Hotărârea nr. 213/2012

Hotărârea nr.213 din 27.09.2012 Hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 5 - 7 octombrie 2012, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 5-7 octombrie 2012, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012; -Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 4/ 2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Referatul nr. 6548/ 21.09.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă organizarea Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 5-7 octombrie 2012, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 200.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar.

PREȘEDINJ'EDE ȘEpiNȚÂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI