204

0

0

0

68201

0

0

0

67842

2

1

0

68215

3

0

1

68214

6

8

2

68213

3

0

1

68212

6

4

2

67843

0

0

0

68616

3

1

0

TRONSON 5

68200

0

0

0

68202

3

2

0

67830

2

1

0

68210

1

1

0

68637

0

0

0

68756

12

9

6

68428

14

7

0

68412

0

0

0

67850

0

0

0

67826

0

0

0

67716

0

0

0

67849

0

0

0

68384

0

0

0

68423

0

0

0

68617

0

0

0

68416

0

0

0

68391

0

0

0

68609

4

0

0

68618

29

11

12

67839

4

2

0

68385

2

1

0

68420

5

3

6

68386

0

0

0

68418

0

0

0

67838

0

0

0

68647

2

1

0

68634

32

23

16

68752

6

4

3

68382

0

0

0

67977

0

0

0

TRONSON 6

67910

0

0

0

68608

0

0

0

68429

0

0

0

67825

0

0

1

68398

2

2

0

67876

0

0

2

67975

0

0

1

68377

21

11

8

68767

0

0

0

68383

0

0

0

68415

0

0

0

68417

0

0

1

68256

0

0

0

67909

0

0

0

67857

0

0

0

68421

6

4

4

68422

4

4

2

67976

12

4

2

TRONSON 7

68246

4

4

7

68271

0

0

1

68638

0

0

0

68607

0

' 0

0

68619

2

0

0

67908

1

0

0

67917

0

0

0

68782

0

0

0

68250

0

0

0

67916

0

0

0

67911

0

0

0

68248

0

0

0

67945

0

0

0

67903

0

0

0

67899

0

0

0

68622

0

0

0

68615

0

0

2

67946

0

0

0

68629

0

0

0

CONCORDANTA CU POLITICILE UE SI LEGISLAȚIA NAȚIONALA

Investiția propusa va respecta atit in faza de implementare cit si in faza de operare legislația naționala in domeniul egalitatii de sanse, protecției mediului si eficientei energetice, achizițiilor publice.

A.Protectia mediului

Investiția sa va realiza avind la baza principiul dezvoltării durabile si respectul fata de mediu inconjurator conform cerințelor europene si naționale1. Astfel principalele teme urmărite sunt:

 • 1. protecția climei

 • 2. diversitatea naturală și biologică

 • 3. mediul înconjurător și sănătatea

 • 4. folosirea sustenabilă a resurselor naturale și managementul deșeurilor.

La nivelul orașului se afla in derulare un proiect ce vizeaza colectarea selectiva a deșeurilor. In acest sens, va fi respectat principiul colectării selective a deșeurilor.

Prin investiția realizata se vor efectua tăieri si curățiri a vegetației existente. Se va realiza o amenajare peisagistica deosebita, cu specii dendro-floricole valoroase, crescindu-se in acest mod suprafața de spațiu verde amenajat din localitate.

Amenajarea spatiilor verzi vor avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin:

 • ■  protecția populației împotriva vânturilor sudice și estice;

 • ■  producerea și degajarea în atmosferă, în semestrul cald al anului, a unei cantități de importante fitocide volatile, cu efect bactericid asupra micoorganismelor patogene pentru om (difteria, dizenteria, tuberculoza, etc );

■ spatiile verzi amenajate vor funcționa ca o adevărată "uzină vie", utilizând numai 1% din energia solară primită și producând anual minim 20 tone de biomasă uscată;

Astfel, realizarea investiției va genera reducerea poluării în regiune, contribuind Ia protecția mediului înconjurător.

B. Egalitatea de sanse si nediscriminarea

Primăria municipiului Bacau are o politica a nediscriminarii pe care o implementează in cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse si in cadrul contractelor de achiziții de bunuri/servicii. Identifica potențiale aspecte legate de discriminare in contextul proiectului si implementează mecanisme de rezolvare a lor. Mecanisme de asigurare a nediscriminarii

 • •  sancționarea comportamentului discriminatoriu a conducerii in relațiile cu angajatii si apersonalului in relațiile cu cetățenii ;

 • •  introducerea de dispoziții referitoare la nediscriminare in Regulamentul de Organizare si Funcționare ( ROF) si Regulamentul de Ordine Interioara (ROI);

 • •  informarea anuala si afișarea pe holurile primăriei a dispozițiilor privind interzicerea discriminării si egalitatea de sanse / tratament

 • •  Mecanismul de asigurare a egalitatii de sanse si nediscriminarii consta si in respectarea legislației in vigoare referitoare la achizițiile publice : “ Orice operator economic are dreptul de a participa , individual sau intr-un grup de operatori, la procedura de atribuire".

Potențialele aspecte legate de discriminare in cadrul proiectului se refera la angajați si clienti:

 • •  discriminarea angajatilor Ia încheierea , modificarea , suspendarea sau incetarea contractului de munca ;

 • •  discriminarea angajatilor la stabilirea si modificarea atribuțiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;

 • •  discriminarea angajatilor la acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;

• discriminarea angajatilor Ia formarea , perfecționarea, reconversia si promovarea profesionala;

Implementarea proiectului va conduce la crearea de noi locuri de muncă, atât direct, în faza de construcții și prin punerea tn funcțiune la capacitate maximă a proiectului, cât și indirect prin intermediul agenților economici care își vor desfășura activitatea în aceasta zona.

Locuri de muncă ce vor fi create vor fi:

 • □ cu caracter temporar;

 • □ cu caracter permanent.

Se estimează că realizarea lucrărilor propuse va necesita implicarea a 100 muncitori. Având în vedere necesitatea îngrijirii spațiilor verzi, a întreținerii și protecției obiectelor situate pe teritoriul respectiv se va preconiza o angajare de personal de cca. 15 lucrători permanenți.

De asemenea, vor fi create noi locuri de muncă de către agenții economici care vor iniția și dezvolta afaceri în zonă.

Proiectul va genera astfel, crearea de noi locuri de muncă directe și indirecte, contribuind la reducerea numărului de șomeri.

Egalitatea intre femei si barbati pe piața muncii s-a dovedit de importanta cruciala in spațiul comunitar, plasand problematica egalitatii de sanse in centrul Strategiei Europene pentru Ocupare. Va fi respectata astfel legislația naționala in domeniu (Codul Muncii) si si principalele directive europene:

 • •  Directiva 75/117/CEE privind aplicarea principiului egalitatii de remunerație pentru femei si barbati.

 • •  Directiva 76/207/CEE privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in privința accesului la angajare, formare profesionala si promovare si in ceea ce privește condițiile de munca.

Totodată la realizarea proiectului s-a tinut cont de prevederile Legii nr. 448 din 18 decembrie 2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Astfel accesul acestora la infrastructura creata prin proiect este neingradita, sustinind integrarea sociala.

C. Achiziile publice

Procedura de achiziție publica pentru executarea lucrărilor de investiție va respecta prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii si Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv modificările si completările următoare.

Pe parcursul întregului proces de achiziție, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute in vedere următoarele principii:

 • > nediscriminarea;

 • > tratamentul egal;

 • > recunoașterea reciproca;

 • > transparența;

 • > proporționalitatea;

 • > eficiența utilizării fondurilor publice;

 • > asumarea răspunderii.

Strategia va urmări selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eficienței costurilor și calității serviciilor oferite. Contractarea va constitui prima etapă în implementarea proiectului.

D, Societatea informaționala si noile tehnologii,

In vederea realizării documentațiilor tehnico- economice aferente proiectului au fost utilizate programe informatice specializate si resurse hard superioare pentru creșterea eficientei muncii echipei de proiectanti.

Pe parcursul executării lucrărilor de investiții se va urmări utilizarea mașinilor, uneltelor si tehnologiilor noi in domeniu pentru o utilizare eficienta a resurselor umane si materiale si impact minim asupra mediului.

CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A MONITORIZA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

După semnarea contractului de finanțare , in cadrul perioadei de implementare a investiției se va realiza monitorizarea si evaluarea proiectului.

Monitorizarea si evaluarea proiectului se va realiza lunar de către echipa de proiect prin următoarele metode:

 • a. organizarea de ședințe de analiza a stadiului proiectului ;

 • b. elaborarea si comunicarea de rapoarte de monitorizare(progres) si evaluare a proiectului;

Ședințele de analiza a stadiului proiectului vor conține informații despre scopul ședinței agenda, masuri convenite, responsabili si termene.

Rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectului vor conține informații referitoare la :monitorizarea variantei de plan, monitorizarea variantei de costuri , evaluarea proiectului , identificarea si rezolvarea problemelor din proiect , fotografii privind stadiul proiectului.

Monitorizarea lucrărilor se va realiza lunar de către un inspector de șantier desemnat de către Primăria Bacau.

Verificarea activitatii echipei de proiect se va realiza lunar de către managerul de proiect prin intermediul ședințelor de analiza a stadiului proiectului.

Pentru activitatea de monitorizare si evaluare a proiectului cat si pentru activitatea de verificare a echipei de proiect exista proceduri clare din partea managerului de proiect.

2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 2.3.1 ZONA SI AMPLASAMENTUL

Zona de acțiune este o zona urbana coerenta, definita in zonele dintre blocuri pe adincime variabila, adiacenta străzilor Mioriței, Vadu Bistriței, LL. Caragiale, Milcov si Letea din Municipiu) Bacau.

Suprafața studiata este de 124528 mp din care suprafața teren arabil: 38604 mp si curți construcții: 85924 mp conform tabelului de mai jos:

NR.

CADASTRAL

ADRESA

SUPRAFAȚA TOTALA/MP

SUPRAFAȚA EXISTE NTA/MP

Curți construcții

Teren arabil

67788

Str. Milcov, nr. 146

1727

338

1389

67876

Str. Mioriței, nr. 19

554

94

460

67908

Str. Mioriței, nr. 23,25

553

83

470

6797S

Str. Martir Horia, nr. 17

320

46

274

67850

Str. Mioriței, nr. 2

27

0

27

67826

Str. Mioriței, nr. 10

20

0

20

67787

Str. Milcov, nr. 11

1283

255

1028

67945

Str. Nordului, nr. 4

467

21

446

67946

Str. Mioriței, nr. 31

166

0

166

67825

Str. Martir Horia, nr. 17

170

30

140

67803

Str. Letea, nr. 3

411

84

327

67911

Str. G, Bacovia, nr. 70

147

0

147

67716

Str. Mioriței, nr. 10

23

3

20

68383

Str. Mioriței, nr. 17

80

80

0

68204

Str. I. L. Caragiale, nr. 13

63

0

63

68200

Str. Vadu Bistriței, nr. 54

55

0

55

67849

Str. Mioriței, nr. 10

9

0

9

67857

Str. Mioriței, nr. 31,33

828

162

666

67839

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

656

66

590

68270

str. Letea, nr. 1

606

122

484

67899

Str. Nordului, nr. 6

550

46

504

67916

Str. G. Bacovla, nr. 68

462

0

462

67802

Str. Milcov, nr. 6

175

0

175

67917

Str. Bucovinei, nr. 3

260

0

260

67843

Str. 1. L. Caragiale, nr. 11

614

46

568

67830

Str. Vadu Bistriței, nr.42

409

55

354

67838

Str. Logofăt Tautu, nr. 1

179

0

179

67977

Str. Mioriței, nr. 1

178

39

139

67842

Str. 1. L. Caragiale, nr. 9

685

111

574

67789

Str. Letea, nr. 34

701

0

701

68412

Str. Mioriței, nr. 2

27

27

0

68246

Str. Tipografilor, nr. 10

1127

0

1127

68211

Str. Milcov, nr. 4

1100

222

878

68257

Str. Letea, nr. 2-4

580

580

0

68230

Str. Milcov, nr. 146

157

0

157

68202

Str. Vadu Bistriței, nr. 52,44

1387

206

1181

68214

Str. I, L. Ca răgi ale, nr. 5

1355

104

1251

68229

Str. Milcov, nr. 8

1530

220

1310

68218

Str. 1. L. Caragiale, nr, 13

15

0

15

68398

Str. Mioriței, nr. 13

598

598

0

68385

Str. Logofăt Tautu, nr. 3

351

351

0

68384

Str. Mioriței, nr. 3

18

18

0

68271

Str. Bradului, nr, 11

799

0

799

68210

Str. Nicu Enea, nr. 46,48

1298

159

1139

68203

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

89

0

89

68220

Str. Milcov, nr, 132

2112

163

1949

68201

Str. 1. L. Caragiale, nr, 1

95

0

95

68228

Str. 1, L. Caragiale, nr. 13

204

0

204

67903

Str. Nordului, nr.4

1073

20

1053

67976

Str. Mioriței, nr. 22, 24

4082

892

3190

67909

Str. Mioriței, nr. 21

632

288

344

68248

Str. Nordului, nr. 2

1166

72

1094

67910

Str. Mioriței, nr. 24

2111

115

1996

68769

Str. Milcov, nr. 142,144

5594

5594

0

68750

Str. Milcov, nr. 10

1368

1368

0

68756

Str. 9 Mai, nr. 31

1696

1696

0

68212

Str. 1. L. Caragiale, nr. 9

798

71

727

67828

Str. Milcov, nr. 114,124

2171

1562

609

68219

Str. Milcov, Stadionului, nr. 106, 32

2355

672

1683

68767

Str. Mioriței, nr. 8 Si 15

1876

1876

0

68250

Str. Bucovinei, nr. 2

817

0

817

68256

Str. Mioriței, nr. 19

405

405

0

68279

Str. Milcov, nr. 53-55

1790

149

1641

68635

Str. Mîrcea Elîade, nr. 5, 7, 9,11,13

4612

4612

0

68682

Str. Letea, nr. 2

1002

1002

0

68638

Str. Ion Luca, nr. 9

358

358

0

68675

Str. Milcov, nr. 118

3595

3595

0

68607

Str. 1. Luca, nr. 9

46

46

0

68768

Str. Milcov, nr. 7, 9

4048

4048

0

68782

Str. Mioritei/Tipografilor, nr, 15/6,8

943

943

0

68681

Str. Alecu Russo, nr. 29,31

3241

3241

0

68608

Str. Mioriței, nr. 43

2463

2463

0

68619

Str. Bucovinei, nr. 7

1046

1046

0

68752

Str. Mioriței, nr. 44

1260

1260

0

68629

Str. Mioriței, nr. 76

846

846

0

68615

Str. Nordului, nr. 3

1138

1138

0

68420

Str. Prieteniei, nr. 2,4

1746

1746

0

68423

Str. Stanicului, nr. 4-6

1398

1398

0

68386

Str. Mioriței, nr. 14

1536

1536

0

68429

Str. Mioriței, nr. 11,20

1065

1065

0

68617

Str. Mioriței, nr. 3

35

0

35

68621

Str. Milcov, nr. 140

1422

1422

0

68417

Str. Martir Crisan, nr. 9

794

794

0

68421

Str. 8. Naționala, nr. 39, 41

1471

1471

’o

68391

Str. Mioriței, nr. 5

196

196

0

68382

Str. Mioriței, nr. 46

263

263

0

68428

Str. 22 Decembrie, nr. 2,4

1199

1199

0

68416

Str. Mioriței, nr. 10

162

162

0

68616

Str. 1. L. Caragiale, nr. 13

1385

1385

0

68698

Str. Milcov, nr. 36

933

933

0

68634

Str. Mioriței, nr. 42

4581

4581

0

68422

Str. Milcov, nr. 31, 37

2447

2447

0

68377

Str. Martir Cloșca, nr. 2,4, 6

3452

3452

0

68609

Str. Mioriței, nr. 5,7

1791

1791

0

68622

Str. Mioriței, nr. 29

639

639

0

68224

Str. Milcov, nr. 108

3651

354

3297

68618

Str. Mioriței, nr. 10

6237

6237

0

68415

Str. Mioriței, nr. 17

1261

1261

0

68418

Str. Mioriței, nr. 12

428

428

0

68637

Str. Nicu Enea, nr. 50

780

780

0

68647

Str. Logofăt Tautu, nr. 1, colt cu Neagoe

Vodă, nr. 14

685

685

0

68620

Str. Milcov/Alecu Russq, nr. 128,130/27

5854

5854

0

68215

Str. 1. L. Caragiale, nr. 3

592

68

524

68213

Str, |,L. Caragiale, nr.7

773

70

703

TOTAL

|     124528

85924

|    38604 ;i

 • 2.3.2 STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI

Investiția este amplasata in intravilanul municipiului Bacau, si aparține domeniului privat a Municipiului Bacau. Parțial, terenul se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural

 • 2.3.3 SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN

In proiect nu sunt prevăzute clădiri.

POT propus= 0,00%

CUT propus=0,00

 • 2.3.4 STUDII DE TEREN

Pentru realizarea studiului de fezabilitate s-au utilizat studiul geotehnic nr 10/2011 realizat de SC Eco Geo Prest SRL si studiul topografic recepționat de ANCPI Bacau sub numerele enumerate mai jos:

 • 1. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11094/10.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68682,67803,68270,68257.

 • 2. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11108/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 67788,68230,67789,68279,68769,68621,67802.

 • 3. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11123/05.04.2012 cuprinzind următoarele numerele cadastrale : 68220,68620,68681.

 • 4. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11086/10.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale: 68675,67828,68224,68219,68698.

 • 5. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11176/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 67787,68768.

 • 6. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11134/06.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68750,68229,68211,68635.

 • 7. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11172/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68203,68218,68201,68204,68228.

 • 8. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11143/10.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68215,68214,68213,68212,68616,67843,67842.

 • 9. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11140/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68202,67830.

 • 10. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11162/05.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68200,68637,68210.

 • 11. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11088/05.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68756.

 • 12. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11148/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale :68617,68384,68423,68609, 68647,67838,67977, 68634, 68752,68382, 68608,68421, 67976,

68422,67857,68429,67825,67975,68377,68398,67876,68767, 68415,68417, 68383,68256,67909,68638, 68607, 68619,67917,67908,68782,68391.

 • 13. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11158/06.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 67850,68428,68412.

 • 14. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11171/10.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68419,68420,68386.

 • 15. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11117/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale: 68385,67839,68618,67849,67826,67716,68416

 • 16. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11091/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale: 67910.

 • 17. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11125/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 67899,68629.

 • 18. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11153/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale:

67911,67916,68250,68248,67903,67945,68615,68622,67946.

 • 19. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11105/09.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68246.

 • 20. Plan topografic înregistrat O.C.P.I Bacău cu nr. 11100/06.04.2012 cuprinzind următoarele numere cadastrale : 68271.

Conform studiului geotehnic realizat s-au concluzionat următoarele:

In conformitate cu prevederile normativului NP 074 / 2007, lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic scăzut (teren de fundare mediu -3 puncte, apa subterana sub adancimea de fundare -1 punct, construcție de importanta redusa -2 puncte, fara risc de degradare a construcțiilor învecinate -1 punct, zona seismica cu a s >0,24g-2 puncte => punctaj 9 ).

Stabilitatea amplasamentelor este asigurata, nu exista posibilitatea producerii unor fenomene morfo-dinamice si nu exista pericol normal de inundații, fiind vorba de terenuri situate in intravilan, in perimetrul construit al orașului.

In subteranul zonelor studiate geotehnic exista umpluturi cu grosimi variabile, cuprinse intre 0,2 m (in forajul F2) si 2,0 m (in forajul Fi0).

Pentru Zona 1 de amenajare, zona străzii Letea si Zona 6 de amenajare, zone apartinand teraselor de 15 -20 m altitudine, respectiv 8 -12 m altitudine, nivelul hidrostatic din subteran se situează Ia adâncimi de cca. -11 m CTN ( zona foraj Fj) si -8 m CTN ( zona foraj F 10).

Pentru Zonele de amenajare 2, 3, 4, 5 nivelul hidrostatic din subteranul zonei de terase joase se situează Ia adâncimi cuprinse intre -1,3 m CTN (in forajul F3) si-3,0 m CTN (in zona forajului Fa ).

Subaerian, pe suprafața celor 6 zone, se gaseste un strat de sol vegetal cu grosime cuprinsa intre 0,2 m ( F2, F12 ) si 0,4 m ( F5, F8), sub care umplutura este omogena, veche, constituita in principal din pamant Aceasta structura a substratului pe care se va realiza amenajarea peisagistica este propice pentru dezvoltarea plantelor, fiind predominanta fracțiunea granulometrica prafoasa.

Sistemul de fundare recomandat pentru obiectele cu care se mobilează parcurile si spatiile verzi ( stilpi de iluminat, banei, coșuri de gunoi} este fundarea directa in teren natural, cu fundații izolate din beton (blocuri din beton ).

Stratul de fundare pentru obiectele cu care se mobilează parcurile si spatiile verzi este stratul de umplutura veche, iar in zona forajului Fa (zona străzii Logofăt Tautu), stratul de praf nisipos argilos.

Adincimea de fundare pentru aceste structuri cu caracter provizoriu, conform normativului P 10-86, este de -0,4 m CTN.

Presiunea convenționala admisibila, conform NP 112 -2004 ( STAS 3300/2-85 ), pentru stratul de umplutura cu vechime mai mare de 2 ani, este :

-umplutura veche Pconv = 150 kPa.

Presiunea convenționala admisibila pentru praful argilos macroporic, conform normativului NP 125-2008 Anexa A, este:

-praf argilos loessoid Pconv =160 kPa (pentru Sr =0,80).

In conformitate cu prevederile normativului P 100/1 2006, zona orașului Bacau se caracterizează prin următorii coeficienți seismici:

 • •  perioada de coltTc = 0,7 sec.;

 • •  accelerația seismica ag = 0,28 g;

 • •  grad de intensitate seismica VIII (MSK).

In conformitate cu prevederile INDTs/81 pamantul care va fi excavat in cadrul lucrărilor de amenajare se incadreaza lucrărilor de amenajare se incadreaza in următoarele categorii:

 • •  umplutura -coeziune mijlocie-foarte tare

 • •   praf argilos-slab coeziv-mijlociu;

 • •   praf nisipos argilos -slab coeziv-mijlociu;

 • •  argila prafoasa -coeziune mijlocie-tare;

 • •  pietriș de rau -slab coeziv-tare.

 • 2.3.5 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR

Pe suprafața studiata nu se propun construcții. Prezentul studiu se refera la imbunatatirea vegetației, iluminat, alei si mobilare. Astfel, prin investiția propusa se urmărește realizarea următorilor indicatori fizici:

Bilanț teritorial existent conform fiselor cadastrale:

Suprafața studiata este de 124528 mp din care suprafața teren arabil: 38604

mp si curți construcții: 85924 mp.

Bilanț teritorial propus:

Suprafața studiata este de: 124528 mp din care in urma investiției vom avea :

Spațiu verde propus pentru gazonare- 95136.25 mp

Alei redimensionate si reabilitate- 22168.2 mp

Alei noi propuse- 4065 mp

Parcari propuse in cadrul altui proiect: 160.2 mp

Suprafețe agregate naturale: 581.5 mp

Borduri: 2416.85 mp

Indicatori fizici specifici:

Tăieri arbori si arbuști-1271 buc

Tăieri garduri vii degradate-1594.5 ml

Transplantare gard viu existent: 374 ml

Plantari arbori:1118 buc

Plantari arbusti:2304 buc

Plantari pentru înființare garduri vii: 3811.3 ml

Total stilpi de iluminat- 217 buc

Total banei- 494 buc

Total coșuri de gunoi-338 buc

 • 2.3.6 SITUAȚIA EXISTENTA A UTILITĂȚILOR SI ANALIZA DE CONSUM

Pentru realizarea investiției nu este necesara bransarea la rețeaua de utilitati.

 • 2.3.7 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Una din principalele probleme de mediu o reprezintă gestionarea reziduurilor. Reziduurile de orice fel rezultate din multiplele activitati umane, constituie o problema de o deosebita actualitate datorita creșterii continue a cantitatilor si felurilor acestora, care prin degradare si infestare in mediul natural prezintă un pericol pentru mediul înconjurător si sanatatea populației.

Dezvoltarea urbanistica a localității, antrenează producerea unor cantitati din ce in ce mai mari de reziduri menajere, stradale si industriale care, prin varietatea substanțelor organice si anorganice conținute de reziduurile solide, fac ca procesul degradării aerobe si anaerobe de către organisme sa fie dificil de condus, provocând - in cazul evacuării si depozitarii necontrolate - poluarea aerului si apei si creând totodată si probleme legate de apariția microorganismelor patogene, rozătoarelor si altele cu efecte daunatoare asupra igienei publice.

Calitatea atmosferei

Din datele pe care le deținem in prezent de la Agenția de Mediu, in zona studiata nu exista surse majore de poluare a aerului.

Pot fi menționate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental, reprezentate prin următoarele activitati umane:

- procese de ardere pentru incalzirea locuințelor si obiectivelor social-economice (unele cu centrale termice), care generează gaze si pulberi specifice, fum, funingine;

Calitatea apelor

Nu poate fi considerata semnificativa influenta apelor subterane tinind cont de funcțiunea predominanta- loisir- si intervențiile minore preconizate.

Calitatea solurilor

Solul, ca rezultat al interacțiunii tuturor elementelor mediului si suport al întregii activitati umane, este afectat atat de acțiuni antropice, cat si fenomene fizice naturale. Principalele activitati antropice care afecteaza solul sunt reprezentate prin depuneri întâmplătoare de deșeuri menajere.

Trebuie menționat faptul ca nu întotdeauna depunerile afecteaza negativ solul, unele deșeuri fiind inerte, iar altele fiind utilizate ca ingrasamant natural. In schimb, dejecțiile de porcine si substanțele chimice pot genera local poluarea solurilor. In toate cazurile, depunerile necorespunzatoare ocupa nerational si nejustificat terenurile. Consecințele poluării si degradării solurilor se reflecta in principal asupra potențialului lor productiv, in sensul limitării sau anularii calităților biologice si de fertilitate.

Concluzii

Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta ca zona nu este poluata, iar microclimatul este foarte potrivit pentru funcțiunea existenta, Din cele prezentate rezulta ca nivelul de poluare a aerului cu gaze si pulberi este redus in zona studiata, valorile medii zilnice, lunare sau anuale înregistrate nedepasind concentrațiile maxime admisibile.

Surse de poluare si protecția factorilor de mediu

Pentru protecția factorilor de mediu se vor avea in vedere reglementările prevăzute in Legea privind protecția mediului Nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanța de urgenta din 114/2007 si 164/2008

Sursele de poluare sunt obiective generatoare de poluanti solizi, lichizi sau gazoși, de origine naturala sau artificiala, cu influente negative asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol).

Sunt considerate producătoare de substanțe poluante, cu efecte negative asupra mediului înconjurător, acele tehnologii si instalații care emit in mod sistematic sau accidental in mediu substanțe poluante solide, lichide, gazoase.

Emisiile de poluanti in ape si protecția calitatii apei

Protecția apelor de suprafața si subterane urmăresc menținerea și ameliorarea calitatii și productivității naturale ale acestora, in scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.

Pentru protecția calitatii apelor se impune respectarea standardelor de emisie si de calitate a apelor.

Emisii de poluanti in aer si protecția calitatii aerului

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, noxele evacuate in ea afectând direct si indirect, la mica si mare distanta, atat clementul uman, cat si celelate componente ale mediului natural și artificial [construit].

Traficul auto-rutier va reprezenta principalul poluator al aerului. Poluantii evacuați de autovehicule isi aduc un aport substanțial la formarea poluantilor secundari (ozon si alti oxidanti fotochimici), acidifierea mediului, modificarea condițiilor meteorologice (scăderea vizibilității, creșterea frecventei si persistentei cetii, etc.J, precum si la formarea ozonului fotochimic. Autovehiculele eliberează in atmosfera prin gazele de eșapament oxizi de carbon (CO, C02), oxizi de azot (NO si N02), pulberi, hidrocarburi parțial nearse cancerigene, compuși organici volatili (aldehide, acizi organici), precum si cantitati de plumb (Pb).

Pentru a limita impactul acestora in procesul de poluare se propune plantarea de arbori.

Sursele si protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Traficul rutier este principalul generator de zgomote. Dintre motoare, cele mai zgomotoase sunt motoarele Diesel si motoarele in doi timpi. Pentru protecția împotriva zgomotului se are in vedere reducerea traficului in zonele adiacente.

Surse si protecția împotriva radiațiilor

In zona studiata nu vor exista surse de radiații.

