Hotărârea nr. 220/2012

Hotărârea nr.220 din 27.09.2012 Hotărâre privind alocarea suprafeţei de 159.463 m.p. teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei nr.1, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău".


'a/ a/ CAjavârs


HOTĂRÂRE privind alocarea suprafeței de 159.463 mp teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având în vedere :

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 78436/ 18.09.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Nota Internă nr. 6415/ 17.09.2012 înaintată de Unitatea de Implementare Proiecte; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă alocarea suprafeței de 159.463 ( 123.170+30.866+5.400) mp teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Chimiei, nr. 1, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare sit poluat istoric Halda de Fosfogips Sofert Bacău”, conform planului de situație anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Unității de


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
Numele

Semnătură

Ridicai topo

Comârlă C,

Desenai

Comarlâ C.

Verificai

Stamaie C,