Hotărârea nr. 219/2012

Hotărârea nr.219 din 27.09.2012 Hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău în scopul amenajării unei arhive.

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău in scopul amenajării unei arhive

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

Prevederilor art.47, art.117 lit. “a” și a art.l23(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

Prevederile art.45(6)(7) din Legea nr.481/2004 a Protecției Cvile;

Prevederile H.C.L. nr.l 11/2007 privind actualizarea inventariului domeniul public al municipiului Bacău,cu modificările si completările ulterioare;

Adresa nr.4994/I/A/38 din 06.09.2012 înaintata de către Tribunalul Bacău, înregistrat la Primăria Bacău sub nr.65558/06.09.2012;

Adresa nr.65558/19.09.2012 înaintata de Compartimentul Potectie Civila;

Referatul nr.6506/20.09.2012 înaintat de Serviciul Administrare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) Se aprobă darea în administrare a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Tribunalul Bacău in scopul amenajării unei arhive, conform prevederilor legale în vigoare.

  • (2) Bunul-imobil este un spațiu in suprafața de 61,55 mp aflat la subsolul Colegiului National Ferdinand I din Bacau, conform schiței anexa la prezenta hotarare.

  • (3) Termenul de dare in administrare este de 5 ani de zile, condiționat de respectarea prevederilor art.45 alin.(6)(7) din Legea Protecției Civile nr.481/2004.

  • (4) Predarea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe baza unui protocol de predare -primire, încheiat între Primăria Municipiului Bacău și Tribunalul Bacău.

Art.2. - Se aprobă ca suprafața de 11,58 mp aferenta cailor de acces sa fie folosita in comun cu, Compartimentul Protecție Civila din Primăria Municipiului Bacau.

Art.3. - Cheltuielile privind amenajarea spațiului conform destinației prezentei hotarari, cheltuielile pentru utilități, întreținere și reparații pentru bunul-imobil prevăzut la art.l, cad în sarcina Tribunalului Bacău.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Administrare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Protecție Civila din cadrul ățăei Municipiului Bacău și Tribunalului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 219

DIN 27.09.2012

N.O.P.,C.Fl./ R.l./Ex. l/Ds.FA-2


I


= G,7Oty

-x §


Rdez enem/e

Repezi cz^Azzre Re/ej rrnoA'czre Ae/pt/zrte

Notă

Soct/fiez A-t ye^j verso

RESEDI


-SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAl

o

cu


Z>/A/        '

SUPFZFzTt CSÎVT/Z? 77P/&<V//P~Z Z S-r& =

SUPtfFtffi            7/V coefG

^FC=^ SS = 7<;^’/y


'u


fiLIBARL