Gospodărirea deșeurilor

Principalele tipuri de reziduuri ce vor rezulta din activitatile ce urmeaza a se desfasura pe suprafața zonei sunt:

 • - reziduuri menajere [hârtie, plastic, textile, sticla, ceramica, materiale organice, substanțe amorfe);

 • - reziduuri stradale (de pe străzi, trotuare, alei) ce includ particule de pământ, praf, hârtie, cartoane etc.

Gestionarea deșeurilor se va efectua in condiții de protecție a sanatatii populației si a mediului supuse prevederilor legislației specifice in vigoare. Se va interzice depozitarea neorganizata a deșeurilor, urmând a fi amenajate puncte de colectare in containere etanșe ecologice.

Prin lucrările de amenajare a spațiului verde, plantari de arbori si arbuști, de regenerare prin gazonare a covorului verde, proiectul are un impact pozitiv asupra mediului.

2.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata estimata de realizare a lucrărilor este de maxim 15 luni conform graficului atașat.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1 VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI ___    _ _ _ _G_IMEEÂL

în conformitate cu devizul general și devizele pe obiecte anexate, costurile estimate inclusiv TVA 24% sunt:

C + M

ÎNV

Mii RON

13912.37927

14770.39488

Mii EURO

3180.62670

3376.78491la cursul 4.3741 lei/euro din data de 12.04.2012

Valori atribuite din

Devizul General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii lei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

3.705,05751

4,594,27131

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

302,50000

375.100

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

7.514,60319

9.318,10796

Capitolul 5

Alte cheltuieli

417,67819

482,91561

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste sl predare la beneficiar

0.000

0.000

Total

11.939,83889

14.770,39488

3.2ESALONAREA COSTURILOR                    __

Costurile vor fi eșalonate pe toata durata de implementare a proiectului, luind in calcul si graficul de execuție aferent lucrărilor de amenajare parcari din zona de acțiune studiata. Modul de eșalonare a costurilor este ilustrat in graficul de execuție atașat.

4, ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR__

STABILIREA ARGUMENTĂRII ECONOMICE A PROIECTULUI

Stabilirea argumentării economice a proiectului presupune determinarea tipului de bunuri ale proiectului: bunuri publice sau bunuri private - si evidențierea caracteristicilor principale ale acestora: exclusive sau nonexclusive; rivale sau nonrivale.

Principala caracteristica a bunurilor publice este ca, odata produse, ele se afla la dispoziția tuturor consumatorilor. Bunurile publice au doua caracteristici principale: sunt nonexclusive si nonrivale.

Un bun este nonexclusiv daca este imposibil sau extrem de anevoios sa fie Împiedicata utilizarea lui de către anumiti consumatori. Nonrivalitatea este o caracteristica a bunurilor publice prin care pot fi utilizate (consumate) in același timp de mai multi consumatori.

Proiectul propus este generator de bunuri publice, nonrivale si nonexclusive.

CADRUL DE REFERINȚA A PROIECTULUI

Acesta furnizează suportul conceptual pentru identificarea proiectului, definirea obiectivelor si specificarea perioadei de referința.

Identificarea proiectului

Proiectul este un proiect de investiții de creare si modernizare a spatiilor verzi din Municipiul Bacau.

Ținând cont de efectele asupra locurilor de munca, proiectul de investiții propus este un proiect "multiplicator" - deschide noi posibilități in crearea de locuri de munca.

Definirea obiectivelor

Obiectivul general al proiectului il constituie creșterea calitatii locuirii in zona de acțiune urbana prin diminuarea efectelor nocive ale mediului urban asupra organismului uman din punct de vedere al protecției mediului si al sanatatii umane. Obiectivul specific al proiectului il constituie crearea si modernizarea spatiilor verzi din municipiul Bacau cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile si a reducerii discrepantelor dintre regiunile de dezvoltare existente in Romania, precum si cele observate in Uniunea Europeana in domeniul protecției mediului si a sanatatii umane, prin creșterea considerabila a calitatii vieții, coroborandu-le totodată cu strategia Europa 2020.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor domeniului de intervenție Domeniul de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbane", subdomeniul „Poli de dezvoltare urbana", Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării urbane a orașelor - potențiali poli de creștere" a POR prin creșterea calitatii vieții locuitorilor municipiului Bacau prin imbunatatirea raportului de mp spațiu verde per locuitor, acest indicator ducând la o ameliorare a condițiilor de mediu nocive existente in mod normal in mediul urban.

Contextul regional din care reiese necesitatea implementării proiectului de investiții:

-atractivitate redusa pentru regiunea de Nord - Est din cauza unei infrastructuri nereabilitate;

-sanse reduse de atragere a investițiilor in regiune (Cel mai redus număr de IMM-uri la mia de locuitori dintre toate regiunile in perioada 2000 - 2004);

-sanse reduse de creștere a locurilor de munca in zona ca urmare a numărului redus de investiții;

-conform analizei SWOT a Regiunii Nord - Est, o oportunitate a acestei regiuni este posibilitatea atragerii investitorilor străini prin imbunatatirea imaginii localităților din componenta acestora.

Proiectul va contribui la imbunatatirea imaginii municipiului si implicit la dezvoltarea sa economica.

Totodată, suprafața spatiilor verzi pe cap de locuitor Ia nivelul municipiului Bacau este de 13,5 mp (2008) ceea ce reprezintă o valoare sub cea prevăzută de normele europene si OUG nr 114/2007, în baza careia autoritatile administrației publice locale sunt obligate sa asigure minim 20 mp de spatii verzi pe cap de locuitor pana în anul 2010. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene se recomanda o medie de minimum 26 mp spațiu verde pe cap de locuitor , limita sub care sanatatea cetățenilor este afectata, în timp ce Organizația Mondiala a Sanatatii recomanda minimum 52 mp. Comparativ cu polii de dezvoltare ai României, municipiul Bacau se afla pe locul 11 din cei 13 în clasamentul după suprafața spatiilor verzi pe cap de locuitor.

Romania, in calitate de membru al Uniunii Europene, trebuie sa depună eforturi susținute pentru a se alinia normelor europene in ceea ce privește protecția mediului si a sanatatii umane, dezvoltarea durabila a comunităților umane, precum si creșterea calitatii vieții, ducând prin implementarea unor soluții inovative Ia creșterea impactului politicilor publice locale asupra vieții locuitorilor municipiului Bacau.

Astfel implementarea acestui proiect care răspunde cerințelor Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 1 prevede creșterea suprafeței de spatii verzi pe cap de locuitor, precum si a spatiilor de agrement din municipiu. Totodată este prevăzută ca, pe termen mediu si lung, prin plantările efectuate sa fie imbunatatita calitatea aerului din municipiul Bacau, acest lucru ducând la o scădere semnificativa a numărului de îmbolnăviri din cauza unor probleme ale sistemului respirator.

Obiectivul proiectului este de a realiza activitati de modernizare a spatiilor verzi existente, precum si de a crea noi spatii verzi in perimetrele urbane identificate in studiul de fezabilitate pe 7 tronsoane aferente care sa schimbe structura peisagistica a municipiului si totodată sa imbunatateasca indicatorii de calitate a aerului care influențează direct calitatea vieții locuitorilor.

Realizarea acestui proiect obliga autoritatile publice locale la un control asupra condițiilor de dezvoltare durabila si protecție a mediului ce sunt si vor fi in continuare implementate prin intermediul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana.

In plus proiectul contribuie la dezvoltarea capacitatii administrative a autoritatilor publice locale de aliniere la normele naționale si europene in vigoare cu privire la dezvoltare durabila si protecția mediului.

Obiective de cost (buget):

Bugetul indicativ total al proiectului este de 14770.395 mii RON inclusiv TVA.

Obiective de timp:

Proiectul propus de Municipiul Bacau are o durata totala de implementare de maxim

22 luni din care 15 luni perioada de realizare lucrări.

Specificarea perioadei de referința

Perioada de referința sau orizontul de analiza recomandat este de 20 de ani.

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este format din populația, agenții economici si instituțiile publice ale MUNICIPIULUI BACAU, care vor beneficia de rezultatele proiectului in mod direct prin accesul la infrastructura de baza si indirect prin imbunatatirea vieții sociale si creșterea nivelului de trai.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • 1. populația MUNICIPIULUI BACAU

 • 2. instituțiile publice - scoli, grădinițe, spitale, politie, primărie;

 • 3. agenti economici din următoarele domenii: industrie alimentara, prelucrare lemnului, construcții, transport, comerț;

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • a. Consiliul local BACAU:

 • i.   Pune la dispoziția beneficiarilor directi, in general, o infrastructura sigura si care corespunde cerințelor unei dezvoltări durabile, contribuind astfel la creșterea gradului de satisfacție al cetățeanului si la sporirea atractivitatii municipiului;

 • ii.  prin crearea indirecta de surse de venit la bugetul local si, pe termen mediu spre lung, rezolvarea unor probleme legate de creștere economica locala care va crea premise pentru creșterea veniturilor la buget, agenții economici/mediul de afaceri din MUNICIPIUL BACAU;

 • b.    Primăriile din Regiunea de Nord Est: Iași, Neamț, Suceava, Botoșani si Vaslui, pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat;

 • c.    Regiunea de Nord Est: aproximativ 3.674.367 persoane - investiția realizata prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte județe si centre urbane; se va realiza o protecție superioara a mediului inconjurator; se va reduce riscul si impactul negativ asupra sanatatii populației; va creste nivelul investițiilor in regiune; se va dezvolta sectorul turistic, ca urmare a unui grad superior de confort pe străzile municipiului; va creste bunăstarea si nivelul de trai al populației; se vor crea noi locuri de munca si se va accelera ritmul dezvoltării economice.

 • d. Societatea romaneasca in ansamblu: investiția realizata prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte centre din tara; se vor imbunatati condițiile economico-sociale de viata ale populației, se va reduce riscul asupra sanatatii populației si se vor ridica standardele de civilizație si protecție a mediului comparativ cu situația la nivel European.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

ACTIVITATI REALIZATE ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

ACTIVITATEA NR. 1. PROIECTARE, AVIZARE SF, EVALUARE PROIECT

 • Subactivitatea 1,1. Organizarea achiziției serviciului de proiectare si asistenta tehnica (documentație cadastrala, studii teren, SF, PT, CS, DE, DTAC, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism) si semnarea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica

; Subactivitatea 1.2. Elaborarea documentațiilor tehnice contractate.

i Subactivitatea 1.3 Elaborarea dosarului cererii de finanțare, depunere si evaluare proiect la ADR. Semnarea contractului de finanțare.

ACTIVITATI REALIZATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

ACTIVITATEA NR. 1. REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT

j Subactivitatea 1.1. Pregătirea unitatii de implementare a proiectului

l

i Subactivitatea 1.2. Realizarea Managementului de proiect

i

ACTIVITATEA NR. 2 PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE SERVICII, LUCRĂRI, BUNURI

i SUBACTIVITATEA 2.1. ORGANIZAREA ACHIZIȚIEI PUBLICE PENTRU SERVICII DE

 • ■ DIRIGENȚIE DE ȘANTIER SI SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU SERVICII DE

: DIRIGENȚIE DE ȘANTIER.

i SUBACTIVITATEA 2.2. ORGANIZAREA LICITAȚIEI PENTRU SERVICII DE LUCRĂRI SI

: SEMNAREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE LUCRĂRI.

i

Ș ACTIVITATEA NR. 3 DERULAREA SI MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

; ACTIVITATEA NR. 4 PUBLICITATE SI INFORMARE

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :

Subactivitatea 4.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii de , publicitate

Subactivitatea 4.2. Realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de publicitate, i finalizata prin încheierea contractului prestări servicii

Subactivitatea 4.3. Realizare materiale publicitare de informare si promovare a rezultatelor ; r i

Subactivitatea 4.4. Realizarea publicității proiectului

ACTIVITATEA NR5 MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

Subactivitatea 5.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii audit

Subactivitatea 5.2. Realizarea procedurii de achiziție servicii de audit, finalizata prin încheierea contractului prestări servicii

Subactivitatea 5.3. Realizarea raportului de audit

ACTIVITATI REALIZATE ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE ACTIVITATEA NR. 1. PROIECTARE, AVIZARE SF, EVALUARE PROIECT Subactivitatea 1.1, Organizarea achiziției serviciului de proiectare si asistenta tehnica (documentație cadastrala, studii teren, SF, PT, CS, DE, DTAC, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism) si semnarea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica.

Scopul acestei subactivitati este organizarea achiziției serviciului de proiectare si asistenta tehnica (documentație cadastrala, studii teren, SF, PT, CS, DE, DTAC, avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism) si semnarea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica

Rezultatul acestei activitati este contractul de presari servicii (contractul numărul 68663/2011)

Locația: Aceasta activitate s-a desfasurat la sediul autoritarii contractante.

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (reprezentanții solicitantului), resurse materiale (sediu in cadrul Primăriei Bacau, telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Subactivitatea 1.2, Elaborarea documentațiilor tehnice contractate.

Scopul acestei subactivitati este Elaborarea documentațiilor tehnice contractate aferente proiectului.

Rezultatul acestei activitati este Elaborarea documentațiilor tehnice contractate. Locația: Aceasta activitate s-a desfasuratXa sediul contractorului de servicii Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (contractorul care va furniza servicii), resurse materiale (puse la dispoziție de contractorul de servicii).

fi?-

Subactivitatea 1.3 Elaborarea dosarului cererii de finanțare, depunere si evaluare proiect la ADR, Semnarea contractului de finanțare.

Scopul acestei subactivitati este Elaborarea completa a documentației necesare depunerii si evaluării proiectului si semnarea contractului de finanțare.

Rezultatul acestei activitati este Elaborarea dosarului cererii de finanțare, depunere si evaluare proiect la ADR. Semnarea contractului de finanțare.

Locația: Aceasta activitate s-a desfasurat la sediul contractorului de servicii

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (contractorul care va furniza servicii), resurse materiale (puse la dispoziție de contractorul de servicii).

ACTIVITATI REALIZATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

ACTIVITATEA NR. 1: REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT

Subactivitatea 1,1, Pregătirea unitatii de implementare a proiectului

Scopul acestei subactivitati consta in organizarea de ședințe de lucru in vederea stabilirii:

 • •  responsabilităților fiecărui membru al echipei in monitorizarea si verificarea activitatii contractorului care va furniza servicii de management si execuție lucrări din cadrul proiectului,

 • •  instrumentelor de implementare ale proiectului,

 • •  rezultatelor la care se urmărește sa se ajunga in urma desfășurării fiecărei activitati in parte,

 • •  modalităților si instrumentele de monitorizare si controla a activitatii contractorului care va furniza servicii de management si execuție lucrări,

Unitatea de implementare a proiectului este formata din angajați ai beneficiarului, desemnați sa participe la realizarea activităților proiectului si sa monitorizeze activitatea contractantilor.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane si resurse materiale (sediu, telefonul, echipamente si mobilier, materiale consumabile).

Persoane responsabile: Unitatea de implementare a proiectului.

Subactivitatea 1.2, Realizarea Managementului de proiect                      j

Scopul acestei subactivitati este realizarea managementului proiectului. Strategia privind realizarea managementului de proiect consta in: monitorizarea procedurilor de realizare a managementului de proiect de către Unitatea de Implementare a Proiectului si firma furnizoare de servicii de Management de proiect

Rezultatul acestei activitati este realizarea propriu-zisa a managementului proiectului, care poate fi sintetizata astfel:

 • •  coordonarea achizițiilor (monitorizarea derulării etapelor de achiziții);

 • •  coordonarea achizițiilor, acordând sprijin in ceea ce privește procedurile instituției finanțatoare in relația dintre beneficiar si furnizorii de produse, servicii si lucrări cu care s-au încheiat contracte in urma procedurilor de achiziții);

 • •  solicitare a documentelor necesare întocmirii dosarelor de achiziții in conformitate cu procedurile in vigoare (cererile de oferta, ofertele conforme din punct de vedere tehnic, contractul cu ofertantul câștigător, documentația realizata la momentul procedurii de achiziție);

 • •  verificarea documentelor primite;

 • •  multiplicarea dosarele de achiziție in numărul de exemplare necesar pentru a fi depuse la instituția finanțatoare si, in plus, un exemplar pentru beneficiar si un exemplar pentru care ramane la consultant;

 • •  asigurarea, pe tot parcursul etapei, a interfatei cu expertii instituției finanțatoare;

 • •  solicitarea informațiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor tehnice intermediare si final (documente suport pentru activitatile derulate) ;

 • •  întocmire a rapoartelor tehnice intermediare si final cu respectarea formularelor si a recomandărilor instituției finanțatoare;

 • •  solicitarea informațiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor financiare intermediare si final (contracte, facturi, OP-uri, procese verbale predare-primire);

 • •  întocmire a rapoartelor financiare intermediare si final cu respectarea formularelor si a recomandărilor instituției finanțatoare; intocmirea cererilor de plata aferente transelor intermediare (respectând contractual de finanțare nerambursabila a beneficiarului cu instituția finanțatoare);

 • •  intocmirea cererii de plata aferente transei finale (respectând contractual de finanțare si sumele rezultate din raportul final întocmit de beneficiar si avizat de instituția finanțatoare);

 • •  asistenta acordata beneficiarului la momentul vizitelor pe teren ca urmare a depunerii cererilor de plata;

 • •  asistenta pentru realizarea documentelor suport aferente pârtii tehnice a proiectului de implementat (documente suport pentru activitatile derulate);

 • •  asistenta pentru realizarea documentelor suport aferente pârtii financiare a proiectului de implementat (contracte, facturi, op-uri, procese verbale predare-primire);

 • •  asistenta acordata la momentul încheierii contractelor, realizării plăților si la momentul efectuării activitatilor din cadrul proiectului, in concordanta cu procedurile si recomandările instituției finanțatoare si in concordanta cu aspectele prezentate in cadrul documentației aferente investiției;

 • •  se va indruma beneficiarul, pas cu pas in obținerea rezultatelor pe care si le-a propus in cadrul documentației aferente investiției;

 • •  asistenta tehnica si administrativa pe perioada de implementare a contractului: consiliere cu privire la dificultățile tehnice si financiare legate de contractul de finanțare;

 • •  monitorizarea si evaluarea implementării proiectului prin efectuarea de vizite in locația investiției, analizarea gradului de realizapea a obiectivele din proiect si a modului in care au fost indeplinite aceste obiective;

 • •  analizarea evoluției de ansamblu a proiectului in conformitate cu graficul de implementare, cu specificarea eventualelor întârzieri si a motivelor apariției acestora;

 • •  identificarea abaterilor de la graficul de implementare a proiectului si de la obiectivele Iui si propune acțiuni corective;

 • •  in cazul in care este necesara prelungirea proiectului: pe baza memoriului justificativ care explica motivele pentru care este necesara prelungirea, se va întocmi notificarea către autoritatea contractanta;

 • •  asistenta in vederea întocmirii Actelor adiționale la contractul cu instituția finanțatoare: întocmirea documentației necesare pentru modificări ale activitatilor, realocari de sume intre liniile bugetare din Bugetului indicativ al proiectului, schimbarea termenului de execuție, schimbarea datelor de identificare a beneficiarului (sediu social, inlocuirea reprezentantului legal, schimbarea contului bancar).

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului si la sediul contractorului de sericii de management de proiect

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului, contractorul care va furniza servicii de management al proiectului), resurse materiale (sediu in cadrul beneficiarului, sediul apartinand Furnizorului de servicii de management de proiect, telefonul, echipamente si mobilier, acces la internet, materiale consumabile).

ACTIVITATEA NR. 2 PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE SERVICII, LUCRĂRI,

BUNURI

Scopul acestei activitatii este derularea procedurilor de achiziție publica pentru servicii, lucrări, bunuri.

Aceasta activitate consta in:

 • ■  Deschiderea ofertelor si întocmirea procesului-verbal de deschidere

 • ■  Verificarea cerințelor minime de calificare

 • ■  Stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanti

 • ■  Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum si a documentelor solicitate a fi completate

 • ■  Stabilirea operatorilor economici calificați

 • ■  Verificarea ofertelor

 • ■  Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate, precum si primirea răspunsurilor la acestea

 • ■  Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor admisibile

 • ■  Daca este cazul, derularea etapei suplimentare de procedura achiziție electronica

 • ■  Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, după caz, anularea procedurii

 • ■  Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii

 • ■  Semnarea contractului

 • ■  întocmirea dosarului de achiziție publica

 • ■  Aprobarea dosarului de achiziție publica de către Autoritatea de Implementare

 • ■  Efectuarea plăților, in conformitate cu contractul

SUBACTIVITATEA 2.1. ORGANIZAREA ACHIZIȚIEI PUBLICE PENTRU SERVICII DE D1RIGENȚIE DE ȘANTIER SI SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER.

Aceasta subactivitate consta in:

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de dirigentie de șantier pe toata durata perioadei de executare a lucrării.

 • ■ îndeplinirea condițiilor de lansare a procedurii:

 • ■ identificarea procedurii in programul anual al achizițiilor publice;

 • ■ întocmirea documentației de atribuire;

 • ■ identificarea fondurilor necesare desfășurării contractului;

• Transmiterea invitației de participare;

 • ■ Punerea la dispoziție a documentației descriptive;

 • ■ Primirea de clarificări privind documentația de atribuire si răspunsul la acestea;

 • ■ Numirea comisiei de evaluare;

 • ■ Primirea ofertelor.

 • ■ Verificarea ofertelor;

 • ■ Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor admisibile;

 • ■ Stabilirea ofertei castigatoare;

 • ■ Semnarea contractului;

Efectuarea plăti lor, in conformitate cu contractul.

Rezultatele subactivitatii sunt: documentația de atribuire întocmită si organizarea procedurii de de licitație, semnarea contractului de lucrări.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului.

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele resurse umane (unitatea de implementare a proiectului, contractorul care va furniza servicii de management al proiectului), resurse materiale (telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Persoane responsabile: Responsabilul achiziții din partea UIP

SUBACTIVITATEA 2.2. ORGANIZAREA LICITAȚIEI PENTRU SERVICII DE LUCRĂRI SI SEMNAREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE LUCRĂRI.

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de lucrări.

 • ■ Îndeplinirea condițiilor de lansare a procedurii:

 • ■ identificarea procedurii in programul anual al achizițiilor publice;

 • ■ intocmirea documentației de atribuire;

 • ■ identificarea fondurilor necesare desfășurării contractului;

 • ■ Transmiterea invitației de participare;

 • ■ Punerea la dispoziție a documentației descriptive;

 • ■ Primirea de clarificări privind documentația de atribuire si răspunsul la acestea;

 • ■ Numirea comisiei de evaluare;

 • ■ Primirea ofertelor.

• Verificarea ofertelor;

 • ■ Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor admisibile;

 • ■ Stabilirea ofertei castigatoare;

 • ■ Semnarea contractului;

 • ■ Efectuarea plăților, in conformitate cu contractul.

Rezultatele subactivitatii sunt: documentația de atribuire întocmită si organizarea procedurii de de licitație, semnarea contractului de lucrări.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului.

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activi ta ti sunt următoarele resurse umane (unitatea de implementare a proiectului, contractorul care va furniza servicii de management al proiectului), resurse materiale (telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Persoane responsabile: Responsabilul achiziții din partea UIP si responsabilul din partea subcontractorului de servicii management.

ACTIVITATEA NR 3: DERULAREA SI MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Scopul acestei subactivitati este derularea si monitorizarea contractului de lucrări. Responsabilitățile unitatii de implementare in implementarea proiectului: responsabilități privind monitorizarea si derularea activitatii contractorului care va furniza execuție lucrarri, si anume :

 • >    monitorizarea si verificarea modului de desfășurare a procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor si serviciilor, conform termenelor si procedurilor legale;

 • >     monitorizarea si verificarea modului de desfășurare a lucrărilor: supervizează ca Inspectorul de Șantier si constructorul sa respecte prevederile legale

privind calitatea lucrărilor de modernizare; sa supervizeze stabilirea împreuna cu Inspectorul de Șantier a datelor tehnice de inspecție; sa supervizeze daca se fac notificări privind înștiințările de întârzieri si întreruperi ale lucrărilor; sa supervizeze medierea relației Inspector de Șantier - Constructor si participa activ la ședințele lunare de analiza organizate; sa supervizeze daca se organizează întâlniri lunare, in cadrul carora Inspectorul de Șantier informează unitatea de implementare si contractorul care va furniza servicii de management al proiectului privind stadiul fizic al lucrărilor; sa supervizeze respectarea clauzelor prevăzute in contractul de lucrări; sa supervizeze lucrările realizate după emiterea Certificatului de Recepție; sa supervizeze comunicarea către Constructor eventualele defecte/daune constatate la lucrările finalizate si notifica responsabilul acestora; sa supervizeze determinarea termenelor de corectare a defectelor/daunelor de remediat si anunța Constructorul; sa

supervizeze asumarea si îndeplinirea a toate celorlalte responsabilități ce reies din relația cu Autoritatea Contractanta.

Persoane responsabile:

 • 1. MANAGERUL DE PROIECT:

Atribuții in cadrul proiectului:

 • >     coordonează si monitorizează activitatile din cadrul proiectului;

 • >     ia deciziile impreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor;

 • >     stabilirea ședințelor periodice;

 • >     supervizează implementarea lucrării de construcție;

 • >     verifica fluxurile financiare si avizarea facturilor;

 • >     elaborează bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor;

 • >     raportează modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect către

Autoritatea Contractanta;

 • >     atribuie responsabilitățile persoanelor din subordine si colaboratorilor;

 • >     supervizează activitatea persoanelor din subordine;

 • >     reprezintă interesele si obligațiile Solicitantului in derularea proiectului.

 • 2. RESPONSABIL TEHNIC:

Atribuții in cadrul proiectului:

 • >     sprijină si efectuează analizele privind modul de atingere a rezultatelor prevăzute prin proiect;

 • >     asista managerul de proiect si responsabilul financiar in organizarea si desfasurarea procedurilor de licitație si in conceperea documentației necesare;

 • >     participa la planificarea si organizarea acțiunilor aferente activitatilor;

 • >     raportează periodic managerului de proiect rezultatele parțiale ale acțiunilor din cadrul activitatilor proiectului;

 • >     participa la evaluarea rezultatelor si indicatorilor, la administrarea activitatilor si a proiectului;

 • >     se asigura ca Inginerul si Constructorul respecta cerințele prevăzute in Legea 10/1995 privin calitatea lucrărilor de construcții;

Ar

 • >     se asigura ca amplasamentul este liber pentru constructor; gestionează situația întârzierilor sau întreruperilor lucrărilor;

 • >     este interfața Diriginte de Santier-Constructor; participa la ședințele lunare intre Constructor si Inginer (Diriginte de Șantier);

 • >     este responsabil de organizarea ședințelor lunare de raportare de către Dirigintele de Șantier către echipa proiectului a progresului fizic si financiar al lucrărilor;

 • >     este responsabil de lucrările realizate pentru emiterea Certificatului de Recepție;

 • >     supervizează eventualele defecte/daune la lucrarea de construcție si stabilește partea responsabila împreuna cu managerul de proiect si termenele de remediere.

ACTIVITATEA NR, 4 PUBLICITATE SI INFORMARE

Subactivitatea 4.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziții servicii de publicitate

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației referitoare la procedura de achiziție servicii de publicitate.

Strategia folosita consta in: îndeplinirea condițiilor de lansare a procedurii: identificarea procedurii in programul anual al achizițiilor publice; identificarea fondurilor necesare desfășurării contractului; Primirea ofertelor.

Rezultatul acestei activitati este documentația întocmită.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului.

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului), resurse materiale (telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Persoane responsabile: Responsabilul achiziții din partea UIP

Subactivitatea 4.2. Realizarea procedurii de achiziție servicii de publicitate, finalizata prin incheierea contractului prestări servicii

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de publicitate. Strategia folosita consta in: Verificarea ofertelor; Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor admisibile; Stabilirea ofertei castigatoare; Semnarea contractului; Efectuarea plăților, in conformitate cu contractul.

Rezultatul acesteti activitati este încheierea contractului de prestări servicii de publicitate.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului.

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt armatoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului), resurse materiale (telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Persoane responsabile: Responsabilul achiziții din partea UIP

Subactivitatea 4.3. Realizare materiale publicitare de informare si de promovară a rezultatelor                                                                  1

Scopul acestei activitati este informarea grupului tinta al proiectului si populației din municipiul Bacau, realizata prin finanțare europeana in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

Strategia folosita pentru atingerea obiectivelor: organizarea unei mini-campanii de Relații Publice, avand ca tinta presa si publicul larg din zona tinta, respectiv 3 conferințe de presa organizate, 3 comunicate de presa realizate, 150 de mape de presa distribuite continind 150 de pliante si 150 de pixuri, 200 de afișe de promovare lipite, 2 panouri informative temporare instalate, 1 placă permanentă instalată, 3 apariții publicitare in ziar regional, 2 bannere realizate si instalate, 1 album foto, 1 contract incheiat cu succes, 1 raport de monitorizare.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Municipiul Bacau si la sediul contractorului care va furniza servicii de publicitate.

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului, contractorul care va furniza servicii de publicitate), resurse materiale (sediu in cadrul Primăriei Mun. Bacau, sediu apartinand contractorului care va furniza servicii de publicitate, telefonul, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Persoane responsabile: Managerul proiectului din partea (JIP, responsabilul din partea contractorului care va furniza servicii de publicitate.

Subactivitatea 4.4, Realizarea publicității proiectului

Scopul acestei activitati este informarea grupului tinta al proiectului si populației municipiului Bacau.

Nr

Activitate de informare si publicitate

Durata estîmata/Perioada de desfășurare

Cantitate/ buc

Costuri estimate RON fara TVA

1.

Organizare conferința de

presa

1 conferința la semnarea contractului de finantare/1 conferința intermediara/1 conferința la finalizarea lucrărilor de investiții

3

3900

1.1.

Mape de presa

A4 color

150

2250

1.2.

Comunicat de presa

conform manual de identitate

vizuala

3

150

1.3.

Pliante

A5 color

150

750

1.4.

Pixuri

imprimare conform manual de identitate vizuala

150

750

2.

Servicii anunțuri in presa regionala

3 zile/90 cm2 per apariție

3

936

a

Billboards șantier

2 panouri temporare pe perioada șantierului

2

5000

4.

Placa permanenta

1 placa permanenta amplasata după finalizarea investiției

1

3000

5.

Afișe

A3 COLOR/amplasate la primărie si in zona investiției

200

400

6.

Bannere

amplasate stradal in zona investiției după finalizarea lucrărilor pe o perioada deluni

2

2000

1

Album foto

album foto cu imagini inainte in timpul si la finalizarea lucrărilor

1

500

TOTAL BUGET

15736

Promovarea proiectului: se va realiza conform Manualului de Identitate Vizuala pentru POR. In promovarea proiectului se va acorda importanta asigurării vizibilității si transparentei acțiunilor UE.

Persoane responsabile: Managerul proiectului din partea U1P, responsabilul din partea contractorului care va furniza servicii de publicitate.

ACTIVITATEA NR. 5. MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

SubactivitateaS.l, Pregătirea documentației pentru procedura de achiziții      ]

șcrvicildeaudlt                                                       •    •     , j

Scopul acestei subactivitati este pregătirea documentației de atribuire referitoare la procedura de achiziție servicii de audit

Strategia folosita consta in: îndeplinirea condițiilor de lansare a procedurii: identificarea procedurii in programul anual al achizițiilor publice; identificarea fondurilor necesare desfășurării contractului; Primirea ofertelor.

Rezultatul acestei activitati este documentația de atribuire întocmită.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Municipiul Bacau

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului), resurse materiale (sediu in cadrul primăriei, telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Suhâctivitatea S.2. Realizarea nroceduril de achiziție servicii de audit. finalizata j prin încheierea contractului nrestarl servicii

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de audit. Strategia folosita consta in: Deschiderea ofertelor; Semnarea contractului; întocmirea dosarului de achiziție publica; Aprobarea dosarului de achiziție publica de către Autoritatea de Implementare; Efectuarea plăților, in conformitate cu contractul.

Rezultatul acesteti activitati este încheierea contractului de prestări servicii de audit.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului,

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului, contractorul care va furniza servicii de management al proiectului), resurse materiale (sediul beneficiarului, telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Subac ti vi ta tea 5.3, Realizarea raportului de audit

Scopul acestei subactivitati este realizarea de rapoarte de audit la fiecare transa de bani primita din fondurile europene. Strategia folosita consta in: monitorizarea procedurilor de realizare a raportului de auditare a proiectului de investiții.

Rezultatele acestei subactivitati sunt raportele de audit ale proiectului, realizate de o organizație terta specializata, imparțiala, care sa prezinte obiectiv rezultatele si eficienta implementării acestui proiect.

Locația: Aceasta activitate se va desfasura la sediul beneficiarului,

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt următoarele: resurse umane (unitatea de implementare a proiectului, contractorul care va furniza servicii de management al proiectului), resurse materiale (sediul beneficiarului, telefon, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

4.2. ANALIZA OPȚIUNILOR

In cazul proiectului propus exista doua alternative majore:

 • a. alternativa11 zero" sau proiectul contrafaptic;

 • b. alternativa de implementare a proiectului

a.Altemativa " zero1*

Aceasta alternativa este prezentata ca element de referința fata de care se compara celelalte variante pentru diferite elemente ale proiectului.

Potrivit acestei alternative, proiectul nu s-ar realiza sub nici o forma.

Principalele forme de potențial impact negativ asociate adoptării alternativei " Zero" sunt următoarele:

Impact negativ direct asupra Primăriei municipiului Bacau.

 • □ pierderea oportunității de imbunatatire a zonei de intervenție din punct de vedere a condițiilor de mediu;

 • □ fara noi investiții publice in zona de intervenție aceasta nu va fi atractiva pentru construcții de locuințe sau alte investiții private determinind ca potențialul de creștere a venitului la bugetul Primăriei din impozite si taxe sa fie aproape nul.

Impact negativ indirect asupra zonei

 • □ spațiul verde degradat nu mai creeaza mediul optim de confort in zona

 • □ pierderea oportunităților de dezvoltare a furnizorilor de materiale si servicii, in perioada de implementare si exploatare a proiectului (efectul de antrenare asupra furnizorilor ar fi nul, in condițiile neimplementarii proiectului ];

 • □ pierderea unor oportunități de locuri de munca la nivel local;

 • □ pierderea unor potențiale venituri suplimentare a salariatilor suplimentari necesari investiției si administrației publice locale cu efecte nefavorabile in economia locala;

 • □  pierderea oportunității de creștere a calitatii mediului;

 • □ scăderea gradului de atractivitate local.

Având in vedere cele prezentate, alternativa " Zero" a fost respinsa ca opțiune viabila, deoarece ignora sau nu poate răspunde nevoilor socio-economice si de mediu ale zonei de intervenție.

b.alternativa de implementare a proiectului

Principalele forme de impact pozitiv asociate adoptării alternativei de implementare a proiectului sunt următoarele;

Impactul pozitiv direct asupra Primăriei Municipiului Bacau

 • - economii realizate la bugetul de investiții prin acoperirea parțiala a costurilor investiției din alte surse

-reducerea cheltuielilor cu salubrizarea zonei prin diminuarea cantitatilor de praf antrenate in atmosfera;

Impactul pozitiv indirect al proiectului asupra zonei

 • - efectul de multiplicare ( in aval ) : oferirea unor condiții de mediu si confort rezidențial superioare unei populații de peste 75.000 persoane care locuiesc in zona;

 • - efectul de antrenare ( in amonte ) a unor activitati ce furnizează materii prime, materiale si servicii pe perioada de implementare a proiectului si de exploatare.

 • - efectul asupra resurselor umane din zona - implementarea proiectului va conduce la menținerea celor 100 locuri de munca necesare pe parcursul execuției si crearea a 15 noi locuri de munca cu norma întreaga . Dezvoltarea economica ulterioara a zonei va avea ca efecte creșterea numărului de noi angajați simultan cu crearea de noi locuri de munca in alte sectoare (aprox. 115 locuri de munca x 0,525 coeficient de multiplicare a locurilor de munca = 60);

 • - efectul indus sau de venit - veniturile personalului local ( salarii, prime) angajat pentru realizarea proiectului vor dezvolta activitatile economice din municipiul Bacau iar veniturile firmelor de aprovizionare/servicii/lucrari din județ si tara vor conduce la dezvoltarea economica a zonei de acțiune a proiectului.

De asemenea , veniturile suplimentare ale administrației publice locale si centrale ca urmare a implementării proiectului ( TVA, impozit profit, impozit salarii ,CAS, taxe locale, etc) , vor contribui la noi investiții in infrastructura, crearea de noi locuri de munca si desfasurarea unor acțiuni socio-culturale. Investiția va determina economii cu cheltuiala privind sanatatea, spațiul verde actionind asupra locuitorilor zonei ca un tratament" preventiv".

- efectul asupra economiei locale - proiectul contribuie la creșterea gradului de atractivitate si dezvoltarea economiei locale;

- efectul asupra mediului înconjurător - proiectul propus va promova investiții cu impact pozitiv, semnificativ asupra mediului.

In cadrul alternativei de implementare a proiectului s au luat in considerare trei alternative relevante si s-au analizat din punct de vedere tehnic,economic, social si de mediu.

l.Varianta VI

Varianta VI analizeaza implementarea proiectului doar pentru amenajare spațiu verde si iluminat public.

Costul realizării proiectului in Varianta VI este:

Valoare investiție Varianta 1

Valori atribuite din Devizul Generai

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii lei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

3540.062

4389.676

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

285.000

353.400

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

2014.377

2497.827

Capitolul 5

Alte cheltuieli

149.703

172.081

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.000

0.000

Total

5989.142

7412.984

2. Varianta V2

Varianta V2 analizeaza implementarea proiectului doar pentru reabilitarea si amenajarea aleilor noi.

Costul realizării proiectului in Varianta V2 este:

Valoare investiție Varianta 2

Valori atribuite din Devizul General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii lei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

164.994

204.592

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

285.000

353.400

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4056.241

5029.738

Capitolul 5

Alte cheltuieli

362.334

422.333

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

0.000

0.000

Total

4868.569

6010.063

 • 3.Varianta V3

Varianta V3 analizeaza implementarea proiectului cuprinzind amenajarea spatiilor verzi, reabilitare si realizare alei noi, sistem de iluminat si mobilarea.

Costul realizării proiectului in varianta V3 este:

Valori atribuite din Devizul General

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA mii lei

Valoare cu TVA mii lei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

3705.05751

4594.27131

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

303

375.1

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

7514.60319

9318.10796

Capitolul 5

Alte cheltuieli

418

483

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare la beneficiar

0

0

Total

11931839

14770.395

S-au analizat cele trei alternative VI, V2 si V3 din punct de vedere tehnic , economic, social si din punct de vedere al mediului. Alegerea a fost făcută utilizând Analiza Multicriteriala.

Criteriile analizate sunt:

a. Criteriul tehnic

Alternativa V3 răspunde cel mai bine acestui criteriu, indeplinindu-se toate condițiile tehnice pentru realizarea unui spațiu verde funcționabil in conformitate cu cerințele de calitate si siguranța in exploatare. Lipsa dotărilor reabilitate si a structurii de alei ar limita atractivitatea sa si implicit fluxul de utilizatori ar fi redus.

b. Criteriul economic

Varianta V3 este optima deoarece are cei mai buni indicatori economici

c. Criteriul social

Cele 3 alternative prezintă impacte diferite in ceea ce privește numărul de angajați implicați si se diferențiază si in funcție perioada de execuție, deci in funcție de perioada in care are efecte de munca. Varianta V3 generează cele mai multe locuri de munca pentru perioada cea mai mare

d. Criteriul mediu

Cele 3 alternative prezintă impacte similare in ceea ce privește mediul insa alternativa V3 se diferențiază prin introducerea mobilierului urban, prezenta coșurilor de gunoi reprezentind o condiție de baza pentru pastrarea unui mediu curat.

Calculul indicatorilor in varianta VI

Pentru realizarea investiei in Varianta VI s-au estimat următoarele venituri si cheltuieli:

4- Valoarea reziduala(VR)=(Valoarea de inventar inițiala + Valoarea investiției) / 20 = 370.649mii lei.

Perioada de referința

Valoare investiție

V.R. mii lei

Valoare

Reziduala

20

7412.984

370.649

Pentru costurile de întreținere a proiectului s-au luat in calcul datele furnizate de Primăria Municipiului Bacau privind costul de întreținere a spațiului verde/mp.

Suprafața propusa spațiu verde

Cost mp lei

Cost mii

lei

Cost întreținere proiect

95136.25 mp

0.97

92.282

Pentru implemnetarea acestui proiect s-a estimat o durata de 6 luni fiind nevoie de 50 de oameni in faza de implementare si 10 locuri noi de munca pentru întreținerea proiectului pe perioada de referința.

Luni

Persoane

Salariu Mediu Brut

conform www.insse.ro

2011

Total mii lei

Execuție

6

50

1.498

449.400

întreținere

12

10

1.498

179.760

Evaluare Venituri si Cheltuieli financiare in Varianta VI

An

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli

7412.984

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370.649

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

Calculul Valorii Financiare Nete Actualizate în varianta VI in mii lei

Rata Actualizare

5.0%

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

Costuri

Totale

7412.984

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

Actualizate

259.088

246.750

235.000

223.810

213.152

203.002

193.335

184.129

175.361

Venituri

Totale

0.000

0.000

0.000

tt.600

0.000

OJOOO

Actualizate

0.000

0.000

G.W

< 0.600 i

o«oo

k oooo

Flux

Total

-7412.984

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

Actualizate

-259.088

-246.750

-235.000

-223.810

-213.152

-203.002

-193.335

-184.129

-175.361

Coeficient

0.952

0.907

0.864

0.823

0.784

0.746

0.711

0.677

0.645

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

167.010

159.057

151.483

144.270

137.400

130.857

124.626

118.691

113.039

107.656

102.530

0000

: aJ

G»£»

.‘•v

:£ •-Oaoefes

E. H     .-.0^86^

C'.

L^«Jobo*

- fy.’efow?

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

-272.042

98.607

-167.010

-159.057

-151.483

-144.270

-137.400

-130.857

-124.626

-118.691

-113.039

-107.656

37.164

0.614

0.585

0.557

0.530

0.505

0.481

0.458

0.436

0.416

0.396

0.377

R1RF/C

#NUMf

VFNA/C

-3,250.553

Rata Beneficiu/Cost

0.068123484

Calculul beneficiilor economice in varianta V1 in mii lei


An 0

An1

An 2

An 3

^>4

An 5

An 8

M7 .

AnȘ

Venituri Financiare

0

0

0

0

0

0

0

0

0 '

0

Corecția Fiscala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beneficii economice salarii

449.400

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

Beneficii economice șomaj

135.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

Beneficii economice sanatate

1024

1014

1003

993

982

972

962

952

942

Beneficii din Cifra de afacere si Impozit pe profit

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

Colectare impozit pe clădiri

26.308

26.571

26.837

27.105

27.377

27.650

27.927

28.206

28.488

Beneficii din valorificarea materialului lemnos

95.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Beneficii economice salubritate

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

Total Beneficii economice

680.100

1365.289

1354.898

1344.621

1334.456

1324.402

1314.458

1304.623

1294.896

1285.276

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370.649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298.911

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

179.760

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

932

923

913

904

894

885

876

867

858

849

840

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

67.200

28.773

29.061

29.351

29.645

29.941

30.241

30.543

30.849

31.157

31.469

31.783

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

13.602

1275.762

1266.352

1257.047

1247.844

1238.742

1229.741

1220.841

1212.038

1203.334

1194.726

1485.125

Calculul costurilor economice in varianta V1 in mii lei

AnO

An1

An 2

An 3

An 4

An 5

An fi

An 7

An 8

An 9

Cheltuieli Financiare

7412.984

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

Din care cheltuieli salariale

449.400

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

Corecție fiscala salarii

340.455

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

Cheltuieli materiale

6963.584

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

Corecția fiscala TVA 24%

5615.794

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

Costuri economice de capital

741.298

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

Costuri economice din deviere trafic

4.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total costuri economice

6702.046

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

272.042

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

222.902

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

168.865

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

49.140

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

39.629

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

27.204

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

Calculul Valorii Economice Nete Actualizate in varianta V1 in mii lei


Rata Actualizare

5.5%

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

Costuri

Totale

6702.046

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

Actualizate

223.411

211.764

200.724

190.260

180.341

170.939

162.028

153.581

145.574

Venituri

Totale

680.100

1365.289

1354.898

1344.621

1334.456

1324.402

1314.458

1304.623

1294.896

1285.276

Actualizate

'12SÂ.113

1217.312

11454)96

1077.195

1013345

953-305/

896.846.

■:''e<3j53'

793324

Flux

Total

-6021.946

1129.591

1119.200

1108.922

1098.757

1088.703

1078.760

1068.925

1059.198

1049.578

Actualizate

-6021.946

1070.702

1005.548

944.373

886.935

833.004

782.366

734.818

690.172

648.250

Coeficient

0.948

0.898

0.852

0.807

0.765

0.725

0.687

0.652

0.618

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

235.699

137.985

130.792

123.973

117.510

111.384

105.577

100.073

94.856

89.911

85.224

80.781

1275.762

1266.352

1257.047

1247.844

1238.742

1229.741

1220.841

1212.038

1203.334

1194.726

1485.125

746.870

702.712

661.183

. 622.126

585.392

550.842

518.348

487.781

459.031

431.988

508.995

1040.063

1030.654

1021.348

1012.145

1003.044

994.043

985.142

976.340

967.635

959.028

1249.427

608.885

571.921

537.210

504.616

474.008

445.265

418.273

392.925

369.120

346.764

428.215

0.585

0.555

0.526

0.499

0.473

0.448

0.425

0.402

0.381

0.362

0.343

RIRE/C

17.23%

VENA/C

RON 12,693.369

Rata Benefici u/Cost

5.463435446

Calculul indicatorilor in varianta V2

Pentru realizarea investiei in Varianta V2 s-au estimat următoarele venituri si cheltuieli:

4- Valoarea reziduala(VR)=(Valoarea de inventar inițiala + Valoarea investiției] / 20 = 300.503 mii lei.

Perioada de referința

Valoare investiție

V.R. mii lei

Valoare Reziduala

20

6010.063

300.503

Pentru costurile de Întreținere a proiectului s-au luat in calcul datele furnizate de Primăria Municipiului Bacau privind costul anual de întreținere a aleilor/mp.

Suprafața propusa alei

cost mp lei

Cost mii lei

Cost întreținere proiecr

26233.20

0.44

11.543

Pentru implemnetarea acestui proiect s-a estimat o durata de 9 luni fiind nevoie de 50 de oameni in faza de implementare si 12 locuri noi de munca pentru întreținerea proiectului pe perioada de referința.

<

Luni

Persoane

Salariu Mediu Brut conform www.insse.ro 2011

Total mii lei

Execuție

9

50

1.498

674.100

întreținere

12

12

1.498

215.712